Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1898

Donderdag 18 Augustus JS98 fSQ 7660 37ste Jaargang mwim mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MdMaN M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letter worden berekend Baar plaatoruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd TelefiMB Ro M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestda n De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VU F CENTEN I J F CUIJ ERS Wèsteinde 37 AboDDeinent StemuilDgen Gouda mOmttnker Aangeboden ren OROOTK PARTIJ Fijn DEMMGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adrei G iiii iJEit AMERONOEN H nJelsraerk H Caïue Pef l ONINKLUKC DelftscheSlaolie w r w KoninkH ke MaeMnale Fabriek DB HONIOULOEMt vi n II N van Schalk Co genatigd Ie Gravenhage Heivlentraat 99 en nab i de Regentesaelaan Tan i M den KONING tan BELQIE Indien gif hoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruifenBorat Uonig Extract ns CEJLIAliTTIïE FLACONS van 40 Ct 70 Ct en 1 I verkrijgbaar hj Firma WOLFF Co Weithaven f08 Gouda U HIEUIËS Kleineg E 100 Gouda E H v N MILD Veerstal B 120 te Jouda A BOUMAN MoordrKht J C KATELAND Bo hop B T WIJK Oudtwairr M KOLKMAN Waddinivufi F O IKE OUDE f T t SCHIEDAMMER GËNE EE Merkt NIGHTCAP Verkrügbwr bü PEETERS Jz AU bewijs vau eoUttieitl ii loliot en kurk Htemls voorxieit Tftii doii ttaBBi der Kinni P HOPPE II l j m mm DultlKlo Buurt B 10 TAILLEUR Te Huur gevraagd tegen OCTOBER of NOVEMBER BOVEN OF BENEDENHUIS de haurprgs Tan 225 a 250 diet te boven gaande uneven franco onder No 2457 aan het Hareau dezer courant Voorschotten worden verstrekt van af V I0O tot 3000 tegen kleine maandelgkscbe of dnemaandelfjksche aflossing en 7 eer matige rente Aan dit adres kan taen tarieven bekomen eener solide Levensverzekering welke voortckof veratrelcl op de F U Brieven motto Voorschotten € Noordsingel 04 Uotterdam Xleuw ontvertrofl en l rof Dr l ielkors oelbukew 2ninr KsAcBT ii ixis Allwu Kcht met Fsbnekiinerk tot oortdurende radicale en xekere geneaing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwmlekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftpd Totale genezing van elke zwakte Bleekincht lisnauwdheid HoofdpBll Migraine Hartklopping Maagpvjn slechte spjsvertering Onvermogen Impoteni Pollutione enz Uitvoerige prospectussen l i ior lliiscli B 1 li J 11 i3i dulibsile Mc li r I enlriuil DcpSt Miitlh d Vento Zallbommel IteiiótH llap H l s irav Hhiif 0 J W biiatjilicj l illerd m M Clelmii it Co bsterdam Lobry eri Porton Ujtrechl en bii ullu drogisten Burgers it atènc Vertegenwoordiger Dk RUITER Gouda J c is het beste en goedkoopste kettingloo7 c J F CÜIJPERS Westeiadf 37 Tevens heb ik de eer myn geach oliëntèlf te berichten dat de Heer VAN OS ee opgehmwlen MOsmTti r CmnOa la mifn tevens venoekende alle orden direct aan mg te adreaseeren Ook aanvragen voor stemming VAN Rlommestein s is pro fonderViiidt lijk de BESTE en vrikomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLL iNP DE Wnm HEDAIUE in Goud Zilver en Brons Broche Doekspeld óf Brelojfue en met Pluche Lijst jroot 27 27 cM Verkrijgbaar bij BEGEER BBHCHBIJriNG OMB MEDAILLE H M do Koningin der Nederlanden dragende diadeem afgesloten met een krans Oranjebloesem aan de andere zjjde een rustende Leeuw met opgeheven kop de Nienwe Kerk Amsterdam bestraald door de opgaande Zon met opschrift September 1898 tOoedkoopste en s oliedst adres Toor Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens bg A GRAVES TEUN Oude Gouwe Mies wordt tegen Transport schade verxekerd LOTEN in de Verloting der noLiANBSCiE mTmrf IJ m imam Afil GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRI KMA ZOOI Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 