Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1898

fiOUDA s HEILZANfi P n g lï M lEil U Verkrijgbaar in iederen Boekh te G ou la of bij LICHTEN AUER Rotterdam aanbestepiug Op VIJUÜAG 2 SEPÏEMÜEK 180S des iroormidilBgs ten 11 ure al in het Gebouw der H K Lkbsvbheeniginü worden Het amoveeren en weder opbouwen van een Woonhuis Wijk H No 101 voor den Heer A 1 J VOS aan de Turfmarkt te Gouda Bestek en teekeuingen liggen ter inzage in bovengenoemd Lokaal en zyn van Donderdag 25 Augustus af ad ƒ 1 25 verkrijgbaar ter Snelpersdrukkerü van B A VEUZIJL te Gouda Inlichtingen te vcrkrygon bjj C P W DESSING Architect te Gouda Zaterdag 27 Augustus 1898 37ste Jaarganir No 7668 mimm coirmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooi Mo St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden Iterekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefAoi Ko St j De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per pogt ƒ 1 7 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ïe GOUDA bü C LUÜEU Apothekor Markt en bg WOLFF Co Westhaven 19Ö FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij VAN 11 OPPECVIlEIilEK 10 Kruiskade Sottenlam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer Al van ü8 Az Specialiteit voor het Btoomen en verven van alle Heereuen DameBgarderobcn aUook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomea van plnche mantels veeren bont enx Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle oedoren hetzfl geetoomd of geverfd worden onsohadelflk voor de gezondiieid volgena ataal bewerkt Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De priJs Tau het gas ia G cent per M en voor Kooktoeafcellen of Motoren i j et Dmler zekoro voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden mot 15 meter vrije leiding achtur den gasmetor Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelj ka afrekenen on van de fahriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen DelffscheSlaolie F D IKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NiaHTOAP VorkriigbRtir byi M PEETER8 Jz NB A la bew s van oohtliüid ia cachot en kurk Bteoda voorzien van den naam dor Firma P HOPPE Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen i het beroemde werk Z Dr Rotau s KLFBK VAIU Ci llollandsche uitgave met 27 afb Próa 2 plden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlpa duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg hetVerlaga Mngazin te Leijizig Neumarkt 34 franco togen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken Wökkandel in Rolland wO J COMmHtEIN S iNHTf is pt oifonden indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELBOORNHOLLAND ilaatschappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegfen InhnldigiDg sleesten te Amsterdam AfwïjMngen van de dienstregeling op 5 6 en 7 Septenil er 1898 A 3 i§epteml eir De toegangen tot het Station Weesperpoort worden van 10 00 vooriln tot 3 00 nam afgezet In verband hiormpJe wordt gedurende dat tijdsverloop de dienst op liet Station Amsterdam Weesperpoort gestaakt en zullen alle treinen der Maatschappij alleen te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekken B 5 O en 7 l§iepteinber 1 Om t OO s avonds en tot den volgeenden ochtend vvordt de dientt op den verbindingsweg Amsterdam gestaakt Allo treinen richting Abcoude ziUen derhalve op deze drie ilagen van af 6 00 s avonds alleen van het Station Weesperpoort vtBrtrekken en aldaar aankomen De Maatschappij behoudt zich voor na 11 30 s avonds geene reifsigera meer op het Station Amsterdam AVeesperj oort toe te laten 2 De lokaaltreinen 1181 en 1182 Utrecht Zeist Driebergen en terug zullen op de drie dagen niet loopen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegfen INHULOIQÏNGSFEESTEN te Amsterdam en te Den laag Bericht aan houders van RiU iiietcrhoekjes In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer op 5 O 611 7 HcptCMUttCT 1808 naar on van