Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1898

Het jaarfeaat van da koainkljika idilalTareeniging t Ko enbaxen is gvvi ird loct een feeetmaal waarbg koning tieorge van Griekenland de kroonprioa en andere Daaoecbe prinsen aansatan De kroonprina maakte vao da gelegenheid gebruik om te variekareu dat koningin Louisa uu gelukkig taal hater was dan aaniga waken geleden De prins sprak dus openljjk da ofhoieusa madadeeliugeu tagan die Ie verstaan gaven dat men sieh geheel ten oorechta ongerust gemaakt had over da gezondheid van de koningin men waat dat die officieuse tegenspraak aanleiding gegeven heeft tot allerlei gerucbtan over bet poütieke karakter tan da raia van de prinses tan Wales naar Kopanhaiiao Overhemdeii Fronts ülrcdc SpoorwegverblDdlngcn met GOUDA Zomerdlenst 1898 AaDgevangen 1 Mei TUd vao Greenwich nüDA BOTTXRDAllvlee versa 4 18 1 88 1 11 U 7 81 1 11 3 8 S t7 8 10 8 14 it 0 14 lO U 11 18 7 60 M 84 48 10 18 10 80 11 8 1146 11 10 18 87 8 18 8 11 7 it 7 1 11 14 ItJM 18 47 88 7 lO 7 48 8 11 eOODA DKN BAAO viaa vans 11 18 18 1 ll 14 48 4 48 4 8811 80 1 8 6 7 11 41 1 1 1 11 11 l MB 18 18 4 1 48 8 48 4 1 1 1 11 1 87 1 81 6 64 11 7 84 8 17 8 88 8 17 10 14 11 11 lUI 8 41 10 8 10 44 7 0 7 40 O UDA IITKIOHT laarana i 8 O D U A A M 8 T B K D A 8 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 47 Ol 11 deur lO ul j 14 4 0 57 4 11 5 o 1 61 l 8 10 17 1 41 ïü iAmst W 8 01 0610 1 4S 1 00 S7 8 40 10 0 11 87 U 8 18 87 8 46 8 84 1 46 4 7 1 8 48 10 S 10 4llA rt O 8 8 O 8810 10 10811 8 11 lO U 11 41 1 10 1111 41 18 88 l t 8 08 8 60 6 04 4 7 8 1 10 6 111 111 Utreebl 188 8 3 7 41 8 17 8 4 00 W 80 10 11 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 S 8 8 61 4 48 1 81 80 7 1 M 07 8 81 U 08 10 84 Woerdei 1 4 68 8 0 1 10 88 11 11 U 84 8 47 4 11 60 7 18 t0 8 M 10 64 Oudew 8 14 10 4 a 4 84 A V aa a aa a ia a K K ia BA 11 IA KsssUCa 7 01 8 10 1 11 11 8 18 8 41 4 46 JO 7 4 M Umsu W 7 80 8 86 0 11 80 8 0 4 00 1 00 88 8 00 10 0 4 ïl It 84 11 10 a ada M 8 1810 18 11 1 4 47 1 4 7 4 8 4 lU 1 87 0 JO i8 10 1 11 10 H 11 fewtan ten bnoest wanaelieii ia tieiea daartoe da gelegen beid sal worden gegevon door lo aan hen wier oaders of betrekkingen in hunne gamiioeniplaata wonen irgatelling tan den dieait ie rerleeoen foor het Nifinwjaarvfeait op den 17daa en den ISden September voor den Qrootan Venoandag ran en mat 24 tot en met 26 September en voor bet Loolbottanleael an en mat 30 Saptambrr tot en met 9 October 2o aan de oreriga militairen ean verlof te rerlaenan tan en met Vrgdag 16 Beptemuer tot en met Maandag 10 October Op de Nationale Tentoonitelling tan Vronwenarbeid ia een werkitaking nilgebrokan onder de werkitera van de tapgtiabriak ta Amerifoorl Zij eiecben hooger Iood Qietermorgeu hebben sg geumentók bet gebonw terUtao an den directeur tan da labriak ii tarttond hiartan kannii gegeten Vad Kooingionen ta Andelit De Aodelatar correegondeat tan de N B Ct dia loo allergeialligit mat het plaetaelüke dialect oierweg kaö achryft over bet Kooioklyk bezoek van Zaterdag Uonderdai en Vrgdag wier der oreral bard gawarkt de ean won t al mooger maoke dan de nder en toe da aoterdag kwam wae allee kant en klaor e M regea al beel rroeg zande ge de minae al loopo mit oi onje op de jai op de mota op de hoed heela patte en mntee ran or onje jao de perd vnr de waogei badde oiitoDJe aon de kop en aon de atart t Wai een or onje an al orftonje w ge uogt an de ninie dia ondablonme in der hoi badde koana maof klaor ataon om te tor iedereen te plnkke die nog or onje ta kort kwam Te Baraeteld waa n kolleiaola eereboog geiat en ta Aólat ok een Hier lonwe de Keuoinginne itilbaowe hier