Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1898

Voor eeu eiie tm rgf planUn op 1 seriepr i en 2 geiroDe praten Voor beidfii leriu oht planteo op 1 serisprjjk eo 3 gciwoiie pryz9D Do plaotflD moeten ÏD de TeDtooDituHing znal btsorgd worden Zaterdag 27 AagtmloB taaBchea 9 en 1 aar en teraggebaald worden op Maan diifc 29 AngnUu toMcben 9 en 2 nnr Terens eiI hieraan verbonden worden een Tentooostelling ran Voorwerpen van HaiiTiyt £ to ieder ook niet LftdeD der Vereenigiog Floralia die Voorwerpen tkd HniaTlgt rerTurdigd hebben worden nitgenoodigd die op dne TeDtootHi lUng in t xeodeo alle toorteo van hoitarbeid is toegelaten miu de Toorworpeu betrekking hebben op Ütoemen of Planten Naar waarde der bewerking cnllen Dekte fiingen en Pryien worden nitgereikt Verder een Bloemencorso roor Sportkarren met Wedttrgd voor de mooist aangebrachte Versiering De Versiering mag alleen bestaan uit lerend Groen en Bloemen geen papier rer sier in gen Éaa kind moet de Sportkar roorttrekken en n of twee kinderen moeten er in zitten Afd I Voor kiadereu ran Lsdeo der Sociëteit Oni Genoegen t waarroor aU Prijeen Knust voorwerpen sullen worden beschikbaar gesteld Voor detloame moet opgaaf gedaan worden bg den Beer D C W ran der Laar roor Donderdag 25 Augustus e k By onvo doende deelname rervalt deze afdeeling Afd II Voor kinderen ran loictiryrers Tsu Floralia over 1898 Voor deize afdeeling worden pryzen in contanten beschikbaar gesteld ala 1ste Prijs f 7 50 2de f 5 3de f4 4de f 2 50 en 5de f l De Tentoonstelling ca geopend zyn ran af 10 nor roormiddag STADSNIEUWS GOUDA ia Augustas 1898 Naar wg Ternumeu is beden oacbt ingebroken in de kapel op de 11 K begraafplaats alhier De besoekers hebben geen voldoening ran bun werk gehad daar geen contanten of roornerpen ran waarde aanwezig waren De inbrekers sobynsu mannen ran bet rak te yn geweest Door een raam waarran de rniten in lood gerat zyn hebben i zich toegang rersohafi Ken sprong ran de opening in het raam tot het altaar eiscbte oog al eenig orerleg Aan het altuar ie door dien sprong ccbade toegebracht terwyl getracht is dea altaarsteen te lichten waaronder echter ook geen schatten verborgen zyn Dat de bezoekers heel kalm zgn te werk gegaan blyht uit het fait dat eenige kasrsen waar chynlyk wel een nor dezen nacht in de kapel gebrand hebben Tot beden heeft men nog geen spoor ran de inbrekers ontdekt De 68 jarigen van der Bteeo wonende in de Kees Faassen Rotwagen ia gisteren op noodlottige wyze om het leren gekomen Reeds sedert eenige weken hield hy zieb s aroDds b zig met z g peuren in de sloot naait het garnizoensmagazyn oabg de brug in de Jeryzalsmstraat De by de brug wonende van lieenwen hoorde te ongereer 11 nar een plomp in het water rermoédende dat daarin een meosoh wai gevallen spoedde hy zich naar buiten en hoewel hy niets bespenrde dat zyn vermoeden bevestigde waarsohowde by den politiepost aan den Groeneweg Onrerwyld begaven zich da agenten van politje Pluim en de Bruin nur de aangewezen plants en vonden al sposdig het sohoitje van ran der Stoen ledig onder de biug waarop zy onmiddetyk begonnen te dreggen na daarmede ongeveer een kwar trer bezig te syn geweest mccht het ban bygestaan door een brievenbestsller en van Lesnweo gelukken den drenkeling op te halen Met den meesten ijver werden de voorgesobrernn middelen aangewend om de levensgeesten op te wekken doch rergeefaoh Toen de gewaaricbuwde gen Mbeer dr de Voogt verscheen en onder zyn toezicht eo leiding nog eenigeo tyd mei het aanwenden dier middelen was voortgegaan kon deze niet anders dan den dood coustateereo waarop bet yk naar bet gasthuis werd overgebracht Men rermoedt dat van der Steen in slaap geraskt of wel door eene duizeling getroffen is en daardoor over boord is geslagen Een woord ran lof komt toe aan de bovengenoemde politieagen