Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1898

No 7663 Zaterdag 30 Augustus J898 STste Jaargang mmm courant NieuwS en Advertentieblad vopr Gouda en Omstreken Telefooii No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdcfoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OPENBABE lITBESTEDIHG DIJÉtORAAF en HEEMBADEN van den Polder Het VERNIEUWEN der BRUG in bet Draafpad te Gov da Het bestek ligt ter lezing in boven genoemd Koffiehois Inlichtingen worden gegeren door den Architect Tan den Polder DelflscheSlaolie ESMBEFOT VAN THEE Meu wordt verzocht op t IHEKK te letten UIT HET Mag ZIJN TAN M RAVENSWAAY ZONEN GOKl NCHEM Deze THEEËN worden nfgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en en Italf en een Ned one met vermelding Tan Nommer en Prya Toorzieu van nevenstaaud IMerk volgens de Wet gedepo Ijneerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRËEBAAUT LZ Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prijs Tan het gas ia 6 cent per M en Toor Kooktoestellen of Motoren 4Vg et Onder zekere voorwaarden worden peicöelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 nieter vr e leiding achter den gnsmetrr Voor 3 eu 5 lichtgasmeters bedraagt de hunr 10 cent per maand Qewoüora van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelylia ufiekeotn en van de fabriek lampen kook toestel len eijz tegen betaling van eenige centen per woek in huur bekomen I Chemische WasscherijJ en StoomVerverij DE wit en Comp UTRECHT I Spoeiige en nette aflevering Lage prijzen DBPóï by Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA f SCHIKDAMiMEH SEHEVEE Merk i Verkrijgbaar bjj M PEETER8 Jz N B A 1b bewijs van eclithoïi ii caoUet en kurk ateeda voor C H I E DAM I v dan naam der Firma P HOPPE NIGELTCAP CASSUTO TANDPOEDtR Anti septische Tandpoeder VAN E CASSUTO TANDARTS te GOUDA Eenigj agent voor Nederland G IJSSELSTIJW Blauwstraat Gouda Verkrijgbaar in DOOZEN van IS 2S en 40 cent bij C C KROM drogist Markt PH J VAN DEK STOK Markt P STBOEVE Markt TH SCHMIDT Hoogstraat D MIEBIES drogist Kleiweg B SCHOLTENi coiifenr Gonwe Wf Voor de aaii§taaii le fee§lcii worden Be§lellin§cii voor GUIRLAI DER8 a 15 cent per Aleter aaiigenoincii blJ A BRINKMAIT ZOON Lange Tiendeweg DE WIENEGEI HEDillLE in Goud Zilver en Brons Broche Doekspeld of Breloguc en met Pluche Lijst groot 27 27 c lM Verkrijgbaar bij y BEGEK R BM8CHBIJV1NQ BMB MEBAILLM H M de Kouingin der Nederlanden dragende diadeem afgesloten met een krans Oranjebloesem aan de andere z de een rustende Leeuw met opgeheven kop de Nieuwe Kerk Arasterdam bestraald door de opgaande Zon met opschrift September 1898 Buurt Commissies en Particulieren Door onvoorziene oin§tandlgheden zijn nog Tl KOOP 800 Bos ijn SparrengroeD in 6 dagen te leveren Monster ter inzage blJ L u mm k im Der grouse Erfolg den arilURfl aitwi H ottan errunéBn hat Ma ZU iw te liedenen w rthlvi e n yncltuhmunff H geg bm Uu kaufeda taramenuteiH mharfen H StoUên 1 nur ren ofU direct od f in toloheit üeenhendkmiM Ji danee umar Plaket wH nebeneMtead euagaMngt IêL ZZ PreUtMmt und Zeugniêêe niti umi hwn TH ai Gouds Omk van A BaINKMA li ZOOK m l Patént H Stollen IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A VAN BE BARSELAAB Hofieverander Hage Korte Tiendeweg D 8 co PA E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBMEKVRBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en i5ATEBDA0 van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ItotS uur ZONDAGS niet Een ware Schat TOOr de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBiüVVARII G Hollandsohe uitgavnv met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft r dt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hg hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia Holland Nieuw onoverlrofléii Prof Dr Liebers welbekend ïlItW KBAOHÏ lI ISïR Alleen echt met FabnckHnierk to oortdurende radicale en HUH zekere genezing van alle zelfs SUSde meest hardnekkige xcnuwmBgM iekten vooral ontstaan door BH afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bloekzncht Benauwdheid Hooldpj n Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spjsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz uitvoerige proapectussefl l nJBper floacli ft 1 fl J fl 31 duliljolo flcapli ft 61 CenlriinlDepüt Mntth v A Vegto Znltbomrael llöpüte C lïa ol s Gnivenlmge C J W Snal ilit Eoltordam M Clebnii k Co Amatordam Lobry eu Porton Utreclit en bil allo drodston 1 Burgers Aeatène lis het boste eu goedkoopste kettinglooze 1 K IJ W I E L 1 1 1 SS 13 1 2 1 1 i iH 1 1 H 1 1 g 1 1 In $ 1 RRiJuBiflliHi l § 1 1 1 s WBÊÊÊÊS ÊKÊ ÊÊÊ i h 1 5 § 1 ua 1 è It 1 t HOFltïERANCIER Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gou la KB0 1 CSFEE ST Aangeboden een OBOOTË PARTIJ Fijn DEMMGfEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopeD Adres G MliliJER AMERONOEN Bmtenlapdsch Overalclit Da Söir verzekert dat io den miniatenaad van eerxiiteren ea ernstigfl woordeDwiaseling heelt plaati gahad naar aanleidiag van de Dreyfua zaak Vooral moeten de ministers van onderwgs en koophandel inlichtiDgeD gevraagd hebben over het gerucht dat de miDÏBter vbd juatitie Sarrien een stap gedaan zoo hebbeo bg den procorear generaal Bertrand Ook over de uitspraak vto de kamer taq iastaat van beacholdiging steiling ten aanzien van de zaak Esterhaïy Pay moeten Bcherpe woorden gevallen yn BrisBOD heeft naar het scb ot al dien tijd een volstrekt 8tilzv ügen bewaard Men zon ot in het onaiodige getwist hebbeo tbdien president Faora met tasBcheabeide gekomen was De preiident der Vereeoigde Staten beeft reeds de commiflsariBaeu benoemd die kracbt Di artikel 4 van het protocol binueD tieQ dagen na da ooderteekening daarvan mo teo worden beaoemd en binovn dertig dagen te Havana eo te Sao Joan moeteo byeeo komen om de byzonderbeden over de ontrai miog vau Caba eo Porto Hico vaat te stellen De Bpaanscbe mioihterroad heeft nog geen gfl vol machtigden voor deze onderhsDdelinen aangewezen De groote mooiiykheid waarmede de Regeeriog te Madrid te Kampen beeft is d vraag waDDoer da Cortes zollen worden bgeengeroepeD Hierover scbynt taaacheu Sagasta en de overige rainiatera vericbil van meening te bestaan zoo zelfs dat men vreest voor eeo mio stercriaii Om dit te voorkotiien werd over de vraag of en wjtnneer de Cortes allien byeenkomen geen bettisBlDg genomeo Naar men meldt zal dit niet voor den 15eo September geschieden doch als de regeering het niet eens kao worden over de byeeDroepiDg en over hot aandeel dat de Cortes bij het sluiten tbd den vrede zullen hebben is eea wyziging tn het kabinet onrermydeiyk Ëa dit zon zeer noodlottig zgn op het oügenblik nu de vredesonderbandeliDgeD nog Diet zgu afgaloopeu en de ooEekerbeid omtrent den bionenlandsohen poHtieken toestand zoo oützettend groot is Het uitstel van da bealiising van den Keizer en Koning van Oostenryk Hoogarye betrefffloda het Yergeiyk wordt in de meeste bladen uitgblegd als het begin van de overwioning van de Hangaarsche zianswgze Men zo udan krygen twee zelfatandigef eenzijdige verplichtingen eveoais by het voorloopig Vergelijk FEViLLETOIM Be Uezicaansche Beeldhouwer EEN VEEHAAL DEÏt AZTEKEN Naar het Bngehch il Toen Tonatiuli Etoh gedeeltelqk hersteld bttd nam zij Maziae s handen in de hare zag haar reé t ia hat gelaat eu vroeg i Hebt gij Qog vader en moeder in leven P Voor eoover ik weet niet antwoordde Mazina met ene eenigazins bevende stem yWilt gij saij dan