Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1898

0 Dinsdag 23 Augbstiis J898 Na T664 BTste tlaargaQg bftbMTo der kiodenD afgmtMD ttft fietiDg na bet krooiDgrifeQ t Diet beter te kunnen beste den den op den wyee het nnttige met het aangename te vereeni a en dat bet doel bereikt i blijkt vtl nit de vrdol ke gesiefateo en opi ewekle rerhalau waatmei de kletaeo vunr wie AmsterdBiu tot doVvevre alleen maar Op de kaart beitODil tera keérdeD Gemengde Öerichten De politie te Leiden beeft de band gel gd op een 13 jarigeu knaap die nm saa guld te komen ten einde met zgo gewezen ecfaoolntikkWs nla Katwgk te kunnen geen in t midden Tan den nacbt ran zgn bed ieopf etaiiD zicb heeft begeven io den tnin achter zyne woning en rerder over een mnnriDdjen van zgn bonrman om door een poort te komen hy t keldergat van den naa i wenenden winkelier Hg il vervolgens door dat gat gekropen en den kelder welke onder t baie doorloopt ingegaan waarna bij m de woning zgni bnurmaaa uitkwam Daarna zocht bg den winkel op en nam nit de gesloten tooobanklade rnim f25 welk geld hg den regenden dag met een 16jarigan jongen verbraste wrai Nieuw eiji Aévertentiejklud mor Gouda en Örnmireke il Tdtftoi Mo M 1 Dfe Uitgave dezer Courant geséWeclt dagel J s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco pej post ƒ 1 70 f i j i i A Eonderl jke Nommers V IJ F A DVERTEP TIEN worden g eplaaM v a 1 5 regels pÖ Caivten iedere reg l m m 10 Centen t roofe letters yö rijeïj ln rék naar i aaterui4tei j iV iiè ifjcw ï ma n mtJ b hi Inzending m Avfmmwi tot l Uiir dea nidde tï yJ ö a h aJi Wi41 UyU P 1 f i M im ii rd l iit i C ENTEN r AJiï jf ï Zooals reeds met een kort woord is gemald 1 ontstond er eetgisterenavond te ongeveer acht 1 nor een hevige brand io een geboow gelegen aan de haveokom te Almelo waarin gevestigd is do Twentiohe fabriek voor hoDtbewarking van de firma Scbolteo Stad en de timmer mansvverkplaats van de firma £ Soholten Zooa De brand is ontstaan op den bergzolder en door dsD grooteo voorraad hout stond bet ge heele geboow in korteo tgd in liobtelaaie De brand was zoo hevig dat er aan blnsschen niet viel te denken eo er ook bgoa niets kon gered worden Ook het gerredscbap van de timmerlieden verbrandde De brandweer had veel werk om de omliggende perceelen te beschermen Tegen halt negen begon een blok van twee naast de fabriek gelegen heerenbnizen te branden Door het krachtig optreden der brandweer bttpaalde de brand zicb echter tot een der bovenverd epingen die geheel nitbroudde De bewoner was juist afweaig Ook een na t de timmermauswerkplnne gelegen koetsierswoniog bekwam betaugrgke schade In de fabriek van de firma Scbolten Stud werkten ongeveer vgftien werklieden dia no tgdelgk zonder werk zgn Om tien onr was het g vaar voor de omliggonde perceelen geweken Tegen ongeveer half twaalf toen de brandweer nog bezig was met blnsflcben brak er npnieaw een hevige brand uit en wel in ee b ok van drie woningen gelegen in de Ofanja slraat bg den smid en veehouder Steven Hst vee en de varkens konden nog tjjdig gered worden eu ook van de inboedels werd veel in veiligheid gebracht Doordat er veel hooi op dan zoldor bewaardwerd bad de brandweer veel tgd noodig eerzg den brabd uieeiter was I Een politie officier van Brassel was Zondag de held van een zonderling avontuur In de nabyheid