Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1898

Ulreclc Spoorwegverbindingen met GOUDA Z n erdleost 1898 Aang IMel Tüd van Greenwich OOO Di 1 10 8 85 9 10 14 0 25 9 54 10 11 U ll 11 1 19 18 li 53 UI 48 H S 1 8 49 11 86 1 7 8 68 U 48 1 14 8 9 C6 8 80 4 48 10 18 10 80 11 8 51 H 8 1 88 8 80 11 86 11 60 18 97 16 8 61 7 86 7 58 8 40 11 64 18 01 8 88 7 10 7 46 8 11 9 O O IJ D A I E N R t A e tl mu 11 18 18 1 19 6 8 14 8 46 4 49 4 53 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 56 1 88 6 89 1 H 4 1 48 8 48 4 15 5 16 5 87 5 68 8 99 6 8 5 95 5 64 8 11 7 84 9 17 9 98 9 67 10 14 11 16 11 86 GOUD A A U ü T h K D A H oud 9 8 14 9 48 10 57 LH 90 1 11 8 9 11 17 lO ll lAmst W 8 01 9 06 10 36 18 48 6 00 8 37 8 40 10 01 U 97 lAmat 0 8 8 80 9 99 10 60 108 618 8 58 10 18 11 41 6 80 t 84 7 11 L63 8 14 9 07 10 10 10 57 18 00 18 10 19 53 9 90 8 17 4 39 6 80 6 47 05 6 65 S door lO l i 6 86 l 11 14 9 37 8 87 7 10 10 84 6 43 7 8 r 8 10 11 99 19 97 9 45 S S4 6 45 4 7 18 1 48 10 38 10 41 08 7 04 7 48 8 8S 8 66 9 8 10 51 1 1 46 18 8 8 l tt 8 fl 8 50 6 04 98 4 7 8 6 10 5111 1 8 87 8 I 9 00 9 80 10 16 lO SS 11 S8 19 08 1 87 8 08 8 96 3 56 4 48 5 35 10 S 7 6 1 10 38 11 65 1 94 3 47 4 1 6 60 7 18 Vmat n S 7 05 8 10 06 1 16 68 8 46 1 41 90 7 4 9 4Ann W 7 20 8 26 9 0 11 80 3 08 4 00 6 00 36 8 00 10 0 ftoada 09 9 19 in OV 19 61 S tt 4 47 6 4 7 49 4 1 1 I0 4 9 69 10 6 11 10 19 11 BINNENLAIJD Do gemi eoieraid van Goes beooemdo in ii ae eerfiUternvODil gebondeD zittiagiot let roar in do Franvche taat en letterknode aan de floogera Bargersobool aldaar den betr S A I opold te Voorborg Van de commiatie van toeuebt op bet mid delbaar onderwyi w 8 eeu kenDisgaving io ekoQien dat zg collectief baar ootalag neemt omdat in den laathten tyd berbsaldalyk it gebleken dat de iDKicbteo vaa B en W vooral wat betreft het penoneel der H B ecbool niet overeeoBtemmen met die van de oommiBsie Met den winterdienitt zullen in beide richtingen o den etrootutramveit der Staatsspoorweg Matty Oen Haag Sche eniDgan dagelyka 13 trami toopen De Staataspoorweg Maatitchftppy beeft bepaald dat automubieleD aUmede drieatiaige rywiulfoertuigen nietali bagagekoouen worden bevracht ook niet waDoeer ze reede m recht treekBcb verkeer als zoodanig ten Tervoer Kouden zyo aaugenomen Tegelyk met een groot aant I portretten Tan H M de Koningin zyo aan e burgemoestera der g meentea pakjes met ledenkpenningoü van bronsgoud verzonden Dese penningen zullen op 6 September den dag der Inbuldiging worden uitgereikt aao de 12 beste leerlingen van flke lagere sobool een tiental ia ter beacbikking ren den bnrgemeeeter geateld H H M M de KoniDginnen bebben elk f 150 gebonden aan den burgemeeiter rao Ëlsi Toor de algomeene armen dier gemeente Gemengde Berichten Ken eigenaardige bawelyksplecbtigbeid bad Woentdagmorgea te Amaterdam plaata Zekere il die eenigen tyd geleden teroord el l wai tot bet ondergaan van gevaDgeoisdirpf waa gisteren vóór veertien dagen aHtigeteekend Nu wilde bet toeval dat men den bruidegom joiat in de brnidadageo kwim wegbalen lot het ondergaan van die hechtenis Om nu toch de trouwplecbtigbeid door te laten gaan werd besloten dst H uit de ge vBDgenis naar bet sladbuia soa gebracbt wor den en na de plechtigheid weer naar de W teringsohan voa ertrekken Ku zao kwnm t dat Woensdagmorgen de menachen die naar bet trouwen kekeui verrast werden door bet aankomen van den re wagen By aankomst werd by door zyn brnidje opgewacht samen togen zy naar den ambtenaar van den borgerlyk n utand en na de voltrekking van het buwelyk