Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1898

gatlerdaM 4 45 5 58 15 il 7 15 7 5i 8 40 11 I9 10 1 11 95 11 50 11 17 l 1 50 9 45 4 05 4 41 5 15 5 15 1 17 7 15 1 87 10 10 3apalla 4 55 8 08 e ars f 10 11 1 54 4 50 47 e e 47 f Hieuwerkerk 5 04 U a e f e l Si r 1 01 4 57 e 84 f 1 84 e Hoordreebl 5 11 1 e 10 49 1 01 M4 41 V e 10 11 Baada 5 17 85 SS 7 10 7 4i 8 11 47 l 19 10 41 11 54 11 08 li 47 t l4 S OI 4 05 4 14 5 10 1 45 5 55 8 47 7 45 1 10 10 07 10 90 eOUDl DKN BAAOalaa aaia eouda 7 80 8 80 17 iS 5 10 14 11 18 11 11 11 18 li lt 1 14 1 45 4 4 4 51 5 15 1 14 8 11 7 84 7 1 8 88 8 54 10 10 8t 11 10 ZsTsahuiieo Hoerkapelle 7 4 8 41 f f 11 80 U8 5 7 a 84 a 10 11 f Zeetemeer Zegiraard 7 59 8 51 s 11 41 1 1a 5 18 8 16 0 e 10 11 a Voorburg 8 07 08 f 11 55 1 88 6 81 8 8 V T 10 38 f s Hoire 8 11 I Oi 4 10 15 10 44 11 41 11 11 4 1 4S i 4i 4 15 1 15 8 97 5 59 ll IM 4 8J4 il 10 88 11 5 11 44 sBsga 5 4 7 80 7 40 1 8 i 48 10 11 11 17 11 95 11 11 1 91 1 4E 9 40 4 4 98 5 80 1 11 7 10 7 11 8 10 06 Voorburg 5 51 10 17 1 41 4 S 8 18 84 8 8 10 81 1 11 4 51 f 8 80 48 e 17 10 49 i 0 5 4 8 81 5 Rimla Jl T 4S 8 1 1 08 10 11 10 54 11 57 tl 0 11 50 8 17 8 14 4 01 4 17 5 15 8 50 7 48 B t 10 10 10 98 Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonerdienst 1898 AangevaigeB 1 Mei W vu Oreeiwleli S0UDa 10TTIRSlll laa nWL 11 59 1 11 8 41 S i7 4 51 4 111 5 5 1 7 i li r 1 14 f 5 1 l il 1 80 4 15 5 5 5 10 10 1 14 $ t 54 10 11 11 18 10 11 11 18 5 li 1 51 6 14 7 91 8 18 p 90 84 8 4810 18 10 80 11 81 5 40 lt 11 t 50 e O u u k k MiiTicauaii ieada 8 14 48 10 17 4 11 6 80 7 11 8 18 111 17 10 81 Aaut W 8 01 0510 95 18 48 5 00 8 97 1 40 lO Ot 11 17 Amat CS 8 10 a il 10 50 108 515 8 65 10 18 11 41 I o l P4 IIT CHT liaaTaiaa 1 5 80 9i 8 94 7 11 7 il 1 14 07 10 1 10 57 11 00 11 10 11 68 1 10 3 17 4 38 6 10 5 47 05 16 8 K door 10 17 5 86 6 115 I 11 14 t 1 87 1 87 7 10 10 34 5 4S 7 8 10 11 8 11 17 8 45 8 84 5 46 14 7 18 1 4910 96 10 41 4 08 7 04 7 41 8 18 1 55 li 10 61 11 46 11 81 I IS 8 118 8 60 5 04 8 88 4 7 8 6a 10 61 11 11 00 o 10 16 10 38 11 81 li Ol 1 87 8 08 9 16 9 56 4 48 5 35 6 80 8 66 7 6 6 07 85 10 01 10 84 10 10 88 11 56 11 14 3 47 4 1 60 7 18 10 K 1 10 5t 10 40 4 14 Il Vaat Cit 7 05 5 10 05 11 16 Ml 8 45 4 4t 10 7 41 4 Ams W 7 10 8 i I0 11 30 8 08 4 00 1 00 8 111 00 lO O 51 10 18 11 10 11 11 ll K H ll lO Etsoda l 0 11 1 11 61 8 11 4 411 41 7 4 1 4 Il 1 nut h t o ik l Ik brtutapinUV loog de vloaiitof n de cltainRait sUaade Unip eo in au oadankbor oogenblik itond bat Tartrab io licbtaluM Dit gadaalti Tan bat boUataat door eao deor welka toevallig openitood lu Tatbind met h t baleudeuda perceel 78 eo onmiddellgt daa da riam lieb bier made loodat biar da graolata aobtda ia aangabncbt De braodwaar as ter plaatse OoderlaidiDf Tao den commandaot den beer Meyer werdeodadeiyktala bm brauen in werking gealeld loodat men in aan bal iijr den brand mealier wai i t Da gabonwan Mfan tegen lirabdichade Xen balangrgke an walki me lotsrarbateiing ia mat ingang tan 1 Angnitna II aan bet rjjdanda perionael van da Hall Spw Mg i k daa gatallan en giateren bakand gemaakt Da rang Tan cODdoctenr 3e kl ia rerTallen oodat in bet TarTolg de leailiDg condacteor na afgelegd examen direct wordt beTOrderdtut condnetanr 2e kl Voorta sal pi m 40 pc Tan Sa eondnetonra la kl na afgelegd iamen baTorderd worden tot boofdoondncteur Ook de traktementen zy n Terbetert die Tan da conducteori 2e kl worden met f 0 10 en dia Tm de condoctenra Ie kl met f 0 