Goudsche Courant, maandag 29 augustus 1898

I Maandög 89 Au sttls Jf 9a 37ste Jaargangi Binnen en Buitenlandsche Bierhandel van J H ROODE Zeugstr 85 Fabriek yan alle soorten limonades en Minerale Wateren DE CASCADE Ueput der Société Générale des Eaux de Vie de Cogfnac Levert fijne C051TAC IMPERIALE ad f 1 30 per Flesch en f 1 40 per Liter mmm mium NieuwS ew Advertentiebtad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden g eplaatnt van 1 5 regel a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur den midd Telefoon No Vt 0e tJitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en I Pe prijs per drie maanden is 1 25 franco per ptJSt ƒ 1 70 Ateonderlpe Nommers VIJF CENTEN ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT mm Eenig t voor Crouda en Omstreken J C DE RUITER I KORTK TIEMDEWKQ lO GOr DA Hat TWEEDE TOELATINGSEXAMEN n de HEREXAMENS ïnllen beginnen op Woensdags 7 Sept e k te 9 uur s morgeoB De lessen vangen un op MAANS G den 12den IflBVWE CAWDIilA I EIV moeten zich vóór ZATERDAG 3 SEPT e k mondeling of sohrifteiyk aanmelden bg den Directeer Dr W JUI4ÜS Oouia 26 Aog 1898 Maalscliappij tot Exploitatie van 8laatsspoorwcgen INHULDIGINGSFEESTEN te A msterdam en te Den Haag Rericlit aan houders van Kilom cterboelijes In verband raet het te verwachten drukke reizigorsvervocr op 5 O en 7 ISeptenillier 1808 naar en van Aniiterdaiu en op 9 ISieptenilier 1898 naar en van Den Haog worden houders van kilometerbockjes in hun eigen belang verzocht ZOO ZiJ Op één dag iieen en weer wensclien te reizen hun kilometerboekje bij vertrek ook voor de tcrugkoin§t te doen afstempelen Het afs empelen van kilometerbockjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Amsterdam I op 5 O en 7 September en te DeU Haag op 9 September zullen bij den toevloed van reizigers veel tijd vorderen Maatschappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegpi n MnUigin gsbesten te Amsterdam Afwijkingen van de dienstregeling op 5 6 en 7 Septemter 1898 A 5 Septemlier De toegangen tot het Station Weesperpoort worden van 10 00 voorm tot 3 00 nam afgezet In verband hiermede wordt gedurende dat tijdsverloop de dienst op het Station Amsterdam Weesperpoort gestaakt en ïullsn alle treinen der Maatschappij uitsluitend te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekken B 3 O en 7 ISieptemlier 1 Om 6 00 s avonds en tot den volgenden ochtend wordt de dienst op den verbindingsweg te Amsterdam gestaakt Alle treinen richting Abcoude z llon derhalve op deze drie dagen van ai 6 00 s avonds uitsluitend van hetStaCon Weesperpoort vertrekken en aldaar aankomeQ De Maatschappij behoudt zich voor na 11 30 s avonds geene reiïlgers meer op het Station Amsterdam Wees perpoort toe te laten 2 De lokaaltreinen 1181 en 1182 Ufrecbt Zeist Driebergen en terug zullen op de drie dagen niet loupen TB ODnA Machinale en Chemische jiiverin en ontsnietting van Bedden en Matrassen bij 6ebr DE RAADT Welthaven 200 Peperstraat 7 8 9 U Ga ad üruk tan A BRINKMAN Zn OMELBESPELIM in de Grooie oj 8t Janskerk op Woensdag 31 Augustus 1898 des avonds 7 nur ter gelegenheid der inhuldigingafeeaten ran H M Kouingio Wilhelmino door den Heer J H I SPAANDEaMAN met welwillende medewerking van MejaSranif A C SCHUIJL Alt Concertzangere Dorl dreeht en de Heeren JACQUES URLÜ3 Toner van de Nederl Opera te Amsterdam en A H BEÜSEKAMP Orgel Programma s tevens bewijzen van toegang zgu van af Maandag 29 Aui uatua tegen betaling