Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1898

Gemengde Berichten in een der logementan te Leiden wilde een og Mt Op een boven verdieping een stok looden pgp rnn de waterleiding afsngden omdat dit fctah dicbtge oldeerd was en naar bg meende toch geen dieotfc deed Hg rekende echter buiten d n waard daar toen hg bet stuk er afgesneden bad bet water met groote kracht uit de ontstane opening stroomde waarop bg niei bedacht was gewest Daar hij ftllftfltt op de kamer was geweast viel bet gemakkMgk aan te toooen wie de dader was boewol dere zich spoedig verwgderd had en op een Tordiepiog honger tusaebeo en piar andere gaatea wss gaan zitten Tegeo hem wordt procesverbsal opgemsakt Men sebrgft ons uit Ilasrlrm No dit jaar op voorstel van hal raadslid Th Bebormano de rtitndplaatsen op de Lermii igoverpacht is de opbreofist ongeveer f 8000 geweest Verleden jaar zonder verpacbtiuKiwas de opbrengst f 3486 7 N R Ct De eerste faarin bom kwam gister voor de gedenknaald aan t strand van 8cbeveaingen met 18 last baring Daar niemand aanwezig nai om den kabel aan het strand te br ngen trachtte men de comroonicatie te verkrggen door middel van een hond dien meo met ern don touwtje waaraan de kabel was bevestigd naar het strand wilde lat n zwemmen D za poging mislukte waarna de ksbel san land werd gebracht door eeo xarnalenvisecber Bg deo gemeenteraad van Amstbrdara is reeds de gemeente begroot ng voor 1899 ingediend Die begrooting oor een stad met een half millioen inwoners hetat zeer groote bedragen Zg sluit in ontvangat en uitgaaf met ruim 19 millioen gulden De scheld bedraagt het respeeiabele cgfer van 78 millioen Ëen voorrecht dat slechts enkelen te beurt valt Als een bgr onderheid wordt gemeld dat mevr de Wed O A Verweg die bet genoegen had gehad te Geldsrmalsen intochten te zien van de Koningen Witlbm I Willem II eo Willrm ni no ook het genot smaakte deo doortocht van Knniogio Withelmina te aan scbouwee Te Zalt Bommel is een 5 jartg meisje op straat door de warmte tueeagezakt en op de plaats dood gebleven Tengevolge van de bitt ia eernietereo te Rotterdam de 34 jarige a O na een kort onwel zgn efleden Ook n op het lla igitcheveer aldaar eeo sleeperskueebt door de hitte becweken Te Marrum bezweek een arbeider bg betkoolzaad dorachen door de warmte Na eenigeuren gaf hg deo geeit To Bladel hg Ëiodhoven is de smid T L door een sonne teek getroffan en op de plaats ood gebleveo De machinist leerling wien eergistorenmiddag op bet stationaemplacement te Ngmegen het gemelde ongeluk overkwam vinl door de hitte bevaegen vao de machine en werd door de daarop volgende agens gegrepen eo tutaal aan stukken gereds i Hg was gehowd en vsder van twee kinderen AaniBfevaBgeB 1 Mei TUd vao Greenflcha I10UB4 ROTTÏRDillili er li tl i ll 8 41 S cT 4 18 4 tS 1 18 S il 8 14 t St li 8 S0 8 1 1 f 8 b 8 08 e a l T 818 r 1 14 1 19 1 18 I SO t 4 18 t St t lO Directe Spoorwegverbindingen met UüUUA Zomerdlenst 1898 Uauda I I lt 1 10 8 aS i lO t U D II M 10 11 11 11 Moonireebt door 7 81 f 9At f e e e e Kleuwerkerk l t 4II j Oapalla lAt k a i Rallerdaa O I lt t CI 1 10 84 M SlO ia lO SO U M I U 1 40 t 40 1 10 8 38 7 50 t 85 8 48 10 10 1 10 S4 10 84 1 80 6 86 6 86 11 16 11 80 18 17 r 44 8 80 8 4 4 06 1 84 8 01 8 08 8 14 nv 4 06 4 14 4 tl 4 60 4 67 6 04 6 10 4t l tl e lt tl l it 4 OS 6 04 I U e 1 11 It t n il SS n 4 It OB 18 47 7 10 7 48 B U O 6 46 OUDA UÜN HaaOrlMTnna 11 18 18 18 18 88 1 14 8 46 4 4 4 6i rS8 6 64 11 80 1 8 6 7 11 41 l ia 1 6 18 11 66 1 86 6 88 II 18 48 1 48 8 48 4 18 6 16 6 87 6 68 8 11 8 17 88 0 67 H U 11 16 7 68 8 61 8 07 8 08 e 8 18 08 M8 tl U l 10 44 11 48 n 11 11 1 4E 7 10 7 40 4 1 86 1 41 1 8 1 0 1 17 4 88 4 80 4 6S 6 04 8 18 11 67 lyit 18I 60 8 14 O O n U A 1 HSTKIIDall 18 14 i it 10 17 t U S 80 1 II 8 88 1 I 1 KOl Wla liTdUHI riWnni 