verhalen hoe gij Ahuitzot s pupil sijt gawurden en uit welk gedeelte dea lands gij afkomstig tï i e Op de vertrouwelykate wijee begon Kazina haar daarop do gebeurtenisaen vau haar vroeger leven made te doelen welke de lezer reeds kent en met kinderlijke eenvoudigheid vertrouwde zij haar da büeenderhedoD toe vau haren omgang met Maxtla YtEooatl en de kwaadwillige tegenwerking vso Toloca daarin door Ahaileot bijgeelaan Tonatiuh hoorde met de meeste belangstelling dat verfaasl aan en db Masina nauwkeurig ondervraagd te hebben over de geheimzinnige omstandighoden dia met het medaillon in verband stonden waarop het maiaje echter geen voldoend antwoord kon geven zeide zy Ik zal u na zeggen waarom g tegen uw wil hier gshoudea wordt dooh o vooraf een kort versli van dit jaar Vast schynt echti r nog niets beslist ts zyn Gister vierde Frans Jozef zgo achteu zestigsten verjaardag Ê De Engelscbe regeeiing lant thans groote ireBtiogwerken aanleggen langs de Canadeesche kust kennelyk met het oog op mogelgke verwikkelingen met RuBland Naar het beet luUen nog zes oorlogsschepen ten spoedigste naar Ëakimobaveo worden gezonden Uit Vancoaver wordt gameid dat ïn de werkplaatsen van den Pasific a poor weg een groot aantal wagtna voor troepenvervoer wordt gebouwd Benier seint ui i Qonkoog dat de reis van den Engelscheu kruiser Powerful naar Java id afgelast het acbip zou daar de Britsche vlag by de kron in gaf eesten vertooneo dat de verbouwing van de Batfieurc ia uitge Bteld en dat de kruiser Blenheim die in see zoQ gaan voorloopig te Hongkong blyit Wyst dit op de mogelykheid van een aanstainde botsing met Rusland of wil de regeeriog althans zorgen dat ze op het juiste oogeoblik de grootst mogelyke macht ontwikkelfD kan om zekere lisohen klem bg te zetten Wat Salisbury doen zat is niet bekend maar gelet op de bonding van het Parlementen de uitingen der pers zal hy als zyn ministerirele zetel hem Het is de politiek derprotesten zonder meer dienen te laten varen Mag men de Mancbeater Gnardin g loovendan is het gouvernement ten slotte tot deovertuiging gokomen dat de schold en oorzaakvan den toestand in Oost Azië by niemandanders ligt dan by Li Hnn g C hang Die moethot dus ootge den 7 Li 16 geheel op da WÊtoi Jmn de Kasaen en bevoordee t hem boTiènÉiW Zyn aanmatibende en bele digende fi ing tegenover den Engelsohen geeant air Claude Mac Dooald moet in hooge mate de verontwaardiging van de regeoring te Londen hebben opgewekt LiHang Cbang bod zeih den gezant gedreigd tydens de jongste otaderhaodelingen over de spoorWügconceaBies em zyn paspoort te zullen zenden en hem te zullen nitnoodigen Peking te verlaten Do Eagelsche regeering zou nu voornemens zyn by den Keizer van Cbioa aan te dringen op het ontslag van Li die Peking zou moeten verlaten en in een afgelegen provincie ia ballingschap gaan De Mancbeater Craardian voorziet wel dat Ruslaii en Frankryk de beschermers van Li zich dvartegen zollen verzetten msar hun tegenstand zon niet veel baten Is Engeland van mijne zondoTlingo wgze van leveu doen Tien jaren geleden kwam ik uit eeno stad in t zuiden voor t eeret op deze plaats Weldra geraakte ik in kennis mot Tizoo de vrouw die deze grot met kamera bezit of bewoont en sedert heb ik hior mijn verbl r met haar gekozen M n beroep is dat oener profetea hetwelk ik om bijzondere redenen bij m ne komst alhier geko zen had wel wetende dat het mij de meeale vrijheid latsn zou om nnar welgevallen te komen en te gaan zonder met vragen laitig te worden gevallen Ik heb dus een geruimeu t d in deze atad doorgebracht on veel loeren kennen van t geen hior omgaat Door Meztii Ahuitzols slavin werd ik onderricht van de vriendschap die tuuohen u sn den beeldhouwer bestond en eveneens was