Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1898

Woensdag S4 Augustus J898 37ste Jaargang l liji H I ll II I 1 i 4ii i i I 1 I I n i Hl ii nn iii I I jn aq ijBBH U ii I m mfmmmm i i i i a ifpaw IIBSCHEI 1 Nieww9 jeèf drertentieblad voor Gouda en Opijtstrehen nMlNii No Mi De Üilg ave dezpr Ckiüraiit geschiedt dagTvlij cs met uitzondering van Zon ep Feestdagen IM PÏM P r We vsma i l ts m W pdst 1 70 7 iLkonderlijke Nomtners V IJ F C BI T jp ï vertegenwoordigers van de katholieke veraenigingsn te Rome Da paus scheen volkomaagezond en was eer vroolgfc Ofsehoaa daontvangst 1 nar dnarde waa hy niet in Intminat vermoeid RoaLiHp Aan boord vap een Rniaiaeh tiana iprlaighip dat met 500 gevangenen op weg waa van Tjnemeo naar Tomsk zgn 31 der oogelokkigen gestikt de overigeo kwaman zwfar riek aan BINNENLAND Bg Koa beiluit ran 19 d sei is dt Com miseBris der ïConingia ic Zuidhollsod genaiiabtïgd tot bet byeenroepen vaa 1 Sut o dier pronaois ia baUeagev ca T rgaderiQg i p Diudag 13 September tan eiode d a Ma d orde te etellAU de ferkieziag ran eea lid ran d £ er te Kamer dar Staten Oaaeraal tar TOorsientog in de vacatore ontataaa door bet Of erlëdan van den beer H Mullar Ssd Stol Au ftlla bttrgameeeian wordi door daa ni nisler van bianDaalaadaohe xaken TerzoodeD een aantal eKcmplareo van een ter heriaoenog aao de aanvaafdiog der re eeTJnft door p M dia Koniogia t r laodedrn kerg Tarrfuird portret vao Hare A tajeiteit £ 0 exemplaar daartao ia beat iftd oor da gemeaate Facretarie tenryl de orerjga Eolt aworden uitgereikt aan da in de gameeate gare tigde openbare en bêzondere aoholan Toorli er ondarwjjf iaricbtingan tot rerplagingvan ziekan eo weeihaisan j ander gaitiobtap ran liafdadigheid Arnb Ct Man lehrïjft ait Baarlam Door da H IJ S M ii met bat oog opda drokte bg de a a featten matariaal gebaardvan bnikenlaDdiohe maataohappgao t l By de 3 October Tereenigiag te Leiden diein dit jaar ter geli p ohaid vaa de labaldigingefeeaten bare gare aan on en minrarmogendea nitraikt op 22 Saptamber babbeolioh b de Zaterdag J l gaboodea iaeebrjjriogaangemeld raim 8400 rroowea om in aanmerking te komen Toor eena nitda liDg vanbrood eo haring en ongovoer 3200 QMoifaa roor bier en tabak i gaeriag werkelyk looals vermoed weid reeda eenigaf tyd geleden bet oppergezag over de j afa Dritte im Bande Dit vooroitziofat is niet An 4A avaaI Kt a r AttvrAVnAa I J J Iaah Iab wana H TrB VI HAII KAAI giag een eind verder vaar zg zich weder nederlette en op aieuvr aaoTiag bare bloemen te rang ebikken zonder om ta sien ei op te kitten of hy baar al dan niet rolgde Tohiea hield haar nfig kortolük in toog trad op hur toe en deed do vraag Zendt gy ietH villen doen voor goede betaling met een koudea onTerachilHgeD blik vaq ter Kgdo toon on duidelyker herhaalde hy dus s ne vraag fAIe gij met mij wilt medegaan om eene jonge dame op te passen zal ik o ruim betalen en eult gij gekleed worden als eend kamenier aan t hof van MooteEuma Waar wilt gü mg heenbrengen rroeg z j op een cherpen kraBaen Jen toon en liet haar blik over hare aohamele kleeding gleden irDat zal Ik u laten iien iadieo ge I goeilviadt Ijc waa juist uitgsgoaa om iemand loo als gg lyt op te zoeken zonder te denken dat ik er eene zoo dicht in mgno oabgheid had tia het werk niet zwaar en suit g j my moeia klooderen geren P vroeg zq tJe antwoordde bg op die laatste vraag yDao zal ik eens