8 14 07 10 19 10 67 18 00 11 10 ll tS 1 80 S lt 4 81 8 10 6 47 06 I 66 1 78 door lO nt j iO I4U 8 014 06 10 86 11 48 6 00 8 87 8 40 lO Oi 11 14 1 8 kt 8 17 11 11 11 17 1 4f 84 8 48 8 16 II S 10 11 ll lf 11 81 1 1 8 08 8 60 8 04 8 18 7 10 8 14 7 18 8 48 10 4 7 8 6 10 ♦ MAmet 0 8 8 10 9 19 10 60 1 OS 6 18 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 81 11 01 1 87 8 08 8 88 8 66 4 48 6 86 30 S 7 81 60 9 07 9 18 10 08 10 34 9 10 10 81 11 66 19 14 S 47 4 11 60 7 18 9 10 1 8 lO lilVM I Cl 4 7 06 8 10 9 06 11 181 68 8 46 1 44 80 7 4 1 4 10 48 e 4 14 9 88 lAlu W 7 10 8 119 10 11 30 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 0 18 9 68 10 11 11 10 U n l kt 8 40 4 87 6 10 8 07 7 19 1 11 Ml 1 86 10 14 11 10 qhiSuU l W t ll ia l 11 11 S U 4 47 6 41 7 49 1 49 II 1 fdMÜngtn ufii 2 Tsrmvtrdwdc nt Goods en KiiDpen n tbabi 8 b dra t Ook het Udsotal oftm to De fioantieele toMtand gut rooroit Het Dftdeelig ealdo der roriffe Boodijnren crd gedekt etJ tbsDi ifl er elft een betig iialdn De groote xuk der r£i niDK vao de A V kwam een groote obred f oorqit en bet vtrerea Taa den N A B Tiodt in b t algemeen ean billgke en fan toenadering getoigeDdo beoordeeliog xoodat over het algemeen op de reanltaten van dn werkiaamhcdeQ ren den Bood raet voldoening kao worden tAruggezieg De rekening aaowyxande en bitig mtdo van p m f 200 werd goedg kenrd en daerna de tMgrooting voor het volgende jaar taetgeeield op f 1300 Tni leden van het Bondibeatoar we d n bg acclamatie berbenoemd de bb Tb Ligthart te Am t rdam en J H Htetw en te lUtterdam terwgl in de plaat van wglen drn beer A Bloem gekotan werd de beer J P J Lorrie te Gravenhaga Datrna werden de 23 eerite paregr fen der AdministratieTe bepalingen vaetgfiitald waarbg o m uit bet debat bleek dat men het wen cbelgk achtte dat h ganning van werk meer rekening werd gehoadeo met de gexhiktheid der aaenemeri om de werken uit te voeren Nadat deteo deg verder bMloten wan met eiD igtoer en een diner io de ÏJiergaarde kwam ra pn den volgenden dag eoderraaal hgepn tot voortretting aD bet pont ran bebandelinft Ia enkele par igrafen van b t concept werden nog eenige wyzigiogen gebracht en betreffflndA de paragrifen 49 50 en 51 regelende de wgze van beilecbting van geschillen bealoten de af deeliogen op Ie dragen nogmaale bg bet hooMbeataqr een met redenen omkleed vooretet in te Mnden welk Isatnte dan andermaal dere tnt een deHnitief vooretel r al omwtirkeo en i aD de nfdeetiogen toezenden In een deien winter te Amsterdam te houden atgemeene vergadering kan dan een definitief beslait genomen wordeo AU plaati Toor de volgende algemeone ver gadering werd Zwolle aangaweun Nog werd de wenachelgkbeid geoit dat een jaarboekje zoo worden oitgegeven of gedrukte Udeolijiten aan de aldeelmgeo worden toegosoodea Daarna werd de vergadering gesloten n voorts een loebtje naar bet Krallngf ch veer Kemaakt eo onder leiding van den lieer P van der Qraaf booldopzichier dor gnQieetitewi rken de haiideliinrichtingeo twzichtigd De firma M J H Keaeele Kon Ned Fabriek van Mar iekinetrnmsoten te Titborg zeodt aan elke aogverrenigiog gemengd koorof mainneokooc op aanvrage door den Hreaideot of Directeur dezer gaMikcbappan gratis enfranco een xemplair van tVorntiono van Nat aowe Vietattmmig koor met Pianobegc leiding ad tib bewerkt naar liet Oude Wilbetmae door F J Bcbweineberg t Iaeenachoou koorifeummer met welker uitvoeringelke Zangvereeuiging hg de a a Kroning feeetan Roccea lal behalen t Zelfde koor wordtmade op alle aantrage aan alle Hoofden vanBobolen Peuaiooatan Collegea enz fveaeena gratia gezonden bewerkt voor 2 kinderstmraen met Piaoobrgeleiding ad lib Verder keodtgemelde firma ook op aanvrage gratie aanieder piaoiat of piaoitte F aiiklaoken eeoeaoboooe fantaisie voor Piano over Nederlandichf VtttViliadaren Da