zg het die het plan beraamde dal op uw tegenwoordigeu ataat van gevangonachap is uitgeloopen Niet zoozeer uit genegenheid voor u om u buiten het bereik dergenen te plaatsen die u in het verderf wilden storten als wel om aan bare eigens wraakgierige oogmerken gevolg te geven verlokte zy u haar dien avond op en watertochtje te vergezellen Be mannen die u beiden in eene andere boot volgden waren gehuurd om dat werk te verrichten en dadelyk nadat men zich van u meeater had gemaakt snelde zg vooruit om raet Tizoc te raadplegen die hare moeder is Die vrouw begaf zioh dadelijk op wég en waa nog aiel ver gekomen t en zg de mannea K u ontmoelto Wetende wat hnn te doen stond pi fn zij onmiddellijk de vlucht u achterlatende bijuD vr die u terstond naar deze vsrtrskken overbraolu maar krachtig optreedt De sWflstminster Gazettec wil dit graaggelooveni als Hasland zich er buiten hoedt Maar wannser het tot een conflict komt sal Rusland met precies doen wat Engeland het meest aangenaam ia D t ia zeker nog zoo dom uiet opgemerkt latnsschen wacht men met sekere spanning op de daden van Salisbury nu er woorden gedoog gewisseld zyu I Verspreide Berichte n Fbankrijk Majoor Esterhfti zal voor eeo krggBraad terechtstaan De rechter van inatrnctia Flory heeft regatoire eommis iën naar Tonloosa on Gonstantiue gezonden ten einde inlichtingen te verzamelen over de feiten waarvan Zola s vader beschuldigd la door Jadel alamede over de echtheid van de stukken die Jadet daarby gebruikt heeft Het Hof van Cassatie moet gisteren begonnen zy met het onderzoek van de hooger beroepen laq kolonel Picqaart tegen de jongste beslissingen in do zaken Eateihazy Pays en da Paty do Clam MaJQ A Eaterhazy ia op bovel van don miaiiUv mm o tk g nnar enkrygsraad verwoznu Uit Lorient Fr wordt gemeld dat de stad Concarneau in brand staat Per telegraaf is de hulp aangevraagd vso alle militaire garnizoenen aan de Brelonache kust Drie kraisers zyn met pompen aan boord vertrokken om halp te bieden De fabriek van militaire uitrustiugen van Ëatwal te Monplaisir ia eeo prooi dor vlammen geworden Spanje Ien bericht uit Forrol dat in de bergen iu de nahuurichap een hevige brand is uitgebroken OOSTENRUK HONOAEUK De stad Skala in Galicië is eveneens door het runr geteisterd Eenige hooderde huizen zyn afgebrand waaronder het grootste deel der openbare gebouwen Er zyn menschen om bet leven gekomen en tal van geredde bewoQsrj dor verbrande hnizen mosten thans een goed heenkomen zoeken Te Wildeoranna zijn naar luid van een telegram nit Passau 31 gebouwen door een brand die van 10 nor dos morgens tot 1 uur lyZooala de zaken toen in het paleis stonden was het zonder tegenspraak in uw belang dat de zaak dien loop nam want die aohelm van een Toluca en zgu vador zouden u veel last hebben veroorzaakt Hier snit gij veilig zgn dooh laat u geen ivoord ontvallen van t geen ik u gezegd heb want Tizoc is u niet al te zeer genegen Binnen eenige dogen ga ik weder naar de stad en dan zal ilc Maxtla opzoeken en eene aamenkomst tusachon u en hem voorbereiden maar in dien tusscbentgd moet gg u Tolkomen rustig houden K n gij u manr onvoorwaardelijk op mij verlaat zal ik u ten slotte nog doen zegevieren Tbana moet ik u verlaten maar ik zal apoedig terugkeeron Ontdoe u vooral niet van dat uedailbn en eer Mazina een antwoord wiat te geven was zg alleen Het was een zeer aohoone morgen die d0 Spanjaarden na huu eerste nachtvorbigf in do hoofdstad der Azteken begroette Beeda vroeg zat Gortez met veracheidene zijner hoofdofficieren onder eene veranda van het paleis waar hunne troepen ingekwartierd waren in efa ernetig gesprek verdiept Zg hadden daar nog slechta kort vertoefd toon eene vrouw met een fraai mandje aan den arm ben