Ain§lcrdain en op O l§iepteinlier 1808 naar en van DCIl Haflg worden houders van kilometerbockjes in hun eigen belang verzocht ZOO ZlJ Op ééll dag liecn en wéér weiiiciien te reizen hun kiiometci boekje bij vertrek ook ¥ oor de terugkomst te doen afstempelen Het afstempelen van kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Amsterdam W P op 5 6 en 7 September en te Den Haag op September zullen bij den toevloed van reizigers veel tijd vorderen Wat lowrnvinfj tegöo Jtchi nal Rhenmabok lienoenpynon kortom AnkerPainE xpeller togeu mjneu van aXlerlei uani Wat mothettntl gV Voor de aanstaande feesten worden Bestciiingeli voor mm te wenden tegoB Ankerfain Expelièr HooMm VerkoodlieW Wal moet dos iteeilii in ieder bougeiin d r Ankerlaln Expenep guirlandes Il 15 cent per Heter aangenomen blJ Pm 60 oont 75 oent en 1 26 do ü h Vfforaanden fn i meeste Apotheken er b j r i Kloliter t Ck te Bolienkm BSIMMAU Zm Lang Tiendeweg Toixj xa eri 4 = d sig ©3n X et vooral op de ECHT Oberlahnstein OIKUTiUUDlfi VKTORI iaROtl OB mAHHSWH cOtHLA MaataeMpp0 fot mepUMcaie van de fieioria Brmi Santaor voor Jfedeé lanO Boompje éO Bottentam Öoadn Utuk vae A BUINICMAN Za fioftdteeJcoi aff met rood lettevth t iNBICHTINQlUf V iAfiK atVA H SOfADE Of HINDER KUNNEN VïHOOBZAKRH BUROEMEEaTEK eo WETHOUDKRS ym Gouda Qnim art S der HINDERWRT Doen te weten Dat lij Torgunniui hebben rerteeiid ean J KorteaoOTor ea Zoon en liufiao rochtvorkrijgeudoii tot liet opriutilen ran oene vevorij godrercu door eon gasmotor in het poroeol aan de Ijazaruakade wijk V no 2K1 kadastraal bekend aectic E no 1173 Öouda don 26 A Uguetus 1898 BnrgemeoBter en Wethouders roonioemd It L MAKTENS De Saoretaria BKOUWEll Bultenlandsch Overzicht Dn kwestie van de fioancieele waarbortten voor het RHD Weaar Elbe Kanaal acbüot tbnna io 700V6r geregeld te igo dat de Pruiaiache rogeoriog by den nieoweo landdag een wete0Dt erp kan indientn atrekkende om tot de iiitToering tan het plan over te gaan De regeeriog bad de iodieDing tbo bet ontwerp hiervan lateb afhangen of de by hei kanaal betrokken landelrekon Kich wilden varhindeo da door de kanaalgelden eventaeel niet gedekte koBt n van onderbond en bedr f evenals de rente van mq derde gedeelte van het kapitaal van aanleg van bet boofdkanaat eo van de helft van de kosten van de zijkanalen by te passen De bedragen van de provinciëu Koadea als tolfiit verdeeld worden Hannover 50 percent Weslfalen 17 percent Saksen 18 percent en ÜesaenNiBBau Brnnawyk en SchanaiborgLippe te zamen 15 parcent De provincie Hannover stolde üu voor aan de steden die het tneeite belang hebben by de uÜToering van het werk dat de en vröwillig i gedeelte tan de verplichting van de provincie op zich zonden nemen Van dit Vi gedeelte heelt de atad Hannover tL voor baar rekening genomao Osnabrnck fiildeBleim Linden en Paine elk Vb Ook de provincie Westfalen beeft reeds bet voor baar rekening komende aandeel goedgekeurd De Bakauobe provinciale landdag bad echter oaar meo lich herinnert den gevraagden waarborg geweigerd toen is de stad Maagdenborg opgekomen voor de 18 percent van de provincie Saksen Uest nn nog da 15 peroenS die voor rekening van Hesien Nassau Brunawgk en Schaorabarg Lippe behoorde te komen Om deze gedekt te krggen beeft de kaoaalcommia U zich gewend tot de aiedeo Berlyn en Bremen Daar Brenifn zich r eda bereid heeft verklaard FEVILLETOX De Uezicaansche Beeldhouwer EKN VEUHAAT DEK AZTEKEN Naar ket EngeUck m tKiet door uwe lafhartige handen antwoordde Uaxila die met den maquahuiti n het schild gewapend was ifLaat maar de eersle die lust hcoft om ta sterven don aanval beginnen Kurot maar allen hier ellendeHngen 1 riep hij hun toe Met ean amadelijken laoh gbt Totuca aan zi ios medgezellea bevel bunne pijlen goed te mikken In eea oogenblik waren do peezen van twee bogen ge spannen en rustten de schichten mat punten van itztli er op gereed om hunne doodelijke sending te volbrengen Met ïoUe tegenwoordigheid