ten voor hnn rolhardea yrer bij bet pogen om de levensgeesten op te wekden als ook aao genoemde brierenbestsUer en den heer van der Waals pbotograsf albier alsmede van lieenwen die daarin zoo krachtig hebben byge t an Voor h t examen sis adelborst is voor den zeedienst o a geslaagd P Haverkamp van Gooderak leerling der 4e klasse ran da rykk b b alhier Genoemde jongeling behaalde 00 8 ran da 19 plaatsen De 3e luit J Alma van hot 4e reg inf te Leiden wordt 2 Januari e k gedetacheerd by de militaire verkenningen ia VQravenhage By da beden geboaden insebrgring voor het boowen van een pakbuie enz te Feyenoord groot 2000 viorkauts meter was laagste inscbrgver do heer D Lokhorst te Rotterdam roor f 123400 De heer Nederhornt had in e chreven voor f 131843 ep de heer Desaing voor f 139930 BonsoKAVEN De wyze tan foMtrieriog alhier is thans vastgesteld Ta afwgking ran bet voorloopige plan zal niet op ééa dag doch op twee dagen feestgevierd worden en wel op 14 en 15 September Deze late datums staan in rarband met de kermis welke van 29 Aagobtus tot 3 September gebonden wordt eeu kermis die nagenoeg niets meer te beteekenen heeft doch die men toch niet gaarne afgeschaft zon zien De feestviering is ongeveer als volgt geregeld eerste dag uitreiking van eene feestgare aan behoeftigen boomplanteo schoolfeest rolksspölen muziek uitroerlng en rondgang over het dorp met lampions tweede dag historische optocht voorstellende bet Huis ran Oranje kostnnms ran de firma Halmhout te Amsterdam zaagoitvoering van VSO personen maziek op bet marktplein illomioatie eo rnorwerk De gemeenteraad heeft een subsidifl van f 500 aan de feeatcommissie verleend VusT U Ang Te Stolwykeralais had Doodurdai een ongeval plaets dat zeer ernstige gevo gen had kunnen hebben Een omnibus ran den heer Both uit Gonda werd aan ds Langebrug door een paaaeereuden boerenwagen zoodanig in t naaw gebracht dat ze tegen een bardateenen paal reed met zuóreel kracht dat hot voetyzer geheel wrd rerbogen eo de beide op het rgtqig zitteOde personen door den schok ran den bok warden geslagen Ken van hen J r D alhier riel op den grond de koetsier kwam tuBSchen de paarden terecht die gelukkig doodmak bieren staan de gerotgeo waren anders niet te orerzien geweest HüKENnótt 8 Aag Toen beden middag omstreeks 4 nar het hutsgezin ran den veehouder A S alhier van het me ken huiswaarts kserde bemerkte een der zoons binneoibuis eeu sterke brandlucht By nader onderaoek bleek c at in de voorkamer de bedsteds met het zich daarin bevindeade beddegoed in volle vtem stond terwyl de spiegel en schilderyen op den vloer lageo de muren berookt en de rniten byoa alle gebarsieu waren Met behnlp der buren was m n den brand met ernige emmers water evenwel rpoedig meester Daar er tgdens bot melken niemand van de bewoners thuis was ging men het huis eens doorioeken en ontdekte de dienstbode dat de deuren van haar kastje slaande in het achterhuis geheel open stonden en dat een laadje daarran op den grond lag waarnaast een zilveren knipje waaruit zy 2 bankbiljettan ran f 25 en 2 ryksdsalderi miste Waarschynlyk is het dtt twee landlonpérs die de meid tydeni het melken op eeu af tand op de werf heeft gezien en wien door den eigenaar die bg haar tst werd toegeroepen dat zy maar been moesten gaan wsnt dat er iooh niemand in huis wai door do ong ren dolde Bohuiframen zyn bionengekomen en aldaar den diefstal en daarna de brandstichting hebben bedreven De politie stelde onmiddellgk eMMinnwkearig onderaoek in en gaf dien avond nog kennis aan de autoriteitea van omliggende gemeenten dooh is er tot beden nog niet in kunnen alagen de daders op te sporen Te betreuren is het vooral roor de dienitbode die op znlk een wgze haar spaardoitjes zag rerdwyneo I MooBDRRCKT Door de Feestcommiisie alhier is bepaald dat de feestelgbheden zullen worden