van 2S ceut verkrijgbaar by de Boekhandelaars J vin GENTUM iOOH en bg den KOSTER By den aanvang zullen de Qroote deuv en de Aeytr bü de Kosteratvoning hall zeven geopend worden ierwgl bg bet einde van do Orgelbespeling de vier uitgangen der kerk geopend zailen zyn Waarschuwing Geen Muziekinstrumenten te koopen alvorens prijs en collectie te zien in de Muziekhandel van ALLE soorten Muziekinstrumenten bij A UITTENBOGAARD Ootthaven B ld voor Cafe s In prUzen van ƒ 65 iotfm H Alle d ior mij verkoehte Mutiieklnatrumettten uiorden dtor mij xelf gerepareerd AAUBESTEDIUF Op VRIJDAG 2 SEPTEMBER ld98 des voormiddags ten 11 ure zal in het Gebouw der B E LEiavsKUKiaiiis warden AAüDClSTEêD Het amoveeren en veder opbouwen van een Woonhuis Wyk H No 101 voor den Heer A J J VOS aan do Turfmarkt te Gouda Beatek en teekeuingén liggen ter intige in bovengenoemd Lokaal enign van Ponllerdag 25 Augustus af ad 1 25 verkrggbaar ter Snelpersdrakkerg van B A VERZUL to Qouda Inlichtingen te verkrggen bg C P W DBSSIMQ Architect U Gmda néKp TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUüA 27 Aagostas 1898 Ooa otwoord op bet ichfiJTennanona n lre ÏD h t Dagblad van Gondn ao gifltoravoud nioeldi wü b ioneD met dat blad a weer te wgEflD cp eeo teogeti lo xiJD nammer vau Woeosdagavond zngt bet vy lateo ftaaroe heb laatste woord aan de Goadache Courant ea DU zien we daar giateravood over dezelfde iftkk een tuk dat met da tl oitgemeteQ kan worden Het Dagblad voert aan du Goud che Courant maalite het wel wat al te liar om aan om Tooraemeo gevolg te geven on haar het laatnte woord te lateo c Wy begrepen niet hoe bet Dagblad dnn zou onvoorzicliti geweest ia dte belofte te doen De eigenacha pen die loo Tdle berichten van dat blad kenmerkeoi koaieo bier oob neer nlt bet blad was weer OQToorzi chtig voorbarig en teugenachlig Waar het Dagblad spreekt ovor de waarde vno adverteerea tn onxtj courant dAbr willen wy er eved op wgxen dat het nnt van advertearen in het Dagblad loch ook niet algemeea erkend wordt wat voldoËüde blijkt nil het optreden au d Mantach tot exploitatie vao Staatiapoorwegen die bare afwgkmgeu van de diepetregeling btj getogeobeid van d luhuldigingafeesten Aél pUatat ia de Goodpcbe Courant doch niet m bot Dagblad v Gouda Het Dagblad ia vrygevig met de rnimte vooi logezoaden stukken ja dat ia waar matr ait welken hoek komen gewoonlyk die etukkeu Daar zit m da kneep Wat bttreft do NabetrachtiDgeo deze blyven wy pedant eo overbodig noemen vooreerst daar y van niet bövoegde zgde komen eo verder nyl Ky niet het minste nut stichten Op de verklaring van bet Dagblad dat de Goodfcha Courant heeft nitgediend en een lydenageachiedenis ucbter zich heofli antwoorden wy oogmaala dat ons blad kleor durft beienneo en niet bestaat uit een politiek allegaartje dat noodzakolyk moet schipperen eu flikfiooiea om op de beeo te blyveu Ten olotte willen wy ve klaren dat wy lullen biyveo voortgaan met onware bérirhten uit het Dagblad tegen te spreken Omtrent het monument eu de mnziekteot bebbeu wy twee berk hten tegen het Dagblad gcpla t t die lam Dgevat hadden ktinilien worden doch wy hadden ook tiog kutmen wyzen op bet oo rrymde en btiapottelyke van dat btricht in het Dsghlad ttder toch begrypt dat de oolhalling Tao een monumeDt Ier nagedachtenia aan een overledene niet tegelijk kan geschi eo met de inwydiug van een maziektent in de onmiddollyke Da bg beid In onze meeniog dat het Dagbifid aan len lang