Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1898

aotterdam 4 48 1 8 1 7 88 7 58 8 40 0 88 t l8 10 19 ll S 11 80 18 87 1 44 8 0 48 4 08 4 41 8 88 8 88 8 17 7 88 8 8 87 10 10 Oapelle 4 8 f V f 10J9 V f 1 84 f e 4 80 8 87 V V 8 47 Nieuwsrkerk i 04 V V V f V V 10 88 It V V 8 01 V Ê 4 87 8 84 84 V Uoordraokt 11 V V V 10 43 f V V 8 08 e f 04 V 8 41 10 01 Ooada 8 17 8 88 7 10 7 48 U 9 47 10 18 ltl 11 4 18 08 18 47 8 14 09 4 08 4 84 8 10 45 8 18 6 47 7 48 80 10 07 10 80 4 38 80 6 18 7 80 J l 8 88 10 08 4 39 V 6 18 84 4 8 80 a 48 04 r 6 8 9 8 S K 6 6 0 7 48 8 18 10 10 10 88 Uaada 0 6 89 6 S4 71 7 63 Oadsw S 6 K V V V mtM 48 7 8 f f 8 10 trisaebt 1 8 7 04 7 4 8 S Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zofflerdlenst 1898 Aangevangen I Mei TUd van Greenwich SOUDt KOTTXRDAMiin iiru Ofiads H 1M B IO 8 85 9 10 0 14 M iM lO li 11 18 11 41 Itoordreebt door 7 3 S 48 s T i t 1 t t KieuwerVerk 7 8 8 41 v t 11 38 1 7 18 c Cpelle 1M 8 88 r V ll l K l K r Rottenlam 6 80 7 t 8 18 C 80 84 4S l0 18 10 80 11 8 1 81 11 8 1 88 1 811 4 4 18 8 88 6 10 S 40 IS o ao 7 iu i b B ti y f lu io iit w n pa iv ue i i x a g tiy os a t iu s es s s e av a io in iv su SOIIDA DKN BIAS vla vans 7 80 8 80 9 17 9 18 9 7 10 14 11 16 11 18 18 16 18 68 8 14 8 4 4 4ir 4 68 88 84 6 11 7 84 7 8 S S3 8 4 10 10 88 ll K 7 48 8 48 11 80 1 8 6 7 84 10 18 7 3 8 1 t n l l l 6 18 8 16 10 81 8 07 9 08 e I 11 6 1 S8 8 88 8 88 10 88 a 8 8 0 9 46 10 88 10 44 11 46 H 18 4 1 48 48 4 16 t K 87 8 6 83 6 8 8 04 8 84 9 88 10 88 ll r 11 44 Ta 7 80 7 40 8 5 VM 10 11 TuT ÏXM 18 8 1 86 Mt MO iiH TÜ MO Öji 7 80 1 1 8 88 10 08 BO l DA U TBKCHT vinvim M S O D D A A H 8 T I R D A U 14 9 07 10 19 10 67 18 00 U IO 18 63 8 80 8 17s 4 S 6 80 6 47 6 06 6 66 8 16 door 10 17 i 14 4 o s ♦ 0 7 1 8 86 10 17 10 88 H i Ï I UmBl W 8 019 0 10 8 18 48 8 00 6 37 8 40 10 01 H 7 11 1 J 1 46 8 84 46 7 18 8 48 10 8610 41 A t 0 8 8 80 918 10 80 103 616 8 6610 18 11 41 7 04 7 4 a 8 8 66 8 10 81 11 46 18 88 1 1 8 08 3 0 6 04 6 8 4 7 89 6910 61 ll ll l 1 i i io 11 1 4 9 00 9 80 10 16 10 38 11 38 18 08 1 37 8 08 8 86 8 66 4 48 8 86 80 6 86 7 6 60 8 07 9 86 10 08 10 34J 9 16 10 38 11 6 11 94 8 47 4 16 0 80 7 18 9 10 l 1 10 6 Kmsl O B 7 01 8 10 9 ll K 8 3 8 46 1 41 80 7 41 14 10 46 4 84 9 8 JAma W 7 10 8 9 80 ll SO 3 08 4 00 6 00 8 86 8 00 lO O 1 86 9 5 10 9 11 10 It ll a ta i 40 87 80 6 07 7 89 8 88 O 9 6 10 84 11 10 oada 8 09 li 10 11 61 8 8 4 47 6 4 7 4 8 481 1 In eene GeldeiBcba gsmeente werd dezer dagen afgekondigd dat zicb liefhebbers Toor bet b oemencoreei moeiten aaomelden Gemengde Berichten Omtrent het reeds vermelde verbranden eener vronw te Rotterdam kan nog worden medegedeeld dat het oogelab is veroorzaakt doordien de man H Nieuwendaal van beroep coarantenombrenger in beschonken toestand een scbop tegen de petrolenmlamp gaf Deze trof de vronw die mef brandende kleeren naar da becedeoboren vlnchite welke echter door schrik bniten staat waren hatp te verleenen Toen snelde een mstrooi van H M Dofa naar boven en haalde de nog steeds brandende vronw naar beneden en wendde pogingen tot blasscbing atn De inmiddeli toegesnelde geneesheer Dr W Mees kon evenwel slechte den dood constateeren Haar Hohaam was met veraohrikkelgke vonden bedekt De man oorzaak van het ongeluk die naar men geloofl dat met voorbedachten rade heelt v rooruakt ia gearresteerd nadat hy te voren een pak slaag van de buren bad bekomen Nader meldt men De conrantenlooper H Nieowendaal wiens vrouv giaterennaobt verbrandde ia op vrge voeten gelaten Het Igk der vronw dat naar het Ziekenbnis vervoerd is lal heden