Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1898

f Donderdag S5 Augustus J898 No 7666 Stste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa No M ADVERTENTIEN worden geplaajfst van 1 5 regels a 5Q Centen iedere regel meer 10 Centen Grpote letters worden berekend Jnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid4 Telefoon No 9De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 26 inmco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN AVONDISCBOOL Yoor Ambachtsliedeii mschrijyi mTvanTêe rungen De DIREOTEOR der AVONDSCHOOL yoor AMBACHTSLIEDEN maakt bekend dat hg op MMAmnMti 9MmilJmTVSm t des avonds Tan 9 tot O nnr in het gebonw der School aan de Hontmansgracht zal mitting kouden Toor de tnaehryving an NIECWE I EBIIL inieEN Toor den aanstaanden cursus Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener Lagere School in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na kaar tot het einde en met vrncht te hebben doorloopen Zy die zoodanige verklaring niet knnnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een KXMnKWt d t zal worden afgenomen op DONDERDAG en VRIJDAG 1 en 2 SEPTEMBER a B des avonds 9 our Oe Direotenr voornoemd B E SPIJKER f r IfamfaUnia iH Catve Detft QelftscheSlaolie Stedelijke asfal riek te GOUDA De prija van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 mjater vïg leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lich asmetera bedraagt de boar 10 eent p r maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekeiyks afrekenen n van de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen Bargcrs Acat ne is het beste en goedkoopste kettinglooae BIJWlKL Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Zenuw en Maaglijders wordt Bit overtoiging als een werkelgke hnip in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boejije franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbom r el A BOASa Kon Chir Pédicm e AMSTËL 149 b L Hotge Sluis Aoistorilain zal a s DONDERDAG 25 AUGUSTUS ifln geachte Abonsé s bezoeken is te Cotunlleeren ot te Ontbieden in t Hotel dk Zaluc van f $ ot 4 uur MuU epUtehe en pgnlooze behandehng van ÊAkAoami en van Magel welk in t vleesch of in do hoogte groeien Voorschotten worden verstrekt van af 100 tot MOO tegen kleine maandelgksche of driemaandeliksohe aflossing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven bekomen eener solide Levensverzekering welke coertekol eerrtrekt op Oe M tflDi Brieven motto voorschotten Noo rd singel 64 Rotterdam Een nette Julfrouw i R K 24 jaar zag zich gaarne GE LAATST ter assistentie in de hnishoadingi er zal meer op goede behandeling dan op salaris gelet worden Br fr lett W b d Boekhandelaar J M BREDÉE RotUrdam Wie met de n s KRONINGSKEESTEN wenscht te tUumtneeren wordt beleefd verzocht bestellingen te doen opdat men ze op tgd ten uitvoer kan brengen STEEDS VOORRADIG Vetglazen Stearimt Blokjes en mooie w voor GASILLUMINATIE bg W J VAN LEEUW en H M VAÜL H SPIERINOSTRAAT Telefoonnummer 71 FRANSCHE STOOMVEEVEfilJ N chemisehe WasscberU VA II OPPENIIEIMEII 19 Kmlaltade Rotterdam Gebrevetoord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de He T A VAN OS Az Spetnahteit voor het stoomen en verven van valle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen i Speciale inriohtisg voor het stowwBivani pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar deiS nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscbedelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Wie