Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1898

GOODA s HEIIZANG II fl Verkrijg baar in iedeien Boekh te Gouda of bij LICHTEN AUER Rotterdam So 7669 Maandag SO Augustus 1808 37ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVeRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcMiMB Ho aa De uitgave dezer Courant gesehieflt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers V U F CENTEN Openbare Yerkooping te GOUDA ten overst an van den Notaria O C FORÏÜIJN DRÜOGLEEVER op MAANDAG 29 AUGUSTUS 1898 de morgens te lO uren ten atorlhnize van Mej de Wed P UPELAAK aan hethuis WykR No 590 aan de Fluweelensingel van Eenen netten goed onderhouden IIBtlill als KASTEN WOELEN TAFELS BEDDEN on BEDDEGOED KARPETTEN VLOBRKLEEDEN KOPER BLIK GLAS en AARDEWERK enz De goederen zgn des Zaterdags vóór de verknoping des morgens van O tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DKOOGLKEVER te Gouda Aangeboden eon GROOTB PARTIJ Fp DEMENGEOEN ook genegen in kleine Partyen te verkoopen Adres C MEIJER AMERON EN Koninkiyke MaclUnale Fabriek DE HONIGBLOEMe vi n II van Schalk Sl Co gevestigd te s Oravenliage Hepplerttraat X en 99a naby de Rogentesseiaan van M den KONING van BELGIË Indien gij hoentll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenÜorat Ilonig Extrftct FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrygbaar bg Firran WOLFF Co Westhaven f OS Goudn ü MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H V4N MILD Voorstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskcop ü V WUK Oudeiealrr M KOLKMAN WadiUn rvfei E CASSUTO TANDAUT8 Gouda Turfmarkt SPllEKKVBhlN MAANDAG DINSDAG DONDERBAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS nor ZONDAGS niet Hoofd Eau de Cologne is onnii baar voor alle schoolgaande kinderen Ze vernietigt Roos on Sohilversi en doodt onmiddoliyk alle levend Onrein I Flacons met gebrDiksaanwgzing 40 50 60 en 75 cent by J VAN OIJË Kleiweg No 2 Gouda A SLEGt beveelt zich aan tot het lereren van Zuiver Zeenwsoli Tarwebrood 14 cent de KM NIEUWE HAVEN 28 a Wt UekrooDd op de Intej4 tionale TentooDaielling van Bakkery Ma Idery en Kook kanat te s Oravenfutge met een diploma Ver gald Zilveren Medaille IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR Ho leverancier s Hage Korte Tiendeweg D 8 OITUA FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ SN cheinisclie WasscherJJ VAK il OPPËNIIËIMEIt 19 KruinhaOe Rotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de ïlmr A VAN OS Az Bpecialiteit voor het stoomen én verven van alle Heerenen DameBgarderoben alsook alU Kindergoederen Speciale inriohting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of geverfd worden onBchadelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Nieuw onovM troffen Prof Dr Liobors wolbekoiul 2EKVW KBACBT 1I IXIS Alleen tobt met FabrielcBmerlt tot oortdnrende radicale en m m zekere genezing van alle zeUa 9ÉsH de meest hardnekkige zenuw j Bfifl itfiekten vooral ontstaan door kSKB afdwalingen op jeugdigen leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleokzuoht Benauwdheid Hoofdpjjn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spflsverteriog Onvermogen Irapotenz Pollutione en Uitvoerige prospectcsaen Prijs por flosch fi 1 fl S fl 3 diihbole flesoli i 01 entriwlDopöt Mfltth v d Vogto