ritaiiek waarvan oua een eicmplaar ie toegetoodio aiet er keurig uit Ze i prachtig gedrukt met aohoon Titelblad waarop hit portret van U M Kooingio Wühelmioa Isttardaia Oapalla Hiauwerkerk Moordreekt Senda 8 80 8 41 7 80 7 48 Oottda ZeTeahuiMn Moerkapalte Zoetarueer Zegwaard Voorburg Haaa eUagaM Voorburg 1 68 üoelennaer Zegvaard 8 8 Zerenkuizea Moerkapelle 17 Oo d 7 48 8 84 7 18 7 88 8 10 8 9 6 S1 8 11 tl48 7 8 8 0S ioeda Uudew Woerd tltroahl 8 10 8 811 7 04 7 41 Utraekl 6 16 SS 7 46 8 87 Wosrdea 8 49 8 68 8 0 üadew 8 14 Ooada 8 17 1 08 D gffttis toesending geKhiedt tot 31 Augoatus e k men vrrsoime niet er gebraik van ta makao Omtrent ds feaet4 n io den Haag ia het volRende publiek gemaakt Na den intocht Ie i ïrarenhage opTrgd g 9 Sept tal H H da Koningin op het balcoo vao bat pa1ei in het Noordrinda gaan waarna door da voor bet paleii aaoweziga troepen de militRtre eerbewijzen znlteo worden gtbracht en door de mo ifkkorpxtiD bet WÜbelmai zal worden getpaeld Znodra da PaleÏHtraat en bet Jifoordeinde vóór bet Konin Igk Pdivia dnor den atoet der Koningin zullen xgn ontrnimd en b t pobliek tot voor het P t n xal zgn gekomeo aal EI M zich andermaal op het baleon begeven om bet volk t begroeten 3 uur n m Uiirgden van H M de Koniogid Bewoning eener kerkelijke plaehtigbeid io de Qroote kork H M ui te 4 nor 50 min a m in hel Koninklijk Paleis terugkearen 9 our n m Rgtoer door da grlllumiuferde fitraten H M zal te 10 uor 10 min nam in het Kooiokigk Pajeiaterngkeeren Zaterdag lOHept 1 nor 15 min nam Dïtrgden van B M de Koningin 1 uor 30 D in nam Bloemeooptocbt vanleden vao den A N W B c Voor den Bloem en optocht lu ten HH MM plaats nemen op een tribune in het Bosch aan de Doordzgde an de Maliebaan Toegaag over de MTillemabmir 2 onr tot 3 oor 15 min n m Rgtoer naar BchoTeotagen 3 uur 3 min 4 unr 30 min n m Défilé van Nederlandsche fanfare muziekkorpsen 8 unr p m IJitrgden van H M da Koningin Qala vooritelliog in het gebouw van het Kon Zoül Bot G nootvchap H M zal te 10 nnr n m in het Koninktyk Piileii terugkearen Op Zondag II September wordt van 2 nor 4 ogr n m een rgtoer ge iiaakt IWoek aan de geraeffotea Voor nurg eu Rgswgk Op Maandag 12 Bept 2 uur n m Uitrgden van H M de Koningin 2 oor 45 mio 4 onr a m Bezoek aan deichoolfeeateti in de Maliebaan 8 aar 30 min n m Voor het KooinklgkPsleia aal optrekken een eerewacht van eeocompagnie der n de lUfitdeetie garniirtenhoudende reitart Deze eerewacht zal inrnkken na het voorbgtrekken van deo miliUireo fakkeloptocht langfl bet Paleis 9 uor 50 min nam militaire fakkeloptochtlanga bet Koninkl gk Paleis Op Dinsdag 13 Sept t 10 nor 50 lin voorm ailrijden van H M de Kooiogtt 1 f nnr voorm besoek aftn dr volkivpelenop het terrein achter het Kon ZnSI Bot Geo II M sat te 12 nur in het Koninlyk Paleis terngkeeren 2 uur nam Uitryden van H M tla Koningin 4 2 unr 0 min nam Ogwoning van het Conenurs hippiqua in de Maliebaan H M zil U 4 oor nam in bt t KoninklgJ Paleis terogkeeren B oor 45 min nam Uitrgdeo van II M de Kouingin 9 uur aam Qroot vuurwerk fip bet strand te Sobeveomgen Op Woensdag 14 September 1 nor 30 min nam Rgtoer naar Wassenaar Des avonds Cour van gelukwensching voor autoriteiten uit s Graveubage en uit de pfovincie ZuidHoUa en voor dames en particulieren te Hff liK woonAchtig 11 11 II IS 11 11 ll St 11 4 1 11 it Si 8 88 10 11 10 8 10 8I 10 48 47 10 18 8 4 10 11 io i7 lO St 10 48 10 14 11 36 êi 8 8S 11 17 Op Maandag TfnlyPember rjjtoer Bezoek aan da g meantea Loosduinen a Gravenaode Nnaldwgk en Wateringen Uit Sleeowgk meldt men dat dezer dagaode oonsnlent van d gereformeerde gemeenteaMaar aan bet eind sgner predikatie et vóórhet oitspreken vas de zegenbede bg de aanbeveling van de Uoie colleele de wooHenbezigde bidt God dat al die openbare scholenio puinboopea ttortea N B C STADSNIEUWS