stapte de pas getrouwde roao weer in zyn nieuwerwetuche trouwkoets Id da Maaritsdwarsstraat te Rotterdam had zich reeds een jaar geleden eene baortcommiBsie gevormd om deze straat op waardige wyze naar de krachten der bewoners te doen deelnemen aan de kroningsfeeston de xtraat daartoe te ver sieren en de kinderen te onthalen OouiU 8 I Moonlruoht door T 8 N üuworVerli 7 80 Uiipelle 7 ftoltenUm 80 7 4 46 4 66 5 04 5 11 6 17 Botterdam Capelle Hleawerlerk Hoordreobt Souda 80 8 49 8 51 9 08 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Gouda Zeveehuiten MoorknpeUo ZoBlormoer iSegwMrd Voorburg Ha 7 90 êHtft 6 4 Voorburg 6 69 Zoeterraeer Ze t aard Q R S ereDhuikeu MoorkapoUe 6 17 Onnd 9 uouda Oudew Woerd Itreehf UtrtioM 6 95 13 l V Woerdaa 6 49 6 63 S 0 8 14 8 i7 g Oi 9 96 Oadew Uouda Het initiatief daartoe waa ailgegasn van den bewoner van pand no 12 zekeren W B portier aan een der groot te s garoofahrieken te Rotterdam B een oppassend man was reerotarii en de ziel van het comité Maandag jl was hji met een gro t gedee te van bet bljeenge gaarde geld pl m f 45 er op uitgegaan om groen te koopen dat door een schipper was aangebracht Sedert is hij evenwel niet terog gekeerd noch in zyn woning noob in de fabriek toodat men tich erg ongernst over hem maakte Woensdagavond kwam evenwel aan zyo rouw geadresseerd een postpakket afkomstig Dit Leiden waarin zich bevonden zyn gouden horloge en zyn nn form pantalon In een begeleidend Kbrgven dealde hy mede dnt hy niet meer terug kwam en verzocht bet horloge aaa zyn oudsten zoon te geveo In de buurt veDorzaakte een en ander heel watinaatie Het door de vrouwen byeengebrachte geld zal na dienen voor de verviering in plaats voor versnapering van de kinderen Id bet Voiksdagbl c komt nit Londen een ingetonden stok voor van de band van A M Reens waarin eene wyze van oploasiog der Hogerhuis zaak aan de band wordt gedaan fllke waarschynlyk nog by niemaad is opgekomen Wy lezen hier nl bat volgende Ik hoop dat ik mij vergis maar bet komt mji voor dat zg die hopen dat de gebrs Hogerhuis by de a s kroning gratie zullen krygen bedrogen zollen uitkomen £ r moet dan meer dan ooit geagiteerd worI den en no meent onJergeteekende wannea de Rebra Hogerhuis candidaat gesteld warden voor de Tweede Kamer bun zaak meer dan ooit op dis voorgrond zon treden Laten debeeren Trqelstra vaa der Zwaag en vao Kot hun mandaut neerleggen en in bun plants zonden de gaSrs gecaodideerd kunnen wordeu t Is een vlacbtig idee van me overlatende aan de sympatbiseereoden met de gebr Hoogerbois in da reapectievelyke di4ricten of het in praotyk gebracht kan worden Uit Amsterdam meldt man De jastitif te Uent blykt op grond van het signalement ofertnigd te zyo dat de in de rue Plateau aldaar gepleegde dubbe e moord is toe te ichrnTeo aan Hendrik de Jong Zg beeft eene circulaire verapreid waarin de te Arnhem en in ODzegevRDgaois en vervaardigde portretten vin DeJongzyo opgeeomeo Oen 7en AugoBtaa moet by nog te Oatende gezien zyn en den 8en Augustas te Bregge overnacbt hebben I onder den naan F Jamar Kwaadwilligen hebben by een bleeker te Qoas van eene koe die op t pant stond U kalven een der spenen afgesneden eene koppel kalveren heeft men losgesneden en in d sloot gejaagd Da politie stelt een onderzoek ia WIGLEttïlieUWS StBtisiikk 1 Eeu bolleboos in t rekenen beeft vastgeriteld dat Miiler in den Parijschen 72 UDriwedxtryd tydens welken hy alecbts vier uur in t geheel sliep terwyl hy frisch en vroolyk aankw m een boaveetheid kracht heeft vertiruikt voldoende om een ommbna voor twee paarden Uugs een vlakken weg drie dagen voorttetrekken en dat de door hem verrichte arbeid gelykstaat met de inspanning uoodig Oor eeu man van 70 pond om 141 maal den Eliffel toren te beklimmen of 8 maal deu top van den Moal Blanc te bestijgen I 10 19 10 19 10 86 10 48 lll 9 9 88 O iS 9 47 10 18 9 46 9 66 1 0 96 10 44 11 46 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 11 97 8 86 9 4 7 40 to l 11 6T U o r D A U T R E O II 1 ïl iet 4 94 4 37 6 80 8 07 Page een lid der Athletic Globe te Reading Engeland kwam by eeu wedstryd om bet kampioenschap over de myl door het breken der vork van zyn machine zoo geweldig te vallen dat hy met een schonderbrtiok eo een hersenBcbaddlog naar het ziekenhuis moest worden gebracht Qoud a s Heil zang Gooda a Heileang ean compositie ter gele genheid d r inhuldiging van H M Wübelmina 1 van Mart J Bouman op woorden E Coen I ders Uitgever W T Lichte aoer 1 Deze compo itte is een gunstige ultiondering 1 op de zoogenaamde gel enheidsmoziek Meestal I zijn de composities die voor zolk oort gele t gffubedon vervaardigd zyo prullenwerk werk waarin de componist in t geheet geen inspiratie I beeft gehad en welk werk hem dan ook in I dan aard der zaak weinig of geen belaag in I boezemde aangeiien er toch maar weinig kans I it dat zyo compositie meer dao éénmaal ten gehoore wordt gebracht £ n toch is dit werk ook geen geniale oot boezemiüg 1 We ontmoeten er te weinig nieuws in I j De inzet wordt gevormd door het hoofd I motief breed eo aterk door de trompetten ingezet I en een paar maten later fortissimo herhaald I door hoorns an trompetten Het thema in de bas door trombonea overgenomen wordt het I volgend oogenblik iets zachter herhaald tot bot mannenkoor met de woorden Langs Ryo I langs Maas en Scheldestrand bet hootdmotie 1 wedar iozrt hetwelk hier een zeer g lurtige ptyging tengevolge heeft I Na barhaalde terugkeeriugen van het hoofd I motief het welk bier nog even gezegd niet erg 1 oorspronkelyk is bet doet ten mioite vef I donken aan een thema van een Passacaglia uit 1 een Sonate nn Merkel komt een tamelyk I banaal atakje raarscb voor koor en orkf at 1 Gflokkig blyft de heer Bnaman bier niet erg I lang ntiletaau maar gaat oogenblikkelijk wear I I over ia aao beter ibjtmui M i is bet gedeelte 1 I vau bet begin af tot de woorden Want heden 1 I ia de dag genaakt het best gedaand Er ia 1 I geregeld een styging merkbaar Waar men 1 I evenwel by de woo den ïWant baden ïb de 1 I dage enz en statige beweging verwaobt daar 1 I ia deze wel eenigzins onrustig en ia de tbytmua I I ook wel wat eentounig I I Nadat bet mannenkoor zwygt treedt bet 1 I hoofdmotief weder op met te eo beweging iu de I bas Het gevolg er van is dat er tuaacben 1 I alt en baa een paar leelyke octaven verschynen 1 I die door de luooiste inatromentatie nog niet I I mooi lyn ta maken I By de woorden steekt de trompetten doen I I de trompetten van den toren onderstsuod door I I militaire trommen een aignaal in marscbbewa I I ging hooren hetgeen ongetwyfeld de feestelyke 1 I stemming zeer verhoogt Of dit nu eveuwe 1 I zoo n geniale kunstgreep is betwyfel ik imI mers de componist zal by ieder ander aoort I compositie nooit gebroik maken vau kanon en I salvovnor klokgelui en dergelyke dingen Bij deze I composiiie zyo xy evenwel toch nog op hnn plaats I want dit stok f preekt niet van de vreugde vau één I persoon neen de geheele stad spreekt hier liaar I vreugde uit Nadat de klokken nog watgeloid I hebben treden da hoorns op met een statig en I toch gedragen Wilhelmus het