Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1898

Maandag SS Augustus 1808 No 7663 37ste Jaargang OUDSCHE ÜRAOT Nieuws en Advertentieblad vod Gouda en Omstreken Telefoon No ftt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mefoon No at De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN De Majoor Garnizoena Commandaat te Gouda zal op MAANDAG den 29flten AUGUSTUS 1898 des Toormiddaga te 12 uren te zyneu boreele in de kazerne op de Varkeumarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van ongeieer 82900 K G Steenkolen 32 H L Cokes 7600 stuks Lange Turven 4400 Korte 14720 Vuurmakers of MOTeel moor of minilor als zal biyken noodig te x a gedurende het tgdrak yan f October MSttk tot en met30September S99 ten behoeve van de militaire gebouwen en inrichtingen te Gouda De Toorwaarden Tan levering van 7 Juli4896 VI Afd No 72 met de wjzigingeD van 26 JnU 1897 VI Aid No 69 zfln tegen den prjs van r ltenceftf ƒ O fA per exemplaar verkrygbaar bj de firma de gebroeOerê tau Cleef te Gravmhage Nadere inlichtingen nopens de levering kannen by den aanbesteder worden ingewonnen Gouda den 19 Augustus 1S98 De Majoor voornoemd VAN DE VELDE Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen Bewairsoholen en op de Tusschenschool De COMMISSIE vm TOEZICHT op bet LAGEE ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSchriJvïng van LcerlingeD wier plaatsing men met den Uten October 1898 op een der borengenoemde BcholdU verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DIKSDAG 23 AUGUSTUS 1898 dea uamiddaga ten vijf aar Voor verdere b jzonderl 0deQ wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namena de Com niaaie De Secretaria J H VAN DER VOORT Qouda 9 Aagastua 1898 I J F CUIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Korting voor comptant Amerikaansche bij maandelijkBcho of irie maandel betaling rolgeii Abonnement Stemmingen Gouda enOm8treken vereeükomat I J F CÜIJPERS Westeinde 37 Tevens heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS Heeft opgeh9u4en MGaXTvoer € t0uda te r n tevens verzoekende alle orders direct aan rag te adresseeren Ook aauvragen voor atemming lïïöpGSFpsïr Aangeboden een GROOTE PARTIJ Eijn DEMEMEOEN ook genegen in Mëine Partijen te verkoopen Adres G Mi iJER AMERONQEN QouHa Drek vu A BIlINKMAl i ZOON J a 230SBILXjE EN Grenadine ile JFrance zfln de fjnsle FRANSCHE LIMONADES Bü elke flesch worden kosteloos het getal netjes verstrekt Pryg per flesch J SO bfl J VA OIJE Kleiweg No 2 IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR Hofleverancier V Hoge Korte Tiendeweg D 8 eouuA E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBEMKUBSN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS unr ZONDAGS niet FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chemisolie Wi cherij 11 OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen floofddep9t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomea van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n II K van Schaik Co gevestigd te Gra enhaffe Hepplerttraat 20 en 99a naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoesUI gebruikt de allerw ge bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extraot FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ 1 verkrjgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven 19S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreela J C RATELAND Boa oop B ï WIJK OudeimUr M KOLKMAN Waddinxme PP Voor de aanstaande Feesten worden Bestellingen voor GUIRLAIIDJ S a 15 eent per Meter aangenomen blJ A BHIMMM zoon Lange Tiendeweg Le v exing Toxn ii e3a ca ag exi Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT mwm mmum en mm ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering üette uitvoering Concurreerende prijzen Het groote aantal zenuwkwalen van zmvi hoommat tot de voorafgaanda kamteekenen va apoplula haraêaberoerta toa trotaftem nog ttBflda alle middelen door de medische wetenschap aaneewend Eent au den aieitwui tïjd komt deetTtöB dat ïij door het gebruik maken van den eenvoudiCTton woj namelijk langt de bntd oqm physiologiBuho outdekktnegadaan heeft dia na honderde proetoemiinen thanaover de cehMleTsreld veihreld ia en terwijl I fn wetenacbappelljke kringen de hoogste belangateUfng wekt tevena een weldaad blijkt te ziju voor da ain ïennwltwalen UJdSnde mesi taetd Deie geneeswU ta ultwvonden door den gewezen OfBoier ran Gexondbelt Dr RomanWelaamanntaVlUbofen en banutop de on dflrvindlng opgedaan in ee e 60 Jarlga ptakUjk Uoor wasachlns tau het h M w al per lav VFor l ni1aart agea hlkte ioff nde rd buld onnilddellljb MUI w Hiel luedesedevid et deze geneeswyze warden werkelUk sohittereade raililtataD vurkncaa en slj maakta Eooveel opgang dat van een door den ultviDder geiebrevtB varkJa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorliomlnB en genszlng linnen korten tl d reeds de ïle dmk verschenen is Pit boek bevat nfet alteen tm iMt Cnate PQk Hek verataanbare vorklaungen omtrent bet weien der ntenwere tberapie en de daarmede yelfa in wanhopige gevallen veikregen uitwei king maar ook vjndt men daarin wetenachappellj verhiuideliiigen uit de mertlache binden die aau deze geneeewijze gewijd zlln zoomede afcohrlft van faUvan getni Bchriften van hooggeplaatste geneoaknndigon ouder wolka Nanière miri rtr pronaim aan a polyklJnlak U Parijs rue Rouaemont 10 Sfeingratier med dr pralitiiesrBiiil gansaahaer aaa het kraak ilnnigen geil oht d Charenton Sanlt tsratft Or Cofin te Slattin Qroiimann med dr arroHd ai ts leJÖUngeR Dr P Forostier genaaiheer dlracteir van hat hoipitaal te Agen Oahaimrath Dr Soharjnl kaalaal flutBanlt Bad Emi Dartea med dr ganeaalieer direoteur der saJvano therapBuliaoha litrlahtlno vaar januwlMdiM te ParlJB rua St Honore 334 Caniul von Aachonbaoh mad dr te Csrfu Pr Buabaoh arread aria de ZIrknIU Ober itabiMzl Jaohl med dr ta Wsenen Dr C Bongaval fB La Farrtèra Eure Hd vaa dsa Consell Central d hyal M et da Santé in Frankrijk nu vele itnderen Aan allen wior xeiiuwKCHiel loecr of nilndor aaoscdaaii la of ann xoBenaamda KfliiRivncliliKlielil IIJ waarvan dekeutaekenen zijn elironlaaha haofdpl n miflraine aobelB haofdpljn bleadandrang grootB prikkalbaarhaid gejaagdheid alapBlooBhald llDhaiaatrjka araat en onbehagalIJkB te atand vnideralle zieken die door beroerte getrelTen werdeiLBÉirbEUJdea aan de garolgen daarvan zonal vBriamnKngen onvermogen tot apreken iwara tongval maalenj allkken atijnuld der lewrlahtfln met vsortduronde pi n piaatseiljka iwakte veriwakklng van gehBUBen enz Ut lij dte reeda onder venaeaknndiga beliatideliiig Keweent rijn maar door de bekèjide miadeten all onthondingaeuen kondwaterkanr wrijven elertrlBeeren atoomlooi of zeebadeiFSeen genezing of leniciog hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij dis vre sevoelen vaar beroerte Mtourtoe reden hebben wegena verBOhijnssleu als zloh aanhoudead angitlg voelsa nrdoovlng la bat heaN heaHal a net daliallgWd flIkksrInnBn en donker wordan voor da oOgen drukkande ptja onder M voorhoof auftfng Li la ooran hal voe ea van ItHeheling In en het alapen ven handen aa voatan aan al deze drie oatogorlfin van aennwlljdera ala ook aan jonge niBlijas lljilende aan blaakiuoAt en kraahlelooaheld ook an gezonde laira aan Jonge pereanen die vaal met het hoofd werken en geeetetljke reaotle wUlea voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje ai te schaffen hetwelk op aan rrage koitetooa en anoo var zonden wordt door AoiaterdKai door M CXEOAS C HelÜKeweg 