Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1898

V fNo TÖ67 Vrijdag 36 Augustus 1 37ste Jaargang ftouMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ko 81 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AAFBESTEDINS Op VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1898 des voormiddags ten 11 nre zal in het Qebouw der R K Lsesvekeknioiho worden AAIBEISTEED i Het amoveeren en weder opj bouwen van een Woonhuis I Wijk H No 101 voor den Heer A J J VOS aan de j Turfmarkt te Gouda l Bestek en teekeuingen liggen ter inzage in I bovengenoemd Lokaal en zyn van Donderdag 25 Angnstns ai ad ƒ 1 25 verkrggbaar ter j Suelpersdrnkkerg van B A VKBZUL te Gouda Inlichtingen te verkrggon bg C P W DESSING Architect te Gouda E CASSUTO TANDAttTS Gouda Turfmarkt Sociëteit Ons Gen oegsn Het Bestaat brengt bg deze ter kennis ran de Leden dat tengevolge van te honden Repetitie voor de a a Peeatviering de Sociëteit op 1 8 vnidinAe aiicvistijs Tan des voormiddags TfJSiV tot s namiddags KlfM anr zal GEISLOTEN zijn Namens het Bestaur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 24 Augnatus 1808 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaau van den Notaria G C FOBTUIJN DROOGLBEVBE op MAANDAG 29 AUGUSTUS 1898 des morgens te ftO nreu ten aterfhuize van Mej de Wed P UPËLAAB aan hethnisWyiiB No 590 aan de Fluweelensingel van Eenen netten g oed onderhouden KASTEN STOELEN TAFELS BEDDEN en BEDDEGOEO KARPETTEN VLOERKLEEDEN KOPER BLIK GLAS en AARDEWERK eni De goederen zgn des Zaterdags vóór de verkooping des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 nren te zien Nadere inhobtingen geeft voornoemde Notaris FORTOUN DROOGLEEVER te Gouda KoninlsHjke Machinale FabHeU DB HONIGBLOEM van II van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage Kepplerttraat 29 en t9a naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË JntHen gif hoegttt gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cta en 1 verkrflgbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven g9S Gouda D UIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜDMAN MoordraAi J C RATELAND Soticop B T WUK Oudtutalrr M KOLKMAN Wadditimeeti A SLEGT beveeltzioh in tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood tt cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook knnst te a Qravenhage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille OsMb Dfnk van A BRINKMAN Z IMaatscbappij lot Exploitatie van Staatsspooi Vk egen MnUigifl gsfeesten te AmsterlaiD Afwijkingen van de dienstregeling op 5 6 en 7 September 1898 A 5 i§eptenilier De toegangen tot het Station Weesperpoort worden van 10 00 voorm tot 3 00 nam afgezet In verband hiermede wordt gedurende dat tijdsverloop de dienst op het Station Amsterdam Weesperpoort gestaakt en zuU n alle treinen der Maatschappij alleen to Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekkea B 5 6 en 7 iSepteinber 1 Om 6 00 s avonds en tot den volg enden ochtend wordt de dienst op den verbindingsweg Amsterdam ffestaakt Alle treinen richting Abcoude zullen derhalve op deze drie dagen ran af 6 00 s avonds alleen van hetStation Weesperpoort vertrekken en aldaar aankomen De Maatschappij behoudt zich voor na 11 30 s avonds geene reizigers meer Ap het Station Afïi8ter4llli4 Wees perpoort toe te laten i 2 De lokaaltreinen 1181 en 1182 Utrecht Zeist Driebergen en terug zullen op de drie dagen niet loopen I s I Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegfen vi INHULOIGÏMSFEESTËK te Amsterdam en te Den laag I uu i J Bericht aan houders van Rilom eterbo kjes In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer op 5j O Cn 7 iSepteUllier 1898 naar en van JLUISterdaitl en op O S epteUlber 1898 naar en van Den Haa worden houders van kilometerboekjes in hun eigen belang verzocht ZOO ZiJ Op éétÈ dttg heen en weer wen§clien te reizen imn kiiomet rboekje bij vertrek ook voor de terugkomit te doen afstempelen Het afstempelen van kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te AntSterdaUlÜV i op 5 6 en 7 September en te Den Haag op 9 September zullen bij den toevloed vaiDreizigers veel tijd vorderen Ml DE SilOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 M Inrichtni tot Meubileeringpvan geheele Huizen desverlaiïgdook in huur mH IV Voor de aanstaande Feeistc n fro den Bestellingen voor i GUIRLANDES Il IS cent per Heter aangenomen Ml A EIUMMM ilOl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van A tot S nar WOENSDAG en VBlJDAGvoD ItotS anr ZONDAGS niet Voorschotten worden verstrekt van af 100 tot SOOO tegen kleine maandelgksche of driemaandelgksche aflossing en zeer matige rante Aan dit adres kaai men tarieven bekomen eener solide Levensverzekering welke coortckef vwtrekt op de Brieven motto tToorachattent Noord ngel 64 Bottmiam Lange Tiendeweg lttUICl tt nuiMn lUlOllltl Du eiiUi mllictinr litl WQPÏlUnO r Patent H attUt Ht arnnéen hat Aniau a lehtvMiw werlhlosen Nnchdbinungen itf m lÊut kauft iMar anaan sttta acharftH H SÜMk Kir nn im diracl ular In aakHm aÊtmmimman U Amu UMiarPlaktt frla athamtilm imfUttIM SS tt nU UIon X aem im m tm fm tumuti BuUcDlandsch Overzicht Met groote be aogBtelliog werd ie EugeUnd tegemoetgezien db Terkioiiog vao Sonthport dat den tot ooderboaiog benoemdnn onderStaatfiaecr6t riB Curtsoa afvaardigde De liberaal weid gekoten zoodat de oppositie een zetel wiot Uier deed zioh een ongeveer analoog geral voor aU met dd berkiezing onlangs van dpn heer Dougbty die naioDist geworden echter de atammen der liberalen verkrepg Hier wekte omgekeerd de piesideat der Unionistiecbe Kicsvereenigipg zgo mannen op te stemmen op don liberaal en niet op den regeerings candidnat De argamaotatie wae in beide gerallendaztlfde voor zoover Home Rule ben oiet verdeeldt hebben liberalen en uoicpisten dezelfde politiek en Home Rnte ia tbans ba ten de fieer der practieche politiek Vandaar groote verbolgenbeid Tin den beer CbamberlaiQi dieeeDboozeo brief schreef ter onderstenning van den conservatieven candidaat lord Skelmersdele Op do teer jaiate criiiek van den nniooistiacben voorzitter den heer Holden op de politiek van bet Kabinet vooral in baitenlaodache aange legenheden gaat de heer Chamberlain in t geheel niet in Hg cotrateteert aleohtFi det de liberale leidern Home Rule nimmer verloochend hebben dat Home Rule dna niet van de baan is en dat ieder wien de eenheid van t Rgk lief ia daarom den conservatieven candidaat eteunen moet V De Amerikaanache oommiB 3ari9seo voor Cuba on Portorico krjjgen de opdracbt troepen te sedden naar de verachïllende garnizoensplaatam die door de Spaanache troepen ontraimd worden ook zollen zij de douanerechten en belastingen laten innen en in het algemeen alle beatnurahandelingen verrichten totdat preaideot Mac Kinlej andera beslait De EogeUcbe regeering beeft den gouviraenr van Hongkong gemachtigd schoot bg nacht Dewey vergunning ts geven otn aldaar te dokben en zgn aebep n schoon te maken Ook op Portorico wordt de gezoodheidstoebtand der Amerikaanscbo troepen zeer alecbt £ r zgn nu ometreeka 1000 gevallen van malaria De correapondent van de Timea te NewTork spreekt bet gerncbt tegen dat Qaj de Amerikaanscbe gezant te Londen tot minister van boit nlandsche zaken beuoemd zon zgu bgsonderiyk met het oog op de onderhandelingen met de Eugelache regeering over een gezamenigk optreden ia bet verre oosten V De Serviache SkoDpachtÏDfl heeft een won FEVILLETOK Se Uezicaansclie Beeldhouwer EKN VERHAAL DER AZTEKEN Naar het EngehcH Sfi V f tuinutoD later stond Maxtla die alle hinderpalen gelukkig te boven gekomen was in de vr je luoht en liet z o arendsblik aauwlettbnd over bet omrinj