Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1898

Dagblad dat bericht plaatsen en hoe durfde bet volhouden dat het uit betrouwbare bron had geput Alles wat tot ons blad behoort wekte nimmer de woede maar wel het medetgden van het D V G € By dezen deeleu wg aan het tD bladc mede dat wy zya blyk van sympathie niet accepteeren daar wy ons wel overtuigd houden oat hier in plaats van medelyden jalouzie gelezen moet worden Hoe het D V O € kan spreken over opgebla en pretentie begrypen wy volstrekt niet Wie slechts een paar malen de pedante waanwyze Nabetrachtingen op onze Gemeenteraadszittingen gelezen heeft weet terstond aan welk Bureau pedanterie in rnïme mate voorhanden is Ten slotte wie steeds uit betrouwbare bron put zonder naam te durven kunnen noemen wie steeds met eigen ingezonden stukken voor den dag komt en nooit kleur durft bekennen die moet wel in de achting van eerlyke menschen dalen Dat het D v G ons het laatste woord zou laten vertrouwen wg wel daar het overtuigd moet zyn dat het recht in deze aan onze zyde is Naar wy vernemen zal het nienwe vaandel voor onze sebuttery a s Maandag avond officieel door Burgemeester en Wethouders aan den waarnemenden Commandant worden uitgereikt Ter gelegenheid vao het 50 jarig bestau der afd Gouda i van de Ho landscbe MaaU echappg van Landbouw is besloten op 5 S ptemher 1898 dit feestelyk te herdenken Aan het programma ootleeneo wg o a M olgende Optocht van versierde vierwielige rgtaigen tweewielige rgtuigen en velocipedes Des nsn iddags ten 1 uur op de Markt Ringrgden VOor leden zoons of dochters van leden met dame of heer op tweewielige rijtuigen Heden is versohenen de officreele Gids voor de feesten te dezer stede op 31 Aag itns Daaraan ont eeuen wg het volgende s Morgens van 7 8 nor bespeling van het Carillon s Morgens van 8 9 nor ondgang van het Muziekkorps der dd Hchottery dat zich op verschillende plaatsen der stad sal doen booren Begin der tocht Westhaven bg het Oods Veerstal s Morgens van 9 12 uur godadisnstïg wijding in de kerken der verschillende gezindheden s Middags 12 nar parade op de Markt van de dd Schutterg en het Garnizoen a Middags 2 uur uitvoering van een viertal liederen onder luiding van den beer J G Arentz woorden van J Giphart bewerkt door den heer Mart J Bonman gearrangeerd voor Harmonie door den heer J G Arentz en opvoering van Qonda s Heilzang woorden van den heer E Coeoders muziek van den heer Mart J Boumin uit te voeren door een koor van 20 X kinderen en 220 langera onder leiding van den Componist Mart J Bosman De tekst van den Heilzang is aldos Mannenkoor Langs Rhyc langs Maas en Scheldestraod langa Veluwzoom en IJsaelboord van stad tot stad van oord tot oord van Oost naar West van Znid tot Noord tygt op ééa roep en plant aich voort door gsoBch ons heeriyk Nederland Kn van der Maas en Amstelmond lèr oter zee de wereld rond tot aan de verre vreemde kost Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicli ftOTTBRDAMritft ren 8 48 8 b7 4 88 4 88 6 6 6 18 6 19 ♦ 4 16 6 88 6 10 10 04 10 88 11 18 10 11 10 18 10 16 f 10 84 10 64 11 80 8 80 8 61 9 68 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 10 14 ft ti 64 10 11 11 18 8 48 8 10 10 18 1 1 80 8 84 4810 18 10 80 11 88 7 86 8 1 87 10 10 47 4 10 01 8 80 10 07 10 30 6 86 6 86 8 17 87 8 84 8 41 8 47 11 86 11 60 18 97 8 16 6 61 7 86 7 68 8 40 7 48 11 64 18 08 18 47 88 7 lO 7 48 8 11 47 10 18 801IDA UEN HAAG tin r 18 18 18 68 8 