Zaltbommel Depolij Uappül B Gravenhftgo C J W Simbili llotterdam M Clebnti Co Amsterdam Ijobry en Porton Utrecht en bii uUo drogisten v SCHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NiaHTCAF Verkrijgbaar by i M PEETERS Jz N B Ala bewija van echtboid ia oaohot on kurk iteeda voor ion ran den naam dar Firma F HOPBK F D IK £ OUD £ Vereeiilsliig ri OR4LIA Ie Gouda TENTOONSTELLING 28 Augustus 1898 ID de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS lENOEGEN waaraan zal tya verbonden Eea Tentoonstelling van Voorwerpen van Hnisvlüt en oen Bloemenoorao van Sportkarren met Wedstrijd voor de mooist aangebracbte versisriDg I Ton 10 uur Ten 1 uur V Ten a uur Ten 4 uur Teo 7 uur Opening van de Tentoonstelling Bloemencorso van Sportkarren Aid II voor kindoren van inschrfivBrs Prijzen Ie 7 50 2de 5 3de 4 4de li 50 en 5de ƒ 1 MATINEE Ml SICALË te geven door bet Mnziekcorps van de D D Bchntterg alhier onder Directie van den Hoor Joh G Arekw Tonrnée van al de Sportkarren door den Tuin Prüsoitdeeling Van af 7 uur MUZIEKUITVOERING door de Goadsche Mnziekvoreeniging Dt Haeiionibc VOORWAAKDEN VAN TOEGANG v hohu H H Leden der Ver persoonlyk m Donateurs met hun hniarozin V ryen toegang nenoen InacTirflverg persoonlijk en van af 4 uur met hun huisgezin Entree voor H B Leden der Soc O G niet leden der Ver hunne Damoa en kinderen 10 oents Vreemdelingen SS eenta Inzending vrj voor een ieder en van alle soorten hnisarbeid mits de voorwerpen betrekking hebben op bloemen of planten Do voorwerpen moeten worden ingezonden ZATERDAG 27AUG van 9 1 uur r De Versiering mag alleen bestaan uit lovend groen en bloemen gfl n Deo name aan het apierversiering Eén kind moet de sportkar voorttrekken on één o Bloemencorso I kinderen moeten er in zitten Opgaaf voor deelname voor Afd I kinderen van leden dor Soc O G moet plaats hebbonvóór DONDÉKDAG 25 AUG bj den Heer D W vak dub LAAR daarbj onvoldoendedeelname deze afdeoling vervalt fl0f Voor de aau§taaii le Feesten worden Bestellingen voor GIJIRLAI DES a 15 eeut per Ilketcr aangenomen bij A BRINKMAI ZOOU Lange Tiendeweg LOTEN in de Verloting der mmmi mmism m landbouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRII RMA ZOON Prijs f l psr lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen vanKenpWiooWiiijnaf totde voorRrgHaiHlekeBtBeknnpnvaiiapopleiie honenb6roert t rotwertB nog teedB bUg middelen dooi de medleolie wetenschap asDKeweDd Eerat Kan des nleowsn tUd koMt de etir toe dat zij door het gebrnllc uiakeu vau den eenvoadiKSteu weg namelijlc lange da bold aeu pIiyiilolofriBctieontdekkiBKKeduiB heeft die na hoDderde proememlngenthani over de nbeel wereld veihreiais en terwijl cij in wetenBOhappelijke kringen da hoogete baUiicat ui8g wekt tevanaeana vclilaad blijkt te zijn voor da aan Bennwkwalan lijdende menaonheid DeaeKi vinding opgodaan In eene GO Jarige praktijk UAar waasehlns v j e i ir nd or le hold on idd llUk oFd aenniHakl per dni worden da rt4 geschrikte aialTAn door da hold onvalddtillljfc Asn h l ennw C aiel ui d sedoeld Met Atz9 geneeswljie werden werkelijk aohittarende raaottatan varkragaE an ilJ maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder geaehrevea warkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare vaorkomtituBn pRneiing t nnen korten ti d reeda d Sle drnk