ui f de VïctoriaSron f e Oberlahnsfein by£mt Tafeldrank Van h£ oninklykef uis aferjfecfer anc e j M DE BiiDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 4 Inrielilin tot Meiibileeringvan gelieeie Huizeii des verlangd ook in huur Stoomververtj en Chemisclie Wassclierij Firma VINCENT VAN SPAËNDONGIL TILBURG Depot bU J B J KORTE Gouda Pateiit H Stollen MsimiRlt KUnrililtt nimin Itni ttlirl inmilrin lugilitl wiïrnuiïQ iw i H mss arrmgan Ast Mm nr I HMvlum werthlruten KncltMftmung en i iilMS uur n iin ilnel Mr tt tohlm CmtlmaiMm H HU umirPUttlJiilt MmMm mtJUtttH Goud Druk vu A BKINKMAN k ZOON tèaar vanaf heden alle goederen kunnen worden bezorgd en afgehaald Bultenlaodscli Overalctt I De bepalingen van bet vredasproticot worden sDel en met de grootste norg uitgevoerd niet alleen door de Vereenigda Staten maar ook en vooral door de Spaansche Regeering dia er naar streeft naar boiten spoedig tot geordende toestanden terig te keereo en daardoor binnenslands de vrye band te krggen Zaterdag had de Regeeriog te Madrid telsgrapbiich bericht geEOnden aan de gouverneurs van Porto Rico en de Philippgnee dat het protocol ooderteekend was en tevens bevelen gegeven voor de uitvoering van da overeengekomen bepalingen Tevsns ontving generaal Aogustie initrooties voor het geval de opstandelingen den wapenstilstand niet wilden erkennen De regeering te Washington beeft lorg gedragen dat de voorloopige vredeavoorivaarden bekend gemaakt zyn aan de leiders van deo Cabasnsehen opstand Voorloopig is Oome als opperbevelhebber der insargenten aangewezen met de opdracht voor de nakoming der vastgestelde bepalingen te waken Os Spaansche pers spreekt leer verschillenil over 4 vredeabepalingen De Repttblikeiosche Paii deelt bet protocol mede in een rouwrand en vo gt er by dat Spsnje hierdoor tot een dsrderangsmQgeodbeid geworden is Do Im rcial € legl dat geheel Spanje moet sija aangegrepen door een gevoel van diepe mart over in k Mn uitkwut Da Liberal t verwaebt ook van de oodarbandelingen over de Philippyoen niets goeds en vaaagt Wat ia overgebleven van bet Rgk wairin de xon nooit onderging De Globo meent dat met dezen vrede een niöow hoofdstuk in de geschiedenis van Spanje aanbreekt De Epoca gelooft dat na den vrede van utrecht geen treuriger vrede voor Spanje gesloten i Het blad vraagt of de regeering die zich tot den oorlog liet meeslepen wel mag worden belaat met bataloiten van dan vrede Slechts enkele bladen toonen zich verheu d dat aan dan oorlog een einde komt al zyn ook de vradeivoor aardao weinig bevredigend Volgens de laatstontvangen telegraphiaebe berichten ait Hongkong beeft da Doitsche consul aldaar aan een agent van Reuter medegedeeld dat de stad Manilla zich Zaterdag heeft overgegeven nadat admiraal Dawey waa begonnen met de toorstedan te bombardeeren OnDiuldellgk werd toen de witte vlag gehe chen Commandant Angusti begaf zich ineen gereedliggende Ou tsche sleep en werd overgebracht naar de Kaiserio Angostn die vee FEViLLÜTOJX i De Uezicaansdie Beeldhouver EEN VKKHAAL ÖKR AZTEKEN Naar het Rtgekek Be ontomlMK Oort bul ijia tocht fu de kaït nur da bineeDlenden gekenmerkt door Eulk eeae opMnvolgins twi schitterende r ege iTilan ali ni nooit te Toren in Aè wereld geacliiedeaiB bekend wittn geweest Ee h indTol SpeDjaarden door Myriaden Tanden omgeven en dikwijls met algeheelo TernietigiDg bedreigd waren onrerTaard en onwefrbonden foortgBtrokken totdat zij nu de t oofditad TOor Etcb hadden van wier luister men hun lulke gloeiende tafereelen btd opgehii n Ofschoon minder dan 400 in getal mirobeerden ïij onbeTreaad Toorwaarte Aan alle zgden namen zu de kenteekeoen T n rijkdom maoht en beiebaviDg waar en ofsckuon x op hna tocht reeds mdrak wekkende