middag gerechtelgk worden geschouwd Men Bcbrgft aangaande de nioordaaoslag in den Spaaradnmmerpolder het volgende Rokes van Qutpen is eergiBterenavond te Beverwgk aangehouden door den veldwachter Nnota en naar Haarlem overgebraobt De aanleiding tot het bedreven feit is de volgendei Van Qulpen de vader wiide een boterham met een kop koffie laten geven aan een daggelder die Zondag toen hg dit niet behoefde te doen aan het melken was gegaan De vrouw was daartegen en verzette eb toen Van G aandrong Dete werd daarop driftig wond zioh by bet verzet boa langer boe meer op en wilde ten slotte zjjue vrouw te lyf Rokes die van zulke tooneelen meermalen getuige was geweest riep toen das het nu maar voorgoed gedaan moest wenen greep de revolver en loste de schoten op zyn vader Hy gruwt nu van wat hg heeft gedaan Gistermorgen is te Nijmegen door den bliksem gedood de brigadier der marechaussee Tilstra met zyn paard Maandagavond is de tgdelijk te Loohem gestationeerde commandant vau de brigade marecbaasaee by bet baden in de Berkel verdronken Zyn lyk werd ipoedig opgevisoht VERGADERING VANDEN GEHEENTKR44D DINSDAG 23 AUGUSTUS 1898 Vervolg Ingekomen 6 Kene missive van B en W betreffendede verbouwing van bet onlangs aangekochtehnis op de Markt voorstellende genoemd pandte lalen afbreken en na opboaw te laten dienstdoen éls commissariaat vin politie en als bureauvoor den gemeente ontvanger terwyl de bovenwoning kon worden verhuurd Door vrykoming van de beuedenlokaleu ophet raadboiszooden daar gevestigd konnen worden hetburean vao den Bargerlyken Staud en vande Bevolking Ter visio Goads ZeveahuikeQMoerkapelle ZoetermeerZegwBsrd Voorborg s Hs e sHage Voorborg Zoetermeer ZeRwaard erenfauisea Moerkapelle Onafia 46 58 6 8 6 17 J8 7 48 Utreekl 86 6 33 7 45 P7 8 Woerden 40 6 8 8 06 üudev 8 14 Ooada 8 17 9 06 7 Sen voorstel van B en W tot vaetstelling voordragende de verordening tot heffing van schoolgeld cp de Avondschool voor Am baebtslieden Ter visie 8 E n adres van den heir B Bonter ontilag vercoekeode uit zyne betrekking van haveoQifester en tevens hem een pensioen te verleeneo Het hierbg hooreode rapport van fi en W itelt san den Rand voor den heer Booten eervol ontslag te verleenen hem dankende voor hftigeen hg voor de gemeente beeft godaan en hem eeo pensioen töe te kennen van f667 s jiars Ter visie 9 Een voorstel van B en W betreffendede anDstelling van een Havenmeester B enW wenschen deze betrekking van Havenmeester tevens Controleur der gemeente belas tiog te splitieu sg stellen voordesloiswacbter van de IJselbavenhui de betrekking vanHavenmeester waar te nemen en 7go salariste brengen op f 700 en voorts de betrekking by de belastingen op te dragen aan eeo bodevoor de gem belasting op een salaris vso 175 sjaars Ter vieie 10 Een voorstel van B en W tot lüxiging der gemeente begrootiag dienst 1898 Ter visie 11 Een brief van B en W betreffendeuitgifte van gerioleerdon gi ond aan de Vlami ngstraat Ter u e 12 Een adres van H Eoogmao verzoekende de hnnr van een stukje grond over temogen nemen van de Wed van Neste rode De Voorzitter Het betreft slechls de overdracht van een stukje grond zoodat Ik voorstel dit dadetgk goed te kenreo Aldus beslOleo 13 Een adres van verschillende bewonersder Groeoeweg Tuinstraat Doelesteeg eni verzoekende bet urinoir aan de brug aldaarweg te nemen Dit adres ii gesteld in handen van B en W ter afdoening 14 Eene missive van de feeatcommiisie dank zeggende voor de verleende subsidie Aangenomen voor kennigevieg 15 De begrooting der gemeente voor 1899 met memorie van toelichting Wordi gedrukten