42 Up de Jongste hygienntech medloinalo tentoooBtelling ib de l f JWelaamaun sotie aene a wUae door da Bedlaohe JnrU ant do Xllvertin Hedaillr Rottardaiu F E vau 8AIWTB1V KOLrF Apotheker Korte Hoofsteeg l I OBRV PORTOnr Ondegraclit bfj de Qaardbrng F ÜÏ iniBch medioinala tentoonBtelling ib ile Itr JWeli B JnrtJ aret do Zilvere n W edalH a be kroon d LOTEN in de Verloting der mmm mimnu m immf Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRII K IIA dl ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Der groiae ErftOg dm umere Pafant H StoUm ffuitgën hit Antm zu nfuhlttiMBn werthloften Nachahimmgen itg m Mui kaufa dahtr untere stele Hcharfén H StMm mir ion UM dfnct oaer la tolchtn BJitahMndtuttgêik tfww uKnr Nêktt wtt nabêmtêimii uuitbiiiUtA PreUl4gimuin ZeugnUm ftü nné pmÊtÜ Warnung s Patent H Stollen ülachiiialc en Chemische zuivering en ontsmetting vaiiBedden en Matrassen hij Ütlir DE RUOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 ê Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD De BUltGEMKESTKR vaö Gouda brengt bij daze ter keiiDis run de belangbobbeiideu dat door den Heer Dïreclour der Directe Belastingen euz te Kotterdam op deu 18n Aug 18U8 executoir is verklaard Ken KoUier der Persouealo Ëelaating dienst 1 98 No 7 Dat voormeld Kohier ter invordenng is gesteld in handen van don Htier Ontvanger dat iodor die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den bij do wet bepaalden voet ta voldoen en dat bedeu ingaat de termijn van zes weken binnen weikan de reclames bahooren te worden ingediend Gouda den 20 Augustus 1898 Do Burgemeester voornoemd H I MARTENS BuUeDiaodsch Ovcr icbt De kamer voor strafsakeo vaa bet Bof van Cassalie van Pargg zal Donderdag 25 Augustuê bet booger beroep vao kolonel Picquart bebandflleD tegen het Tonoii waarbg du Paty de Clam is uitgeBloten vao aen onderzoek door den rechter van ipstroctie Bertnlus en tegen bet Tonnia dat EsterhaEy en Marguerite Paya rrijsprak Kolonel Picqnarfc en mr Leblois sijn Donderdag door den re ht r van inatrortie Faure in Terboor geoomen De rechter zal heden bet verhoor bervatteo Vin de 43 hoogleeraren aan de Parysohe Sorbonne hebben 35 een protest geteekend tflgen de Hchoreing van prolessor Stapfnr de DordeauBcbe geleerde die aan bet graf van rector Couat de gt ÏQorimineerde woorden sprak over dieua overtuiging in de zaak DreyfuB Zal de heer Bonrgeoia deze 35 boogleeraren na eveoeena schoraen V In het begin van het najsar worden in Pruisen verkiezingen gehouden Toordan Landdag Deze verkiezingen hebben in den laatBten tyd niet de belaDgateJIing gewekt die zy verdienon De reden daarvan ia nïet moeilyk te vinden lo de eerite plaata etaan deie verkiezingen op den tweeden rang na die voor den Ryksdaf ten tweede zyo het geen rechtatreekscbe doch getrapte verkiezingan waarby iedere stem das niet rechtatreektch van invloed ia dit vermindert natoarlijk de belangstelling Toch ichynt deze grooter te worden en dat wel Toornamelyk doordat de sociaal democraten die nog nimmer aan deze verkiezingen hebben deelgenomen zich er nu ook voor gaan FEVlLLETOni De Mezicaansclie Beeldhouwer EEN VERHAAL DER AZTEKEN Naar ket Bkgelêch SS Kouder tegenwerpingen keerde zij om en volgde hem door een doofbof van gangen over de binnenpleinen en tUBBchen drommen van edelen en alaven tot dat zy zgn vertrek bereikten nik weet wat gq zeggen will sprak zij terwijl zij plaats nam en hare mand nodersette Gij wilt weten waar Mazica is Maxtla ontstelde eenigzins en sloeg een wantrouwenden blik op de vrouw do 4 zich herinnerende dat de beroemde profetaa was de wijdvormaarde Tonaliuh gelyk de Aateken haar noemden gaf hy ten antwoord yJa moedertje gaarne zou ik ieta omtrent haar vememen Kunt gg my gen waar zg eïch ophoadtF