Goudsche Courant, dinsdag 16 augustus 1898

REY DEL MÜNDO SSs BlS 1ii 37ste Jaargang Dinsdag 16 Augustus 1898 No 7658 NEUW MERE mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i TelefMii N M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd z H H O O ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT Wat iBwiMu tflgaa Jicht nai BhmiuHak LanwopyiMn kortom AnterPaiiiExpeller Bhmiullil lagan pnaan tim tl Gial uii7 Vit M t w ta nmta laian l t Aiifaffaiiilx ieHer y fl wat m itaada ia ialar ludw g tohrfainlxpelier riija W aaal 7e owt aa 1 25 da Sawli Taorh DdM fa 4a maaata jLpotheken an bu I Ai iB af Ce ti BottenUm TaGODDil bg C LDQEU Apotheker Markt en bij WOLFF Co VTeatharen 108 fPotograüe Studio Door deze beb ik dea eer te berichten dat ik den Heer M D WMSSELsl Iwur ik Toor mgne vestiging alhier ruim Is jaar ben werkzaam geweest alle ftM aa I Negatieven heb ioodat dus alle nabestellingen bü mg rerkrggbaar zijn Onder beleefde aanbeTeling Hoogachtend P VAN DER WAALS La SCE0lTEII3 Salon de Coiffure uübbele budkt b lo Fluuteelen Singel SHIi i rNIEUWE Bessen Jenever JJ P BEÜBEKER Toorheen Firma C MESSEMAKEB Hooge Gouwe C 265 Burgers Acatèuc Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda is bet beste en goedkoopste kettinglooze KIJWIBL BIOEHENCOBSOI Zij die zich nog niet hebben aangpemeld en wenschen deel te nemen kunnen zich tot uiterlijk IIIA IÜAG 22 AUGLSTCJS a s aanmelden bij de Dames A de Gsüaff M Boon en J Ga de RiiijTER en bij de Heeren D Poortman P Both en G tl I EDEBnoRST De Seer der Feestcommissie STRAATER € € KROM M Sd M m o Cl VERMSSEN GLAS DAMES en HEEREN fl le een vertrouwd en goedkoop RIJIIVIGL wil lieliben koope The Perfection Prijzen beneden alle concurrentie larkt Gouda 1 in Tiesemas Eij wielliaiidel Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EÓrLAÏTE ABOIlTaAVEN EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel SIpoedIge aflevering IVelte uitvoering Concurrecrcnde prijzen Zuiver Natuur Coolzuur tn nfemtee tlaien CilUuiers 10 E O K E O 20 K a 5 M 4 60 TaST Firma A DAM Goede ea goedkoope Vleeschhouwerij Rcizerstraat 1 88 blglt steeds voortgaan met de LEVERING ran PRIMA aOAUTEIT 9 lege êterk eomciirreerenée prtf en Aanbevelend J P van Leeuwen MUZIEKINSTRUMENTEN tot pnjïfjn concQmerende met de eerste ïd oqi lend DritiiaDde Megazijneii VIOLEN Tr oud Tjr Instr v 96 Wm KR0NINGSCITHE8 ORGELHANDEL Eonige pnchtige STORY k CiJiK OROSLS loor verminderden prijs Ven 196 toor 175 Van 176 o r lB5 L C DE LA MO GOUDA Ddffsche Slaolie SKOOTE MIKKT Gedeponeerd SErru li Hollaï bd eOlielM H ndd rk H Cafue De£fi Waarschuwing Geen Muziekinstrumenten te koopen alvorens prijs en collectie te zien in de Muziekhandel van ALLE soorten Muziekinstiumen ten bij A UITTENBOGAARD Ootthaven B 10 voor Cafe s In pryzep Tan ƒ 65 tot SOO B J TAN VMÏD Dubbele Buurt B TAILLE i 10 P ÜR BDltenlandscb Overzlcbt De Tyantlsljikbeden tassofaen Spanje sd Amerika wordeo gefltaakt dat ia bet groote nfeaws Wat door deo Amerikaansoben StaatssecretarU uit het DU ooderteekande fredesprotocol is medegedeeld zyn grooteodeeli bekende akeo Ia sooverre moet Spanje oog meer verliezen dan terooderateld werd dat bet bebalre van Cuba eo Portorico ook Tan de kleinere Aatilleo de eouvereiiiiteit moot prytgerea ea dat bet Tan deo geheeleo archipel der Ladrooeii oiet aleehts vao een enkel atitioo af iaad moet doeo Niet recht daidelijk is ooa wat bedoe d wordt roet da woorden dat deze eilanden tnaar keuze van de Vereecigde Staten aan de