Goudsche Courant, dinsdag 16 augustus 1898

Ülrcctc Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich GO DA R0TTBilöAMTl ferm 11 31 18 18 18 68 8 11 8 48 8 b7 4 88 4 6811 88 l 6 11 86 1 7 6 18 11 48 1 14 I 1 81 18 88 l J 80 4 4 16 6 86 6 10 6 88 6 61 6 14 7 31 S ID 8 14 88 g 54 10 11 ll li 8 80 84 8 4810 11 10 80 11 88 11 86 11 60 18 87 6 86 6 36 6 16 6 81 7 86 7 68 8 40 11 64 U 08 18 47 6 46 6 66 8 38 7 10 7 48 8 11 OOUDA DKN HaAe tM TOM u 18 18 1 18 68 S I4 8 48 4 4 4 6311 80 1 8 6 7 11 41 1 18 6 18 11 66 1 81 I 6 88 H 18 48 1 41 8 48 4 16 8 16 6 37 6 86 6 64 8 11 7 34 17 88 67 10 14 11 16 6 83 8 88 8 3 04 48 II 88 10 16 10 44 11 46 7 40 8 0S e O D D 1 A MSTKilDlH 8 3 8 14 48 10 67 4 11 6J0 7 61 a 8 10 17 10 86 8 01 8 0610 86 18 48 6 00 8 37 8 40 10 01 11 87 8 68 10 18 11 41 ODl Sl IITRIUHT Tmnra 1 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 11 63 8 80 3 17 4 38 6 80 6 47 6 06 6 66 8 2 door 10 l7l9 j 11 14 8 37 6 87 7 10 10 34h t w 11 88 18 87 8 46 8 34 6 46 84 7 18 8 4310 88 10 4lU t CS 8 80 88 1060 103 616 8 66 3 10 61 11 46 18 3 l a 3 08 3 60 6 04 88 4 7 311 6 10 51 M l Ulreolit 6 86 SS 7 46 8 57 8 4 9 00 O 10 16 10 88 ll S 18 08 1 37 3 08 8 8 3 66 4 48 6 86 30 6 7 68 f 6 7 8 86 10 08 10 841 Woerden 6 4 6 68 0 S l 10 S8 11 66 18 84 8 47 4 1 8 60 7 18 10 10 64Umrt aS 7 06 8 10 06 11 16 8 68 8 46 4 46 8 10 7 41 4 Uttdew 8 14 10 48 4 84 3 Ai t ff 7 80 8 88 8 80 11 30 3 08 4 00 6 00 86 8 00 10 0 Qouda 8 37 8 08 8 8 8 68 10 6 11 10 18 11 il 8 0 ia l oa 18 61 8 6a 4 47 6 41 1 8 8 4 11 1 en Tfl rtig gewondaiiT mur men Treeit dat rr oodar dfl painhoomD nog meer liggea DurwcHLm Te Zurich mI h t procei wordeo hrrzian T1D 60 man die tot lefemlange K BofConustraf werd reroordeeld b fichu1di d tao moord op ziJD 4 jarig docbtertje Uit uaderegetaif eD iflD ia de omtaigiag oDtataaa dat zgo ncbuld niet bewecea in BINNENLAND Te Wieebadea in Zondag oTerledeo de henr H Maller Szn lid der Eerete Kamer Tuor de proTÏneii ZoidJlollaDd In de Dinsdag gebonden xitting van de Kamer van Koophandel eo Fabrieken te Leiden was ingekomen eene miiaife tbd de Kamer te Londen boodende beantwoording van de onlangs aan dese gerichte vraag waaruan was toe te icbrgTKn de aehteraitgant tan den Ned Kaasbandel in Engeland Uit dit icbryven blgki dat die acbteroitffaog wa te wötea aan 4 oortaken ooucarrenlie prodoctie ten mindt rwaardige kaan inNederland den smaak van het Engelicbe pnbliek den hoogeren pryi die in andere landenwordt betaald Tot toeliohtiDg dezer argnmenten wordt aangevoerd Ad lm De concurrentie gMcbiedt voornameIgk door Canada dat door lagere veepry en goedkoopere laoderijeo minder belasting rooter formaat van kiKsn waardoor deze minder verzorging beboeveo Roedbooper bont dat gelegenheid geeft da kaxen in booten doozen Terpakt te vereendeo er in geelaagd is een even goed prodoot tegen lagereu prga op de Engelicbe markt te brengen dan waarvoor goede Hollandsohe kaai kan geloverd worden Ad 2m Ooder minderwaardige kaas wordt verstaan de fabriekakais die in Engeland is ingevoerd m denzelfdeo vorm en kleur aU de goede Goudsohe en Ëdammerkaai Daardoor werd deze kaas vin afgeroomde melk gemaskt en weinig vetgehalte bezittende gebonden voor gelükwaardigo kaan als de goede vette Hollftod cbe kaan Natnorlgk moest de laatste in disorediet geraken Ad 3m Het KugeUcba pnbliek heeft een voorliefde voor kaa die in vorm en smaak geiykt op Cheddar terwyl d Londensche winkelier Gbeddar liever verkoopt omdat die eenmaal aangesneden minder korstverlies geeft en minder snel uitdroogt Ad 4m Dit ii zeer zeker als de gewichtigste reden te achten Da booge pryzeo die betaald worden voor loUnndsohe kaas in Frankryk Dnïtschland de Nederlandaohe kuloniSn en elders zyn eensdeels oorzaak dat de kaaii niet naar Londen