zeker lyn wii d Ecttte Eikel Cacao te ontvangen tesameilf gesteld en na vele prcofneimngvn in den handel gekomen onder dei naam des uitfifders Dr Mlobaells vemardigd op da beste machinoa in hot wereldbercemde étabblissement van Qebri StoUr wer k tg Keulen eitche J l n2ie aeri Bikel Cacao in viBrkanlm bossen Seie SiketCacao ia met melk gekookt een aangename gezond drank voor dagetykach gebruik een i 2 thedcfeU van t pasder voor een kop Chooolatè Als geneeekracbtige drank by geval van dianhee ileehts met water M gebruiken Terkrügbaar by de yoataimat B A ApotMinn ewL 1 80 e 0 80 o aSfi 0 n nttnrt g6Bwoordi W tow lMe land Julius Mattenkltdl Amsterdami Kalvetatrait 108 I Tereenigins rLO iAHA te Gouda TElTTOONSTELLltG 28 Augustus 1898 In de Zaai KUNSTMIN den SocleWl ONS GENOEGEN waaraan zal z n verbonden Ren Tentooustelltag van Voorwerpefi van HuIavlUt en een Bloemenoorgo van Sportkarren met We datrijd vopr de m ooiat aaDgebraohte veraienng Ten 10 uur Ten 1 uur Ten 2 uur Ten 3 uur Opening van de Tentoonstelling Bloemencorso van Sportkarren Afd II voor kinderen van inschrnvert Prezen Ie V 50 2de a 3de 4 4de 2 S0 en 5de MATINEE MUSICALS te geven door het Muziekcorps van de D D Schottery alhier onder Directie van en Heer Joh G Aaasra Bloemencorso van 8m rtkarre Afd I voor kinderen van Leden der Soo O 8 Prjzen in Kvn tvo ru erpen Ten é uur Tournee van al de Sportkarr door den Tuin t Ten 7 uur Prysnitdeeling l Ym ail uur MUZIEKUITVOERING door d Gottdscfae Muziekvereeniging oi HARHoni t VOORWAARDEN VAN TOEGANG VrHon toegang hebben po soonlgk en Donateurs met hun huisgezin Inschrsvers persoonljk en van af 4 uur met hun hnisge in Entree voor H H Uden der Soc O G niet leden der Ver hunne Dames en kinderen 10 eenta Vreemdeliogea 2S oentg finzending vrg voor een ieder en van alle soorten Jiaisarbeid Voorwaarden voor I mits de voorwerpen betrekking hebben op bloemen of plantenIncendingea van HoisvlBt De voorwerpen moeten worden ingezonden ZATBRÖAG il l AOG van 9 1 nnr t i Deelname aan bet Bloemencorso r De Versiering mag alleen Iiestaan uit levend groen en bloemep geen j papierversienng Eén kmd moet de sportkar voorttrekken en één o twee kinderen moeten er iu zitten Opgaaf voor deelname voor Afd I kinderen van leden der Soc O G moet plaats hebben vóór DONDERDAG 25 AUG bjj den Heer D C W ïik mb LA AH daar bn onvoldoende deelname deze afdeeling vervalt IIW WWT JttuidteèicBaiaff met rood lettBXVt ECHT XéBt vooral op de cfORiAïr4 Oberlahnsteiti OUUCTa KDtK VICTOftlABROH OBtRl HHSWH Overal SïSf V MitataeMppg tot Expïottalie mm tf netoHa Brm Kantoor voor SederUma Boompje 40 Rotterdam Stoom Zagerij en Schaver J VERGEER GOUDA ii 1 LEVERT EOFIATTEH ABCIITWES EN LIJSTEF ook volgens op te gceven Profiel filpoedige aileverlag Nette uitvoerlnji CoBcurreerende prIJjEen Voor de aaii§taaiide Ifecste wwnf den Be§telllngcii voor k tS cent per Meter aangenomew ll 4 A msMMM zoos Lange Tiendeweg tOoeidkoopste en soUedst adrea row Vervoer van Ipibioedel zoowel binnen als buiten de atad met gailoten wageae A QRAVESTEIJJSr Oude Gouwe JUei wrat tegen XranapoH iehade venekerd Uuitenlandsch Overzicht De ioternationsle conferentie ter besle btiDg tan de getcb Ilen tosschea Canada en de Vereenigde Staten hondt vandaag haar eerste vergadering Volgtns het verdrag van lolS mogen vuschers uit de Versenigde Staten ban bedrijf met oitoefenen binnen drie myien van de Cenadeeiche kust De kamers van koopbandel nit het oos en