Goudsche Courant, dinsdag 30 augustus 1898

o TOTO Dinsdag S Augustus J8tt8 l7s o Jaargniig fiOlMHE lïieuws en Advertentieblad vapr Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s i ÊÊrJS ADVERTENTIËN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen f 9fl K wl regeld a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie inaanden is liï6 franco per Y MM Centen Wroote letters worden berekend post 1 7 W ÊÊm Êl plaatsruimte Afzonderl ke Nommers V IJ F C E N T K N T Sè ld l Inzending van Ajdyertenticn tot 1 uur de midd üWWB BKi Po sterUen en Telegraphic Op 31 Aaijaitua s i ui faet knotoor te Ooad zgn opaDgeeteid Voor den lelrgruidienat ili op gewooe verkdtgen Voor den pONtdianit eu 7 50 11 var BI en tnn 4 6 onr PlMUlgd ffta d n Kcittr na Solo buUmd roor zgn pateit Kratou Ut Soerakarta Dit tegnltitak zat alvorens mar lodiS U orden vorzoiidso ediireiidB 10 dftK n ter bezictitiging rordeii op eateld iti ea der teD tera tAo hot magazyo der fabiiuk io de Pftrkitnuit io DeiKjlnaK Gibterea ontstond door broei braad in d d hooiberg bij M Vi 8cher fca Hictvtitd bn WoerJ D NiettegODitaaude bei atille metlat lünea hooiberg pn woniiitf spoed io B ch Nanr men Toroeeuit wai niet alle verzaktrd Aao 78 000 aoboo kiiidereo te Araiterdum wordeo heninDeriDgBbordjei oitgireikfc die geDiaakt zgn in de fabriek van P liegoot te Mautricbt Aao den gemeenteraad van Utrrcbt ti oie degedeetd dat io de rolgeode rergadaring eeo voordracht zal iakomeo tot btt beiioemeo vao eo vierdtiD wethouder Otrecbt beeU naraelyk oolaiigfl z n lOO OOOn iowooor gekragoa Oiaterochtead is te Ëiodbovea bg bioiifnkomst vao den extratraÏD roor bat vervoer fno het circus lleoz een rgkueoht van dat circus onder den trf io geraakt met bet ongelukkig gevolg dat hem beide beeoeo werden afgereden Uit Amsterdam meldt men De intocht van een circnstroep att die van Kfotx getuft gedurende eenign uren aan duizf nd banden werk Met een extratreio uit Duiisb Iftnd werden omstreeks 1 nor aan hot station der etaatispoor aangebracht 350 minnen en vrouwen een 0 paarden honden en ander gedierte liet tatryk peraoneel was nog niet tu rHtkend om bet viervoetig deel vao de idvantnrii on de bagage van bet station naar den circus Are a Ie vervoeren Ëen 60 man cavalerie werd daartoe te hulp geruepen De beer Rentz toonde op do hoogte td z n der gebeuitenisaeo welke stad en land wachten da manen ec stdarlen van alle paarden en ponies waron m t oranje strikken ge ooid voor wetkQ boffeiyke attentie bet publifk op het perron zuer gevoelig bUük te zyo Omstreeks 3 uur was alles in bet gebouw a4a de Ru sdaelkade onder dak en op zyne plnats gebrachtMsar dnartuede was nog ffHenHïiaB te ruit e dier plaatie terugxekeard No werd bat een diitigeu voor de deur van bonderde mannen vronwen en piepjonge meisjfs oit bet qoartior latin die xicb kwamen aanbieden voor staldienat of ballet nl de vreemdelingeo aitnoodigden by bon bon intrek te nemen Ue circus directie bad het zeer drok Biet bot betalen van hen die by don intocht geholpen hadden en mpt het tot bf darea brengoD van anderen die beweerden ook gebolpen te hebben of met at ter w reld ook oog te willen be pen lotaaichen trachtten in de koffiekamer de arttHten meerendeeli mannen en jouge vrouwso nit