zon de meiiek van Kreiendo nit Zette apenje en bier on u blombeket worde aoogepreaeoteert en hier 100 de Bnrgemeaitar mit de Keaningione praota Oe kant doe begrgpe dat alle minae bier aaor toe weare gekomme de weg was dan ok beiitid mit rgtoige minae en fietteri en heel Aölet en omliggende darpe weere nitgeioope Om twaolf nor trok de eerewaobt ran n kleine twintig raitare naor Valburg om twee uur kwam t metiekkoor en n p6tje daoroao o itnk oi twaolf dattian aorige deiujee allemaol in t ipierwit en o orfLonja ajarp om vlak bg de boog om daor de Keuningiune een baket tan blomme aan te biede VenobUge keere heel in t iwart n booge hoed op en witte glaoMse baodtohoen aon liepe op en neer an eindelak daor komme se daor komme te hoera I Da neiiik inanlt t Wilmbellemaa ran Naalaava en daor ataot t rgtnig mit de Kaïuinginne tiak var da boog Ke bakette worde aangenomen de BorgemMeter ptaot aikea mit de Kean nginne en daor tMgiana da minae allemaol te tingen van Da t i Beere Zege op oa daol Kek da waa plechtig £ n wilde wel geleuve dat de minae too onder den iodrok eniv van diQ lieve Keaninginoa da ie alleéliol n brok in de kél onlde loa ie wegreeja ooËit ie haoat nie koete roepe boaral hoer I Lang leve ome Keuoinginne I Ter Bearie te Amiterdam achat men da totale brandichide aan de meelfabritk en pakfanizen van da 6rma Weawnen Laan op een half miUioen gulden anderen bagrootan dia op ééa millioan Oauds 7 1 8 10 8 86 Hoordraeht door 7 88 8 48 Hiauwerkerk 7 8 8 48 Oapalle 7 4 8 86 Karierdam 0 7 11 8 88 C8 6 18 08 11 1 81 4 41 4 11 8 04 1 11 1 17 Bottardaai Oapalle Hieuwerkerk Uoordreeht 4euaa 8 80 8 48 8 11 8 08 8 08 7 1 0 7 48 7 18 8 07 8 18 Oaada Zeveahuiieu Moerkapalla Zoaternuar iiegwsard Voorburg s Hare sUaga 1 4 Voorburg 6 18 Zoetermear Zeciraard Zevanhuiseu Moerkapella 17 fiottda J 84 7 18 7 68 8 11 7 8 1 10 1 81 1 48 08 Uooda Uudaw Woerd irtreabi 8 10 8 88 7 04 7 48 Qoada Ward ter boipoediging in enkel gemeenten bealoteu de ingakomao atukkan niat meer luide in den raad voor te leteu de grmevuteraad va3 Bargeoop Zoom heaft beiloten in da Raada vergaderingen de notulen der vorige vergadering allaan ta do o leien inHien een der leden dit verlangt De groothertog ran Sakaen bracht gietermiddag ean batoak aan de tnotoooatflling van VroBwenarbeid Da Damaakapal ap el £ het fl it Dir im SiegerkraoK Bg den ingang van het hoofdgeboaw werd Z K H ootvangen door mevrouw de Conetant Babec ae preiidenta van de uitnoodigeuda commiaiie die marrouw Ooakoop en de overige leden van het boofdcomité vooritalde Da groothertog maakta feu korte wandeling door da induttrieual en vanoobt o a bg de drukkarg van den beer van der Veer hem het blad de Vrada toe ta tanden In de concertzaal werd de bazoafcar ontvangen door de muziekcommiaaia en woonde ean daal van t druk banicbte en zeer toegejoichta concert hg Z E ü complimenteerda mej Tan Ooiteriee Daarna werd de knuitzaal en ten el otta de kampong beiocht Gemengde Berichten Door een treurig ongeluk ia eene geacht familie te Arnhem allaramartelgkat getroffen Hun toon die paa met oed gerolg het eiodaiaman der booge burgerecbool aldaar heeftafgelegd waa mat eeo paar vrienden op reiilange den Ugn Daar is hg bg ongetok van en hooiie rota gettort en zoodanig door danval gekwatii dat bg aan de gavolgan ia overladen A C Men meldt aitVliiaingen aan da N R Ct e Qiiterenmori en waren eeniga klaaaianen nao het ezerceeren op het binoenpleio van de katerne Een vgftal hoener btgkbaar niet io hnn humeur wellicht door de warmte wierpen hunne geweren lagen dan grond en hunne ranaelf over da heining Dat de wacfatbebbeode manachappan hen teratood kwamen inrekenen