endo landsofaap rondgaan De streek was hem geheel onbekend doth hy herinnerde zioh de opgaven zyner bevrgdster en volgde londer aaraelen bare voorschriften Woldra verwqderde hy aicb zoo snel mogelük van de spelonk en iglde als een gejaagd hert over de bergen heen 81echu sedert weinige oogenblikken was hjj verdwenen toen het dienstmeisje bij den gebonden schildwacht kwam en hem toevoegde Zeg aan Toluoa wanneer hjj terugkomt dat zijne slaohtojfers ontvlaoht zijn en vraag hem of hy zich Meitli nog wel herinnert Gij kunt hem te gelijk wel mededealen dat zy met de volvoering barer wraak op den goeden weg is De verbaasde schildwacht herkende in de persoon die ilit zoo smadelijk zeido en met zulk eene waardige houding hem voorbijgiDg niemand anders dan het meiiye dat voor byna onnoozel te boek stond Gedurende al dien tyd was Tonatiuh aan allerlei folteringen ten prooi geweest met al haar doorlicht derwerk van parlementairen arbeid verricht Id zeven woken tgda heeft deze Vertegenwoordiging behandeld en aangeaotnt o een wet op de middelen een wet op bet volkaonderwga een nieowo jachtwet een nieuwe gumeeotewes e n wet op da drukpera en een wet op de reorganisatie vau bet beheer der ataatadomeinen benevens een yoordracbt tot het invoeren van gewichtige legerhervormingen tot hervorming der civiele processen tot instelling van vakBcholen eo tot bet nitgeven van nieawe leeniogeo voorts want wg zgn nog niet aan het einde zgii ontwerpen baqgenomen op het recht van vereeniging tot hervorming van het douanetarief en een menigte kleinere ontwerpen Ten einde de Ofipoaitie zoo zwak mogeljjk te maken eo de beraadslagingen te bespoedigen moeat de m nister preaident dr Wladan Georgewitoli eiken dag een deel der afgevaardigden ten eten vragen Hierdoor is 3erviu na beguoetigd met een stel wetten waarvan er enkele zelf door de lofredeoaars op bet ministerie als reactionnairc worden gekenschetst Dat deze kenscbething niet ver van de waarheid ia blijkt zek jr wel uit de wïjze waarop de nieuwe perswet wordt toegepast Zelfs de Srpska Zastova het ondate liberale orgaan en de epreekboïa van Ristitcb ia op grond der nieuwe wet geschorst Dit alles is bet werk van den cx koning Milan die opnieuw tot maobt wensoht to komen en na koning Alexander op reis ia regeert Mïlao als opper koniog en opperbevelhebber over het tevreden Servische volk dal met dwangmaatregelen en reactionnaire wetten moet worden beheerscht De minister president oofent zich inmiddels in het echrgven van nota s aan de Porto over de invallen aan deXnrkacbe grens Dezer dagen werd gemeld dat de Deonacbe regeering bg de Kamers een voorstel heeft ingedmnd tot goedkeanog eener ropda gedane uitgave van 500 000 kronen ten beboevo der verdediging van Kopenhagen waartoe ia een geheime zitting van den Staatsraad bestaande nit den koning den kroouprins en de zeven ministers besloten was èn tot het toestaan fan een verder crediet voor datzelfde doel Tn Duitschtand no heeft die maatregel aanleiding gegeven tot ernstige 1 ezorgdhpid en de Deensche regeering heeft het daarom noodig geacht te verklaren dat die maatregel doelde op het aan Engeland toegeschreven plan tot het bonden eener vloot demonstratte in de Oostzee terwgl men in officieuze kringen bigft beweren dat Denemarken een atrenge en en slimheid liad zij hot geheim der vlucht vac Maxtla en Mazma met kunnen ontraadsolen evenmin als zy eonig nader boriclit ran hen op het spoor kon komen Den derden dag nadat Mazioa de vürborgen vertrekken verlaten had kwam Tonatiuli uit de hoofdstad terug en bevond zy dat Tizoc de vrouw met welke zy byna tien jaren had samengewoond dood wast Zg was vermoord on de kleine grot die aan beiden tot verblyfplaats strekte was geplunderd en vao elk voorwerp beroofd dat het wegnemen waard was En echter hadden de moordnnanra don doorgang