natoartoonoelen gexien hidden bexates de omstreken ïer roote atad eene achoonheid di alle bescfar Tlng te koten ging To ag den nidelyken dyk of dam betraden een reasaohtig gewrocht TiD iware eteenblokken in cement gdegd breed genoeg om door tien rsiters naast elkander bereden te worden ontdekten zij dat bet meer twart tag tan de Tloten van raartuigjes alle met Indianen geruid die tegen de glooiing van d d k opkbmtwdH ea da TrMi deUn 0B met koos nog voor het hombatdement waa geëindigd Ook de Araerikaansche oonsal te Waahiogton aldns werd giiter uit Waahington geseind heeft bericht gezonden dat Manilla zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven e In de Oostenrgk h Bongaarsche Monarchie zyn waarschgntyk binnen enkele dagen gawichlige gebenrtenisseu op staatkundig gebied te wachten Kr is Zondag te Iscbl waar keizer Frans Josef verblijf houdt druk geconfereerd Den avond te voren zgn nog de minister vau bnitenlandsche zaken graaf Qolncbowsk en diens collega van fioanciee Vou Kallaj te Iicbl aangekomen de beide premiers varen er al waarop laatstgenoemde reeds Zondagmorgen om negen uur een oéderbond had mat den Hongasricben minister praaidaet baron Banffj Deze en graaf Goluohowskj werden daarop door den keiier ontvangen en des middags had een bstpreking plaats tnaachen Banffj en graaf Thun den Ooitenrgkacben premier Ook Maandag zou nog een goed stuk van den dag met confereeren worden doorgebracht Van Hoogaariiche zyda wordt vervjikerd dat baron Banfly vragen r ott dat de Oostenriikaohe Rgksraad weer worde bgeengaroepen opdat aan dezen opnieuw de ontwerpen voor een Vergelgk kunnen worden voorgelegd die door een overgide sluiting van dan Rgksraad dw anhga hebben M te ign ingetrokken Ook zonden de Qaoten deputaties dan weer kunnen ooderhandaleo Voor het geval dat bet Vergelijk in Oostenrgk langa parlementairen weg niet tot stand Wijkt te konoen komen zoo Banffj bereid egn een Vergelgk aan Ie nemen in den vorm van een traetaat dat in Oostenrgk z66 maar kan worden ingevoerd doch in Hoogarge door het Parlement moet worden bekraehtigd Maar komt het ook hier niet toe dan vreest men staat ren crisis uit te breken Indien er geen kan ia op bet tot stand komen der overeenkomst langs wettigen weg is baron Banffy vast beiloten been te gaan En dsn zal ook graaf Thun er wel de brui van gaven De beslissing door den keiier koninK te nemen is dus een zeer gewichtige Het gaat om da afwending vau een dubbele criria die het bestaan der monarchie in gevaar kan brengen Verspreide Berichten FaiKiu YvM Giyot verklaart in d Siècle dat da nieuwsgierigheid en verwondering aasBtaarden Op eene h lre myl afstanda ran de hoofdstad verhief £ icb dwars op den dam een zwaar muurwerk Fort Xolec genoemd Hier kwamen een aantal opperhoofden der Aj ken de Hpanjaarden te gemoet om ban de nadering das keizers aan te kondigen en de btapken in de groote suul te verwelkomen Na de gabrmikelijke pliobtplegingeit volgden de anjaarden hunne geleiders naar de stad en toen sy de offhaalbrug welke over eene doorsnijding in den dijk lag waren orerge trok ken gevoelden zy volkomen dat zij tieh eigenlijk aan de genade van Montezuma hadden ovei eleverd die doof de bruggen te doen vemialed hnn den terugtocht kon afsneden Hunne becergdheid verminderde niet toen zij den chittarenden stoet des keizers uit de groote straat zagen komen die door het hart der stad liep De vorst werd gedraRen in oen palankyo van gepolijst goud op de schouders van edelen getoneht en overschaduwd door een verhemelt Vao vMlkleurig vederwerk met afhangende zilveren paarlen en sofaellen versierd tn da nabyheid der Spanjaardeil gekomen hield de rtoet stil en verliet Montezuma den draagstoel begeleid door de opperhoofden