verarhenen j Dit boekje bevat niet alleen vor h t groata palK lidk vemtaanbare verklaringen omtrent h t wezen der nieuwere therapie en da daarmade xelfl in wunhoplge gevallen verkregen oitweiking maar ook vindt men daarin wataaaahapptiljke varliittidellrigeii nlt de meillaahe binden die aan dezp geneeawijas gewUd zUn aoomede ancbrift v o lal vnu gi tflljcicbiiften van hooggeplaatate geneeiknndigen onder waika r mtttiérê mi dr pnttntr aai de polykdnVek 1 Parlji rua fleugenont 10 Stele pret er ned ir fraktleeertad ganeilhair aaa het kraakiinnliien geitloM deCharenton Sanltitsrath Dr Oohn te Blittln Broiinann mad dr arroad arti tdJUhUaaaat Dr P Fortttier ge iasatiBer dlraolBur van het hotpjteal te Agan QihslairBth Dr Seharla fcatlul flaUaMBii flad Enii Dnriei mtd dr geniishier dlreateur dar galvapio tharapflutlHlie larlDMIag voer laauwKMart ta Nrl rue St Haneri 334 Ceniul ven Aïcheebnoh ned dr te Corru Dr Buibaoli arriad aria da Zktalta OMr itabiii zt Jechl med dr t Wetnen Dr C Bongivel tela Farrièra Eurt lid vaa tfaa OaaiallCentral d ayiltaa t ta Ssnte In Frankrijlt en vele anderen Aan allen wier rfnnwBPHtel meer of mlndar naagedaan Ni 9t mmn segansKaad a Hii waelttlKheld lijden waarvan dekenteekenea zijn ofironiiDha hosnpl n nalgrahte iDlitld heaf prlkiielbaerlield gajaagdhiid alapelaoiheid liDhanatlJteoi ek ide Bill wrijven leitrUeeren atooinlool of z ebadeiP een geneslng of lui ng hnnoar kwaal gevondas liebbeu on ten ilotte zij die vreea grevoeleiiTO r bM crt anourtoa raden bebban wegeoi verscbtJnBeion als iioh aanhoudend angitlg vaalaa vtnl evla la kat bVafU kaordplla Mt MiaiiMld fUkkeringen en donker worden voor da oogen drukkeada ptJn DM r Ktt narhetffH iaiilnp la de aorta het vae aa van krIaBslInp In en dat ilapen van handen n voeten aan al deze drla oatMoriln Tan wlOdeiv ala ook aan Jonga melajea lijdende aan MeekiuDht en kraehtelooaliald ooE an gaio da latfi aan Jengo peraonan die vaal niet het hoofd werken nn geeatelljke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden itch bet boven vermelde werkje au te acbaffea hetwelk op aanvrage koitaleoi en aaoa ver tonden wordt door AniAterdimi door Rl f RBAUt Jk Co Heillgewag 48 F R vnuJIAXirBIVJCOLPP Abotbak4r Korte Hoefitaag L LOBRV dk POnTOIV Undegraaht bij de Qurdbmg P Up de Jongste hTdenniaah meOlcInale tentoonateUInK u de Hr Weieai tUm oor laftid a JnriJ w A medicinale tentoonatelllng u de nr W ir OptidR Pmk fan A ERINKMAN Zn iet dl KlIrcreM medaille bekremid Dit No bestaat uit twee bladen EEKSTE BLAD Bultenlandsch Overzlcbt YolgODi globftU berekeDÏDgeD heeft da o r log op Cuba SpaDJfl tot daarer 2000 miUioen pesAta i gekoobt Hat verlies aan menaobeDlav Di iü dezen beilloozeti krüg i ooUetteodWel zga ran de tweeboodard daizaod oair Cuba gszondea maoGobappeo slechta twe geueraaUt Ettveotig officieren tao tagereu raag o veertieDhonderd iniDderaD gedood terwijl ééa geoeroai yf eo taobtig officiereu van lagereD raag en zeveDhooderd eo vyfbig inindareD atiarToo teogerolge van de beko mOD rerwuodÏDgen doch het aantal BtecfgtTaüea tengeTolge van ziekte ia zóó groot dat bet totale verlies aan meoBcbeoleveoi aan Spataache zjjde op honderddoizead kan worden gescbat Volgena de offioieele opgaven zouden driehonderdf ltig officieren en dettieadairoiid vglhonderd man ten oflibr zgn gevallen