Goudsche Courant, maandag 29 augustus 1898

n 0 II D 4 ROTTXBDAHiioe reru 11 81 18 18 18 68 9 11 S IS 8 7 4 18 4 8 11 88 1 8 11 86 1 7 B IS c 11 48 1 I U B l 61 19 81 1 98 9 80 4 4 16 6 911 E IO REY DEL MÜNDO ïoïiriS Stoom Biertrouwerij HET DUBBELE ANKER WIJNBIER Nederlaudsche kleuren e Wapen benevens t l OBTKET van H H DE KONINGIN als Hronlugs Sloiiveiiir JAN ROND LANGE GROENENDAAL I 199 200 JD J TAN mSEN I Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR UÏrecte SpoorwegverblDdlngeD met GOUDA Zooierdlenst 189S 9 10 9 14 9 86 9 64 10 11 ll ll 9 80 9 84 9 43 1 o lS lO Hfi 11 88 9 87 10 10 9 47 9 84 10 01 tn IfinT in 80 11 86 11 60 19 87 6 16 6 61 7 86 7 B8 8 40 n 64 1 l 8 11 47 rSS 7 lO 7 4 6 8 11 9 80UDA DEN H i lM len 11 18 18 18 18 8 8 14 8 46 4 49 4 811 80 1 8 6 7 U 41 1 10 6 18 11 6 1 88 6 88 U 18 48 1 41 1 48 4 16 BH 6 87 9 17 9 98 9 7 9 6 Il ns 11 60 01 DA liTRKCHl ia tere 6 14 9 07 10 19 10 67 19 00 18 10 19 68 8 80 3 17 4 88 6 90 6 47 06 9 Ï8 door 11 14 8 87 f 87 7 10 11 81 18 87 8 46 8 84 6 46 6 84 7 18 8 48 10 3 10 41 6 66 S 10 6111 45 11 18 1 86 8 08 8 60 6 04 98 4 7 89 BH lO U M l t § $ ter k eoneurreeretule prtjmem Aanbevelend J P vw Leeuwen 8 8 33 7 46 8 37 8 49 9 00 9 80 lO K 10 88 11 88 11 08 1 87 3 08 8 88 8 4 48 86 O SO O 9 07 9 86 10 01 10 341 10 38 11 66 li 84 3 47 4 K 0 60 7 18 9 10 9 8 10 6 10 48 4 14 9 88 9 68 10 6 11 10 18 11 i i 8 40 4 87 6 80 07 7 1 8 18 9 49 9 6 10 84 11 10 der mMlMhsppy ZMlind f oor de leden der KimtfH dn Stid Zwol Toor ite bniten ludeebe joarokli teii de Frans Nutreboai voor de partïcaliera genoodigden raa rlen mioist r van Marine de Coertsen vnor de geniodigden van dfu directeur en kommaodant te Willeu90ord de ScbetdQ Toor den in fff e tear gentrAal Tan bet loodawewn fii zgoe i eooodigden en de Bayakei TOor de ufficieren an het departement fan Maiioe Het flotillefaartoig Kofteit dat ook aan de vlootnchonwing dwloeemt zal na afloop er van op een weok van de Kouingio bet anker liobtfn en onmiddtllijlr de reis naar Oost lndië aaovaarden Dit vaartaig gaboiivrd op de weif Tan ie Ned Seheepabouw Maatscbippy is geheel ran itaal heeft twee fobrouTeo en ii bewaptod lint 10 ftnkkfln wiarmii 2 van 10 5 cM I N Q EZ O N DEN KEoinnrasLiED Wijzk ons DOEL gewü I uu U M Kouiugio WILHELMINA op Hnre Doorlnohiig tft verjaardag 31 AUGUSTUS 1898 Van Nnord n Zoid der Nederland n Van OoBt en West van Strand tot Straud Viert beden ieest in alle ataadeo t Zy groot of klein wat rang of stand Heel Noerland nÜ baar Vreogd betooneo Ons Koninginne die Verjuart O bigde dag zg ia reoda daar Het ia de dag fan t KrooiDgajaar Ona Ontwaakt die aliapt baar uit eatoken Uw driekleur met d Oranje Vuan Den dag van vroa d ia aaogebrokon Verheft Uw aiem een ieeathed aan Ja zpifa tot in de vt rre Landen Klinkt üiar ter eer een Paalm Gezang O biyde dag zg ia reeds daar Éet il de dag tbd t Kronmgajaer Ona Wilbelmien is achttien Jaar Vol eerbetoon zal men de dag verkonden Door klokgelui trompetftbacbal t Koraal Gezang uit duizend monden Van Kerk ea Tonen overal Om opuaarti Gode eer t te danken Voor t Heil van t lieve Vadorlaud O bigde dag zg is rreda daar Uei ia de d van t Krouingajaar Ona Wilhelmien ia achttien Jaar Ons Koningin zeer minzaam en achoon Door elk geaobt geeëid bemind Aauvaart wnidra Haar Vadera Kroon Aanvaart de teugela van bel bewind Dal Zg in Vrede zal rt geeren Oua Vaderland dan menig Jaar O bigde dag zg ia reeda daar Hel ia de dag van t