repabliek aalten worden afgeitaan Ligt daarin opgefltotao dat de repabliek ook kan aeggen ik wil ze liever niet hebben Maar wat dan Ten aanzien der Phippgnen ia nitdrokkelyk bepaald dat bet vredeaverdrag daaromtrent nader beBliaien zal terwgl Manilla voorioopig door de Amerikanen bezet zal worden Z i zijn er niet in geslaaftd date stad nog te veroveren en dat ie bet eeoige betrekkelijke socoes der Spanjaarden in den oorlog geweest Voor de bewoners van Manilla zal bet een aitkomit zgn dat bet beleg nit ie In Spanje is bet zoover bekend is rnitig Wel kwamen in den laktaten t jd eeoige vage berichten over een republikeineoha beweging fn de provincie CaBtelton en over eenige Garliatiecbe beroeringen in bet Nourden maar geen van beide scbyneu van groote beteekeois Over den toestand in Oostenryk worden de volgende mededeeliogen gedaan Graaf Oolaobowskj de minister van boitanlandscbe zaken der monarchie beeft een langdarig onderbond gehad met den keizer waarna hg een conferentie had met graaf Than den OoBteorgkscben ministerpresident Ata gevolg van dit onderhoud zal graaf Thnn nogmaals een poging doen om met den Oostenr kschen Bijksraad tot een oplosfling der criiis te komen De Rgkaraad i byeengeroepen in September Bet eenige doel hiervan kan zyn om den Rgksraad te bewegen zyn verset op te geven en Itogs parlementairen weg bet vergeiyk met Hongarge lot stand ta brengen Doch onmiddellijk blgkt dat de DnitBchers eerst de taalqnaestie nit den weg geroirad willen zien en de Csechiicbe bladen malden dat de Czecben in de taalqaaeatie van geen conceaiiies wl len weten Hiernit blykt vojdoeode dat met de bgeenroeping van den Ugksraad ook niets wordt bereikt dit baaluit dient alleen om voor het FEVILLETOIM De Mezicaa sclie Beeldhouwer KEN VERHAAL DER AZTEKEN Naar het SnpelteA 17 Tot SM de lenden ontbloot op bet hoofd rost vederen versierd en het gelaat net ar rijselijke figuren besohildetd ven Cmzitli door twee prifsters Dsar dien steen geleid men plaatste hem daarop bood hera roet den eenea voet er aan rast en stelde betn een zware maqnabuitl en een schild ter hand lo dio BtellÏDg en toerusting was hy verplicht dou stryd te aanraardao tegen een ofBaier of soldaat dis beter ipwapend was dan h Werd hg overwonnen dan zou hg dadelijk naar do offerplaats gesleept en op eene gniwelgke wgze van het leven beroofd worden Kon hij zich daarentegen vrgwaren en achtereenvolgens zeven beab gdars verilaan dan zou hij in vrgbeid worden geateid Aldus luidde dfl wet ten aanzien van de menschenofTen Terwjjl CrntilH den blik liet weiden over de nu algte die hem omringde viel jn oog op Toluca Dit gezicht deed een trek van ontroering op z jn gelaat verschijnen en met stevigeo greep oaklemde hg zgn wapentuig Op dat oogenblik trad een bealrgder voorwsart wiens kleaderen met gestoanten bezaaid en wiens wapenen van den geduobtslen aard waren Cruzdlï hield hem naovkeorig ïn t oog naar t soheen om oogenbhk Hongarfle eeuigszins tevreden te stellen De Hoogaarsche pera betoogt dat de toestand van bet Kabinet Banffy io flongarye met den dsg moeilyker wordt Voor den HoDgaarscben ministerpreBideot die tuascben de Hoogaaracbfl vertegen wooidiging en de Oostenryksche Regeering staat ia bet werkelyk vervelend dat geen dsr beide partyen iets wil toegeven De Hongaaracbe liberalen vreezen dan ook en niet ten onrechte voor een monarchistiscbe ot constitotioneole crisis indien de Oosten njkacbe Regeering blyft aandringeri op verl ogiog van het Provisorium WaarBchynlyk lal op de