geboaden op Woensdag en Donderdag 7 ei 8 September Op den eersten dag zal a morgens eene nitdeeling aan de armen plaats babben en ongeveer te 10 uren allegorische optocht Opgeluisterd door de muztek ran t fanfare oorpa en b leid door een vyftigtal rniters sollen in dezen optocht worden voorgesteld handel eyrerbeid en landbouw De Moordreobtsohe IJsclub heeft besloten eveneens aan den optocht deel te nemen door iets roor te stellen toepaaselyk op den winter Nog zal deze club een Ëere poort doen plaatsen wat atzoo ten goede komt aan de rerdere versiering HHt programma roor den tweeden feestdag behelst roor s morgens schoolfeest en optocht der kinderen door het dorp na den middag volksT rmakelgkheden en aaroDds mnsiekoitroermg binnen het kerkbek en illuminatie De godsdienatoefening op den 31 Augustas in da Ned Herv Kerk cal worden opgeluisterd door bet aitvoeren van een drietal zaogatakken met orgelbegeleiding d Eea Vronwehand Cantate van D F ran HeyatentKoniogionelied door een gemengd koor en 0p Konin f gia s Verjurkagt ntate roor tveestemmig kinderkoor ran Georg Rgken De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagtaekening van gifltaren Dinsdng verraaten ome troepen uit Tjot Geoëh een bende vau Toekoe Oemar te Gende lieombajan De rgand li t 24 dooden en 24 geweren achter Onze verliezen bedroegen een marechaussee gedood eo drie gewond Heden gaan twee comragnies van bet 6e bataljon onder majoor de Jongb over Selimoen naar Lamtebs om daar een legerplaats te vestigen ter bescherming ran de berolklng ieECL f lvC E EXCELSIOR Van een onzer correspondenten De heer H M Hartkamp wonende tö Heeten gemeente Raalte schrgtt de 15 juli 1 1 t volgende Van den eenen dag op den anderen heb ik het uitgesteld om U te sehryven over het wondervolle aacces met Uwe Pink Pillen van Dr Williams Alvorens vdfder te gaan verzoek ik U my nog 6 doosjes van U we wonderpillen te zenden Myne vrouw zegt zy kunnen met recht wonderpillen genoemd worden ü moet dan weten dat myne vrouw van hare jeugd af aan altyd zwak geweest is en erg zenuwachtig en tevens veel last had van rheumatiek Zy heeft reejl moeten lyden aan hartkloppin gen en hoofdpyn en daarby gedurig mai pyn en benauwdheid op de borst en om het hart Zy heeft op die wyze lang geworsteld en dacht dat roor hare kwaal geen middelen gewassen waren Huim eene maand roor dat zy Uwe wonderpillen gebruikte kreeg zy pgn in den rtig en in de zyde maagpyn en alle dagen hoofdpyn en gevoelde eene algemeene verzwakking in al hare ledematen zoodat zy veel moeite had haar dagelyksch werk te verrichten Toen zy gedurende eenige dagen Uwe pillen gebmikt had werd zy aanmerkelyk beter en kon met minder vermoeidheid haar werk verriehten Door duizeligheid veroorzaakt door verzwakking eens gerallen zynde had zg hare hand gekwetst na gebruik Uwer Pink Pillen is zg geheel er ran genezen Zooals wy reeds meermalen gezegd hebben zgn de pillen onorertrefielyk voor degenezing van bloedarmoede verlammingen rnggemergstering rheumatiek heupjicbt zennwpyn St Veitsdana hoofdp n zenuwziekte kliergezvellen enz zg zyn spier versterkend middel en een hernieuwer van het bloed Zy geren schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen iu al de tydperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken by den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geestelyke overspanning en door buitensporig heden Prys ƒ 1 75 de doos ƒ 9 per 6 doozen Verkrgghoar bg Skabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Aug Adrisoa Johanna ouden A D van der Pool en A J de Hoop MariouB ouders J Valk en C Verdel 11 Gerardas Hendricua en Helena Willemgna Catharioa onders G Koog en W van Ëekeren Adrisna Johanna Maria ouders J vanden Nieowendyk eo A Bron OVERLEDEN 11 Aug J M van Dein 13 m ONDERTROUWD 12 Aug P J J Hoybrecht en G W Eleos H Koemans