en in arrait itellen behoeft geen betoog Ala aane bgtonderheid wordt aan de Haarl Gt medegedeeld dat io de kermiaweek te Haarlem in de blauwe tent der draokbaatrgden behalve eenige buuen cacao doordifirmii Van Houten ten geaoheoke aangeboden circa 800 öeacbjaa limonade en 150 hter limonade per glaa werd verkocht De verkoop v n platan en geHhriitan leverde een bedrag van circa i 40 op Qednrende de bgaankomatan in Weten en Werken kon daar men door bijdragen der ingezetenen daartoe in ataat geiteld wae gratis limontMle wordeh uitgereikt In do Almondeitraat te Rotterdam trok eargiataravond eau 3 jarig kind dat een oogeoblik onbewaakt waa achtergelaten een emmer kokend water omver waardoor de gebeala inhoud over het lichaam werd uitgeatort Toen de moeder in de kamer kwam la de kleine bewnitelooB op den grond Hoewel onmiddellijk naar het gastbnia gebracht ia ar weinig hoep op redding 11 68 1 1 7 I J4 1 88 ll SI 18 18 ll U 8i 11 48 81 18 88 8 18 8 iS 10 1 10 88 l 8 10 48 8 47 10 18 U S6 t 4 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 11 87 8 i in i 8 08 11 67 18 01 08 8 0 8 40 4 87 1 80 7 Een bejaarde kantoorlooper te Amatardam rermiate gjptar ean verlakt lederen portefeuille inboudenda o a G bankbiljetten van f 1000 8 van f 60 8 van f40 8 van f25 De kan toorlooper ie in de Raadhniiatraat met drie jongelieden fantaaieboeden dragende ie aanraking geweeat De commisearii van politie der Ie sectie te Amsterdam verzoekt opiporing en bericht Op de ontdekking enz ii ean goede balooning geatald In dan naeht na 18 op 19 Juli is aan dabbele moord gepleegd te Gaot op eene kofËehuiaboodrter en hare dicostbode Da verdanking raat op zekeren Tom dia allerlei blgkbiar talwhe opgaven omtrent naam enz doet Hjj IS van iets meer dan middelbare lengte atevig gebouwd bruin baar au waukbrau an zooder baard mat een bgna zwart kneveltj langwerpig gelaat matte kleur klein puialje op bet voorhoofd gaetjee in de oorao voornitatekende bia mooi gebit dunne lippao groote banden eanigszini kromme beeuen groota witgrgza oogan als hg spreekt boodt hg t hoofd een weinig rechts gebogen Hg rookt tgn sigaren door middel van een booten Inciferstokje dat hg in de pant steekt en tusacben de tanden klemt Bg drakt zich goed uit en bg voorkeur in bet Vlaamsch met Antwerpenech accent Hg ziet er uit als aan bediende van goeden bnize Men vermoedt dat bg relaliën heeft met zekeren Alez Winter of De Winter die zegt ean Engelseh knaatschilder ta sgu Boe weinig er maar ooodig is om een paniekte veToorssken bleek eergiatermorgen bg devroegmii in de kerk van den heiligen Domiuicntio de Boogstraat te Rotterdam i Oodpr de rede ran den geeetelgke waa aanaklaps eeo kort krakend en daarop lang snorrend geluid merkbaar Vermoedelgk denkend aan een ontploffing zocht de meerderheid der bttsoekers eeo goed heenkomen velen klommen niettegenstaande de kalmeerende woorden van deo geestel ke Z lfa over bet altaar Eu wat was nu de oorzaak van den schrik Hat springen van ean nnrwarkveer tan gevolge waarvan het uurwerk achter alkander afiiep In de gemeente Vlaehtwedda Gr zgn dezer dagen herten gezien De vela bosscbeo en hoeehjea leveren io dat gedeelte der oude bberlgkbeid Westerwolde voor deze dieren voldoende schuilplaatsen De Leidsobe kermis bracht onlangs ean nieuw speeltuig om de pieoscben door lawaai te hinderen een met hars besmeerd touwtje aan een klos waarmee men door er de vingers langs te wrgvea bet kakelen van een kip nabootat Deze aardigheid heeft te Leiden aaa een tweetal knapen bloedvargiftiging bezorgd waardoor hun opneming io het siekenbaia Doodzakalgk was t Laat zich booren want al wat er voile en smerigs