verlropte woede tegen de Good obe CoürJiDt beeft lucht gegeven zjjn wy èoor Egn laktile acliryvèti versterkt daar het lenders toch geen kolom met haletgkheden en opanydcry had behoeven te vnllen De beer F A Kooyinao alhier i geslaagd oor het Ie gedeelte van hetaotarieel rxamsD JNft de aitre iog van het oieawe vaandel lO de dd Scbotlery op Maandagavond zal IUtsdi aan den aergeant majoor W Sliedrecbt de medaille voor troowen dienst by de Schattery wordea oitgeretkt en zal aan fapt vaarfdel gehecht wordea de medaille dia oolanga te Nymegeo ia behaald Met geboegeo vernameo wy dat de H er A C deo Hertog reeds Ker lid van de afd deD BoBchff van ood onderofficieren thans benoemd is tot Eere lid van de afd Briellec van den Bood van ond onderoBicier D Raastrecht Gi termiddag wiMe de tand bouwer B cy a collega N op den Vliatert yk paaseereD Zeker nam hy den aitwö te kort en greep dóÉ tent agen van N Deze kantelde eo do vier persooeo vielen er uii De tilbory M van B ging ook om er zoodot bji eraitnlde en in da sloot terecht kwam Kr aaa het hoofd bezeerd kwam hy weer op het droge doch da beide rytoigen waren Koodanig be rh digd dat de rei niet voort eeet kon wordi n De Begrootiug der inkomsten en Uitgnv n dezer Gemeente voor d n dienst 1897 ia in inkomsten on uitgaven f 15598 85 Zevknhuizen De Stct No 200 bevat de statuten der Vereemgiog Fftulare oorp De kleine Trompetter alhier Krimpen a d IJaaEi Bij Kon beatnit zgn vernietied eenige voorwaarden naaronder door B en W alhier nan dr Pfi llofmann n L A Laboachère directeuren der Maats hiippij ter bereiding van kooltefirproducten aldaar verKnaoing is verleend t it uitbreiding hunnrr inrichting B en W haddon bg gelegenheid dezör tiitbrciiling aan de indert jd onvoorwaardclgk verleende vergunning tot oprichting der fabriek de bedoelde voorwaarden verbonden ten einde alsnog aan bezwaren te gemoet te komen die naar hou oordeel ook zonder de uitbreiding aan do fabriek verbonden zyo In het Kon besluit ïa echter uitgemaakt dat hot opleggen dezer voorwaarden niet bj gplegenbeid van de verganning tot nitbreiding der fabriek kon geschieden maar indien de ondervinding de noodzakelgkbeid daarvan zou hebben aangetoond op de wgz © in rL 17 der H I nderwet bepaald □ ieuwe vuurraurdeu Aan den oooceaaionaria bodden kunnen worden opgelegd ScHOONHovKN De instructia eompognirt ia nit de legerplaats bij Otdehrook waar 7y aan de practische ocfeoingen heeft deelgenomen onder bevel vnu den kapt A J Dekker alhier teroggekeerd WoBRDVN De Vereenigiog van steen en pannetifubriekanton alhier beeft bestoten bet werkvolk op den dag van den optocht 9 September vryaf te geven met behoud van het dagloon en een g scbenk bovendien NiEUWERK a d IJssei Alhier worden de feesten gevierd op 1 en 2 September Op het programma komen o m voor hiatoriache op tocht en optocht van kinderen met muziek verschillende volkaapelen conceVt rin ryden door paren en onder den man en tot slot vuurwerk DENSfHop De raad dezer gemeeute heeft m yn eergiateren gebonden vergadering met Igemeene stemmen besloten eeu aubaidie van f 100 te verleenen ann de hier bestaande commisaio voor de inhoIdigingaftieatcD Aan het Verslag van den toestand dor Gemeente Gonda over 1897 ontleenen wy het volgende Op den 2en en 3en Juli en den Gen en 7en September hadden de admiaaie pxameoa plaats Daaraan namen deel 20 aspiranten en wtl 9 voor de Ie 3 voor de 2e 3 voor dé Af 3 voor de 5e en 2 voor da Qr klarse