Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1898

Uaada 10 8 8 Uudaw 8 8 18 Waard 48 7 8 tltraekl 8 08 Utraebt 8 18 88 7 4 8 87 Woerden 49 U 8 08 üudew 8 14 Gouda 8 87 1 08 klossen katoea gereed liggende om Toirwerkt te worden Het drie verdiepingen hooge pakhois werd door de aangerukte brandweer vaa twee zydio aangetast daar de s angen werden gelegd op eigen terrein en bet aangrenzende van de hootzagerg van dea heer M Vierlïng De Bcbeveniogiebe ipoiten werden spoedig krachtig geitennd door de Haagsebe onder leiding van dfU commandant jhr Wicher en alitoen wai de brand weldra tot staan gebracbt en beperkt tot het hooge gebonw Dit brandde van binnen met al den aanwezigen voorraad oit doch de hootroorraad van den beer Vierlïng naast bet brandende perceel bleef geipaard De schade wordt geschat op nagenoeg een ton goedi De fabriek ii verzekerd De directie heefi onmiddellgk in Kogelaod katoen besteld die deze week wordt verwacht zoodat de arbeid terstond zal worden voorgezet e i de netten versier i Dg in de Keizeritraat bg de aaostiande feesten waarvoor dete fabriek de netten leverde toch op tgd zal kunnen gereed komen Fnzii Hat RoHiKh conralut it Tobwtn wordt balejtird door tm droigendo manigit dio brood rugt Do ioktls jn gotloten BINNENLAND Omtrent de dieDitaitToeriDg op de poitkaotoreu gedareDde de iobaldigiDgHfMeteD is bepaald dftt op den hoofddag d r fsMtTieriog ter plutw Il bg op e D werkdag fait bet boofdkaDioor n c q de bgkaDloreo geopend ftuUen igo tot niet later dan 11 aar em en Bal in den namiddag vóór 7 aar ia nog gedorande 2 oor kantoor wordea gebonden Alleen in de morgenaren Kollen pontwisiwli qaitantiëD pakketten ea ipaftrbaokzaken worden bebandeld BeeUUing van poatpakketteo vindt nift meer dan tweemaal plaati Het aantal brievenbeetelliogeo zal op bedoelden dag worden verminderd tot 3 iu pUatien waar op werkdagen 5 a ti beitellingea plaatt viaden en tot 2 dflftr wair miodrr dan 5 malen wordt beiteld De boilicbtingea hebben plaate at op gewone dagen De dienitnren op de telegraafkantoren alsmede op da vereenigde bgkantoren worden onveranderd gebandbaafd Uit Amiterdam schrgft men aan de N R Gt De werkstaking der timmerlieden ia opgeheven Gistermiddag is een vergadering van staken besloten den itrgd te beëindigen Reeds lang hadden feitelgk de gezellen der R C vereemgiog St Joieph en de mannen van Patrimonium zich van de anderen afgescheiden St Joseph nam reeds Zsterdagavood hei beeloit de staking als ofi eheven te beschouwen en op de hervatting van den arbeid aan te dringen omdat de mislukking van den itrgd all een voldongen feit was te beichooweo Qiitermorgen gingen gelgk wg reeds mededeelden vele itakers weder aan bet werk Bgde 0rma Staal en Haalmeger bodeo zich twintigtimmerlieden aan bg de heeren Gerign enDe Haan waren ook reeds de oude stakersweer in dienst getreden op de onda voorwaarden In de vergadering van giitermiddag werdhet Toorstel tot hervatting van den arbeid doorde besturen der timmerliedenvereenigingen ingediend Kr werd heftig gedebatteerd Vooralde oude stakers uit bet Vin Lennepkwartier die nu onder belofte van verbetering hunnerpositie wel zeven of acht weken lang opstraat hebben geloopeo richtten scherpe verwaten tot ben die on gedwongen werden weder asn het werk te gaan Het einde vanhet debat wsi echter dat de motie der hectaren werd aangenomen en dus de itaki ftJ Wereeds twee jaar lang was voor bereid verdopgeheven I In de giiterenavond openbaar gewrden motie welke