aan de gele koorti en bonderddertig officierea en veertigduizend inan aao andere ziekten zgn overledeo wnaracbQuIyk tea gevolge van slechte voeding De Spaanache regeeriog komt door dau taragkeer der troepen uit de koloniën in een zeer moeïlgk parket Boe zy baar eens gegeven woord den troepen de han verechaldigde Bobtarstalliga soldy by den terugkeer jn het vaderlaod uit te betalen gestand moet doen is een raadael Ook zit de r aeriog verlegen met bet groot aantal terngkeereode officieren Tegen de oorapronkeiyke plannen tot nitbreidio der regimeot n beataau ernstige fioancieuki bezwaren en een bervorming van bet offieieracorps is niet langer te vermyden Spanju beaehikt o a over niet minder dan 557 geaenuüsl lo Oostanryk had men blgkbaar oog niet genoeg moeilgkheden er zgn ar nog weer eena een paar bg gekomen Zooala men weet ia de Aiiagleicb tasacheti Ooatenryk en HoDgtrge nog steed niet tot stand gekomen en verlangt Hongarije wanneer de Qvereenkomat oiet langs wettigen vreg kan worden gesloten zeU zgn economiaehen toestand te regeleo eu met nam onafbankeiyb Jte worden op b t pont der in kenende rechten Dit du verlangt Croatië ook Ook toBBcben Boogarge en Croatië be ataat een Aasgleiohc dia echter in verband ta t met dien tasscben Hoogarge en Oosten FEVILLETOI De Uezicaansclie Beeldbouwer EEN VERHAAL DER AZTEKEN Naar het Sageltch 7 Dit acbouwipel deed heio de noodKokeUjkhoid gevoelm om Eicb met de itad den aard barer beTolking Do bevolking van Tenocbtitlan of Mexioo werd te dien tijde op 800 000 zielen geubat doob vras waarBobÜDl k veel tiiryker Nadat Cortez ziob op do boogto bad gesteld ran de gebruiken en vonnou van Monlozuma e bof van de groote uitgestrektheid van diens bozittingea van E jo grootachen voot van teren van het diepe ontzag dat hem door zijne onderdanen betoond werd n van den Inisier der hoffeeaten vestigde de Spaansche veldheer zijne aandacht op eene der kenmerkandate eigenaard igli eden dezer half bosobaafde stad de tiaoqueK of groote markt De Spanjaarden stonden verstomd over t geen zij hier aanacboawdeu Ëene ontelbare meniKts volks verdrong elkander op de hiwoor bestemde ruimte en toso Cortes on z jne volgeliagen die ook betraden psarde hunne verwondaiug over de talrjjk DMaigts hier vergaderd rijk en nu onk ileobts voorloopig geregeld ia Hè CroatiBcbe landdag verlangt wai neer Bongarije ooafhatikelgk wordt van Oostenryk ook onafhankelyk te worden van Hongarge Hft vooriiaamate CroatisobB oppisitie blaj tegen Hongarije bet Agram ohe dagblad be weert dat Croatië een zelfstandig tolgebied zoo moeten vormen omdat hel oprichten van eea tolbarr ère aan de Croatiich Oosteorykecbe grens noodlottig zou zgn voor ds indostrif van Croatia die in Oostenrgk en do Ooslenrgksche Alpeolandeo baar voornaamsten afzet indt Ala Hongarije inkomende rechten ginfr heffen dan zou Croatië dat opzichzeli raoetao kon oen doen Daaruit zou voor Croatië geen nadeel ontataaa Da ligging des lands naafborgt bet daartegen Immers de weg naar Fiume en die naar den Balkan voeren ovar Croatië De tweedp moeilgkbeid die baron Banffy heeft ontmoet ia een fa leralutische aaraenzwering die in Boedapest ontdekt is Alle niet Hoogaareche natiooaliteiien van Ooitenrgk en Hoqgary e souden zich verbonden hebben om bet federalisme wortel te doen scbietee in Hoogarg De