der Willebroekscbevrart komende vond bii daar een 50 tal groote en kleine soboeliea welke in bet water enige verfri Bching socbten legen de stikkende warmte Dit is verboden en de politieman gelastte hen op te kramen Daar sg weigerden nam hg van eenigen der moedwiMigaarda bet kleergoed mee Dit was het teeksn voor een algemeen verzet Met 50 te gelgk kwamen zg nu uit het water vielen den politieman aan sloegen en stompten hem en omringd door die 50 spisraaakte kerels waar geen pakken aan waa moesl de ongelukkige agent bet baseopad kiezen Bbl V Antw Dorpsmenschen zgo van een ander zenuwmaaksel dan stedelingen Te Potten op de Veluwe wi do een 72 jarige man een wrat van de linkerhand verwgderen en nam daartoe een ugptaug en trok de wrat er uit E r ontstond een gevaarlijke wond welke maar niet genas De hulp vau den geneesheer moest eindelgk worden ingeroepen en nadat deze eerst vrncbtetoos alles aavgewend bad om de woud te gcaetea achtte bg bet ter voorko ing van erger noodig de band af te zetten wat dao ook is gtschied Donderdag is te Woerden een wielerwedstrgd gebonden met den volgenden uitslag Kampioensohap van Woerden wedstrgd over 25 KM open voor Woerdenaars 5 deelnemers 1 J P de Vries io 51 50 2 G van uitstekende 5 Cent SIljAAïlé LOUIS BISSCHOP TOUW MEEZ Vliet Azn in 51 55 3 H Groeneveld io I 52 0 Wedstrgd over 25 I M open voor alllid 0 van den A N W B 16 deelnemers 1 J Sebraawen Am terdan in 44 20 2 Ld Wilde Noordwgkerhout in 46 5 3 Jde Grauw Hazeriwoude iu 46 15 I Verder was er een wedstrgd in langzaam rijden fn een lahg pijpeorit 1 De correspondent der vN R Ct te Batavi 1 seint onder dagteekening van gister I Op een troep die uitgezonden was om 1 Toekoe Oemar in Tangieh te toeken werd de f 16bu dezer in een nauwe kloof met rotssteeoe 1 geworpen De trorp bereikte Tsngseh eie I door gebrek aan levensmiddelen Zy keerd I naar Keoaaala terug I Aan onze zjjde werden gewond de le luite 1 nant der infanterie A J Goossen en 4 min 1 deren De vijand had 18 dooden 1 Ëen tweede gister ontvangen telegram ra 1 onzen coriespoodent der N R Ct te Batavia 1 meldt Een patrouille in Lnpong ouder aanvoerio 1 van den lè luitenant der infanterie W va 1 der Vlerk beeft Pang Abas en Toekoe Abas doodgeschotso Aan onze zgt e werden iwe I minderen gewond De correspondent v in bet Handelsblad t Batavia seint van gister 9 u 45 m a morgens Oe colonne Rhoigigsns ontmoette hevige tegenstand in het hoogland van Tamses D vgand was onbereikbaar door een ravijn In een nauwen toegèng in de rotsen werden ds luitenant Gooszen benevens drie mindere gewond Burgeriyke Stand GBBOREN 17 Ang Maarten ouders A G Schouten eo W Hoobeek 18 Corne is oudeis D van der Meide en M C Weeterman I Pieter ouders Q Piket en C vau Dngveobode Hendrika Cornelia ouders J C Verkerk en A Suaterae Wilbelmina Maria ondei s P Klerks en A Bekkers Gerr t Johannes ooders A van Leeuwen en T C I Krugsheer 19 Johanna Cornelia ouders D Tuineobnrg eo J Flux 20 Johannes I ouders J F Brnijatens en £ van den Horen OVERLEDEN 18 Aug J van der Slrigl I wed C de Jong 75 j G Jaspers 6 w ONDERTROUWD 19 Aug A Polack I fe Rotterdam eo B Monasch 0 van de I Nieuwendgk en A de Korte Moordrecht j GEBOREN Geertreg ouders H T Tier en L Veiirtoep Cornelia ondors W M Burger en A Klever Maria Petronella onders P Z de Jong en G A J deVia Maria