langs gewreven wordt kleeft aan die bars vaat Itt zgkanaal F is eau 23 jarig joagmanaoh werkzaam en inwonend bij den landbouwer Corneli aan in den OrooUn IJpolder bg hat zwammen verdronken Te Belder ia een 16 jarig joogaling Jan Stooker hg b baden in het Noordhollandach Kanaal verdronkeo Zgn Igk ia later mat dragifeo boren water gebracht Te Diemen ii Zondagmiddag e ii 16jarige jongen uit Amsterdam bg het baden in bet Merwedekanaal verdroakan Zijn Igk is na een hall uur dreggen gevonden Te Veubuiiao N H is bet 11 jarig toontje van J da Wit bg het baden verdronken Ta Klein Groningen onder MTgujeterp Pr is een lOjarige knaap zoontje van 1 Friso hg bet baden rerdronkac In bet Merwedekanasl zou een veertienjarige jongen gaan zwammen boawei hg dit nog maar gebrekkig kende Ternauwernood bad bg geen grond meer onder de voeten of bg Konk iu de diepte Zgn Igk werd opgehaald Te Du sen S Br ia de 17 jarige bakkersknecht G vau Dinteren hg t zwemmen verdronken 4 1 1 6 1 18 6 18 1 81 4 4 18 1 10 6 40 88 4 4 10 4 17 l 4 1 10 1 4 8 10 1 14 8 01 8 08 8 14 S o 4 01 4 84 M 8 I 18 88 8 4E 4 88 4 S 4 18 t 4 1 11 1 81 1 41 1 11 S 0 8 17 18 10 8 14 4 08 4 87 7J8 8 88 Van dre jongens die Zondag te Terneuzec gingen baden doch niet kouden zwemmen geraakte er aan aan 9 jariga knaap in aan pot en zonk Ean in der baaat toagascholeu jarige kaaap moabt bet wel gelukken den drenkeling te vinden doch aan wal gebraeht koodeo dieoa lavao gaaatau ondanka langdurige pogingen daartoe oiei meer worden op ewekt STADSNIEUWS GOUDA 17 Angnetua 1898 Hedenmorgen ten ongeveer 12 anr ia op de Bleakerisiogel eeo paard voor een landauer geapanoaa op hol gegaan door het braken ran ean leidael het rgtnig ia op da brug bg de aerate kade bigren staan au bat psard is bg da Vries op de Ktrnemelkaloot gegrepeo Het is een wonder dat er geen ongalttkkao zgn gebeurd Door de claase Gouda der Geref kerken ia Neder and in haar vergadering van gisteren de heer G Wisse Jr Cand tot den H D en beroepen pred hg de Geref kerk A alhier na afgelegd peremptoir examen met algemeeua stemmen toegelaten tot den dieost des woords io de Geref kerken Ds Wisse hoopt op Zondag 11 Sept a e igne intrede ta doen Door da politie alhier ia een geaigualaerd pereoon aangehouden dia nog 45 dagen gavangenisstraf moest ondergbao BoDEOKATtK 16 Aug Zooala velen zich nog znllen berinneren werd vMr een paar jaren een helangrgke dief tal gepleegd ten nadeele van den landbouwer F Began alhier Toen werd reads de persoon van C gehoord ala daarvan verdacht Elk bewijs van schuld echter ontbrak Nu is genoemden persoon op aauwgzing van Botlardamache rfcheroheura gevat en evankelgk naar Rotterdam vervoerd Lekkiskibk Terwgl de plaataelgke genaeahear alhier de heer dr A Vonek zich naar de naburige gemeente Krimpsn a d Lek per fiets begsf moest bg onderweg voor een jongetje wgken Hg bad het ongelnk van da fieta te tallen waardooif bg zgn voet ioo vreeaelgk bezeerde dat hg niet in staat is zga zieken te heroekeo SiHLKEWlllD Gister ontstond er brand ia de hooiberg op de bofslode vao den landbouwer Jac B alhier nabij Oedawster Ilooibroai wae waarschgulgk oorzaak Door den bewonereigenaar werd het spoedig bemerkt en door het doelmatig optreden Tan hem en liJn volk gelokte het den brand in bedwang ta houden totdat de beide spuiten van Snalrewaard aan wezig waren De spuitgasten hadden spoedig de berg leeg en bespoten ferm het brandende hooi zoodat de brand tot de berg beperkt bleef Daar haia en ichuren in de onmiddellgke nabgbeid der berg itondeo is deze brand door het flink optraden van B en de spuitgaaten nogal gelukkig afgeloopen en an groot schadapoatje voor da