wordt verzcinden een tegenwieht tegen groot tbttnneinde de verloren markt te anderdeels beteringen herwinnen Besloten werd dit antwoord te stellen in handen van den znivelconautent den heer J Rinkes Borger ten fine van advies omtrent zoodanige middelen als kannen strekken om den Nederlandsoban kaasbandel in Engeland weder in eere te herstellen Te Rotterdam ia verleden week de jaarlgk cha algemeens vergadering gehouden van den Nederlandschea Brood Koek en Banketbakkeisbond c 8 38 48 8 4 8 68 a 8 O ndi 8 T H Moordreoht door 7 88 NieuwerVink 7 8 Uapallo 7 411 goHonl iii a 80 I U Rotteriiu Okpulle NiauwerkeriE MooidreoUt Itoada 1 88 6 68 6 08 6 11 1 1 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 30 8 48 6 61 8 08 8 08 7 80 7 48 7 63 8 07 8 18 Gouda Kareahuiuo MoerkapeUe Zoaterneer Zogwaard Voorburg i Han 7 80 6 4 6 68 17 Jl aHaga Voorburg Zöetanaaer Za vaard Jferanhnixen Moèrkapelle Onnda 7 48 34 7 18 7 68 r 8 10 7 04 7i8 8 8S 6 80 6 36 6 48 03 8 0 66 7 S Uouda Oudew Woard Illrwibl De voorritter de heer H O Pnnk uit Amatardsm wees er op dat niet sooals meu gehoopt had tegelgkertljd te Rotterdam de internationale bak kergten toonstelling ii kunnen gehouden worden welke iamiddels te VGraveohage tot stand kwam Bij betoogde het Dut van den Bond alle vakgenooten aansporende om toe te treden Uit het jaerverslag bleek dat de Bond thans reedt 1050 gewone eo 39 bniteogewone leden telt By de scbFÏlcuadigen Dr P F van Hamel Eoo en Harmens werd door den Bood voor de leden de gelegenheid opengesteld hanne grondflioffen goedkoop te doen onderxofken Voorts werd een nitkeeringsfonds b ovrr Igdeq opgericht en een commiisie saamgesleld voor vakonderwgs Wgl echter ds kas fan den Bond op dit oogeoblik geen uitgaven zelfs niet niervoor Igden kan beeft deze commiaiiebasr arbeid moeten staken Uit de rekening van den penningmeester bleek dat er een tekort as van f 6 36 Voorgeflteld werd de contribntie met f 1 te verhoogen doch na langdarige djacossie werd dit met 44 tegen IC stemmen verworpen Men wilde liever bezoinigingen vooral np de uitgaaf van hft orgaan Een voorstal van Schiedam en Zwolle om te bepalen dat men geen lid van den Bond kan 71 0 zonder tetens lid van eene atdeeling te wezen werd aangenomen evenals een voorstel van Schiedam om er op aan te dringen dat de bloemverkoopers netto l Teren naar het gewicht Als plaats voor de volgeode vergadermg werd Zotfen gekozen De Tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten wordt Donderdag a s in het Stede tyk Mnseom te Amsterdam geopend De N S Ct c ontving de volgende niededeeling omtrent de timmerliedenbeweging te Amsterdam De Amsterdamsrhe afdeeling van den Christel ykNation alen Werkmansbond hoewel geen oordeel nituprekende over de timmerliadenbe egioK all zoodanig betreurt ten teerste dat zig vóór de aanstaande feesten plaats vond ten gevolge vaarvan zg daarop onwillekeorig baren invloed doet gevoelen en verloochent beslist alle gem easchap met hen die de werklieden in min of meer revolotioBaire richting willen staren Namens het beitnnr dr J Th de Visser eere voorz P H M SchaefFsr Ie voorz C Scherer Ie secr en P Visser Ie peoningm Het bestuar der Vereenigiog tot veredeling van de Nederlandiche Zoetwaterviiohr en heeft ter zake van haar proelnemiogea te Spaarndam het volgende bericht gezonden aan dr Hoek rgksadvisenr in zake de visscbery De Vereeoiging ter veredeling van de Nederlaudsohe zoetwaterviscbrassen heeft de eer n als zaakgelastigde der Regeering mede te deelen dat naar het scbgot de door bsar te Spaarndam uitgezette Salmo irideo of rfgenboog forel goed groeit Een barer opzichters heeft dezer dagen eenige exemplaren jagsnde aan de oppervlakta van nabg gezien au den Rroei geoonatateerd Wg zgn bezig om te trachten enkele dezer