Goudsche Courant, zaterdag 13 augustus 1898

4 No 7657 Maandag 15 Augustus J898 87ste Jaargang MMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken E CASSUTO TANÜAKT8 Gouda Turfknarkt aPBBEKXTBSN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAQ en ZATERDAG van g tet ft uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItetS nur ZONDAGS niet F CÜIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S I I Z t Korting voor b maaDdelijkBche of drie maaadel Ijetaliiig Tolgf n overeenkomst I J F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mjjn geachte chentèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden JIB SHIT voor Uouda te afijn tevens verzoekende alle orders direct aan my te adresseeren Ook aanvragen voor stemming Het tieite onsohulelylolc n K pS makkelykite poeUoilddel voor Ueerea M i u en vooral danHS en KtnderKhoenwerk TÊaf de Apprehiur van C N Mllllsr k Ca ADVERTENTIEN C KBBEIiBB BC W Pil LINDNBB die mede namena wederzgdache famitie has dank betuigen oor de ondervonden bel ng fltelling Gouda Angnrtn 1898 Rotterdam ONZICHTBARE HEBREN en DAMES FRDIEEN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAaWERKEN munten uit door 80UBDE AFWERKING bj H P VAN WUNGMRDEN Coiffeur Kleiweg Gouda OYMSASIVU BOEKMN enx lerfr ik teedi tegen de bekende roordeelige Toorwoarden gelieve even itm nan te vragen indien ly V onbekend zjjn het ifln allen de laatste nitgaven en geheel nieuw de meeste z m voorradig Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar I A WIEGAND BRUSS Buiten en Binnenlandiohe Boekhandel te BOSKOOP mmmsfrnT Aangeboden een GBOOTB PARTIJ Fijn DENNENGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adre jj R AMERONGBN EENIBBEFOT TAN TEEL Hen wordt venocht op t HEKK te letten OIT HBl MiOWIJN VAK lö RAVENSWAAY ZONEN QOBINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ci liM n een iZlf en een Ned one met vermelding van Nomraer en Prije voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ BnkroonJ Tontiion aUlUngSoboeninRkitry HftgB Aug Itm Wanldbsroarads Sohoeu Appre taiir Z tp rtn 8fttin luu yn da beate mlddelao voor bet londer moeit k nriB poetar Tkn lle aT Krt on E ekleurii aoboanwork Vorkryittiftar y winkellura Ui nolioenwork ï tnlauterien Drogeryan eus Uau letta 8 o d op QMun sn fabrlekamerk an Agaiiti W tardMitM Arnhen Wio zeker lya wu de Echte Eikel Cacao to ontrugen t siineir gesteld OD na vele prCDfnemingen in den buidel gekomen onder dei num ded uitTinders Dr Michaelle Torrurdigd p da beste machines in liet wereldberoemde êtebblissement ran Oebr £ Stollwarck te Keulen ItctM J Fll2ie 2i eItr Bikel eacao tn vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt MO lanceum gezonde drank voor da Igksdi gebruik een k 2 theelepels van t poder Toor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee sleohts met water te gebruiken Terkrljgbaar by de voomamats B fl Apotheken ni A SLEGT beveelt zich aan tot bet lerenn van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ÉS eent de KM NIEUWE HAVEN 28 m Bekroood op de Internationale Tetltoonitelhng ran Bakkarg Maaldery en Kook knnst te ê 6ravenhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille Mlenw onovertrofTen Prof Dr LiolierH weihekeiiii ZSHVW KBACBT SLIZZB Alleen echt met Fabrieksmerk tot oortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meent hardnekkige xenuwxiektenf vooral ontataan door afdwalingen on jeagdigen leeftijd Totale genezing van elke zw te