onders P Bikker en A van Sobaik Jan ouders D van Dam en L van Javeren OVERLEDEN Sj Graveiistegn 77 j GEHUWD P J B Verkado en M A I van Dam I INOEZONDBW I Mijnheer de Bedacteur I I De verscbillwde dag en weekbladeu doorI lezende geloof niet dat er een stad of dorp I is die niet reals weken en dagen te oren den I volke heeft bekend gemaakt op welke wgie I zji do inhnldigingsfaesten van onze geliefde I Koningin Wilbelmina zullen vioran I Tot nn toe hooren wg Gouwenaara nog I maar btaeds nieta I Mg dacht dat de Feestcommisiie reeds lang I iets van zich zon hebben la en hooren op welke j wgze Gijiuda zou feestvieren I Verscheidene verschillende mensehen waehten er op Wy zullen zeker verraat worden misschien ook wel dut de Commissie zich zal belasten met het veisieren van grachten of straten Zoo dit niet bet geval is wordt het waarlgk tgd als het niet te laat is dat ook anderen tut aanvnlliag nog iets doen Het zou toch jammer zjjn als door die geheimzinnigheid de feestviering gedeeltelgk zou mislukken Verleden jaar heeft Gonda getoond dat als zg wil zij ook kau B Overhemden Fronts A van OS At Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Teleph m If 3t B urs vaB Amsterdam 19 AUGUSTUS Vikr 8lotkrs 87 BS ïVi 101 8 V 8t H 17 a l 97 98 7 l IS a 3 a 74 B 104 96 86 100 100 64 66B 489 lOOl j 42 101 198 UE U 987 128 108 86 80 118 112 08 217 loa ii Vs 67 a IKO 8 7 7 1001 102 100 14 1877 12 103 56 102 11 112 KznnuHn Usrt Ned W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoKoiB ÜU Gen M 1861 83 2 Ituii Insehrgviog 1869 81 6 OoSTBlia Obl in papier 1868 6 17 dito in sUver 1868 6 i PozTuOAL Obl mot coupon 3 dito ticket 3 361 BuaujlD Obl Binnenl 1894 4 dito Gecona 1880 1 dito bij Bolbs 1889 4 dito b Hob 1889 10 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spakjz Perpet schuld 1881 4 Tuamij Gepr Conv leen 18 0 4 Ge leeuing aetie D Geo leeuing aerle C ZoluApa Bep V obl 1892 6 Mmioo Obl Buit Soh 1880 6 I VlNEZUBLi Obl 4 oabep 1881 AMaiiBDill Obligation 1896 8 BolTZaDiu Sted leeu 1894 8 NlD N Afr H ndelav and Arendab Tab Mü CerliSeateii MiMastaohappij dito Am Hypotbeekb pandbr 4 C alt Mü der Voratenl sand a Gr Hypothoekb pandbr 8 Nederlandsche bauk aand Ned Hsndelmaatieh dito N W k Pac Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotbeekb pandlr 8 Utr Hypotbeekb dito 3 OosTKNB Oiat Hong bauk aand Bust Hypotheekbank pandb 4 AHaaiZi Bqut hypolh panób 6 6 Maiw L O Pr Lien eert NzD Holl IJ Spoor Mij n Mij lot Eipl V SI Spw saiul Ned led Spoorwegm aand I Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlUia Spoorol 1887 89 A Kobl 3 76 Zuid Ilal Spnmij A H obl 3 FoLFN Waraohau Weeuen aand 4 Busi Gr Buaa Spw Mij obl 4 l Boltisobe dito aand j 14 I 2 PaetoWA dito aand 5 Iwang Pomhr dito a iiid 6 Kurak Oh Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I AMBaiKA Cent Pac Sp Mij o 1 61 Chic North W pr C ï lil dito dilo Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v IlUuois Central obl in goud 4 Louiav Naahvilli Cort v a Jl Moii o N Bpw M Ie byp o 6 Miss Kanrai v 4pCt pref and N ïork Oiitas o West aand dito Fonn Ohio oblig 6 I Oregon Calif lü byp in goud V St Paul Minn ti Manil ob i 186 Du Pao Hooflijn oblg 6 60 s 178 197 y 10B 100 100 116f UB dilo dito Lire Col Ie hyp O sl Canaoa Can South Chert v aan I Vin o Bnllw Na Io li d o O Amsterd Omnibue