van Canada hebben nu door bemiilïhiling van den minister v n marine aan de regeeting te Washfnglon het voorstel laten doeiir Jat verbod io te trekken in rnil voor de toolatibg vsn Canideesehe producten op Cuba en Portorico tegen hetzellde tarief als de pWdncten der Vereeoigde Staten Da ït i i dat er in Spanje ten gevolge tan bet ongelokkige verloop van den oorlog met de V rfenigde Staten oninsten zonden ontslaan die een noodlotligon invloed zouden koanan hebben op den regeeriogsiorm vermiodecd voortdurend De Agenoe Havas verneemt ten minste uit Madrid dat in goedonderriclite kringeo 4l berichten ovsr het voorgenomen optrede van Csrlieten en Republikeinen ongegrond worden geacht Gebeorienissen die op loh zelf oiets te bfteekonen hebben ea buiten elk verband stam mat retBintiooa plannen worden overdreven voorgesteld W daardoor don indruk te wekken dat er in Spanie iets niet in dei l aak is DoB Carlos beeft zjo partjj onder de ge on omstandigheden elk oproerig optreden verboden de Republikeinen ziju ooderliog leer verdeeld en van samenwerking tnsiohsn deze beiije groepen zon volgens de Agenoe Havas geen sprake zfin Bovendien beerscht in Span e een volkomen rosi voortkomende nit apathie of uit een gevoel v n veiliehtlng dat indeiyk aan al de lasten oea einde komen zal die de kolomen het land oplegden De Heraldo geeft dor regeering den raad te pogen de economische miB t oden te verbelpen door te trachten met Spaaosch kapitaal te werken ia pleals van met vreemd kapitaal Aanbiedingen zjjn genoeg te verkrijgen maar de ïoorwawden waaropder de regeering haar loeniogen nitscbrjift ifl er drukkend De Vo Zig acht he wemig waarscbflnIgk dak Spanje ioh zooder vreemde holp zoo knnnen redden nn de oorlog den sobnldenlast zoo ootsettend heeft vergroot Toch is de raad van den Heraldo ïebartlgenswairdig wsnt Bpanie meet trscbteu zgn leemngen FEVI LET01X De Uexicaausclie Beeldliouwei m VEBhAAL DBll ABTBKBN I Naar let BugllKh 1 7 ♦ Wilt gq w is handelen dan buII gij looilaan minder tegenstand aan mijne bevelen bieden on meer oalug Toor mijne verlangens aan ëea dag leggen a4qa kermde van benauwdheid dor niele Er gingen vier dagen voorbg treurig foll ronde dagen gedurende welke het opgealoten meisje eUeeden uilatond die geen pen heiclirijven kan B oa onophoudelijk imolt iq in tranen weg Neerslach ig en nlosdeloOB en aanhoudend door angat gekweld met betrekking tot bet lol van dengoen dien lij loo teeder beminde wa zij in haar toeitand werkelijk beklagenswaardig Toluca was ecWsr hot grootste gedeelte van dien tijd afwezig geweeat en had haar derhalve met lijn verafachuwd bijsgn niet gekweld Hel dienatmei je was onderlwoben enefgebroke bij hare meeaten gebleven en had het gelak gehad Haiina a vertrouwen ta winnen Zij was inendel jk en voorkomend on de arme vervolgde jonkvrouw vond een nwlea Irooat in de aanweiighoid dier iroiwa gaMlIin Evenwel bleef ds toekomst duisler en dreigen vper haar hoe mu sij den storm ontwijksa die boven haar hoofd lamenlnk on haar dan ondergang voorspelde f die hare hoopvolle ver bniten Frankrjjk te plaateen wgl de Fransche invloed op het schiereiland reeds nn te groot is V De beer Méline heeft op een landbonwve gadering te Plombiéres een rede uitgesprokei waarin hg de loftrompet over z n eigen Mi nisterie heeft gestoken verklarende dat zgn politiek de eeoige was die Frankryk behoeden ken tegen de revolutie en de reactie en dat men waarsoh jnlgk later nog wel eene op die twee jaren van werkzaamheid