Bleekzacht Benanwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte sp svertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectassen l njspor flowh fl 1 fl 8 fl Sv dubbele ftflscli n 6 eiilriutl Dop5t Matth v d Vogto Zaltboraraol He jotM C llappoi 9 ir8veiihage 0 J W Bnftl i i KotU rdam M Clebaii 8t Co AiiiBterdam Lobry en Porton Utrecht en l ii ftllu drogisten Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktowteltea oi Motoren 4Y et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichWaameters bedra t de banr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen FRANSCHE STOOMVEEYEEIJ tv cheinisclie Wasscherij VAN H OPPEI IIEINEK 19 Kruiskade Botterdam Gsbreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Heer Aa VAN 08 Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoenen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Voorschotten worden verstrekt van af lOO tot SOOO tegen kleine maandeiyksche of driemaandelgkscbe aflossing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven be komen eener solide Levensverzekering welke eoortcikol verêtrtkl op de IPoU Brieven motto Voorsehottent Noord ingel 64 Hctterdem GEI7E7EB Merk NIOHTCAP Verkr gbaar b PEETERS Jz A U bewijs van echtheid is cachet en kurk attedt voorcion van den naam der Firma P HOPPE Gouda Unik lu A BRINKMAN k ZOON 9 £ 8CHIEDAMMEK KoninliUfke MaeMnale Fabriek tDE HONIGBLOEMt vin II K van Schaik Co AboDnement SteiüiniugeD Gouda enOmairekem gevestigd te a Oravenhage Hepplerttraat 9 en 20a naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij ItoetttH gebruikt de allerwege bekroonde eu Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLAOONS van 40 Cto 70 Cte en ƒ 2 verkrggbaar b Firma WOLFF Co Westhaven MQS Goudn D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H vtv MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordreelU S 1 C RATELAND Bosinop 3 B V WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddmrveet Berlfs Beiith Str 14 Mtn lette eoe4 op naam en fabrieksmerk Varkryflaw by Heeren Winkelleri In lahMnwirk latMtMiaa dr ry n mi ut fltiipra Depot by W StrdtdltlM Arak Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA I LEVERT I mumi ASCIITI1A7EN EK LIJSTEII pok volg ens op te geven Profiel Spoedige Aflevering Nette uitvoering CoBupurreerende prijzen van Mniirhoofdiiijn af tot de voaratgaande keaUekenen van apoplexii barsenbaroartaltofl trotaaaraa f l ilf door het BebniikV kenva den envonjliitan weg naaieUjk laniï de b verbretdli weldaad b d y u hu uiyrawajen lyaenae menaonbeid Deae eeneëswUlfl la oltza c den door den gowösen Orfloier Tan Qflïonilb K n w i m 5E i 4ïaa k langs de bmd eana eaiscüe ontdekkini laan birft dia na honderde proeTnemlncSi tban mer dï j heeïè w iïÜ ftliS ït f l 5 VP llf knagen ƒ boegsta beUngatoluïSwekl d blijkt te ilJn loer de aan enijarVwal n lUdende mensflibald Daie geneSewU U nuïeToa den door d gowoaen OMoler Tan Oeiondbell D Eoman welsamaon ta vïfibSfSn an barilroa de n sij maakt aoeveel opgang dat yan een door den nltTtadar BaobiaTan werïï OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE fc r voorkoming tn neBBiIng T ïf i r l lS l i i u ïl pit boekje bevat ntet allen toc ketfmta poV IS da f liek verntaanbare verklaringen omtrent het weien der nieuwere tlinraple an da daattnêdê elfa L J l ff verkregen mtweikmg maar ook vindt men daar n wetenaohMpallJka v llaiidelinKannitde mediaehobUdendteaatidezfiKeneBswijie gewijd zijo loomedB