viscbjes ter waarneming van groei en klenr te bemachtigen soodra ons dit lakt zal ik de eer hebben n over het een en ander bericht te geven 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 8 88 8 68 4a 8 3i 11 36 10 11 10 17 10 88 10 43 10 64 11 87 03 18 06 10 M 11 67 t 0 8 40 4 87 6 10 8 07 Intnseoben aal bet n van belang schgoen ook nieuws over de door ons ingevoerde karpers te vernamen ta meer daar e u soort te samen met de regenboog forel lu een water is losge laten nl de Oalliiohe karpvr Van dit soort hebben wg 1000 etoks direot uit QallioiS nabg da Hongaarscbe grens betrokken de reis per spoor beeft 12 dagen geduurd Roodat bet geen wonder is dat de diertjes nitgemsgerd en ziek hier zgn aangekomen ze waren voor een groot deel met schimmelziekte behept De scbimmelziekto werd tot bwlen door vele tsschers aU doodelgk voor de vitch iMsehouwd wg hebben echtor de nieowe bebandpÜng dezer ziekte mH permangaosat van potasch aange pod en konden aU resaltaat perst beterschap en eindetgk volkomen genezing conitateeren Deze vitchJM zgn in bet voorjaar Mei jl uitgezet en wogen to n in doorsnede 15 gram per stok Wg hebben no een dez r vischies gevangen en pwnstateerd dat het 150 gram wong De wicht dezer als de snelst groeiende soort bekende karper h dos in drie maanden vertienvoudigd terwgl de zomer van 1898 door zgn koude niet medewerktIn een ander water hebben wg Peitzer karpers aitgezet die bg het inzetten in doorsnede 50 gram wogen Wij hebben er 2 stoks van Revangen waarvan een van 350 en een van 450 gram Gemengde Berichten De notaris v D te Klaaswaal van wiens verdwgnen melding is gemaakt had wel reeds een verzoek om ontslag ingezonden doah nu wegens een zeer aaozienlgk bedrag aan scholden voor de vervolging goerschnldeiachers bednoht zoo wg vernemen naar Rotterdam de wgk genomen De subet officier van joittitie te Dordrechtheefe zich Donderdag den Hen dezer te Klaaswaal op de hoogte der zake gesteldi met betgevolg dat de rechtbank Zaterdag mr deFegffer notarii te Oud Beierland als tgdelgk bewaarder heeft aangentotd D C In den nacht van Donderdag op Vrijdag is te Delft ingebroken in bet kantoor van de wgn firTa Roest van der Hoop Co Over bet terrein vanden steenkolenhandelaar A Zellekens zyn de dief uf dieven door bet uitbreken Tan 2 pannen in bet kantoor gekomen waar zg eer t een fijn flnscbje knapten en daarna den spaarpot van een der knechts met raim f 5 bait maakien Een pogiog om de brandkast te forceeren gelokte niet De politie te Schiedam ia er in geslaagd 14 van de horloges ia beslag te nemen die nit de niistalling van den heer Pltiym aldaar xgn geroofd Ook is een der inbrekers ie handen ran de jnstitie Nader Ternemen wg Twee peraonen verdacht van diefstal bg den beer Ploym zgn gisteren uit Rotterdam overgebracht Een der verdaahte bad kort te voren gewerkt in een schilderswinkel tegenover den heer Ptuvm Te Bee rta werd onlangs de heer G Heekman lid van den gemeenteraad belast met de waarneming van het telefoon kantoor De vraag of hg lid van den Raad mae blgveo wordt verschillend beantwoord Zgn saluris trekt bg nit de gemeentekas maar het betreft bier een geval waarin de wet waarvcbgolgk niet voorziet doordat de zaak nieow is Ongetwgfeld zsl het oordeel vnn Ged Stateo worden ingeroepen STADSNIEUWS GOUDA 15 Augustas 1898 Het laatste concert der Grenadiers eo Jagers in de sociëteit Ons Genoegen werd door zeer fraai weder begunstigd en lokte veel pnbliek 6 40 10 6 81 I SO 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 1 14 8 60 3 46 4 06 S oi i 06 14 8 4C 1 36 1 41 1 61 8 oa 8 17 18 88 4 33 4 38 4 68 6 04 6 16 18 60 8 14 t 08 4 17 3 I lAmat ff 8 4 66 10 84 11 10 laowU 7J 8 88 Het waa een schoon program Vooral voldflden ons de fantaisia uit de Tronvère de Ouverture Wilhelm