05 daaga nrhoogd In de plaata Tan mgleDgelden treden nrangelden dia naar gelang ran dienatnren worden berekend Zg bedragen Toor eeo boofdcondncteur Tao den gaedereiidiei i t f 0 06 Toor een boofdooodQcteur bg den pereonendienat f 0 05 en TOor de OTOrige coiidnoteora i0 04 par nar Oonoodig te tegg eo dat dit bailgit mat Trangde ia begroet Bet prachtii gelegen niteogoed DDin an Kmidbargc ta Sautpoort eigendom Tan daa haar J T Cramer minialsr nj Koloniën waa Zaterdag de Tariamelplaata Tan tal Tan aanaianlgkan in deo laoda uitgenoodigd door den beer Cremer tot bgwoping eener gardenpartfiC welke op dat landgoed werd gegeien fejf die gelegenbeid raren fw extra traiD all iGraranhage of per rgtaig gekomen o a gaiai B Tan reiiecbillenda magendbeden ook de iktarnontit Taracbilleode mioiiteri en enkele ondministera de oommlaaa ia der Koningin in Znid Balland de cOBmiitaria ane raal toot de tentoonitalling te Parga in 1900 da Snltan Tan Siak en de priuaen ran Solo in bnnoe acbilderacblige kleedg laden ran het laaiitut la Droit loternatiooaal borgemeeetera uit da omatrakeo ran Telian eni Op bet terrein waa een renaacbtige tent opgetlageo kenrig Teraierd waar Torierecbingen werden rondgediend lóiSr het terraa was aan natte maiiektenl opgealageo waarin licb bet Baarlamich qaiiekkorpi onder diractia Tan den bser Krieni deed booren afgewisaeld door liederen ran t Haarlem s Zaoggeootc die daartoe gaaobaard stond haWerwege de pittoraska boogie die dit baitan aoo bgtonder fraai doet iJD Oferal p men wandalende of littende grospjei die liefst onder het lommer van bet prachtig geboomte bet genot smaakten dat deze feestelgke en door sulk schoon weder beganstigde bgeenkomet aanbood Omstreeks tea nnr Tcrtrokken de gasten bet meersodeel weder per extra trein die toeraU ligervgs in het buiten self kon voorkomen Getneng de Berichten Oaods 8 Usordrsoht door Nisuwarkerk s Capalle Battantam 8 80 8 85 B 4i i 4 l ii 7 15 7 8i 7 II 7 41 7 55 tteada üudaw Weerd Obaekl Ulrnckl 6 86 Woerdee 6 49 üadew I Soada t n 7 44 1 57 8 4 9 8 68 e 8 14 8 17 08 a Men meldt ons dat de booge temperainnr n Dinsdag jl 3S gr G alleen overtroSenis op 4 Aug 1857 tosn de thermometersteeg tot 34 4 gr 0 of bgna 94 gr Fabrsuhalt Vaderl Hen seint nit Botierdam h Qiaternacht te half drie is aea geweldige brand nitgebroken in de atalhoaderg lao H Stolk ap den Noordaingal Een geweldige ronraee waa te aanachonwen Da paarden en rgioigen zgn gered Omtrent den Traaselgkea brand ta V ormerTeer welke daar een gftal fabrieken eopakbaizen in de aach legde ontleeoea wg aaneen particalier aohrgfen nog de Tolginde bgzonderbeden a Zoo n brand beeft op Wormarteer fijn weerge nog niet gehad aAronda omstreeki 10 nnr juiat dat men naar bad wilde gaan gingen de brandhoarns en onmiddellgk waren 4 Spaiten aanwekig welk aantal later lot 20 aangroeide behalf e de stoomspnit Tan de fa briek aan welke het ie danken is dat joist de plaats waar dese stond met de ketela beboaden is De Tlammen ategea loo boog dat zg met dan acboorateen gelgk standen omstreeks 150 oet boog waardoor ie ran Haarlem lot Formerend te zien waren zoo n hitle Ter spreidend totdat een telephoonpasl op 14 meter afstands de fabriek lanielf begon te branden an da pgplaidars ten laatate door een dsk beachnt moesten worden om bet binaohwark Ie kannen Terrichten en zelf Toortdnrand natgeapoten moesten worden Direct n bat uitbreken Tan dan brand waren maebinistsn en stokers naar net kelelbnis getogen maakten den kptel