asaoraDtia maatachappg voorko men KuiHPKN a d IJsBL Door verschillende ingezetenen dezer gemeente is een renteloos voorschot gegeven om in de behoefte van een musiektent te voorzien Het plan is nu om de moiiektent aan de omliggende gemeenten te verharen De huurpenningen zullen dienen om de Toorscbotteu af te loaaen Na gebeala aflossing tal tg algemeen eigendom zjjn 10 04 10 11 10 18 tM 10 84 8 80 8 61 8 18 7 88 8 08 8 08 1 8 81 De loeetand van den oogst io deie gemeente is zeer te roemen Rogge larwe oliezaad karwgtaad en hooi zgn uitmuntend De erwten en bieten tgn echter slecht 8 48 8 10 1 M 10 11 1 8 1 7 86 17 87 6 84 41 I 47 8 87 47 14 1 1 10 07 8 80 10 80 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 18 84 8 11 8 88 8 84 10 S 11 10 rt l 7 80 7 61 8 88 84 8 48 8 18 10 10 11 18 8 80 10 11 44 10 01 7 48 8 88 10 88 Niioviuinit a d I Jul Beetamd voor da aiportalacbtarg alhier au ook voor die te Osch in Noord Brabaot zgn te Goriochem ruim 80 varkens geleverd tegen 16 cl par half kilogram Uit deze gemeente wordt gemald dat ar in de laaUt rerloopen weken veel kwaad in da aardappelen voorkomt Nogal tóó erg dat sommige landbouwers dezelve spoedig van ae hand moeten doen dus man kan Vel begrgpen dat als bet warme weer van de laat te dagen er geen goed op doet da iandbonwera ar niet gunstig bgataan Aan bat Varalag van den toeatand der Gemeente Gouda over 1897 ontleenen wg bet nlgaade Qameauta Politie Er werden 552 proceeaea varhaal opgemaakt tarwgl 545 rsonen alrafracbterlgk werden vervolgd en wel wegens a MisdrijveD ali 1 tegen de openbare orde huisvredebreuk 1 tegen de algemeeua veiligheid veraoedelgke brandaticbtiog 5 tegen bat openbaar gezag verzet tageu de politie 1 muntmiadrijl 2 valscbbeid iu geschriften 16 tegende zaden aanranding van meisjee afdrgving ontuchtige haudeliugen met personen benadendeo leeltgd van 16 jaren mishandeling vaudieren 12 baleadigiug tagan ambtenaren bgda rechtmatige uitoefauiag hunner bediening tagsa particulieren 2 valsche aanklacht tegeneen bepaald persoon bjj de overheid iu gatcbriftdoen brengen 11 miabandeling van ambtenarenen patticnliereu 1 verooraaken van licbujialgkletsel 45 diefsUI 4 verduistering 3 bedrog 4 vernieling en 1 begunatiging heling b Overtredingen alt 15 legen de algemeene Tei ighaid van personen en goederen baldadigheid straalscbending enz 19 tegen daopenbare orde bedelarg landlooperjj bnrengorncht 232 openbare dronkenschap 1 onzedelgke toaapraken 2 in rake de veldpolitie en 10 tegen bapaliogen in zake da scheepvaart c Overtredingen van bgzondere wetten ala 4 der Arbeidswet 4 der Boterwet 2 der Drankwet 1 der Wet op de bundelt en fabrieksmerken 1 der Jacht en Visschergwet 1 derIJkwet 1 der Vogelenwet 1 der Wapenwet 1 dar Wet op de boamettalj ka veeziekte en 1 der Stoomwet d Orertredingen der plaataelgke verordeningen ala 106 der Algemeene Politieveror dening 15 in zake tappergao 9 in zake dekeuring van vleeach en viach 2 der Verordening op de Brandweer en 2 der Verordeningop de hoadeobelaating Varder werden 5 overtredingea van bat Protioeiaal Reglement op de egen en voetpaden geconatateerd In de Gemeente werden vports aangehouden 21 gaaignaleerde peraouen en 60 mindarjarigen terwijl 2 vreemdelingen over de grenzen van het Rgk werden gebracht 0 In 157 gesallan werd de aasiatantie van de T Politie ingeroepen en verleend Zes personen kwamen op noodlottige wijze om bet leven namelijk 5 door verdrinking en 1 tengevolge van overrgding door deo apoortrain Eén persoon poogde door ophanging zelfmoord te plegen faohtvarblgf werd verstrekt aan 242 voeding aan 299 au rrga overtocht aan 20 doortrekkende personen Op