Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1898

Noe 7661 Vrijdag 19 Augustus IWU8 37ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcMmi II Éft ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 6 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMB No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 tntnco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Ope il are Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1898 morgens 1 uren in het Hotel di Zilii aldaar ten oTeretaan Tan Notaris J KOEMAN te Haastrecht fin en 9nlam0t mtetue gebomted HUIS en DBIE HUIZEN ingericht oor i geiinnen met ERVEN 8CHÜBEN BOOMGAARD TUJN WEG en WATBK aan den Plattenweg en de Vaarwetering te RCeUWIJH gk H Nn 8 9 10 U en 12 groot J9 Aren HO Centiaren Breejiir bj biljetten welke evenals nadere inlichtingeu te bekomen ijjn ten Kantore Tan Notaris J KOEMAN Toornoemd STM HlNa pa ssabeT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente VIJST brengen ter openbare kennis dat krachten bekomen Tergunning Tan de Gedeputeerde Staten T n ZuidHolland van af den IS Mugtutm tS9S tot en met den Xt Mngmilma a v de pauage toot Bil e Woertutgen over de houten hrug Uggende in den Oott f Utter40k naltO den miangeweg gestremd cal gn tengevolge Tan noodzakelijke herrtellingen door den onderhoudspliohtige het Polderbeatuur Tan Lopik te doen FM 13 Augustus 1898 Burgemeester en Wethouders voorn O VIRULY De L Secretaris J KABBEKGEN E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfknarkt MAANDAG DINSDAG DONDBUDAO en ZATERDAG Tan 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot uur ZONDAGS niai A SLEGT beveelt lioh aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 eent de KM NIEUWE HAVEN 28 W f Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderg en Kook kunst te i Oravenhage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille PEANSCHE STOOMVEEVERIJ cbemisolie WisselieriJ VAK H OPPËNHEIMFJt 19 KruUkmle Botterdam Gtkreveteord door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervea van alle Beerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoaderen Speciale inrichting voor het stoomen Tan pluche mantels veeren bont en Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatete methode geverfd Alle goederen hetaj gestoomd of geverfd warden onscbadelgk Toor de geiondheid volgens stik bewerkt ffbud Brok vu K BRiNitM N ZOON Buurt Commissies en Particulieren Door onvoorziene oin§tandlgtaeden zijn nog TE KOOP M Bos lijn Sparrengroeo In 4 dagen te leveren Monster ter Inzage bIJ A BRimKNAN ZOON DE WIEHliCEE lEDAIlLE in Goud Zilver en Brons ALS 2 Broche Doekspeld of Brelogfue en mei Pluche Lijst groot 27 27 c M Verkrijg baar bij BEGEER BBSCBBUriSenHB MMDAlLLJli Xet Tooral op de met rood letter H M de Koningin der Nederlanden dragende diadeem atgealoten met een krans Oranjebloesem aan de andere zflde een rustende Leeuw met opgeheTen kop de Nieuwe Kerk Amsterdam bestraald door de opgaande Zon met opschrift fcptember 1898 Maatadhappf tot ExpUMalie van de ftetorta Bron KarOtor toor Nederland Boompje 0 Botterdam JMachiiiale en Chcniisehe zuivering en ontsmelting van Bedden en M assen bij Gekr DntiADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 Ü N Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GOUDA LEVERT KOfLATIEN AEOnWEATEK BB LIJSTEH ook volgens op te geven Profiel fitpoedige aflevering Wette nitvoering Concurreerende prijzen Keuinklijke MaeMnale PaJtriek DE HONIGBLOEM v in H van Schalk Co gevestigd te ê Oravenhage Hepplertlraat MO en Mlh nabg de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien aU hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Extract 2s E3XjI A l Ta i3 E FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en ƒ Terkrggbaar hg Ifirmft WOLFF k Co Westhaven f99 Gmda B MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda B H TIM MILD Veerstat B 126 te Gmula k BOÜMAN Moordreda J C RATELAND Botkoop B T WIJK Oudmairr M KOLKMAN WaddiMnuti Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn LENKENGEOEN ook genegen in klMne Partijen te Terkoopen Adres nw C MEWER AMERONOEN Prins ceits porto extr Mm lorflt ryl tItrUn dit apaiirbank aicb M werping iluil o V ¥ 2ïS $ ti goeft WMlyker cl irtolj k iiot ingeworpen l eaM j i Na eiwiigil to eyii ifl 4o apMrbftak oer onTOUiliR wefir ta m x ht op nieuw do lu t tot Venendiiig tei nmh of ▼ OortÜWI VerxeiiUhuI Mürkur rommaiidlt Mnatscb J Solinhert u Co Hllt rÉ i U Z Vnorbnrgw m Dubbele Buurt B 10 P TAILLE üRJ Wnl U d bMU tawitirlnc tafMi Jkd 11 dl RbeómBÜek Lena npi iMn kortom IhikerPaiB txpelte fit hMtlwtlak ssiaa law dial a lagrtHikB fiiiiIxpellH TeltsiAeM I W Mei tm iMk b Mst hoJspdi Pi s so osat 75 oait 1 25 ie flawb Tfoihledia la Basalt IpoOiBkae i bqr AjSkMsr A p Ie BetonUm Te GOUDA bj C LÜGBR Apotheker Karkt en bg WOLFF Co Westhften 198 KEfVlMiSGE iXG iHaiLHTlNOSN WILKE OeVA SI lUUi OF JlINJiCB Kt NMKN VCKOOHÏAKKN BUltGK MKESTB eo WKTUOUBKRS an Gouds Oaiien rt 8 der HINDHaWKT Doai te eten Dst tij TorgiinniDi hebbon Torlaonü san J n Kak en lijne lochtTerkrijgeudeu tot het opricliteu eeuer smetlarg io bet peroeol a o do Zeunstrast wijk G ao H kidsitrsal liekond sectie C no 8818 ea on J C Oorlu en lijno reehtterkriJKemlen tot liet plestion in oen gasniotor in ijiie knlfiobremUtii in het perceel Achter de Kotk wijt A no 38 kaïlHstraal bekend eectie C no ïïü iouda don 18 Anguitus 18 8 Rurgemeaitar en Wetbondon loornocmd B L MARTKNS De Bsoretaria BROUWEK Kleinhanilel Id Sterken Drank BUlUJKMBKaTER en WETIIOUDEOS tan QOUDA brennen initeTolpo art 6 dor Wet n 8 AuRUitu 1881 SlaaUbUa no 7 ter openbare keunii dal bij hen ia ingekomen een onoekecbnft tan do carolnonJo neraoon waarbij VEEOUNNING wordl garraagd om in do bij xijn naam vermelde localito t tUrkee drank in bet klein te laogen rerkoopeo ali Naam v d Vertoekor Aaoduiding dor localiteit O Lots Molenworf B 81 r OOUUA dm 1 Aïgaaina l l Bnrgemeestor eu Wetboudera roornoemd B L MARTKNS T e Secretaris HHOUWKR Bultenlandscb Overzlcbt H t offi ÏBiiK Weeoer FrsmdeobtAtU meldt dat hek Belgisetae depart eatont van baiUalaod cbe zakoD kracbtans de beiIaiteD der lafttste coDferentio tot aficbaffiog der Qibroerpremiën op aniker diplomttitfke oaderhaDdeiiDgeo heeft geopeod om tot aen OTereeattfiinming omtrent dit vraagstuk Ie komeo De oDderhandelin eo RJI t te Pargs be onnea en KoHen oodra m daar tot eeniK reaaltaat hebben geleid met ttdera laodan worden vcmrtgezet Bflt Spunache kabioat beeft besloteu generaal Blanco en aï de commandoereode officieranin de AiitttlBii te gelasten op hun pont teblyfea tot de oDiroiaitDg afgeloopen ia Oiarmede zal eerst tegen October een sroatig begin gemaakt kannen irorden Ia het geheel worden 120 000 man eo GOOO officieren oil t EUtLLETOai De Mesicaansche Beeldhouwer EKN VEEHAAL DEU A2TKKEN Noor Aet MkgtUck fO De Spanjaard staarde ei rit het kruis ana eo ver votgeaa den persoon die het hem voorhield Omgo keerd hield de oob enda het oloat vanden veldheer akodaohtig io het o waarna by het kniia weder p ïi zijne borst atak oen stukje zorgvuldig bereid leder aan den Spanjaard overgaf en door eene geheino deur die aan Oortei tot oog toe onbekend wat gebleven dadelijk bet vertrok verliet Toen de onverwachte gast ta dier voege verdweneo w fllst Cortes bet oog over het le er gaan en sag dat JSet met woorden uit zgne eigen taal beaohreven was Na snel den blik op den eeraten regel geworpen te hebben