14 3 46 4 48 4 68 1 8 t B 7 1 19 6 18 1 88 6 88 11 48 1 4S 8 41 4 18 8 18 8 87 8 83 8 64 10 10 8 11 111 10 11 10 11 10 88 10 88 11 6 11 44 7 68 84 8 16 8 1 8 86 6 64 8 11 7 84 17 9 88 9 67 10 14 11 16 6 68 11 89 8 04 9 46 6 10 86 10 4 1 M6 9 88 10 06 9 84 9 48 9 69 8 88 10 10 10 8j 11 6 18 8 80 8 81 60 7 90 7 66 7 48 11 67 11 06 11 60 GOOD A A MBTUBDAM 6 8 14 48 10 67 4 11 6 M 7 61 8 86 10 17 10 88 8 01 9 0610 86 18 48 6 00 37 8 40 10 0 11 17 810 918 10 60 103 6 18 8 6110 18 U Al 8 14 07 o lo lO M ll oVll o lMrr lO 8 17 4 88 6 10 6 47 06 66 8 88 door 10 17 i 11 14 1 87 l S 7 10 10 84 4 t 1181 1117 8 46 8 84 8 46 8 84 7 18 8 48 10 86 10 8 66 9 89 10 51 ImS U l xUt l oi 8 6 6 04 6 18 4 7 89 6 10 61 11 18 I 8 86 8 66 4 48 6 86 O 6 56 7 66 60 9 07 9 88 10 01 10 84 3 47 4 18 6 60 7 18 9 10 8 10 64 4 14 Ulreohl 6 86 8 88 7 46 8 87 8 4 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 11 08 1 87 8 Woerdeu 6 4 6 63 8 06 8 16 10 88 11 66 1 84 Oudcfw 8 14 10 46 Oonda 8 87 9 06 9 86 9 68 10 69 11 10 11 11 liut n 8 7 06 8 10 9 01 11 16 8 68 8 46 4 46 8 10 7 4t 4 lAma W 7 10 8 86 9 10 U SO 3 08 4 00 6 00 6 35 8 00 10 0 1 19 3 40 4 87 6 80 o7 7ri9 l lS t 49 9 66 10 84 ll lo louda 8 09 9 18 18 09 11 61 8 68 4 47 6 41 7 4 8 4 1 ZiJD B twoord taidt als volgt Met zekerheid kao oiets geiegd worden omlren het weder tan 31 Aoguatus tot 10 September a Bet weder dat ihtDB omiiteatagen is kan zich epoeiiig weder herstelleo het kan echtur ook geroimen tyd gQ ODgDostig karakter blgveD beboadeo Déa tijd Tan het jaar io aaomerkiog Demeade is de kans op goed weder grooter dao die op sïecht WeersvoorspalliDgea op zuiver weteoBcbappemkea grondslag worden gedaan voor ceo tydperk van alecbts 24 Qur en dan ztlfa ia dtt oitalag Dog niet gaoatig te noemen c W moeten er due maar het beste tbb hö pAD en Tertrouwen dat het Oraüja zonaetïezich ook in de Septemberdagen vertoooen zal Uöl Voor de officieren der landmacht teAm aterdam in garnizoen de officieren der zee macht en ingenieurs geplaatst by aryki werf alle met hnn dames 7al by den intocht van H M de Koningin de roimte zjiwaarts van het Fateia in de Paleisstraat worden gereserreerd Zooals gemeld is doet de irgeeriRg ann alle aoboleu op 31 Aug toekomen bet portret Tan de Koningin dat een ware feefltgnre ii Dit portret zegt het Vaderland ia speciaal voor dit doel met toestemming van IJ M vervaardigd door den heer Zimmerman te s Gravenhage Het stelt de Koningin voor in het toilet dat y b de inhuldiging za dragen wit atijn met zijden kanten overkleed Hot Igfje zeer eenvoudig v d snit is vierkant uitgesneden aan den hals langs bet décolleté hangt een barke van kant af Aan de voorzyde zit een sluitslob van diamanten met grooto parels als hangers terwjjl het orerkloed hier en daar met echte parels op bet aatynen onderkleed ia ïastgehscht Los om da Behouden bet lyf vryiatend draagt H M den koninklgken met bermeljjo gevoerden roodflaweelea mantel waarop in gond klimmende leeuwen zya geborduurd Ken lange bermriynen kraag hangt van de schouders af Om den hals beeft de Koningin een collier van diamanten in bet ar een vyfpnntigen diadeem in kroonvorm Het portret stelt H M voor en face De getijkenti is misBchien de beste tan alle portretten die in de laatste jaren zyn uitgekomen liet is niet io den handel Oe Koningin staat voor een draperie die gedeelteiyk pilaren verbergt waarvan er aan lichtbaar is Rechts van H M staat een met een fluweelen kleed