mot u gaan zien Als het m behaagt kan ik bigven en anders weer hflengoan Zeker hernam hg ofsohooD zioh het tegendeel voarRemande Gg zult weinig werk en goed geld faebbeo Toen raapte zij hare bloemen bijeen en volgde Toluea naar den ingang der grot Hier wilde zjj eeht r niet verder gaeó want zjj waa bang dat de ifOtaen tonden loetorten an baar bedelraBjdoehteaa Gu tdit Een nette Juffrouw B E 24 jaar zag zich gaarne GEPLAATST ter aasittentie in de hnishoading er zal meer op gaade behandeling dan op salarii gelet worden Br fr lett W b d Boekhandelaar J M BREDÉE Rotterdam WAMnüWlHI Wie ni t de n KR0NING3KEESTEN wenacht te lllumtneeren wordt beleefd verzocht beatellingen te doen opdat mep ze tgd ten uitvoer kan brengen STEEDS VOORRADIG Veiglazeo Steariht Blokjes I en m ai voot oMLtóiii AitóB i i W J VANWWENenl V ViU0O l SPIEBINOSTBAAt Telefo nMiflner 71 1 Kalfslevepworst enz uit de Fabriek van A VAN DK BAR8ELAAB Hojleverancier Hage Korte Tiendeweg D 8 COVDA I M J Ben voor de ongelokkige slachtoffiara der Kelfbevlekking Onante en geheune sitapaitingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G è Hollandache uitgave met 27 alb Prha 2 galden Ieder die aan de versohnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlaga Uagasin te heiyag Neumarkk 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in poatzegela en in eiken boekhandel in Holland SonlnlilUke Maehinale Fahriek In DE HONIGBLOKM vnu I van Schalk Co geveatigd te s Oravenhage Heppferitraat en gQa naby de Itegentesaelaan van Z M den KONIISG van BELGIË Indien gij hoestti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Extraot IJL E3LI A OiTTIïEI FLAOONS van éO Cts 70 Cta en l vorkrygbaar by Firma WOLFK Co Weaihaven f 9S Omd D MIEBIGS Kleiweg E 100 Gouda B a VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BUUMAN Moordmht i C RATELAND flojicop B V WIJK Oudtaatrr M KOLKMAN Waddinmnj mm Ter overname ai het AGENTSCHAP op het Vederl lljeiivrsblad met 150 Abonnj a verdienaten ruim 3 Gulden per week legen billykeu prya Te bevragen bg den Agent ALBi JONQENEEL Boekhandel Oosthaven B 78 Aan de Stoomwaaachary DE RIJNSTROOM te Woirden wordt gevraagd Een Bleekerskeebt Een Tolilievrouw Een Meisje voot de VOÜWKAMER li t II I I I I I I I I I I I Hi l l II n OPENBARE AAHBESTEPmS DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder Blotmmdaal zullen da len SEPTEMBER 1898 dea morgena ten elf ure in het Koffiehnia DX RovRiN te Gouda by eakele AAKBEISTBDEIV Het VERNIEUWEN der BRUG in het Draafpad te Gouda Hei bealek ligt ter lezing in bovengenoemd KoffiehuiB Inlichtingen worden gegeven door den Architect van den Polder FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN ekemisGlie WtsscherlJ vm II OPPENIIËIMËK 10 KruUkmIe JSotterdatn Gebreveteord door Z M den Konins der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az SpeciaUteit toot het atoomen en TorreB van aUe Ueareii n DameBgarderoben alsook aUe Kindergoederen Speciale inrichting voor het ttoonuN van pluche mantels veeren bout ens Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onBcbadeiyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt I 1 i i j F CÜIJPER S Westeinde 37 ABierikaaosche maandelijkaobe of drie maaodel betaling volgen overfiankomat Ij F CÜIJPERS Westeinde 37 VÊÊÊmmmm mÊÊmimmmmmmmmmmemmTevens heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehauOe MO MT voor