varaobijnen onzer I Koningin zou ik ala t ware zeggen en vormt I de overgang van bet manneukour naar bet I kinderkoor I De laatste maten van deze overgang zyn I wat onbevredigend een beetje armoedig zou I ik zeggen Na afloop hooren op een lang I aangebonden F in de bas het hoofdmotief I weder gevolgd door een mannenkoor wet wat I hoog geschreven ik zon bia i denken voor I de markt gecomponeerd want io een zaa I gezongen zou zniks dunkt my schreeuwerig I klinken ROTTÏRDAM eru 8 8 = 7 4 58 4 68 6 5 6 18 6 19 4 4 16 6 6 5 10 6 88 5 51 6 14 7 31 6 40 10 8 88 7 60 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 1 44 1 54 8 01 9 08 9 14 9 50 4 06 S 09 4 06 4 84 18 47 4 33 4 89 4 58 5 04 5 16 45 1 86 1 41 1 65 9 08 8 17 19 t 4 08 4 87 60 9 07 9 85 10 09 10 34 10 9 8 10 5 9 8 4 6S 10 84 11 10 7 9 8 I Nadat bet geschut nog ean paar maal gedonderd beeft eo bet carillon daar tnasohen den aanvang beett laten hooren van bet volgend koor komt er nog een orergaog voor csriltoQ dia we heel dikwgU kanno hooren wanneer onze klokken at Donderdags en Zaterdags in zyn hooge betrekking bezig is zyn atadganooten te vergailen Hft slotkoor onifono gesohrevao voor mannen nenen kinderkoor ia een waarÖig slot voor deze coaipoailie My dunkt dat dit koor heel Wttt beter zou voldoen aan de eisehen van een volkslied aln menig ander volkslied dit jaar oiialaiteud geeomponeurd voor dese gelegen beid al was bet bet bekroooda volkslied van Rcholte maar doch er ontbreekt voor een volkslied de gepaste tekst aan Na berbaliug van da toreasigoalen en nog eena een losbtanding van bet geschut zyo wy aan het einde Of deze compositie voldoet Als te goed aitgevoerd wordt voo zeker Er zit te veal aSchwangc in dat ze iemand kond zoo laten al was by ook Nurks m eigen pDrsoon Of ze goed uitgevoerd cal worden is evenwei een tweede zaak Wie een repetitie heeft bg gewoond en we zyn zoo kott voor de uitvoering zal zyn schooders wel eens ophalen We willen er evenwel het be te van hopeo want zeker is het dat Gooda s Hi iltaDgc toi eeu der voornaamste puitteo van ons Kroniogsfeeat behoort I STADSNIEUWS GOUDA 26 Angusloa 1898 Gisteren etndigde het examen voor leden vaa b t reservakader bg b t 4a rog inf Vaor den graad van vaandrig voldeden o a serg G B Peppelman van Kampen Tao het 5de bat alhier Voor den graad van reterve iergeant o a korporaal H A E Kempe en H Cohen van I het 5de bat alhier Door de onderofficieren van het garnizoen alhier wordt a a Zondag aan hunne genoodigden een pretje bereid bestaande m een bobttocbt oaur Haarlem Aaogazien volgens de Daarlemscï e bladen ds veraieriog der atad voor de viering der troonsbeatyging van B M de Koningin zoo goed als gereed zal zyo er dien dag ia den Hout van 2 4 uur twee concerten rordeo gegeven en de boot door de schoonste dveven van Znid en Noord Holland zieb zal bewegen belooft dien tocht zeer raal genoegen De bh A van dnr Stap bariton de Gebr van Zutphen en W Kerper z len Maaod f 29 Angnatus des avonds ten 8 nar ia de zaal Réuoie op de Oaathavau een concert geven Het programma bevat zeer vele scboooe werken het luidt aldna Trio in F Bargiel Aria uit Erltönigs Toohter Gade Romance F Rü Barceure B Godard Andante uit het Ie Trfo Mend lsaofao In t Kroning jaar Lootf G Panis Angelicua C Franck 7 V 1 6C nt b Menuet Ga otte Popper 8 Serenade Tb Kirohner üit bovenstennd programm bljkt diiroergk dftt mUEieklieibebberi iets eoboons te booren inllen krygen wg bevelen dit concert ten zeente tan do concert evere ijn hier genoegMam bekend 10 04 10 8810 11 10 18 10 86 10 S4 10 54 