ieder lid zal een exemplaar worden tehnisbezorgd De Voorzitter Alvorens met de agenda aan te vangen stel ik namens B en VOor om op 31 Angostus namens de ingezetenen van Goods aan H M de Koningin die dan de regeering aanvftard een adres van bolde en gelnkwensohing toe te zenden en tavens ua H M de Koningin Regentes een adres iBn hnide en dank toe te zenden Aldus besloten De Voorzitter No zal ik overgaan tot het trekken der afdeeliogen voor de Gemeente begrooting In de eerite sectie voorzitter de Burgemeester de bh Hoogenboom Nederborst van de Velde Dessiug en Prince In de tweede sectie voorzitter de wethonder van Iterson de bh Krook Jaspers Jager van Galen en Straater In de derde sectie voorzitter de wethonder an Goor de fah Bellaart de Baadt Heraao Vingerling en de vacature Aan de orde De benoeming van een tydeljïk leeraar in het haodteekenen enz aan de Avondschool voor ambachtslieden Op de voordtaebt stonden de hb J F Goddgn te Leiden en L W Gordyn te s Hage Benoemd woedt de heer GODDIJN met alg at Aan de orde 10 11 10 17 10 81 10 48 10 4 De Tekening der dd Scfantter over bet jaar 1897 Ontvangsten f 3831 54 Uitgaven 3531 64 Overschot 299 86 Goedgekeurd Aan de orde De rekening vsn den kassier der Stedelijke Bank van Leening over het boekjaar 1897 8Wordt tot eeo bedrag van f 4568 92 goedgekeurd Atn de orde Het voorstel tot wyzigiug der gemeeotebegrooting dienst 1898 in verband met de besohikking over een gedeelte van het a1do der rekening over het jaar 1897 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyzigiog der gemeentebegrootiug dienst 1898 in verband met de vervulling eeoer vacature van oederwgzer op de 2e Burgtirschool voor jongens Wordt goedgekeurd Aan de 04de De rekening van de inkomsten en aitgaven der gemeente over hel jaar 1897 Da Voorzitter Ik stel voor het besluit tot voorloopige goedkenring van deoe rekening in ontvangst tot een bedrag van f 434 617 44 en in vitgaaf tot een bedrag van i 400 685 99 met een Overschot van f 33 931 44 aan te nemen en zal dit besluit in stemming lurengen Alle leden stemden voor zoodat die rekening ia goedgekeurd Tengevolge de bepalingen der gemeentewet namen de wethonders aan deze stemming gnen deel Aan de orde Het voorstel tot tgdelijke opdracht van het onderwys in het Hebreeuwsch op het gymoa sinm aan den heer A Ketellapper Het voorstel tot het verleenen van afachryving op aanslagen in de plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1898 Worden beiden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot toekenning eeeer subsidie ten behoeve van de restauratie der St Janskerk De beer DcBsing M de V btt is wel waar dat iedere Gouvenasr graag dit monument tal willen behouden ik natuurlykefeneens maar toch wensch ik te vragen of die subsidie wel oit de gemeentekas kan en wanneer nu anderen dit ook gaan vragen voor hunne kerken kunnen wg dat ook niet weigarf n De Voorzitter Wanneer ook andere subsidie vragen zullen wy die aanvragen ook goed onderzoeken Wordt goedgekeurd Aau de orde Het voorstel van den Staat nog een drietad perceelen ia eigendom aan te vragen ten behoeve van het aan ie leggen wandelpark Wordt goedgekeurd Aan de orde De ontwerp verordeningen op de heffing en de invordering van het schoolgeld op de bewaarscholen Wordt goedgekeurd Aan de orde De ontwerpen van een reglement voor de Bank van leening en vau eene in troctie vor r het personeel dier inriobting Wordt goedgekeurd Niet4 meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA U Angnrttn 1898 li l tl 8 14 7 81 U 8 81 7 80 1 86 1 41 1 8 8 06 8 17 Nogmaals nioetan wg een