bet Politiebureau werden verder 243 gevonden voorwerpen gedeponeerd Met medewerking van de Politie zijn eindelgk 140 bewgzen van onvermogen 18 binoen landacha paspoorten en 73 bewjjze an goed gedrag afgegeven 14 met boakruit of munitiSn geladen vaartuigen door de Gemeente geleid 165 vergunningen om te vonten en 214 vergunningen tot bet geven van publieke varmakelgkheden als tooneelvoorstellingen concerten eui varlaand 397 arbaidaiuspaotifo io 382 fabriskan en werkplaatsen gehouddn 21 gevallen van ongeluk in de laitstbedoalde inrichtingen ondarzocbt en bg procesTerbaal gecouslataerd en 3 panaalan van het tkanmerka tan ha 1 asMttalgka ziekte voorzien Brandweer In da nrganiaatia van de Brandweer kwam gaana verandering Ter bavordfaring der orde hg brand en ter voorkoming van noodelooza opkomst van te Teel brandspuiten an paraoaaal werd hg RaacLbesluit van 5 Februari 1897 eene wgzi g gebracht in Art 61 der Verordening op de Brandweer ivaardoor de Oemeeata iu tirea zoogenaamde brandwgkan ia verdeeld met ba fi paling dat bg brand in mdc dier wgkau slechts da in dia wjjk geatationearde apuiten moeten opkomen tarwgl da andere eerst dan op het tooneal van den brand moeten verschgnen wanneer daartoe laat wordt gegeten met dien rerstanda achter dat da apuit Tan het 8tada arf hg alle branden dienat moet doen De brudblutcbmiddelan rarkaeren orer hetalgemeen in goeden staat en beantwoordenvaldoandb aan de eiichen dia men iu data Qamaanta kui ttallett Voor de brandspnitsn ifin 14 taakanta lantarane aangeecbift Io de Heervukade sgu drie brandkrauen op de Waterleiding geplaatst Hat onderhoud van bet matariSal aa da braadspoitboiajea vorderde eene uitgaaf van f 818 43 Aan beloooingeo en pramiSu voor bet peraoneal werd oitbataAld eene som van f 989 931 Tot Adjunct Opparbraudmeestar in daplaata van den hear H J Nederhorst dia in 1895 wegana zgna verkiezing tot lid van den Gemeenteraad zgn ontatag bad genomen werd banoomd de heer D C W van der Laar Branden en rampen In het afgeloopen jaar kwam alechta iée gcTal van brand voor van aeaiga beteakania en wel op dan avond taa den 17 Februari toen een baanlooda behooreode bg de touwalagerg tan daJVed H tan der Ring Meeaar au in gebruik bg de firma G Prince au Zonao achter bet perceel aan deo Kattenaingal Wgk Q No 77 in da aacb werd gelegd Niettegenstaande de loode geheel met licht brandbaar materieel waa getuid en in de omgeting vele houten gebouwen atoadeo mocht het der Braudwaer gelukken den brand in korten tjjd ta blnaaohen en toi dit eene perceel te beperken Straatverlicbling Het voor da atraatverlicbtiog benoodigde gaa wordt aadert 1 Januari 1897 door de Stedelijke Gaafabriek om niat geleverd met dien verstande echter dat da kosten vau aanstaken en binescheo poetaeo bgplaatsen Terniewen onderbond en herttelling der lantarens door de Gemeente worden gereatitueerd Het gasverbruik bedroeg 191936 M of 2lt7 M meer dan in het jaar te voren welke vermeerdering is toe ta schrgven aan het toegenoman aantal lantarens Wordt vervolgd RECHTZAKEN Voor de Arrondisaemeuts Rechtbank te Rol terdam werden gister o s de volgende personen veroordeeld M V L 44 jtar zonder beroep Ie Blaiawijk wegens bedelarg tot 5 dagen hechlenia en 2 jaren opzendiog naar een Rijkswerkinrichting Wegens bedelarij Ie üaastrecht aan de woning van Adrianns van Vliat op deo 13en Juli stond terecht A M 58 jaar scbipparskneobt te Deventer voor wien het O M 12 dagen hechtenis requireerde VERSCHEIDENHEID De groothertog tan Luxemburg gaat goed vooruil Hg wandelt eiken dag om agn stgve knie lenigheid terug Ie geven Een zonderlinge en dwaze geschiedenia heaft Ie Napela de menacheo