8 S0 8 6 9 66 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 Ter gelegenheid van het Rroningefeest zal op 31 Angnstas van 7 tot 8 unr inrteGroote ol St Janskerk de orgelbespeling plaats hebben die zeer veel schoons zal beloven Mej A C Schnyi alt de heer Jacques Orlns tenor en de heer A B Ueasekamp orgel hebben bonne welwillende medewerking verleend 8 48 10 10 1 II 80 7 85 6 17 97 84 41 47 8 f 8 10 10 5JI5 6 86 9 47 64 10 01 t 10 07 10 80 8 88 8 64 7 69 84 8 16 8 9 8 84 10 10 8 11 1010 18 10 1 10 88 f 1 4 9 88 84 8 48 6 fS 10 10 10 3 7 66 10 06 7 80 6 19 18 80 8 60 7 48 10 88 11 8 1 44 Het Programma Inidt aldna 1 Kerkelijke Feest Overture Otto Nicolai Voor Orgel bewerktdoor Fr Liszt Ceaar Franck Joh J H Verhuist 2 a Panis Angelicns b Uenedictns Voor Tenor Solo met Orgelbegeleiding 3 Fantasie d moU J Worp a Meestoso b Allegro Moderato c Andante d Allegro Moderato L van Beethoven Kreba Sinding 4 a Gottet macht b Vater Unser c Oeesflskheid Voor Alt Solo met Orgel begeleiding 6 Variation over het Wien Neerl Bloed 8 de Lange 6 a Cavatine Sei getren bis in der Tot uit het oratorinm F Mendelssohn Panlos Bartboldy b Myn Land Joh H Loser Voor Tenor Solo met Orgelbegeleiding 7 Drie Kroningsliederen a Wilbelminav Nnssanwe b Wat ze zeggeno Aan Koningin Emnia Richard Wagnor 8 Ouverture TannhHuser Voor Orgel 4 handigbewerkt door Willem F Kerper Dit bovenstaand programma merken wü op dat de ouverture Tannbanzer gecomponeerd door den heer W F Kerper alhier voor het eerst zal worden opgevoerd Te Rotterdam is deze onvertnre reeds uitgevoerd Het Pania Angelicns een vorige maal gezongen door den heer Mergelkamp wordt nn gezongen door den wel bekenden heer J Urluj Mog knnnen wü mededeelen dat de groote deur ng den toren en de ingang tegenover het KosterAnia om half zeven geopend zullen worden terwyt by het einde alle uitgangen zullen wordeu opengezet Wjj raden ieder aan zich vroegt dig van een programma te voorzien de prya is nu niet f 0 10 maar 1 0 25 terwgl wy zonden willen verzoeken dat niet zooals een vorige maal het publiek by bet laatste nummer gaat opstaan en zich verwijdert maar dat zy ook dit nummer tot het laatste aanhooren OunsRKEHK a d Uskl In de eergiaterdn gebonden raadsvergadering werd onderzocht en voorloopig vastgesteld de rekening der gemeente over het dieoatjsar 1897 bodraiiende in ontvangst I 15521 30 in nitgsnf f 14455 05 eo aloitande aUoo mat een voordeelig saldo van 1066 24V Verder werd b aloUo de uilbveidiog van het slei ierboofd te bespoedigen o een achootlokani beschikbaar te stellen voor het voorbereidend militair onoerrioht waarvoor zich alhier nint minder dan 43 jonge iogen hebben aangemeld Aan het Verslag van den toestand der Gemeeuie Gouda over 1897 ontteenen wy bet volgende Verdere scholen van byzondsre aard eo strekking Due zyn Ie De Gymnsatiekachool aao de Spieringatraat vraarop de leerlingen der Hoogere Burgerschool en der Openbare Lagere Scholen waaraan geen gymnaatieklokaal erboodeu is baoevena de kweekeliogen der Kgk Normaal aohool onderwya ontvangen De beide Onderwyzers in ds gymnastiek aan de lagere acholeo der Gemeente verbonden geven ook privaatlesaen tot welk einde de Haar H J Sieeobergen m t toestemming van het Gameentebeatuor gebruik maakt ao dit lokaal en de Heer U Ouderkerk van bat gymnaa tieklokaal beboorende by de Ie Kostelooze School 2e Ds Zwemsehool aan de Hontmansgracht voor een ieder tegen betaling en gedu eode enkele uren par dag ook voor niet betaleoden toegankelgk 3a De Hnisvlijtachool opgericht door de Plaataeiyke Vereeniging