beriobt tegeniprekeu uit het Dagblad Tan Goudai In het nmmer en hMl o stant d l op 9 September wanneer H M de Eoniogia tit Atutatdtn Tertrekt en deie gemeente pasKeH aan het station alhier de acbntlerg met het matiekkornt aan het station inllan opgesteld ign om H H de noodige eer te bevgien Wg hebben on Tcr oegd hg den waarnemenden Kommandant die ons mededeelde dat ao dergelgke orde die deur ZEi dan Commissaris der Koningin aan ZEd wordt toegalenden niet bekend is Sen eelfde antwoord ii door den waarnemenden Kommandaot der sohotterg ook gegeven san de Redactie an het Dagblad Namens het Qemeentsbeatanr i ter aangeweien plaatse gelniormeeid ol er Uogeiykheid on bestaan door het sear laogsaam dotn Toorbgrgdeo an den Koninkigken trein dat Tan wege de gomeeote bg bel passeeren Tan H H M M de KoDinginoeo aan het station bewgsen Tan bnide werden aangeboden Blaken ontrangen telegrafisch bericht danken Hare Majesteiten toot de rriendelgke bedoaling doch bestaan er tegei de nitroeriog Tan bat denkbeeld orerwegende bezwaren Da mntiektent in het Plantsoen lal niet zooall het Dagblad Tan Goodai meldde op Zondag 28 Angnslnt maar op Dehdiinlag 8 September a s worden iagewgd De parade op 31 Aoguitns a i lal op nit Doodiging Tan den heer MajoorGarnizoens Commandant worden bggevoond door het Dagelgkicb Bestonr dezer gemeente dat ooji tegenwoordig zal zgn hg de plechtigheid Tan het p anten Tan een Wilhalmiaa hoom on het Kazerneplein Toor het bloemeneorso op 31 Angeatoshebben zich opgsgeien 70 wieirgdera en tjjd stère De pigzan daaraan Terbonden vgn nitge stald in het benedenbois op da hoek TanKleiweg en Tarfmarkt Uitgeloofd worden 5 prgten TOor bat mooists Teniardefasarenwiel 5 I dameswiel 5 coitnom 2 de mtobiaei met meer dan aan zitplaats en 1 pigi Toor het rgwiel met da meeste zitplaatsen Het programma der Volk mnsieknitToarin op Donderdag 25 Aogostns 1898 nit ta foeran door het Sted Mnziekcorpi der dd Sehnlterg onder directie Tas den Heer Job G Arenti op de Markt Inidt aldos Marsoh La Depart Stkubboy OnTertqre au Berign wie es wient nnd lacht vak Cootudi Walter Chanta d Hgmenle A Czjaou Fantasie Zamps Hieoid Pérela Tirloira Marach L Ciniib Walzer Besperas Klange Jos GiraoL La Gnerrièra Polka Toor pi olo G Tack 8 Fantasie swi l opera Fancrêdi Q Rossim 9 Galop Dn Velo J Maiat No 4 6 7 Iflte nitToering Werd gisteren door den Qemeent raad eaa jsarlgkiobe sabsidis ran dnizend gniden toegeitaan voor de restanratie Tan de Sint Janskerk heden is die restanratie een werk roor onse stad Tan het hoogste belaog aengeTangen onmiddeltgk na afloop ran de eerste vergadering Tan de restaeratie commii ie welke bygewoond werd door den gedelegeerde der Regeeriog den heer Jbr Tan Riemsdgk Nog In dit jsar zal een bedrag ran 7000 worden rerwerkt De Tergadering benoemde tot dagelgksoh opzicbtir den beer B Klegweg en tot boekbonder Tan de beratallingaweiken deA heer S F Teeling 7 86 8 08 8 0 l l 8 88 8 0 8 11 t U 10 04 I a u 18 lO U f 10 18 10 U 8 48 t lO De heer N J Tan Wgk behaalde gistarsn op ds Landboowtentoonatelling te Ondswater in de a d Fluimgedierle twee eerste prgzen en eea beatnnisprgi Toor Minorca aancilTeras Padua e Met gei oegen hebben wg gisteravond weder het orgelconcert bggewoond dat de heer Spaan derman in de Grooto kerk gat on wel vooreerst 00 het eohoons dat daar weder te genieten riel en ook wgl wg konnen constateeren dat bet publiek steeds meer talrgk opkomt De medewerking van den beer A van der Slap met wien Zondag 1 1 in 0a Genoegen kennis gemaakt was lokte stellig ook velen toi een bezoek nit Had toen reed de beer T d