naderde en door teekenen trachtte te bowegen ieta van de aieraden eo gesteenten te kooptn met welke het gevuld was Wg herkennen die vrouw aan gewaad hoofdtooiaet eo staf lichtelijk voor Tonatiuh de profetea Gortez cam een fraai paarlsnoer op en terwgl hg en z ne wapenbroeders de prachtige bewerking bewoaderden dos middags duurde vernield Twee personen verbrandden terwyl de stoffetyko schade zeer groot WM DulTSClILANI De ondsto zoon van prins Herbert foa Bismarck moet ernstig ziek zyn Te Bremen is Woensdag eeo gedseltelyka werkstaking uitgebroken van stokers on mo trozen van reederysn aldaar wegens QOagf i acbilUn Gaibkenland De minister van oorlog hooft gelast een onderzoek in te stellen naar do schold van eenigo officieren die beticht worden als officieren van den goneralen staf hy ion aftocht ait Larissa bun stafkaarten in dea steak to hebben gelaten zoodat deze den vynndio handen vielen BINNENLAND Op de baitanpartij welke do mlaister Cromer Zaterdagmidd op Dnia en Kroidbergc te Santpoort aan 600 gecoodigden zal geven zal m de ontvangzaal bet wapen der Koningin te sien zyn volgens een ontwerp van dea heer Wildeman adjuDCt arcbivaria te Haarlem vervaardigd van zaadkorrels door C Q Kühler toinknecht by den heer Crümer Kühler beeft aan de vervaardiging daarvan zyn vryen tyd van October tot Juli besteed De ondergrond is zwart en daarop is het wapen op blauw veld azuiir met goadea blokken bezaaid een klimmende leeuw getongd van keel die in den reohtervoorklauw een opgeatokon zwaard en in don linker een bundel pylen houdt Aan de tyden van dit wapenscbild staan twee gekroonde leaawen als sohildhouders elk dragende een banier hot oeue het wapenschild van faBSan en bet andsre bet wapen van Ch lons Orango Generois Rood het schild hangt aan een liet bet groot kruis dor Willemsorde Dat ailes is neergelegd als t ware op ber melyo wit en roode omslagen van boven gedekt door een kroon terwyl ocder de Willemsorde een brnin lint is waarop links 1880 on recbla 1898 en waaraan de wapenschilden van Oost Iodië Nederland on West Indifj zyo aangebracht Het doek rust Tan onderen op eenige bloemen terwijl daarboven etn paar ongelen met een olgftak don vrede toewuiven De vervaardiger heeft daarvoor gebroikt 57 soorten zaad blauw maanzaad loriog gele mosterd bruine mosterd lyo hennep wit kla aloog zg hunne gelaatstrekken mat een ernstigen blik gade Oortez kocht hot snoer voor een onbeduidenden prgs waarop de vrouw zioh onmiddellgk tasseken de menigto begaf on verdween Toen Tonatiuh zich in hot kwartier der Spanjaarden berond zat Montezuma in een der afgezonderde vertrekken van zgn paleii en voor I Bm stond Maitia Ytzooatl Zg aohenen reeds eenigen tgd ia geaprek te zijn gewesat want Montezuma ging voort Èo ik wenach dat gg hot beeld zoo spoedig mogelgk voHooit Gg zult in mgn paleia blijven vertoeven totdat gij hot hebt afgewerkt waarna ik voor u in de toekomst ruim zat zorgen De ragee ringszaken zgn in eene treurige verwarriag geraakt sedert die blanke vreemdelingen zich op de kust vertoond hebben en ik weet nog niet welke de gevolgen van hun intocht in de stad zullen zgn Voor dit oogecblik laat ik do verdere behandeling ran het gedenktoeken geheel aan u over en wanneer ito blanko aanranders naar hun eigen land zgn teruggekeerd zat ik mijne aandacht laten gaan over de beste wgzfl om het in de groote teocalli op ts richten Met eene eerbiedige buiging verliet da beeldhouwer de tegenwoordigheid dos keizers maar toon h de groote voorzaal doorging ontmoette hg Tunatiuh dio juut het paleis was binnengetreden f Ha moederlief 1 riep bij roet eengemeonzHj pn groet uit het doet mij genotgen u to zion Qa mede naar mgne kamer want ik zon u gaarne eenige vragen doen Wordt eervoljfd