Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1898

Maandag 22 Augustus J898 37ste Jaargang INo 7663 Binnen e i Buitenlandsche Bierhan l van j H ROODE Zeugstr 85 F Mek van alle soorten Limonades enmlnerale Wateren DE CASCADÏ Depot der Sociélé lénérale des Eaux de Vie de Cogfliac fijne COGÏÏAC IMPERIALE ai f 1 30 per l sch i ƒ J 40 per Üt fiOMCHE COÜMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Telefoon No 19 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Vel CeiiigIng FL0BA I A te Gouda iTEïri00KSTEI l IirG l28 Augu stus 1898 In de Zaal KÜNSTM N der Societfit ONS GENOEGEN 1 yraafmn zal zya verhouden I Ken Tento astellin9 van Voöjjwerpen van HuisvlUt en een B emeiioorso I o itatTew met We dstwjd voor de moo ist aangebrachte veraieripg Ten 10 M r Opening tod de Teutoiiatelling 1 Ten I uur Bloenieno so ran Spörtjarren i fd tl voor linderen van intchrjjvers Ten urjj Prpen i 7 B0 2 $ B 3fie f 4 S 4de f É aO i hlSde 1 MATINÉ MUSICALÏJ te geven door het Mif iekc i p lan deWp Schotterij ren a kurï alli4 r pnder Directie van ddn Heer Jon Cl A htz f loemeMoorso vanigport1ja rrenAfd l voor kinlerenivan Leden 14 Soc O G Prflïen in unstvoortvèrp Tiiltnóe van al de Sportkarreii door pen Tai £ jPrjsnitdeeling J J L door èe Gondat e Miqziekf reeiffg ng i lin B iui Nli € VOORWAARDEN VAN ioKGA GH fiiichrjjvers persooniyf en vin af Auffnet hnnjhuisgezB Entree voor H fl LedA der Soc O G niet ledei der Vj r 10 eentë Vreemdelingen 8 cents D n nder n l lnzending vru voor een ieder n vüfa alle soorten Miarbeki j mita de voorwerpen betrekking hebben op bloe nen Mplanten InMudingen van Huisvlut a De voorwerpen moeten wordto ingezonden K ATeSöAG 27 l AUG van 9 1 uur O f De Versiering mag alteen bestaan uit levend groen en bioeni n geen Deelname aan het paplierversiering Eén kmd moet de sportkar voorttrekken i é n of Bloemenot rso i kinderen moeten er in zitten Opgaaf voor deeluanie vdor Afd I kinderen van leden der Soc O G moet plaats hebben vóór DONDERDAG 25 AUG by den Heer D C W viK der LAAR daar b onvoldoende deelname deze afdeeling vervalt Voorwaarden voor Dr 1 I ujulL S tl Leden dor VcJr pcrsooalnk onjDoiltteat8 mrt hu Utaisfezin I rjen toegang hébbtn J t jj peraoonlgk en v n af 4nrlnet hnn lhn zl f Geurig en Onschadelijl Zulverlnesvet tegen brandenff ieid klieraditige aangezickts en andere licJiaameroven tfn wonden siTakJteid en utektngen bij verzwenngenwinlerhanden en voeten bij scftur t damoonn entt Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Por bus 90 ot doozen 60 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per flesch Doezen met voer ter verdelging van ratten eu maliën 35 en 20 et Pak jes 10 et Alles met gebruiksaanWflzing iFOlsrO ERS Stoomververij en Chemisclie Wasscherij FiBMA VIIVCEI T VAi SPAESDONCH T I I B u R a Depot bU J B J HORTE Gouda waar vanaf heden alle goederen kunnen worden bexorgd en afgehaald Tiesema 8 RIJWIELHANDEL Markt A B4 OOUDA Levert alle verlangde merken R IJ W I E L E 1 Enime keuze EEITOODIGDHEDEIT Specialiteit in alle Keparaliën Bondsrijwielhersteller 1 Klasse Heeren en Dames R ijwielen TE lïïïïE Goud Uruk vao A BRINKMAN Z Landbouwtpntoonstelling m HaUdravert te ïOUDEWATER op 23 Augustus 1598 j r Ter gelegenheid van de LANDBOUWTENTOoInSTeIlING 1 de HARDDRAVEEIJ te Oudewater zal op pINSl U 2 AUGUSTUS a s een EXTRi TRAM