terngziende dezen onrerwacbteo wapenetilstand zou zegenen gedurende welken Frankrgk had konnen arbeiden groot worden en bloeien lo elk geval niemand sou knoneo ontkennen dat iu dien tgd voortreSelgke practisohe hervormingen waren tot stand gebracht vooral op het gebied vsn landbouw en handel Na dit in hijzonderneden aangetoond te hebben bekroonde de oud premier zyn rede met een dronk op het leger aaoprSme eapoir de la patriee dat nooit 10 den politiehen woratelstrgd gemengd moest worden Men begrgpt de bedoeling V Men oeaik ta Berlgn dan Ooatepr kachHougaaricliaa getaat De HzogyeDy Manok a s vermoedelök opvolger rao graaf Tban maar t zal wel weer niets meer sya daD eea giiling ereDHta hetgeen zeker HoDgaarach diplomaat dezer dogen met de meeste bealistbeid mout verteld be uben aan een correepODdent ran d ludépsodaace beige omtrant ds Toorgtellen door baron BaofiTy te lechl gedaaa aan graaf Than Deze zoadea n I strekken om krachteiiB de rrye besohikking welke Uoagatge beeft ia zake de regeling fan zya eigen eco nomÏBcben toestand aan Oostenrgk een var tengiog toe te at aa van bet ihana Tigeerende doaaneatelsel en der bestaande bandeUbetrekkmgen voor oobepialdeu daur d w z totdat het mogeiyk zal blykea met Ci leitbaaiS een definitieve regaliag te tre£Feu Van hoar kant zoQ natguriyk da Oostenrykiohe regeeriog eenige noodzakelijke garaatië n moeten bieden Wat de ouderhandeliogen betreft deza loadea zeker lelden tot eun bevredigeod reaaltaafc eenvoudig wijl bet belang der monarchie zalkd eiacb Het moet erkend worden dat deze geïaterviende diplomaat te ipiddea van deaoorerkwikkelgkeo politiakeA toestand en den onrerEoeaiyken raaienitryd wurtan by eiken dag getoige IS zgo optimiapie nog niet heeft verloren Verspreide Berichten Frankeijk De reahter van loatractie Fabre zoa Dma vacbtiogan venjdeton haar weUioht bet leven be nemea zqu P Dit vooruiUioh had zelfa een mofdiger hart dan het hare Icunaea doen beveo ToIucq hield intusaohoa el bars bewegingen nauwkeurig in t oog wanneer hij aanwezig wsa en stolde by afwezigheid daartoe een plaatsvervanger aan Maeina s gttondheid verminderde door dit een en ander zoo zichtbaar dat het raadzaam ward geacht haar met hare kamenier des morgens en dea avoads in de open lucht te laten wandelen In den begmne vergezelde Toluca belden iilt jd en later mochten zij alleen gaan doch met verbed om zich te ver van den mgeng der spelonk te verw dAren Aldus verliep eene week en Mozina nam weder anri in gezondheid toe Toluca verheugde zich daarover en moedigde het tweetal du tot die wandriingeo aan zonder te voorzien wat er hot einde van sou wezen Oedureude dezen pfoeftijd vervulde de kamenier die oQgeDBchijDlijk met bijzonder slim vae hare rol in het drama op zoodanige w ze dat zjj Toluoa 8 goedkeuring verwierf Aldus verliepen er tien dagen en Uazina was er gezond of wendde dit althans voor Op sekeren avood toen z met het meinjo een eind ver van de grot was afgedwaald zaj en zij een man op een heuveltjo iu hara nabjjheid staande Mazina herkende in hem den prieiter dien zij zoo dikw ls IR Ahuttzel s park gezien had Mét een gedempten vreugdekreet snelde zy voorwaarts want de hoop op verlouing deed haar hart hevig kloppen Uet meisje keerde lich om en glde haastig naar den ingang der spelonk terug doch hield oven stand en zog ter loops dat bare meesteres en da priester zich under druen In eene oostelijke richting verw der dagat d de stnkkea betreffende Picquart enIjöbloiidoen toekomen