Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1898

ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 C ENT I r I I BERICHT VAN INZET der HOFSTEDE I Bloemendaal onder Waddinï een groot 19 47 58 HECTARE Perceel 1 groot ruim 5 45 12 Heet op f 9000 verhoogd met 600 2 5 62 76 tlect op 7700 verhoogd met 700 3 2 74 50 Heet op 3080 verhoogd met 100 4 2 0150 Heet p 2700 verhoogd met 100 5 3 49 30 Heet op 7000 Wtr Voor de aanstaande Feesten worden Bestellingen woor IJIRLAI DES a 15 eent per Meter aangenomen bij A BEmKMAlI ZOON Lange Tiendeweg XjeTT erian g tQoedkoopste en soliedst adres Toor Vervoer van Inboedel zoowel Innnen als buiten de stad met gesloten Vfcgens by A a RAVESTEIJN Oude Oouwe Alles wordt tegen Transport schade vereekerd Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOFLATTEN AEGBITSATES EU LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel lllpoedige allevering Mette uitvoering Coucurreerende prijzen BRAND 1 WOEHISnitG a § van s morgens O unr l § uU 1c hand te koop blJ C H ICIIUTTELAAR te Gonda de door BRAND en WATER beschadigde 111 S ALS Hijst Maïs Gerst Krenton Uozijnen Appelen AFSLAG op Donderdag 25 A ug n s t u a 18 9 8 ten 11 ure precies in het SCHAAKBORD te Govda Verhoogiugen worden op de perceelen aangenomen tot den dag van afslag uitgezonderd Zondag tegen 10 püt ten kantore van Mr L MOLENAAR Notaris Waddmneen 19 Ang 1898 EIf2 Echt CHRISTOFLE ZILVEREN LEFELS TOIIEEN THEE LI UEURLEFELS Kurken lessenleggers enz Tegen Depót prIJzen steeds voorhanden bij TH SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS aOUDA Hoogstraat Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 22 AOGUSTUS 1898 s morgens elf uren in het Hotel db Zalm aldaar ten overataan van Notaris 1 KOEMAN te Ilaaslrerht ViK een ontaufis nieate geboutea HUIS en OKIE HUIZEN ingericht voor 4 gezinnen met ERVEN SCHUREN BOOMGAARD TUIN WEG en WATER aan den Platlenweg en de Vaarwetenng te HEEUWUfi wgk H Nrs 8 9 10 11 en 12 groot 19 Aren 30 Centiaren Breeder bg biljetten welke evenals nader inlichtingen te bekomen zgn ten Kantore van Notaris J KOEMAN voornoemd JiandteeJeeninff Vmet rood lettBzVt iet voorai op de jOberlahnstein OIRKTEUK OCR VICTOKIABRON OBCRlAM fSm t ir verkrijgbaar Overal MoMtathappij lot ExploitaHe ran de Vietoria Bron Kantoor voor NederlanO BoQmp ea éO Rotterdam Te GOUDA bg C LDGEd Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Ulrecle Spoürwegverblndlngen uict jUUUA 9 10 9 14 9 8S 9 B4 10 11 11 18 9 80 9 84 9 48 10 18 10 80 11 88 6 16 6 61 7 SB 7 6 8 40 7 46 8 11 0 10 89 11 O 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 9 46 9 66 10 86 10144 11 45 rn A l ÏT R BtTT 1 viumraT O O D U A i MHTtRDAM 84 718 758 8 14 9 07 10 19 10 7 18 00 18 10 18 3 8 80 3 17 4 83 6 80 47 6 05 6 56 8 86 door 10 1 8 14 48 10 57 LU ji 80 7 51 8 86 IWI 1 6 84 718 7 88 8 14 9 0 l 1 8 87 7 10 10 84 A t w 8 019 0610 8618 48 6 0ol87 8 40 lO OJ 11 37 11 38 18 87 3 45 8 34 6 4 6 84 7 18 8 48 10 86 10 4lK t oS 8 80 9 83 10 O 108 8 