Gcmto te a tevena verzoekende alle oidera direct aan my te adresaeeren Ook aanvragen voor atemming 1£OFj DIKE ODDE t i SCHIEDAMMEB GEHEVEE Merkt NIGHTCAt Verkrjjgbiuir bu j M PEETERS Jz N B A Ib bow a van aobtheid ia oachet en kurk ateeda footaion van den naam der Firma P HOPPB r k vHu A BRlNKMAfJ In Tereeniglng FLORAMA te Gonda TEN TOONSTELLIÏTGSS Au stus 1898 In de ZmI KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN waaraan zal zyn verbonden Een TentooDBtalIing van Voorwerpen van Hi sviyt en een toemenoprio van Sportkarren mst Wedstrijd yqor de mooist aangebraobte rer fitftfig I Ten 10 u r Opening van de Teotoonaielling Ten 1 uur Bloemencorao van Sportkarren lAid II voor kinderen van inachryvera Pryzen Ie 7 S0 2de 5 3 te ƒ 4 4d X BO en Sde 1 Ten uur MATINEE MUBIÜALB te geven door hei Moiiekcovpa van de D D Schatterg alhier onder Directie van den Heer IOh G Aums Ten 3 uur Bloemencorao van Sportkarren A d I vooijjiinderen van Laden der Soo O O PryMp in Ktmntvoerwer pen Tei é uur Tonxpée van al de Sportkarren door den Tuin j Teo 9 uur Püyanitdeeling Van af 7 uur MÜZIEKUITVOERÏNö door de Gondache Mnziekvereeniging oi Hauioiiiic VOOKWAARDEN Van TOEGANG w i HH I den der Ver beraoonlnk on Donatenra met hnn huiagecin Vryen toegang lebben i b y persoonlyf en van af 4 nnr met hnn hmagozin Entree voor H B Leden der Soc O 6 ni t leden der Ter hnnne Daniea en kiadertn 10 cents Vreemdelingen 25 oente Inzending vry vcor een ieder en van alle aoorten hniaarheid mits de voorwerpen betrekking hebben op bloemen oi planten De voorwerpen moeten worden ingezonden ZATERDAG 27 AU van 9 1 uur V i O Veraiering mag alleen bestaan uit lavend groen en blfiemen tfaeil Deelrtarae aan het papierversiering Eén kmd moet de aportkar voorttrekken eb é o Bloemencorso l tJee kinderen moeten er in zitten Opgaaf voor deelname voor Afd I kinderen yan leden der Soc O G moet plaats lebben vóór DONDERDAG 25 AUG by den Heet D 0 W ViX dbb LAAR daar by onvoldoenc e deelname deze afdeeling vervalt Ictoriawater uifdeVictoriaBronttiOberlahnsfeinbyba Tafeldrank Van b£ oninklykef uis cferji eder anden hk DE BAADT V Westliaveii 200 Pepersljraat 7 8 9 a Handel in MAliJFACTlJRilK TAPIJTEir EN EAEPETTEir ANTIQIIITEITEH ENZ L O TEN in de Verlloling der mmm mmm 7Air msm Afd GOUDA en OMSTREKEN 1 1 Uil zijn verkrijgpbqiar bij A BRir RMA zoom Prijs f 1 ter lol jl loten voor f l X Voor de aainslfiaiide feenten wov den Bestelllngca wo4 Il 15 ceul per lMeler aangeHom H liy A EIOTEMAN ZOON Lang e Tiendeweg I BillteDlandsch Overzicht Bet p cieele telegram van generaal Merritt oppfrberelbahber van de Amerikaaniohe troepen op de FilippyoeD laat geen twyfel dat elfobta de atad Maeilla i t de voorsteden gacapitnleprJ heelt en dat de capitulatie geen betffkkifig heeft op het o eri e gebied van dan arebipet Intnaacben blgkt nit e n ambtebericbt nit Ilo I o dat de Spamsehe re Fillippgnaii aan generaal Rioa gooverpenr vae de Yi J overgedragen had jenaiaal Meirit heeft een proclamatie nit gevaar igd aan de ingezatenea van Manila geficfat Ia het beatnor blijft voorsbanda allea bnverand m babalve de opperste rechtipraak De Amarikltnen ondérviadan zooala te denken waa al dadelgk moëilykbadan mat de opatan delingen dis slechte met Veel bezwaar batten de ala gebonden kunoeo wordea vyf opataoddingen die op plopdaring werden betrapt ïfin doodgeichotett Zondag h eft in de bavsn van