gedekt tafeltje waarop de kroonsicradou een ftaweelon kussen met de kroon daarachter de deels zichtbare Uyksappel daarvóór de scepter waarop II M met de rechterhand eiount De Koningin bad de welwillendheid haar handteekening onder het i portret te plaatsen zoodat het onderschrift luidt Wilbelmioa in de groote letters waarmede de Koningin gewend is haar naam te scbryTen De uitvoering op zwaar geglaceerd papier doet de Landsdrokkerij eer aan en niet minder de firma Van Leer die een uilmnntend olichü van de photographie maakte Gemeng de Berichten Men scbryft uit Winterawyk dd 22 Aug san de N R Ct 8 86 8 48 8 49 8 68 C6 ud 6 7 86 Moordreoht iloor 7 88 Niouwerkerk 7 8 0 poUo 7 4 Roltorilam 80 7 16 8 88 6 68 e 08 8 11 8 19 91 4 46 4 66 6 04 6 11 J 17 Eotterdui Oipelle KieuworkerlE Moordrecht 4 Sonde 8 80 8 48 8 61 8 03 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Gouda ZerenliuiMn Moerkapello Zoelermeer Zegwaard Voorburg i Haie t 4 6 69 6 6 17 88 7 80 Hago Voorburg Zoelermeer Zegwaard fefonhuiMU Moerkapelle Oouda 6 84 7 11 7 68 6 10 6 36 6 48 6 03 6 8 6 6 7 8 tioada Uiidev Woerd Ulreeht 8 10 8 88 7 04 7 41 Haden was het hier een dag van branden Nadat in don voornacht een stoomkorenmolen de Veenemans molea aan den straatweg naar Aalten grootendecls vernield was sioegen hedenmiddag om 2 uur de vl mmeo uit het buis der weduwe 11 aan de ooslzyde der Groote Markt Ber de brandweer spoedig te halp fiekomeD het verhinderen kon stood ook de daaraan grenzende woning in lichtelaaie Aau de andere zyde werd het vunr gestoit door den boogen mnar van bet catecbiiatiebuis maar terwyi men ginds aan bet blnsschen was grepen de rammen achter dat geboaw pm en lastten den achtergevel aan van het bnia van den mr k eermaker M in de Eatumsche Straat Niet o erdreven bg de geweldige droogte was de vrees dat bet geheele blok wouif gen daar gelegen zon worden ernield waet ook het water begon te ontbreken Ëen vierde buis geraakte in brand en werd inwendig geheel vernield maar nu wat het aan de brandweer die ondanks de felle hitte met een yftal spuiten onvermoeid had doorgewerkt gelokt de vlammen te betengeien Van het buisrAad uit de vier verwoeste panden was nanwelyks de helft gered Gelukkig waren al de bewon is vatzekerd een enkele al te laag Voor de eerste maal in 35 jaar is en jongen van de Weesinrichting te Neerboich verdronken De heer van t Liodenhout deelt daaromtrent het volgende mede Een onzer weeajongens Qerrit Johannes van Bark geboren 26 Mei 1882 te Nymfgen en sedert 1888 in de WeoBinricbting vertoevende heeft Zondag mei nog vyf vau zyn kameraden niettsgenataande herbaalde ernstige waarschnwingeo van niet te gaan zwemmen heimelgk de Weesiuricbliog verlaten om met zyn kameraden te gaan baden achter een krib in de Waal Hy ia door den stroom medegesleept en door kramp io bet water bevangen naar de diepte gavoerd en verdronken Zyn kameraden onder wie er een was die goed zwemmen kan bobben al bet mogelyke gedaan om ham te redden doch terergeeh üij was jaist nit het Ziekenhuis ontslagen waarin hij enkele dageti had vertoefd Wg hebben reeds hHs maatregelen genomen om z n Igk terug te vinden Elet dompelt ons in groots droefheid en vooral ook zyn zuster die a middags om 5 uur hem nog bij zich had juist na afloop van de inspectie die gebonden werd om te zien ot alle weezen zich op de Inrichting bevonden en waarby niemand gemist werd Om 7 nar kH ameo zyn kameraden terug met da droevige