aan ee werkten met bon atoomdonkej pgpen om zoo mogelgk de machine ter aarde Tan f 60 000 en het ketelheis ter waarde aan f 75 000 te behoodsn Door hei neerraltend TOir moeiten zg terugtrekken doch wisten het ketelhuis ran binnen tochioo nat te houden dat het bgna ongedeerd bleef te midden der Terwoes ing Naast het ketelhuis stonden de oliebakk n met pi m 1200 HL raajBolie in licbtelaaie Van de fabrieken is niets meer orer dan de Tier muren eo in hst sarste halfjaar zal met gewerkt l nnen worden De schade wordt door de patroons zelf op 3 millioen geecbat Een zoon ran de hertogin Tan Albany kleinzoon Tan de koningin daa gaat te Eton op school Op Tarlangen ran zgo moeder wordt de prina daar op gelgken roet behandeld ala de andere jongens Dit wordt door zgn makkers blgkbair uok toegepail want onhngs werd Tan een banner eeo briefje ondenebept aan bis Rojal Foolishnesa Diriy faced Albanyc Zgo Konioklgke Zotheid met het Vuile Gelicht Albanj Men meldt nit Branel dat ook daar loebareidselen gemaakt worden lol Tieriog aan da inboldigïng oneer Koningin Er zal eene offioieele ostfangst zgn ten huize fan den gezant jhr de Pesters Voorta heeft een comité raa zeaen heeren de Hollanders Ie Bmsselen elders in Balgië woonachtig nitgenoodigd om deal te nemen aan een feealmaaltgd in bet aHotel M tropole Onze gezant zal dien feestarond bgwonen en eeoige bekende artisten tallea Toor bet muzikale gedeeHe zorgen Eindelgk is nog te Tarmelden dal ook aan da behoeftige Hollandari eau fwatje aal worden aangeboden uit bgdragan aan meer gegoede Nederlandera te Braaael woonachtig Woensdag morgen 8 nnr 22 zond san inwoner Tan Wslaoorde een telegram naar Koewacht dat op Tgf kwartier afstands gelegsa is Dit telegram werd Donderdag middag om 12 uur 25 san den geadresseerde ter band gesteld en bod das 28 uren noodig gehad om zijne bestemming te bereiken ll tl 11 18 11 18 11 85 ll 4i 1 51 11 88 1 1 8 40 4 87 6 07 Da afzender had namalgk ar hg geaefarefen spostc daar de post ran Zniddorpe naar welk kantoor bet oaergeseind werd reeda ertrokken w s mOMi hét tot dan Tolgandan dag blgren liggen Naar walk eind der wereld loa men niet in 28 uren aan telegram kinnen oToneinen 7 Vrgdag sloBd Toor da rechtbank t Amsterdam tarecbt C san Rhaenen werkman te BilTeream beklaagd rjiu poging tot doodslag Op zgne aronw Bel rebipaar waa in zga 23 jarig hawe jjbkrao niet gelukkig De man was driftig an aard wat ham dea bgnaam Tan sDollaKeasa 1 r de ai de rnniw mni la ook aiat door beza digdbeid en daldzaamhsid uit Als r R wat nog al eens geheorJa beechonken thuis kwam waa er meermalen rnzie en zocht de rronw een goad heenkomen bg fbmilie sf kennissen Een paar jkren geladen onderscheidde t S zich door met 24 aren ingespannen lerensgaiaarlgken arbeid een kameraad nit een ingestorte pot te redden Dit deed lijn naam gunalig bekend worden hg werd beloond Toor zgo moedige daad en men giag rer Teten dat hg retda lea malen wegens terachillende friten Teroordeeld was Doch 11 Juoi rsn dit jaar kreeg bg wear ruzie met ign rronw graep haar bg de kaal en ameet haar eenige malen lagen den grond Toen zij opatond bloedde zjj herig en bleek bet dat ze ren anede aan den bala had Baar mant aides vertelde se Toor de rechtbank bad zeer veel beronw en buate haar ooophoodelgk maar zg zaide bet ia ts Irata en begaf licb naar buiten Bekl beweerde nieta van een mes te weten maar hel O M aiHhte 2 jaren gennganisatrai De verdediger mr aan Gigcb pleitte srgspraak wegens gebrek aan