in de vergadering van gwterenmiddag weri aangenomen wordt de iobnld der miilokkiog van de beweging geworpen op de politie de pen Patrimonium St Joiepb en de onderkrnipen en verklaard dat bet den stakers er niet om te doen wai de inhiMigingifiesten in de war te staren De in bald igingtf neuten van H M de Koningin Wilhetmioa cellen van alle sgden de landt tallooee bexoekeri naar Amiterdam bren Aan de ipoorwegen wordt voor die dagen en ware taak geiteld Vooral bg het vertrek van Am ierdam pleegt op drakke dngen de gver der beaoihtan door hit ongeduldige publiek op tware proef geiteld te worden Het tot na toe gevolgde iteliel van treinenloop wal daarvan de voornaamite oorzaak Men lilt treinen loopen ali de ten vertrek gereed itaande vol wai en liet er voor en er na talke i indien er reisigeri waren maar een trein gaan Het pnbliek dat drong kwam naar ditn regel bet eante weg en men ging na afloop van bet femtbedryf naar bet station om mei het drangbedrgf een aanving te maken De Ilollandicbo Spoor heeft voor de aanitaande Haldigingifeeiten maatregelen getroffen die aaaleidiog kunnen geven dat opeenhooping van reiiigeri in bet Cftntraal Station voorkomen wordt Wg bedoelen niet alleen het daentellen van en nieow perron voor reisigeri die in de richting den Helder via Zaandam of Tia Haarlem reilen maar daarnaait het geregeld laten loopen van eitratreinen naar vooraf faitgeatelde dienatrigeling Voor de 3 feeitdagAi wordt een extra Spoorboekie oitgegeven door den beer Jaci O Kobberi voor de som van 5 oenta kan ieder reiaiger volkomen op de hoogte komen van den ganuhea treinenloop By eene vluchtige intage van bet handicbrilt van datipoorboekje bleek one dat er io de richting naar Uaarlem alleen van s avonds 11 tot i naehts 2 nar 17 extra treinen loopen in de Hehtïng naar Weei 10 eas Men schrgft oit Wormerveer De verwoesting die de brand te Wormerveer in de fabrieken van de firma Wesian en Lsan aanrichtte is thans te overzien Behalve da meelfabriek en twee oliefabrielcen zgn nog drie pakhuizen verwoest Twee belendende pakhntsen waarin een groote voorraad meel en graan lag bleven geepaard voornamelgk door de werking van een twintigtal brandspuiten De maren van de gebouwen zgn bigven taan doch de inbond ii totaal vernield Een groote vooaraan Igozaad is een prooi der vlammen geworden tirwgl de in de bakken aanwezige voorraad olie nog steeds brandt Groote wolken rook stggen nog op De waarde van hit verbrande sofagut nog niet bekend Men spreekt van vgf too goods Van heinde en verre strooien vreemdelingen ton om de pninboopeninoORenscbonwtenemen De B ij S M denkt uitgebreide voorzorgsmaatregelen te nemen voor bit geregelde vervoer van i enonen tgdens de krooingtleeiteo Ata bwtelgoederen Eollen allten goederen die aan bederf onderhevig ign b v viich en fruit worden aangenomen Ugwieleo zollen gedurende de ïnbuldigingifeeaten niet ali paio iarfgoed worden aangenomen daar dese bet niee t aanleiding tot opoothoDd aan de stetions geven Voor bet bloemencorio iu Den Haag aal éw trein alleen voor r ywielen beste d vertrekken De H IJ 8 M zal gedu Directe SpooEKegverblndingen met GOUDA ZomerdleDSt 1898 Aansevangeo 1 Mei TUd vao Greenwich 4 4 SRI li tl 7 zK aan as ski io m ia m 4 18 11 1 1 14 7 81 8 48 8 57 4 18 8 1 8 11 I I8 18 1 10 1 14 It 9 14 lO U ll li 8 16 a 41 1 411 S tt 01 Oanda Meerdreehl door T 8i 7 M 1 1 Nieuweriierk Oapalla tatterdan W 10 40 4 11 81 7 0 ♦ 4 1 4 48 lo lS ïll ail 11 81 l ll 1 88 1 0 8 4 4 08 4 41 4 0 4 7 04 