S veel roem ingeoogst in de kerk kwam zgn schoone stem zooals te verwachten w s nog beter tot baar recht Het eerste nnmmer s Are Yerumt werd met Teel goToel Toorgedragen Dit onmmer leende zich bgzonder tot vibreeren wat de heer v d S o i wel wat sterk doet Het tweede nnmmer een onbekende Toor ons trok door de eigenaardige begeleiding bgzonder de aan dracht Pa laatste twee nnmm rs vielen zeer in den smaak Tooral bet laatste nummer een lied van zgn leermeester zong de heer t d 3 zeer schoon jammer dat in het slotcouplet nog weer zoo o hooge triller voorkwam Den haar t d Stap achten wg om zgn talent en gaarne roepen wg hem een tot waeniense toe De nnmmers die de heer Spaanderman gaf waren als altgd zeer sehooo Vooral No 2 dat 0 i Tcmoek gegeven werd beviel oitstekeod Het talent ran dan beer Sp kwam bgaooder nit in Ko 6 n Sonate die bekwame handen Tscail t em degelgk tea gahoore te worden gebracht Dankbaar en Toldaan keerde het pnbliek gister arond na de orgelbespeliog huiswaarti Heden middag tan 2 nnr is een motor flcti met rgtnig deze gemeente gepasseerd komende na Rotterdam en gaande naar Reenwgk voor Moerei s Gr mi h ga Is gisteren geslaagd bet examen rransch I o de heer F A M n Qg tir Kerk WaiDtRxTmH Beroepen bg da Ne d Hrrv te Stelleodam da W Zgl tra alhier OüDKWATKR De aldeeling Oudewater en Omstreken der Hollandsche Msat chappg van L Ttarda giiteren baar vgitigjarig bestaan met eene teutoonatelliog van paarden rep vfl schapen varken en pluimgedierte groenten en zoiTelprodsotuo met 319 inzendingen Haastshcht Zoudag avood had de landbouwer £ B een paar vrienden te riaile Ood r een druk gesprea hoort mep de deur ao het zomerhuis opendoen doch bg nader kgken Tond men ni is Kodat men dacht dat de hond hei gadaan bad K B Ie bed liggende hoort weer wat gaat het bed uit wapent zich en bg da komst in het achterhuis rindt hg de trap Tan de til naar heneden en de denr geheel geopend Bepaald heeft zicb iemand doen insluiten met bet doel in den nacht te telen doch bg het hooreo ran den eigenaar heeft bg spoadig het hazapad gekozen BtBsAHBACiiT Giiter morgen had albier eeo ongalkk plaats dat waarschgnlgk ernstige gSTolgén kan habben De vronw ran een knnitenmaker die de kermis bezocht had en van hier vertrok loopeude naait den kermiswagen geraakte op de kidgksche brog tuischen dan wagas en da brnglenning beklemd Zg W i l z aj ig dat zg bewusteloos ineen zskte Nabg A M tezgn biunsiTgebracht werd geneeaknndige hntp ingeroepen die echter niet kon warden Torleend daar beide artssn hunne patiënten ween bezoeken Weder bggekomen zgnde ia zg onder heriga pgoen naar Blolwgk TafaOdrd Naar nai Tsrneemi berindt de vrotiw die in hoogst swaogeren toestand w ee jjp i h thaw in bek piekaohnia to Oonda uc X A ir tf T meenie Qondn over 1897 ontleenen wg het volgende BerUUttgB Zondag Werk en Bewuracholen HerhalirigB onderwge wordt van Gemeente gegev opide beide A Tondeoholen op de eene un ongen op e andere un meisjea Het onderwgi wordt gratie verstrekt en werpt goede vruchten af De CereuB VQor Tolwasaeoen werd ook in hei afgeloopon r gehouden in eeo paar lokaien der 2e Koetelooze School en etend onder da leiding van den Hoofdonderwgzer A van Kereen bijgestaan door den Ooderwgaer A Willers die dei Onderwgier J ViiBer verving welke laatste Megena siekte niet in iaat wai aan de inrichéng Jrarkiaam te bigven Aan den Cnrsni nniriin d el 49 personen van welke op bet einde van kfi jaer nog 42 da leseen met belaDgstaltlng en vootzdoter hunne onitandighaaen dit toaliaten troaw volgaa Orir de resultaten van het onderwgs moohi men tevreden