Teil en ün jour d été en Norfège alle bekende nummer maar verrtik kfliyk aehooD an net talent gespeeld Eiganlgk waa alles mooi en bg den zoelen zomeravond een waar genot Hartelgk roepen wg de kapel van dit kaar corps een tot weer iensc toe Op den gisteren gebonden nationalen Zwemwedstrgd uitgeschreven door de Amsterdamsche Zwemclnb behaalde de Heer A L J Breebaart de eerste prgs voor i ugzwemmen 80 M in l min 18 sec De Heer A C Cosgn maakte deel uit van de Jury Voor het examen Franache taal L 0 ta s Gravenbaga gebonden ia o a geslaagd mej A C Verzgl alhier Zooals nit achterstaande advertentie blgktia da door den Nederlandscben medailleorWienecke ontworpen medaille verkrggbaar by den heer W Begeer Wgdetraat alhier diazich raet den alleenverkoop voor Gonda enomstreken belast heelt Onze lezers hebbenzeker reeds hoeren sproken van dit kunstvoorwerp dat een aardig soovenr is aan de aanstaande inhuldigingtifeestan en tegelgk eenwaar sieraad als broche breloqie of mnnt Het is in allerlei grootten en prgzen verkrggbaar geërenredigd aao groote en kleine benrzen Wg twgfelen niet of Tele atad en landgaOootenzulten zich deze herinuBringsmedailte aanschaffen en daarmede een blgk geven van hunnevaderlandslievende f ezindbeid en tevena vanaympethie voor de Nederlandsche kanstnyvjer beid Uit de vele gunstige uitingen van de pers kieien wg bet volgende uit de groene sAm Btei dammar Een nieuwe bgdrage tot de inbnldigingsfeaaten geeft de heer J C Wienecke de Nederlandsche medaillenr wiens ontwerp voor een gedenkplaat aan H M de Koningin aan te bieden door de Amsterdamsche borgery bö den gebonden wedstrgd den eersten prgt verwierf Het is eene gedenkpenning die zich reeds dsardoor gunstig van de meette getegenheidsprodoeteo oodereebeidt dat zg op zich zelve als knustwerk eena blgvende waarde bezit De voorzgde geeft in tegenstelling met de gewone aehikking van medaillea op een zeer oorsprookelgke en bartnoniense wgze hetsprekend gelgkend borstbeeld der Koningin Het ia den knnsteoaar gelokt in bet harde metaal de zachtheid der Ignen van eene jonge vrouw weer ip even zonder tot iets weeks te vervallen Zoo ook ziet men dat bet bloode baren ago welke gedekt worden door den fonkelenden kroningsdiadeem Even bescheiden en teeder zgn de emblemen Behalve don naam der Koningin heeft de voorzijde slechts twee v riieringen den oranjetak van ons vorstenboia en een tak bloeiende witte leliën het beeld der ouAckuld bet nstunrigk embleem der Koningin zelve Op de keerzgde is de voorgrond ingenomen door een liggenden leeuw wiens kop omgedraaid en opgeheven spreekt van zelfbewuste kraubt en rustige energie Onze Nederlandsche leeuw is hier zeker niet slaperig voorgesteld Achter den leeuw verheft zich de Nïenwe Kerk waarachter de zoo opgaat Hier zal de gedetailleerde bewerking van bet gebouw der inhnldiging den beschouwer tre£Een 7 66 8 08 8 0 S l 1 86 8 80 6 61 t 66 10 04 IS te 11 18 10 11 10 18 10 86 10 34 10 64 11 Kfl 8 48 8 10 le l 8 17 87 8 84 41 47 7 86 8 8 87 10 10 t 8 47 84 10 01 S tO 10 07 10 30 10 10 8 11 1010 18 7 68 84 8 16 8 8 8 84 8 38 3 64 10 8110 38 10 88 11 6 11 44 6 30 18 18 8 30 38 60 88 8 8 48 6 8 88 10 10 10 38 7 66 10 08 7 48 Deze penning die in gond en in zilver op tweeërlei grootten uitgevoerd verkrijgbaar aal worden gesteld is alles behalve banaal en levert het bewga dat ook op het zeer speciale gebied der medailleerkunit Nederland in staat ia met de besten te wedgvereu Vooral de buste der Koningin is een zeer bgzoudejywerk niet alleen om de voortreffelijke tecbnir maar ook om het pcht Nederlandsch karakter dat er nit aprwkt Man baboeft de roorzgde dezer medatlla alachta te rien om eeo daidelyk beeld te kr geo Taa bet geTOel dat Nederland heeft voor zgae jonge EonisgiD die aeker aao bare afatammiog