aan den procarenr derlepnbmï Zga besohikking wordt beden ofpondeidag verwacht De Temp8 meent teketen dfit luitenant kolonel Picquart en de heerLebloif vervolgd sullen worden op grond der rtike BU I en 2 van de wet van 18 April 1886 op Bpionnage De artikelen slaan op lo de mededeelingdoor ipmaad die io staatadienat is aan iemanddie niet btt recht heeft e kennia van te nemen Ten geheime stakkon de verdediging vanbet groadgebied of de oitwendige veiligheidvan qen staat betreffende 2o dezelfde ni ede eelii door iemand die niet in staatsdienst talke tukken in zya bezit heeft gehid ïletminimnm der straf voor den laatste ia een voor den eerate ia het twee jaar het maxtmam y i aar Voorts boete maxigJ m 5000 franoK r Ehobland De Cbaroh Review vertelt dat onlang de Vicar van Qorleatonn een preek bieU tv arin hö teïde ta gelooven in een toekr stig leven voor dieren c en vervolgde hjj bg zou ze in den aael bever ootmoeten an veracheiJen men eben van zjja kennia Dit was de gemeente te ate k de meeaten stonden op en verlieten de kerk daarmede zsgt de Daily Chronicle els bet wa re ta kennen geveodo dat tg zich Vo tr de menseben hielden die de domiaea lievei iiet in den henlel ontmdetta Het KaDaaUeakader kwam dezer d en vaneen krnistoeht ia Milford Haven aan De bemanoing zoo bij gedeelten met verlof aanWal gaab Den volgenden morgen bleek dat raim vylhonderd matrozen hnn verlof hadden verbroken en niet aan boord teraggekeerd waren Dadelgk werden er patronilles nitgezoQdcn om de minnen op te pikken Naar betacbgnt zgo de matrozen ontevreden dat zgop den gebeelen kioistocht geeo enkelen dagverlof bidden gehad De ËDgelscbe bladen ataaa vol ongelukken OeTsllen van zonneiteek in Londen en er bniten iby tientallen waarander verscheiden met doodelgken afloop Mensoben door dea b tksem getroffen Op een d in de t intig menschen Eg bet baden verdronken In het Kanaal ver ïcbeidan aanvaringen in den miik met verlies vaa mensobenlevens Italub Men heeft de gernststellende ja opgewekte officienae bwiohten gelezen omtrent den ge den Op dat geziaht verhelderde eene uitdrukking van blijdschap haar geloot dio achter woder verdwenen was eer zy zich in de nabijheid van den schildwacht I bevond F en oogenhlik later stond zij in de ruimste grot waar zij nandaohtig toelalsterde terwijl zjj bare oogeo oplettend roud Het gaan Verrtfigans ging zy eene amalte opening door en bevend zich toen in eene kleine grst waar de diepste duiiternis heersohto Uaxtia YtzcoatI 1 riep zij gU zg ontkomen F vroeg eene stem in welke w die van den beeldhouwer horkeanen yJa zij heeft zich verweerd met een priester dien EÜ sohewi te kennen en thana honudon zy zich rèoda op weg nhar de hoofdstad aWas het een klein man F Ëo droeg hQ een zwart gewaad en een zwart masker F Uitmuntend hernam Maxtla op een toon alsof hen een pak van t hart was govallen H kon m geen betere handon gekomen zijn Is de weg vr j voor yF 1 bebalve wat de aohÜdwachten en Cmeilli betrafle Deza laatste kan nog niet gaan en de eorj Bteo zult g door list of geweld moeten verschalken Q j moet n bovendien haasten want Tolnoa zal met een aantal zyner volgelingen spoedig terugkeeren De zoo gaat nu juist onder Onder dit gesprek had zij da touwen dia Maitlz tan armen en beeneo banden doorgnneden en een oogenhlik later bevonden de gavAOgepe en zijne bevrydstor zich in de grot die het ftooneol van hel gevecht tuBSflhen Maxtla en Cruiilh was geweest Mier voorug de beeldhouwer lioh md een maqno tondbeidstoestand