Kroningajaar Ona Wilhelmiea ia achtien Jaar Voor Maar zal ook door d adren bljjven stroomen t Oranje bloed voor de Koningin Ona leven veil nat er mocht komen Dan op len strijd voor Land en Vorstin Dat zg iu welvaait moogt rfgearen Ala Koningin van Nederland U bigde dag tg ia reeda daar Bet ia de dag van t Kroningajaar Oua Wilhelmien ia acLttieo Jaar Jondi 1 10 Moordrecht door 1 M Nieuwerkerk 7 8 8 49 Cpolle ♦ 8 8 llolt rd m 0 80 1 IS 88 9 8 6 68 08 8 11 8 19 96 4 46 4 S6 6 04 6 11 6 17 Hotterdam 3apelle Klouwerkerk Uooidrwbt Sonda 7 80 8 80 7 49 8 41 7 8 8 1 8 07 9 08 1 19 9 08 Gouda ZevaabuiuD Moerkipello Zoetermeer Zegwaard Voorborg Haiifc K I Voorliurg ïoelerraoer Zeifv aard Zevenbuiien Moerkapelle Innil i 6 4 6 68 e 17 6 81 8 84 7 18 7 8 89 6 7 8 6 90 5 86 6 48 es Uouda Oudew Woard lllrarhl 8 10 8 91 7 04 7 49 Utreekl Woerdea 6 4 8 63 6 08 a Oudew 8 14 Gouda 8 97 t O 9 18 9 18 Heil driewerf heil O KoninRinne Heil driewerf 6il dat Ög Verjaart t Is Niêrlaoda bêe dat Zg ons Voralioue Voor ramp en droefnia h gve gespaard Ont God Hiar spare bg bet lovr Ti t wf I yn vnti nni Vndcr Tnd O b ijdfl dag zfl ia reed Dat £ g lanit lete oa dit Kroa nga Ën Ood Haar Zeeg ae menig Jaar Dat Zg lanit lete oa dit Kroa ngajaar ïi n j o w j 1 G B ADVERTE1WTIEN V öetronwd e J J HOIJBRECHT C W ELEN8 die tevens hunnen harteiyken dank betuigen Toor de talrgke bigken van belangateliinf by gelegenheid van hnn hnvelgk ondervcndan Gouda 24 Aagastaa 1898 Heden overleed plotseling tot ouM diepit mart myn innig gelielde Ëchtge noote Dochter Bebawddochter en Behawdzuster ANNA PIETëRNELLA HORNES in den ouderdom van ruim 23 jaar J VAK OS P H0BNE8 F HOBNES Wiaaoi k VAK os ki G VA OS Mooujiï A VAN os Aü Je louda 26 Aug 1898 f ling Voor de vele bewyzen van belangstelop den 12en Augustus ondervonden betuigen wy onzen harteiyken dank T BAHLMANN en Echtgeuoote Gouda Augustus 1898 OürZICHTBAHEI HEBREN en DAMES PRDIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERSEN munten nit door SOLIEDE AFWERKING b H p m mmmmi Coiffeur KUlwey Q ouda t Besle Adres Vliiweeleii iliisel i 82 C3 0 U 3DA Bleekersknecht $ looinw herij DE RIJNSTROOI ie Woerdeo vraagt een Bleekersknecht 9 68 10 1 10 19 10 88 10 48 1 19 10 14 ll K 10 44 U 4f 10 26 11 86 10 11 10 17 10 88 10 48 1I1 K4 11 87 7 40 lil in 1157 HOS K W Loon 6 per week Tiesema s RIJWIELHANDEL Markt 1 4 ÖOUDA Levert alle verlangde merken RIJWIELEN Euime keuze BENOODIQDHEDEN SpecialtteU n alle Separatiën Bondsrljwielheriiteller Je Klasëe Heereu en Dames RUwielen TE HUlIl W tl Rheomiktiflk Lenoeafmoen kortom taf vaa allerlei lari MUZIEKINSTRUMENTEN lot pnjien coiicurr erende met de eerste m oiu land briUende M ezueei VIOLEN ïr oud Tjr Inslr v 96 Vat IsnallutMlIIMHaaiitiveDdKitegeii ORGELHANDEL femjie pmhti e STORY CLARK O QELS oor verminderden prga V n i 5 loor ƒ 175 Vm 176 oor 165 II C DE LA NO GOUDA CBtOIB MAHKT Terk i4lul l gg Anker PainlxpeJler PiU 50 oent 76 oe l e 1 26 ile üawJi Y Q deu in it ioM8t Apotheken en by t A Bioktei t Co I Botteldui Te GOUDA bj O LÜGBK Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Chemische Wasscherij I en Stoom Ververij DE WIT en Comp Knipmesjes UTRECHT Lage prUzen Modes I Spoellge en nette aflevering LasB or DEPöT by i Gez BECKERS in 1 Turfmarkt 248 GOUDA RRONINGSFEESTEW Het goedkoopste adres van WOL KATOEN en NATIONAAL Vlaggeiidoek DECORATIE KATOEN KINDERVLAGGEN Wollen en Katoenen WIMPELS en ORANJE FRANJES KOORDEN KWASTEN en