Mij and Botterd TramwD MaBl8 aml NsD Slad Amatordam aand 3 Btad Boitordam aand 3 BsLoia SUd Antverpen 1887 2 Sad Brussel 1886 2 HoNO Thoias Eegullr G aelaoh 4 OosTlDK Staalsleonig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SpAHjr Stad Madrid 3 1868 28 Ned Vfr B z Avli Spool oort 1 115 ADVfiRTENTlEpy 2 Kisten makers GEVRAAGD J Vergeer KATTENSINGEL Gouda JACHTWATER Zeer aan te bevelen voor schoolgaande kindor n Prgs per flacon No l ƒ O BO No 2 ƒ 0 30 Verkrggbaar b Kleiweg E 100 DROGIST 9 Aangebodeu een GROOTE PARTIJ Fiin DEMMGEOEN ooi genegen in kleine Partijen te vorkoopen Adres AMBRONÖEN PEANSCHE STSQllVIffiVEEIJ KN iheniischi Wassfherij H O I 1ÊrttlKli lt liriiinKaJe Botteraam QobrovetrtrI door Z M den Koning der Belgen tloofddepüt voor GOUDA de Heer li VAN OS yCz SpeoiaHtott voor hot stoomen en verven vau alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle i Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomeg van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwst en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt £ 0Bw P D 1KB OUDE m SGHIEDAMMER GENEVEE Merkt VeTkrügbaai by M PEETERS Jz N B Als bewija van eobtiieid ia cachet eu kurk ateeda voorzieu van den naam der Firma P HOPPE NIGBLTOAP Stedelijke Gasfal3riek te GOUDA De prfls van hei gas ia 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4i ct Onder zekere voorwaarden worden peiceeleu gratia aan de hoofdbuis verli oaden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgaametera bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelyka afrekemó en vau de fabriek tampen kooktoeatelleli enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Koninklijke Machinale Fabriek DE HONlGBLOEMt vm H K vanSchaik Co gevestigd te e Oravenhage Hepplerttraat en 9 nabg de Regentesselaan van Z M den KONtNG van BELGIË Indien gij hoeetll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sopenor DmivenBorst Honig Eitraot FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrggbaar hü Krma WOLFF Co Westhaven g S Gmdn O MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E fl Tan MILD Veerstal B 126 to Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boehop B T WIJK Oudtwaler M KOLKMAN Waddimemen ttttUenlandscil Overzieht Kmni FrtJix Jowph varlpiat anDstaanJeD Vijjdftg lachl en btgwft swh df n naar Weenia n miiuhiflu ook wel na Boedapwt om met de rainiiteri te benadslagen over 4flD Aoigleich Men grlooft wel dat graaf Tbafi eo bajtOD Baoffy den grondslag voor een orereeit fon t hebben gevonden en het pjvtwerp Eoodra ze het daurover eeai niJD geworden a o de pttrlementen zuUen voorleggen M V boe Kal graaf Thon dan voor eeo bahoorlgke behandeling zorg drogeo Heft hy de iaalverordeniDgeB van graaf Badeni niet op dan ullande Uuitschartfaan obetraotie bltiveo voortf tao Geefk hg aan da eiaohen tan da DnHieberi toe dan Itrggt by hek met da Oeeohen te kwaads wier organen van de nitertte liokecbe tot de oiterst reobUrbesob keering eenetemmig verklaren dat de Czeohep da obstTDotie xallen OTernemen toodia de Daitiohere haar laten vareo Uit Madrid wordt aan do TpinpB gemeId Daar allee er op wgst da de onderbaiide liegen tneicbea de Yereenigde Staten on Spanje lang zullep daren zet de oppositie krachtiger baar pogingen voort om de bgeenroeping van de Cortes te vertrögen ook deze aieowe