aftchrift v Ban ie pelykl nlek U Parijj rue Roygemont tO STBlnorebgr med dr praktliearend neneethtBr aan kat kraak llnnlflBn geil oh I O Charonton Sanltalsrath Dr Cohn te Stellm Sroiimann med dr arro d arlVteMhUnMa ür P Forattler gareBiheer dlrBCtaur van hat hoipltial ts Apen Gaheimrafb Dr SohBrtna kaïtael Gulenfela Emi D rie med dr ganflaiheBr dlreotaur dar galvano thflrapButiaoha Inrichting voor mnuwllldari e Parlle ruB BI Honor 334 Consul von Aiohenbaoh mad dr Ie Corfu Dr Buibaoh arroad arli de Zlrknlti Obar ï fr C Bonipivel te La Farrlèra Eura lid va dea CodmII Central d hygltaa et de Sant In Frankrijk en vele anderen Het groöleaantal zenuwkwalen Mlgr lnB iohtto haafen oAahagaltJka uia Aan allen wier K nnWKe tel mpttr of minder aMBcedkav f i unwachtlsheid lijden waarvan de kenteokenen zijn ehrealaeha hêêntfja dpljn kloadandrang aroota prlkkelbaarhaid getaaadhe d ilairelootheld riobamalltka Mruat v b Bland verder alle zieken die door beroerte getrelTen werden b aof Itjdeii tui de gtvolgen dawTM tooala varlammlngen onvermogen tot Bprgken iware tongval moalBtlJk llkkea atijfluld ter gawriahton mat vaart a KKafl aujiHwa Bar gawriahton maiVBOri dursnde pi in plaataell kB iwakte verzwakking van laheugan ens at sU di reecla onder leoeeakandlga behandeling geweest zijn maar door de tjekfiude middelen ftli ontbondingaen n kondwaterknur wrilvea elertrleecren atonmlooi of EeebtdeiFf een geneiing f Iwtifinr hunner kwaal gevonden liebben en ten elotte niJ die vree sevoelenT r b ra rte liurtM reden habben wegeni veracbgaaelen ale tloh aanhoudend angttJg voalaa virdoavfag M fewfl koenaOa nat afiaHgkeK fllkkarlnian in donker worden voor da eogaa drukkintta pijn tnéar bat vMrhMN BalaJaa üi U eeran bat vaa an van krIabBlIng la en het alapen van bartdan an voetan au al dan drf eatagorUa van MaKwltlders all ook aan longa mbIbjbi lijdende aan bteakraeht an kraehtalooahaW ooE ui gasoiids lalfl aan iangaHrBonan dia vael mat het hoofd werken en geestel ke reaotie wlUan vosrkOBaai wordt dmgend tan geraden tifh het boven vermelde werkje aan te Bchaffen hetwelk op Mnvngo kaataleoa ia franoo var aondea woidt door Aniiit rd kni door H XRBAN dk Cn Helligeweg Ut Kotterdmm F E tkd BAKTBV KOLPF ApotbekAr Korte Hooflteeg LUtrecht LOBRY dk PORTOS Ondegraaht bU da eaardbrag F KLOp da iongéte hvgiennlach niedlelnale tentoonetelUng ia de Dr WelunaBa aoba 6eiwM wüw tow de Redlaohe JnrU aagt RUvw 1ed fila b iw d LOTEN in de Verloting der lOLLANDSCEE UAATSCEAFFIJ M LAKIBOÜW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar l ij A BRI KMA ZOON Prijs f 1 per lot U loten voor f 10 BulteDlandscb Overzicht Vol eD8 eeo telegram ait Washiogton aan de üerald heeft CamboD ait Madrid macbtiging ontraogen om het f redeaprotocol nameD Spinje ta ooderteekenen Mac Kïaley zal oadat Camboo zgn haadteekeaiDg ooder het stak gezet heeft eeo wapeaitilstaDd afkoDdigea Men verwachtte dat Camboo giaterochteod op het ministerie vao bDiteulaodiohe zaken m de zaat TOor de ontvaogat dei dip omataa bestemd het protocol soa teekeoea ÏH correepondeDt voegt aan sga bericht nog toe dat bet einde au den oorlog veel vroeger gekomen is dan zelfs de meest optimistische regeeriogsperaonen verwacbtteo DeVereenigde Staten mogen in de eerste plaats biermede gelokgewenscbt worden dat zy niet in moeilgkheden geraakt zyn met een derde mogendheid wat vooral toegetcbrevea moet worden aan de vriandscbappeiyke hooding van Engeland De inbond Tao het protocol