16 8 6 10 18 11 41 7 04 7 48 Ss 8 9 89 10 61 11 46 18 38 1 96 3 08 8 O 6 04 6 88 4 7 39 59 10 6H1 18 utrerbl 6 85 6 S3 7 45 8 37 8 49 9 00 9 80 lO K 10 88 11 88 18 08 1 37 8 08 8 36 3 6 4 48 6 8 6 80 6 56 7 56 50 11 07 9 86 10 08 10 84 Woerden lt 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 56 13 34 8 47 4 16 6 50 7 18 Oude 8 14 10 46 4 84 9 6110 9 11 10 18 11 i 08 8 40 4 87 6 10 6 07 7 19 8 11 roim 3 not Z M ko iog Leopold fan België per jacht aa Oateude Z M werd met eeo Belgische lootlsaloep aan de Nieawe liaveo nao wnl gnzet waar da laapecteoT vi d bet loodsweren de hee Van Uchooteu gereed stond met een laodBuer Z M vergezeld Tan drie oflBcieren v n ziin jacht eft den heer Van Öchooten kwam tegea 4 DDt te Middelburg aan Hg reed langt e rooroaamste straten en vertoefde eeui ie oogeDbllkken aan het Hote de Nteowe Doelen Van daar reed Z M nnar Weslkapelle Sedert WoensdagaToad wordt te Utrecht een 14jarig meisje vermist Diea avond uitgegaan om op korten afstand van hare woüiDg een boodschap te doen is ly met weder teruggekeerd terwgl ty etenmin iets tan zioh heelt doen hooren üet vermoeden bestaat dat zg met den 18 jarigen knaap T genasmd mei wien zg sedert eenigen tyd tegen deu zin barer oaders verkeenog heeft naar elders is vertrokken Ëenig spoor werd tot beden echter nog met van ben gevonden U D ADVERTENTIEN Voor de zoo vole bewyzen ita deelneming onderTonden bg het plotseling o eiIflden fan onzen innig geliefden Echfgenool Vader Behuwden Grootvader den Heer H OVEKEIJNDEU betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam Wed H OVEREIJNDEB Oouda 19 Angustna 1808 Voor de bewyzen van deelneming ondervonden bg het overlgdeu van onzen geliefden Vader Behuwd en Grootvader den Heer C0KNELI8 VERLOOU betuigen wg onzen hartelgkeu dank Uit aller naam C R VKRLOOU Oouda 19 AnguatuB 1898 OirZICHTBAEE HEEREN en DAMESPRUIKEN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten uit door SOLfEDE AFWERKING bg H P VIN WiJNCilARDEN Coiffeur Kleiweg Gouda mmmm Wie met de a s KRONINGSKEESTEN wenscht te ittumineeren wordt beleefd verzocht bestellingen te doen opdat men ze op tgd ten uitvoer kan brengen STEEDS VOORRADIG Vetglazcn Stearine Blokjes en mooie w voor GASILLUMINATIE bg W J VAN LEEUWEN en M VAN LOOS 8 3B 8 4S 8 49 8 68 a cs Oonde 7 Moordreoht door 7 IIS NieuwerVerll 1 S Oapello ► 7 4 Bolterdam 6 11 l H SiS 8 6 08 6 11 6 19 6 86 Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Uoordreeht Ooudi 4 45 4 t 6 04 5 11 5 17 Gouda 7 80 8 80 Zevenhuizen Moerkapelle 7 43 8 48 Zoatermeer Zegwaerd 7 3 8 1 Voorburg 8 07 9 08 H 8 1 9 08 5 46 6 68 6 6 6 H 6J8 7 80 eHags Voorburg Zoetermeer Zee asrd eveahuiien Moerkapelle flnnrift j 7 48 6 89 6 5 7 1 6 80 6 86 6 43 08 tiondi üudew Woerd inrookl 8 87 9 oa 8g Qoude SPIERINGSTRAAT Telefoonnummer 71 cF ofografis Siuéio 19 Alb Volo s met 2 Proeven ƒ 2 50 naar elk Portret tot levensgrootte OOK ZIJN alle Nabestellingen van den heer M D WESSELS bg mg verkrggbaar Dagelijks ook deê Zondags