groote conferentie te Iscb waaraan grasf Than graaf Golftcbowsky en baron Banflfy deelnemen door den keizer een poging wordeo aangewend om de tegenstrydige meeniogen by elkander te brengen Maar niemand voorziet daarvan eenig resaltaat Men Bchynt bet niet bgzonder eens te zyn omtrent den gezondheidatoestand van Z H Leo XIÜ Officieel wordt uit Rome o a bericht De Paoa wiens toestand goed is fltond Vrydï 12 Aug s moi ens om 9 uur op bad een onderhoud van een half uur met zyn lyfarta en ontving daarna Rampolla en nog eenige hoogwaardigbeidabekleeders des uamidd s ontving Z II enkele andere persoon lykheden Dit bericht klinkt dus zeaf gerusfeatellend Van geheel anderen aard daarentegen ia het bericht dat van uit Madrid aan de iKölnische Zeitung gemeld wordt Dat bericht ia zelfs zeer onrustwekkend Er wordt het volgende in gezegd De toestand van den Paus ia niet meer geheim te houden Hy is allengs slechter geworden Tegenwoordig ia de Paus nog slechts een zwakke gryaaara die slechts weinig en zear zacht spreekt scbryven kan by niet meer evenmin kan hy kennis nemen van den loop der zakenHet denken vermoeit hem en het bidden maakt hem verstrooid zoodat hy tienmaal hetzelfde gebed begint zonder het te bemerken De Paus sterft langzaam als een blanke kaars in een gonden kandelaar Zou 1898 hetjaar der groote dooden worden In de zaak Dreyfns is geen nieuws althans geen betrouwbaar nieuws Wel verzekert de Ind Beige dat het proces van Björnson tegen de Milnch Neneate Nachrichten wel eens een sensationaele wending zou kunnen nemen daar de rykskanselier prins Hohenlohe als getuige is gedagvaard en deze van de gelegenheid zal gebruik maken om te breken met de stilzygendheid die zyn staatkundige betrekking hem oplegt maar dat klinkt zoo weinig geloofwaar de krachten zijner tegenpartg te meten en uaro terstond ease verdedigende houding aan Jïlgkbaar was Cruzilli voorneroena zgn leren ten duurste te verkoopon en aan de wijze waarop hg zijn wapen hanteerde was het duidelijk te zien dat hij geen nieuweling in de behandeling waa Pe Maxicaansoho officier bracht den oeraten slag toe Cnizilli wondde die met z n schild nf en tiet zelf zgn zwaren maquuhuill met zulk eono kracht np bot hoofd van zijn tegenstander nederdalen dat bij diana schedel verbrijzelde Kr ging oen woest getcbreouw uit bet volk op toen het lijk van den veralageno weggedragen werd en dadelök trad een tweede te rooraohgn Doch niemand kon het legen CruzilH s rreeeelgke ilagen nithoudett De een riet anel na den andere totdat de zevende en geduchtato vijand zich tegenover den miadadigrr plaatste Wederom Itot deze zgn vlammend oog over k vergaderde menigte gaan en andermaal stond er op cgue gelaatstrekken een emfidelijko glimlach te lezen I atrgd duarde ook nu aiechta een oogenblik Cru iU wapen kwam met zulk eene verpletterende kraoht at Qnr dat het schild van zgn tegenitander vorbrgzeld WJrd en diens hersens over zijne kleederan spa n Opnieuw gingen er langdarige kreten op toen de gevangene losgemaakt en in triomf van do teocalti weggedragen werd op de schouders doa volks dat even vjpldaao soheen orer den dood van zeren der huDPen als h t zou gowooat zgn indien do misdadiger de nederlaag had geleden en zg zijn hart ait de raokende borat hadden zien lebeurea om dan godea tot zoenoffer te strekken dig dat men goed zal doen met er niet te veel waarde aan te hechten Senator Trarienx heeft een lang achrjiven gericht tot het Journal de Uudoe om zich te verdedigen t en de bescbaldiging dat