weer bezig gebonden een geacbiedeoia die het fanatieke en bggelootige karakter vaa dan Napolitaan weer eigenaardig keuschetst sóhrgft L uit Rome aan taNienwaa Het betrof ean wonder dat op 5 AnguatOB ta Napela had moeten voorvallen doch niet geacbied is maar een geheele week bat grootste deal der bevolking in ipanninft hield Een meisje van goede familie eene achilderea verkondigde daar dat zg den 5n Angnatus jBen kind ter wereld zoV brengen dat een nieuwe maaaiaa zou worden Op dien dag zou er een sterke aardbeving zgn aan den hemel zo men vlammen zien en in bet midden daarvan een groot zwart krois Op bet oogenblik dat de massias in de wereld kwam zon men tot in het verst verwijderde hoekje der aarde een vreeselgken kreet boeren en op hetzelfde moment ton paus Leo Xlll sterven Zg zelve zou tm dagen later ódk itervan en in den be mei opgenomen worden Het eigenaardige van de geacbiadenia nu is dat de familie van deze ongelukkige en eene reeks vrienden en bekenden geloof sloegen aan deze TOorspelliogen en alles in gereedheid brachten Toor de ontvangst tan den nieuwen measiaa en tetena voor de begrafenis van haar die hem ter wereld zoa brengen tot de doodkist toa Ook werd er zooveel mogeljjk bekendheid gegeven aan deze geschiedenis en reporters van Terscheidebe kranten werden bg het bed der tgderea toegelaten Deze wanneer zj niet ia atniptrekkingen Ug gaf aan alle uitToerig Tarslag van wat er gebeuren zon Onder het volk verspreidde zich het gerucht dat er een heilige io tgn midden waa en er waa ean voortdurende optocht naar de Via Peodinoc waar het meisje woonde zoo zelfs dat de politie er ziRl mee bemoeien moest opdat de doortocht niet gestremd werd Op 5 Augiatua waren zelfs de naburige straten propTol maar toen het eene uur na het andere verliep en er niets gebeurde begon het volk ongedaldig ta worden en cp het laatst ging men sissen en fluiten als bjj ean misluk ta toonaelopvoering Hat arme meisje lag onierwgl in een toeral dat uren aanhield Zonderling is het bovenal dat ernstige bladen als de aTribuuaa en andera eenige dagen T6dr 5 Augustas geregeld verslag gsren Tan de voorspellingen an dan toestand Tan haar die za daeMJ ward ondaigataakande medegedeeld dal bat aanplakken ta Amsterdam en Ie Roltardam haat vrat aan da gemeente opbrengt Ean firma ta Amsterdam beeft hel aanplakken la Kotiardam gapasbt dit soa toch dia firma niet gedaan hebban als tg daar gaan voordeel ia tag Mat daak toar da olaalaing Uw Dr H ADVERTENTIEN ▼ an Md TailUrar Kleiweg B 73 73a GOUDA Telepluam M 31 Beurs vao Amsterdam L OS Az Ondergetaakenden liatuigen bun harte Igken dank voor de rele hawgzan Tan dealnaming ondervonden bg het overlgden van onaa geliefde Moeder Behuwd en Grootmoailar J UPKLAAR Pt M J IJPELAAR TAa iirni O B STIKKRR UrBLAAB W STIKKBR B TAK KLAVEBBN Vikr Sllolkrt 16 AU0USTD8 NlDlauxu Uarl Ned W S 8 b dito dito dito 8 dito dilo dito 3 Holioii Übl Qenill 1881 888 lTALl lDa ihrgtingl8 S8l 6 OusTIKZ Obt in papier 1S88 dito io lilier IU 1 PoaTUQAL Obl met coupon 8 dito tiokel 3 tLiND Obl Biaaenl 18 4 4 dilo Osoona 1880 4 ditobifRolha 1881l4 dilo bij Hob 188ll 0 4 dilo in goud leen 1889 dito dilo dito I8t4 5 SriMS Fsrpet aebuld 1181 4 TuiKiu Qepr CoDt leen 1880 4 Oer leaning aerie D Oec leaning aerie C ZinDAri Hep v obr 1888 1 MEilüa OM Buil 8oh 1880 VlNlzciti Obl 4 onbep 1881 AMariuuH Obligation 1896 8 Korriaoill Stad leeu 18 4 8 Ntu N Afr llsndelat aand Arendib Tab UÜ Certinoalen DeUHastaehappü dito Arn Hypotheekb pAudbr 4 uU M j aorVoratonl sand a Or llypolheokli psndbr S Naderlandsche baak aand Ned Handalmaatacb dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Bolt