tyding dat bij was verdronken De afstand van de Weesinrichting tot de plaat vaar het ongeluk gebeurde is drie kwartier gaani Het baden wordt aan onze weesjongr us alleen toegestaan ouder geleide van een offpieer der medearbeiders Men meldt aan de N R Ct c uit Amsterdam Wy hebben ook ons bataillon soolaire ouder de z uaprenk Ktein maar dappere en gevormd uit een kleine 200 knapen die onder degejyke leiding eich oefenen in het marcheeren en excerceeren en thans hg deinbuldigiogalseiten zich voor het eerst in het pobliek zatlen vertoonen O a zullen zy de eerewacht vormen hy de gouden koets als de Koningin dit geschenk van het Amstcrdamsche volk komt bezichtigen Gihteravond trad het bataljon aan in Maisoo ÖtroQcken om er et n vaandel in ontvangst te nemen uit de banden van een damescomité dat dit vaandel ten geschenke aanbiedt De zaal was feestelyk getooid en bet maziekkorpi van don Iloom oh Katholieken Volksbond luiiterde de plechtigheid op De beer G Fiesler voerde by de overdracht bet woord en roemde het goede werk der dames die voor do noodige gelden gezorgd hadden en met name den arbeid van mej M M Brandt die belanglooa en uit sympathie voor de goede zaak bet vaandel bewerkte en daarby getui genis gegeven beeft van een goeden smaak en knnitvaardigbeid die boven sprekers lof gingeo QOUBAl8 i8 8 11 1 1 7 1 14 1 88 8 80 ll ai 18 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 88 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 88 11 18 11 80 11 41 11 66 t U S6 46 8 8 11 17 10 11 10 17 10 31 10 48 10 64 1 40 10 16 8 08 Het vaandel is van oranje zyde aan den eenen kant dragende het gebordanrds wapen des ryks aan de andere zgde dat van Amsterdam Spreker dankte ook de moeders die hunne kinderen aan bet batailjon afstaan en zóó in die kinderen liefde p auten voor en trouw aan Oranje Deo jongen vaandeidrag r verklaarde hy de beteekenis van bet vaandel en druk e hy np het hart het in eere te houden iroo L me Daarna sprak ds voorsitter de heer Job Geuzenbroek nit nanm van bet korps en defileerden de knopen alien in witte uniform het vaaod vooroj L met slaande trom voor talryk opgekc bliak Te volks Oudshoorn zolleo op 1 September een en een schoolfeest worden gegereo Hat eerste zal beitaan nit volksipe en riogryden en riugscekec voor en na den middag opgeluisterd door muiiek De kom van het dorp zal met versche den eerebogeo en poorten worden versierd en i avonds geïiiumineerd Op 31 Augustus wordt aan de armen brood en spek uitgedeeld Naar men mededeelt is Van L kantoorkneebt ten postkaotore te Dordrecht eergi lereu door den directeur van het postkantoor in zyue functie geicburst De reden bieivan zou zyn dat een pakje met asn verBcbil endt personen geadreiseerde brieven welke geen waarde inhielden en hem ter behandeling waren toevertrouwd zoek raakte en later op straat Vrieseweg werd gevonden waar V L t zon hebben verloren De vinder bad de brieven bg de politie bezorgd Da geschorste telt 23 dienstjaren D C De heer Booth leider van bet L ger des Heils zal van 16 tot 23 October de hoofdplaatsen van Nederland bezoeken tot het bonden van een bgzooderen veldtocht Gedurende de k ermi i te Rotterdam beeft de recherche 7 militairen aangehouden infanteristen cavalerieten en soldaten van ds koloniale reserve die op verscbitUnde tyden nit hunne garnizoenen gedeserteerd waren Zy zyn allen ter beschikking der militaire autoriteit gesteld Aan de politie te Hottordam is