aproog hg van i n zetel op terwyl eone l qfaelioge bleekheid ign plaat bedelrte Het schnjved wat van den volgeaden inhoud Gij varieert met uwe handvol landgeaootea in tdreigeadate gevaar Da Uedaa in wier land gg op eeofl zoo onversaagde wgu siijt doorgedrongen zyii v rrtt erlgk liatig en wreed Het de eene hjvnd zullen lij a giften toereiken en met de andere u het hart uit bat lichaaiD rukken om het h untiB beidenBotM godheden als eeoa otTerande aan te bieden Uet eene belsngatelliag alaof leren o 4ood er van afhiag heb ik sedert uwe landing al uwe gangen Weat IddiS in Spanje laragTtrwacht f e minister ran ooHog heelt reeds tqaatregeleTi ge nomen Toor de ootraogiit van dit troepen cRitcfit De aoldateo a Hen hin wapeoa nearl gen iti de barena waar xg aankomen Corona San tender en Vigo Oe o derofficieren en mio leren worden op ataatskoaten naar ban baardrttdeo 1erog ebracht de officieren worden voorloopig bg de reserve ingedeeld totdat de Cortes de vergrootiug van bet kadpf der geregelde troepen guedgekeard lal hebben latuBschen ia men gverig in de weer althana de Spaansche troepen die zich in hut nofltelgke i edeelte van de provincie Santiago bevioden in te aobepen want die troepen zga or ellendig aan toe De tterfie onder de Spaoja irden ia Koo groot dat uieo uaer een talegram meldt de doodeo niet niear begraven kan maar e op oen hoop legt te met p troleam b iet en laat verbranden Het Journal d St Peteraboarg bespr ekt de commentaren der Kngelsche pera n ar aanleiding van de gebeortenis en in Ooat Azië en segt dan Ala de Ëngelicbe bladen sicb beter op de boogie had ea gnateld van de vredelievende bedcalingen der Hanaiscbe staatkunde eo van de rriendiiohftppelfjke bftrekkingen tnaachen Raaland en Gbnia zondan zg geen gelooi hebben geatageo aan de aennationeele niegwa Ixtrifhten van zekere zgde Hafe doel d ovai ehe regeeringf alleen Je Toordeelen door Uusltfftd bebaa i te beboaden doch geenizina het verkregen vaa nieuwe beeittingen in het verre Oosten Elet is ver van de bedoeling der regeering de economische belaogan aa Engeland t schaden en evenmin die van eeojge andere mogendheid c De Ne York Tribuae berat een beseboa wing over Unalandi overwinningen in de diplomatie en Uualanda militaire bedoelingen Door intrigeeren beeft Rutland trooke voordeelen behaald daarvoor te veohtsn acbt ds Raasische regeering in het geheel niet noodig Door middelen die Ëagelauda diplomatie met zoude aanwenden maar die in Rnalaod gehroikeluk ichgnen heeft de Regeerifig te Pttersborg meer verkregen lauga diptomatiekeo weg dan met de wapenen te verkrggen zou zgn Raaland ia voor een odrlog niet gereed doch het heeft diep niet noodig het weet ook zonder d ftt tgn zia irel door te voerdn T ch acht de aTriCunei Kogelend best in ataat niet alleen om rgn beschavende en baodela taat kunda ia China te handhaven doch die nok met kracht tsd wapenen te verdedigen alt het moet gadegeslagen Mogen do i £ Maagd eo het H Kruis u beflchermen en uwe poginge met goeden uilttng bekronen Maar toeh geef ik u den rand op utrehoede te z ja I Ojj beot toegang tot do slad verkregen in atrgd net den wil der bevolking en der edelen die vsieh alleen onderworpen hebben uit eerbied voor bun keïssr Montezuma dien zg sedertjaren liefde en eerbied toedragen Eén verkeerdeitap van u of uwe oreraten en uw legertje zal door legioeoen Azteken overweldigd worden en het bloed der Spanjaarden als eeue rivier van de kruinen der teooallis stroomen Nog eenmaal druk iku de uiterste waa kcaambeid op het hart met de hoop dat God uwe onderneming met de zegepraal bekriBue I Cortez Iss dit geschrift twee of drien Pn mal aandacht over kruiste vervolgens de arman op de borst en begon da zaal op en ofder to