OOUDA 18 Aognstai 1898 Nur wji T n iii n i l hrt pluUn udaa IVilbelmiot boom t r gelfgeDb id tad d 9 kroningifMatan Ibi r gMcbwjso op Oioidag 8 S pt SS De ptui ht rfoor MOf tmneü ii b t I g i Dw PlantiMii Our nll i de kinderen der rericbilleude echolen opgeiteld worden terwgl onder begeleidiag n rauiek de pleebligbeid ui plut bebben Een iteenen koker em oorkonde botattende ui bij dea boom geplut t wori en Als een en ander geechied ie zallen de kinderen near de cbolen ternggebracht worden on daar ontbuld te worden en eenige geno gelÜ ke nnrijei door Ie brengen Hel Liederboek aa Groot Nederland rarearaeld door F R Coer Fnn teriebgnt inDoeken ledtr Boek ia gebond n en t lt honderd liederen die met medewerking van Mart 7 Koeman nit Gonda en Willem Pelri nil Utrecht mooie ungerige klanktolle klafierietliogea rullen hebbeo in echte pian Mtnkje De maEiek wordt geetoken en allee aangewend om da nitgaee mooi degelgk te doen iijn De prje Tan elk Boek eens leer fraaie Uitgare ui ia den smaikrollen atempelband ran jn Maow linnen hoogateui f 3 50 bedragen Zy die de liedaren ran het Liederboek Tan OrootNederland bebben booren tingen o a op da Uitro ring ao deUtrechlaobeStodeatenAfdeeling het Willem foodi op A Dec 97 in den Utreebtecben Sobonwbnrg door Mej Corn Hanan en Joi M Orelio en eau uitnemend Dameekoor onder de leidie Tan Mart J Douman nit Qoeda en WilleOi Petit nit Utrroht bi die s boordeo lingen door onzen Merateruogfr Orelio op ign rondrei met Gollfiied lunn door om herle land rnllen OTertoigil ago ran de mooiheid onzer liederen De nitgere ran het Liederboek T n Gioot Nederland ral nit den urd der zaak zeer reel ge d koeten doizendeo en duizenden gnidene Wanneer reien deu tuk wilden eteunen door lich dit werk aan te achaSen hetwelk zich too nititaheiid leent tot geacbenk rooral un dochter znater nichtje of rriendin dan zal een einde komen uu dat toortdorend gewauwel en geklaag in futjooa woordgeknoei dat Nederland geen eigen lied brtit BoDzoRATKN Omtreot den diefital Tan 1 40 XX alhier Talt nader het Tolgeode Iemelden Eenige dagen geleden werd ter kannia Tan den hoi tdcommiaoria eao politie te Rotterdam gebriteht dat da bakker P Boulogne wonende un aGravenweg t Capelle a d Ueel in zgn bezit bad eeu unzieolijk bedrag un effecten wur an bij aioh wenflchte te ontdoen De peraoon die deze mededeeling deei wiet tereni te rertellen dat Boulogne zich uitgelaten had dat hg too hg het eoms met ju titie ot politie te kwaad mocht krggao al da effecten inhiet in den oren too gooien om ze te rerbraoden Voortichtigheid werd doa ten xeerstA aaoberolan te meer dur er al dadelgk Termoeden reea dat deze Aacten afkomatig konden zgn ran den in d oubt ran 18 o 19 December 1896 te BodagraTen ten nadele an 88 10 04 10 11 10 18 10 88 8 08 8 18 7 88 8 10 10 t S7 8 47 1 84 10 01 10 97 17 e 7 84 8 41 6 66 47 10 S9 11 10 fl SS SlM 10 e e 10 18 r 10 11 10 88 ir 10 88 7 84 7 68 84 8 16 6 I8 I 04 8 84 II B 11 44 7 10 7 66 6 80 18 8 18 8 80 1 80 1 18 10 06 S4 9 48 69 8 1 10 10 1011 n 17 ll tl 8 68 10 18 10 11 11 dan laidboawar F Began gepleegden dief tal Tan ongeeeer f 40 000 aan effecten 1b OTerlag met deo waarnemenden boofdiaapertenr der recherche den boer L J C Vnyk bepaalde na de hoofdeommiaaarie dat men trMhten zoo de efffcten of eenige durran ia èandeo te krggen ten einde de takken en aumaera te eer gelijken Baret bad men ree a op bedekte wijce een onderzoek ingeeteld naar de financieele onatandigbed n tm Boulogne en deze ielen niet in zgn Toordeel it altbana men kreeg de oeertoiging dat de man niet rerroogend wu Thana werd een particulier bg de politie bekend peraoon io den arm ganoEen en deze met Boulogne bekend wiat de efftfcian in banden te krggen under bet roorgereo dat bg ze znu Terkoopen tegen 30 percent ran de Dominale waarde In het lutst der