Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1898

Woensdag 17 Aiis ustiis Jï t98 37ste Jaargang No 7659 J F CUUPER5 Westeiade37 6011M1HE COüftMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi R Sa ADVERTENTIEN ivorden geplaatst vaa 1 6 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeltfMa R De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 TAfionderlflke Nommers VIJF CENTEN opgetogen doch er is nog éüne die mij ia den wegslaat nnineiijk Meictli die ik ook in mgne macht moet trachten te krijgen Wg hebben met elkander eene lange reksning te vorolTenen waarvoor die rooverholen dg geschikte plaats zullen zijn Wanneer denkt gij te gaan f vroeg de oude edelman Cruzilli zal mij zoodra het donker is in bet park opwachten en dan zullen wg zoo heïmalgk mogelglc de stad verlaten daar het gevaarlgke gevolgen voor hem eou kunnen hebben wanneer hg zonder vermomming op straat werd aangetroffen Slechts met moeite kon men de steenhouwers beletten hem te verscheuren toen hg van de leooalH weggevoerd werd en Indien het keizerlijk eskorle hem niet beschermd had zou hij door diè woedende gezellen vaneengereten zgn De onvermoeide onbevreesde ooverbiddelgke Ib tli rees van hare knieën op Met bet hoofd ter aarde gebogen en het oor aan de reet onder de deur die naar het vertrek leidde waar de beide mannen hun onderhond hadden luisterde zg elk woord af dat zg spraken Doch sg was de eenige niet die hen beluisterde Do geheimzinnige priester had niet geslapen en de belangen des keizers niet uit het oog verloren want toen de verraders han gesiA ek Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Huiidag It Auguiliu 1898 VEITE OSSB t m KOKIKK faUgenlgko anfoer prüuD VOO Sü tot IV Cant VKrrE KALVRUKN radelijllo sanfoer fan 18 tol 14 Cenl VlfrrE VAKKKK8 Ofergroote aainn ran 7 lot 1 Met 8CHAPKK eg LAMMEHRN falaoeolijka aanroer en ninders prijxea De handel waa orer bat algemeen beel lUuw büofdtakelgk door bet warme weder bebalra vt tle kalveren die ataodvaatig tu jrlje bleven Wolvee lecbt ADVERTENTIEN Door deüed betaigen Wg onzon hartely n danic voor de belangatelling by do ge bo ri oaier Dochter ondervonden J T x OB A P VAM 08 IIOBNKS OITZICHTBAItËII BEBREN en DAMESPRUIKEN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAIiW£KKEN munten ait door 8ÜUBDË AFWKUKINU bü H p m mmkkwm Coiffeur Kleitveg Omtila BURaïjiiIEESÏERen WETHOÜDKIIS der Qem nto VLIST brengen tor openbare kennis dat krachteni bekomen tergiulning van de Oedeputeerde Staten y r i u i d H o 11 an d van af den Mfi mgntttw imom tot en met Oen Xt y dlmtuitüi a a v de paitage voor Mil em Voertuigen otier de houten brug Uggende in den Ooêt fUtterdyic nalty den MUmgeuieg gestremd zal ijjn tongevolge tan noodzakelijke beratcUiligen door den onderboudeplicbtige het Ppiderbegtiiur van Ijopik te doen VhU 13 Anguatna 1808 Burgemeeater en Wetboudere voorn C VlUULY De Lo Secretaris J KASBEIIGEN Kalfsleverworst enz QÏt de Fabriek van A VAN K BAR8ELAAH IlojUvtranntr a Ilape Korte Tiendeweg TD 8 co II DA nOQ3EEES7BeEBSCBOOL OYjaHASIVU HOEKEN m lever ik steeds tegen de bekende voordeeligs voorwaarden gelieve oven deze aan te vragen indien ijj II onbekend zijn het lijn allen de laatste uitgaven en geheel nüeuw de meesto zijii vöorrtdig Hoogachtend UEd Dw Dienaar I A WIE6AND BRUSS Buiten ea UianonlandHohe Boekhandel te BOSKOOP A SLEGT beveelt aioh aan tut het leveren van Zuiver Zeeuvsoh Tarwebrood gt eent de KM NIEUWE UAVEN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Uaalderü en K k knnst te Qravenhage met eeu diploma Ver gold Zilveren Uedaille j F CmjPERS Westeinde 37 Tevenii heb ik de eer myn geachte cliëatt ie