10 U 8 11 0 11 17 1 44 1 84 1 01 1 08 1 14 8 18 8 1 7 18 7 11 8 40 4 4 si 04 8 11 17 88 8 08 8 11 8 18 11 Battardam OapaUa Hienwarkark Hoordiaekt oada l n 4 0 4 14 48 8 8 11 4 11 08 U 47 r 8 7 l0 7 48 8 11 80BD B N H A8 to nsi 18 18 11 88 8 14 8 48 4 4 4 88 1 8 1 1 8 18 1 88 114 8 48 4 18 1 17 K 4 8 11 7 84 17 8 88 8 7 10 14 11 18 80 8 41 8 1 t OS 08 7 S0 7 48 7 8 8 07 1 18 Gouda Zeveahuizen Moerkanelle Zoateraaear eagwaanl Voorburg a Ha a 8 8 81 8 8 04 8 10 1 10 1 4E 4 88 4 8 4 8 04 I K 1 88 1 41 1 11 8 08 1 17 11 88 11 11 7 10 7 40 48 81 8 17 U aHag Voorburg Zoelemieer Zeuwaard Zaveahuisea Moarkapalla Gouda 4 08 4 87 7 41 08 B o o U i k M 8 1 K O t H 4oad 1 3 8 14 9 48 10 7 t ll 10 1 1 1 10 11 lO lf Amat W 8 01 08 10 S 11 48 00 i87 8 40 10 01 11 17 Anat O S 8I011110 80 108 818 8 8 10 18 ll al 8 14 9 07 l o i 10 7 ll MTliïO liViri lO 8 17 4 88 10 47 8 08 8 18 door 10 11 9 1 11 U l 1 S7 8 87 1 10 s to t f 11 M 1817 14 1 84 4 8 14 7 18 8 4810 8810 41 84 7 18 7 88 rbirrrirrfMTii ut 8 4 48 8 8 8 ao 8 s8 7 8 n i oi 10 14 VAi o 8 ro r iu ii n i m 4 17 o 8 8 m i h u i t S 7 0 8 10 9 08 11 1 1 88 8 48 4 4J 10 7 4t 9 4 Ama W 7 10 1 1 9 10 11 80 8 08 4 00 00 8 88 8 00 10 0 Ooula 1 0 9 11 1 11 81 8 ♦ rende de inhntdigingffeetten een groot aantal extra treinen Uten loopfo Met het oog daarop cal ongeveer een week voor de inbnldigiDgifeoftten een oieawe diemtr eliog alleen voor 5 ti en 7 September g ldig worden oitgegeven Hierbg zeilen echter alle treinen die bg dea som rdien t rgden biflven beitaao De extratreioen znllen een 600 tal perionen kannen bevatten docb boe veel paiiagieri ook op eeoig station tiaowezig mogen zgn nooit tallen onderweg waggons worden aangehaakt De H IJ 6 M zil dan ook van de verplicbtiog ontaUgeo worden alle pamagters die aan een station zgn mede te voeren Zij die geen plaati konnen krggen mOHt u tot een volgende trein wachten De volledige regeling kan ileebti beknnd worden gemaakt zoodra sg do mioiiierieele goedkeoring ontvangen beeift waarop nt gewacht wordt Het BlFiioer Tageblatt ii bigkbaar goed iniielicbt oit onise hoofdstad beter dan de Nederlindsche pers zelf Zgn correipondeot acht bet volgendeberiebtjedeleiokoiten waard Men sist bet doen en laten derioeiaUHtiicbepartij met emige de curiiveeringen zgn vaaons Red H ongerastheid te gemoet DeBocialiiUn trachten eea beweging tegen betkroningsfeeit nit te lokken Naar bet gerucht wil bigft ten gevolge van het voortdoren der itaking de verlieriag der straten achterwege de ipatieeiing ii van het B T Mtn houdthét voor mogelijk dat koningin WilhelmieBnog op den avond van dm kroningidag dehoofdsUd verlaat Ziedaar alweer een bewgt boe gevaarlgk bet il met gerochten te spelen Want de correipondeut van het TAgeblattc beeft zge rucbtbarende geruchten niet uit eigeo bronnen maar nit de reeds dagen tang genloten pnt van een der Nederlandiche bieden dat iprik van de mogelijkheid dat bet boofdoomtté voor de fielten met het uog op de timmerliedenitaking de versieringen ion achterwege laten en de reedi gemaakte zelfs afbreken Het is den sociatisteo vreezenden Duiticbers inderdaad slecht inlichten wanneer men bet Niidorlandicbe üoeialiime voorstelt als in taat om ïobuldigiogifeeiten iu de war te Huren De loeialistieche leiders der timmerliedenitaking hebben reeds al bet mogeiyke gedaan om de verdenking van zich af te werpen dit hnn drgven gerond was op het vergdslen van de kroniogsfeeiteo Dat aeu kioeialistiiobe partij c een beweging tegen de feesten zoe