beweegreden aan toerende dat bet na de atatcing der üendfliykheden onraogelgk ton worden de uitgaven voor de koloniën bet leger en de marine lange wettigen weg te dekken nit de bronnen die de volkavertegeawoordigiog enkel ten behoeve van den oorlog beicbikbaar heeft gesteld Men gt dat Sagaata begint te aarzelen ofichoon by de meening deelt van den minister au baitaUaodBcha ukea oni het bezwaar ven hut vergaderen der Cortes tgdeDS de vrsdesonderhandvlingen De regeering moet voornemens yn van ds Versenigde Ststen de verklaring te verlangen dat de capitalatie vau Manila na de onders teekenlng van het vredesprotocol taeo ongunstige stigegevolgen voor Spanje tal hebben Of dat vertoek iels tal oitwerken ZooaU men wel verwachten kon heeft de regeering te Madrid reeds te kennen gegevea dat de capitalatis dooi den commandant van Manila geteekend niet de overfiaaf van den geheelen archipel in zich kan siniten V Men herinnert neb wellioht dat onlang bet geruebi liep a s eo prins Albrecht van Pruisen de regent van Bronsw k wtldra aftreden omdat hg het regeeren mosdé was HSViLLETOK Dl Uexicaanscbe Beeldhouwer ÏEN VBEHAAI DEU AZTEKEN Naar het Sagthch Ëeo ucbt en sangeDeam Hobt Verhelderde haar en de dampkriDg was er vervuld met de heerlijkste geuren Uit deca rnimte riohtten oh versohillonde gniigeD Baar andere Tortrekken Een dier gnngen die wg thans hUbq volgen loopt ten minste tweehonderd roet vet over ruwe en losse ateenen eu door eeoe ewarte duiBternis maar na plotaoling een hoek to ayn omgesUgan komen w in eeoe dauw vsrliobte kleine grot waar een schildwacht op post staat by eeae soort van ingang gelijk wy reeds de eerste maal zyD doorgegaan Deze grot achter ons latende gaan wy nog een uker eind weegs voort tot dat wy uitkomen in een mtohtbaar dal met sware boomea es weelderige heeatergewaasen rqk bexet Vroeg in den morgen die op UK gestoorde on derhoad tusscheo Maxlta en Matina volgde boorde men atemmen dïeht in de nabybeid van den ingang der apelonk Weldra kwamen Crusilh en Totuea te vooraobyn Maxtia en Macina goleidende Met geboaden arraan gingen dece beiden voorop en strekteo ten doelwit aaa de spotteroyen der twee aaderen Toen y da grot bianeoi raden eweelde eane gedaante over da naburige rotsen sprong snel vooruit eu stond Wat hiervan ty ii nog niet met nekerheid te zehgen Wèl wordt thans verteld dat de Daitsebe Rondsraid geneigd son cgn mei het oog op den 18n Terjaardag van den ondsten BOOd van dsn hertog van Comberlaod op 28 Odt a s de ordonnanties Tan 1885 waarbg het Welfische Hnis van den IBrunswgkschen troon wordt nitgeiloten te herroepen dp voorwaarde dat de hertog van Camberland dsn afstand doet van zgn aanspraken op den troon van flannover Ts hg daartoe niet bereid dan Bon in Braniwgk het regent ohap van prïaa Albrecbï va Pmlsen bigven be taan V rins ïmeritinaky de sta dbdlldef vAn Polen heeft id het jaar 1896 een geheim rapportaan den czaar gericht over den toebtand ioPolen Dit rapport werd slechts in enkeleexemplaren gedrökt voorzien van eigenhandige kaotteekeningen vad den czaar tendienste van de leden van den Staatsraad Een der exemplaren ia gevallon ia ocbovoeffdehandasi aa dïe Times pablioeert thaaa ava tekst ervan Io di ratifidEt btféeÉ ti A stadhander dat bet nationale gevoel der Polen nog aioade zeer leiendig ia en gevaar opleveren kan