hy de gehoorzame dienaar zou zyn van een syndicaat gevormd om het leger te beleedigen De oudmiaiater van justitie zegt daarin nogmaals dat er geen syndicaat bestaat dat de voorstanders van de herziening van het procesDreyfus goede patriotten zyn die het leger eeren en alleen maar willen dat er recht zal worden gedaan altegaar dingen die in Frankryk niet dikwyl genoeg herhaald kunnen worden Versproitie Bericliten Fhankhijk Ër ia in raadkamer bevonden dat geen voldoende aanwyzingen van schuld tegen Ësterbaxy en zyne maitrease beataan om beo overeenkomstig de beschikking randen rechter van iastrnctie naar bat Assizenbof te verwijzen Tegenover dn Paty de Clam onbevoegdheid tegenover Ësterhazy en zijn maitresae afwezigbeid van schold De besUsaing werd verwacht lüergtflteren voorspelde de sAnrorev reeds dat gisteravond Ia fille Payst zooals Bettulos de rechter van inatruetia de minnares van den legioeoridder steeda betitelde haar iriomfaotelykan terugkeer in den Uoode Molen zoo kunnan vieren De taak om tot de waarheid In de DreyfuB zaak ie komen wordt niat gentakkelyk gemaakt Zoodra weer een weg door de Dreyfasards ontdekt is welke ertoe zon kunnen leiden wordt hy onmiddelfyk afgesloten Regeering generale staf en justitie planten er een Verboden toegang op Een kort oponthoud voor de zoekers en de tocht wordt langs een nienweo omweg weder voortgezet Men behoeft maar acbtar zich te zien op den verren reeds afgelegden weg om niet te wanhopen Komen cal men er I Na is Christiaan Ësterhazy weer niet zoek maar by zya moeder lyn wettig domicilie ia Beantiran by Bordeaux Feoirolay heeft al een brief van b m De vroegere oppaater van Picqoari wordt nu ook al een man van gewicht Men berin nert zich de qnaeaiie van de geposte brieven aan ScbeurerKestner Tegenover den brief van dezen houdt de oppasser io de Libre Paro1e vol dat fa j wal degelyk brieven van Picqaart aan Scheurer Kestner ter post heeft gebracht IX Vader en Koon Onderwijl dit tooneel bg de teocalli voorviel was Montezuma druk Iwzïg in zijn paleis Niet allooi baarden da inwsndiga aangelegenheden doi rgka hem veel Kor maar ook een machtige en gebeimzinnige r jand wiens nadering zijn hart met een bang voor gevool verrnldo was op weg naar de hoofdatad Hg hield zich echter naar het uiterlijke bedaard en zond een bade af om Ahuitzol an diens slavin Mffirtli te ontbieden Toen iiij op bet keizerlijk bevel veraobonen waren achonk Montezuma aan Meztii de rrgbeid ter betoooing van bare diensten door bet opgeven van de plaats waarde beeld bouwer gevangen werd gohoudan en nam bij hier ala oen lid van zgn hofatoet op Vervolgens word Ahuitzol atrong berispt wagena zijne medepliahtigbeid aan den miadadigen toeleg en van zijne betrekking als raadsman des keizers ontzet terwgl er tegen Toluea een beval van gevangenneming Uitging Na afdoening van deze zaken werd de aandacht van dsa keizara raadaliedon op bet punt gaveatigd hetgeen voor dit oogenblik alle andere in gewicht overtrof li overiga van den dag verliep met beti i a over da geilrsgiljje welke de Mexi oum sIsSmB groot en machtig volk tegenover da v lele vreemdelingen in acht moesLon nemen AMofltezDiW waa voor vrede gest nd en wilde dua alt taftn de zwaargebaarde onbekenden zou toelaten ala ge nten van den vorst dien zg vertegenwoor digdeö Pnns Guateraozin vereette zioh in hevige bewoordingen tegen eene dergdgka politiek en taaefatta dea kaizor ta overtoil dat dia iaaohlk Wel Byo de Lastige Bl itter dia Kitarbazy voorstelden op deo schoot