van geeit beaohutle echter Maxtla zich met lijn schild en vloog met de eware maquahuiti verwoed op zijne vyanden los Bie aanval wat zoo onverwacht en te gelijk zoo geducht dat beiden hunne pijlen in overbaaaiing t choten De een miste dientengevolge het doel geheel en de andere kaatste op het schild af zonder eenige Bchode te hebben aangerioht Een goedgerichte zwaai van de maqaahuitt deed daarop eea der aanranders dood ter aarde storten en de twee anderen deinsden eenige schreden terug doch kwamen toen weder tot den aanval voorwaarts Maxtla begreep zeer goed dat E n behoud van onverwijld handelen afhing want indien i ae vijanden lioh bniteo hst bereik om bet grootste gedeelte van de som by te dragen bestaat er wat de Snancieele waarborgen betreft dm geen kans meer op onoverkomelyke bezwaren Uit Washington wordt aan de TimeRc gemald dat bij de Araerikaanscbe regeering geen oogenblik de gedarhte heeft gebeer cht zooals door den MancS Onardianc werd beweerd dat Hay tot staatisecretaria voor boitenlandsohe zaken zoo worden benoemd met hot bepaalde doel om met Engeland een over eenkomst aan te gaan voor oen gezamenlijk optreden io bet verrn Oof ten Hy werd benoemd omdat do President hem bet geschiktit achtte voor die betrekking Wel ifl Hay een groote voorstander van een diplomatieke vriendichappelyke verhouding tot Engeland evenals de president nraar dit is niet de reden waarom Hay benoemd werd Toch zegt de Timei mogen beide landen zich verheugen dat als er quae Ües onlataan of een overeenkomst gewenscht is de leiding der boitenlandache sUatknnde in handen is van een minister die volkomen op de hoogte is van de meeningen der Ëngofsche Regcering en e o juist bagrip beeft van de groote belangoB die beide tandeQ in Oost Azic hebben V De beraadilagittgen o r den Ansgloicbc zgo ta Boedapest opnieow begonnen tu acben den Oostonrykfichen minintfr pre idont graaf Thuo de ministers van financiëa en koophandel Kai 1 en Barnreitber eonerzyds en den Hongaarsühen miniaterpresideut baron BHoöy benevens de ministers Daniel koophandel en Daranyi landbouw Voor de OosteurykHohBongaariche monarchie ia dezo byeenkomst van buitengewoon gewicht Blyft Hongarye weigeren eenige concessie te doen eo dit is meer dan waarscbyolnk dan zal voor den keizer niets anders overschieten dan welk plan bem ook inderdaad wordt toegeschreven de leiders der verschiltende pari yen vau het Oostenryksobo parlement bij zich te doen ontbieden om p raoonlyk een beroep te doen op bun loyaoteit en hen vriendelijk te verzoeken de AuBglflichontwerpen toch maar aan te kernen Hetzelfde zon de vorst ter gelegenheid van een bezoek aan Boedapest ook willen be proeven by de Hongaarsche partijleiders Ëoo weinieje handel baarheid en gewilligheid zoowel van Duitschers Tsjechen ala Magyaren zou den gryzeu keizer wellicht het aangenaamste e chenk zgn in het gouden jubeljaar cyripr regeering AU die taalverordeoingen van B ideni er maar niet waren I ♦ van zijn wapen wiatoii te BtcUoa kondon eij hom gomakicehjk duor middel hunner pijlen van eon afstand dooden Zonder zijuo tegenpartij dus tijd to laten om zioh van hueno vorbijstoring te heretellen vtlde hij een tweeden vyand ter aarde Toluca was op tgne hoede daar hij reeds vroogor les beoldhauwera dapperheid bad leeron kennen en bield zich dus zooveel mogelijk buiton het bereik van diens knods Zijne eonigo hoop was op de doelmatigheid zijner pijlsohoteu gebouwd geweest doch hij had zijne mauBcbappen onvoorzichtig to vor vooruit doen Qxati en wy hebben gezien niet welken uitslag Toen de tweede der mannen viel nam Toluca onder het uiton van eén vloek ijlings de vlucht maar oen spottende laoh trof zijn oor an opziende zag by Mazina s dienstmeisje mot oene triomfeerende houding een boomtak heen en wedor zwaait n Io plaats van de heescbe stem van het half dwaze kind licrkeodo hij de dreigende stem van MeztH dio hem zijD aftocht met don spoed van een razeude deed voortzetten