Zg blaef een oogenblHc met gebogen hoofd zitten en zeide toen zonder den blik van den grond op te helTeo jrMazina ia in leven Zg is welvarend en wordt goed verzorgd Ala g haar zien wilt kom dan als bet donker ia dezen avond aan het einde van den weslelljken dam Dan rat ik u hij haar brengen Maxtla stond op het punt een vreugdekreet te oitsQ D lyn gelaat atraslde van hoop eo bljjdaohBp inspannen ly zullen er wel niet in eiageu in de kieacolleges de meerderheid ta verktygen doch wel kan het hun gelukken in die Cüllegeb invIo3d te oefeneo De Franltf Ztg noemt in een hoofdartikel eenige redenen op waarom het Pruieische volk zich niet onversohillig mag toonen tegenover de verkiezingen voor den Landdag Het blad herinnert er o a aan hoe weinig bet gescheeld heelt of bet recht op vereeniging in Pruisen was tot een minimam teruggebracht atin den invloed van den Landdag op de school die welhaast een confessione Ie staat te worden aan de macbt over de gemoei t beatnren die der regeering gegeven is enz Intussoben schijnt het dat de Frankfurterc met haar oproep aan alle liberale partyen tegen het reactioniame niet veel succes zal hebben De natiooaal liberalen achyaen zeer bang te zgn dat zij tusaoben de conservatieven en de sociaal democraten in de verdrakking geraken en hun zetels zollen vetliozen Daarom bevelen hunne bladen concentratie Diar rechts aan En sy verwyten den sociaaldemocraten dat zy indirect voor reactie werken doordat hun taaschenkomst de concentratie van de conservatieve elementen ten gevolge zal hebben Masr de sociaal democraten laten zich niet van hun stuk brengen en bevelen hun partygenooten aan overat yverig te 8tefl sien op den meest vrjjzinnigea candidaat Jtt it is we geschikt om den nationaal libern n dia zoo heel veel niet verachillea van de conservatieven het leven zuur te maken Te Washington laat men het voorkomen alsof Manilla bezet ia krachtens de capitulatie en niet tengevolge der ooderteekening van het vredoiverdrag ofschoon dia plaata had vó 5r den val der stad aangezien admiraal Dewej en generaal Merriit daarvan toen nog geen kennis droegen De Spasnsche regeering hecht echter alle beteekenia ain het feit dat de overijave der stad eerst eenige aren na die on derteek en ing beeft plaats gevonden Volgens een bericht nit Madrid aan de New York Herald heeft admiraal Cerveri bevel gekregen zich naar Spanje in te Bcbepao op het eerstvertrekkende schip onverschillig van welke nationaliteit Da kapitein generaal der Spaanache provincie Arragon beeft aan alle prefecten en hoofden der gendarmerie bevel gezonden om alle olab en vereenigin splaatsen van GarHaten in de vijf tot zyn militair gouvernement hehoorende provincie i te doen aloiten met het oog op de toeneming der Carlistische Hgiiatie in versohillende doelen des lands toon juiel een bode bij hom binnentrad ora te beriohtou dat de keizer hem dadeiyk wilde spreken Dit bevel moait gohoorzanmd worden doch hg voldeed er BlechlB Bchoorvoetond aan en niet voordat hij TooatmU de veraekering had gegeven dat hij Btipt op den bepaalden tijd zich op de aangewezen plaats zou bevinden xn De overmeestering en de gevangenaohap in de grot Toen de zou langzaam achter do gebergten in westen wegzonk verliet Maxtla met een luchtig hart on een veerkrachtigen tred hot paleis Er waren drie dagen sedert zgne verl Bing uit hot korkerhol verloo en en in dien korten tgd had hg reeds veel van zijae vroegere kraohten herkregen hoewol hg nog de gevolgen van da langdnrigo inademing der walgelijko dampen van dat graf voor levenden ondervond Toen hg den woatelgken zoom van bet meer bereikte was het reeds geheel donker Weldra vertoonde zich Tonatiuh die zwggend wenkte dat hg haar volgen zou en hem in do richting naar hot ealen