en G H van Hooff J C P den Dunne en J M Boot P W Mai en 0 van der Starre A de Boom en A ran Dam te Stolwgk Overhemden Fronts 8Mii ffl liiCBnra A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GODDA Telephoan Km 31 ADVERTENTIEN OndertroDwd PIKTER JAC0BD8 JOHiNNES HUIJBRECaT IN CEOIUA WILHELMINA ELENSWed G J Heetman Oauia 12 Augustas 1898 Geen Receptie ONZICHTBAEE HEESEN en DAMBS PRMEN TOUFETS SCHEIDINGEH en Terdere HAARWEBKEN munten nit door SOLIEDE AFWERKING bg H P m WIJNGAARDEN Coiffeur KlHweg Gouda By Tonnia der Arrondiasements Rechtliank te Rotterdam dd U AUGUSTUS 1898 is het huwelflk bestaande tusschen WIZBMLMISA JOHANNA BVIMRzoaiarUroep en d ALBERT DMN BABTIQM Schilder beiden wonende te Rotterdam ten Tersoeke van eerstgenoemde door echtscheidinB ontbonden Terklaard De Procureur van Eischeres Mr C P 2AAIJER 12 Aug 1888 mmm umi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Qemecnto YLIST brengen ter openbare kennis dat krachtens bekomen Tergunning yan de Gedeputeerde Staten Tan Zuid Holland Tan af den MH Mugvttu 1S08 M en met den I ugutttu a a c Oe pa$aage voor B fen r ertutgen oeerdehouten brag UggenOe iu Oen Oott FU terayk nabij den Slaugeweg gestremd zal zijn tengevolge van noodzakelijke herstellingen door den oudorhoudsplichlige het Polderbestuur van Lopik te doen VliH 13 Augustus 1898 Burgenseester en Wethouders Toorn C VIRÜLY De L Secretaris J KASBKRGBN MELK 0J5ERZ0EK Melk van dm Heer L DE BEU Datum Tan ontvangst 10 AÜGÜSTCS Aan den heer L DE HEIJ Soort Gew 1 0309 Reactie Ampholeer Vet 3 27 Droogrosidn 11 94 Abnormale beatanddeelen afwezig OPEmiSCETE UELL Bouda 11 Augustus 1898 E GRENDEL Dc Notaris Mr I MOLENAAR geTestigd te Waddinxveen al ten verzoelie yner principalen op DONDERDAGEN 18 eo 25 AUGUSTUS 1898 s morgens ten 11 ure in DiT ScHUKBosDc te QoiuJn publiek rerkoopen DE BOnWIANSWONING ca Wyk F No 17 met de daarby behoorende nitmnntende goed onderhouden 01 en iSfooilanóen gelegen aan den Btoomendaalschen Weg in den terecht soo gunstig bekenden polder Bloemendaal onder de gemeente Waddinxveen ter gtooUe van Hectaren Verhuurd aan den bouwman C Nrdishof tot Kerstmis 1899 en Mei 1900 NOTITIÊN bevattende OpgaTe Tan Lasten huur Veilingsvoorwaarden enE ayn nü a 4 S AuffUstUB gratis te verkregen ten kantore van genoemden notaris Hr MOLENAAR te Waddiiunem die ook alle verder verlangd ordende informaties geven tal te GOUDA op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1898 des middags te 13 uren in het Hotel d Ziuitaan den Markt aldau ten overstaan vanNotaris I J KOEMAN te Haastrecht van eenige perceelen nitmnntend sedert jaren goed bewerkt WEILAND met WATER en WEG gelegen aan beide igden van den Winterdjk nabg Gouda in den polder Bloemendaal gemeente Waddiiucvem groot 10 HekUren 45 Area 77 CeotiareD en znlks in vier perceelen in het breede omschreven bg biljetten welke te bekomen zgn t n kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Nadere inlichtingen geven de Notarissen C J D G1DT8 te Pijmchr en J KOüMAN te Baattreeht Openbare Yerkooping VAa HllZei EN ËRVËN te GOUDA op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1898 des voormiddags te elf uren in het Hotel dbZilh aan de markt aldaar ten overstaan van Notaris J KOEMAN te Haastrecbt te weten 1 WINKELHOIS en EBP aan de Niaawe Haven wgk N Nrs 227 en 2i7a 4 HUIZEN en EEVBN in de Vrouwesteeg wgk H Nrs 181 182 183 en 184 2 BUIZEN en ERVEN in het Plantsoen nabg de Vrouwevestesteeg wgk N Nrs 244 en 245 1 HUIS en ERF in de Boomgaardstraat wgk RB Nr 18 n 2 HUIZEN en ERVEN aan den Tarfsingel wgk P Nrs 131 en 161 De perceelen zgn breeder omschreven bg Notitien welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1898 s morgens el uren in het Hotel db Zalh aldaar ten overstaan van Notaris J KOEMAN te Haastrecht TAH eeu enUwg $ nieuw gebouwd HUIS en DRIE