de aanbonding verzocht Xsac Rotter nit Tysmienitz in Galicië Bg is 6 voet lang heelt zwart baar ziekelyk uitzicht en litteekens aan de Ünkerzyde fan dm bals De man ia voortvtncbtig mot zek re Amalie Hecht en wordt verdacht van diefstal van f30 000 Op zyn aanhoudiog ts een belooniug van f 1000 gesteld STADSNIEUWS GOUDA 25 Augustus 1898 Dat gewoonte een tweede natuur is blykt weer uit de wyze waarop het Dagblad van Goudat het schrgven beantwoordt dat wg in ons nummer van Dinsdag 11 aan zyn adres richtten Wie het schryven in het D v G van gisteren avond aan ons adres nagaat en vergeiykt met ons schryven aan het D v G ziet terstond dat al weer eenige van onze uitdrukkingen door het Dagblad zyn overgenomen genomenHet schynt in dit opzicht een onverboterlyk zondaar te zyn Het Dagblad erkent nu met dat bericht omtrent het monument en de muziektent gedwaalde te hebbeu Och hoe hefl i 88 8 61 14 7 81 6 40 8 10 8 88 7 60 4 4 4 60 4 67 6 04 6 1D 1 44 1 64 9 01 1 08 8 14 8 60 8 46 4 06 a o 4 1 4 83 4 8 4 68 6 04 6 16 11 11 1 81 1 41 1 66 1 06 1 17 1 4E 4 08 4 17 8 14 De het sop ia de kool niet waard 28 of 30 Aug geeft maar twee dagen verschil zegt de red van het Dagblad Maar daar liep het niet over De kwestie was hoe kon het wur eeow iie l ote atralend lubt ODi iD eeD gordel ran amiragd hei lind dei lonne weeld rig raat DieielHe roep met machi üer drang hg galmt het uit io jobeUang hy atggt TAD pteiD uit atrait ea bais mt d armat etolp nil l rijkat p leii ala orgalllank ala golfgebrnlHsb oirhoog omboog omhoog tot onder a bemeli boog Want heden ia de dag genaakt waarnaar linda jaren tb gehaakt de BOboonita teeatdag lang verbeid ja alter jubeldagen kroon preidt nu zyn laiaterpracht teq toon Steekt de trompetten blaaat het luid I Gg klokken alle galmt het nit £ en Koninginne heden achrgdt de traden op Tan Neerlanda Troon I Kinderkoor Uit dar Orauje beldanatam a de lantate eedie telg eg kwam aeen jonkvrouw zedig zacht en achoon een jonkvrouw goed een jonkvroow rein e n Heflgk edel maagdeleio te dragen Neerlanda Koningakroon Mannenkoor Zoo zing dan Qouda jubel joich Geen bart dat rust geen mond die zwgif t Gesobatraur dond re langa de ai en biy val in t trompetgeachal zich huwend aan der klokkenklang DU Gouda atemt zgo heilgezaog Algemeen Koor Heil Wilmina van Naaaanw heil U onze Koningin U wie in oprechte trouwe biy wgl vrg wg hulde biên Hald en Tronwe £ edle Vrouw die bewaken uwen Troon vTrouw en holde die niet dulden adat ooit ooheil dreig n Kroon Heil Wil mieu faeil Voritin hail U Neerlanda Koningin Ten 4 aur Bloemen Cono met veraierde Hgwielen Van 4i 6 uur Mnzieknitroering in de tent op de Morkt door het mnziekkorpi der dd Bchutterii Ten 8 uur avond optoobt met verliobteen versierde Bywielen Van 9 11 nor Muziekuitvoering in de verlichte teut op de Markt door het mnriekkorpa der dd Bchntterg en ten 10 i uur vuurwerk De offioieele gida is verkrygbaar bg den beer J T Swaitienburg alhier Het bloomencorao Afd 1 voor kinderen van Leden der Sociëteit Oaa Genoegen f bq de tentoonatellipg van aFloralia opa a ondag gaat niet door wegene t geringe deelname De Maatschappij tot Ëxploiti tie van Staats poorwegen zal op 6 September Ie 6 30 v m een extra trein lat n loopen van s Gravenhage over Qooda Utrecht naar AmaterdaDi W P niteluitend met rgtuigen Ie kleaie voor hen die zijn uitgeooodigd tot het bgwonen van de plechtige inhuldiging in de Nienwe Kerk te Amiterdam Gaf de heer Maliogré