dat minder dan achthonderd woorden bevat cal na de onder teekening openbaar gemaakt worden Het Sogelsche parlement is gister gesloten Ob troonrede zegt dat de betrekkingen met andere landen iteeda vriendacbappeigk bigven en vervolgt Ik heb met diepe smart de vyandeiykheden gezien tusacben Spanje eu de Vereeni de Staten twee naties rraarmede mgo rgk met vele banden van genegenheid en traditie verbonden ïs De onderhandelingen onlangs geopend geven vrg goede reden tot de hoop dat dit betrenreniwaardige conflict waarscbgnIgk eindigen zal in een eervollen en blgvenden Trede Yeranderiogen zoo gaat de rede voort in de territoriale betrekkiogeo van andere mogenheden met China gekomen bobben mg genoopt een overeenkomst te siniten waardoor Wei bai wei en zekere atetlingen in de bnnrt ran de kolonie Hongkong mg door den Keizer van Cbina in pacht werden gegeven Ik hoop dat deze overeenkomst strekken zal tot handhaving van zgo ooalhankelgkheid en de veiligheid van zgn rgk en ganstig tullen zgn voor de ontwikkeling van den bande tusscheo Engeland en China De troonrede maakt gewag van de ontrniming van Thossalië en de overeenkomst met Frankryk betreffende West Afrika waardoor definitief geregeld worden recbts kwestiea van territorialeo en commercieelen aard In afwachting van goedkearing door da FianHcbe Kamera bebben de beide regeeringeu hon ambtenaren last gegeven om bun bezetten te beperken tot de plaatsen en streken die volgens da overeenkomst erkend worden te behooren tot de respectieve landen Da Koningin bedankt het Lagerhois voor de milde kredieten die bet heeft topgrataau voor de verdediging des rgka De offers en eiscben waren aanzienlijk maar niet grootor dan de tgdaomslaudigbeden vereischten po mededeelingen die Balfour in het Lagerhois over den Peking Hankou en den Nioetsjwang spoorweg gedaan heeft mededeelingen die in hoofdzaak de telegrammen van de Times nit Peking bevestigen wekken meer en meer bevreemding en wrevel De Standaard geeft daaraan Incht in een boofdartike Lord Sali boij a regeering scbrgft het blad schgnt op verbazende wgze onkundig van bet gevoelen van bet Sugelicbe volk ten opzichte van China Wg ign de voortdurende vernederingen tegenover Raaland in China noede De regeering moet kaar Chincescbe politiek wgzigen en krachtdadig optreden anders zullen de politiek en de belangen van Engeland in Oost AziS Boomeda de toekomst der uoioniatiscbe pattjj ooherroepdgk Igden De Ooalenrgkscbe mini6tar pr 8ident graaf Thnn wil een nieuwe verzoening beproeven Volgens Boedapeater bladen heelt de OoètenrgkKha pramïer sgn Hoogaarschen cotl a baron Banfly medegedeeld dat hg in den loop van deze maand de onderbandelingeo met de partij leiders weder ui opnemen Hy hoopt ditmaal te lollen atagen an gelooft dat bg de obatrno tie tas dan Rgksraad tot zwggen aal kunnen brengen Van den uitslag dezer onderhandelingen zal bet lot van den Ansgleich afhangen Van Dnitsche zgde wordt daarbg aangeteekond dat graaf T un sulke goede vervach tiagen natanrlgk alteen kan koeateren wannatr hg vanzina ia toe te atemmen in den eisoh tot opbeffittg deT taalTerordeningen Het tNeua Wiener Tageblattc meldt dat de regeeriog voornemens ts den Ryksraad ia bet begin van September weder bgeen te roepen Zy wil een beroep op het Hmt doen om de Ansgleich ontwerpen in behandeling te nemen V Over de Drejfus zsak geen stellige meedeelingeo Maar wel tal van loise berichten over de baDgeode iostrocties nieuwe aanklachten en