te berichten dat de lieer VAN OB keeft epffeh uOem MUtHVTnow GmUla t0 JV fli tevens verzoekende alle order direct aan my te adresHeeren Ouk aaiivragen voor temmiDg Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Unante en gehe jne uitspan tingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiniG Uollandsche uitgave met 27 alb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van dese ondeugd Igdt moet het lexen de oprechte leering die het geeft redt iaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in ppatzegels en Jn eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbemisclie WasseberIJ VAN II OPPEIMIIEIMEK J9 Kruiskade Rotterdam Gebreveteurd door Z M den Kontsg der Belgen UoorddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit voor bet toomea en vervei van aUe IIeen D en Dameijptrderuben aietook alle Kindergoederen Speciale inriofating rdpr het atooneii van plache manteU veeren bont enz Oordgnen ti elkleeden enx worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Atle goederon hetz gestoomd of geverfd worden onscbsdelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Stedelijke Gasfairiek te GOUDA De nrijs van het gas is C cent per M en voor Kooktoestellen o Motoren 4Vi et Under zekere voorwaarden worden peiceeten gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de banr 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten boerste J 25 per week knunen wekely a afrekenen en wn de fabriek lampen kooktoeitellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen VAN Blommestein s Iimkt is ITO fonder inrielij de BE VrE en volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLLAND E CASSUTO TANÜARTS Gouda iMrfmarkt BPREEKVBElf MAANDAO DINSDAG DONDEKDAO en ZATERDAG van S tot S nar WOENaPAG enVHUDAQvan Itot nar ZONDAGS niet I I OO da Druk vaa A BBINKUAM k 200N DE WIENEGID MEDAILLE in Goud Zilver en Brons Broche Doekspeld of Brclo fue en met Pluche Lijst rroot 27 27 cM Verkrijgbaar bij BEGEER BEHCHBIJViyG DEB MEDAILLE n M de Koningin der Nederlanden dragende diaileem afgesloten met een krans Uranjebloeaem aan de andere zgde een rustende lieenw met opgeheven kop de Nieuwe Kerk Amsterdam bestraald door de opgaande Zon met opschrift September 1898 Let vooral op d ECHT JuuidtoékoiiiaQ met rood letters VPberlahnsteIn OmaTEURDCIt VICTOKIABROH OBlkiAHMSWII Overal £££ iag WkrijflIyuir l l m o MaaUehappfJ tot HxploUatte van de Fietoria Bron Kant tor voor SederUmO Boompje éO SoUerdam Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SOrLlTTEN ARCEITBA7Eir EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel filpoedlge aflevering Melte nitvoerlns Concurreerende prijzen emintan tfakiu ovtr de hMlvwenUr it balugataUliig wskt Uvnu mna ibald Dub geaiHwdn U iittcavoii WaluDwiH ta Tllthofen an barait op 4a V rhlHC TM liet ll M MiHftsl Het groote aantal zenuwkwalen BO J rlta Pt mk ld oAddcllIJkMM hatiMHw on dnrvlodlDg opfeduD ia pftril K wnmlcn l nrl CM liillï H oa a n MBaMh KMlel n 4ei 4 l4 Mat dau faaawwi wardan warkaTÜk ukuüTaVde M iS riSS an tlJ mukta loovael opnu d t vui en doop dan oitviQdar faaah an wartla ▼ OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Iwa voorlioialai BB aaaMdB bltinan kartan tfd M d de Hle dnk vermhenen U Ült boakja bevnt niet aan tot tot rnéU mik iKh v nita nb re wrkl rliiKeii ünitrent het wes n dm nieuwere tJierapla en da duiriSriSfk r kenda Btl wrqven Bleaiiieeren atoomlooU ot eebadeiP en ganasing of iMüclnf ITwumt kvaai gaToaden raï w kabbMi wai Wkk trienen en anUr wDrtsn vaar Vê öattn il uiïë iiTtt ii n InVt rittvêfttnM aaMef Eiria aaraa M V wrifven Bleaiiieeren atoomlooU ot eebadeJl en ganasin g of iMü