niet ontdekt die naar de verborgen vertrekken leidde Tonatiuh deelde hst treurige voorval aan de bowoners der toooalli binnen de muren mode sy bastelden de rampzalige vrouw ter aardo ec namen de maatregelen welke hun geschikt voorkwamen om de bedryvers der bloedige daad to ontdekken Don avoD toen Mazina onder het geleide van den priester uit de spelonk ontsnopto zat Tonatiuh aan de deur van haar thans zoo eenzaam verhlyf over het verledens na te donken was iu d hoogste mate neerslachtig en de tranen bevochtigden hare wangen t Was een llefelyke avond De maan had haar vollen glans bekomen en goot oon stfoom van licht over het weelderige landschap uit Da nachtvogels slaakten hunne schril le kreten bij t fladderen door de lacht de insecten ajerpteo in de hoscfajes en eene verkwikkende ko Ite deed het Msscbe gebladerio ruisohen Tonatiuh zat op die plok toen de zon onderging ij zat daar evenzeer toen de avond reeds rer ver eerlgke neutraliteit wenacht te handhaven Maar in Doitsche politieke kringen legt men aich niet rustig by die verzekeringen neer en de conservatieve pers spoort zelfa den eneralen staf aan zicb voor te bereiden op de mogfilgkbeid in een Europeesch conflict het hoofd te moitan bieden aan drie vgandeii te gelijk en aan Denemarken atvaat te verdtaan te geven dat hot de voordeelen der neutraliteit slechts dun kan genieten wanoeer bet weigert de rol te spelen van voorpost hetzg van het Fransch Rassi ch verbond hetzy vau Ëagotand Misschien niet ten onrechte vreest men te Berigu dut Denemarken ingeval van oorlog tusscbeo Dnitschland en Engeland of Rusland terstond gehoor zal ge ön aan zgne werkelgke belangen en aan zgn ouden rrok door da zgde te kiezen van Difitïchlands tegenstander Voor bet oogenblik moge men te Berlgn wat al t veel gewicht hechten aan Denemarkeos toebereidaelen ia elk geval bewgst het welk een geest op bet t Qgenblik in Ie groots kanselargen boencbt l erspreide Bericitten Fe ANK HUK Het Journal zegt dat de zaak PicqimrtLfibtoia groote verrassingen zal brengen De instructie hoeft geheel nieuwe verzwarende ometan dished tf0 aa n het ticht gebracht die volkomen bewezen yg o Do openJ ke meoniog al gonoegdoeniog orlaugen ia zóó hooge mate aU niemand zal verwacht hebben Twee algemeeoe radon hebbeu het verzopk tot da regeeriog gericht om aan do Dreyfoa beweging in het belang van het leger en van den eerbied voor het recbterlgk gewgsde met geweld een eind te makeo Alsof dat zou gaan I Drumont zegt in een hoofdartikel Als de raad van onderzoek Esterbaïy aan het JoodscbDeitBcbef syndicaat overlevert dan wordt daardoor de door de 8pioiiuon vSchwartzkoppen eo Pauiz ardi geopende veldtocht gerechtvaardigd f verscheen gister voor den raad tan onderzoek ii de kazerne ChiUeau d eau Generaal Florentin preaideerde Ala getnigen werden gehoord een kolonel van liet 74t regiment infanterie en generaal de Pellieoi Het oordeel van den laad werd medegedeeld aan generaal Zarjinc en die het ovorbraoht aan Cava gnao Deze xal hoden of morgen uitspraak doeo wa on toon hot middernoobtsuui iianhrak nog Id dien lijd had haar hort meer loopon zat zy geleden don in al do jaren haars lovona Eensklaps trof het geluid van naderende schreden haar oor en opriende zag zij Mazina dio naar haar toe yidfl Tonatiuh sprong haastig op en oogenblikkelyk rustten beiden in elktinders armen met nl do hartelijkheid en hot vuur dat men hy moedor en doohter zou hebben kunnen verwachten ffO moeder snikte Mazma gy helt toch gezegd dat ik u moeder mocht noemen verborg mij voor mijno vyanden I Ik hob züotobI smari ondergaan SBilert sy my van uwe zyde hebben weggeroofd f Ja kind gy moogt my moedor noemen antwoordde Totialiuh lOn ik zal u eene veilige schuilplaats verschaffen Doch zeg mjj hoe alles zich beeft toegedragen Met kindorlyko vorlrouwolgkheid verhaalde