XIV De macht van Monteznma Wederom verplaatsen wij ons naar het kwartier der SpanJKarden in do hoofdstad dor Azteken De tijd dien zü daar hadden doorgobraoht had veel opgeleverd dat bun de hoogste belaagsteUing inboolemde doch was te gelijk vol gevaren voor ben geweest en hoewel zy van de zyde dei keizers nog nieta dan vrienJolijke bejegeningen ondervonden badden was Cortez verre van goruat Ieder die geleien beeft op welke wy u Montszana n f schynt zeker dat da Duiticho rt gceriog een v r tarking van het leger 7al voorstellen in verband mut de toeneming der bevolking Er zonden 43 nieuwe bataljons worden gevrai d Üe Freitinnige Z herinnert naar aanleiding daarvan aan den tegenstand dien de uitbreiding der vloot o a by het Centrum heeft ondervonden en meent dnt men zich op inoidenten kan voorbereiden welke tut een ontbinding van den Uyksdag zonden konnen leidooi Als bet waar ia dat de regeeriog bereid ii een gedeelte der Jaiaïutenwit in te trekken behoeft zy zich naar het ons voorkomt niet zoo bezorgd te maken over den steun van het Centrum Of de gebeelo bewapening vernieuwd zal worden ts nog niet bekend dat bangt af vac nadere proeven welke op la t des keizers met het nieuwe geweer moeten worden genoaoen Verspreide BericJiien FaANKKlJK Dd procurenr der repobliek heeft conoluiie genomen in da raik Picqnart Het onderzoek betrof deze pnnteu madedoeIin door Picqoart aan Tjebloia Io van bet dossier betreffende de spionnage van Boulot te Nancy gearrenteord 2o van het donsier over do postduiven 3o van het geheime dossier dat bet Btuk met Gette canaille de D c bevatbft 4e van de uitkomsten van het onderzoek t en majoor EiUrhazy ingesteld De procureur aclit de bnrgelgke rechtbanken onbevoegd tan aanzien van do drio aorate punten oordeelend dat er geen medeplichtigheid tussebou Picqnart en Leblois beataat Ten opzichte van het vierde punt conclodeort de procureur dat de bnrgerlyhe rnehter comp tent it en dat Picqnart voor don strnfrecliti r moet vertchynen als hoofddadrr en Leblois als medeplichtig Da Qanloifl zngt te weten dat by do behandeling van ËHetbazy s zaak voor den krygsraod waarby eergisteren kolonel Mercier ommandant van het 74e infanterie en generaal de Pellieux getuigenia aflegden laatstgenoemde hoewel bij Ëaterhazy onschuldig acht aan bet BchTyven van hei borderel zeer gestreng over zyn levenswandel gesproken heeft Het blad gelooft dat do maj or gepensioneerd zal worden Da rechter van instructie Pabre heeft beslikt dat Piqaart en Leblois voor de kamer von strafzakpn moeten verschynen Picqnart wordt hpBchuldigd zonder macbtigmg van zyn chefs dirnmentea aan La loia medegedeeld te hebben 1 zioh bij liQ gedenkwaardige gologcnhoid joRens de aponjaardon gedroeg welke een inval m zyn ryk gedaan badden moot tot de ororluigiiig gekomen zijn dat hy oene edelmoedige gezindheid aan defil dag legde en oene oprechtheid die men bij minder braobaafde volken maoital mot onderttoli JUist die deugden deden hem do kroon verliezen want zyn christelijke overwinnaar was oen verrnder van do aftohuweiykftte soort GortoE maakte zich door raïidaden en verraad welke zelfs zynt ocnw deden gruwen vai een troon meoator Had Monlezumn dfl vurige geaardheid van zijn lUpporop neef Quatemosin bezeten de Spanjaarden zouden nooit eau voet binnen de hoofdstad gezet of dio althans niet wudrr verlaten hebben Hunne asch zou achtergubleven zyn op de altaron waar huniio lichamen nan de vlammen waren pnji gegeven Den morgen na den zegovioronden intooht In d groote stad was het Corez eerste werk mot dos koiieri verlof een bezoek op het paleis te gaan afleggen Hy het zich daarby door eene afdeeUng zijner beproefdste soldaten vergozallan op welke hy onvosrwaardolyk vertrouwen kon en dio in gepolijst staal gedost eo met de raeost krggihaftige toernstlng VJO tien warep zy vonden den keizer m eene rn me zaal gezeten waar hy door eenige zyner meest begui stigde krygsoverstcn omringd was en de