ng beblieu en ten ilotta tl die wrt n cevaclAn T r bRrsorte ïnTiiutM Mm wacana vnrachiJnBelen ilflk aaahaulaad MfsKl vealaa mrdoevfei ia fcü bêoN baoNi van kriabeilHt l ia ket lapsa vaa kanden sa veatan aan al daas dlria wtanrliB na wlUdara kla ook aan joeg melilai lljdsads aaa MBakieght en kreehtBhoakoM ook n gM t4a lalfa ae taage perBansB dia veil inti hal hoafd warkee en Miitelljbe reactie wlllsa roarkomMl wordt dringend aangeradan itch het boven vermelde weikje aan te esbaffsn hetwelk opaaamga kaïWata aa fraasB var Boaden wordt Anov AMMtPrihtRa door H XKBAM Co Helllgeweg 4S Hotlerdam r K vnJ AAXTHW KOl rr ApoUiekir KoFte HoofatMg 1 Vireeht iaOBKV A rottTOM Undegraoh bij de Oaardbmg K tt üp de Jonnte hvgienaiBch niedloinale tentoonatelllnjt ii da llr WelaaakBa aoha Sanaa wUm OMt da Hedlacke Jarij wftc v r m n 4m lt h hr laJ n s Fatent H Stollen t rr 1 roMae Erfittff Hm iHittn i U0rU H StoUem rrungan hit Aniau lU MfjkMatfWHM werlhlotmn ls achahmunf n g$i9èm Uêii iaufe Oëltêf untvê gteim iirh rf n H StelUm mtr nn imi dtrtct oOêt in wfoMi ikmJtêndtiaiim Il HwM HMiêfPiêiêt fwM lubMittltm êMiMii0IA Hj arnu iff hdiidftllüKen uit de meilUehe blRri n die aan doïe gMifeewijie Kewlld tün looroade iftchrfft vuIKI van RBtnUanlirlften van boogKeplULteta ceneeiknoillgen onder walka f MMèrZ Mé lriri w BH ia polrkllnlik te Parijs rus Saugament tO STsJHdraler mtd tr rakirsearsnd iBRHikHr ket kriek l lgsB leitleM CharsnlaB K iillktiratli Dr Cehn s SÜllie Sresmae m7V air 2 r f MKw élrsBlaar m hst hoipltaal te A sb SaketiiirBlh Or SshtrtBi kaataBt SülMhls iT i f MjUi r riar MUfseB lhBraMatlBohB lMlelitbi vaar laaBwIIjlBn Is Perlhrje SI Heeort 334 Co i f on AechaBfeaoh mi ir ta CorfB Dr baDh erread Brli e kirkniti Ok£ UklïTil Jeckl mitru Waenan Or C Boigavat l U Farrlirs Curi IW vaa Ma CaMtllCsnlral d by l aa tl e tiMté Frankrijk n vele anderen Aan 1 111 11 wier nawir M l aecr f minder Mc teM ta f mw bmmA taBW lj Bulteplandsch Overzichi ia ds Qittrekiieii tan de beaclioDWiogec dar AmeriliAUMbe bUded dis Dur hior orergeMÏod wordan tiet tnon dat Mu Kialey Diet weioig lof toeftuwaaid ffordt wegeDihetilaitoii rao eea zoo voordebligaQ vrede Slacb a ten aaaiieo van bel lot der FilippyoeQ komt meer ea meer ü Ofertuigmg kan bat licbt dat di eüaadeB in gaan getal tan Spanj teraggegaTen moeten worden terwvj vete inTloedtyke blftdei da iDlgfing n de Filippgnen bg da Var enigde BUten bepleitan Een hooïdartiksl vaii da New York Timeii behandelt ook da uitkomiten der voorloopige TredecoDderbandelingen en batoogt vooral dat de oorlog bat Brraniaua gedood beeft door de aandacht ran fa t AmeTikaaowbe volk af te laiden van da bioneDlaDdnehe quaaatiëa Het blad maant dat bet inparialiame voor de Vereenigde tati D niet zonder gevaar maar bet DryaniBma toch veel geTMriyker ii Dete beaobonwiogan van da New York TioHR worden door dan cornupondant an da Ttme8 te New York anigaxiofl optimiatiflob geoordeeld maar ook naar t u gevoelen ia bet Bryaniama voorabandt dood on begraven is het popDlisme in bet imperialiame oreegian an faeflét bat bi metaKame in Amerika voorearit afgedaan Iedereen voorüpolt tbana een aterke vermeerdering van da welvaart en een geweldig opbloeien van dan handal ia bet najaar Het reanltaat van de groote conferentie te laehl gisteren gebonden tassoben da leidende ataatiliedea in Ooatenr k en Elongarge otar de nieawe ovareenkomit tuascban de beide dealen dar Monarchie i nog niet bekend Doch aan den vooravond dier conferentie soowel all onmiddeligk daarna apreekt men van niets dan van bet aanstaande aftreden van bet miniiterieTbaa in Oostenryk van bet mi nisier ie Bsnffy ia Hongarüs Indien