van Tezenco en Inïtpalapui Toen de vtonarob onder een verheneUe Mor jonge edelen boven zijn hoofd gehouden voori earts tr d ontrolden de dienaren een tapyt opdat de keizerlijke voet de ruwe aarde niet zonden aanraken en bogen zijne onderdanen langs de beido lijdan van den weg getehaard het hoofd eerbiedig r aarda om door ue hoBding van OBdervorpen ia dat blad ondsr paeodoniem geechrevan Itikelan tegen Do Paty ds Clam gsdeeltalgk o der zgn verantwoording zgn geschrevan Ab Do Patj dos een aanklacht wil indieeen Ml hjj geen atroomannea ala tegenstanders vinden vToen Zola door hel Hof van Assisee var wrdeeld was hebben zgn vrienden onmidMlgk een inachrgving geopend om hem een kaldeblgk aan to bieden Zij heelt iu korten tgd meer dan 11000 francs opgebracht Gr ia aan gooden medaille geslagen van mser dan 2 2 K O en deze wacht in een der braadkastea van het Crédit Ljonnaiss kalm hel Mgenblik al waarop da vrienden baar aan Cola kunnen ter band italln De rechter van instructie Fab re zal Donderdag kolonel Picquart m verhoor nemen en waarschgnigk Zaterdag een bealining nesten DumOHLiNI Keiier Wilhelm is op WilhelmahShé van ly paard gevallen Er waren twee dames 4i9 hem ruikers wilden aanbieden maar juist loen de keizer de vriendelgke gave wilde aèonemen ateigerde zgn paard en wierp ham af De vorst bazearde zich niet Lachend stoKd kg op en besteeg een ander ros Boe gevaarljIK een oorveeg kan tgo heeft ren Mnjarigvrgwilliger by het regiment korassiera der garde te Berlyn ondervonden fJy had als oudste der cbambrtfs zijn eaeooada beval gegeven ds kamer schoon te maken Een der manecbappea gaf daaraan geen gevo g maar giog naar dan atal naar hg voorweoda om naar zgn ziek paard te zien Toen hg terugkwam vroeg hem de vryeilliger wasron hg ijju bevel niet had opgevolgd en gaf den uiaa tevena een gedachte oorveeg De soldaat viel met bet hoofd tegen een slot waarin nog de sleutel stak en lakta in het volgende oogsnblik atannend ineen Heewal in allergl aan dokter werd gehaald atierf de man na tan balt nnrtjs Da aenjarig vrgwilliger werd in heehtenia genemtn De K8ln Volktttg s verhaalt een ttaallje vin een mésalliance die op merkwaardige wgza tot ttand kwam Aartahertog Heiuriab van Ooatenrgk wilde met msj Leopoldine Hoffmann een bnwelgk aangaan maar kaiier Frana Joaeph weigerde zijn tomtemming Toen kwam de aartshertog op bet denkbeeld vaa da apasaieve adtiatentiec Maar bg legde heid den grootefa eerbied aan den dag te leggen dien zy hun vorst toedroegen Montezuma was iu een vierkanten tllmatli of Dintel van het fijnst katoen gekleed aan de voeten droeg hij sandalen met zolen van massief goud en zoowel mantol als sandalen waren met vederen paarlen en edelgesteenten opgesierd Zyn hoofd om t welk een prachtig gewerkte gouden band heenliep droeg een bos Tsderen die bevallig over lyne sobottdars golfden en de keizerlijke groene kleur vartoonden In t gehael was hy met den grootateu glans uitgedost en als hjj zich bewoog weerkaatsten de zonnestralen als in duizend spiegels Iu gedrag sn houding was hij hoffelgk en innemend on z jo onderhoud met Cortèz mocht wel de grootste belangsteUing inboezemen Na afioop ran het gesprek droeg hy z n broeder op de vreemdelingen naar bet verblyf te leiden dal in de stad voor hen gerÖo was gemaakt Daarop st eg de keizer weder in den dra atool en liet zicl tusscheu het ter aarde gebogen volk wegdragen terwyl Cortez zyn marsch hervatte ec de stad binnentrok By het doormarcheeren van de raime stiaten lott e hy met aandacht op do onoverEÏonbare massa s Indianen die zich overal waar maar eanigo ruimte was rondom de Spanjaarden verdrongen Hy had inderdaad wel reden tot bezof dheld wanneer hy ororwbog dat die inboorlingen indien het hnn behaagde