llvpolheekb pandbr 8i Ulr Hjpolboakb dito 8 OoariNK Ojat Iloug baak aand Uusi flypotbeekbank pandb 4Vs AuBKlKA Kqul hypotb pandb B Mai L O Pr Men rorl NlD Holl U Spoor Mg Mnd Hü tnl Kipl t Si 8pw und Ned lad Spoorwogm sand Ned üuid Afr Spm aand S dilo dito dito 1881 dito 6 iTAUlSpooral 1887 8 A Bobl 8i Zuid Ilsl Spwmg A H obl 8 POLZN Waiaohsu Weeoen aand 4 Kmu Gr Ruaa 8pw MU obl 41 Hallischo dito aand FsalowB dilo sond 1 IwsQg Dombr dito aand 6 Kurak Ob Aioit 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Amsbiia ent Poe 8p Mij obl 8 Chic k North W pr ü t aand dilo dilo Win 8t Heler obl 7 Denter k Rio Gr Spm oort t a l lUiaoia Central ob in goud 4 Louiat k Nashtilli Cert t aand Mexico N 8pw M i Ie byp o 1 Miss Kansas v 4pCt pref asnd N York Oiitsaio k Weal asud dÜo Ponn Ohio oblig Oregon Cstif Ie byp io goud 1 SI Paul Minn kManit obl 7 Ud Pao Hoof lijn ob ig dilo dito Lino Col Ie byp O B Camo Can 8oulb Chert v aand Vm C Rallw Nb lo h d o Oj Anaterd Omnibua Mij aand Rattard TrnnwegMBBlB asnd NlD Stad Amsterdam aand 8 tad Botterdam amd 8 BllAlE Stad Antwerpen 1887 8 J Stad Bruaaal 188 8 J HoHo Theiss Begullr Geaelacb 4 OosTEio SlaalaTeeoig 1860 6 K K Ooat B Cr 18S0 8 Spah b Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Baz Avb Spoel oerl s 8 s 8 II 84 17 88 7Va n 7 a 181 3f a 74 81V 81 104 e si i leoy 100 04 8 8 48 100 48 Uil 198 141 11 8 188V 108 81 80 118 II 808 817 lOO Al 64 s 160 IJfblaab D TA KLAVKRBN A BOBB UraLAAt 4 17 C J BUBB Oouda 17 Aug 1888 OirZICHTEABEII HEBREN en DA 1IIB8 861 FRDIKEH TODPETS SCIIEIDneBI en verdere HAAKWERKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bg Hs p m mmmm Coiffeur Kletwtig Qouda Gymnasium te Gouda Curatoren maken bekend dat op W0BN8 DAG en UÜNDEUDAO dan 7 en i tember fe het 2e TOELAÏINOS EXAMEN zal worden gehouden Aanmelding rMr den SI Auguttuê bg den Rector Da A tai IJSBNDIJK Wegens verandering van taken wordt la Rotterdam ter ovematH aang io4 n em goed beklante sints jaren bekende Wasch en StrlJklnricbtlDg 6 flinke groota woning met waachfauis eu open grond De eigenaar is bereid aanigen t jd behniptaan tot onderricht er bg te veo loov 108 100 IW 187 1 108 6 108 l V 16 118 136 Brieven franco lattora W O Z AlgemeenAdverteutioBureau Niiou k Vaa DiTMAa Rotttrdam i V OpenUar Onderwijs 1 Toelating vtn Leerlingen op de KosIHooieen Uewiarseliolen en op de Tuüsekenscliool De COMMISSIE tax TOEZICHT op bat LAGER ÜNDBRWIJB albier maakt bekend dat de losclirljvlng van Leerlingen 60 178 19 106 100 loos wier plaataing men met den laten October 1898 op een der bovengenoemde scbolen verlangt geschieden tal in de acboollokalan op DIN8DAG 23 AUGUSTUS 1898 dea namiddaga ten rgf uur Voor Terdere bijzonderheden wordt rarwetennaar de aanplfkbiljatten Mamana da Commiaaie De Seerelarii J H VAN DER VOORT Gouda 9 AogustuB 1898 INQEZONDEN Voorschotten worden rerstrekt Tan af tot 3000 tegen kleine maandalgkicbe of driemaandelgksche aSolaing ep zeer matige rente Aan dit adres kon man tarieven ba komen eener aolide LeTenaTetUkaring welka coortck f eerêlrekt mp te rtk Brieren motto FoorseA t na Noord ingel 64 ibfKnfam Mijnheer de Redacteur Baeds sedert eenigen tgd worden hier ter stede allé taken dis daaraan dienstig gemaakt kunnen worden verpacht b T de OTersetreeren aan da Singels en dit is niet ten nadeele maar veeleer in bet voordeel van de Gemdente toch zgn er nog meer zaken te verpachten volgens schrgtera meeuiog In de eerste plaats zoa de tiscbmarkt verpacht kunnen wtfrden toch dikwgis wordt da 4 straat ingenomen voor afslag van viich en in de tweede plaali kon bet aanplakken tan biljetten ook verpacht wutdan Nog dazar dagen