eb raog baar gezag ootleeDt maar tocb io wurbeid alleen zoozeer heer cbt over haar volk door bare ooachold hare jonge vroowelüke benlligbeid en baar lieftalligen eenvoud ëq dit alles rindt men in de medaüle terog Vfie zich er ran oreHuigen wil dat de lof die aan den medaitleur en zyn kunstwerk wordt gebracht niet onrerdiend ia OTortoige zich by dan heer Begeer door de Terachillende afdrukken te bezichtigen lader die gisteren den Kattensingel pasaeelde zal aker wel het oog geslagen hebben op het café de ilomeinc vau Metr de Wed Kable En geeu won ar Een Tiaggeotooi aan de warande van bet café aangebracht 0 moaat de aandacht trekken De rersiaring bleef echter niet tot de warande bepaald Kwam men in de kegelbaan van de Romein dan moeat mee de decoratie die daar te zien was werkelijk roemen Daar prykte het boretbeeld van H M de Koningin omgeven door een bonte mengeling van bloemen vlaggen en schilden die door de papierstockfabriek der firma Clemens welwillend waren afgeataun Het geheel maakte een nitatekenden indruk De reden waarom de kegelbaan dat feestelyk aanzien had was bekend Gisteren toch zou de kroningskegelwedstryd geopend worden Te aH uren wss de plaats naast de baan bezet door kegelaara en belangstellenden De voorzitter van bet regeliogscomitë de beer A Jonker Kza riep den aanwezigen een hartelijk welkom toe Tot ons leedwezen sprak de voorz moet ik mededeelen dat onze geachte eere voorzitter de Edelachtbare Heer BDri emeester door plotselinge ongesteldheid verhinderd is deze opening by te wonen leder die den beer Martens kent all voorstsnder van alles wat Gooda s welvaart kan bevorderen zal met ons zyuQ afwezigheid betreuren Door de samenwerking van vier clubs werd het plan voor dezen wedstryd ontworpen en met genoegen knnnen wy constateeren dat dit plan met snccès bekroond is Zeker zou het hier de plaats zyn vervolgde de Voorz een woord van dank te brengen aan den geachten eere voorzitter voor zyne gewaardeerde medewerking dit zal thans op andere wyze geschieden Allen persoonlyk bedanken voor de betoonde welwillendheid is niet te doen doch een dankbetuiging aan Mevr de Wed Kable mag zeker niet achter wege blyven Dst ons plan om het kroningsfeestopeigenaardige wyze te vieren in goede aarde ia geTatleo blj kt ait de toezegging van deelneming aan den wedstryd die vele clubs gedaan hebbeo In de hoop dat bet concours een afloop zal hebben zooals de regehngscommissie zich heeft voorgesteld verklaarde de voorz den wedstryd geopend Thans werd de eerewyn aangeboden waarbij driemaal sieve de Koningin weerklonk Namens de kegeldob sAlle Negen bracht thans de heer A C den Hertog een woord van dank aan de commissie die het initiatief voor desen wedstryd genomen heelt Hij hoopte dat de band tnsseben Vorstin en Volk er hechter door moge worden Aan den president van de cinb Scheepvaart te Rotterdam werd nu verzocht de verscbitlende banen te ontzegelen waarop de stryd een aanvang nam Den geheelen dag heerscbte een gezellige prettige geest onder de kegelbroeders en de toesobüuwera en ondanks de tropische warmte werd toch van de peraoneele en de vrjje baan en flink gebruik gemaakt Wy stellen ons voor deo nitslag made te deelen als de wedstryd geheel geëindigd is ilfiniwinuuEX a d IJsci Bedankt voor het baroep by de Ned Herv Kerk alhier door ds D Gladder ta Sohoonrawoerd ZoKTBi tfEaa n Ziqwaabt Beroepen by de Med Hervormde Kerk te Folabroek ds IJ J Bootama alhier KatupiH a d Lek Trydag had alhier rnn droevig ongeluk plaats Een nachtboot die op da belling van den heer K Smit gezeten had vertrok Op de rivisr de Lek kwam zy in aanvaring met een zandaakja waarop zich de schipper met zyn zoontje Tan 14 jaar bevond Da jongen die het zag aankomen wilde uacbten den kurkenzak op zy van het aakje ta