alle oorden der wereld en toch znoneer met een en dezelfde maner van doen Ë h6pt dat meu hen allen te zaam tot sen afzonderiyk menicbenras mocht rekenen iitwat op hun verbaal te komen Anderen baweeglyl e donkeroogïge joffer zochten hare boven de Htnlten afgea hoteo kleedkamers voor giktcravond op terwgl io de arena zelve da requisiet n voor het ballet van gisterenavond het rotflgebergtes in gereedheid werden gebracht Men meldt nit Sneek H t bericht dat een werkman uit da bami van Sneek door een zonnesteek krankzinnig ïi geworden en ooderweg naar Fraoeker is gestorven is ODJuiat Niet door een zonnesteek is de man kranksinn g geworden maar tobben nm x n treurig tot beeft langvamerband lyo berseoeo an streek gebracht Kecdi een week vóór de Franeker reis bestond h t plan den patiënt weg te brengen maar de geneesheer achtte hem te zwak om dareis teonderDsmen Men sehryft nit Haarlem Dat h t geen zaak ia in de laatate dagen enige golykvtiis te toonen met den heruchten Heodiik de Jong ondervond gisterenavond een heer nit Amsterdam Tegen 7i uur kwam by per spoor hier aan Hg nam een rgtuigje ging cerat nuar de Lnidschevasrt naar de woning au deu agent eener verzt keriug toen naar hotel Lioo d Or en vervolgeus naar café Mnntagee atn de Hoatpoort waar vtak bö ec politiepost is De agent van dienst zag hem daar en vofid waarin hg gelyk hnd r gr lykeuia tunschen dien beer en de bedeu ver spreide portmlten van De Jong Vandaar het virzoek mede te gaan naar het boofdboreao Daar maekte da heer nioh bekend hU leo assuradeur hg kou nu dadelgk f tokv ATJEH De oorrespondettt der N R Ct te Batavia aeint ond r dagt ekaning van gitter Majoor 0 A de Jongh die aan het hoofd eetier troep uit Kota lUdja d n 21 ten dezer Lengsh verleende werd door IVogkoe Tawa van Anagftlo ng aangevallen Deze en zyn p irti fF angers wrdpugwlood OnzerzijdR warden gewond de Ir loitcDant der infanterie H A Schade ea tw e vtteristm Vtfdar hadden geen ontmoetingen plaats De troep kaarde naar Lamtobah terog VBllSCtJKl ENHElD In eeo vreasetgke toestand verkeerden deter dageu twe toeristen die ronder gids de G is lerapitx een dar Ortler alp n in Tirol beklimmen prof Kotnia en ii a broeder tea ppoorwegambtenaar Zg waren aaa elkaar VAst eaood U maar toen de profeavor in een gletscberaplefct viel was t den ander onmogelyk bem op te trekken Da broeder bad geen andere keus dan er ook in te vallen of zicbzelveo te bevrijden door bet toaw door te aoydeo Qy koos het laatste eo kwam bebowten beneden Het igk van den professor Wtrd des avonds ternggevondfo OPllUIMING VAN r I3 SOL S nipt 20 Korting A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E IS lSa GOUDA i eleithoon Ko 3i Itcurs vuil Imslerüiiin Vtkri Mlotkrs 88 881 7 l 101 85 88 4 17 17 88 vil 118 1 l n 181 35 3 n i l ll 98 104 ge 36 1001 100 4 888 489 1001 49 101 198 Hl 6r i 118 188 108 88 80 118 11 Ï08 917 100 1 54 BöV B7 UO 98 n 7 100 109 100 14 14 1 77 u lOS 88 109 llVi 18 119 U AUOUSTUS NtDiai Ni Uiirt Noil W S S i litri ito dito 3 dito l Io iilij 3 MiiNniji O I Gou I 1681 88 ITALIR Xasclirgvini 1882 81 OosTRNH il in pftpiar 1868 A 1 ilitn lij Eil ur 1868 CFonTrojii 0 1 milt ooupou Silito tirlcul 3 Ku UND Obl Biiinenl 1894 4 dito OocoM 1880 4 diloliiia lbs 188 4 dito l