zgn £ r zgn verder in de Gemeente twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene Bgzondere Bewaarechool van de RoomsohKatboHeke loriohting van Liefdadigheid en eene Bgtondere Bewaarschool vin Mej J Belonje Wed F H Weurman Mpj f A van den Uoek verkroeg op haar verzoek eerfol ontslag ala kweekeling op de 2e Openbare BnwaarKhool De aan de Ie Openbare Bewaarschool verbonden kweekeling G F G de Jong verkreeg de acte van Bewaarschoolboadsres evenzoo de kweekelinfte Qt B Weurman van de school van de Wed Wenrman Belooje Tan de 410 leerlingen op de Openbare Bewaancfaolen genoten 333 kostelooa onderwgs Voor 77 leerliogen werd schoolgeld betaald namegk voor ieder 10 cent per week Op de Bgzondere Bewaarschool van de B K Inrichting van Liefdadigheid ontifingen 137 v n de 237 leerlingen gratis onderwgs Inrichtingen tot opleiding van onderwgzers en onderwgseresien a De RgkS Normaalleisen De cnrsoa begonop 1 April met 72 leerliogen waarvan 34 mannelijke en 38 vrouwelgke terwgl daarnanog 1 leerling werd toegelaten In den loop van het jaar verlieten 12 leerlingen de lesien terwgl ééo werd overgeplaatst naar eene Ryke kweeksohool en twee leerlingen eene endere beatOTming gingen volgen Twee heeren eo even demss verwierven de ooderwgzerancte Boveodien verkregen 5 leerlingen de acte voor nuttige handwerken en 7 namelgk 4 heeren en 3 dames de acte voor vrge en ordeoefeeiogen der gymnastiek in het onderwgzend personeel kwam geeoe verandering b De Inrichting tot opleiding van Bewaar school bonderessen Het aantal leerlingeo bedroeg op 1 October 7 Twee leerlingen werden toegelaten terwgl 1 leerling de inrichting verliet wegens verandering van werkkring zoodat de Ussen op heteinde van het jaar door 8 leerlingen gevolgdwerden De jiver en het gedrag der leerlingen lieten nieti te wenschen over hunne vorderingen gaven reden tot tevredenheid De lessen werden geregeld gegeven Scholen volgens de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwgs Ue Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs onderging geene verandering üit haar Verslag blgkt het volgende a De Bgkt Hoogere Borgertcbool De caraus 1896 1897 eindigde met 118 leerlingen waarvan 94 namelgk 85 jongens en 2 meisjes bet volledig onderwgs volgden en 24 slechts enkele lessen bgwoondeu Aan da OTergangi ezameus namen al de leerlingen der klassen 1 tot 4 ten getale van 97 deel tengevolge waarvan 80 tot eene hoogereklasse werden bevorderd en wel van de Ie tol de 2e kl 24 waaronder e 7 meisjes 2e 3i 18 6 3e ie 22 3 4e 5e 16 2 Te 10 leerlingen die bet volledig onderwijs in de 5e blssse gevolgd hadden legden met goed gevolg bet eiodexameo af Vgf van ben werden laan de Polytpohniscbe school te Delft ingeschreven 1 aan de Indische Inrichting aldaar 1 werd student te Utrecht 1 cadet aan de Militaire Academie 1 wordt opgeleid voor eleotroteoboicus terwijl eindelgk 1 tot de school terugkeerde om zich verder te bekwamen voor bet admiasieexamen der Militaire Academie Aau bet toelatinga examen voor den nieuwen Quriua onderwierpen zicb 57 adspiranten ts weten 49 jongens en 8 meisjes Slechts 40 voldeden an de gestelde eischeu Ingeschreven werden voor het volledig ouderwga Jn de Ie klasse 22 jongeaa en 5 meisjes in de 2a klasse 3 jongens en in de 3e klasse 1 jongen envoor enkele lessen in de Ie klasse 4 jongeasen 1 meiije ia de 2e kloste 1 meisje in de3e klasse 2 jongens en in de 4e klasse 1 jongen Bovendien werden 18 jongens zonder examen toegelaten tot het volledig onderwüs en wel 2 tot de 2e 4 tot de 3e 9 tot de 4e en 3 tot de 5e klaase allen afkomstig van elders