bowgs en vroeg invrgheidatalliog ran zgo cliënt Nadat da reobtbank in raadkamer rergaderd bad werd dit verzoek toegestaan Daar man varmosdt dat de welbekende Hendrik de Jong die naar reeds rermeld is rerdaobt wordt Tan betrokken te zga bg moordaanslagen t Gent zich te Baarlem met eenedame Tertoont en ook het Brongebonw bezoebt beeft wordt door 4 rechercheurs ran daAmstsrdameche politie naar hem Ie Haarlemeen ooderzoek ingesteld B Gt STADSNIEUWS GOUDA 22 Angnstus 1896 Hat eindexamen der b burgerscbolan met 5 j o in Zuid Bolland dit jaar ta Delft gehouden is afgeloopen Van de 128 caadidateu sgn 19 afgawezen 85 pCt geslaagd Afgeweten 11 nit Rotterdam 2 uil Gouda 2 uit den Haag 1 uit Delft 2 nit Dordrecht en 1 extraneus Van de rgks hoogere birgerscbool alhier zgn geslaagd A Bermaa L ran der Burg C A W Fouroier J Grebe 3 Q B ran Heek F H Johan A van Kalkeren J E da Majjier D C Samiom P C Schriek M E Sohreder M G Valk en J M Valk Bg bet aerge gkrod examen roor toe ating als cadet bg de kooinklgke militaire i cademie la Breda is o a gea aogd de heer J W Pappelman Tan Kampen leerling der rgks hoogere bargerscbool albisr 7 i ll Heden morgen ten oogereer 5 nnr is de verhoiswageo van J D Stam in het water der Raam nabjj de Vlamingatraat tsrechtgekomeo De koetaier ds latitaarn daar willeede ontzien en de ring der biag latte niat op het paard betivplb blind waa zoodat dit doorliep en apoadig in het water teraeilkvaam Oa koetsier sprong er spoedig af maar de sigegtw Tan de Terbniswagen ging mede te water Spoedig werd Stam nit bat water gehaald bat paard is Tsrdronken Da tweede Zondag van deo Nationalsnkioningskegelwedstrüd in het oafi daB neincalhiar is met vaal sneeèi roor de ondeWemeragepaoaeerd Tal aan elabi hebban in danaeniores korpswadstrgda bare krachten beproefd De Trye baan trok ran het begin tot hetslaitinganur steeds liefhebbers lerwgl op dspersonsele baaa ook menig kaartje geworpenwerd De kegelbroedera aan aldals Amalardaa den Bosch Apeldoorn enz gevoelden ichbier geheel thnia zg roeoideo de wgze waSropbet eoneonrs georganiseerd is Dan gebniendag beerschte onder da kegelaars sengezalligegseet Als maximum is in d n korpsweds rüd 128 ponten an nor daa krOaingsprgs 36 punten geworpen Giatersnavoeil arerd 1o i ielei 0 e Genoegen een concert gegerab door da OrkeatVerseniging cEnphooia met welwillende medewerking van den beer ran der 8 ap Wg kannaa qlM andera laggtn of de medewerken hebhen bno beet godaan toch hadden wij liever dit Concert in de zaal geboord daar het daar meer tot zgn recht lottgekomen zgn De liederen door den beer ran der Slap gezongao werden nitbundig toeg joicbl en rielen zeer in den geest rooial cWat tg aeggan van Loola en Ons Vaderlands van Richard Bol Als toegift gaf de heer van dar Stap nog dWilhelmina aaa Nassauwo dil lied tal genoemde heer morgenavond bij het orgeloonceri in de Groote Kerk avenaaae tingen wg gelooven dat dit daar hater tol zijn recht zal komen Bg da eerste steenlegging der nieuw e bauwen R K Kerk te Nieuwerkerk a d IJsaI verrichtte de HoogËerw beer Daken Maliagri alhier geaasistetrd door den ZearEerw heer La Jeane Pastoor Tan Moordrecht de ktrkoIgke ceremoQÏën in tegenwoordigheid ran bel kerkbestuur den heer architect Jae aan Gile te Rotterdam den aannemer en Teraehillenda belangstsllenden Op de daartoe bestemde plsats Tan het terrein dat eeuTOudig dooh met smaak Teraierd was werd de staan gelegd door deo zoon tod dan kerkmeester Na afloop der plechtigheid