ongeoorloofde bemoeieniaaen van het ministene van oorlog met de zaak Mflo weet d t Jaurèi de socialist in de Pétite iiepabliqae zon betoogeo dat Dreyfus oodcbuldiK is en dat er van boogerband allerscbaodelgkst is geknoeid In ign eerste artikel komt Jaurès tot daie coneluaie Uit een nanwiettend onderzoek der feiten beacbeideo getuigenissen volgt Ie dat Dreyfus op onwettige wys is veroordeeld met cbeodiog der noodzakelyke waarborgen den beschuldigde toekomend en 2e dat Dreyfoa ten onrechte ia veroordeeld Hg is ouscbuU dig en Igdt ver af voor de miidaad het vnrraad van een ander Om dit Igden van een oDachaldif e te doen voortdaren hebben tbana alle machten van reactie en leugen ich vereenigd In edn tweede artikel betoogt Janrèa dat het verhaal der beweerde bokenteeis van Dreyfus valsch ia en verkluart hg te zullen bewgzen dat Dreyfos onschuldig is Verspreide Berichten Feankuij k De Kamer van iDbeechuldigiogstelIing beeft bestiat zonder in te gnan op de rechtsvraag dat Esterha7y en Margnèrite Pays niet kunnen verwezen worden naar het Hof van Aasisea en onmiddellgk dienen te worden in vrgheid gesteld De rechter van ipatrucEfe heeft Eaterhaay en mevroaw Pays niet schuldig bevonden aan de eerste vaJsebheid manr wel aan de twee andere bier zal het bnïten ecbt paar voor veFficbynen voor het hof van assizen Docb wat doet nu het parket dat naar men weet gewild had dat Bertolos op al de drie ponten tot onsohuld concladeerde t Beteekent aan Picquart alléén dat gedeelte van Bertnlos besobikkiog waarin een non lieo is vastgesteld ten aanzien van punt 1 Labori beeft onmiddellgk hg den procqreurgeneraal verzet aangeteekend en beteekening gevorderd van de ordouDaulie in haar geheel Cbristiaan Ëslerhazy achgot werkelgk niet al te best te vertrouwen metagn bescholdigiogen Uitgenoodigd aan een commissaris van politie nieuwe bescheiden over te leggen betreffdude de beacbuldiging van misbmik van vertrouwen tegen zgn neef heelt hg niet van zich doen hooreo en toen men aan zgn wonisg kwam was hg verdwenen Kolonel Picquart is Donderdag niet meer geboord wel mr Leblois die een paar duistere ponten in de verklaring van zgn concierge heelt opgebeld rd en vervolgena drie en een batf uur lang is ondervraagd over de beaoeken welke hg by kolonel Picquart aan bet ministerie van oorlog aflegde DuiTBCIIIaANO Bij den hagelslag van Zondagavond in den omtrek vau Keulen hadden de hagelstflenen een gemiddeld gewicht van 80 tot 100 gram maar ook ateanen van 150 tot 250 gram waren volstrekt niet zeldzaam De zusters van een meifjessobool te Kalk raapten zelfs dadelyk na den orkaan een atuk lochtgs op dat toen men het woog I KG zwaar bleek te ago Italië Terir l de Oiaervatore Romano meedeeltdat de Paos veel beter is en gisteren al vieruur op is gewent in de hoop vandaag dengeheeten dag te konoun opblgven en morgenzgn andiëotiea te hfrratten vertellen andara bladen dat het lang niet goed Q o m is Men zil mogen z gen dat de waarheid in tmidden ligt De ongesteldheid schgnt nieternstig te zgn maar op den boogea laeftgdvan Leo XUI kan een klein stootje de ergstegevolgen bebben BIlKOILAMD Engineeringc een Engelsoh tgdaehrlft dat ueh niat aan idealiatiacbe of lantaitiaebe be apiegelingen pleegt schnldig te maken verklaarde onlangs ten aanzien van de verbranding van bet stadsvuil dat t hoog tijd wordt overal dit stelsel toe te passen dat een zoo bevredigende oploBsiog van bet mosilgke vraagstuk g eft Man ia zegt hst blad tegenwoordig