vau da Fraoaohe Maagd in benlag genomen maar dank ly bare klaarblykelyke genegenheid ia by du toch maar weer het beertje Geen enkele bescbaldiging waa er die bet Hoi veroorloofde den commandaat en Mile Paya voor bet Hof van Aasiseo te voeren Geeo enkel feit waa bewezen dos had het Hof niet te bealisMn of de brieven en telegrammen van Blanche en Speraoaa valiche itakken waren Das moeaien de commandant en ign lief onmiddellyk in vrijheid gesteld Ën meldt de Débatsc staande dn vergadering heeft de advoeaaU generaal de itnkken voor da InTryhtiditelling geteekend die Mir expreat naar de gevanga nissen zyn gebracht Prompte bediening Natnurlyk verbeidde een staf van joornalistan den commandant Hy dro t wordt alles haarfijn verteld bg droeg een beige broek en jas zyn tollen baard zag ar goed oit aa rookte een pyp die hg in de gevangenis bad doorgerookt Over de bejegening daar was hg niet ontevreden Toen werd hem deze koitelijke vrai geatald Wat il nw maening over da initractiavan den heer Bertolos Ën kostalgher nog dan de vraag wai hat antwoord Veroorloof me u daar niet soo openhartig op ta antwoorden als ik coa willen Mgn meaning over den rechter zit dkario fin da ridder weet op vier brieven iO ooovert door een elastiek bgeen gabooden Arme Bertalual tOerncht loopt ta Pargs dat bg cya ontslag als rechter aal naoian ea tekst en uitleg g veo Kolonel Pioqnart Is Zatard middag door twee agenten vao den veiligheidsdienst b tleid naar de gritlie van de rechtbank gegaan om in beroep te komen van de uitspraak der Kamer van in besobuldigingsietling ter zake vin Ëiterbasy en madame Pays Italië ToHehen Bnialla en Pontedecimo ten noorden van üenna ia een spoorwagramp gebenrd Da macbiniat en de stoker vao een goederentrein vraren in da tonael onder den Qiori piB door aan beroerla geiroffiin Da trein aan ziohzelf ovargalatea raad acbteriit en tegen eao passagierstrein in De schok wai ontzettend de locomotieven en de meaate rgtnigen werden verbrgzeld en bei getal ilaobtofiers waa dianiengefolge groot Ër tgo gavondeo negen doodan lavan train beambten kalgkbeid kwade gevolgen zou hebbou Xgos inziens moest men aan do vreemdelingen manmoedig bel hoofd bieden en de haardatedeu on altarou legen bezoedeling door de banden dier nubekaadan vardadigeo De roortrarende ea dappere Ouatemozin verlangde dat de keizer liem zou opdragen da invallers uit het land Ie verdrjjveo Werd ham dia last gegeven dan verpandde hg zijn leven dsl hu bon binnen aene weak verdelgen zou Doob da wil van dan kaiser behield de bovenhand zoodat er toehereidselon gemaakt werden om de Hpanjsarden den volgenden dag binnen de hoofdatad te ontvangen Up dit tijdstip van ona verbaal 7 November IfilB was ortas mot zyne handvol wapsnbroedert Isagzaam van de kuat bet binnenland ingad r H gaa zoodat hy uu do stad IztapaUpan die in het gezicht van de groote hoofdstaid der Azteken lag bezet hield Wat moot die onrer obrokkon voldhaer wel go voeld hebben toen hg die reekaon vso geboawM met vergulde dakon oanacbouwdo welke de atralM der ondergaande zon In de donkerblauwe watana van bet meer weerkaAtsten I of ala bjj den blik rondalaanda de ontelbare drommen van inbooilingen zag die b maar al ta goed wiat dat bom wantrouwen 00 afkeer toedroegen I Toen bot daglioht vonlween daalde eaoa onhaachrljfolgke somberheid op bet ganaoba tooneel neder De harten der Caatiliaaeo en Aragonezen klopten sutler uil bezorgdheid voor t geen da morgen baren zou want nog nooit hadden zg in grooler gevaar verkeord