Torige week had op den Ooetieedgk ter hoogte Tan da Arenne Conrordia aldaar deondprbandeliog tutechen den afgarAnt der politie en den kakker pluta en de orergifta TOlgde tezellder pLtaiae De efi teii waren Hollandache Amerikaanecb Portngeeaebe Baaaiwïhf enz ean en and r tot een bedrag ran in de duizeoden Toen na de baudUoger der politie in bet besit der effecten in zgn woning was wedergekeerd wal de politie epoedig daar om er beklag op te leggen en hg het nazien bleek nu werkeltjk dat zg Tan den Hodegr Teniichen diefstal ifkometig waren Eene hai zoekiug t Capella bg Boulogne Tolgde op Zondag j l Eenige rerdaebte brioeeo werden daarbg gevonden en in be lait genomen an de man gerankelgk naar hier orergabracht waar hg taratond een aeberp rerhoor onderging De io het nauw gebrachte bakker deelde nu mede dat hg de effecten gekregen bad eau den te BodegraTen wonenden arbeider Cudée om ze te rerzilTeren wetende hg dat zb bg den bouwman F Be en gestolen waren Hij werd na io rreat gest ld en twee inapeit snrz eau de recherche trokken er op nit naar Rodegraren oor bez verdere onderzoek Gekomen ten huize Tan Oudée deden zg dur hniszoaking doch vonden niets matr de verdachte die reeds eroeger door de juititie en politie in de plaats zgner inwoning meermalen in verhoor genomen was maakte op hen eeo indruk die bun termen gaf om hem roorloopig aan te houden en mede naar deze gemeente te nemen ter confrontatie met den gearresteerden bakker Zoo kwam bg dan eergisteren dear en op bet Centraa Bureau eiel b j na herhuM eerboord la zgo door de mand Hij bakende atlea De diefstal w rd door ham gepleegd een gedeelte un Boulogne gegeven ter rerzilTering en de re t door hem iugemftseld in een oud niet meer gebruikt privaat in sgn eigen woning Opnieuw werden nu beide inspectetiragistereu naar Bodegraeen gezonden waar bet hun aangewezen privaat onder buo toezicht i erd opangebroken Werkelgk ronden zg daar voor een waarde Tan ooniTeer f 20 000 aan effecten diep iu het prirut hangende alle in ongeschonden etaat Met da garooden effecten keerden beideinapeoleora terug Op eep niet uoementwurdigbedrag ua ia bet geheele bedrag van f 40 000 weder terecht Heden worden de hakker P Boulogne de a beider Codée die Troeger knecht bg den heer F Began wu eu de inbeelag genomen wuiden nur Utrecht oeergebracht en geateld ter beschikking ran den officier Tan justitie bg de arrondiaaemente rechtbaok aldur io wiens ressort da diela al gepleegd ii KEiHFliK i d IJau Uet bealoit van burgeueesier en wethouders ran 30 April waarbg WD de Mutaehap tot heffiïding tan kooltaerproducten alhier Toorwurdeljjke rergonIfing wu Terlaend tot het plut en ran twee taerketals ft hg koninkijk besluit vernietigd p grond dat de door borgemeeater en wetkonders un de beatrédan ergauniug tot uitbreiding der fabriek Terbonden roorwaarde 3o 4o 5o en 6o allen TOorwurden tot voorlToming Tan hinderlijken ata en damp bigkbur niiet uittlnitend de strekking bel hen tegemoet te komen aan bezwaren aso die uitbreiding arbonden mur integendeel gelgk ook door bet gemeeutebeatnur ulf ia erkend de bedoeling an dit beatnnr ia gaweeat bg geiegeobe d der oitbreidiog un de ooroorwurdelgk Tot leende rergonning Toordeopricbtiogder fabriek ornoemde voorwaarden te verbinden tan einde alsnog un bezwarlk tegemoet te komen vaB hat gameentebaatonr die nur het oordeel 00 tonder da uitbreiding un de fabriek imbonden ign dat intuaaeben daargelaten of dorgelgke betwaren gegrond zgn en of de opgelegde Taorwurden moeten geacht worden doaltreSand ta zgn en tij niet noodalooa den conceasionarit in da uitoeftaing Tan zgn badriif tonden belemyii ran het opleggen durren niét bij gelegenbeid Tan de Tergunning tot uitbreiding der fabriek kan geschieden mur indien da ondervinding de ooodzakalgkheld durTan un hebben aangetoond op de