volkomen in staat verbrandingsovens te maken die al e vuil veroietignu zooder eeoige schade voor da gezondheid en zonder te groote kosten ook daó ale de verkregen warmte niet wordt benaltigd Hat blad aobt t zelf zeer wiarscbgnlgk dat die methode aan de belastingachatdigan goedkoopar zal uitkomen De ingeoieor George Watson van Leeds betoogde in een voordracht in een ingeniearsvergridering dat da verbrandingaoven meer opbrengt dan zg kost Ia de stad Oldbam is tulk een nieDwigbeidc in werking sedert acbttien maanden Een Horafall oven levert er de stoom voor een electrisch station en het geaaaentebsstnur is er zoo mee ingenomen dat het besloot een tweeden oven te doen plaatsen Te Shoreditcb worden de electriacblicht werktoigen eveaeena gedreven door de warmte der verbrandingsovens en de uitkomsten daarvan zgn zoo gunstig dat men bestuiten kon het electrieiteilstarief gemeente exploitatie M ver g a BINNENLAND De minister van oorlog heelt dan detaoheeringstermgn der cadetten van de Kon Militaire Aesdemie bg de corpsen verlengd tot 23 Sep tember s s en bepaald dat de cadetten dia ZQO ingedeeld by efdeehugen die deelnemen aan de a B groote nsjaaramanoenvres die maDONvres zullen bijwonen De Directeur der KederIandiohe Maat scbappg van Zekerheidatelling te Amsterdam bericht ons dat door het Beetuur dier Maat schappg besloten ia in verband met de nienwe regeling van e Ryks bordtocbtwesen geen gebruik te maken van de bepalingen tot het heffen van boete bg tueicbeutydscbe opzegging van contract in bare thans beataande overeeukomaten voorkomende overwegende dat bg bet vaatatellen dier boetebepaling de bedoeling heeft voorgeseteo te voorkomen het opzeggen van vorbinteoissen len einde zich te ventaan met concurrenten Dit is naar zgn oordeel niet gelgk te atellen met eeneo eveotaealen overgang naar een lichaam in deo geest der z g Vereenigingen bedoeld in de nieuwe borgtocbtwet Het Bestuur meent door afstand te doen van haar recht tot toepassing der boetebepalingen mede te moeten werken om eiken amb tenaar vrg te laten in de kenze hoe hg zgnen borgtocht wenscht gesteld te zien Recht voor Atltn deelt mede dat de Vrge Soeialieten vereeDiging te Amsterdam oo de afdeeling Amsterdam van den Socialiitisohen Jongeliedenbood bij bet Landelgk Comité voor de zaak Hocgerbois een vooratel bebben iagedieed dfit ongeveer aldns luidt Het Laodelyk Comité enz besluit mr P J Troelstra niet meer als spreker voor een door het comité te houden vergadering te doen optreden Sers enoemde vereeniging haaft daarbg nog esn vooratel gevoegd van dezen iohÖnd tHet dagelgksch beatoor van het Landelgk Cimité trede af en wordt vervangen door andere gedelegeerden daar de tegenwoordige leden ran dit bestnar niet het vertrouwen bezitten of verdieoen van de gedelegeerden c Het blad meent ta weten dat behalve de genoemde vereenigingen voor bet vooratel zyn de vereeniging Uns Aller Belang en de Vrouwanvereeniging en daartegen de S D A P de Diamantbewerkersbond en de Socialiatenbond Vier dus tegen drie msSÊBBmmÊmÊÊmÊÊÊmm mmmmmmÊmmimamm Gemengde Berichten Men meldt nit s Gravenhure aan de N R Ct Een bewoner van het Spni die Dondenlagavond op zga kamer da cooraot zat te lezen werd plotseling opgeschrikt door vgf opeenvolgeode schoten die bigkbaar of hem gemant aehenen Een der Mboten ging door ét ven sterrait gelukkig sonder hem te treffen Hg vlochtte en gaf de poHUa kennli va bet voorgevallene Op zgn aanwgting atelde een hoofdagent een onderzoek