verdea alle soorten LIEIOOSNUML tegen EELT en WRATTEN a OHS nrnnii VERSIERINeSBHOODIGDHEDEN Feestcommiasie s en Hoeren Aaunemera genieten ruim rabat Ëchte Zllvereo l SIG ËS in Doosjes van acht stuks per doosje 0 20 Verkrggbaar bg NATIONALE FLU W KELEN PETTEN geheel nieuw voor Heeren Fietsryders en voor Optochten VLAGGEN 3 El lang CO cent D L S KEISEB VROaiST Kleiweg E 100 Korte Tieudeweg GOUDA riaggen In alle grootten XJEHVUU Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het Noorèraknidi Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateej Aanbevelend Q SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Aaoj evaogeD 1 Mei Tyd vao GreeDwich 88 6 1 6 14 7 81 8 80 8 6 9 66 7 66 8 08 8 09 8 1 10 04 10 36 l 9 10 11 10 18 T 10 86 10 4 1 4 1 10 9 48 in 1 U 6 40 1 1 SS O 6 86 t S 17 87 8 84 41 a 4T 4 41 4 60 4 67 6 04 10 8 60 8 4S 4 06 t n 4 0 94 J 68 fl S3 8 64 10 W 89 11 10 8 4 10 11 8 16 10 81 8 89 10 81 a4 II o 10 8 11 6 1 44 96 5 64 6 11 7 84 S 68 99 9 4 7 90 7 66 9 89 10 06 9 84 9 48 9 9 i 10 10 10 19 19 18 80 8 O 8 46 4 33 4 39 4 68 04 16 1 88 1 41 1 68 9 08 9 17 19 81 S 14 6 80 lO l l 10 34 Inudfe O O U U 4 4 HSTEHDaH 9 8 14 48 10 i7 11 i 90l 1 88 IMI 10 8J 11 17 11 41 Amal W 8 01 9 06 10 86 18 48 6 00 8 87 8 40 10 01 Amst CS 8 80 M 10 60 1 08 6 1 8 66 10 18 m LÜ 7 06 S in 9 06 I I K 9 8 8 4 45 1 10 7 41 u 4 lAmi W 7 80 8 18 9 90 11 80 3 08 4 00 6 00 8 81 8 00 10 0 Oouda 1 09 9 11 10 a J 11 1 8 68 4 47 41 7 41 8 4 J 1 1 NEÏÏW MEEÉ Ug akte den 25 Augustus 1898 voor den Notaris H GROENENDAAL te Gouda verleden is door de Heeren COBXBLIS WIXTB VAS VB VELDE wijnhandelaar vonende te Gouda en ERSEST HAIitCWIJy wgnhandelaar wonende te Oisterwijk provincie Noord Brabant aangegaan eene vennootschap onder de Firma Van de Velde en Halewijn gevestigd te Qouda tot de uitoefening van den Wynhandel en aaoTerwante zaken en hetgeen eerder met gemeenachappelyk orerleg zal worden goedgevonden zynde dit alxoo eene voortzetting dier zaak door den eeratoudergeteekende in privé gedreven De vennootschap is aangegaan voor den tgd van vijf jaren en vUr maanden to rekenen van den 1 SEPTEMBER 1898 met atilzwygenjde voortduring echter van jaar tot jaar wanneer niet minstens zeg maanden voor het verstreken vau eenig t dvak schriftelgke opisegging zal hebben plaats gehad Ieder der vennooten is bevoegd ten name der vennootschap te baodeleo voor haar gelden uit te geven en de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden en met den naam der firma te teekenen De toestemming en ouderteekeuing van beide vennooten is noodig tot het hnren verhuren vervreemden en bezwaren van onroerende zaken tot het aankoopen van zaken hun handel betreffende boven een bedrag van een duizend gulden tot het verleenen van zakelgke rechten het ter leen opnemen van gelden het aangaan van verbintenissen van borgtocht daaronder begrepen het voor aval teekenen van wisaels en ander handelspapier het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen die niet tot de gewone werkkring van de vennootschap behooren Gouda den 26 Augustas lSd8 v M C W v N DK VELDE ERNEST HALEWIJN De Poffertjeskraam Tan de Weil SIBBES wordt VEII pliAATST van de UARKT naar Achter de Waag 1 Burgers Acalèue 1 lis het beste en goedkoopste kettinglooze RUWIEL 1 i 2S g Vt 1 a 6 g 8 § 1 1 =§ M La as J KOFIEVERANCIER g Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gouda Qoede en goedkoope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 