loopen Ken oogenblik daarna ontbood bij zgn page Orteguilla en üond dien naar het kwartier van generaal Atrarado met verzook dat deze zich dülelgk hij hem zou vervoegen L p page ipoodde zich hees en na eenige oogeoiblikken versoheen AJvaraSo in de tegenwoordigheid van zgn veldheer Cortez ontving hem op de innemende wijee die bij gedurende decen gewichtigen veldt£ebt iteeds jegens sgne offloieren in acht nam en orei Mdigde liera dadolgk den geheimzioni en brief torlezing Uifrop volgde een lang en vertrouwelgk gesprek dut z eh oploste in hst besluit om de schildwacbteh tfl verdubbelee de atipste gehoorzaamheid van de soldate jegens hunne officieren te eiaoheo en vooral te bevelen dat men zich in alle opzwbten beleefd tsq aaoiien van 4e inboorlingen De sociaal democraten in Noorwegen hebbeo de Torige eek te Frederikstad een natipaaleo partj dag gehouden die mat het oog op ds i imrisg van het algemeen stemrecht van niet jferoige beteekeuis is Tea aanzieu van de aoi met Zweden werd een motte aangenomen vttt den rolgnndeo iahood ajAan de nationale eiiohen van Noorwegen lie door de wgze waarop zich de tegenwoordig unie met Zweden ontwikkeld heeft be naduid agn moet voldoening worden gageveO let volk kan den tegenwoordiiieo toestand niet langer dalden zonder natiouale schade te Igiten Ue militaire losbareidselen welke die wanverhoudingen ia de anie hebtMn mtt ziek gebracht drakkan het laad zoo zwaar dat éaarmede niet langer kan worden voorU gegiriiQ zonder onze maatwbappelgke ontwikkeling tegen te houden KeO wegen moet het bestaande gemaeoscbappalijk consulaatweseo terstond opzeggen en eveoteos de niet wettelgtte inrichting volg jmike de Zwsediobe mloiater van bnitenUndnne zaken met de onder hem staande diptdBDktie ook de baitenlaadacbe aangelegenhedtffl van Noorwegen aanneemt liet Noorsoba volk xal niet eer terredeu cgn Toq t de t genwoordige unit geheel ia opgeloit Kdal wy in elk opzicht meester van onte eigen zfkffi zgn flet is te hopen dat de tgi niet ver meer mogo zga waarop de beide natiën geh in vriendschap eea eind maksn aao fawgmnw dit hun sUobti kwa d gabnekt eu J en van elkaar vervreemd heeft e Verder werd eena motie aangenomen ten gaoata van den aDlitaar4werkdag en da invoering vaa een minimamloon voor alle arbeiders in dienst van den ataat en degemeeutea Verspreide Berichten Fbankrijk Paal de Castagnar dis aan Dreyfu achDld geltiaft oit sgo verbazing dat men Eslerbazy vrggetaten beeft bg li g an bevooderaar van dezen oflioier noch an da l aty i e lam Waarom vraagt hg rilde da regeering Katerbasy aau den rechter van ioitructie ontrokken Was men inderdaad bang dat bg ait de school 20U klappen V Eniim ANi Gelukkige Londonaart Gisterea be ft eenhe ige plaaregen golgkende op een wotkbreok ilen Londenaara vergoeding abt ikt voor bonkwelliogeo gedurende de laBRe aoikhtfete dagSD NoOKWEOEN Tengevolge van een bevigen brand i esD Miu gedragen Aldus verliep do eursle imcbt dien do Hpi iardeu in de hoofdstad djr Az okeu doorbraoktooa XI Mazina en ds profetes Wy begeren ons thans weder saar de gobeime vertrekken in de borstwering die de teooalli op den berg omringde De kreet dien Tonatiuh slaakte op hot zien vnn het portret in het raedaillon aan Mszina s hals deed do slapende geVangeno ontwaken die opsprong toen eg msi verbazing de vrouw nonst haar bed geknield zag Too4tiuh i lang haar haar lioofdtooisel van bloemee baar ryk gewaad en inzonderheid hare houding bieid een oogenblik MazIoa s aandacht geboeid dooh daarop kwam zj weder tot het bewuslsijn dat z eene gevangene op eone onbekende plaats was n riep zg uit 0 waar ben ik P waar ben ik P En waarom houdt men mij dus gevangen F öq gij zijt by goede vrienden l of kind BDtwoordde de vrouw