voor h t Rgk indien internationale verwikkelingen ootstaai Als middel hiertegen beveelt d stadhouder den bouw van vele orthodoxe kerken aan en van vele scboleo waarin de orthodoxe geestelyken les éollen géveo Da nitbreiding van de orthodoxie ten koate an bet RoomsohKatboliciame acht bg dns het beste middel om een band te vormen tuascfaen Polen en Rostand Maar daarnaast ook verbetering van economische toestanden vooral van de landbouwers de stadhonder beveelt de oprichting van volksbanken aan hy r enscht middelen te vinden om de verbrokkeling van landbouwgronden legen te gaan en om de lploiuaatie naar dan Kaukaiu en Siberië te bovorderen Ëindelgk verbetering van het korps ambtenarau opdat Polen niet langer worde behandeld als eeo veroverde provincie De Times verhaalt dat de Czaar tlit rapport in hoofdzaak beeft goedgekeurtl en dat reeds met de invoering van vele hervormingen in de weatelgke provinciën van het Russische rgk begonnen i Verspreide Berichten T f FaANKttire Het verachgaen van Aq j heet Ësterhazy voor BD rA vi Q ondersoek heeft nibt met weldra by den ingang Het was Moztii Minachtend en uitdagend straalden hare donkere oogen toon sij den blik rond Het gaan met het onmiskenbare doel om de plaatselgke gesteldheid nauwkeurig op Io nemen waarop v ziob weder haastig over de rotsen wegspoedde en uit h geziobt verdween n het prachtig gemeubeld vertrek dat wy vermeld hebben werd Maeina door hare geleiders ontbonden maar naaweiyks was dit geschied of door schrik en vermoeienis overweldigd zonk zy op den grond neder Maxtla a hart blo dde toen hij haar in dien staat aaniMjhouwde Op dat óogesUir werden ook zyne handen losgemaakt dooh alleen met het doel om ze op nieuw steviger rast to binden Met da snelheid des bliksems ontrukte hq zich aan den greep zyner ryanden en in een oc nblik lag Cruzilli m zyne volle lengte op den vloer waar hy door Tolaoa onmiddeliyk gevolgd werd want ieder van ben bad een slag ontvangen toereikend om een os te doodfiu En daarop boog Maxtia zioh voorover hief de ontstelde Mazina op eu drukte haar aauk zyn hart Dadeiyk waren de beide schelmen weder op de been en kwamen met dreigende gebaren op hem af Mazina aobter zich plaatsende week Maxtia naar deu mnar terug en nam eene verdedigende houdiag aan Met knarsende tanden vast op elkander gedrukte lippen vlammende oogen eo gezwolleu spieren bereidde hy zioh op een wanhopigen weerstaad voor Tolaoa was nift zeer sterk en evenmin zeer moedig coodat hy zioh zooveel mogeiyk baiten het bereik tss dee beeldhouwers armen hield Cruzilli was tegen Maxtia meer dan opgewaswn m liobaams kraoht maar niet in behendigheid en eer hy nog de ak Dreyfnr te maken Het onderzoek betreft takel het particuliere leven van dèo vommaa at c De iD batsc vindt noodig dit te verzekeren Men weet intaisebeo wat we zeggen niet dit ondeiaoek maar dit maken vkn aanstalten tot een oaderaoek te beteekeoen heeft Ziehier hoe da gooverneor van Pafgs den raad waarvoor Ksterhazy veracbijnen zal hsbft sameagevteld Voorzitter genei aal FlOreotto berelheblMr der de divisie infanterie ledetf generaal nglois bevelhebber der 17e brigade infanteria kolonel Kerdratn commandant de Savïgnao commandant Brocbaio De term tot het onderzoek is ponrcaua6dediaoiplioe DulTSCHtlNV Vyf jODgfl Franschen die te Miioz wonea bebben by het gedenhteoken