tot bevordering van tronw achoolbetoek De Gemeente verleent ten bebodve van de school eens aibsidie van f 100 a aars opdat ook on en minvermogenden aan het ondsrwga knnnan deelnemen Dg leasen werden in het afgeloopen jaar gevolgd door 22 betaiende en 20 niet betalende leerlingen Met de leiding dezer sehool is balast de ondflrwgzer J van Kempen Da learlingsn werkteo met yver hnn gedrag gaf reden tot tevredenheid Latynscbe scholen Gymnasia en Athenafa HKT GYMNASIUM Het College van Curatoren dat geene verandering in igiM samenstelling onderging deelt in agn Varslag avat 1897 de volgende byzondarheden mede Op 1 Janaari 1897 bedroeg het gstol leerlingan 71 Vóór het einde van dea cursus verlieten 5 laertiigeD namelgk 1 nit de Ie 1 uit de 2e an 3 nit ds 3e klasse waaronder 1 meisje hat Oyainasinm Bovendien alaagdea de 7 leerlingen van de 6a klaaaa in het eiBd axamso badoald hg Art 11 der Wet dat op 29 an 30 Juni werd afgenomen ten overstaan vso de Regeu HBgecommitteerdeo Dr C J EgginV InapMteur der Gymnasia Dr F J L Kramer Boogleersar te Utrecht en Dr P van Geer Hoogleeraar te Leiden Uitgereikt werden aan G C Aaldere G H Bsakenkamp T Hagen en H J F Heyman het getuigschrift A aao A Oferboscb en H W Overbosch bet getuiüscbrift B en aan M J van Uren da getnigacbriften K en B Twee van de genoemde aepiranteo ootiisgeo bet door hen gewenechte g tuigschrlft ea oen verlengd eismen Bg de oterganga ezamena waarvan bet schrifteiyk gedeelle pisala had van 5 lot 10 Joli en bet mondeling gedeelle op 12 eo 13 Joli werJ gehouden waren das nog 59 leerliogen ingeschreven Bevorderd werden tot de 6a klasse 12 leerlingen der 5e klasse van wie 8 na bet afleggen van een ber examen in oen of twee vakken tot de 5i klasie 4 leerlingen van ds 4e klasse tat de 4e klasse 9 leerlingen vau de 3e klasse van welke 2 na een hrr exameu in ééa vak tot de 3a klasse 8 leerlingen der 2eklasse van welke 1 na her examen en t t de 2e klasfic 8 leerlingen der Ie klasse van welke eveoeena 1 un her examen Niet bevorderd werden 18 leerlingen n l 4 nit de 5e 4 uit de 4e 1 uit de 3e 4 nit de 2e en 5 nit de la kla ae Wordt Vervo gd INOEZONDKN Mijnheer de Redaeteur In de Gemeenteraadi zilting waarin het punt aan de orde was bet bonwen van o muziektauta werd in den loop der diacnsiie door naar ik mïeu Z E A Hoer den Burgemeeeter er op gewezen dat wy een goed muziekkorpi bebben Bedoeld werd het stedelgk muziekkorps der d d rchutterg onder directie van den loitenautkapelmeeater Job G Areutz Uitingen van goed of sfkenring krygen hunne waarde door den persoon die ze uitspreekt Htt woord door onzen Borgemeoitor gpsproken heeft eenen werketgk weidadigao invloed nitgaoofeod op de bb leden vau het muziekkorps Het spoorde bonnen y er aan en veraterklo hun vertroowen Hun vertrouwen in hetgeen zy kuuneo te versterken ia met bet ooi op de omstandigheden zeker geen overdaad Of denkt men soms dst het hun ambitie enz zal geven zoo meu het korps nagenoeg negeert by het oude vooroordeel blyft en met een scbonderophalen over de solinUerii muziek spreekt eene vereeniging die verre beneden het korps staat engageert voor een concert in de Soc Ons Genoegen Ben ik goed ingelicht dan bi taalde men aan de Orkest vereeoigiog Enpboniaa nog wel een aanmerkelyk booger honorarium I I Zonrlog dan door het Schut korps in den regel gesteld werd Het algameene oordeel leogco achtige opkammery er buiten gelalen deed ray bet voornomen opvatten myne attentie te geren aan bet Sted Uoriekkorps en bel eens te gaan vergelyken met Eiphonia De repetiliën onder