wensehte de hasr Tan Gils uit aller aaam den deken dan paeloor en bet kerkbestuur geluk met bet begonnen werk daarbg den wensch uitsprekende dat zg lange jaren de arocbt hunner geaamanlgka werstaambeid zonden mogen geuieten G N Aan het Verslag van den toeatand dar Gemeente Gouda OTor 1897 ontleanan wg het Tolgende HqI aantal leerlingen op de Openbare Scholen bedroeg op 1 Januari 1 iptil 1 Juli 1 Oalottr Op de Is Kostelooze School 469 554 530 555 Op de 2e Kosleloote School 452 473 444 477 Op de Tuaaehena 440 433 459 440 Op de Ie BorgartchoolToorj 219 217 212 206 Op de 2e Burgerschool roor j 31 31 29 58 Op de la Bargerscbool Toorm 208 206 195 2U Op de 2e Bnrgerschoolvoorm 29 29 28 87 Te zamen 1848 1943 1897 1984 In 1896 waren 5 80 8 51 il 10 04 10 11 lOkli lO ii 10 84 7 15 8 01 8 0 8 18 8 85 10 54 11 80 8 48 1 10 t l deze geUlleu 1787 1861 175T 1894 Op bet einde van bet jaar werden de openbare scholen met nitzondaring van de Arondtcbolen bezocht door 1949 laarUngen In het jaar te Toreo bedroeg bun aantal 1855 Bet aantal leerlingen uil nabarige gemeenten daaronder begrepen 1 schipperskind was aaa hst einde san het jaar 78 t gen 79 op uit December 1896 da 1 minder Op de Aaondacholen werden bg den aanrang Tsn den cursus in September ingeschrsTen 76 jongens en 96 meisjes Aan het einde Tan bet jaar waren op de ATondsebool TOor jongens 57 leerlingen an op die toot uMiajee 83 leerlingen Ten einde bet onderwgs op de ATondschool voir jongens meer in overeenstemming te brengen met den geest d r Wet die bedoelt dat het berbalinge onderwgs zich aansinile moet aan het onderwgs op de gewbne lagei school worden voottaen op die school alleen tg toegelaten die eene nikifring n een der hoofden van de Scholen in deze Gemeente kunnen oaerleggen dat tg in dan loop ran bat jaar da school hebben rerlaten oa baar tot het einde toe met rruobt Ie hebben doorloopen of dia met gunstig resultaat eea gemakkelgk toslatings examen afieggen Bet onderwijs op de ATOndachool aoor meisjee werpt stseds goede Truchten at en wordt door de leerliogen bigkbaar tear gewaardeerd Ma C A Schriek die wegene baren minder gunaligeu geiondbeidatoastand onUlag rroog en Terkrseg als ondorwgterea werd vsrrtogeu door Mei H Q Vis onderwgzares in de handwerken De Gommiasie van Toezicht op bot Lager Ooderwjja brengt in baar Verslag hulde aan hst Dames Comité dat haar ook in hst afgeloopen jmr met groote welwillendheid met wenken au adviezen voornamelijk met betrekking tot het onderwgs in de handwerken bebulpzaam wss Wg Tsreenigen ns gaarne met die hnldebetuiging en zgn bet DamesComitierkentelikTOor wat in bet balang an da sebool en bareberolking gedaan heeft en nOg steeds bereidil te doen De regeling dar toelating ran leerlingen op de verschillende scholen bleef ouTsnuderd Zg is aldus op de baida Koslelooze Scholen tweemalen t jura met 1 April en 1 October en wel TOor kindoren die den leeftgd ran 5 jaren en 10 maanden lulMnn barailt op de Tuss iosobool om de acht maanden terwgl de liindeM jonger mogen z$ndan 5 jaren en 9 mknd i op de Bn erTc ïolen behalve de 2e Burgerschool TOor meisjes ééns per jaar namelijk na bet ainda der tofneraxanlie oor kindeten diefi jlren oud zgn of ia batjhar der toelating dien lueftyd bereiken en op de 2e Burgerschool voor meisjes die alleen toegankelijk is voor kinderen welke in bet jaar der toelalteg dan leeftgd van 12 jaren bereikd Teaaavs na per jaar naswlgk n de Éaibd Abgnltus Volgsns de regeling der scbooltgden kunnen de