te Gonsenheimvoor ds in den oorlog van 1870 gevallensoldaten Vrydag een Anti dait he manifeatatiegebonden Zy zongen de Marseillaise en spuwdenop het denkteeken Zy sgn achter alot engrendel gsnc BULGAEI K Te So a heeft zicb een wonderiyk geval voorgedaan d nogal eenige sensatie beeft gemaakt £ r ad zich sedert enigen tyd In de Bulgaaraohe boofdatad een Persifioh diplo matiek agent gevestigd wiens versobgnen tameiyk vreemd acbeen mat bet oog op het gering aj tal Perzische onderdanen in het land Dooh dê hoogo amneoaar leefde naar zgn atand en had krediet naar zyn stand Plotseling wai hg verdwenen met achterlating van niet anders dan zyo schulden De Bolgaarsobe autoriteiten hebben nu een onderzoek ingesteld dat aail het licht heeft gebrschti dat de Pers niet aodera waa dan een speeolant die gedacht had in BolgAJ ge zich als eonsnl te vestigen De Perstscbe getant te Konstantinopel aohynt alii eenige vergoeding voor zgn kosten en bemoeiingen het recht te krggen de consnlaira vertegenwoordiging op te dragen aan wien er het meeat voor over heeft Zoo had blgkbaar de Bolgaarscha gast van den gezant de consulaire ambten in Bolgarge gekocht en was hg voornemens dsxe weer van de hadd te doen Doch deze apeculalie mis Inkte en nn wist onis vriend niet bet r te doen dan sgo biezen te pakken OüSTENRIJr HoMOAEIJE Men meldt uit Weenen d d 17 Ang Bedea nacht werd hier ter atede een man opgemerkt die bezig was met het beklimmen van den Stephaoatoren met behelp van den bliksemafleider Men stelde telephonisch de aefnwacbters er mede io kanois die toen den man halverwege tijd Tan bLzinntng had gehad lag bjj ten gevolge van een geweldigen slag ten tweodeiAalo op don vloer en daarop voorwaarts springende deed Maxtia eon uitval naar Toluoa die bobloed op Cruzilli nederstortte juist toen deze weder pogingen aanwendde OH sleh op te richten Op bet oogenhlik toen Toluca viel ontdekte Maxlla een schild en een maquahuitl die aan den muur hiagea Dadelyk snelde hij er heen maakte zioh mot een vergenoegden glimlach van die beide voorwerpen meester en plaaUte ziqh daarmede reor Mazina vaat besloten baar tot den laatsten droppel bloods te verdedigen De boide euveldaders in hun toeleg teleurgesteld rezen onder woeste wraakkreten op doch waren nu Toorziohtiger en stelden zich niet Doodeloos aan de slagen vau den beeldhouwer bloot Toluca scheen weinig lust te hebben om den aanval te herratten maar veeleer te wenschen dat Cruzilli allsaD bun geduehten tegenstander ten onder zou brengen Maxlla toonde zioh echter niet bevreesd en tartte zyne vyanden tot den atrgd uit Door die tergiug verwoed en over zyne nederlaag verbolgen voorzag Cruzilli zioh van soortgeiyke wapens als de kun tena4r nu hanteerde en trad onversaagd op om toe Maxtia deed eenigo schreden vooruit om de noodige ruimte voor bet zwaaien zynor knods te bekomen In oen oogenhlik gierden hunne wapens door de lucht en volgdcu de slagen snel op oilcan der D Ch geen ran beiden wankelde Zy waren aan elkander gewaagd en de uitstag scheen onzeker FloLnling deed Maxtia een Joozen aanval eo richtte toen zjjn slag naar eene andere plaats zyn tegenstander bezat wel genoeg tegenwoordigheid van geest den toren aanhielden en b tn door ef vaqstertje naar binnen trokken g bad tifoa groote zwartgete vlaggen op den log die bü naar aanleiding va dei