voorging Bij eene geschikte plaats oen dicht bosobje van kreupelhout verzocht Tonatiuh haren metgezel zich daar bniten het gezicht te houden waarop zg heenging om Mazina uit de plaats waar zg gevangen werd gehouden hierheen te brengen Maxt a was bijna to ongeduldig om hare terugkomst af e wachten want hoop en blgdschap vervulden zijn hart alsof het harsten zou Zoozeer werd hg bezig gehouden door de gedaohte van haar dio hjj beminde te lajlen wederzien dat faff nieU be VePs r kH Berichten i Frankujji Da sMitor Ranc ia i jj l RBdicaU teruggekomanlop zyn gesohü tfft den royalistischen senator éraaf de BIois Hy houdt vol dat Bloia he4 vollièt a gezegd beeft Ik had veertien da eu geleden do eer met mevrouw de hertogin van Orlaaas te dmeeren te Brassel Zij froeg mij hoe men in Brankryk over de Dreyf zaak dacht Ik antwoordde dat er twee stroomingen wareu dat de groote meerderheid san zgn schuld geloofde maar men zich tocli Diet ontveinzen kou dat er ook een terke nfinderheid van aanzienlyke menacheu waa ilejlessDs dn panier die zeker dat er een onwettigheid begaan was en overtuigd van Dreyfus onsuhuld voor de revisie waren De hertogin vau Orleans zeide toen Dat is wèl droevig wèt ongelukkig voor Fraukryk aan het Bof van Denemarken en in Ooatenryk kent men de waarheid weet meu dat Dreyfas onschuldig is Uanc herhaalt dat dit de mgeu woorden geweest zyn van dsn graaf de BIois De afgevaardigde Bourrat zal de Fraosche Regeering interpelleeren over het spoorwegongeluk by Liaienz Engeland W t Souden betreft leert de statistiek dat ds émr n het begin dezer week gecon slateerde temperaturen sedert 22 jaren niet voorkwamen De groote hitte had eeu stggïng van het gemiddeld sterftecijfer ten gevolge er stierven in de laagste week te Londen 200 personen méér dan n de voorafgaande Itauk Z H de Paus heeft ter gelegenheiJ van zyn a s naamdag 5000 Ure aan behoeftige prieslera geschonken en 13 000 lire aan de armen van Rome Spanje Uit Madrid wordt aan de New York Herald gemeld dat de Pilippyniche kolonie te Madrid de regeerïng verzocht heeft de geeatelijke ordea van de Filippgnen te verwyderen BINNENLAND Heden zijn overleden te s Gravenhage Mr A H van Tienhoveo vice president der arrond rechtbank en raadslid te Rotterdam en M M de Monchy ood president der Kamer van Koophandel te Daaseldorf merkte van eene donkere gedaante die naar het boschje voortkroop waar hg zioh vorborgon hield Weldia zag do vorlangende minnaar Tonatiuh on het meisje naderen saelde opgetogen het hoschje uit en drukte met oen kreet van blijdschap zgno bemindo Mozioa aan zgn hart i Maxtla I O Maxtla I was hot eenige woord van begroeting dat zg kon uiten Eenige dogenhlikken bleven de gelieven in stilzwijgen verzonken maar daarop hoorde Maxtta zachte schreden in zgne nabijheid on op het oogenbük toen hij rondzag ontvieg hg oen slag die hem in zijne volle lengte op den grond nedorveldo Drie mglon beweaten Tlaoopan eene aanzienlijke stad san het einde van den westwaarts loopend n grooten weg lag eene woesto Isndstreek die weinig anders dan bergen steile afgronden en diepe rotskloven te aanschouwen gaf Verre in eene dier kloven bevond zioh eene opo ning die naar onderaardache ruimten leidde m welke wg thans den lezer moelea verplaatsen Ds ingang was smal en om er binnen te komen moest men zioh oen weinig bukken AIb men eenige voeten voort was gegaan werd de opening wel wgdor dooh hare onoffene wanden waren in hot Bohemerduister moeielijk zichtbaar en werden slecbta verlicht door de weinige stralen der zon die door de monding der grot konden binnendringen Dote gang liep nagenoeg recht door en wanneer men daarin een vijftigtal voeten had afgelegd eindigde hy plotseling in een ontuggelglc groot rotsg welf Daar binnen was het atikdonkor