leiders dezer beweging zouden zgu Jong Czechen cbristeiyk aocialeti eo leden r Katholieke volknparty Ook te Boekarest moet voor dit plan gewerkt worden Het voornemen zou bebtasn bg het 50 jarig jnilee des keizers in December een adres van alle Hoagaarsche nitionaliteitcn tF doen aanbiedeu A De Voas Ztg c noemt bet niet on waarschijnIgk dat een dergelyk complot z on beUaan Het blad meent dat de Ooiteuryksche Slavische en clericale parlgen al tang trachten aan de vrybeid in Hongarye te tornen om daarna zich met meer succes te kaoneo keeren tegen de Doitschera in Oostenrgk De meeste bladen in Uongarge verklaarden zicb naar aanleiding van het bericbt over bat complot tegen elke federahstiscbe beweging ♦ ♦ De bladen van alle richtingen zijn het edni over hei gewicht van de verkieziug te S ntbport eo nagenoeg eenstemmig scbrgven zg de nederlaag van den coOaervatief toe aan do ontevredenheid over de buitenlandscbe politiek der regeering Over Home Itula heeft de verkiezing niet galoopeo al wilde Cbamberlaio die qafteatie weer ia het midden brengen Be gekozen liberale caodidaat Sir H NaylorLejUnd die tgdena het vorige ministerie vao Tory Qladstoniaan is geworden en naar men zegt als belooniog daarvoor een baronetscbap heeft gekregen beeft niettemin verklaard dat zgn overtuiging op bet êtnk van Home Rnle onveranderd is gebleven Maar naar by zelf zich aan hunne verbazing over do voortbrengselen en voorworpen alom to koop 8angebo en Op do gcbeelü mnrkt was allea in de volmaaksic orde gerangecbikt Onophoudelijk liepen ambtenaren boen en weder om de marktgeldeo van de verkoopera te heffen ds maten te onderzoeken en de overtredors voor de reohtera te brengen Aan de eene zijde van de tian aez zaten twaalf dier rechters wier strengheid in meer dan éèn voorkomend goval beweos dat zij de wet stipt en Konder aanzien dos porsoona bandbaafden Voor enkele handelswaar was oene bepaalde plants aangewezen Op de oene tafol lagen balen katoen of nog als ruwe grondstof af vorworkl tot kleodingatoft en of tooiael Kone andere was voor eon goudsmid bestemd die zijn voorraad teu sms kTolato had uitgestald Op eeno derde stonden vazen en potten die ofschoon uit geringe klei vervaardigd uitmuntend van bewerking waren Elders zag men bijion van een mongsel van koper en tin dat zeer geaohikt het ijzer rervangon kon fraai gewerkte üoofddekaels dio verschillende dïoren voorstelden en met scbittoiende kleuren vernerd waren cscaupils of zwaar gevoerde wambuizen afgerot met vederen paarten en edelgesteenten pylen lansei en zware maquabuitla Voorts zag mon er een aantal acbi ormessen eu spiegels van itztli hetgoon bij dit wezenlijk merkwaardige volk de plaata van staal be kleedde Op het plein waren kramen opges agen in welke de barbiers met do ovengenoemde scheermessen bnn beroep uitoefenden In andere kramen stonden apothekers met oen ruimec voorraad kruidon wortola en andere geneesmiddelen vooral vielen op veraobeidene tafels sa planken de ledige boeken ia t oog Hm Ue bg IS met om sgu Uomt UuIe bfginieten gekozen maar omdat Lancashire disgusted ia over do buitenlandache politiek der regeering MÜB heeft het katoenland daar reden voor wAQt zijn aanzienigko handel op Madagaskar il nadat Lord Satisbory de ËngeUcbe tractaittreobten daar beeft pr s gegeven geheel nffreoen Ën in het verre