verjaard van 4 9 Keiser op morgen aan de toraijispits bev Ugea wilde Hg gaf op leidekksr van berq p te zgn Nad r meldt men Guiten nn refdsgegrepao Step ban store D k la ntersar werden hedennacbt oog vier p rdonen gevangen genomen dia vlaggejpop de spits van den Votivkerktoren haddenwillen aanbrengen Daaronder waa n b nokeen dienstmeisje dst verkhwrde loor datmiddat te hebben willen bereiken dat haargföotvsd r in hét volgende jaar tot d voet wasachin xoo K n foe lat ft Zod de groote hiJe d laatste dagan de hersenen dier persineo geen iqvloed hsbb 0 ttitgeöftfoödf j BINNENLAND De minister VM marine heeft een dar stoomsohepen van de aaatsobappg Zeeland gshaurd voor de leden van dan Raad ffen 3tats en dia der fierste en Tweede Kamer tot bywoning O van dfr vloot roTOe Het Koloniaal Mnéeam op k t a tiliaofi ti Haarlem ontrin van den Paogarad Mnaltoa Negero een der Oqan tan Z H den SnIUa van Koetei die tbftns tot by oning der in buldigtngflfeeEfiên is aadgekoman aen gescheak bestaande uit rer cbüleade produoteb van Ooat Boroeo waardoor de rerzameliogi li verband met bet reeda vroeger vad den Saltan van Koetei ontraogeoe op dit gebied uitstekend is aangevuld Vóór eenige weken ia het Moaenm beaöbHt door den Pangerao Aiio MataiSm van Soerakarta en gevolg en werd door dezen Vorsl een geschenk aangeboden vyode 2 stiatiiabogen met pyien zooala die aan hat Ro van Soerakarta worden gebetigd Voor de Westindlache tentoonstelling die in 1899 in het Masenm zal gehouden worden gn reeds vele verzanielingen ingekomen meest bafaaerende tot bat dierenrgk b Dgabra ht door de gemaOhtfgdeq der oonaajaai de heeren Pool De tange Wering en anderen De Soltin van Slak zal op een nader tebepalen dap bet Koloniaal Mnsenm met a nbezoek vereeren H C Men seint nit Amsterdam aan deiN KaQ s Sergisteravond omstreeks halfelf ontstond er brand in perceel 7G Gedempte Liodengracbt waarin een winkpl van lampen en oliSn wordt gohou4 a Ter wgl map flamelglt besii was om dien aauval te pareeren dooh zyn schild werd door dien slag verbrijzeld dio heoa te gelijk een zware wonde aan de zijde van het hoofd toebracht en er vel on vleeaoh wegrukte Daarop liet Ciuzilli zyn wapen zakken wankelde aohtn uit en stortte in zyn hlood badende op den grond neder Mazina was reeds bj den aanvang van het gerecht bezwymd en lag daar neder onbewust van t geen er voorviel Op afX oogenbltk echter toen Maxtla s aandacht nog op CruEilIl gevestigd was die van pyn lag te krimpen aaderde eeo der sohildwachts die het gedruisch van den strijd gehoord had dan beeldhouwer steelswyze van achteren en beroofde hem met één enkelen geweldigen slag van tyn bewustagn Dadeiyk van dat voordeel gebruik makende sprong Toluea toe eu een oogaublik later was de gevaarlyke en vermetele gevangene aan haudeo eu voeten gebonden waarna hy dadelgk naar een kerkerhol overgebracht en eene zware steeuen deur achter hem gesloten werd Mazina lag onderwyi bewusteloos op den killeu vloer En wat was er in dnn tnaschentyd van Tunatiuh geworden F Tn diepe gedachten verzonkoa waarin al hare gewaarwiidiugon zioh sefaenen te hebben opgelost bad z zich op een afstand buiten het gvhoor der beide gelieven uedvrgezat Haar hoofd rustte op hare ha den en hare lippen spraken onwdleka irig de woorden uit Er staal met haar iets geheimzinnigs in verband 1 Wordi ntrvol i