deken alhier reedavroeger blgk van ingenomenheid met den Ned It K Volkabood door aan de afd aGoodaaeen koatbaar vaandel te achenkea thana heelt by andermaal een bewga van Sympathie gegeven door aan deze afdoeling f500 te fobonken B N Hbuhdoep Do gemeenteraad alhier heeft I 110 toegeataan voor een achoolfeeat Aan het Veralag van den toeatand der Gemeente Gouda over 1897 ontleenen wg het volgende b De Avondschool voor ambech lieden Van de 137 leerlingen met welke de carina 1896 1897 da eerste van deze inrichting geopend was waren by deo aanvang van het jaar nog 130 over De ganstige indruk dien de Commissie had van de wgze waarop het onderwga gegeven en genoten werd beef bestaan er heeraohte op de school een goede geekt Aan het einde van den curaas had bet bg de Verordening voorgeechreven overgangiexsmen plaats tengevolge waarvan 34 leerlingen van de Ie tot de 2e en 20 leerlingen van de 2e tot de Se klaase konden worden bevorderd Voor teekeoen en boetseereo warden bg die gelegenheid twintig prgsen uitgereikt tarwgi de gedurende dan onr us door de leerlingen Tervsardigde teekeningen en werkstnkken voor belangstellenden werden teutoongeiteld AsDgevien het te voorzien was dat de eerste en de tweede klaaaa een groot aantal leerlingen ion tallaa toodat aplitiiag daarnn niet na knnnen nitblgven werd tot aanstelling taa een tweedei leereer io het hand en reehtlgoig teekeoen en vau eenen tweeden leeraar ia de Nederlaodsche t al en de wiaknnde besloten De Directiur der school de heer P A Schroot zog zich tot leedwezen zoo van de Commisaie van Toezicht ala van ons genoodzaakt zgo ootalag aan te vragen onder bereidverklaring om tot het optreden van zgoen opvolger io fanctie te biyven Uet gevraagd ontslag werd hem op eervolle wyze verleend waarna tot Directeur tevens Laeraar in het bouwkundig vaktsekenen het maken vau begrootingen en de keania van bouwstoffen werd beuoemd de heer B E Spgker te Leiden die den In October zyue betrekking aanvaardde De hee ren B van Steel en J Slop tgdelgke Leeraren reapectievelgk in bet hand en recbtIgnig teekenen en io de NeJerlandacbe taal en bet rekenen oniviagen eeue definitieve aaastalling Voorts werden voor den tgd vsn ééa jaar benoemd tot 2e Leeraar in bet baud en recbtlgnig teekeneo de beer W Fatter en lot 2e Leeraar in de Nederlandscbe taal en de wiskunde de heer E van Dantzig Als leerlingen meldden zich 52 aspiranten aan van welke 20 eeoe verklaring van bet hoofd eoner lagere lohool alhier konden overleggen dat zg in den loop van het janr die school badden verlaten na haar tot het einde met Vlucht te hebben doorloopen en 28 deelnamen aan bot admissie examen Van deze slaagden er 18 De cursus 1897 1898 be on met 134 leerlingen Later w rden nog 4 leerlingen torgelaten zoodat de sobool op bet einde vau het jaar bezocht werd door 138 leerlingen aldna over de verschillende k a aen verdeeld Ie kl 50 r veil ondrrw 6 v enkel los totaal 50 2e 35 1 a 36 Se 12 4 16 4e 5a 5 10 5e 15 t 20 Het schoolgeld bedraaj t voor elke leerling f 5 en voor minvermogende f 3 per jaar terwgl 100 onvermogende leerlingen om niet ooderwgs ontvingen Dd uitgaven ten behoeve van de Avondschool hebben over 1897 bedragen f 6745 61j M t toestemming van den Min ster vao Binneniaodsche Zaken worden de leasen in de natuur en scheikunde gegeven io de voor dat onderwgs bestemde lokalen der Ugks Hoogere Borgprsohool Do Gemeente betaalt als ver goeding vcor het gebrnik van