leiding van den heer Boomiin voor zynecompositie Gooda a Heilzang en bet concert op de Markt Donderdagavond geven iny meer stof dao noodzakelyk is Zelfstandig optreden of legeleidend dient afzonderlijk te worden beschouwd By den Heilzang treed het muziek korps deels begeleidend deels zelfstandig op Het feit dat de beer Bouman onaScbnttergkorpa voldoende achtte voorde taak op 31 Ang la reeda van beteikenis voor de qualiteit van bet korps vooral ala men by ondervinding weet dat wat de heer B scbrgll doorgaani moeiiyk is En boe was nn het Sted moiiekkorps op de repeiitiöii van den Heilzang gebleken te zyn AUeszini berekend voor de taak 11 Natonrlgk men heeft moeten atudeeren onder Bonman doch daarbg kwam weer eene andere qualiteit van bet korps te beoordeelen dan gesohiktbeid na nelgk welwillendheid Daarover boorde ik van den componist van Goada a Heilzang getuigen dat hy ook daarvoor reden tot lof badi En nn Eophonia nphooiawelwil lendheid Zgo er vele woorden voor noodig om de vereeniging ta qnalificeeren na hetgeen wy Zondag j l gehoord hebben Geboord zag ik f Golokkig ty die in t midden of aan t eind van den tuin hnnne plaata hadden want die hebhen abaoluot niets gehoord dan de panken Zy dia hunne ooren en openhartig en eerIgk oordeel niet begraven hebben znllen moeteo getuigen dat wat de vereejiging ten gehoore brengt eene paskwil is op den naam dien zy draagt Een kort woord ten slotte Wal is het doel van dit schrgven afbreken of opbouwen 7 Mgn antwoord is Bouwt op wat goed ia vernietigt wat slecht is Ons muziek korps is op den goeden weg kan zeer goed aan billjjke eiscben voldoen en zal ongatwgfeld nog beter worden loo bet itenn o wuHeariog verkrygt De volkaconoertso liet bet publiek telkens met vreugde tegemoet en iedereen weet dat zy door hel volk gesprécieard worden De concerten van Eophonia hebben gedurende jaren bewezen dat er op geen vooraitgapg ta hopeo ia Wie beeft de Donau walaer ooit zoo treurmuziekacbtig hooren niivoeron En dst IS maar één genoemd nit da vele uitgevoerde attikken geheel buiten karakter too gehoore aangeboden Zon het niet mogelgk zyn den ateun die leden en doDatenrs thius aan het ééne geveo over te brengen naar het endere Knnnen de aocieteita bestnren niet eeniga concerten doen geven door hetacbutterij korp Door de financieele voordeelen daaroit voort vloeiende zou men verbeteringen uitbreiding na kunnen aanbrengen welke noodzakolyk blaken te zgo Hiermede M de Hed hoop ik de iloot te geveo san de verbetering van da Gondsche mutiekale toeUand ik vrees anders heusch voor verrotting van een groot deel on van o s toch al zoo klein mnziekleven DIXIT Mijnheer de Redaeteur ï Beleefd verzoek ik n opname vau ondi rstaande regelen Bg t na ezen van t feeetprogram in n blad van beden blykt my dat een groot gedeelte tan Gouda s pobli k door de indealing sn t program niet in staut ii pen hoofd nummer van dat program bg te wonen Ik lees daarin bijvoorbeeld van 9 tot 12 uur godsdienstige wgdiog in de verscbdlende kerken a middags 12 uur parade op de Markt Nu komt t mg voor dat de fee tcommisaie ook schultora en militairen in de geleKenbeid had moeteo stellen de Godsdienstige wyding by te wouen Ik geef daarom de feeatcommissie in overwegiug alsnog de parade later te ate leo opdat 00 militaire en scbtiiters naar behooren de godsdienstige wijding kunnen bywonen U byToorbaat dankend voor de opname P il OPRUIMING VAN E A I3 ii SOL S met 207o Korting A vaA os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoo Ka il slerüain Vriirs Sflotkrs Ueur s van m 