ar geen kans is op bet tot stand komen dar overeenkocrat langs wettigen weg doQr ds medewerking der beide parlementen is baron Baoffj vast besloten been te gaan En graaf Tboo dia weet hoe moeityk ja alliobt onmogelyk het weien zal om Doit oheri en Ctaoben in het Oostenr kscfaQ parlement ta varaenigen in eens uemeenschappelgka actie vil eveneens bet byltje er bg neerleggen Onder deu omstandigheden wil de Keiter trachten de beide liegReringeo te bewegen tot blg an en pogsn da voorloopige orereenItomst te verlangen desnoods door een ParlemenUvotam Baron Banffy beeft reeds verleden week dnidelgk genoeg verklaard dat hiertoe bet ÊEUtLLETOJX De ilezicaansclLe Beeldhouwer ERN VERHAAL DER AKTKKEN JVoor het Sugtlack 18 Do groote hoofdstad emelende van hare hdhdarddniseodeQ iDwooers lag ia rust TersoDken naar het acheaa bowuit van bare veiligheid door het aantal barer verdedigen en de sterkte barer veslinftwerkeD Toen de laatste liehtachemwiDg venlwenen was k an de onbekende met het witte haar het plein van bet koninklijk paleis over en richtte syae eehreden nau Abuitaols woning waarheen wy ons eeuige aren vó r hem verplaatsen luUeo Tom Ahuitul die coo langen tyd tot Montezana s vertrottvdste vrimdaB had behoord de teganwoordifbeid vad dm keizer verliat die hem ten aaaboore van anderen eene berisping bad toegediend waa het geen wonder dat bitterheid zyn bart vervulde In bet park gekomen lag bg Totuca die jnist van het tooneel bij de teocalli lerogkeerde Deoude edelman was over de outdakking van het gebeurde zoo ontroerd en vertoornd dat hij niet spreken kon doch zyn loon by den ana greep net aane kra t dia dra jongen man een knet van pijn afpaste a Hongaaracbe Parlement niet zal te vinden zgn Zoodat dos de Keizer in isgn jubeljaar staat voor een dubbele wellicht drievoodige criaïe en voor bet gevaar de monarchie te zien uiteen apatten Om hel gevaar hiervoor ta voorkoman zal de keizer naar gemald wordt bealoiten da taatverordeniogeu in te trekken ten einde den tegenstand der Duitacbe partyen ta doen opfaoadan Maar de nNarodni Liatjt dreigt als dit nabaart met een parlementaire obstructie der GsEaobeo die aveneena beBlniten onmogslyk zoa maken Het is een zonderlinge toestand waarin Badani door zgn taalverordèniDgeD de monarchie heeft gebracht V Een correspondent ran de Times kraakt zonderlinge noten orer den toestand in Polen Hg beweert een afdrnk te hebben gelien ran een geheim rapport van d n goarerneargeneraat van bet Weicbsel gebied prins Tmeretioski met kantteekeningen nn den Tsaar welk stnk nn in Londen nagedrnkt wordt ter rerepreiding Indien het stok seht is wat onieker bigft dan blykt er nil dat de toestand lan de gemoederen in Polen onrastbarender is dan vóór den laatitan opstand in 18G3 Kr ign twee partgen de ond patriottiscbe nationale partg en de söcialiflten die beide even bard op de Russen zgn gebeten Ook de boeren beginnen zich hg een van beide partijen aan ta slniten De opmerkingen van den Ts aer aan den kant zgn als gewoonigk korten oobeteekeneod en de middelen die de gonverneor generaal ter rerbetering aan de hand doet weinig afdoende of doeltreffend Natanrigk wordt als een ran de Toornaamsta besabanwd de uitbreiding nn de orthodoie kerk strenger toelicht op de handelingen nn de katholieke semisarias en dsrgeiyke Het miolsteft oomitó kenrde de daartoe dienende maatregelen goed en besloot te Warsohan een vergadering bgeen te roepen dn nader over den toestand te beraadslagen V In Zoid Afrik seh at het weer zaak te zgn op de lange viagera tan den beer Rhodes te letten De Congo Htaat heeft hem een ntrook land afgestaan voor een spoorweg vao Boeloewajo naar