struhtenc uil te lokken is al loo dwaas ali het maar kan Dooh de correepMident bosdt een paar vtiogert om den arm en spreekt in geroebten Het is te bopeu dat men sgn bericht niet meer waarde toekent dan bet de pretentie beeft te hebben Sa meteen dat de boitenlandscbe ïournaliiten die hier weidra ome gastee zeilen zgn door eigen aanicbonwing tot betere q ededeelin aan bnnne bladen sollen komeo Hand Gemengde Berichten 8 11 11 91 11 18 11 18 11 81 11 41 81 11 81 18 88 l 1 7 1 14 1 88 1 80 8 8 18 10 11 10 18 10 88 10 48 in 4 8 47 10 8 t 11 11 11 10 11 41 11 8 H 11 87 Lts W 48 10 11 10 17 10 81 10 48 tO M 11 111 o l D a U T 8 O H t nra Men meldt nit Den Haag van U Angnstu In den gisterennacht ruim balf één werd door voorbggangeri aan de Harïagkade te Scbiïvsningen brand ontdekt op het terrein vau de nettenfabriek aldaar direetenr de heer Warnecke De brand bleek aitgebrokeo in het groote pakhnii op het erf achter de fabriek eu te ign ontstaan door bet broeien van getaande netten die op zblder tageo Spoedig deelden de vlammen zich meda aan de andere Terdiepingen alwaar een groote voorraad nieuw vervaardigde netten opgestapeld lag zoomede esn ernnt aantal manden katoen eenige dagen g itden oit Ëuzfliand ottvangan eti bonderdfin Onlangs werd tol twia malen ter hoogte vaa bet Agnetapark te Delft op een spoor trein geschoten Een door den bai m eeter vaa Uofvan Delh mgerteld ondenoek leidde tot geen reenltaat Tbani beeft de beer van Marken bg de jaititie om een nienw onderzoek veraorht opdat m ge bigken dat de perwnen die door het publiek gerucht als de daders worden Aangewezen niet de eehnldigeo sgn Moord te Uiden Van Zaterdag op Zondagnacht teo 2 ra rat in de Vesteitraat te Leiden de werkman Den Hoed aan de denr zgner woning toen eenige ieden van eene bruiloft io genoemde itraat hem passeerden waarbg zich bevood zekMO H Van Warmond die zich tot Den Hoed wendde met het gezegde ben jg coo iterk en kern tegelgk een klap op het gezicht toediende hierdoor ontstond eene vreeieiyke worsteling waaibg Den H twee iteken met een mee in den rag obtving welke geviar voor zgn leven doen bestaan bg moest per brancard naar het Academisch Ziekenhnii worden overgebracht Van W welke als de dader aangewezen was begaf sich naar sgne woning waar hg opeen stoel in ilaap viel eo in dien toestand door de politie gearresteerd werd doch hierover ontstak hg wederom in woede en verzette zich zoo hevig dat hg een politieagent in den arm beet en hem de stokken nit de jas scheurde Do getroffene is gehuwd en vsder van 4 kinderea die in zeer behoeftige omstandigheden verkeeran STADSNIEUWS OOUDA 16 Aagoitos 1898 Toor bet UwtmttDgwxaiueD oao de GadetUn cbool te Alkmaar ii o o gealsagd foor dao dieoat io N Indii ODie iladgeooot li D W J T n Garderen leerling 4e kl der R H bargeraobool Da beide leailingan dier inriobliof die tiob aaagemald baddao TOor deo mil diaoat sya dui gealaagdf de een roor adalborat de ander voor cadet Hedanmorgi D tan oogereer balf negen warden de bewoDera dar Zeugatraat en Markt opgeacfarikt door een gewoldigas kaal Spo ig blaak dit ta zya ontstaan in het pakbuis van den beer O H Schattelaar aa o bet water der Zeugstraat gelegen dat apoedig io brand tond Da alang der waterleiding benereoi de paiten 1 6 eo 2 waren spoedig op bet terrein aanweiig Het gebeele pakbuis is itgebrand Naar wg vernamen waa de koeebt van genoemden beer bezig ipiritna te tappen toon bet oobeil Toorviel ten minate tgn kleaderen waren aangetast Allea ia