die lokalen gedarende hoogstens drie avonduren per week met leermiddelen verlichting en verwarming f 75 per jaar De Gemeente ontvangt van da Provincie Zaid HolUnd erne jasrlykscbe subsidie van f 1000 als tegemoetkoming in de ko tnn voor de instandhouding der school Wordt Vervolgd Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen VEILING 25 AUGUSTUS ten overstaan vau Notaris Mr I Molenaar Bouwmanswooing F No 17 onder Waddinxveen met 15 83 88 hectaren Wei of Qooilaod f 25280 k Notnris de Bas te s Bage 3 49 30 bectartn Wei ol Hooiland 7000 k M C Moons te Waddinxieen Ten overstaan van Notaris J Koeman 4 27 43 Hectaren Weiland Weg en Water onder Weddinxveen 15650 k l Cats en W Verweg ta Gouda 6 27 50 HfCtaren Weiland Weg en Water onder Waddiniveee f 5700 k A Th vsn Vnuren ta VVmldinxvfcr 358 Staats loterij 26 Augustus 4 e Klasse Trekking van Donderdag No 138 1000 Ko 4589 en 19609 ieder 100 Prijzen van 66 16168 18587 16908 18683 15912 18707 16986 18933 16166 19333 16954 19616 16278 19706 16276 0052 16860 20716 17196 10759 18086 80841 18183 20922 366 2958 5306 6904 8848 11038 436 3370 5633 17 3488 6672 641 3681 6778 86 3831 6891 1080 3729 6069 1246 3938 6163 1337 4098 6169 1468 4158 6308 6984 8884 11166 7U6 9186 11S86 7169 935 11921 7534 9402 11380 7649 9700 18386 7703 9766 12506 7739 9807 11781 7924 10180 18204 4687 6663 7 9 10716 14028 5068 6852 8186 10734 140681997 6087 6888 8407 10898 16101 8649 UAR TBSBICHTBN Gouda 26 Augustas 1898 f Van het nieuire gewas was nu vrat meer aangeroerd hoewel minder dan verwacht werd De WBsrsobijnlijke oorzaak biervan is de zeer drukke veldarbeid die door het prachtige weer zeer bevorderd wordt Tarwe Jarige Zeeuws 9 76 a 10 50 Nienwe dito 8 60 S0 Mindere dito a Afwijkendo 7 76 k 8 28 Polder 8 è 8 60 Nieusre Z Bogge 4 50 i 6 15 Polder 4 16 i 4 76 bnilenlandsehe per 70 kilogram Gerst 1 N Winter 4 80 i 6 16 Zomer Chevallier 5 26 i Haver per heet 3 75 a 4 8 per 100 kilo 7 7i 8 25 Heaoepsaad Inlandseb 8 8 60 Builanlandsche 6 76 ü 7 Kanariezaad 6 i 7 50 KarweUsad 10 75 4 11 86 per 40 Kilo Koolzaa l 8 a 8 86 Erwten Kookerwtoo i Niet kokende ƒ i BuitenlandsoUe voererwlen per 50 Kilo a Boonon Bruine boonen a Witte boonen ft f Dairenbooaou a Faardenboonen è Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 4 35 a 4 50 Cin iaautine 5 76 a 6 Odessa 6 a 6 26 Inlaudsclie mesliug a ƒ VzamasT Melkvee aantorr en handel geeiio boloekoois Vette varkens redol aanvoer handel vrijwpl 18 il 19 ot por halt KQ Biggen voot Kngeland redel aanvoer handel matig 16 il 17 ot per half KO Magere biggen goode aauvoor hSadol flauw 0 70 a ƒ 1 00 por week Veile sokapen goede aanvoer handel vrijwel 14 a 88 Wei l ammorea aanvoer handel a Nuohtcre kalveren ee ige aaavoer handel vlug 7 12 Fokkalveron a 6 Graskalvereu goede aanroer handel vlug i 24 46 Aangevoerd 13Ö partyen kaas Handel vry wel Ie qual 23 a 26 2e qual 19 Il 82 Zwaardore 27 1 NoordHollandsche a Boter redelijke aanvoer handel matig Ooebots 1 20 a ƒ 180 WoiboUr 1 05 1 15 por Kilo OPllUIMIING VAN r A IS A SOL s inet aC o Kortinf A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon Mo ai Beurs van 14 AUGUSTUS Vrkrs Slotkrs 86 87 98 97 101 8ISV1S 85 84 4 17 lÏÏ h 97 98 97 NiDmnND Uert Ned W 8 9 dito dito dilo 3 dito dito dito 3 UoNOJO übl Qendl 1881 38 2 Italië losohryving 1862 81 5 OosTHKK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 18f 8 6 rottTüOAL Obl mot coupon 3 dito tioket 3 RustiNB