wgze in artikel 17 dar Hinderwet bapuld nieuwe oorwurden aan daa oanoiaaionarit haddan kunnen worden opgelegd SrnooNHOrtit Da iastmetie tompagnia alhier is Dinsdag onder beeel eaa den kapitein commaudant A J Dekk r naar het kem i bg Oldehroek vertrokken on daar gedurende 10 dagen un de achietoefaningen deel te nenan Aan hel Verslag ran den toeetand der Gemrnnie Gouda orer 1897 ontleenen wg het Tolgende StruUerliebting Het untal lantarens wu op l Januari 333 en bedroeg op het eiqde ran het jur 342 eene T rmenderini due met 9 Onder de 342 waren 199 zoogenaamde doorhraodera do OTerige deden alecble dienst eau zonaonderganga tit miiidernacbt et gebruik Tan gaegloeiUcht branders lerkreeg ook in het afifeloopen jaar nitbreidiog loodat thans de lutarens in bgua alle heofdstraten van toodaOiige braadera ajju eoorzien Op de Markt zgn ook de beide overige Sngg lantarens model Weatminater bg de Hoogstraat en den Korten Tiendeweg door twee driearmige c ndelabrea Terrangaa In de koaten der etrutrerlicbting werd door da Gemeente een bedrag van f 3989 10 bijgedragen De hoedanigheid Tan bet gag beantwoordde aan de eiioben die redelijkerwga konden worden geïteld Niettegentaande m n by de verbouwing der fabriek mal Tele moeilgkheden te kampen had eirl orer da lichtkraiht oiet te klagen De lichteterkte bedroeg gemiddeld l i 9 spermacetieitandaardkursen en het specifiek gewicht 0 44G Io het buizennet kwamen de volgende wijzigingen TOor Ër werden gelegd eene 2 duimsleidleg door het Plantsoen un de Rotterdamsche poort en langs het Ljmbarda Watlirtjo eene 12 duimileiding op de Gonwe eene 8dnirasleiding lange da Veit de Latarnesteeg en bet Rolterdemtcbe Veer een 4doims leiding langs de iiaam de Vlamingitrsatan de Vest tot aan de Drapieieteeg aane 9 dnims leiding ter Terraoging ran de 7 dnimaleiding op de Gouwe Tan de Vi ohmarkt af en in de Wgdatraat eene G dnim eiding lange da Westen Noordigda Tan de arkt alsmede langs de Hcogstrut en deo Kóflen leudewei Voorte werd de 2 duimsleidiDg in de Heerenkade doorgelrokken terwgl in het Drufpad onder ih Spoorweg eene 3 duimB getrokken en rer srop eene dnims gegoten boia werd gelegd zoomede eene 2dninie gegoten buis in een gedeelte van de Oude Gouwe De 2 en 3 dnimtleidiog op de Houtnanagracht werd Tervangen door eene 4 dnimaboia De Gasfabriek onderging eene belangrijke aitbreidiug Ter verkrgging Tan het ooodige terrein werd de woning an den Directeur die h t in 1894 aangekochte buis op He Onowé betrok afgebrokeu en mrd eene strook van de Vest ny de fabriek getrokken en door een ijterea hek van den openbaren weg afgetloten Do ttokerg werd vergroot door bet verlengen Tan het retorten huis en het daarin boawan Tan nng Tier OTens nutt de lier beslaande OTene Vergroot en verhoogd werden detteenkolsnloodeen Verlengd werd ook het znirerhuis terwijl do bestunda toiverkiaten werden getransformeerd De kuip an den ouden afgekeurdea gashouder No 2 ifard tot teerput ingericht ter rervanging van den ouden teerput welke in rerband met de Tergrootittg van bet zniTerhOis moest vervalleD Voorte werden de condensors de acrobber eo de washer gedeellelHV Ternieowd Tergroot eo rarplaeist NATIONALE MILITIE EN SCHUTTBRU a Nationale Militie Het uodeel dezer Gemeente in de lichting Tari 1897 bedroeg 39 man Het getal ingeschrevenen voor de Natiooale Militie wss IG9 Durran werden 89 om veracbiUende redenen rrggasteld 79 roor den dienst aangeweteo terwijl 1 waa oeerleden Zes lotelingen warden na hunne inlgring afgekeurd en rooealeu door hoogere nummers Tervangen worden Een loteling is hij zgn korps OTerleden Bg de Militie te land tgn ingelijfd Lotelingen SO NommerTerwiaeelanre 3 PlutsterTangers i Bg de Zeemilitie lotelingan 2 Te umen 39 b Schutter De dienstdoende Schatterg b tut uit drie compagoiën De werkelgke sterkte wu 693 