goaaenreard bg de firma da JoDg en Co Qiatera ond bield de Metaelaara Vareeniging aOnderling Holpbetoona een bnitenKOwone rergadering io bet Café Ten den Heer Toitbof Aan Ct orde was ontbnldiging an het Taaadel De Toore de beer A H Kolik opende met ren korte rede de rergadering Hierna Tarsoobt bg den vaaodeldraner den heer A Verhaar hel Taandel ta ontbloten Toen deze dit gedaan bad brak er een daverend applaai nit Hat vaaodol dat vervaardigd is door den be r A Knngver ta Gtaveobaga ia prachtig gemaakt en overtrof verre de verwachting der laden 10 88 11 18 8 80 8 1 1 8 10 04 10 11 10 18 10 8 10 84 7 8 8 01 8 08 8 11 8 88 8 48 1 10 10 18 8 8 17 8 41 47 7 18 1 87 8 47 1 4 10 01 10 07 80 10 8 11 10 88 8 4 10 10 18 10 11 10 81 10 88 7 61 84 8 1 8 1 8 84 11 44 11 8 I IS 10 01 1 14 1 41 1 8 10 10 10 8 7 80 J 11 8 18 8 80 8 8 O 7 48 8 88 Do vaandeldrager braobt een woord van lot aan het Beatoor en vooral aan den Voorz voor de moeite en zorgen baateed om bat zoogoed in orde te krggen Ook sprak hg de leden toe altgd zoo broederlgk ta blgvan ala deza bijna erloopen 25 jaar Het vaandel dal tnuchen groen en bloemen opgastald waa werd toen bet op sgn plaats een kast die in bat Café aanwarig ia gebracht sou worden in triomf door de zaal gedragen door al de leden gevolgd Nadat de Secr een oproeping gadaaa bad tot da laden om hnn best eena t doen brt ledental wat la balpen aitbreiden sloot de Voora dete getellige vergadering Bosioop Den 12 Ang is te Rotterdam hot failliaaemont oitgeaproken tegen P 3 Torken timmerman alhier Rocbtorcommia aaris mr A B Croockewil curator H L Maarschalk eandidaatnoUris aldaar Aan het Varalag van den toestand der Oe meenla Oooda over 1897 ontleegeo wg bet volgende Qeneeakundige dienat bg armen verpleegd in bonne woningen De Gemeente ia voor de verpleging der armen io banna wooioffen veideeld in drie wijkoB in welke de praotgk m haren gaheelen omvang wordt waargenomen dooi Gemeent Artaan die tevens dagalgka dea morgans te 9 oor op bet Gastbnia voor de atad patiëntan te apreken 4i Da beer Dr P J A Levedag die de practyk in twee wijken gecombinaer l waarnam en wiena diensltgd met 31 December eindigde werd opnianw tot Gemeente arts voor twee wgken beooamd Vier Stada vroedvronwaa zgn belaat met den gewonen verloakondigen dienat ieder in de baar aangewezen wgk Mej 3 NanU io het vorige jaar totStadsvroadvroow benoemd trad io Januari in fanetie Ter Stada Apotbeek warden in 1897 U022 recepten gereed gemaakt waarvan 9201 voor armen verpleegd in honoe woningen en 4821 voor verple gdeo in het Ziekenhoia en da Geatiehten der Gemeente In bat vorige jaar bedroeg bel gehaele getal 13231 De kosten der geneeamiddelen beliepen f 1051 7GJ Koepok ioeotiag Dooi de Gemeente Artsen wordt geregeld gewoonlgk vier malen in het jaar des Zondags op het Raadhuia ea dea Maandaga op bet Gaatbnis zitting geboaden voor het vaeeioeeren en revaeoineeren met rechtstreeks van het kalf genomen stol Deze ioentiogen geschieden voor inwoners der Gemeente geheel konla ooa Het getal inentingen eo berioentingeu bedroeg Tolgena de bg ona ingekomen opgaven 624 In 1896 was dit 318 in 1895 G20 in 1894 1 2871 en in 1893 G18 Toesiobt op levensmiddelen De kenriog van laeech en visob ia in date Gtmeenta bg verordening geregeld D e krnring geachiedt door wee kenrmeastera Eau van ben ia taveoa keurmeester van de viieb £ r werden goedgekeord inde Gemeente 1381 rnndereo C06 vette en 496 nnohtere kalveren 70 acbapan 2083 varkens 111 gaitnn en 192 