geopend F ViN DER WAALS FLUWEELEN SINGEL 682 bg den Tiendeweg Gouda De Sub Commissie voor het BLOEMENCORSO op UT lUG a 8 zal MAANDAG 29 AUG a s les avonds 8 uur sitting houden in het Hfttel dp Zalm tot het geven van INLICHTJjSGEN Tiendewegf S9 L K V E R T Qloeüicht Kousjes Samen staande op f 30B80 Lihdoornmiddel Teven tegen eelt en wratten m Fhêdijet a f 0 23 Verkri qhaai hii D MIEBIES DROGIST Kinweg E 100 He een onovertreffelijk WIT LICHT geven a go ets Zoowel voor llcercii ala VOO DAMES en KINDEREN is het beste® dres VOOR MUZIEKINSTRU MENTEN ut prij eii coiicurrrtrondc met dp wrste in on land beïtnaiule Maf flrijiion VIOIE Fr oud I lr Inslr v 96 ORGELH ANDEL Fenijie prathtigt STORY rrARK OROFLI loor vprmmderiien nrus Vin 195 ïoor ƒ 17B Van ƒ 175 oor lB6 L C DE LANG GOD DA iBOOTI MillkT TEICOT DNBESeOEDEM NARRT A 70 Soliede Kwaliteiten Extra Lage Prijzen Aanbevelend ü iMmii OaaELBESPELnS m de Grooie of St Janskerk op Dinsdag 23 Augustus l898 dea avonds 7 uur door den Heer DelftsclieSlaolie J H li Sl AANDEllMAN lUnf II it baste lawl vu tegen Jiolil na Rbenraabek Leaoenpynen kortom Z lagen pyDBii van ulerloi M Wat Is met het Ml HooMpgn en Verkea lheld7 met welwillende medewerking van den Heer A VAN DUB STAP Bariton Del t Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegen betahng van ÏO Cen verkrggbanr bg de Boekhandelaars J vjn BENTUM ZOON en bg deil KOSTER laan te wenden tegen NIEUWE Vit i huiigeihi i=7j g Anl Br PatolxpeMe Bessen Jenever Pnia 50 oent 7e oent en fl 25 de Smit VfforlündeD in de meeste Apotheken en b F A Riobter t Co te Botterdam J ir BEUMEE voorheen Firma C MESSEM KER Hooge Gouwe C 255 Zonierdlenst 1898 Aaogevangeo 1 Mei TUd vao Greenwlcli OOU DU A ROTTSUDAHtim Ter 4 5 18 5 19 88 3 48 3 c7 n ai 18 18 11 8S 11 8B 11 48 81 18 88 18 58 1 1 14 1 98 4 8 5 88 5 61 14 7 81 7 SS 8 30 8 5 9 6 10 04 10 86 11 18 ir 8 0S 10 11 8 09 10 18 I n s V 8 16 f nu 10 8B jr f 5 10 B 40 6 11 6 82 7 60 8 95 8 48 9 10 10 16 10 84 10 84 1180 3 30 4 4 15 4 4 4 0 4 7 04 10 6 17 6 97 6 84 6 41 8 47 7 86 8 7 9 47 e 64 10 01 8 80 10 07 10 80 1 44 1 4 8 01 SOS 8 14 10 10 8 86 11 86 11 O 18 97 10 19 10 89 9 8 f 10 8 10 48 10 18 10 49 9 88 8 60 8 4 4 06 6 46 5 5 11 64 19 08 18 47 t n 4 05 1 84 B0UD4 Dfc N HAAO iw nm 11 18 18 16 18 6 8 14 8 46 4 49 4 5311 30 1 8 67 1141 1 19 6 18 11 65 g 1 38 38 ll 18 46 1 4S 8 48 1 5 15 5 87 SS 8 54 10 10 18 10 31 10 38 5 85 6 54 6 11 7 84 7 61 84 8 15 8 89 8 84 10 88 11 6 i n 7 56 9 88 10 U6 u 9 84 H 9 48 9 69 8 88 10 10 10 88 5 53 6 28 6 89 8 04 5 80 1 86 1 41 1 66 8 06 8 17 4 83 4 89 4 3 5 04 15 11 85 18 88 3 4E 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 11 87 7 40 6 18 6 18 6 80 6 39 6 60 8 14 7 48 U 60 4 08 4 87 10 16 1157 18 05 8 08 9 0S I10 9 M 10 5 lKm t S 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 45 6 80 7 45 9 4 9 36 l m W 7 80 8 86 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 38 8 00 10 0 9 49 9 66 10 84 11 10 doud 1 09 9 11 lO O 18 51 8 66 4 47 6 4 7 4 1 4 i U 1 6 Openl