van den Pass bljjkende nit zgn bonding gedorenda de jongfcte receptie op bet Vatikaan In verband daarmedi ia bet van enig belang mede te dealen dat de onrntbbarende gernchtan niettemin aanbovden Aan de Voaz Ztg c werd eergisteren nit Rome geseind De indruk dien do Paus op de wolniga laekeq maakte die tot de reoeptte werden tor gelaten was aiterst pgnlijk De Paus kon zich naawelgks ia zgn leonstoel overeind bonden c BINNENLAND De directie der M tot K van S S versoikt do bonders van kilometerboekjes in verband n et het te verwachten drnkke reizigersvervoer op 5 6 en 7 Sept a a naar en van Amsterdam en op 9 8epl naar en fan Den Haag in hnn eigen belang zoo i op een dag heen en weer wensohen te reizen hnn kilometerboekje bg vertrek ook voor de tdrogkomsfc te do jk fstempelen 1 Uit Den Ha g schrglt men Niettegenstaande weer voorspellers even tal r gk somi ala de politieke tinnegieters tegen ergisloravond ieonar o onweert voonpald badden en menigeen zich er reeds op gekleed bad kwam bet fiksche dondarhaltje omitreeki halfelf toob nSÓ onvarwaokt en hevig dat het zelfs de meest voorbereiden eer verraete Jet zware weder kondigde zich atecbts aaa door enkele forsche windstooten en eenig gej ommel maar ploteeling doorkliefden falie bliksem stralen bet zwerk de wolken tteeo rytende en de omgeving voor enkele oogenblikken in een verblindend blauw violet licht zettend Toen begon het te regenen al spoedig bg stroomen Te Scbeveningen waar dnizeaden vertoefden met het oog op bet juist ontitoken vnnrwerk was t een sauva qui pent zooals slechts zelden viel waar nemen Wie niet in een der etablissementen of ea ét en rerverscbingsgelagenheden in den omtrek zat om de hevigite periode van het weder té kunnen doen voorbggaan ylde naar de trams omoibaasen enz Het Staatsspoor station was in een oogwenk overrompeld zoodat de politie van het naborige postbuis tnsschenbeide moesV komen om de orde te handhaven Menigeen Itond nog in de by zwaar weder zoo gevreesde kippeoreoc te wachten toen da bni t hevigst werd met t gevolg dat eeoige trammen naar Den Haag vertrokken met passagiers die tbt terlgk dropen van t bem lwater huitl eo een arhitd en wendde zich tot het meiiije met de woorden f Voordat ik m verw jder miet ik a dankzeggen voor de onverschrokkenheid an edelmoedigheid waarmede pj m j zelfs met gevaar hebt bijgestaan 0 j hebt met alleen myn loven gered ma r ook dst van hafcr wier leren en eer IQ ditrbssrdor zyn dan mjjn eigen bestaan Zonder uw edelasnligen bgstand zon ik door gebrek san voedsel op dit oogenhlik zoo verzwakt zyn dat ik hulpeloos sou nederhggen en wellicht reeds den adem zou hebbon uitgeblazen Waarom gy die ons geheel vreemd xyt onze belangen zoo levendig ter har e hebt genomen weet ik met maar gedaan hebt gy hot en het eenige wat ik op dit oogenhlik vermag is u in woorden myue dankbaarheid uit te drukken Indien K om liever mede brak l op oogeduldigen toon zyoe toespnak af jyToluea zal met eene boude zyner handlangers terug zyn eer gij u uit de voetetr hebt gemaakt Als gy u haast kant g j Mazina enhaar geleider nog inhnlon Sla dadelijk links af wanneer gij builor de grot komt en ga don recht vooruit Zoo zult gy langs den koristen weg de hoofdstad baroiken Terwul dat gesprok gevoerd werd zat do schildwacht die niets kwaads vermoedde voorover gebogea met het hoofd byna logesjoimerd Plotseling voeldehQ zich door eene krHob a hand aangegrepen en eer hy eeaigen weerstand kon bieden was hif stavig geknevelil