nianechappen Aotial 342 Reserro H 351 De Tolgans de Wet goTordenle wtiara sterkteder 8chntterg ia 296 De eerste ban telde Offioieren 2 Oodkrofficieren 8 Korporaals 9 Tamboers AcVeee 187 RaaerTO 211 Schnlters Ta tameo 417 Als Gommtadant sngeerde ook dit jaar de oadtte Kapitein da heer A ean Reedt Dortlaod Da betrekking ran Majoor Commandant bleef onTarrnld Bü Koninklgk bealnit tu 7 Joli 1897 No 30 Terkreeg de beer A H TU Dabn op zgn Tfrtoek weggas verandering van woonpluta eerrel onlalag als 2a Luitenant Aan da formatie eau hit korpa olSoiereu ontbreken thana een Kapitein een Ie Laitenant en Tier 2a Luitaoants de pi giegeu om in da varaioren te roortieo blezen Truchtalnoa Gedureade den tomer 1 April tol 30 Sept werden wekelijks voor zoJner de wrdrageeteldbeid zulk toeliet oefeningen ehooden Die oefeniogea baatooden in schijfechietan el het behandelen ran de reeratea compagniee en bataJjonaschool Boreadien werd d Woineilag door de officieren en dee Zondags door het kader naar de BChgt geschoten Io de wintTmunden 1 October tol 31 Murt ontving het kader wekelgke ioafcrSlotie van den loogeerenden Ie Luitenant De nieuwe lichting oefende zicb ergwilliglederen Dinsdagavond Da nitalag der oefeningen waa in Uk opzicht teer bevredigpod De handgrepen met hrt geweer alsook de wendingen marachen ene warden altgeTOerd Tolaena de nieuwe recrotenaahool In Fahrnari 1897 raracbeaen Bjj bet bezoek Tan Hare Majeateilen ean de Gemeente werd da Ëorewaobt atn hat Spoorwegatation betrokken door de niet bg InfanlpriekofpWn gedieod hebb nde achntlera der Tier oudate lichtingen en die nnn het Rudhais door de gediendftn van alle liolitingen en de overige lofaatters Tin da lichting 1896 De kleeding de wepenen en hat ledergoeo wer lan rrg goed onderhooden eerwurloozing kwam niet zoor Qnk de kleeding en de in trniaonten der muzikanten bovindea zich in goeden stut en worden mat zorg onderhouden De houding en het gedrag ren alle leilee der Schatterg wss volge is het oordeel ran den waarnemenden Commandant uo wiena Terelag het bovenstaande is ontl end zeer goed tooilat geene buitengewone straffen bahoafdan te worden toegepast Wfrtdi T rTotgd A RKTBKRICHTKN Qoada 18 Au i iiatea mil iranee leer lleiiw van bot nieuw gewas begint an de meoate artikelen iets ter markt te komen Do kwalitotl on dua ook do pryaon sijii sear uileiïnloopenil Tarwe J rim Zo uwa lO sn k 11 Nieuwe dito 9 60 i tfl lB Mindere dito ƒ 9 7S ii 11 10 Afwgkende K lS i 9 10 Polder 9 M i I NKuwe Z Rogge 4 75 i 6 60 Polder buitenlADdaobe per 70 kilogram d üerst N Winter 4 60 k 6 16 Zomer ƒ ü ClierjUier ƒ 6 60 4 6a Hevor per heol 3 7S è 4 95 por 100 kiln 9 A ƒ g 60 Iloitnopuiftd Inlandaob 8 A 8 60 Buitonlandsehe SÜ h 8 78 K n riezeed ƒ S 7 60 Karweluail 10 60 i 10 76 per 41 Kilo Kooluail 6 IU i i 9 6 Krwun Kookerwten J A Niol kokeodo f k lliiilrDlsiidsnlié voererwtcn per 80 Kilo DooiienItniice boonen i Witte booiien k f puivenboonen l Paardenboooen K f Maia per 100 Kilo Bont Araorilmanaobe f 4 11 1 it 4 7 Cinqnaiilliie S 75 Odeiaa 6 A B S5 lolaudache raeatiog k VzaMiaKT Melkvee asnveer handel en prijjM Volle larkcna rodiil aenvoer handel vrijwel 17 19 cl por half KO Ilim on oor EnfeUnd rodel naatoer handel uinlU H i 16 ot prr half K i Mr ito biggon i Ot bi unroor haoilol nsu 0 70 ii 1 011 per woekVette aeh pon geen aanvoer handel Wei I ammoren éanvoer handel ƒ A Niichteru kalviiren redel aanvoer handel vlug 7 i i i Pokkelteron O A 16 Oraakalveren goede aanroer haodol vrijwel S9 A 41 Aangevoerd 81 partijen kaaa Hendel zeer malig Io 4u l ƒ S3 e J6 80 qoal I 81 Zwaardere 87 ƒ NoordHollandaclie J Boter weinig aanroer handel vlug Goeboler I 7S i 1 40 Weibolea 1 10 A I UO por Kilo BnrgerlUke tand GEBOREN 11 Aug Ednward ooders J Orafeitegn en J Tan Dani 12 Aoaa Johanna ondert A Mulder en J Knor Cbriatiaan