paarden Atgakenrd wei den 16 runderen 1 vet kalf 3 oochtere kalveren 2 varkens 2 schapen en 11 paardeo Bg invoer sgn goedgekeurd 34554 kilogram rnndvleeacb 1232 kilogram kalfivleeach 46 kilogram schapenvleescb 2850 kilogram paardenvleeacb en 74707 kilogram spak terwgl afgekeurd werden bg invoer 242 kilogram rundvleeaob 260 kilogrsm paardeovleescb en 50 kilogram apek en io de Gemeente 165 kilogram rnndrlenech en lOkilogr ka1farl eich Voorts werden nog afgekeurd zeven parigen leaviacb Van ds gelegenheid door de Openbare OezondfaeidsCommisaia aaogeboden om bg bare echeiknodige sectie levensmiddelen en andere zaken te doen oadeizoekea ward ook dit jaar gaan gebruik gemaakt Drinkwater Door da velwillendheid van den heer Directeur der Qondache Waterleiding Maataebappg sgn wg in staat geeteld bet volgende omtrent hare exploitatie mede te doelen Up 1 Januari waren aan de waterleiding aangealoten 3362 pareeelen met 2264 abonoemanta oontiactan tot een bedrag van f 33974 48 ao 184 pareeelen met 176 meter contracten iot een bwfrag van f 3 89 Godnrende bet jaar vrerden aangesloten 115 peroeelea mat 77 abonnamenis oootractao tot aan geumenlgk bedrag van f 910 en 21 pareeelen met 23 meter eontracteu voor f 420 Op het einde van bet jaar waa het aantal aangealoten panden miUdien 3477 met 2341 bonoemantamotracten voor een bedrag van f4009 Het bniiennel werd uitgebreid door den aanleg Tan leidingen in de Hoefstaeg aan bet Moordreehtacha Verlaat en op de Vaat terwgl om den aanvoer van water naar ds atad te verbeteren aea tweede bnia van de priao d eau tot da Mallagataln a werd gelegd Door bat Burgerijjk Armkeatnnr warden gedorande het jaar tao beboave van 738 oanrmagende personen kaartan afgagsven op vertoon waarvan kosteloos drinkvrater kon worden rarkregao nit de verschillende siaudngpan 416 Iparsooan ontvingen kaarten roor 1 ernaaet aa 322 voor 2 emmers per dag Omtrant da hoaduiighaid tan het atar dar wattrieiding vernamen wg geana klachten Afwgkiug van do eischeo bg de Concasaievoorwaarden geeteld word ook in bet afgeloopen jaar niet gecooatatoerd Gezondheida Commiaaie Iu de s manalelling van de Commiasia kwam oenige wgziging doordien de beer H Jager die volgena den rooater mQ4 at afreden voor eene herbenoeming niet meer in aanmerking wenschte te komen Io igne plaats werd tot lid benoemd de beor A Goedewaagea De beer H J de Voogt die eveoeens aan de beurt vsn aftreden wae werd herkozee b GemeentoPolitie Het personeel van de Politie onderging ia 01 afgeloopen jtar de volgende veranderingen De Hoofdagenten C Plokboojj en D van Geadereo verkregen op hnn verzoek pervot ontelag aeratgenoemde wegene tgce benoeming tot Controleur bg de Politie te Leiden en de laat tgemelde wegene zgne aauskalling ala Geme nte veldwachter te Stolwgk Verder werden op verzoek eervol ontalageo da Agenten der 3e klasae W J Moojen die ambtenaar werd bg da Znid Afrikaansche Spoorwegen te Pretoria en D de Koning die eene aanstelling ontving alt Gemeentaveld wacbter te Bleiawyk Bevorderd werden tot Hooldsgent de Agent der Ie klasse J Bosmao tot Agent dar Ie klaaaa de Agent der 2e klaaso J Simonis en tot Agent dar 2a klaaaa de Agent der 3a klas ae G van den Dongen terwgl benoemd werden tot Boofdageot A J Roos Chef Veldwachter te Oss en tot Agent der 3e klasae de gepasporteerde militairen M E van Wsge ningen H J Lonkbngsen en A Luehof welke laatste echter vdór het einde van bet jaai op verzoek eervol ontslag verkreeg wegenssgna aanstelling tot Oemeente