New York de enthaaaiaatiaohe begroeting van ijampaona vloot pUala gehad Reeda Vrydag wat er gtfltt boot maar betchikl aar en elke plek aan wat van waar men een vry oilzicbt had op da aaUaiS aaa toao al verfanard Prasidant Ue Kinlej die door staataaangelegeobfiden belet erd naar New Tprk t gaan waa vertegenwoordigd door den AttornsjTgeneral om un ds bemanning der vloot zyn holde t Detnigea Bargamaeatar Van Wyok had den dag van aattkoa at tot een algemeeuen feeatdag gaproclamaerd en een commisata van honderd leden benoemd on den admiraala ao hnn maoachappen the freedom of the cityc aan te bieden Volgeaa het programma vpeien de oorlogaaobapen alodianac Oregona en aMaaaaehnactta en de vlaggeicbepen New York en Btookljn da Hndaon op voorby de tombe vaq Grant waar alk aehip een aalunt bracht dat beantwoord ward door alia forten aan da bMi Aan boord van het vlaggaaehip van admiraal Sampapn had veriolgena voorleziitg plaals van het welkomatadrea Naar de telegrammen nog nader melden ayn admiraal Sampaon en egn officieren tot eetaborgefa van NewYork beqoemd PVeaidant Mc Kinley moet volgens Moi ning Post Vrydag een oonfarentie hebbao gehad met aea apaeialilait ia iutarnationaal recht om ïv pp da hoog te tellen van de vraaif FEVILLETOX Be Uesicaansche Beeldhouwer BEN VERHAAL DER AZTEtEK Naar het SngeUch S8 fr Zij heeft geen OTereenkpmit met het overige rolk bwe gelaatuleur ii zoo blanlE haar baar too zacbl en Eydeaohtig elke barer bewogingen zoo reraobillend van die der Aztakea En dat medai Ion I Wie heeft haar dat gegaven Wie heeft hot haar om den bals gehangen P Ik moet doogeea die dat gedaan heeft opsporen Ik moet weten boe ty er aan ge kbmen i r Hoor I wat ia dat F en zg Intstflide aandaohtig Haar oor h d een goluid opgeraDgen d t haar een oogeublik onthutst deed staan doch daar het zieh niet herhanlde maakte zij zioh d ets dat bet door dezen of genen die zioh in de nabyheid taaiebeo het geboomte ophield Teroore akt waa en under ir rerder orer na te denken liet zij opnieuw den Tr ien loop aan hare geijaohten Door dat diepe gepeins aiAtle do tyd heen zonder dat lii er acht op aloeg Het duurde lang eer zy oit die miimeriog tot bezinning terugkeerde maar toen stond zij haastig op en begaf zioh naar de plaats waar zy Haxtla en Mazina bad achtergelaten Zy wuen daar niet meer I Zy riep ben doch ootring geen antwoord Konden zy miabruik ran bare edel noedigi rerwydwiDg genukt en de rluoht geooeaen hebben F Die geachte deed baar bitter pijn ol de eapitnlatie van Manila de overgave anat de Pbilippöaen ten gevolge beeft 1 f Het sffayal dal er voorteeke neh zyn die wyzen op een poging om de geaohillen tna aciien Roaland en Eogeland over de OoitAïiatiacbo qoaeatia by ta leggen D Standard meent dal men in Bualand tarogaqbrikt voot hel vootoHziobt een EogelachAmeri knanach verbood tegenover zich te hebben wellicht veratetkt en aaogevold door Japan verminderd door dag waotcb vfin den heer Da om af te treden alt ctaatsaecretarit voor bnitanlandache zaken der Daie en door de benoeming van senator Hay tot agn opvolgef Want kat ia bekead dat de hee lay ze r veel sympathie heeft voor het denkbeeld Van een entente coidiala taaacheo de Vereen gde Sitsten en Engeland Dat de toeatand werkelyk minder g pannen ia maakt man ook op nit hei veldek van den tinaaiaohen geaaat te Londen dan l eer Vod Staal De beer Von Staal ia met verlof naar