vreemdelingen mot ziohtbare voorkomendhbid ontving Zonder noodolooze omwegen en misschien zelfs wel wat al te onbewimpeld bracht Cortez dadolyk hot onderwerp op het tapyt dat hrm het naast aan t hart lag want bij doorzag de groote voordeelen die U verWaohten waren wanneer de vorst stok tot De Tempac bavat eeo tw e en een balvn kolom lang artikel van den rechtsgeleerde Bergoognon strekkende om aan ie ioonen dat vonnissen van krygtraden volgena de wet door bet Hof van cassatie vernietigd kannen worden gelyk alle andere vonnissen De schiyver verhaalt nitfoerig hoe de zaak van een zekeren Pabus iq 18 i2 ODBcbuldig door een krygAiaad veroorden d toor het Hof van cassatie naar een anderen krygaraad rerwezen werd en op vryspraak uitliep Deblander die zyn buide dochtertjes op growelyke wyze vermoord beeft is eergisteren gevangen geoomsn In een yzersmeltery t Parys ia een verGcbnkkelyk ongeluk gebeurd Ëen van de bakken met gesmolten metaal i omgekanteldi zyn gloüiendeu inhoud over de eromheen staande werklieden uitstortend Acht mannen worden gewond drie lyo reeds overleden OOSTRKUIJTK HOH o AKI Jl De steenkolonmyn Ctsimir te Niemeb in Silfliië il tengevolge van een verzoim onder water geloopeo Volgens de ObersohleRi8cbe Zeitnngc zyner driehonderd raynwerkera In de myn verdronken volgens andere bladen zgn or achttienbonderd broodeloos DUITSCHI AN Tegeu Bismarcka gewezen houtvester Öpörcka ia verleden week Dinsdag de garerhtelyke instrnctie geopend wegeni bet toelaten van een photc raaf io de sterfkamer Naar de Weser Zig c mededeelt is door prins Herbert Bismarck tegen den heer SpÜrcke een aanklacht ingediend wegens misbruik van vertrouwen en medeplichtigheid aan huisvredebreuk De beschuldigde verdedigde zicb met de upmerking dat de bewuste photograaf op laat van Bismarck steeds toegang bad tot het slot en bet park om opnemingen ta doen Hy had gemaand dat dit verlof ook van kracht wai met batrekking tot de sterfkamer en bad alzoo geen bezwaar gehad om den photograaf binnen ta latest Als bij dos een strafbare daad heeft verricht is dit onbewust geschiedt Waarom hij het dau noodig oordeelde den photograaf niet door do deur maar d or een venster binnen te laton werd vooralsnog niet voldoende opgehelderd ËNOEl AfID Enn geweldige brand beeft gisteren gewoed in de menagerie vnn den bekenden handelaar in wilde dieren Cross te Liverpool Vele belangryke beesten verbrandden of stikten waaronder kostbare leeoven en tygars en zeldzame vogels o e en paar Noord Cbioeeiche uilen het liolligo kntboliüke goloof liut ovurliaien liy rou dan oor mnchtigon helper bobbeu om ook hot gros der iidisnon te bekeuren waarvan de onderwerping van het Mexicaansohe ryk aan do Spaanicbe kroon hot einde zou zyn Montezuma lutsterdo aandachtig t 4dat Cortoz uitgesproken had on antwoordde toen dat hy wel wist dat de Uod dor Spanjaarden eon goede God wat doch dat zyne oigona goden goed genoeg voor hem waren DatgCfn wat ztjit bezoeker ham om reiit de aeheppiog dor wereld had mcdtfgedoold was ook hem onderwo cn zoodat hoï dor moeite niot waardig was verder over dio zaak to spreken Da andientis eindigde daarmede dnt de keizer kostbare geschenken aan de Spanjaardon uitdeelde die hoewel hunne harten evenzeer van staal wsron als hunne harnassen slcb toch getroRon gevoelden door Montezuma s gastvrijheid en vriendaobapsbetoon Dooh godacliten vin geheel anderen aard hielden hol gomoed van Cortez bozig die overal Uwijzon van bescbaving on by geiotg van mncht waarnam liet algemcone voorkomen der hoofdstad baro sierlyke gebouwen en prachtige inriobtmgon haar lerwndigo handel ei hnre vordo iogen op hotgtibied der nyvorheid dit alios getuigde voor de ryke bulpmtddelen van oene oude en welvarende natie eo de talryVo menigte dio Ach op de straten bewoog leverde het bewys van de onmotelykheid dor bavoU king van welke schatten te haten zouden zijn indien zy maar tot omlcrworping gebracht kon worden Worii vervolgd