veldaachtar te Alblasaerdam Hst peraoneel bestond onder den Commisaaria van Politie nit 1 Inspecteur 2 Hoofdagenten 3 Agenten der Ie eu 4 Agenten der 2e sn 7 Aganten der 3e klasae Beeloteo werd om raet bet oog op den ta zwaren nachtdienst bel pvrsoneel met 1 Januari 1898 oittebraiden door de aaoatelliog van eeoen derden Hoofdagent en eeuen achtsten Agent der 3e klasse Woldl vervolgd VERSCHEIDENBEID Dg Lntlon in Eaaei is Vrgdagavood een vreeselgke moord gepleegd Een man van 72 jaar ood aedert lang tonder werk gtog met zgn vgt kinderen van wie He ond te een jon gen van veertien en de jocgste een meisje van twee jaar waa dien dag nit wandelen Hg had bet jongste kind dien dan v o de moeder een vrouw van even in de vgftig laten weg balen door zjjn oodsten jongen zeggende dal hg zgn kinderen allen bg zich wou hebben Toen de avond viel legden al e zich onder een boom te atapeo Ëenigen tgd daarna werd de oudste jongen wakker en zag zijn vader bezig de andere kinderau met een mes in den hals te steken Hg li p bard weg en waarschuwde iu de atad zgn moeder Toeo de politie ter plaatae kwam vond zjj de drie kinderen dood 1een een jongen van acht leefde nog maar het kon niet me T apreken Eenigen tgd later gaf de moordenaar zich zalf aan Hg kon zgn gezin niet onderhouden telde bg en OU da kinderen oit hnn Igden hebben Scheveniogen trok Zondag bgtonder veel bezoekers De stoomtram der B IJ S M vervoerde o a 23200 personen de Haagsche Tramwegmsatscbappg paardenon electrische tram raim 40900 de Staataspoorstoomtram 18000 ongorekend nn nog het vervoer door omaibnsseo on particaliere vervoermidde en Het was zelfs aao bet strand na tonaoodergaog nog verbazend warm wat ook wel kan bigken uit bet druk gebrnik dat gemaakt werd vau de verfrisscbings gelegenheden die op bet laatst van sommige artikelen uitverkocht waren Mevrouw Tberèse Horens geeft in het jongste nummer ran De Verzekeriu sbodec onderden titel Een Geneesmiddel aan alle zelfittudig werkende vrouwen o a onderwgxereasen apotbakereasan pleegznstars dan raad zich too apoedig als de verdienstsn het maar eanigszios toelaten een lijfrente ta koopen Willen ijj eon rnstigen onafbankelgkan oudeb dag hebben dan kunnen tg er niet mede beginnen want boe jonger men tolk een overeenkomst aangaat des te kleiner is de premie Het is znik een gewoonte om te zeggen i eerst moet bet noodige er af maar zorgtt Voor da toekomst werken oor eigen onaifaaukelgkbeid dat ia het allernoodigale Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinadag 18 Augustus 1898 VBTTE OSSEN en KORIKN la kwsliteiUl Cent MAGKRB OSSKN an KOEIEN redelijke aanroer VETTE KALVEREN redelijka aanroer au miudateprffsea De handel vaa m al bat aaagavoarde aUtiooair behalve in la kwaliteit melkvee dat tegen hoofere prijasn van de hand giug LUST van bnewn geadreaaeerd aan oobekenden gedurende de 2e helft der maand Juli 1898 en terug te verkrijgaa door tuaaebsnkoost vaa bat Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda A Hoogaudijk Beunabroek H van Winaen Utrecht C vau Sandwijk Wageniugen L Rooe terken Amsterdam d Vslden Rotterdam E v d Enden Antwerpen De Diractanr van bet Posten Telegraalkantoor VORSTBR Overhemden Fronts llööEMi 1 iwiinii A van os Ai Md Taillenr Kleiweg K 73 73 i GOUDA Telephoom ¥ at Amsterd Vikri am Nlotkra Beurs van 86 87V 98 97 101 88V 8 84 4 17V 17 8 91 98 97 13 Sïi SI U l 81 s 15 104 96 SC 100 100 64 668 489 100 41 101 198 1411 6 8 188V 108 88 80 118 118 808 117 ioo 64 Vi s IJO 98 7 7SV7 