Doiticblaod vertrokken waar hg enigs weken ztl doorbiengen Bet programma van zijn reia waa reed gernimen tyd vat gaateld dat by het tbana nitvoert wordt ala aan gnnitig teeken beachpawd De Daily Qraphicc daarentegen verneemt dat de Eagaeriagsn te Londen en Petersborg nog niet eenstemmig zyn over de groad laten ter oplosaing der geaehillen in OoatAtiS V De verkieaingaeiimpagna in de Kaapkolome bfzorgl tot dotverre aan de Rbodea parljj met het door haar geweoschte aacoes Ofachoen de volledige oitilag oeril tegen modioSeptem ber kan bekend zyn wannetr de verkiezing te Vrybnrg beeft plaats gehad wordt than reeda mat genoegzame zekerheid voorspeld dat de Rhodesparty in de minderheid zal bigven terwgl de Arrikaander Bond een meerderteid kan behalen van vier of vy zetels Georgetown koos twee oancüdaten van den Afrikaander Bond Robettjoo twintig jaar lang een vertegenwoordiger van Georgetown bleef in de minderheid Hy behoort tot Khodet parlij De groote meerderheid by de verkiezingen ia tronweca tal nn toe bealiat tegen Rhodes In bet diatriot Somtrset Eaat zyn do twee Bondieandidaten gekozen Da Bond wint hiar twet zetela mee Wemig kon aij vermooilon wat er wsrkalük mu VoorgeVallon I XIII Meztii in een Bieuw karakter Zaa en daitig uren nadat de aleenan deur aohtar den wederom gekerkerden beeldhouwer getlotan was sat een mensctielijlc wenen ia eenzaamheid op den grond jaist bij do plaats waar de opening der spelonk in bet dal aitkwam Het was eens jonge vroaw naar t lefaeen van aohtden of twintigjarigon tseftijd lïare kleederan waren van grove stof sa slecht maaksel gelijk die uit de garingsta rolksklsaae Zij wat blootshoofds sa haar lang en verward baar wat mot eon rossen gloed getint Haar gelaat bad weno donkere koperklenr hare ooge waren nedergeslagen en hare wszenatrekken itonden half onrersehtllig en half onnoozel Evenmin als zij sen hoed op het hoofd droeg hsd zü scboonen aan de voeten Z was door sene groote hoeveelheid blo mOD omringd dis aü bijeenverzameld had en van welke zij een krans vlocht doch dat werk ging baar slecht van do hand en waa jaramerlijk smakelooa Terwijl zij aldus de bloemen zat te rsogsofaikken kwam Toluoa uit de grot Tosn hg haar in t oog kreeg deinsde hjj terug en sloeg haar eenigo oogen blikkea nauwkeurig gade Kaar het scheen bevredigde hem dat onderzoek zoodat hij zioh langzaam naar het haurellje begaf waarop zij gezeten waa Z merkte hom niet op voordat hij nog slechts weiaige schreden vsn hsar verwijderd was es haar hoofd toen een weinig tsr zjjde wendende zag zg hem zonder vrees aan waarna zij op mod an hars bloemoa by alkander begon te zoekso na dit verricht te hebben TelêfMM ll é SI r ADVERTBNTIEN worden geplaatst va 1 6 reg alM a 50 Centen iedere regeel moer 10 C nten t roote letters worden berek n4 tteiAi plaatsruimte tf hitti Inzending van Advertentiën tot 1 nur des midd PPIMi Verspreide Berichten ï l M II 1 I 1 Fumnm i De DépSehe da fonlonse la een provinciaal blad van veel beteeksnis Janrea en Clemencaao Werkten er aan mee Deiden vochten er aanhoodend voor Dreyfos waarop de faoofdredaotia of andere medewerkers weer io tegenOvergMtelden i n schreven Zoo eolectitch moget dos Maar no hebben Jaurèf en Oémencsan tooh hnn afscheid gekregen de boofdredsctie verklaart dat dpze pp emisk dreigde voort te doren zonder dat bet eenigo geldige argnment werd aangevoerd het bawgt van DW fna onaohnid De