hangen tan einda de botsing te voorkomen De boot was echter te dicht by zoodat de arm van faetr knaapje totaal afgeknald ward Door den schok viel by overboord en verdween in da diepte Tot baden heelt men niata dan den afgeklemde ara gevonden Au het Vanlig tui den toeetaiid der Gemenita Qoadt over 1897 ontleenen wg het volgaiide Begraaf plaataen In d OamaiBtff riiutt own dria bagnwl plaatan de Algameene Borgerlyke BegraafplaaU ia de Eorle Akkeren die geaplitst is in tweef aldeelingen waarvan eene voor Katholieken en eene voor niet Katbolieken de Bijzondere Begraafplaata voor Katholieken in de Oude Ooowe en de Byzondere Begraafplaata voor Israëlieten aan de fioelekade Op do Algemeene Begraafplaata werden 357 lyken ter aards besteld waarvan 345 in de afdeeling voor Proteatanten en 12 in die voor Katholieken en wel ia eigen graven 17 hnargraven Ie klasse 1 2e 11 3e 384 koatalooa 4 Op de begraafplaats voor RoomschKatbo liekrn werden 156 eo op die voor Israëlieten 15 Igken Viegraven Ziekenhuis Een overzicht vao bet getal verpleegden in bet Ziekenhuis of St Catharina GaAlhuis vindt men in de volgende tabel BeiilQ ¥ siiii VroDWea BfislMhten OplJan 1897 waren in behandeling IS 5 18 In den loop van bet jaarwerden opgenomen 51 48 99 Totasl der verp eegden 64 53 117 Beida M V GmI Ontfllagen werden £ Ale hersteld 23 27 60 Opeigen verlangen 1 1 Overleden zgn 21 20 41 102 54 41 Zoodat op den laatstenDecember in behandelingbleven 10 5 15 Van de 117 zieken werden 69 geneeaknndig en 48 beelknndig behandeld Van de 41 overledenen behoorden 29 tot de geneeskundige en 12 tot de heelkundige afdeeling Van de 15 patiënten die zich aan het einde ven het jaar in het Ziokenbnis bevonden werden 7 mannen eo 4 vronwen geneeskundig en 3 mannen en 1 vronw heelkundig behandeld In het afgeloopen janr werden 6 kranltriunigen en wel 4 mannen en 2 vronwen van wie 4 Tofï eigen rekening voorloopig namelgk totdat 3Eg naar een krankzinnigengeet cht konden worden oTergebraoht in bet Ziekenhois opg nomen Drie van ben werden vervoerd naar bet St Jorii geiticht te DeUt 2 naar bet goiticht Coudewater te Koamalen en 1 naar het gestiebt Veldwgk te Ërmelo Van de barak voor lijdera aan beamattelijke ttekten behoefde in bet a eloopen jnar geen gebrnik te worden gemaakt Het aantal verpleegdagen ten Inste van het Gesticht bedroeg 6085 voor rekening der verpleegden of andere partionlieren die voor hen betaalden a van inwonerp dezer Gemeenten u f 1 per dag 302 b vrn inwonfr van andere gemeenten il f 2 50 per dag 17 0 van verpleegden in bet Bestedelin genbnie alhier 107 Te zamen 6511 Het getal verpleegdagen was derhalve kleiner doch het getal verpleegden grooter dan in het jaar te voren Voor de patiënten der geneeskundige afdee ling werden 1548 en voor die der heelknndige afdeeling 1888 recepten gereed gemaakt Do kotten van die geaeeamiddelen xjjn begrepen onder die van de Stads Apotheek daarvan kan daarom geene afzonderlyka opgaaf geschieden Aan de badinrichting werden ttechti 8 baden genomen De gebouwen werden naar behooren onderbonden De bedden en verdere liggingstakken verkeerden eveneens in goeden staat aanvolling daarvan bad geregeld plaats De genees en heelknndige hnlp lïet volgens het oordeel van Regenten niets t wenechen over De heer M Sprngt herdacht op 1 November den dag waarop hg v66r 25 jaren ala HmU meester aan hek Ziekenboie verbonden werd Die dag ging niet onopgemerkt voorbg en talrgk vraren de bewezen van belangstelling die den jobilar van venohillendo zgden werden aansebodan Het personeel met de ziek en verpleging belast gaf alle reden tot tsvredenheida De vacature bet vorige jaar in het College Tan Regenteiaen ontetaan door het owerlgden van Mevr de Wed Van Bergen IJzandoorn Kvekink Bnsgerst werd verrold door de