hen binnen een nur zouden kunnen ten onder brengen zonder dat er een enkel soldaat overbleef om het vemelele wsagatnk in het vaderlan l te verbalet Maar de kleine bende trok onbevreesd onde Oortai aanrotrtng tot in bat hart dar stad voort ds zaak diplomatiek aan Nataarlijk oa geen prieatar adaisteelie geven aoodra hg begreep wat er Ie doen wae Daarom riohtte de aarttheitog een feeetmaal aan aaraan by ook den prieater noodigde Na de eoep land by op en terwgl elk taialgenoot een dronk verwachtte zeide hg langzaam en plechtig ijlende op n j Hoffmann die naait ham waa geielan sBerwaarda deza is mija vrouwe Fluks stond toen ook de jonge dame op en verkkarde Dete ia nign an Krachtens de ia Dnitachland eaOoeteargk geldende tbeone van de paaaieve edeiatantie waa het huvralijk wyi een priester tagtnwoordig waa gddig ea aacramenkeel geelolen De keizer waa meer dan ontevreden naar kon aan de latk nitki iiien rarandarati len groot aantal fcamtenten van hal Daitache Rgk hebben zich m verbinding gMleld met deo opper hontveater ven prina Bianaarek om in bat ImuI t komen van jonge eiken ait h t Sakaenwald om die te plantM ala Bit matek eikan Hen it van plan deze eiken op den len April den geboortedag van wyien prina Biamarck ta wiJdan Oadnrtnde en milileires mtnch jji tw soldatwi van bat ITSata ngfment infaoUria U Dretdan in garnizoen aan aonntstaek baiwakan BINNENLAND Da VarMDigÏDg taq gapaoaioDOMrd oi daroffleiereo o mindaran q bat Ntderlftadscba lagar tan doel bobboDda ondartiaDd ke Terl ea D mo holpbeboereDda miliUlraD b nedeD den rnog van ofiieier n gapaoiiooDeerd Tóór da wet vu 29 Moi 1877 to md baooa wtduwoo ui sp 31 AoKMiai a i um 200 bwer ledan dia porioditk d w s tvMuul per jur bgiUg op hnn pioiiooD onivKogao foomeda ud 110 wtdnwaa tad da Ie oata gorio dI kü die gabowd iJD tydana har tebtgODOoten sich io milibiireo diaost btvood D eena faMti Ta veo drie goidao per hoofd oitraikoD opdat ook tg doo acbttiaodn var jurdag vaa Rara MaJMteit da Koniagio fawtalyk kDonea berdaokaa De mioiiter vao oorlog beeft bepaald dat aan de lertëlietiacha militairaa der laodmacbt die niet aan de itreogere taoht by hel atgeineen depot van dJiciplioa oadarworpen igo en die buone eerlang lovallaDda ffodadieaatiRe ea beraikia eindel jk het oude aleis dat Axayaoatl Montezuma s vader een v jfttglal jaren te voren had doen oprichten Het was een laag doch mim gebouw met oninelelyka groote vertrekken die een geheel leger tot verblyfplaats konden strekken Het binnenplein was door aan zwaren muur omringd waarachter de Spanjaarden tioh voor t oogenblik veilig konden rekenen maar da aliyd waakzana Cortez plantte ar toch t ne ksnonnen artte sobildwachten uit en bleef de strengste tucht onder i na manschappen handhaven Na aldus voor aller veiligheid gezorgd te hebben zette b ziah alleen in eene zaal n ar Hy bogen daar een uitvoerig rap part van tj intocht in de hoofdstad der Azteken te schryVen doch het een oogenblik hat boofd op de hand rusten als in diep oadehken verzonken Plotseling trof da dreun van een lichten voeletap zyn oor en opziende zag hij een kort en retet maa geheel in een ruim zwart gewaad gewikkeld voorzich Door twee kleine roada openingen in i a kap zag men een paar heldere rustelooie oogen sebJlteron OnderwijX de onbekende naderbij trad keek by met een onderzoekenden blik naar alle zydenrond Cortez was de man niet om spoeilig taschrikken zyn degen en pUtolen lagen naast hem Op tafel dooh btj strekte er de hand niet naar uit en bleef onafgewend bet oog op den zonderlingen bezoeker vestigen No een oogAblïk en de onbekende kaalde uit zyna borst een zwaar gouden kru s met vier grooU diamanten bezet te voorseb in ec tiet het deo verbaasden Cortez in do oogen flikkeren