BUIZEN ingericht voor 4 gezinnen met ERVEN SGBUREN BOOMGAARD TUIN WEG en WATER aan den Plattenweg en de Vaarwetering te REEUWIJK wgk H Nrs 8 9 10 11 en 12 groot 19 Aren SO Centiaren Breeder bg biljetten welke evenals nadere inlichtingen te bekomen ign ten Kantore van Notaris J KOEMAN voornoemd iSÏBl in dooities van aelU gtukt p doos f 0 30 Verkrggbaar bg D MIEBIES Kleiweg K 100 DROGIST HAFTAUHE BALLEN doen vlooien en andere insecten in bedsteden verdwgnen en ign in kleeren en linnenkasten een uitstekend middel tegen mot verkrggbaar in pakjes vaa 10 en 30 Cent bg J VAN OI3 KUEIWEG Mo 2 Qowa Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan vau den Notaris G C FORTÜUN DROOOLEEVER op Dinsdag tS Augustus 1898 des morgens te 9 uren ten sterfhuiu van Mej de Wed F vak sU ScaiLni aan den Langen Tiendeweg Wgk D n 54 te Qovda van eeaen netten goed onderbouden INBOEDEL waarbg GEWERKT GOUD eu ZILVER en JUWEKLEN Voorte de INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL de nog aanwezige voorraad KRUIDGNIERSWAREN en een groote party KLOMPEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kostelooieen Bewaarsciiolen en op de Tusschenscliool De COMMISSIE va TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSchriJving van Leerlingen wier plaatsing men met den laten October 1898 op een der boTengenoemde scholdU verlangt geschieden zat in de schooUokalen op DINSDAG 23 AÜGÜBTÜS 1898 dea namidAa a ten tü uur Voor Terdere byzonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarief 3 H VAN DBB VOORT Oouda 9 Augustus 1898 noomEEürasDEOOL GYMNASIUM BOMKMN enx lever ik steeds tegen de bekende voordeelige voorwaarden gelieve even deze aau te vragen indien zg U onbekend zgn het ign allen de laatste uitgaven en geheel nieuw de meeste zgn voorradig Hoogachtend UEd Dw Dienaar 1 A WIE6AND BRUSS Buiten en Binnenlandsche Boekhandel t 5 B08K00F KRONINGSFSESTEN Bet goedkoopste adres van WOL KATOEN en NATIONAAL Vlasgendoek DECOBATIE KATOEN KINDER VLAGGEN Wollen en Katoenen WIMPELS en ORANJE FBANJSS KOORDEN KWASTEN en verdei alle soorten VERSIERIHGSBENeODIGDHEDEN Feestcommissie s en Ueeren Aannemers ge nieten ruim rabat Echte Zilveren INSIGNES NATIONALE FLÜWEELBN PETTEN geheel nieuw voor Heeren Fietargders en voor Optochten VLAGGEN 3 El lang 60 cent 4 11 L S XEISER Korte Tiendeweg GOUDA rirnggen fH atte grootten TE BUUR Eeukenfornuizen Kooktoestellen enz INIMKBDSSBH met Stalen Veeren Sluiting zUd de beste IH Verkrggbaar bg JAN ROND Korta aroenaiulul I 188 300 DAME8 Wilt U tot Spotprgzen nog ECHTE FRANSCHK GÜB8ETS prima Katowen en Wollaa KOUSEN en ROKKEN als ook GAREN en QLACÉ HANpSCHOBNEN haaat C da Wog sleehts 8 dagen zal de UITVERKOOP duren EENIG ADRES IN Dames Node Artikelen en Naaisters Fournituur ZIE ETALAGE AANBEVELEND HI O W EK ITIliTCa Markt A 144 GOUDA Zwarte Wollen en Katoenen Dames en Kinderkouseh Vaste kleur Lage pry zen G IJSSELSTIJJf Blawstraat toriawater ui f de KcforiaSron te Oberlahnstein by£mt Tafeldrank M BE RüDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 InrielUiiig lot Meubileering van geheele Huizen desverlangd ook in huur tooedkoopite en lolledit adm roor Vervoer van Inboedel soowel binnen als buiten de atad met geiloten wageni B A a RA VEST E UN Oude Gouwe AOes wordt tegen Transport schade versekerd Stoomververij en Cliemisclie ¥ assclierij FiBMA VINCENT m SPAËIÜDONGK T I L R U R a t Depot bU J B Jl HORTf Gouda waar vanaf heden alle goederen kunnen worden besorgd en afgehadtk iDmaakkruiden D wmxii Jl Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Bpoelige en nette aflevering KLCIWKQ E 100 KRONIRIGSFeeST Aangeboden een OROOTB PABTU Fp DEMEMEOM ook genegen in kleine Partijen te terkoopeli Adin C Mi iJER AtUKONQKM Lage prUzen DEPOT bg Jl Get BECKERS in Modes 11 Turfmarkt 248 OOUDA VAN Blommlstlims Ink risri ONSChAOELDK