leerlingen op Dinsdag in de morgenurenen des namiddags lot half 3 uur aan de godsdienstlserartn godsdienstonderwijs onlTangen Op de 2e Bargerscbool roor meisjes is de Woomdsgnamiddag roor het godidienttonderwijs aangeweseu Bet schoolgeld bedraagt op de Tnssohenscbool f 0 10 per weck op da Ie Önrgerschool voor jongens en op de Ie Burgerschool voor meiajee f 1 50 per maand op da 2a Burgersehool voor jongens en op de 2o Bargerscbool roor meisjes f 30 per jaar Kindeien van onvermogende bnderg kunnen om niet op de Burgerscholen wordao toegelaten en kinderen van minvermogenden tegen betaling op de la Bargarseholea van f 0 80 par maand op de 2e Bnrgerscholen f 2 50 per drie maanden Negen leerlingen ontvingen volgens drre bepaling kostelooe onderwgs Het de Gemaenteheeluren van Gouderak Haastrecht Hskandorp Moereapelle Moordrecht Oadawster RMawpk Stolwük WaddioxTaan an ZeTenbaizen ia eene regeling getroffen waarbg tlf aan date Gaaaanta jaarlijks eene rasta som par leerling katalan oagereer oreraankosBande mal het versebil tnsschen den kostandan prga en het badiag van het schoolgeld dal door da ooders of vanor zelf moet worden voldaan terwijl de Qeiaeaatebastaren aan Boskoop en Woerden op zich genoman bekken mn afloop van elk dienstjaar den kealenden prgs van hst ondirwgs der beucbte school per leerling te vergoeden De bedoalda vaste som werd bepaald aoor de beide Kosteloota Scholen 9p f 19 voor da Tusschenocbool op f 14 voor do jbei Eerala Borger obolen of f 15 en rodr de beide Taeada Burgerscholen op f 25 per leerling Oa iukffsl uit data regalng brdroag War 1897 f 1379 20 Wordt Tervolgd dULk Zattfdag is een broodslijter ran da Ooudschs Broodfabriek met zgn gevulde broodkar in de Qonwvliet onder Stolwgk te water geraakt bet brood ia door ham voor varkaaavoer TarkoobI Uel bel oog op da Qaiaaatlanadaver kiazing vaoalora Bmnt werd gisterenmiddag door de R K Kiesvsrseniging albier aan vergadering gaboodan op de bovantaal der R K LecBTereeniging Het doel derer bgeenkomet was ten eerste de vergadering te laten Terklaran of zg inalemde met het Beetunr dat de Katholieken reebt nebben op den Taoanten zetel in den Raad en ten tweede het noemen Tan namen Tan candidaten Door den aecretaris werd een en ander nader niteengetet en Terdedigd Het stellen ran een aoorloopigen eaodidaat moeat vooral dienen om den Anti Revolutionairen Ie doen blgkeo wat de bedoeling der Katholieken ia en waarop zg aanapraak meonen te mogen maken Door een der aanwezigen werd ala roorloopig candidaat genoemd de Heer A C C Verzgl terwgl hst Bestaur den Heer J A Dosker voorstelde Deze heeren stsan dus op de Igat der voorloopige oandidetas 1 De vergadering was door het ongelukkig gekozen nor zeer slecht bezocht In de j l Zaterdag gehouden Vergadering der Afd Gouda e o v d Bond v Nederlandsche Onderwgters werd de volgende motie met algemeens stemmen aanganomen De afd Gouda e o v d Bond t Ned Ooderw betreurt bet dat de Commissie TOor de Inboldigingsfeesten bg de regeling der Kinderfeestso geen klasse Onderwgzers heeft garasdpleagd CiPELLt a d IJssEL Bjj bet t Utrecht gebonden examen boofdakte L O is o a geslaagd de heer G W Krggsman alhier Afloop der Openbare Verliooping van Onroerende Qoedsren ten oTerslaan Tnn den Notaris J Koeman Een Winkelbuia en Erf aas de Nieuwe Haren N No 227 en 227a f 1270 k M Mallon Een Huis en Erf in de Vrouwesteeg H No 181 f 925 k C Swananbarg Een Hnia aa Erf in de Vronweateeg H No 182 f 875 k J D Tan de Water Een Huis en