benoeming van Hevr IJsael de Scfaepper Boiaemaker Het College van Regenten had door bet overIgden van dan heer J F U Temminck het TerlÏMte bfltrearen van een lid dat gedniende 22 jaren met groeten greor en toewijding de belangan van het gesticht behartigd had In tgna plaata werd tot B geot benoemd de heer Mr D N Bronwer Wordi TerToIgd Avjrcv Eergisterenmiddag kreeg bat N v d D het volgende telegram vaa zgn Inditcben correspondent Donderdagnacht trok een colonne naar Tjot Oeoëh 4a verraste Oemar e troepen hg Gendé Benmbajan De vgand Het 24 dooden en 24 geweren aehter Aan onze zgde nenvelde één marechansse en werden dne gewond VERSCHEIDENBEID Weder een nienw gondland ontdekt Dit Kalgoorlie in West Anntralie wordt gemeld dat in de nabgbeid van Kanowna een klomp gond van 95 Eng ponden ia gevonden Duizenden gelnksoekors zgn naar Kanowna vertrokken Sedert Donderdag staat de benedenstad van Kazun in brand Verscheiden fabrieken en kazernes en rnim honderd andere gebonwen waren eergisteren al in de a h gelegd Een hevige wind wakkerde de vlammen aan INGEZONDEN Het zat U ongetwgfeld bekend zgn dat in ons Vaderland een tiental jaren geledeit is opgericht de Vereeniging Moed Beleid eo TroQWf ten doel hebbende de ondersteuning van behoeftige Ridders der Militaire WiUemaorde en van hunne nagelaten betrekkingen Deze Vereeniging ataat onder bet bestaor van Jhr G M Verapgck Gep Init Qeneraal van het O I Leger Voorzitter Jhr Mr J W M Schorer Vice President van den Raad van State On der Voorzitter U P Wgnmalen Gep Kapt O I Loger Mr Ë N Rahnsen Lid van de Ëerate Kamer der Statsn Generaal Ch Boiisevaio Jonrnnliat en Red te Amsterdam en F A van Braam Hoockgeest gep Gen Majoor van het corps Mariniers Secretaris te Dordrecht Van ete zgden heeft de Vereeniging sympathie genoten en werden haar giften eo iaarlgkache contribntiën geschonken omdat men begreep niet te mogen toelaten dat bra e militairen die voor s Lands belang dapper gestreden maar ook veel geleden badden op hun ouden dag aan armoede en gebrek ten prooi bleven of dat zg de oogen voor goed sloten et de bange vree dat hunne wedowen en hnlp behoevende kinderen onterzorgd aehterblgven en dikwgis aan ellende prgage geven zouden worden Menigmaal ia de Vereeniging in staat geweest krachtig te belpen maar het is haar niet mogelgk overal te hulp te komen waar dit wenschelgk of selfs waar dit noodig blgkt en zg vreest dat die onmogelgkheid ook nog meer en meer op den v DDiirxond zal treden waar met de grootite doodtveracbting en mei onuttputtelgke toe ydtng aan eer en pliebt in onze Koloniën gestreden wordt maar als een natunrlgk gevolg daarvan ook veten bniawaarts en in de Maatichippg terngkeeren onbekwaam om te werken en niet in staat om door de toelage aan bon Ridderkruis verbonden geheel In hun onderbond te voorzien Het Tlestonr der Vereeniging is daarom te rade geworden eene poging aao te wenden om hare fondsen te verateiken door het ni geven van briefkaarten bg gelegenheid der Inhuldiging van H U de Koningin GrootmaeHterea van da Militaire Willemsorde Onze bekende knostenaars do Meeren Bis schop Israëli Maris en Mesdag hebben daartoe krachtige medewerking verleend en ieder hunner heeft ons ene eigenhandige teekening geicbonken om aan die briflfVaarten door reproductie van een nog niet uitgegeven kunstwerk eene artistieke waarHe te verhindeu Deze kaarten zoowel voor binnen als baiteolandacb gebraik b stemd zgn gedrukt op zwaarder carton dan de gewone briefkaarten doch hebben overigens de gewone afm tingen en tinten Zg zgn voorzien van bet officieels Bgkswapen en van het Rgkszegel ad 2 en 5 centi en behoefen dus niet meer met een postz el te worden boplakt Aan de achte rzgde rinüt men het portret van H M de Koningin Grootmeeateres der Orde omgeven van