lóopèn Vartrakkende van GOUDA étation 10445 voornlf 1 4 I h asTRECHT 11 20 j f u I i HEKEJVDORP 11 30 Adnkomsi lp tJDE yATBR 11 45 ripo V41V OREKN CICH M ii I I I I mm RAADT WesUven 200 Peperstraat 7 8 1 tAPIJTEF m ZABPÉTTËU liefw en gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ Zuiver Natuur Coolzuur Mn nieuwe tialen WUinders 10 K G 16 K G 20 K G 4 50 5 50 3 25 Firma A DAM Eenig Agent voor Gouda en Omstreken J C DE RUITER KORTi TIENDEWKG iO G O U B A RECLAME KROONTJES EN OR A I JE BROODJES VAN T ZAAL Confiseur Turfmarkt E 67 groot voordeel wil koope zijn SCliOENEN en LAARZEN in het van ouds bekende Magazijn DE ROODE LAARS Groote voorraad SCHOEN WERK in alle maten voor het a s Kroningsfeest Prtjmen tUfn beneden Concurrentie AANBEVELEND J VAIM ZOKl EVELOi WIE TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 20 AugQfitas 1898 I VEEGADEBINO VAN DEN GEMEENTERAAD op Dinsdag dei 23 Augustas 1898 a oaI middagal aar Au de orde I De benoemiog tan een tgdeliik leej ar in i bet babdteekanea enz aan de ArondBcbool fOor ambachtetiaden De rekemog der dd Scbutiery OTer het jaar 1897 De rekeaiog tAd den kasairr der SUdolijke Bank Tan LeeoibR over bet boekjaar 1897 8 Het voorstel tot wyzigiog der gemeentobegrooting dienst 1898 in ferbaod met de beschikking ov£r een gedeelte vaa het raldo der rekening orer büt jaar 1897 Het foorslel lot wyïitting der gemeentnbegrootiub dienst 1898 in verband met de TervDÜiog een r vacature van oi derwgser op de 2e Burgerschool voor jongeun De rekfoing van de inkomstBn en aitgaven der gemeente over bet jaar 1897 Het rooret I tot tjjdehjke opdracht van het onderwya in bet Hebreeuwsoh op het gymoaaiam aan den beer A Ketellapper Het voorstel tot het verleenen van afacbryHMog op aanslagen in de plaatseiyke directe Ibelastiog naar bet inkomen dienst 1898 Het voorstel tot toekenning eener subsidie t n behoeve van ue restauratie der St Jan kerk Het vooratel van den Staat nog een drietal perceelen in eigendom aan te vragen ten behoeve van bet aan te leggen vrsndelpark De ooiwerp vero deningen op de ht ffiog en de invorileriog van bet echoolgeld op de bewaarfcholen De ontwerpen vbu een reglement voor de Bank van teeuing eu ran eeue lustructie voor het personeel dier iDrichting De Heer A T Veeoinga Commies ter SeIretarie alhier ia benoemd tot Adjunct Commies 2e kiftfse ter Provinciale GriflBe van Drente te Assen Door B en W dezer gemeente zyu beooenid t wykmeester de bh voor G de heer G tan Zntpbeo voor H de heer L P Hoogeodgk voor L de beer B J W Huber voor M de heer C G Lsngeraar voor Q de beer J L n Eyk eu voor tj de heer P Kershergea t De derde repetitie van Gouda s Heilanng die gisleravond io Kunstmin gehoudeu werd trok niet alleen een groot aantal sangers doch ook vele belangatelleoden noar Ooa Genoegen f Het salvo vour dat wy $ oor t eerst by den Heilzang mochten hooren êüMkte een zeer goed effect Daar velen niet èp het vuren gerekend hadden bezorgde het eenigen een ferraa iog anderen misschien een ichrik die rehter spoedig hersteld was Dinsdagavond a B zat een repetitie gehouden worden van bet mannenkoor in vereeniging met bet orkest der Schottery terwyl Vrydsg daaraaoTolgend s murgeua te half twaalf ook het kinderkoor zich bierby zal voegen By den heer Th Schmidt alhier ia ter besichtiging gesteld de ofiSeieele iohuldigiogi beker die op het