tTanganjika mear waarin Uoitscblaad een inbrenk ziet op zgn rechten ea belangen Op Duitacbe protesten wordt echter niet gelet Aan de Timea wordt geo eldt dat de ho e commissaris Milner een proclamatie heeft aitgevtardigd tegen bet deelnemen aan een vry baitersloch die teoj l heeft het land ten IMwrdeo van de Zambesi in bezit te nemeo In Me proelamatie zegt Sir Alfred Milner dat et bedoelde land binnen bat gebied van de Chartered Company gelegen ia deelnamera aan ie expeditie zouden TiOOO pond boete oploopeu ea waltiobl nog zsa maanden gevangeoisitraf Men ziet het maakt varsohil of een vrybai rstocbt van Uhodes nitf t dan wal tagra Xbodea gericht is Daarby is het natnurlyk I pog zeer de t M of het recht van Ubodea Ifpy op bat land al bet land benoorden de Sambesie even onbetwiatbaar is als dat van Zoid AfrikaaDscbo Rapobliak op baar grond ebied f Verspreide Berichten Fkankkijk Volkomen logisch de Aarore c pf Eiterbacy is scboldig of xyn neef Isf e valaelia getnigeoissen af La cbose jngóe bseft nïtge maakt dat Ksterbazjr blank is als da sneeuw ns is syn neef scbnldig Maar dat men dei D BB dan ook vervolge Het is oiat mogelyk 4lit men voortga iedereen als onaantaatbaar te bcsebonwea Ksterhazj bad wel die vier coavertan met ofariftdyka oordeelvellingen ovecBertulni maar Ipeh heeft hy den mond niet kannen hoaden n s i redsotear van de aSotrs tei bg U babt gaan idee van het cynisme en da wibaaobaamdbeid ran dien reehtar Nog eeost dat zei hg van Bertalns Hg beeft het parket gesommeerd hem al de bescheiden teratr te geven die bg hem iu beslag zgi geaomen Pieqnart tan gn kant had al tegen een eventneala afgifte reriet aangeteekend GhristUaD Esterhazy heeft ua Ilavaiigent chap ait Caatre het volgeade talegrjun gaiondsn lk heb zooeven aan dan procorenr gaaera en aan preiident Gazes getelegrafeerd Ik prottsteer tegen bet in da Tamps medegedeelde bericht betreffende mgn vertrek en de vergaeftcbe pc ingen om mg Ie vinden Mgn woonplaats ii Beaotiran laderaaa waai bet eo mgn advocaat beeft bet Woensdag nog aa ndan procureur dar repabliak gaz d Ik twgrgp niet dat men mg niet om inliehtingen vraagt voor men aulk een bericht formoleert en ik protesteer daart n krachtig t In den nacht van Zaterdag op Zondag is tnsscben Pargs n Troavilte nabg hst station Lisieux een pleiziertrain gederailleerd Mot verwonderiog volgde Toluoa zijii vader ilie hem dadetgk oaar een hooner vertrokkeo geleidde om hem mede te dealen wat er ten hove voorgovallen was iv t Is Juist gebeard zoo als ik verwacht bad merkte Tolnoa aan toen zgn vader een oogenblik swe Die apionneerende priester beeft den luistervink gespeeld en onze planuen afgeboord Dat is wel waarsohgmijk antwoordde de oude edelman bg wion een nieuv denkbeeld eebeen op te rijzen Ik beo bet met mg telren eens over den weg dien ik moet inslaan ging Tolaoa voort ffUmsilli is het hoofd eener groote bande die zich in bet S ebergte ophoudt en ik ben voorj emens mg naar none geheime spelonken te begeven Dan zsl ik den baatdhouwar wel in den strik weten te lokken en wanneer hg zioh eens tn mgne macht bevindt zal ik wel zorgen dal bg niet weder ontsnapt Ik zal ook Mazina a sohuilplaats qpsporon want ik geloof dat zjj op last vao den keizer verborgen is Wanneer ik beiden memter ben sal mgne wraak bevredigd worden ten stoop hg behoedzaam vïn onder een der vensters van het vertt ek weg en ging het pari door in de richting naar de groote teocaiÜ Totuca hield zioh tei den avond bezig met het bijeenzoeken en inpakken dor vooawerpen die hg naar do schuilplaats in t gebergte wilde medenemen en trad xoodra het duister was het park hinnen waar bjj Onuilli son afwaobten Op