in bg een kastelein van een aan de overyde van de gracht zgnd koffiehaia Inderdaad werd bg deien herbergier een revolver b beslag genomen die toen ae aan den hoofdagent werd overhandigd onverhoeds afging zooder iemand te raken Het bedoelde koffiehaia is hetzelfde perceel waar Maandag jl de inboedel kort en klein werd geetageo en waar meermolen veehtpartgtjea voorviolen Ue klager beweert dat uit het zolderraam van het kof ehoia de aoboten op bem galoet ziJD Er zyn eohter geen getiigen die inlka bevestigen Men schrgft nit Utreehtt Den man die verdaobt werd van eao in 1893 beganea moord in de Boterstraai en daarom tbana weder in heobtonie as genomen heelt men weer moeten vrglaten Nieitagenataande de ioapecteur van politie De Jager Meezenfaroek hem vyfmalen had in het verhoor gebad en hg toen de toedracht tot ia kleine bgzonderheden mededeelde hield hg leter voor den rechter van instructie vol dat hg dien inspecteur in agn leven niet gezien had au toen hem door getuigen werd beweien dat hg meermalen in diena tegenwoordigheid waa beweerde hg in die dagen zooveel ta bebben gedronken dat hg skolderigc was in welken toeatand hg meermalen allerlei onzin uitkraamde Ook zgne vrouw die aan anderen verteld had dat baar man wel meer van de zaak wist en dat ig er niet meer van bad gezien omdat zg in hois waa gegaeu daar eg ar zich liefst buiten wilde houden kwan op dia verklaring terug soodat de zaak tbana weer even ver ia als voorvgl JMr Een gevangene in de atrafgavMgeots ta Bohevaoingen had lioh gisteren voor de reebla bank te a Hage ta verantwoorden wegene mishandeling van een b waarder Hg zon nl dien beambte toen die bem aavonda kwam vragen of hg nog iets behoefde met een gzereo privaatdeksel aan het hoofd verwond eu voorts bem bg den baard getrokken hebben Volgena den directeur der govangenii en den bewaarder waa bekt voortdnreod lastig en onwillig Bekl dit ontkennende beweerde op bel bewuaie tgdatip ziek geweest te agp en dat hg voortdurend slecht behandeld wordt in de ge van gen ia Het O M vorderde veroordeeling tot 9 maaoden gevangenisstraf Mat KaDO gen uk i wjj lUt d M naltiga Varaeoigiag dan 28 Aag b ra gewona jutiykMh tastooanalliDg mat da durMB TarboDdaD ptijaaitdaaling ui faoDdaa in da lul KaiutniiD dar8aeiatai 0DiüaDaagan Ook dit jur ui n un TarboodoD ly aan afdaaliog hDiaflgt ToonI in Tatbaod mat an ioora 1 mORelgk batrakkiog habbauda op bloamen an plantaa waaraan aan iadar kan daalnamen en madediogan bovaadiaa aaa bloamancorio van reraiarda aportkarran zoowol voor kiaderao laden Tan Oni Qaooagen la kindoraa aan inaebrgrara Oak bianun ajjn prijian arbondan Een en ander opgalniatard door maziek Waariyk deze feraemging ui ook dit jur wadar mogen rekenen op de ajrmpatbia en den atann Tan allen die mek de Commiaaia het goed doel dst eg beoogt wijlen halpen bereiken Wg twgfelen dan ook niet ot dit jur tollen Talan zioh garoepeo gaaoelan de Vereeniging aoowel moreel ala fioaotiael te atenneo Aan het programma ontteenan wg het rol genda Allen die dit jur planten aan de Vereeniging hebben oatrangen worden oitgenoodigd die in te undan om made t dingan nur de Bakrooingan en Prgien welke aoowel TOOf een enkele mooia plant ala TMr un nitoantende aerie lallan werden nilgareikt Hat grootste aanltl prgun dal aaa Ma inutdar ui worden uitgereikt nlfa wannaar meerdere Bekroningen aan de iounding werden toegekend ia bepaald ala rolgt Voor een lerie aan dria plantta op 1 iciia prga en 1 gewone prga