nrènr der repahlisk hesfl aan Christtaaa terbaay mear doovalsande bevgaanvoor zijnaa k afUt 9 Bi iV nini doen verzoeken C il De jastitie te Pargs heeft zioh tosval ig tgelükt beaig ta bonden met het onderioek naar tvaa van do droevigAts en meest weerainwabkeada misdt en gepleegd op kinderen dogr oaders In bat eene geval door den vader alleen Zekere Doblander die vroeger kataier io een fabriek is geweest maar na diefstal tot de groot te armoede is vervallen heelt getracht zjjoe vtoow te vermoorden en toen dit mUloktofs hg geniepig ygn twee docbtertjee van vier en twee jaar nit asn Me gaan baan en heeft ze bnileo Patga tracblaa te doodeo Hst sene kind werd nog leveod maar aohrikkelgk miabandeld gerondea Men spreekt van krankainnigbeid Zekerheid beatnat er alleen van armoe en rnzia tuaHhen de eohigenooten mat de misdaad oo do man zicb hebhen willen wraken op de vroow Hg it voortvluchtig maar heelt getcbraven dat hg zsIfniDOrd plegen zon Da andera miadaad ia gepleegd in eengezin dat maatacbappelijk wat booger Blond maai waai toch ook al batrekkelyka armoe nawelvaart was Hisr waa de man boekhouderin een magazyo Een dochtertje is verledenweek ait een raam geiproogso óf za is erait gevallen of geworpen Dit weet men niet Maar zeker is het dat de ooders hst kindKbaodalgk bahandeldea opgaslotan bieldea ea dat zg nn nog in da verhooien da wieeditewoorden van aïkeer over bet engelnkkige inuisja apraken HH DD HH da aartabiaachop en da bii ichoppeo ran Nederland Kallen a a Zondig een eollac ief herderlyk echrijreo doen afkondigaoi waarin da Kalootigao woréeo aaBgemaand tot dankbaarheid eo rreagda by ge rf anh id der Intui B gelegenheid van het eest van Si Joa hira heaft da pans eergisteren in zgn bibliotheek ean aaatal paraaoen oalwngen onder wie 13 kaïdinajan talr ke prelaten edellieden en de andere baar verzekerde dat er wel duizend meaBoheo binnen in dien berg woondon stemde zij toe er de proef vae te nemen I gaf geen antwoord maar keek hom andermaal a koudea onTerschilHgï ging met haar arbeid voort Op ernitiger Weinige oogenbUkken daarna bevond zg zlah in het vertrek waar het verwoede gereebt tnisebea Cruzilli en Haxla bad plaats gehad Ëen veertigof rgftiglal mannen lagen daar in t rood waarren sommigen praatten en anderen sliepen Toluoa hield zich achter niet op en wlasetde ook geen woord mot hen maar ging de grot recht door trad eene opening la den tegenovergelegen w od binnen en volgde missrhion twintig voet ver een zeer onefTenea weg waarop bg plotsebng aan een vertrek kwam veel kleiner dan bat vorige hoewel het veel sierlijker met meubelen en draperiea gelooid en bovendien helder verlïolti waa Hier lag Maziaa 0 ee rufltbed uitgestrekt maar tg sprong op toen hy blónantrad en riep uit yO zeg mg I Ia Maxtla dood P Laat my niet in de onzekerheid I Waar is hy F Toluea gaf daarop ilechta een zydaliogsch antwoord fftk hob eon meisje voor u medegebraobf die a in alle opEÏohten zal byataan als gij hulp b hoeft VoorUopig zal zij by u btÜven on ik hoop dat gg voortaan moer verstand znlt beloonen want gg kunt mg thans niet onUnappen Wat dien beeldhouwer betreft omtrent wieo gij zooveel bawegtng maakt knn ik a thané even goed ala later mededeelen dat hij z n leren verspeeld heeft door zioh dwaas tegen onze oogmarken te verzetten Geen maoht ter wereld kan ham aan het lot onttrekken dat hy tf lf gfliooM kaeft ITanM aervaj III f