groote schoolfeest van 12 Sept a s in Den Haag Malieveld door H M de Koningin eigenhandig zal worden nitgereihi als aana herinnering aan H M trooos bestyging De teekeniag op deren beker ia ontworpen door den heer I W H Berden te sGravenhage dnarby terzyde gestaan door jhr mr Victor de Btuera Hy ia verdeeld in drie Vakken Üp het middenvnk ziet men het welgalybeod portret der Koningia omgaven door een lauwerkrans diortloohtea met linten an itrikkoD Het tweede vak vertoont bet Konioklyk wapen terwyl in het derde vak deKoniuklyke kroo ook in een laawerkraos prykt Op een lint is hier da datum der Inhuldiging 6 Sept 1898 vermeld De vakken worden gescheiden door versieringen waarin Oranjebladeren en Oranje appelen de hoofdmotieven zijn De boveorand bestaat uit vakken afwisselend met eikenbladeren Konioktgke Kronen en Wb Oe tinten zyu aangenaam van kleur Er zullen den 12en September 12 000 van deie bekers worden uitgereikt Waaracbyolyk zullen velen elders zich dezen fraaien hennneriogsbeker willen aanschaffen Toch zal dit alacbts tot een beperkt getal kunnen plaats vinden want er worden slechts enkele dniienden meer vur aardi d dau er op 12 Sppt voor de schooljeugd noodig zyn Afgeleverd mag er geen worden voor dien datBm dochby den hper Th Scbmidt zyn bons verkrygbaar gesteld teg n betaling van 75 cent ten einde na voormelden datnm den officiëelen beker ie kanneD ontvabgeo Naar men ons mededeelt ral men op 31 Augustus de Kleiwegateeg op waardige wy7 e versieren men zat aan den Kleiweg en aan de Nieuwe Haven een eereboog plaatsen gedekt door Standaard en Tropeeèn met schilden Tu scnen do poorten een laan fan Goirlaodea RU vlaggen 4ie daa aTouds verlicht vordt Het programma der orgelbespeling m de Groote of St Jsn ikerk op Dinsdag 23 Aug 1898 dos avonds 7 uur door deo beer J H B S jaandermao met welwillende medewerking van den heer A van der Stap Bariton Delft luidt ala volgt 1 Praeladinm nud Fuga C dor Adolph Heaae Largo G F Handel Ave Y rum Corpus Joh VBrbolst Voor Zang met Orgelbe leiding Caoiona d moll J S Bach Lied an der Abendbtern Rich Wagner Voor Zang met Orgelbegeleiding t G Sonate Über das Choral sAostieferNoth schrei ich F MendttUsohn ZD dir Bartholdy a Con moto maestosa b Andante tranquillo 7 4 Wilbelmina v o Nas sauwa Phil Loota b Van eene Koninga vrouwe Arnold Spoel Voor Zang met Orgelbegeleiding 8 Fantaaia nach Motiven ans der Schöpfangf von Haydn ErnH Köbler N B No 2 op verzoek Het coDcert door sKopboniac op morgan avond te geven zal wanneer het weer niet verandert worden gegeven io deo tuin der Sociteit 0n8 Genoegen c en niet in de Zaal t Kunstmin f Het programma van het concert was er echter op ingericht dat de uitvoering in iKuQstminc zon plaats hebhen Enkele nnmmers zullen dus niet gespeeld kunnen worden omdat die in deo tuin geheel zouden verloren gaan Dit bezwaar is echter uit den weg geruimd op eene wyze die den Goodseheo muliekliefbebburs ftllessini zal toelachen Die bewuste nummers znlfen o 1 worden vervangen door e nij e Nedertaodsche liederen voor te dragen door deü alhier welbekenden baryton dbr Van der Stap élèye van de Baag iche Muziekschool dia by het orgalcODcert van naast Dinsdag zal optreden Het zingen van nü een muziektrmpet io de open lucht ofseboon hier oog onbekend icbynt in groote plaatsen veel voor te komen o a trad de l er v d Stap