Toegelaten werden 7 tot de Ie klasse 4 tot de 2 2 tot de 3e 2 tot de 4e en 1 tot de 5e klasse Aangewezen werden voor de Ie klaiie 2 voor de 3e klasse I die geplaatst werd in de 2e klasse voor de 5e klasse 3 van welke 2 op verzoek koodoo worden toegelaten tot de 4e klasse en voor de 6 klavse 2 van welke 1 aapirant echter in de 5e klasse mocht plaats nemen Van de 59 leerlingen die op bet laatst an den carsna 1896 97 bel Gymnasium bezochten hl ren 10 na de groote of KOtner vacantie wog Van dezen behoorden 9 tot de 18 met tot eene hoogere klasse bevorderden Een leerling verliet bet Gjmnasinm omdat lyae oaderi zich olderi gingen veitigen Van de 16 toegnlatenen lieten zich 15 uN teerlingen ioBcbryven By den asovang van den nieuwen cur ua telda de school 64 leerlingen aldus over de klaosm verdeeld 10 de Ie klasse 8 leerlingen 2e 15 de 9 4fl 15 4 meiftjea Se 5 6e 12 Totaal G4 leerl onder wutke4m pit gelat onderging ipiedi wyziging Op daé 10 October orerleeil een der hierliogen van dti 4i Ida se twrwgl vóó de Kerslvnciutie 2 leerlingen vnn de 2e en de 3e klasse de school verlimon üoodat hetaantal leerlingen op 31 December j t 61 bedroeg van wulk getal 33 in de Gomeuute en 28 elders woonaclitig wareo lot por ooeel der L oraroii onderi ing iu het afgeloopen jaar geean vernnduring g kweten zicb iedor op zgne wg e met toewgdiag vau hunne morilgke taak On Eeer A Kotellappir werd bg ttaadabef liiit van 27 Augustus 11 No 9 goedgekeurd door den Mini ter van Binuenlandacbe Zaken den 8 September d o v opnieuw voor don tgd van éun jaar beuourad tot Leeraar lu do llübreouwsche taal Uot ond rwgs in het HoHreeuwfch werd door 10 leerlingBn der 5e en 6e ktanse gevolgd De leermiddelen vorkeeren in goeden staat on worden naar belmoren onngevnld Dn achootbibliothook ondorgitig door schenking eo anokoop eeue uitbreiding met 14 nnrameia en telt thans 212 boekwerken Het College van Coratoren bleef oovoraodurd De beer L ten Bosch dio volgens deu rooster moest aftreden werd herbenoemd De uitgaven ten behoeve van het Gymnasium b6droej en over 1897 f 22652 78 waa iu Inor bol Uyk voor t 6785 werd bygedr gen Aan Bcboolgeld werd ontvangen eene som van f 6525 on aan rente van het Hcbolarcliie fonds f 1165 Wordt Vervo gd Krimpe a d Lek Alhier zal het Kronings feest gevierd worden op 8 Septambtr a s en bot kinderfeeat op 6 Sept Hot feest zal bestaan uit een historiscb allegori cheo oplocbt ringrydergen volksupeleL muziekottvotrlng en vuurwerk Overal maakt men toebereidaelen tot versiering on illuminatie van veracbillende deeten der gemeente Het feest beloofd zeer schoon tl zullen zyo De optocht 7b1 bestaan uit een ry van edelen prinsen en prïoa sseo te paard en Ie voet terwyl de leestwagen den baud toiscben Nederland eo Oranje aanwgst Meer dan 70 paarden komen in den optocht voor Aan den hisloriscbon optocht sluiten zicb de vakvooratelliogen aan Het Kroniogsfeettt zal alroo in onse gemeente zoo laisterrgk inoge yic gevierd worden Waddingsveen Sinds Vrijdagmiddag vertoeft de brandweer op bft erf van den landbouwer P Hofman alhier ter voorkoming van oitslaanden brand door broeiing van het hooi De braudwiier achtte het uoudzakelgk don gebeelen voorraid é et éder te halen Voor Ju r IlM optocht albier is thans een bedrtMnu h bl L 400 gulden byeeo zoodot o p aMitread s ageo mag worden gehoopt Bbro Akbacht In de op g ster gehondeu vergadering der zaogvereeoiging Creaendo aibier werden in bet bestuur herkozen de