are Verkooping V41I llllZEPi m U m te QOUDA op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1898 des voormiddngs te elf uren in het Hotel df Zaim aan de markt aldaar ten overataan van Notaris J KOEMAN te Haastrecht ie weten 1 WINKELHüIS en EEF aan de NieuweHaven Wflk N Nrs 227 en 227a 4 HUIZEN en EKVEN in de Vrouwesteeg wflk H Nrs 181 182 183 en 184 2 HUIZEN en ERVEN in het Plantsoen nabvide Vronwevestesteeg wjk N Nra 244 en 245 I HUIS en EBF in de Boomgaardstraat wgk KR Nr 18 en 2 HUIZEN en ERVEN aan den Torfsingel wflll P Nn 131 en 161 De perceelen zyn bleeder omschreven bg Nolitien welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Insectenpoeder in gisten flacons is onmisbaar voor het dooden van Vliegen Muggen Krekels Torren en andere lastige insecten Planten en Vogelkooien waarin zich de luis bevmdt worden door dit poedar geheel gezuiverd Flacons 38 Cent hg J VAN OiJE Kleiweg No 1 MU te GOUDA op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1898 des middags te 12 uren in het Hotel db Zaimi aan den Markt aldaar ten overataan van Notaris 1 KOEMAN te Haastrecht van eenige pereeelen uitmuntend sedert jaren goed bewerkt WEILAND met WATER en WEG gelegen aan beide zgden van den Winterdgk nabg Gouda m den polder Bloemendaal gemeente Waddtntveen groot 10 Heklaren 45 Aren 7T Centiaren en zulks in vier perceelen in het breede omschreven bg biljetein welke te bekpmen zgn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Nadere inlichtingen geven de Notarissen C J DB GIDTS te Pijnacker en J KOLMAN te Haastrecht LEDEN der Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN der HoU Maatschappg van Landbouw welke nog wenschen te Adverteeren in de Feestgids worden verzocht daarvan opgaaf te doen niterlgk MAANDAG 22 dezer bg den Secretaris A VAN VEEN WIE zijn Rijwiel opknappen i Gevraagd BE WijlUti PMSHSOOX om voor een engros niagazgu in nette Couranten Artikelen het platte land te bereiven tegen vast salaris en provisie Brieven franco burean dexer Courant RRONINGSFEESTElT Het goedkoopste adres van WOL KATOEN en NATIONAAL Vlaggendoek DEC0RATIE KAT0EN K1NDEBVLAGQEN Wollen en Katoenen WIMPELS en ORANJE FRANJES KOORDEN KWASTEN on verdea alle soorten VERSIERINGSBENOODIGDHEDEN FeeBtcommissie s en Hoeren AauuemerH gemeten ruim rabat Echte Zilveren INSIGXES NATIONALE FLUWEELEN l KTTKN geheel nieuw voor Heeren Fietsrgders en voor Optochten VLAGGEN 3 El lang GO cent I S REISER Korte Tiendeweg QOUDA Vlaggen in alle grootten TEHVVB Hotel DE ZALl Molenslmal 49 sURAVEMUGE OPENING Zaterdag 20 Augustus 1898 Minvaani aanbevelend M VEKMAAT Jr Propnétaire Bnrgers i ea ne IS het beate en goedkoopste kettingloo e RIJWIEL 1 c Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda glf € ecn beter adres voor alle soorten SCHOEN WKRK als het ooriilirabanLsdi Scliocii en Laarzcninagazijn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegateeg Aanbevelend Q SMITS Alle reparatitn en aangemeten werk D J m TEISEN i 10 I Dubbele Biuivt B TAILLE