opstaande en voegde er met gedwongen bedaardheid b i Maar zeg mg eens boe zgt gg aan dit medaillon gekomen F Zult gg als ik u verhaal wat ik er van weet ook hig zeggao waarom ik gevangen hierheen ban gevoerd f Dat z ik I gaf de vrouw haastig ten antwoord Er lag ven diepe ernst in den toon dier stom welke Mazina ten gunstigste uitlegde zoodat zg hernnm ffOp een avond niet lang geleden wandelde ik het park in dat Ahuilsols paleis omgeeft en na iiab Hkian gevestigde papierfabriek ijjn 600 nrbeidira broodsloos geworden De Figaro bevat in een medadasling Tao haar oorreapoodent te Rome bet bericht dat do paos dezer dagen gesegd most bebb dat zgo dood nabij ia De toekomstige paaa voegde Luo Xlfl er aan toe taal veel Ie varrlohten hebbeo maar uok mg bigfk nog veel te doana Nog vier vao de mgnwsrkars die Zatankg bg de nigngasootploffiog te Mariéaont wonden hadden gekregen cgn daaroao beiwekan Hat waren vier broers alle getroowd o mat kinderen Ruai AKD Naawelgki ts io Kaïan da groola bmad geblaaeht of In Nizjai N6vgorad breekt er teo ait die weliswaar ai t zulks MUr tacb ook aaomerkelgke verwoMtiogeo aaorioht Dt brand ontstond eergisteren ii een grootan stoommoleo en breidde aioh snel nit Verscheiden hootloodseo en fabiiekeo en taohttg huilen verbrandden eo vier wsrklai ea eau brandweerman kregen woodao Do schade wordt op anderhalf millioen roebel geaebal Io Karito zouden ongetwgfel nog veel Moer bniteo verbrand zgn want de bluaaehers vermoehteo oieti als uiol da wtod bet vanr D ar 4 l irasl lli d o UM Ml él vaMmi op bad gedreven BINNENLAND Oe Targadnriiig téo ilaii NxlitlaoilHliu UdDeai rBtioD l U itotlordftm gahoadan ward door deu foorzUUr dan baar F Ij Jnmm Bit AmiUrdtm o t aas woord na walkoin g i Mad urio bg coaaUUanb H d Dood lioh itMdi iiM au matr io da tymf h ê nu Mkea mochi ferboagao Voorti weat by op htt groot baloiig ftm bkt Hn da orda gailalde omrangr ka puot da Taatilalliog dar door bat Doodfboitaur ootaroriMa Admioiatfaliara Bapaliogao by da oitroariog an bet ondaiboad rao warkan oit da door da afdaaliggao ibgadiaode roorataUaa Kiadelgk braobt bij biilda aao da aagadasbtoDii fao dan orerledao ao roorcittar de baar BloBDi en da areaeana orarledea baar Kaulara de man dia bat fooratal tot bataiaoiog der A V indiende doch da fracbt dauran niet heeft mogen aaoioboDwan Uit bat jaarfeialag blaak dtt kal uatal nij in een prieel te hebben nedergezet viel ik in alanp Waarvnbijalijk ia bet medaillon m in dien onbewuaten toestand om deo bala gehangen boewri ik niei weet door wien nooh OKt welk oogank a Ktoh op deo rand van t leger plaatMnde sloeg ds rroQW een ooderzoekenden blik op Uaaina i gelaat en bewaarde een t jd lang bet stilzwegen Teen ztj weder tot bezinning kwam scheen slj teer ontroerd on zeldo z Beantwoord mij openhartig eanlge vragen die ik u doeu zal Ik beo uwe vÜandia doeb er drukt mg een zware last op bet hart De gebeurteniaaea dezen morgen hebben oude hennneringsa bg doen ontwaken die alleoga in de vergMelheld uden verzonken zgn O Uod ik heb aóovnel geleden Hgn mgn eo b die woorden liet zij baar hoofd op de handen rosten de traoea oitsprongen aan bare oogen en a snikte ali oen kiad Mazina wat diep getroffen Dia blgkbare smart deed elk ander gevoel dan dat van sjmpatbie uit haar hai t wgkeo eoodat zg baar arm on dan hals der vrouw sloeg hare wang op Tons lufa s schouder legde en haar met lieflallige woordjes traefalte te verlrootfen VA isrwijl Mazina die sprak werd haar eigva gemoed zoo week dat de tranen langs bare wakgea stroomen eo zich met die van de geheimzinnigevrouw Vermengden Aldus werd het verbond van vrieodsehap tasseheq die beiden gesloten wior volgeiule loopbaao bMtMid was om zoo aauw simongevtoobten te zijn