Obl Binnenl 1894 4 dito Qaeons 1880 4 dilo bij Rotbs 188 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1863 dito lito dito 1884 5 I 18 I 851 SvAwa Pwpot schuld 1881 4 Si Tiraxiir Gepr Oonv loon 1890 4 74 Gef leeUing serie I 81 is Oac leening sor e C 26 Zt lD Ar Rep V obl 1899 6 104 Meiico Obl Buit 8oh 1880 6 96 VzMEzuiLi Obl 4 onbop 1881 36 i AOSTEHUAH Obligation 1896 8 100 BoTTEUJAH Sled leeu 1894 3 100 NSD N Afr Hiudelsv aaud 64 Arendsb Tab Mu CertiAoateu 663 Deli Maatsehappij dito 489 ro Uypolheekb p iudbr 4 100 JuU Mij dor Vorstenl aand 42 Or Hjpotheekb pandbr 3 101 Nederlandscbe bank aand 198 Ned Uandelmaatsch dito 1451 4 N W k Pao IIjp b pandbr 8 65 Botl Hyiiolkoekb pandbr 81 9 Utr Hypotheekb dito 3 98 OoSTEBa O jst Hong bank aand 128 7 KüBL Hypotheekbank pandb 4 108 AaiailA EquI hypolh panilh 6 86 Maiw L Q Pr Lien cert 80 NlD Holl IJ Spoorw My asnd 118 Mü ttt Elpl V St Spw aand 112 Ned lud Spoorwegm aand 208 Ned Zuid Afr Spni aand 6 1 217 dito dito dito 1891 dito 6 100 j 69 67 160 98 Ti i 100 108 100 i4y W s IS s 103 66 102 ll l 16 A 112 186 IlAUESpoorwl 1897 89 A lSobl 3 64 Znid IUl Spwmij A H obl 3 POL N Warschau Weenen aand 4 7 Eosi Gr Russ Spw My oM 4 Bollisohe dito sand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 U i Akeeiiia üent Pao Sp MiJ obl Chic il North W pr C v aaud dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert v a IIllDoia Central obl in gond 4 Louisv il Nashvilli Gert v aand 60 Vs 178 1 7 105 i 2 100 ioo 11 Vs 118 18 Moiico N Spw M Ie hvp o 6 Miss Ksupas v 4pCt prei aand N ïork Ontsa o It West aand dito Fenn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn Il Manit oh 7 On Pao Hooflijn obig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Cakada Can South Cbert v aanlJ Vm C Ballw Na Io h d c o Ansterd Omnibus Mij aand ADVERTENTIEN Aan allen die ons hunne deelneming betoonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder Mevrouw de Wed II OLDEMAN brongen wg onzen hartelgken dank L E OLDKMAN a J OLDKMAN Qabk Qouda 25 Ang 1898 ONZICHTBAEEÜ HEEREN n DAMESPRUIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING bg H p m mmmmi Coiffeur Klehcea aomta Aangobodeu een OUOOTE PARTIJ Eijn DEMEMOEN ook gene flit in kleine Partijen to verkoopen Adrca C MI iJF R AMEUONOEN I Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE wit en Oomp UTRECHT I Spoelige en nette aflevering Lage prtlien DBPöT bg x Gez BECKERS in Modes J TnrfniBrkt 218 GOUDA I Burgers Acalènc ia het beate eu ptoodkoopute kettingloo e KIJWIEU I tl Deventer Vertegen woord iger J C DE RUITER Gouda jortB f üuA do ir ome HK df nikkel Kah Npaurlmnk ikjor tiBirfn upwukt rui r le Blnryki Inrichting bknk huil meit w l kwmje hot 1 1 niet PfysKcenis i 8r uitnninen lvO r rn fl 10 porto extra t eeD gMpkard nn t t t aant ilN lnn do NfiNtirl ituk kIcIi nnt mninrh vaii lv tltrllt Naiorftirn riwerjiin Hlult Kti i il fipniu ATik anlnnmtixih n iin t tnUDlyhcnyd r4iii lilvkbeftng wr ri eiiT e lrH nan Nb flodig I U lyii Ih du dimarffciik Kfinr i eii oa 11i w 6r I Hiiiitnn on w il t jii nicnw lie lü t Uit Mpurmt Dnoniliiig tag remi of vnoruitb Vor iMidhuÏN Merkiir rrtfniiinii llt Wnalsfli ♦ l K hiil rt D Amilflrditm N Z V ln rn l II K 1 Zenuw en Maafylijdcrs wordt nit overtuiging als e u werkolgke hulp in dea nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adre per briefkaart wordt dit boekje frantio per poet toegezonden door SLOKFOBL a Boekh Zaltbomxel