en bet geluid van eoa voetstap of de galm oener stem weerkaatste er bol en ysingwekkead Oogensohgniyk was ar De feestelyke nittooht der Koninginnen van Soest igk naar t station Baarn zal in den voorm ij é jj tro 29 dezer plaats hebben De s oet o a bestaande nit eerewacht n Vereen tngea zal den Hilversnmiahen atraatweg riiDJeboom volgen tot villa Baarnstein by m t nui Hendriklaan om dan langs het oude station te trekken naar t hotel Zeiler waar op het terras een 50 tal achoolkindereu Hare Majesteiten een lied zullen toezingen Van hier gaat da stoet uaar het nieuwe station van waar de konioklyke treïn circa tien unr plattstyd zal vertrekken De geheele weg zil versierd worden lu de buitengewone vergadering van de leden der Vereeniging voor den Ëffeoteobandel te AmHerdam ia bealoten dat Maandag Dinsdag en Woensdag 5 C eu 7 September nïet ala beuradagen zullen fforden besohouwd n dos op de kantoren niet zal worden ontvangen nooh geleverd en het gebouw der Vereeniging gesloten zal blyven Het Volkidbl € verneemt dat in het vanLennep kwartier te Amsterdam een 50 tal timmerlieden door hun vroegere patroons niet weer in dienst worden geoomen Ook doet zich volgens genoemd blad de omstandigheid voor dat verachillende aannemers van veraieringswerken thans na de sta king toch geen timmerlieden voor dat timmerwerk in dienst nemen maar het sooreel all maar eenigszins mogelyk is door sjouwers laten verrichten De kleine gemeente Leur by Breda heeft grootscbe p annen voor de Septemberfaeaten De historie van dit dorp doet de herinnering voortleven aan Adriaan vbq Bargen en zyn knecht Adriaan Joosteo van Bergen die met hnn beroemd geworden turfschip oorzaak waren dat Breda in 1590 ontweldigd werd aan de Spanjaarden Dit feit wil dit plaatsje uu herdenken door den intocht in een gecoatnmeerden optocht van prins Manrita die na de verovering van Breda op Willemstad trekkende met gevolg een bezoek brengt aan Leur om de van Bergen s te danken voor huu getrouwheid en ta beloonea voor hnn moed Bg deze gelegenheid is o a in het kerkgebouw der Hervormde gemeente te Leur voor belangstellendeo te zien de donr Adriaan vaa Bergen mat syne hnisvroo aen do kercke vereerde twee glase aen die westeydec Naar men uit Vliisingen aan de Middel bnrgscfae Gt c lelndoj kwam gister aldaar te geen andere uitgang in dit gewelf en zells al had het daglicht daar binnen geschenen men zou geene opening ontdekt hebben evenmin als men sporen zou hebbon gevondou dat zich hier ooit menBohelijke wezonB ophielden De grond was met stukjes rotasteen bezaaid en de wanden haddon een ongezellig doch desniettemin in zekere mate Bchilderoohtig voorkomen Wanneer men den rotswand echter op eene bepaalde plaata naderde en tweemaal tegen een grooten steen klopte die in don muur gewerkt waa gleed deze zonder gedruisch achterwaarts en kon men door die opening een flauw lioht aan de andere zgde waarnemen Daar binnen stond een schildwacht die motzijno makkers onafgebroken de wacht hield by dien steen Was men de opening doorgegaan dan schoof do soldaat den steeu w der op sgne plaata on legde hem op eene zoodanigo wyze vast dat geene kroolit van buiten in staat zou zjjn geweest hem Ie verwrikken Alleen door hem tot gruis te slaan sou men hem van ziine banden en soharnferen losgemaakt hebben Na dezon geduchten slagboom te zyn doorgegaan en een hoohtigen gang dertig tot veertig voet verdor gevolgd te hebben komen wg in eene tweede grot bgna even groot als de vurige doch gemeubeld en nitgedoat op eene wyzo die meer aan eene keizerzaal dan aan een onderaardseh rooverhol zou hebben doen denkon Mon kon zich geen voorwerp van weelde of gemak onder de Azteokache edelen in gebruik voorstellen dat niet in de spelottfc te vinden wa W9rdt wtnolfd