de afgesproken Het ie een goed lan dnt g gevormd hebt aotwoo de Ahaitzol Ik zal mg aan het hof blgvea vttloonen den sohgn aannemen alsof ik voor dea keizers ongenade onverschillig ben en uwe mutregelan in stUta bevorderen Wanneer gg daarin geslaagd igt moei gg tng helpen want ik wil mij aan eene rernederiifg gelijk ik ondergaan heb niet onderwerpen Doch daarover zulten wg tater oog wal spreken Ik ben tot uwe oilers hernam aljn zoon door het vowdtiioht op da Teldeeaiei van zgna wraak op een vrg steile balliag waar de wag werd hersteld Nsdat da trein gederailleerd was liep by oog ODgevear SOO meters door en bleef toen plotseling atilataan waardoor drie derde klaasawagena le lerlgk in splinters warilao geslagen Volgens officteele opgaven bedraagt bet aantal dooden 8 dat dar gehwatsten 41 onder wie drie doodelgk gewonden Van de 19 wegene xgn er 17 beechadigd DuirauiiLAKak t e portretschilder Kmannel Qroaaar dia aan in da liokaIanzeiger gereprodnoaM da eoheta bad gemaakt V kn Bismarck s staifkamer beeft tegen da aRambarger Naehriohtene een aanktnoht ingediend omdat deze krant van zgn achate had gezegd dat ig naar niets leek KNilH AN In WeetA astral iii is onlangs aan klonp goud gevonden van h Eng ponden nl aan bet meer Owynna een dar maren die de stad Kanowna omrio an De goaddalvers stroomen nu naar deu stad die twee jaar galedeo ontstaan ia op bet goudveld genaamd Wbita Feather Sedert bet begin dezer meand hserscbt te Madras de cholera Wekelgks komen 40 h 50 stergevallen voor OoamMKUK HoHn A un De florreipondent der sN R Cl e te W ft nen eohrgft Da gaweerfabriek in Sten i door hel nlt dealen van gefingeerde dividenden ia moeielghbeid geraakt teegevolge waarvan een der directeuren ontslagen ia Bij die gelefpnbeJd ie ook nitgekomen dat de fabriek bg de levering der Uoltandeobe geweren 800 000 fl verlo ren heeft Rusland Us brand in de benedenstad van Knz n beeft 2 G buizen ao andere gebonwnn fernietd It A UK Te Maesina Milazio en Reggio yn Zslerdag weder aardsobokkan waargenomen Schade ia echter niet aangericht Da Veinviot ï in de laatste dagen oarnitig BiMiia In aan kolenmgn te Meriamont nnby L Lonvtdre gingen Zaterdagmorgen plotaeling de lampen van ongeveer 20 arbeiders nit Eenige aeoondan later boorde msn een varschrikkelgken knal Onmiddellyk werd hnlp geboden en uit de mgn werden 14 Igken to roorsohiin gebaald plaats gekomen begon hg laiif i do boorden van een dor kanalen op eo neder te wandalen totdat rmsilli versrheen waarop het tweetal in ueno gereed liggende boot slapte en mat alle macht aar bet meer roeide Toen j ait bet park het grooia kanaal bereikten stond de geheimiiunige onbekende han na te zien na hen nauwlettend bespied te hebben want z j waren geaa vjif voet verw dsnl gewaset van de p s sar hü slob varsoholeo had Do intocht der Spanjaarden in da hoofdstad Zoodra zieh bet eerste morgen grauivao aaa de oosterkim vertoonde was de Hpaausche veldheer op de been en hi itd revue over zijne raanaahappea die hem met kloppende harten omringden Bet galaid der krijgBrnuziek deed vraeiide echo s in de vallei ontwaken en ver af door het gebergte rollen teaeo gelgk ds inboorlingen er nooit ta voren geboord hadden zij maakten een wonderrollan indrukeu de barbaren laistenlan er naar met eene bygalooviga vrees Ver weg over het meer heen kon mea tassoben de grgzo morgonneveleo de heilige vurea zien die lt jd doer op de aoeallis brandden Allengs wlei hot daglleht in kracht totdal da ion boven de oostetgke bergen verrijzende de tempel en torene eu paleizen in den oohtendgloed xiohthaar deed wardn eo als het ware eea ooeaan van goad ea Hebt vnt hel dal uitstortte Warit rw9Qt0é