een lanwerkrani waarin het lint der M W O is gevlochteo Aan dit lint hangt het insigne der Orde waar on Ur gedrukt de voorden tEere aan hen die bon leven veil hadden voor Koning en Vaderland c Tegenover dit portret is eene der icboone teekeniogen gereproduceerd van de kunstenaars die ons gsstennd hebben Ieder di r teekeningen ia toegewezen aan eene tier e gemerkt A B C of D zoodat de teekening van den heer Bisschop behoort tot Serie A van deo heer Israels tot Serie B van den Heer Maria tot Serie C en van den Heer Mesdag tot Serie D Tusachen bet portret en de teekening zgn met ondhollandsche letters gedrokt de woorden Jnbilenoijaar 1898 voorts de naam der Vereeniging en de woorden Uitgaven bg galegenheM der Inhnidigiog van KoDingin Wilhejmina I Het geheel ia bewerkt eo vervaardigd in de ateliers van de he ea Monton k Co te a Grateohage De kmten der briefkaarten zgn voor bioneal 12 en voor de buiteol 15 ceal net inbegrip raa aegalkoateB Het Baetnar dar Vereenigiag Hotd Ba Ifid en Trouw VEUSPIJCK Vooraitter 8CH0KER OfiderYoonitlar VAN nitAAM S relaris Overliemdeii Proats A van OS Ai Mi Taillent Kleiweg K 73 73 i QODDA Trtephoon J ai Beurs van Amsterdsim Vikrs Sletkri 8 V 8l MV 101 S l 88 841 881 8 7 IS s 3IV 741 V S 16 1041 g Vis 1001 100 4 e 3 4aa loov 4i 1011 198 UI S M r 81 i 7s 108 8 10 IIBV luV 108 17 64 M Ito B 71 10 100 1877 lOS lOS iiV IB Ui 13B 4 177 IS AUQU8TDS NinaauiND Cart Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito Sll0Kasa 0lil Geuill U81 BIiTALia lasohr vmg ISflS Sl 5 OosTSNa Obl in papier ISfiS Sdito in silver UU 8 6 PoaTUOAL Obl met coupon Sdito ticket 3 Hviuxn Obl BinneDl 131 4 t dito Oeeons 1110 4 dilo bil Roths tISg 4 ilito by Hob istv ao 4 dito in goud kon 1888 O dilo dito dilo 1884 5 SpAiija Parpet schuld 1881 4 TvuiH Qepr CoDV leen 18 0 4 Oeo leeoing serie D Gec leaning serie C ZDIDA a Uep V obl 18 l HitiHo llbl Buit ach 1880 II VsNEitliRLA Obl 4 onbep 1881 AnSTtHiiAll Obligstisn 1 S 3 RoniHiuv Stad leen 18114 S NsD N Afr Hindelsf aand Arendib Tab Mü Certifioalen Deli Maaucbappg dito Arn Uypolheeko psndbr 4 OuU Mi der VorstenK aand s Gr lljrpotheekb psndbr 3 NadertaDdscha bank aand Ned Hsndelmaatsah dito N W k Pao Hyp b paadbr 8 Kolt llypotlieekb psndbr 8 Oir Hypothookb dito Si ÜosTiM Ojslllong bank aand llusL Hypotbeekbsnk nandb 4 AaiaiiA Kqut hypotb pandb 7 i V U i 501 Vi 178 1K71 1061i 10 100 Maiw L O Pr Lien eert Niu HoU U Sponrv Mij aand Mg lot Kxpl V Hl Spw aand Ned Ind 9poorWQgni aaad Ned 7mi Afr Spm aand fi dito dilo dito IBtl dito S ll u Spoor l 1887 8 A Kol l 8 Znid lUI Spwmij A H obl S Poi WarsoUau Weenen aand 4 Rosi Gr Ru 8p Ma obl 41 Baltisobe dito asnd Futowa dilo sand 5 Iwang Potnbr dito aand 6 Kursk Ob Asow 8p kap opl 4 dito dilo oblig 4 Ahiiuka Cent PaB 8p Mi obl 9 Jhic k North VV pr v aand ditodiloWin 81 Heter obl 7 Denver k Rio Or Spm cerl v a Illinois Central obhiu goud 4 l ouiir Nsthvilli Oerl v sand Moiico N Stad Bruasel l 8 i lOO Homo Thoiss Regullr G salscb 4 Oostaaa SlaaUlsenig 1880 5 K K Oost 11 Cr 1880 8 SPAHja 8lsd Mailrid 8 UII8 Nlo Ver Bsi A vb Spoal oorl il V 1181 111 7 MARKTBERICHTEN Binnenlandschc Granen aOÏTERKAM 8 Augustus 1881 tRWEperHL il psr 100 t O f l ll is Canada TARWE per H L 8 76 4 U puike ƒ psrlOOIC 0 U I par H L ü ROGGK per H L B IO ü B WINTEHGERST per H L i ƒ mindere soorten 8 80 a ƒ 0 60 belure 7 H 7 8t HAVKR per H L 8 i 4 pet 100 K O PAARDKBOONKN per H L ƒ ƒ WITTE BOONKN per H L i BKUI K BOÓNEN per H L r hf BLAUWK KEWTKN Kooksoortsa n r HL ü Niet kooksoorten p H L ƒ è KANARIitüAAI per H L B i g BO NIKBW KOOUAAD per HX 7 BB 4 8 10 t tra 8 IB 8 80 Fer Telegraat BOTTEEDAM IS Augustus 1818 Tarare 80 tot 76 oent lager nieuwe Rogge i tl B 7S mindere ƒ 4 4 4 7B Oeral 10 Koolsaad JO at boogar Haver 7 tt 4 7 80