Erf in de Vroowestoeg No 183 f 835 k A Tao Veen Een Buie en Erf in de Vr uwesteeg B No 184 f 890 k G Swanenbnrg Twee Hniien en Erven in de Vrouwesteeg H No 244 en 245 f 14Ï0 k G Za verboom Een Hnia en Erf ia da Boomgaardatraat R R No 18 f 770 k J Moorings te Wad dingaaeen Een Hnia en Erf aan de Turfaingel f No 131 f 1600 k A aan Veen Een Huis en Erf aan de Tnrfeingel P No 161 f 1220 b A Snaneoborg PosterUen en Telegraplile Benoemd 1 Oct Tol adsislent te Rotterdam H Drg TOrs tbsas kantoorkuscht aldaar Verplaatst 16 Aug De telegrafisi D Akrija van Rotterdam naar Tilburg de klerk der postergeo en tslegraphie 2de klasse P Brederode san Lobil naar ZeTensar 1 Sept De klerk der postargan en telegraphic 2de klasse C B Derksama van Haarlem telegraafkantoor naar Zaandam 1 Oct De klerken der postergen en telegrafie 2de klasse mej M J Sieberg van Arnhem poatkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor sn P B van Boasbank vsn Rotterdam telegraafkantoor naar Arnhem postkantoor Verlof verleend voor é n jaar met stilstand van anrisnniteit 16 Aug Aan da coaunioa der felegraphie 3de kl F Ganw te Tilbnrgi Eervol ootslageii t 1 Oct De brievengaardaM A fTS y ta Ravenswailj en J de Haan te llarme en MARKTBERICHTEN Binnenlaodsche Granen BOTTEBDAM il Ani stus llll TABWE per H L 8 a ƒ 10 60 poika f è per100K G 11 è II JO Csnads psr H L EOGQK puike per H L 5 15 i 5 76 minder 4 4 76 WINTBBOBRST per H L i mindere soortsn tO i 7 1 betere 7 80 i ƒ 7 40 HAVEB per H L 8 1 4 per 100 K Q ƒ 7 6 è 7 80 PAABDKBOONEN per H l i WITTE BOOKEN per H L ü BBUU E BOONEN per H L if BLAUWEKEWTKK Kookaoorlan per HL a ƒ Niat kookaoorten p H L è KAKARIEZAAD por H L ƒ 5 i 5 60 NIEUW KOOLZAAD per H L 7 76 8 16 extra 8 36 a 8 46 Per Telegraat ROTTKBDAH 81 Aagnataa 18 8 Jarige Urwa 7 76 t 60 aiaawa 7 76 8 78 Eegga ƒ 4 4 6 Wintergerst ƒ 76 K 7 60 Haver 7 50 a 7 76 Koolssed 6 i 8 70 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Muodsg 88 Auguslua 1898 VETTE 038E l en KOEIEN kleine aanvoer aan 20 tot 30 Cent half Kilo VETTE KALVEREN redelijke sanvoer vaa 17 tot 14 Cent kalf Kiloi A o VETTE VABKENS Unsigke anroe van 8 tol 90 seat SCUAFKN en LAUllEREN klaiue aanroer De hendel waa in al het aangeroerde prijahoudend vlug Overhemden Fronts II A OS 7an Md Tailleur Kloi eg E 73 73a GOUDA Teiepheon Itf 31 Beurs nisler ain Slotkra 8 van 19 AUGUSTUS I Vihri NuiauND Uart Ned W S 8 b dito dito dito 8 tS a dl dito dito 3 97V HoNsaa Olil Geudl 1881 88 8 101 lTUll lDB0hrijTmg 1868 81 5 SS is OoSTSNO Obl in papier 1868 85 4 17 dito in zilver 1868 6 84 FoavueiL Obl met coupon 8 dito ticket 8 17 S6 BvauNn OU Binnenl 18 4 4 88 dito Gocona 1880 4 97Va dito hij Kolhs 1889 4 98 dito bü Hob 1889 90 4 7 ildito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 5 ISl SriKlB Ferpet achuld 1881 4 36 aTusisiJ Qepr Conv leen 1890 4 H Geo leeniog aerie D 81 Gec leening aerie C 86 ZmnAn Bep V obl 1891 6 1041 Meiioo Obl Buit Sub 1880 9 Vait rZDau Obl 4 onbep 1881 SS AtaariaojLH Obligation 1896 8 lOOl BorrnnAH Sted leeu 1894 8 lOO NlD N Afr Uindelar asnd 4 Arend b T b Mij Certifieaten S DeliHastachspplj dito 489 Am Hypotbeekb psndhr 4 lOOi i Cult Mij dorVorBtenl aand 42 a Or Hypotbeekb pandbr S a 101 Noderlaadaebe bank aand 198 Nod Handelmsstaofa dito 146 7 V N W fc Pao Hyp b pandbr 8 66 Botl Hypotheefcli pandlir S i 99U Ulr Hypotbeekb dito S a 8 a OoaTBNE Ojat Hong bank asnd 188 Busl Hypotheekbank pandb 108 AuBlKA Ëqut hypoth pandb 6 86 Haiw L a Fr Lien reri 80 