gevestigde Rgks Hoogere Burgerscholen De curaos 1897 1898 begon in September met 138 leerlingen waaronder 25 meisjes Tegen bet einde van hst jaar waren op deschool 142 leerlingen aldus verdeeld Ie kl 23 j 5 m voU ond 3 j lm enk lessen 2e 23 3 2 4 3e 19 4 2 2ti 4e 28 l 2 2 5e 15 2 1 De Commissie ziet mei bezorgdheid Ie sterke toeneming van het getal leerlingen Hoeieer zg zich ook verheugt over het leit dat zoovelen blgkeo prgs te stellen op hetaan deeohool gireren wordend onderwijs acht zg de bevolking van somm ge klaasen te groot Bettairgk aaalal leerlingen vereiachte niet alleen grooter ioepanning van vele Leeraren wier getal leioren moest worden vermeerderd maar maakte ook nitbreidiog van de ooderwgskrachten noodig All tgdelgka Leantaii fnogeerden da Hoeren H Boerma voor het Nedarlandsoh C Timmermans voor het Fransoh en P Brouwer voor het Hoogdoitsch Overigens bleef het leeraars personeel onveranderd In da kosten der Rgks Hoogere Burgerschool wordt door de Gemeente jsarhjka eene som van f 6970 bggedragen namelgk f 6700 ten behoeve van bet onderwgs an f 270 wegene vergoeding aan den concierge voor gemis atn vrge woning met vuur en licht Wordt Vervolgd ATJEH De correspondent der N R Ct c te Batavia seint onder dagleekening van gister £ ergi tereu zyu twee troepen naar Tan schgegaan dat door 200 partggangers van Oemarverdedigd wordt Oemar zelf ia te Benngga De troep au Van Heataz gaat over Kenmalanaar Benngga Overste Willems gaat overPringiet langs een voetpad recht op Taogschaan £ r wordt voor 5 dagen leeftocht moegeoomeo Kleinere troepen vervolgen Potimiu de VII Moekim N U Ct OPIIUIMING VAN T £L £ SOI S met 307o Korting A van OS Az Md Taillenr Kleiweg B 73 73o GOUDA Telephoou Xo 3i Amsterdam Slotkrs Beurs van Vrkrs 86 98 97 101 8BV 85 84V 17 8 l 7V 98 7 13 SS 74 81 16 104 96 8B l 100 100 04 668 489 100 48 1011 198 UBi 56 99 98 1 8V 108 86 80 118 112 S08 S17 loo a 13 AUflUSTüS NioaaLiSD Oert Ked W 8 SVi dito dito dito Sdito dito dito 8 HoNOil Ülil GouJl 1881 88 i ITALIB Inaohrgring 1863 81 5 OosTBNS Obl in papier 1868 6 dito ia EÜrer 1868 5 PoaTUGAL Obl met ooapon 8 dito tioket B 36 UviUND Obl Bianesl 1894 4 dito Oecons 1880 4 dito bij Koths 18811 4 dito tij Hob 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spahjb Ferpot lobuld 1881 4 TusKEU Qepr Caur leen 1890 4 Qto loeniog serie D Gee leening Berie C ZoiDAr Rep obl 1898 5 Mextoo Obl Buil Soh 1880 6 ViNtzoau Obl 4 onbep I88I AmTS DA Obligetien 1896 8 BoTTlBlua steil leeu 1894 i NiD N Afr Handelsr eend Arendsb Tab Mij Orlificaten DetiMaatsobappy dito Am Hypotbeekb paudbr 4 OultMij dor Voratonl aand Or Hypothflokb pandbr 3t Nederlandache bank aand Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Aott Hy potbeekb pandbr S i Ulr Hypotleokb dito 3 i OoBTiNH Oj t Uong bank aand BusL Hypotbeokbauk pandb 4Vi AmuiA Squt bypotb pandb 6 6 V 160 7 761 1001 4 lOS 100 i V 187 lïVi 108 68V 101 IS A 112 136 1 60 Vin C Ball r litNa loh d e O 178 197 1051 100 loov 116 1181 8 11 AiB terd Omnibua Mij auid Botterd Tramwei Maala and NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Kolterdam aand 8 BtLOlE Stad Antwerpen 1887 Sad Bruasel 1886 i HoKO Theiu Beguilr Goaelach 4 OoaTiNB Staataleenig 1860 5 K K Oom B Cr 1880 3 Sr llJl Stad Madri 3 1868 Nn Ter B z Arlktpoal eert f fit 106 Maxw L G Pr Lien rert Krd Holl lJ Spoortr Mlj aand Mij tot Eipl T 8t Spw aand Ned lud Spoorwegln aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLuSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 64 Zuid IUl Spwmij A H obl 8 57 FoLKN Waraohau Weenen aand 4 Rmi Gr Buu