verleden week nog met veel succes op in den tuin van den Doelen f te Rotterdam Dezer dagen berichtte het Dagblad van Goudat dat de fontein in het nieuwe planteoea en de uuziektent op 28 Augustus zonden worden aauvaard eu ingewyd Wy hebben naar de waarheid daarvao een onderzoek ingesteld en zyn tot de outjekking gekomeo dat die berichten geheel en al verzonnen lyo Dat voorzichtigheid met bet ryden van kin derifageos niet ta veel in acht genomen kan worden hewyst weer bet volgende flan kindermeisje dat zich giitereamiddag met een wagen waarin zioh twee kleine kinderen bevonden van J in de Lange Dwarsstrait bevond zg op eens dat de wagen omsloeg en da beide linderen op de grond terechtkwamen waardoor een der kleine met het hoofdje op de zich in da wagea bevindende flesch is gevallan waardoor het kind op verschillende plaatsan aad bet gezicht verwond geraakte oomiddellyk werd door taegeaohoten personen geneeskundige hulp van deo heer Spruit ingeroepen De toestand van bet kind is naar omataudighedeu bevredigend Aan het Verslag vao den toestand der Gèmeenie Gonda over 1897 ontleenen wy het Openbare Scholen Verder heeft de Gemeente twee Avondscholen de Avondschool voor Joogena gevestigd in het geboow der Ie Kostelooze School in de Patersteeg aan bat hoofd waarvan is geplaatst de herr J van Kempsn en waarop berhalingsonderwya wordt gegeven in de vakken vermeid onder de letters a g v n Art 2 der Wet op het Lager Onderwyn en de AvoDdochool voor Meisjes gevestigd in hel gehoo der Ie Burgerschool voor Meisjes onder leiding van den beer G D Hey die in de plaati trad van den beer B P van Ciltert welke op verzoek vao die leiding eervol ontheven werd waarop berhalingsooderwys wordt gegeven in de vikken a d en k van Art 2 der genoemde Wet Bet onderwya in bet handteekenen op ces openbare soholeo is opgedragen aan den heer J J Bertelman en op de 2e Kostelooze school aan den heer M den Ouddten ooderwyzer aan die school Hel onderwys in de gymnastiek wordt aan de Ie Burgerschool voor Jongens da Tosscheoiebool en de 2e Kostelooze School door den heer H J Steenbergen gegeven en dat aan de 2e Borgerichool voor Joageos de beide Borgerscholeo voor Meisjes en de Ie Kostelooze aobnol door dan heer H Ouderkerk Io de regeling van dit onderwya op da Ie Burgerschool voor jongens kwam eene wyziging Sedert den aanvang van het loopende schooljaar wordt het onderwys in de gymnastiek binnen de gewone schoolnren aan de rgf hoogste kisuen gegeven en wel aan iedere klasse gedurende ééu oor per week eene regeling welke tot dusver goe sohgnt te voldoen Het oaderwya in de handwerken voor meisjes was opgedragen op de Eerste Kostelooze School aan twee onderwyzeresgen der school en twee uitcluitend daarvoor aang telde ooderwyzeresaea op de Tweede Koatelooie School aan drie onderwyzereasen der school en twee oaderwyzerossen uitsluitend voor da handwerken op da Tussc hen school aan drie onderwyzeresieo der school en twee nitslniteod daarvoor aangewezeu onderwyzeresien op de Eerste BBrgenchoot voor Meisjea aan vier onderwyzereasen der school en op da Tweede Borgeracbool voor Meisjes uu de onderwö eresjen dor school Ter voorziening io de vacature ontitaan door het overtyifen van den beer S Poithnmus werd het hoofd der 2e Kostelooze School beoosmd de heer G D Hey hoofd aener lagei ebool te Krfmpen s d TJiael dieden