Mazina in haast de byzondeihoden von de gevangenschnp die zy en Maxtla ondergaan haddon en van hare riuoht door behulp van eene slavin en van den priester Doch Maxtla voegde zy er b j werd nog altijd gevangen gehouden en zou waarschgnlyk door de handen zyner vijanden sterven eeno gedaobtodio haar in een stroom van tranen deed uitbarsten Tonatinh trachtte haar moed in lo spreken en deelde op hare heart hare eigene droevige gedaobten en ervaringen made Doch waar s die goede priester gebleven vroeg ey irJÜer ben ik gaf hy ten antwoord te voorsohija tredende vMaztna is vermoeid want zij beeft eene verre reis afgelegd en gevoelt behoefte aan rust £ unt gij kaar voor korten tyd van hqa reiliie vreest men voor gebrek Te Parijs vreest men voor gebrek aati diiukwator Hoewel een hevig onweder dat ecrgiaternacbt losbarstta die vrees verminderde blgkt de toeatand nog ernstiger geworden DurrecHLANi Volgens de Allg Ztg zya proeven genomen met eerf nieuw ktein kaliber geweer waaroit gebleken ia dat de constructie toegepast kan worden op alle oode systemen die in den loop der tgdon onbrnikbaar zjJD geworden NoOUWKIlRN Uit Hammerfest komt het bericht ditt alle oasporiagen van de expeditie Oemar op Spitsbergen om iets van Aödrée te ontdekken vruchteloos zgu gobleven RüSLANI De joodscbe resideutiestad Berdit uhew eigendom an graaf Ïyczkewit8c i is voor I IGIOOO roebel verkocht aan deu millionnair Rukawischnikow te NischniNovgorod IlALlK Volgens de Stampa is de R K kerk tydena het pausschap van Leo XIU ongeveer 100 tnillioon in goud rgker geworden alleen de geschonken bg gelogenheid van da drie jubilea van don pans worden op 50 millioeu geschat Dknemahkkn Boven Jutland heeft eergistornacht een hevig onweder gewoed Ongeveer 30 boerderijen zgn afgebrand drie personen werdon gedood en een groot aantal koeien en schapen kwamen om het Iiveo BINNENLAND Zaterdag zat de feestelyke opening plaats hebben van de Tilburgsche waterleiding Do Soltan van Siak bracht gisterochtend te oügHveor U uur met den oud astnateiit residont U A Schouten een bezoek aan Haarlem en in do eerste plaats aan bet Koloniaal Museum Naar wg vernemen hebben ook do bnrgemeesters der proviucialo hoofdsteden oen nitonodiging ontvangen tot bgwouiug dor inhnldigings plecbtighoid in de Nioowe Kerk te Amsterdam Welk weer zallen wij hebben gedurende de a 0 fopstdagen Die vraag is zeker van overwegend belang Wg hebben ons gewond tot den directeur van bat Metsorologtsoh Instituut te Utrecht en hem govran d of by een antwoord op dfze vraas kan gev Mi schuilplaats voorzien P want binnen wemigo dngon zal ik terug komen Hy heeft ray go iogd dat gij reeds vroeger vrisndelyk voor haar zijt geweest Wilt gij ook vorder hare vriundin blyvon Zoo lang zy het lovon bohoudt 7al ij goono betere hebben antwoordde Tonatuih met govool J Laat baar by my Ik verpand Jnijn laven voor hare voiligheid wGenoog dan Moed gehouden Maiina Ror de zon tiroomaal op ou ondor is gegaan znl ik u tiiding van Mnxzla brengen ÜndertuBschen was Miatla Ytzconll mpt al den spoed die hem mogolyk was over hut gcbei to gefineld De volle maan sohilterde mot haar hoogslcii luister zoodat de omstreken zioh badende in oone zoo vau Kilvorlicht bet verraickclijkato tafereel opleverden Terwyl hy zich tutschon twoe hoogo rotsen voortspoedde nam hij eene schaduw wanr die zich over zyn pod bewoo on opziondo ontdekte by drie mannen die do steilti helliug afsnoMen om hea to bereiken Een enkele blik was tooroilteud om hem in den voorste van hot drietal Toluoa te doon herkennen De beeldhouwer bogreop dadelyk dat men zync vlucht ootdokt had dat hjj vervolgd wrrd en dat hy nu om zyae vr heid zoit moeten stryden ffHa riop foluca hem op spottcndon toon toe gy zyt nog niot aan mync hand ontkomon TJw laatste uur is nu Jbslageu ti znlt sterven Ian slaaf Wordt mmlffd