ondars P MiJ en E B de Jong Hermanus oudere H Hofstede en D Schoonderwoerd 13 Christina oodera P O Scbarliman en C h cboondertoerd Margaretba ooders H Brenkm an eo J L ngeneel Johanna Martha Maria oudere E H Koelman eo U ran der ijteen Sieotje oudere W Cestelein en W Wakkier 14 Catbarina Maria ouders C ran Willigen enM Tan Oioter Aothonia Maria ondera A D Poneipen en L Smit Kdrel ouders T Broer én M F ran Wilgen Elizabeth Panlino ouders A M Spee on J C de Qrail 15 Hendrik ouders J Teekena en J M Harerkamp 16 Jan ouden W Amesz eoK J Hoogeodoorn OVERLEDEN 11 Aug J J ao Blokland wed A Tan Doelen 84 j 12 W Tan dar Steen 68 j 13 J Hartjeereld 73 j 15 J Tan der Starie buioTr Tan A Tan Balen 56 j A Verkerk lOm W TM dei Sloot 7 m 16 U Haogerfortt 75 D J Tan Oosten 18 m 17 M M Mallen 2 j 5 m OKBUWD 16 Aug J O deJoagaaM a de Oroot 17 Ang L P Ooaterbeek rn O Lafahor J dea Oa aa A E ran Leeuwen J de Vriad an P Booimrger P Peaael en N M eaa disr Wal A HuUehar eo M J Morie S SoaBrea en A Luai borg P Paliag an A P tan der Bra ReanwUk GEBOREN Laonardna Wilkelmns oidara A Kompier ea M den Blanken Eliubelb oadeis J Tan Spengan an N Rijkaart Jansje oudere A Krait an J Verbrae Marinot oodars D ran der Grift en f da Bruin OVERLEDEN J Ooma 5 m U i Strater 13 w Overhemden Fronts h 11 A vaa OS At Hd Taillear Kleiweg R 7S 7 s GODDA Telephim X 3i Ucurs van linslerdain HIatkn 18 AUOtJSTUS I VlklH SinaaLmn rt Na l W 8 1 88 98 101 86 B41 17 86 9B l 18 s V 74 16 104 98 S6 10017 100 84 B S 489 100 48 101 196 14 66 98 dito dito dilo 3 dito dito dilo 8 llaliOaa Olit euill 1881 881 iTtUa Intohrutlag IBBB ll 6 8Taaa M in papier 1888 dilo in ailter 1868 6 17 PoaTUOAl Old met eoupoa 1 dilo liokel 8 4 dito Oeeons 1880 4 dilo bli Heths 1889 4 dito hij Hob 1869 90 4 dito ia goud leen 1888 6 86 dito dito dito I8B4 8 SFAnja Porpcl schuld IBSl 4 TutltllJ Oepr Coat leen 1890 4 Oe leening serie D Geo leenini serie O Zmo Art Uen r obl 1191 1 6 78 76 100 101 100 14 187 108 68 108 11V 16 111 136 14 1 V Hzzico nbl Bult Bek 1880 OVlllrzilll A Obl 4 onbep 1881 AvSTZauan OUigttien 1896 8 lloniBliAK 8ted Imu 1804 8Nan N Afr Ilmde at wnd Arsndab T bMg Certllettenl eliMaauohaop j ditoAra HyDoïheekh paddbr 4 tlult MIj dor Voratenl aaud a On llypotheekb nandbr 8 Nederlandwhe liank aand Ned HaadelmeetMh ditoN W k Pu llvp b pandlir 3 Kolt Ilyiiolhaekh paadlir 8 lltr Ilypotheelih dilo 8 S07 r OontHH O lat llong bank aand 118 f Klisi llypotheekb kpindb 4 108 Aaaaila Rqul h poth puilb 6 88 Maiw L O Pr Lion rert BONtu lloU lJ 8poorw Mg a nd 118 My lot Kzpl t St Hpw aand 119 Ned li d Hpoorwegra aand 108 Ned Kuid Afr Bpra aand BI7dito dito dito 1891 dllo 6 100 iTAUtSpoorel 1B67 B9 X I k l l 64 f uid lul 8pwm j A H obl 8 I 67 Poi a W isehan Weeneu aand 41 160 KosLflr Ruse 8pw M j obl 4 98 llaltieohe dito aand Peilewa dito aand 6 Iwang Itombr dito aand 6 JCurak Cb Asow Sp kap op 4 dilo dito oblig 4 AazalKA Cent Pee 8p M j oTil 8 Chle it Korth W pr C r aand dilo dito Win 81 Peter obl 7 Dentor Ir Kio Ör 8pm eert t a lllinoia entral obl in goud 4 l ouiat Il Naahtilli Cert t aaad Hexi o N Spw M lehtp o Mist Kaoaaa t 4pCt proL aand N York Onlaa o k West aaud dito Penn Ohio obiig B Oregon alif Io b p Io goud 681 Paul Minn t Manlt ob 7 Ua Pao Hoof lijn oblg 8 dito dito Line 1 Ie hyp 0 6 Canada Can South Chert T aaa l 6é Vt C Rail t Na Ie h d e O Amatord Oranibua My aand 178 Rotterd Tramite Maala oand 197 Nkm Stad Amatorrlam aand 8 106 iiy Slail Vfi lerdam eind 8 106 Sad Briisael 18881 l 0 lloNo Theita Hagulr ü aelaeh 4 11 7 üoarzat StaaUlraaig 1880 6 UB K K Ooal B Cr 1880 8 SPANja Blad Madrid 8 18SB IB Nio Vin B i Atl Spoal eurl 116 ADVERTENTIEN ONZICHTBARE I HEBREN an DAMB8 FRDIKEN TODFETS SCBEIDUgBH en Tordere UAARWEUKBN munten uit door 80LIBDB AFWERKING bg Ha p m mmmm CMffeur Oêtwg OmmI