100 101 ICO i V U 187 18 i V i 108 K6V4 lOS II uv IU K AUGUSTUS NzDiausn Cart Ned W 8 8l ldito dito dito 3 dito dito dito 3 Homia Olil QeuJI 1881 881 TloaUNO Obl Binnenl 1894 4 dito Gaooos 1880 4 dilobiiKothB 1889 4 dito bij Hobj 1889 90 4 iiim in goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 SrAMB arpet schuld 1 81 4 TuuaiJ Ospi Conv leen 1890 4 Gas loeeieg serie D Oeo leeoing serie C ZniDArt liep V obl 1891 S Mazico Obl Buit Soh 1880 Vtlltzutu Obl 4 onbep 1881 Awaraaoui Obligation 189 8 BoTTianiH Steil leeu 1894 8 Nau N Aff Ilandelsi aand Areod b ïal M i Oertifiiiaten Deli Haatschappü dito Ara Hjpolbeekb pandbr 4 Oalt Mij Ier Vorstenl aand a Or Hypotheekb pandbr S s Nedorlandsohe haak aand Nad Handelmaatsoh dito N W It l o llrp b pandbr 8 Kott Hypotheekb pandbr 3 Utr Uypothaetb dito 8 OosTSKll Üjst UoDg bank aand HuiL Hypotheekbaakpaiidb 4 i AMMlli qui bypotk pandb 50 Vs 178 197 lOB i u 108 100 100 ll s IH l 115 Haiw L i Pr Lien cert Nan loll U 8poora MiJ aand H j tnt Kipl V 81 8pir aand N i liid Spoorwegro aand Nad Kuid Air Spm aand dito dito dito 1891 dito iTiuaSpoorirl 1887 89 A KoM S sid Ital Spwnij A H obl S Poli Warsohsu Woeiienaand Hmi Or Rnaa ADVERTENTIEN OMCHTBABEII HEBREN dn DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN oh verdere HAARWSBEEN mnnten nit door SOLIEDE AFWERKING bg H p w mmmm CMffeur KMteeg Gouda Provincie Zuid Bolland AANBESmiKG Op MAANDAG dan 2Satan AUGUSTUS 1808 dea voormiddagt te II ran tal ondar nadere goedkeuring door den Voorsitter ofaea der Leden ran bet Collega van Oedepsteanla Staten der Provincie Zuid Holland en in bgagn van den Hoofd Ingenienr van dan Provincialen Waterataat in Zuid Halland aan bat lokaal van het Provinciaal Beatuur te a OramnAofv worden aanbeateed Het maken van roorSieningeH langfii bazaltmuren en het vemiewven van Meenglooiingen niet voeUehoeünffen wng de Giruwe onder de gemeenten Waddiiutveen en fimtkoof HAMINC IV Wr De aanbeateding zal geachieden bg enkele inacbrgviog overeenkomstig g 447 der Algameene Voorschriften vaalgeatsld door dea Ministervan Waterstaat Handel en NgTarheid dd 12 Derombar 1895 Het boalak ligt ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Uastonr van Ünid Holland te Grav nhagt en is voorts op raneo aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg da boekhandelaaraBrma Oebroadart tik Gi iir Spui n 38 te t Oratmltagi en door bare tnsacbenkomtt in de voornaamste gemeant i des Rgks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz tgn te bekomen bg dan Uoofd Ingeaieur van den Provincialen Watarstaat in Zuid Holland J vtx nat ViOT Ie fOrannhagi terwgl aanwgiing in loco tal warden gegeven op aanvrage door dan Hoofdüptiobler P J HmniM te UowU iu d week de besteding voorafgaande Dt atiimtMtit Stolen dn Pratuuié ZuidBolUad irOCK Votrtüur P TAVBNEAAT Oriffltr Chemische Wasscherij en StoomVerverij DE WIT en Oomp UTHKCHT Spoellge en netta aflevering I 3ez 1 Lage prUien DEP9T bg BECRER8 in MoiIpm Turfmarkt 248 GOUDA E CASSrTO TANOAUT8 Gouda Turfinarkt aPBXMKUBMSi MAANDAG DINSDAG DONüKaDAG en ZATERDAG van 8 tot ft nar WOENSDAG en VRIJDAG van fltotl nnr ZONDAGS ni t tlukruuiiil TvntouniUll ln ttolia iiDftk ry Ua Aug IMW WmldbWMmda Miora Am krln SaUp u irn u mnM toor bii loD êr BM u by InlwlkMn In obo nw k li UnUrhin Drot ry o ni M IrtW voed op OMUtf ta rabrioknaarh i Af t W 9m mtw ArnUn IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A Vak bk BAR8ELAAR HoJUvéranaer Uage Korte Tiendeweg D 8 eovvA