87 S Va 81 7V 101 86Vi 86 841 88 9 98 97 i 18 Vl 8 s 74 21 85 1041 96 36 1001 100 64 663 487 1001 48 loiv 198 14S 65 881 188 V 108 85 80 118 118 iOS 817 ioov j 64 150 4 a 4 AUGUSTUS flDlai iSD Uart Nod W S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 lIoNOaa Obl Qeiidl 1891 88 9 Italik lusoliryving 1869 81 6 OosTiNK Obl in pnpior 1868 6 dito in lilror 1808 6 PoZTUOAI Obl mot coupon 3 dito tieket 8 35 lluiLANO Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoooa 1880 4 dilo bij lloths 188 4 dito bg Hob 1889 90 4 dito in goud Icon 1883 dito dito dito 1884 5 Spakje Porpot achuld 1681 4 TuiKRiJ Gepr üoDV leon 1890 4 Gec leening aerie D Gec leaning aer e C ZciD Ava Kep v obl 1892 B Mzxlco Obl Buit Soh 1880 6 VlNrzBaLA Obl 4 onbep 1881 AnarsanAM Obligatien 1895 3 EoTTEBDAH steil leen 1894 8 NïD N Afr H in le av aand Arendab tsbM Certiticaten Deli Uaalaobappy dito Ara Hypotbeekb paudbr 4 Celt Mij der Voratenl aand a Or Hypolhookb psndbr 8 Vi Naderlandache bank aand Ned Handelmsstseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bolt Hypotbeekb pandbr 8i ütr Hypotbeekb dito SV OonMI ÖjltHong bank aand BOBI Hypotheekbank paodb 4Vi AMlalIA Equt hypoth pandb 6 Maiw L ö Pr Lien cert Km Holl IJ Spoorir Hg aand Uy tct Eipl V St Spir aand Ned lud Spoorwegm aaod Ned Zuid Afr Spm asnd 6 dito dito dito 1881 dito 6 IlAUlSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 78 76 lOOV 10 100 i V 187 m 103 58 108 14 l i Zaid Ital SMmij A H obl a Pol M Wsraobau Weenen aand 4 BnaL Gr Rnaa Oregon Calif Ie hyp io goud 6 SI Paul Minn k Manit ob 7 Uil Pao Hoof lijn obig dito dito Li o Col Ie b p O 5 50 Va 178 197 1051 100 1110 11 11 S8i m 115 7 Canad Can South Chert v a nd l Va C Rail k Na Io h d e O Amatord Omnibns Mij aand Nbu Stad AniBlcrdam aand 3 aud Ro lardam ind 3 BKLOiE Stad Anluorpeu IStI V i Sad Brussel 1886 8 U HoNO Theisa Bngullr Gc aelaoh 4 OusTSHa StaaUleoiiig 1860 5 K K Coat B Cr IB80 3 Spabjb Stad Madrid 3 1868 NSD Ver Bar Avli Spoel ocrt ADVERTENTIEN OUZICHTBAREII HEBREN en DAMES FRDIKEN TODPfiTS SCHEIDINGEN en verdere HAAfiWEKKEM munlil nnit doorSOLIEDE AFWERKING bg n p m mmmmi Coiffeur Kleiwei Goutin g I ia om Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR EBNIS DEPOT VAN TEEL Mm wordt verzoelU op t MRKK Ie letten UIT fIKT MaCU IJN van M IUVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze TUIÜEËN worden A ele verd in verKegnlil pakjes van vijf twee en een kalf on een Ned om niet verniel ling van Nomnier en Priis Toor iieu vnn nevenstaaud Merk volgend de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orderH aaubo velende DelffscheSlaolic Gedeponeml HjnJelsnierk J BRËEBAAUT LZ Stedelpe Cfasfakiek te GOUDA De priJB van bet gas h G cent per M en voor KooktoeateUeu of Motorea 47 et Onder zekere voorwaarden worden peiceeleii gratis aan de hoofdhuis verbonden met 1 5 meter vrije leiding achtef den gasmoter Voor 3 on 5 licbtgosinetors bedraagt de huar 10 cent per maand Bewoners van perceeleji van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeii ks nfrekeneu en van de fabriek lampen kooktoestoUon enz tegen betaling van eenige ceüten per week iu huur bekomeu VAN Blommestein s Iimkt is pro JonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND fl i Hj tj omchadelykilt tn k makkelyksle poetamlddcl voot Ueerea ffVl en vooral damts en Klndertchoenwerk EmM Is de Appretuur van C W MUller k C ÉPfi Berlin Beuth 5tr 14 Men leit toed liOM op naam n fabrlckimerk Varkryitatr ky Mmtm Wtokttlwi la Hliaanwirk lalanttrlaa HtnrM Mairwl Baial tyi W Ara