Oosten dreigt wzelfde Aldos vat de president van de nljbraal uoioniNtiaohe kiesvereenigiog Holden IflLop en blgkbaar velen buiten de Qtadstoi poBche païty mot hom Waarscbgnigk hebben aBj andere overwegingen aan Sir U NaylotLtyland stemmen bezorgd maar de buiteutaifdsohe politiek der regeering die beeft het hem gedaan mmssssssB I I Verspreide Berichten JHr Frankrijk Pe bakende pater Hyacintbe heeft aan kolonel Picqoart gesohreven Ik betuig u mgn hartetgke en eerbiedige sympathie als drager van de eer van bet Frausrhe leger en wat m t zegt als drager van dazedelykheïd en waardigheid van de menschheid Oy zyt uilveiJcoreu on getuigenis af te loggen van de Waarheid en daarvoor te Igdeu Weas kalm eQ sterk tot het eimle wees groot t jjb de heete dagen die achter ons liggen ia t Vkr B de sterfte aanmerkelgk ge tegen Ze bedroeg lo de week eindigend met Woensdag 1290 tegen S40 m de vorige week Elr waren 285 gevallen bg van dysenterie bg kinderen tegen 5X in de vorige week Te Parijs loopt het gerucht dat de Faosche kroiner Braix met rann en muis vergaan is in den Indiaohen oceaan Het ministerio van mariue te Pargs bad bieromtreot geen berioht ontvangen £ en vergadering van vijanden van Dreyfas te LevalloiePerret bg Parys gebonden eindigde in een algemeeoe vechtpartg De pulitis joeg de rnitverstoorderi oit n De afgevaardigde Girou bracht holde aan Frankr k en eindigde met den kreet Weg mat DuitiebUodlc Italië Ë n misdrgf dat in onmenacbolgke wreedheid niet behoeft onder te doen voor den moord van den Paryschea Deblandor op zgn beide kinderen is te Alpigaoo in de provincie Teryo gepleegd £ an daar wonend vrouw betft wegens een onbdangrgkcn t ist met die voor bet bieroglyphiaoh tuekfinacbrift bostemd en vnn kstoon perkament of a nTe vezels het papyrus der Azteken vervaardigd en ala waaiera gevouwen waren Aan alle zgden rualte hot oog op gevogelte vnobten en gebak Koppen met gevnge dampsocte chocolade waren op zoer m t oog vallenile plaatsen nedergozet om de voorbijgangers te verlokken en elk atattetjq of kraampje was bolado o t bloemen die de weelderige Mcxioaanache bodem van zelf voortbraobt Mot één blik kregen du do Spanjaarden bij eeae aandachtige beschouwing van do groote tianquez dor Aetekon oen votlodtg begrip van do bebooflon gebmikoQ en hu pbronnen dor na ie lilt geld dat bior in omloop wss maakte in hooge mate do verwondering der Spanjoarda gaande daar het bestond uit kleine stukjes Uu mot eeno T gostempeld uit zakken scbetpjoa en uit ponnesobachtsn met atofgohd Bij de bandolsomzottingon was bet opmerkoiyk dat de inboorlingen niets van sohnlon of gewichten aohenen to wekn maar zich bij allo zaken slechts van maten en getallen bedienden Na dit woelige toonool verlaten te hebben begaven de Spanjaarden zich op weg om do groote piramide te boztcbttgeo die op eono ruime plek verrees en door oen muur aan de buitenzijdo mot gebeeldhouwd slangen veiierd en daarom o aEepnntH of slangenmuur geaoomd omgeven was Toen Gorlez aan don voet dier piramide kwam vond bij daar deu keizer die in zyn draagstoel da komst van den Spaanschon veldheer afwachtte Twoe priesters on versohetdene opperhoofden dor Azteken traden op beval van Mont ama voorwaarts om dsn oen baorvrouw getracht bei kind vaa deze laatite te vermoorden Zg lokte bet slachtoffer in baar woning