WStt 8t ed9 voortgaan met de LEVERING van PRIIA QUAUTEIT 11 1 nll§luileild verkrijgbaar bij H Vcrilocf DE STEDEUJKE BTFOTBEEKBAÜK tleveêUga Ie ê tiBSrKXHMBB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eertle hj polhecatr verbaud op kiiteen en UiMdf rtfeu Geelt 3i en 4 paudbrleeen uit tegen den koers van Ofi U fOOJ o in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouoi voor de paudltrtecen by de Heeren M J OGIER U Co Kassiers eu Commissionnaira in Effecten voor de Jtypof Aefcen by den Heer W i FORTUIJN DROOGLEEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER FORTUYN Ma 8 1ULE8 ENTUOVEN 31 AUGUSTUS H ledit Wlllt i Bliiwt m Verkrijgbaar bö C C KROM gg MARkTP hftek KERKSTEEG m 5 51 AUGUSTUS Zuiver Natuur Coolzuur In nieuwe ttaten HUndera 10 K q 15 K Q 20 KG 5 50 450 3 25 Firma A DAM IsTeeiXLt roef Traara d e RECLAME KROONTJES EN ORAJSJE BROODJES VAN T ZAAL Conllseiir Turfmarkt 1 67 tQoedkoopste en solledst adres Toor Vervoer vau Inboedel zoowel binnen als baiten de stad met gesloten w ens isbg A GRAVES TEUN Oude Gouwe AUea wordt tegen Tranaport achade vertekerd Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SOFlATTENrASCBITSATES EN LIJSTEIT ook volg ens op te geven Profiel l§lpoedlge aflevering Metle iillwoerliig Conenrreerende prijzen Openbare Verkooping te GOUDA tan overataau van den Notaria G C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 AUGUSTUS 1898 dea morgens te 10 uren ten aterfhuiïe van Mej de Wed P IJPELAAli aan hethuis WykR No 590 aan de Fluveelensingel van pjenen netten goed onderhouden KASTEN STOELEN TAFEtó BEDDEN en BEDDEÜOED KARPETTEN VLOERKLEEDEN KOPER BLIK GLAS en AARDEWERK ena Do goederen ayn des Zaterdags vóiSr de verkooptog des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUÜA a OJH COXTAXV tiBÊM op DINSDAG 20 SEPTEMBER 1808 ten overstaan van HotarU MOlfTlJ S Mmt des morgens ten ure in het Vendulokaal aan de Nienwateeg E 17 van Meubilaire en andere roerende Goederen als Mahoniehouten en andere Kasten Tafels Stoelen Ledikanten Bedden en Betldegoed Kaohel miHefce Heeretalre Infel en Buffet Spiegels Schilderyen waaronder Olieverfportretten en Pastels Gravnres Koper Tin Blik Glas Kristal en Aardewerk enz Voorts Goud en Zilverwerk b dea avouda ten f ure up de borenKiiat van het Caf fikt Hciuakbokuc aan don Kleiweg ¥ an Eoelcwerken Tijdscliriftea enz waaronder de Uibliotboek nagelaten door wïjien Mr M H F H V4n BUREN en bestaande in direrie Ilechtsgeloerde Litteraire Theologische üietonsche eu andere werken waaronder Franacbe Duitache Engelflcbe en LatynRche Catalogus der boekwerken na 3 SËPTEM UKU a a op franco aanvrage gratis rerkrygbiiar bgden Boekhandelaar J T SWARTSKNUUUCi te Gouda Te en daags te voren van 0 12 en van 2 5 uur OFEmSE TE EOOFINS te GOUDA Da notaria J J k MÜNTUN te Gowia 7 al op Maandag 2G September IHUH des voormidda s ton II ure m het hóte toa pAAUWt aan de Markt aldaar publiek vnilcn eu verknopen bewoond geweest door wjjlen den beer J Omurbt aan den Kleiweg E Nos 48 eu 47 aldaar Kad Sectie C No 1481 groot I A 7 C A waarin sedert jaren wordt uitgeoefend eene neer goed beklante gruttere n krutdeniereaffaire handel In granen meeting en lljnkoekea éterke dranken met vergunning enz Grondbelasting over 1898 17 C2 Aanvaarding met betaling der koo ppenningen vótjr of op 15 October 1898 Te zien nl 18 September 1898 lederen werkdag van 10 4 ure Nadere inticbiiogan bg voornoemdeD notaris i