Spir Mij obl 4 BaltiBobe dito aand Faltowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kunü Oh Aaow fip kap opl 4 dito dito oblig 4 AUEncA Cent Pae Sp Uij obl Ohio b North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer k Bio Qr Spm eert T a Illinoi Central obl in goud 4 Looier Naahrilli Oert T and Mexico N Spw Hn Ie hyp o 6 Hiea Kaoaaa r 4pCt pre aftnd N ïork Oula o k Weat aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Panl Minn Manit obl 7 Un Pao Hoof liJD ob ig 6 dito dito Lii o Col Ie hyp O 6J OlHADiL Can South Chert r aand asS Staats IoteriJ o Klane Trokking ran Woonsdag 24 Augu tn No 14880 f 2000 No 2508 11IM 4 en 20107 ieder t 40O No 16825 en 19207 ieder f 200 No 3823 6807 6821 14584 15714 en 16823 ieder f 100 86 2776 108 2810 380 8817 426 2840 2870 8a83 644 2911 669 2998602 3066 638 3076 661 8076 728 3163826 3167 893 3114 897 3294 980 S2S3 997 6302 1010 3430 1048 8464 Il 64 3488 1172 3491 1363 3496 1372 3599 1374 36S8 1619 3644 1744 SS71 1776 3674 1786 3669 1811 3673 1818 3733 1839 3767 1867 8781 1968 3848 199 t 3872 20 6 33t4 2085 3996 2121 4014 2131 4020 8160 4096 2166 4108 2188 4141 2809 4229 3282 4262 82 8 4860 2304 4381 2335 4396 2370 4400 2886 4407 2398 4409 2403 4432 4471 44862431 4666244 L 4691 2480 4694 2 r6 46362664 4616 4769 4797 2669 4871 2J09 4876 5688 5682 5629 6698 5701 541 6677 6618 6619 668 6717 Prijaon ran 66 4936 7686 10743 18470 1 4964 7762 10779 13478 1 6047 7793 10809 13640 1 6079 7 34 10873 13664 I 6210 7854 10878 1S6S6 1 5266 7862 11021 13669 1 6387 7866 11066 13817 1 1396 7888 11019 11859 1 5613 7968 11186 18877 1 5521 8046 11226 13908 1 8064 11247 13916 1 8086 U2i0 13917 I 8141 11863 13918 1 8203 11277 18922 1 8269 11318 13978 I 5778 8861 11369 14086 1 6J97 6368 11306 14118 1 6821 8388 11397 14172 1 6863 8416 11449 14267 1 5950 8419 11463 14322 1 5998 8609 11477 14Ï67 1 600S 8635 U496 14870 1 6020 8641 11604 14468 1 6026 8609 11506 14626 1 6087 8694 11546 14628 1 6107 8789 11666 14630 1 6140 8833 1168s 14638 I 6176 8866 11688 14653 1 6217 8886 11689 14594 1 6888 8006 U691 14680 612 89 3 11749 14761 1 6463 9000 11754 14768 6472 067 1178S 14780 6488 9109 U834 14807 1 0122 11862 14808 I 9205 11891 14874 1 9269 11917 16040 i 9360 11986 15056 1 9888 12000 15144 1 9489 12018 16161 1 6726 9498 1207 16173 1 6767 9513 12066 16296 1 6797 9626 18213 15328 1 6965 9717 12242 16887 1 7000 9781 12818 16448 1 7084 9887 12840 16469 1 9971 12472 15646 1 10164 12151 16766 7166 10236 12838 15 69 7268 10287 12900 16786 1 7296 10288 18978 16819 17918 10266 12991 16876 17327 10334 13016 15888 7341 10346 13020 16892 I7368 10433 13089 16919 1 740 10448 18967 160767439 10451 13284 161167513 10481 18285 16148 7699 1 522 13328 16187 1 7620 10540 i8410 16189 1 7689 1063 13416 16193 1 APVERTENTIEN OlfZICHTBAREü HEEREN en DAlllES FRUIKËN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAKWEBKBN mnnten nit door aOLIEDE AFWERKING bg e P VAN WIJNfiAARDBN Coiffeur Sletweg Gouda Dubbele Buurt B TAILLE B J m TEUEN I 10 i UR I FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ N ckemische WasscberU I Ti II OPPËI IIEIMEK 19 KruUkade Kotteraam Gebrereteord door Z M den Koning der Bolgen noofddepet voor GOUDA do Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verten vu alle doerenen Dameagarderoben tleook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoome van plaohe mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni warden naar da nienwate en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of gevertd worden onacbadelgk voor de geiondheid Tolgana ataal bawarkt W