heeren Job A Van der Straaten voorz N Schouten Secr C Van der Straaten Penoiogm en A 0 kam Wz en C Unoken als rommiisa isaea voorta werd rekening gedaan over bet afgeloopen dieostjnar en met algemeeno stemmen besloten mede te wtrken tot viering Hn bet Orauiefeef t door eenige zangnommers by de opooiog dovvon ten beate gi vea OiiuKWAi KK Op de don 23 dezer alhier gehooden tentoooatelling van de Holl MaalHcbappg an Landlraaw afd Oodewater en Omstreken bebbeu o a de navolgende bekrouingeu plaats gehad Faordeo van 4 5 jaar Pb v d Dreggen Waddingavean 1ste pry f 15 G M Van Beinmel Oudergo 2de prys f 5 A Kemp IJsetitaiu 3de prijs f 2 Het beste pnard van 2 joar Pb v d Breggeu Waddmgsieen late prg f 10 A Oostiom Ouderyn 2de prys f 5 T Lekkerkerker IJsetsteio 3de prys f 2 Het beste paard van 1 jaar A Ooatrom Ouderyn late pry f 10 Ph v U Broggeo Waildiogsveen ïi prys f 5 Jac Hagoort Papekop 3iln prgs f 2 De be te merrie met veulen Pb v d Bregh en Waddingsveen lote prys f 15 M v Kippuralnia Linsoboten 2de prys f 5 J W De Bru n Lin chote 3de prys f 3 Hot beate melkaohot geb 1895 E v d Vring Oodshoorn 1ste prys voor no 97 f 20 d id 2de prijs oor no 98 f 10 O Van Dam Hekendorp 3 le p gs f 2 De be ite melkvaars geb 1896 J M v Schaik Woerden Ixte pryi f 15 Ant Kasbergo Siielrewaard 2de prga f 10 D Boer Jzn Oodewater 3de prys f 2 De beste vette koe P Vergeer Snelrawaard Iste priïs f 10 D Boer Jzn Oude aler 2do prya t 5 T Sille Oudewater 3de p gs f 2 Da twee beate pinkvaarien geb 1897 J Nodereod Papekop 1ste prya f 10 L De Vriea Gutida 2de prgs f 5 G Ooalurlabeo floeokoop 3de prgs f 2 De boete pinkstier geb 1897 G v d Heede Polsbroek Isie prgs f 10 Pb v d Breggen Waddingsveen 2ile prgs f 5 J v d Stok Reeuwgk 3de prgs f 2 De twee beste gra ikuiftkatreren geb 1898 D De U f Iteeuwgk Iste prgs tlO J W Clant Alfen a d Itgn 2de prgs f 5 D Schouten Bodegraven 3de prgs f 2 Het beste Stierkalf geb 1898 G Van Dam Hekendorp Isie prijs f 10 H A Monlyn Rozendaat Haastrecht 2de prgs f 5 J Van Vliet Hoenkoop 3de prgs f 2 De beste ooilammeren i J Groen Wd eikop lito prys f 6 D Boer Jzn Oudewnler 2de prys t 3 H De Vor Snefrewaard 3dd prljs f 1 De bekte £ eog met bt geu Oebr r Itovaum Hekendorp Iste prgs f 15 A Schoondorwoerd Papekon 2de prgs f 7 50 J v Harten Hoenkoop ode prgs f 2 De boete zoatemelkicho kaas Mei 1898 3 stuks van 4 tot 8 kilo A ICool Haastrecht late pryi i 15 A Sille Hoenkoop 2do pr a f 10 J V d Wind Snelrewaard Sdeprgs f 2 Gemengde Berichten Gieter ontstond door broei brood in den hooiberg bg M Vivscher te Rietveld hg WoordenlL IloeWel het atil weder wo logen borg en Bluing spoedig lo ascb Niet alles was verzekerd Te Roelofarendsvoen is Dinsdag nacht de bliksem geologen in dn iomakerg der heeren Spyt r te Amsterdam Hoewel d i braudweep spoodtg op bet terrein was m de geboele inrichting efgebrADd Do schade is aauzienlyk o m werden 700 vaten augurken en 70 vaten angboooeo eeo prooi van hot vuur Met bet oog op mogelgke ongelukken tydens het vuurwerk en den optocht lo Rotterdam waarbg grooie menacbenmas a s verwacht wor den rgn nu reeds uftgobreide maatregelbn genomen om zoudra mogelgk hulp te kunnen TirleenoD De brnncards ei verbaudlrommels enz op de pnüti posten aldaar zyn naawkeurig ooderzocbt opdat alles in orde zal zyo Door prins Afio Matnr tm was by zijne komst in Nederland aan do Hanghcbe plateeU bakkerg Rounburg opgedragen de vervaardiging van bet levensgroot portret op togtli