NsD Holl IJ Spoorw Mij aand 118 Uij tot Eipl V St Spw send Ui Ned led Spoorwegm ssnd 108 Ned Zuid Afr Spm aand O 817 dito dito dito 1891 dito 5 100 i lULia Spoorwl 1887 89 A Eobl S S4 a Zuid tUI Spiimij A H obl S 67 FoLKN Waraobau Weeneu sand 4 160 RosL Or Buaa KV 18 Faaiowa dito saad 6 76 Ivang Dombr dito aand 6 IOOI 4 Kursk Ch Azow 8p kap opl 4 102 dito dito oblig 4 100 Ahsuia Cent Pae p HIj obl ll i Ohio k North W pr O i sand dita dito Win St Feter obl 7 187 Denver h Bio Gr Spu eert T a liVis lllinoia Central obl in goud 4 108 LoaiaT bNaabvilliCert T und V Meiico N Spw Hij Ielivp 0 8 102 Ui s Kauaa T 4pCt prei asnd U ia N York Outss o b Weat ssnd 15 dito Fenn Okio oblig 112 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St r nl Mino 8 lIsnit obl 7 185 Un Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 CiNlDa Can South Cbert v saDd 50 VlH O Rallw ie Na Ic h i e O Amaterd Omoibna Mij asnd 178 ll lterd TrBmwaKMaals asnd 197 Nio Stad Amsterdam aand 8 106 tad Rotterdam aand 8 105 filLQlE Stad Antwerpen 1887 i 100 Stad Bruasel 1888 100 HoNo Theias Regullr Oeselseh 4 11 OosTaai StsaUleanig 1810 6 118 K K Oost B Cr 1880 8 Spas Stad Madrid 8 lt 8 18 Nlo Ver Bas Arb Spoel eert 116 7 VERSOHElDENHEtD Da gevolgen van het lachen San waarschnwing voor grappenmakers Dr L Failcbenfeld te Beilgo beichrgft in de D raad Wochenscbrift van 2S Juli een geval waaruit blgki dat men zich werkelgk halfdood a kan lachen Een 13 jarig weesmeisje kreeg na aan dolle lachbui steken in de bartstreek aanhoudende pgaen bg de ademhaling boestprikkel trekkingen die eerst 4 nnr dnnrdeo waarop na aeniga aren onrnstigea s aap nog aan aaoval rao bgna 6 nnr rolgda Hierop tradeB i nni J i da aaBTallen mat kofl Iniulnlipbbsen Op Ukdat op raad ran prof Senator kleine dosespbeuacetine waren gegeren kamfer en morphine hadden niet geholpen Tgdens do aanTallen was het gelaal bleek janotisob patient moest recbtopzitten de pols waa niterst frequenten nsuwelgks voelbaar Hot hart waa nietvergroot Den volgeoden dag vertoouden zichvier aaoTalleu daarna dagelgks een waarop tuasobenpoozeo van dagen weken en ufoanden volgdent Bg de latera aanvallen vond Feilcbenfeü Tergrootfng van het hart en een Inidajstolisch gsruiach welke Teraofaijoaeleu telkensin een week rerdweneu Thans maakt bet meiigahet goed Tyds t Qea ADVEBTENTieN OUZICHTBABEII HEEREN f li DA1IIE8 PBUIKEN TODPETS SCBEIDnifiEN en ve er HAARWEBICEl l ntanteq uit door 8OLIG0E AFWERKINIj bg Ha P V4N WIWABEN Cofffmui XioiuWtf Got4 te E CASSllTO TANDAETe Grouda Turfmarkt SPBJEBKUBJSIVl MAANDAG DINSDAG DONDBRDAG ZATERDAG van 8 tot S uur i WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti nol ZONDAGS niet A SLEGT 3 beveelt zich aan tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarw brood f4 o nt d K 0 NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Ten toonstelling van Bakkerij Uaalderg en Kook kunst te a Oravmhage met een diploma Vei gnld Zilveren Medaille Chemische Wasscherij I en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spoelige en nette aflevering Lage prlfien DBPftT hg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA kortODi Aiter Piiii ExpeBer Ylt IssastbMM t kAstfikixtuke Val Mathkbrnf Fi s 50 aaol 76 oaal aa f 1 1b de laiMl Tsorbudsa la 4e ui aaa t a ApoHirtaa en ku f A ll kter A Oa ta BaHardan Te GOUDA bjj C LUOEti Apotheker Markt en bj WOLFF t Co WesthaTen 198 Wgt Is ds basta UwitMBi ta ea Jiobt BbeanaHak Laaidaa i jaan SC ti ns a t jneo Tan ai