ontkleedde bet hield met de band zgn mond toe en bracht bek een aantal messteken toe in borst onderlüf en hala Op dit oogenhtik achgat de maa van het wyf thuisgekomen te zgn Om da misdaad van zgn vroaw te bedekken stopte bg het lil haam in een zak en verborg het lo een graanveld Het kermen van bet ongelukkige wezentje tiat nog niet dood was leidde tot ontdekking Uet waardige Kbtpaar is ip hechtonii genomeu Het kind kan hoewel leveusgevaarlgk gewond misschien nog behouden blgven E OELANU Te Londen is de 17 jariga zoon van een raadsheer van het graafacbapsgereohtsbof met sgn medeplichtige veroordeeld tot zes maanden dwangarbeid wegens diefstal van eea rywiet ea van eeu paard DuITSOIILANB Trojan de hoofdredacteur vau de Kladderadatsch beeft gisteren de gevangenis te WeichscImÜude verlaten na eeu straftgd van twee maanden Bij was vegeas majasteit schennis veroordeeld BINNENLAND De genavMl inspecteur der infaotene heeft bepaald dht Ü 8 Btafmnsiekkorpsen de volktlivderen Wilhelmus en Wien Neerlaudsch bloed moeten uitvoeren volgens de bewerking en instrumentatie van den directeur der Kon Militaire Kapel den heer N A Bonwmao Er wordt een lied geleerd en al goed gezongen door de minderen van het regiment grenadiers en jagers De kolonel kommandnut De Bock heeft er eon wedatrgd voor nitgeschreven en de oompsgoie die bet lied bet besta zingt krggt een prga Van het portret vau H M de Koningin waarvan afdrnkkeu gemaakt sjju oau de laudedrnkkery zal de minister van oorlog ruim 1000 exemplaren beatemmee voor de verschillende korpsen en inrichtingen der landmaobt om er de bureeleo enz meds te versieren De Dordr Ct c vernam dat voor de gasteu van de Koningin die de vlootrevuo op 15 September zullen bgwoueo de volgende stoomacbepen zyu aangewezen de BeltoDB voor de Indiscbo prmsen en do ambtenaren van Kolomen de Doligoc voor de ministère en de voorzitters dor Kamera de Nederlandc Spnnjoard op I unno scboiiitora to nomen on naar den top dor piramulo te dragen doch Oortez bedankte voor dat eorbswgs stoldo ziob aan het bootd zijnor uanaobappoB en klom zelf oavenoagd en zonder bnatand nsar boven Toen hij don top bereikt bad deed zirh ecu schouwspel van onboachrijfolgko aohoonhoid aan ztjn ODp op Met ecu blik kon b de ganaobe hoofdstad orerziou geluk zg daar omringd lag van do kristallen wateren van liet moer Te euco De SpaanNcha soldaton waren mot bewondering vervuld on prezen openlijk bet grootachu voorkomen vnn alles Kn in do verlo verhief zich do booge bergkrton die de vnlloi omringde in eeno uaneongeschakelde reeka terwijl do met anceuw bodektc toppen als diaroaiitea In den zonnoschijn glnatorden Nadat ollou dit prachtige taforool tot verzadigena toe ainschouwd hadden verzocht üortez verlof om de lestpela te mogon botroden en de woonplaatsen hunner goden to bezichtigen Hierin stemde Montezuma na een kort ovorleg met de priostora toe on vergozolde persoonigk de Spanjaardon hftnea de heffigdommen van wolko zich twee op do piramide verhieven De eerste tempel dien zy binnontradsn was eene groote en luisterrijk versierde zaal met eou altaar voor t welk het beeld van lluitzilopotchli den oorlogsgod der Azteken stond Het gelaat van dien afgotl verwrongen en afgrgaelgk om aan te zien icbcon een oogeubltk vén den grootsten toorn te mooted uitdrukken r Wordt Mrwlfd