April lyne nieawe betrekkiag Moraardde In het onderwyzend personeel kwamen verder de volgende veranderingen voor Aan de Ie Kostelooze School werd in de plaats van deu heer J Tb Rinkema dia op verzoek eervol ontslag verkreeg tot ooderwyxer beooend de beer L Svanenburg welke vóór het einde van het jaar op verzoek weder eervol ontslagen en vervangen werd door deo beer H C German aadat de Heer J B Kerpesteio om gezoodheidsredeoeo voor eene bsnoemiog bedankt had Voorts wenlao aan die school benoemd tot ooderwyzer de heer C J W Natzyl en tot onderwyzeresien Mej M J Huber tot duiver slechts tydelyk aangesteld eo Mej C M van t Hof Aan de 2e Kostelooza School verkreeg de beer J M Schouoeoherg op lyn verzoek oDtslug als onderwyzer in zyoe plaata werd benoemd de beer G A de Jong Aan de Tuaschanschool werd ala onderwijzeres tydelyk aangesteld Mej C W Sobriek en zulks ter vervanging van Mej J P Burgersdyk die tydelyk werd overgeplaats naar de 20 Burgerschool voor meisjes Aan de Ie Burgerschool voor meisjes ontving Mej D C Vorster in 1896 tydelyk L Aingeateld eene definitieve benoeming terwyl ia de vacature ootataau tengevolge van bet aan Mej U G Burgeradyk verleende eartol ontslag als onderwgzerea werd voorzien door de benoeming van Mej C £ de Wolff De ooderwyzers C Zoet eo P van Ryk verwierven de boofdacte de ouderwyceres A Th vao der Wonde de acte voor de Duitscbetaal en de ooderwyteres M fi Borgersdijkdie voor de vrije eo orde oefeningen der gymnaatiek Als kweekelingen werden in den loop van het jaar op de verschillende scholen toagelateo P van Eyk J A Pronk W O Teeliog A M Grebe M J Dirkzwager A A Vergeer C J Weorman W U Spruit D C Doornik en F H Reabaen De acte van onderwyzer of onderwyzeres werd behaald door de kweskeliogeu W Peppelman van Kampen M Boogaerdt A H L Niermaos J W C Vermeulen en C W Scbriok De acte voor de vrge en orde oefeningen der gymnastiek verkregen de kweekelingen A K H Taminiau A Schuling W de Jong A W Groanendaat G Blommeudanl en J J Cornelissen terwyl de dames J W C Vermeulen en C W Schriek tavens de acte voor de nuttige handwerken verwierven Wordt vervolgd De kapt P W Weber van het 4e reg inf te Leiden wordt 1 Oct voor den tyd van 1 jaar werkzaam gesteld onder da bevelen van den chef van den gen staf te s Gravonhage ZoBTeauREa en Zmv LXUT Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kark te Polsbroek door di IJ Bootama alhier Bkhkbnwoudi Door de feeatcoromisiie ia bepaald dat bet Kroniogsfeojt alhier den Men September zal gevibrd worden Hoewel een programma van de feestelyk heden oog vastgesteld moet wordeo kan na toch reads worden gemeld dat s morgens een optocht zal worden gehouden waaraan byna alle personen dia eenig ambacht of bedryf uitoefenen zullen deelnemen Ook de leden der zaogvereenigiog nomen deel aan den optocht a Middags zullen tal van volksspelen plaats hebben Ter opluistaring van bet feest zal dienst doen het gnoatig bekende mnziekcorps van Oederkerk a d IJael dat 21 werkende leden tail Êen genotvolle dag staat ons derhalve te wachten I P liKOP Door de leerlingen der openbare Itftft school alhier werd Woensdag onder Mpig van het hoofd den heer J Nyland 00 reisje ondernomen naar Amsterdam alwaar verschillende merkwaardigheden ali Artis bet kopioklijk paleis het ryksmaseum auz warden bezichtigd Mso oordeelde het gald door dan rud tan