ij Kob 1880 VO 4 d to ia goud leen 188 1 II dit i dito dito I8 1 5 Spa jii Porpot loiiul I 18 11 4 TliHjtEiJ Güpr Couv trtn 18 0 t Q0 leeoinK soria D 1 G C leoiiinj lor e O I ZuinAra llfp v oW Um s MüllüO Obl Buil SjU 1880 Venïkukj Obl 4 oiibop 1881 Amsterdjiii OldJRatioii 18V5 S llo tTlHUAll Stad lull 18114 3 Nun N Arr Uinlo mi l Arundflb Tftb My Corlill titoD DoH Miiatsohappg dito Am Hypotlieokb pandt r 4 ilt Md derVonteiil annd iOr Hypolb okb pandbr S i Nodorlaiiilwdie bthic aand Ned UaDdelmaaltch dito N W k Pao lirp b pandbr 8 Aolt Hypotheekh pnnill r S i Utr Hvpotheolb d Io SV OoaTRNH 6 iHt HoiiK bank aand ItusL Hypotheekbank piindb 4 Ahbrika Kqu hypotii pao b E Maïw Ij l I r Min rort Niu Holl IJS W r Mü a nd Ui 1 1 Kipl T 8t Spw aand Ned liid Spoorwegm aai d Ned Zuid Afr Spm aand 8 j dito dito dito 1891 dito 6 I ITALII Spoor l 1887 88 A Eobl B Zuid Ital Spam A H obl 8 PoL N Waraohau Weenen aand 4 Hvsu Or Huia Sp Mg oU 4 Baltiaohe dito aand Failowa dito aaud 5 Iwaaia Dombr dito aind 5 Kurik Cb Atow Sp kap op 4 dito dito oblig 4 Amehika Cen Pao Sp Hij obl 8 Cb c k Noitb W pr O aand dito dito Win St lete ob 7 Dearer k Ki j Gr Spm eert v a Illinoia Central obl In ftond 4 liOuilT k Na llrilli Oert r aand Meiii o N Sp M Io hyp 8 Mta K U a f 4pCt pref aaiiil N York Out a o k Weal aand dito Feun Ohio ohllg 8 Orefton Calif Ie byp in goud s SI Paul Mini Si HaniLob 7 Uil Pao Hoof lijo obig 6 V 178 197 lOB i 1051 100 lOO nav 118 ll 7 dito dito Li e Col Ie hyp O S Canada Can South Chert r aan Vl C Ballir k Na Ie h d e O AiiiBtord Om nbua My aani tto lunl Tramwa Maa a and Neo Slid Amsterdam aand 8 Atad Ro terdam amd S BeIjOIE Stad Antaerpeu 1887 i B d Bruliel 1888 i HoNO Theiaa B aullr G aelaoh 4 O iST i SlaaUirenig 1180 S K K Ooal B Or 1880S Shahje Stad Madrid 8 1188 NlD Vtr ll i AT po l o Tt Allem in de morgeoaren sullen po twineUi quiUotiëOi pakketten en npaerbeakzakeD worden behandeld De beetellingen rao 7 nnr a en 9 nor R worden oii t uittteaoerd De pakkeipoiit wordt baateld om 8 uur m eo 3 nor a De üotranKat e t e verzendiDi rao de briereo eo de pakketpoat ondergaan gei ox beperking eveomin de boaiicbting De D raGteur VORSTEB BurgerltJka Stand GEBOREN 22 Aag Miebel oaderi D DarideoD eo S Gate 23 Johan oodera R U Joogenborger en J D ran Walsen Wilbetmioa ooderi J H Hamann en P Zirkzee Qerrit ooderi M Jookbetd eo G G ran Oadeoallen Martiooa Willem eo Maria Goroelia oodere M Schiiek en M J Spieringeboek Gerrit ooderi P Boer eo A Bnauher Maria Dorothea oodera H Tan deo Henrei en £ S Punaelie OVERLEDEN 23 Aug C G ran Leenweu 14 Hl 24 C N Kolik 2 w A ran der Straaleo 8 j J Iiarin 21 j 26 A P Horam bniirronw rao J ran Oa 23 jaar GEHUWD 24 Aog F C ran Dam en G Nootenboom H Koemane em G H ran Hoofi A de Boom en A an Dam T H Timmerman en B G rao Werkboteu P J J Huijbrecbt eo C W Eleni J C P deo Doone en J M Boot B W Mol eo C rao der ï tarre ONDERTROUWD 26 Aog F Stolk en A Rabiinw S W ran der Steen te Utrecht en J M roD der Seen N Wallbie on A C Kromme A Beaero en S Reuring J tan der Speld en L Melkert Uaaatreoht OVERLEDEN E Boer 72 j N ran Vliet 4 m GEHUÜWD A ran Dieat en C A H Hoofi VlUt OVERLEDEN S de Jong 6 jaar ONDERTROUWD J Blom ran Wagoniogen eo A Nobel ReeuwUk GEBOREN Gerrit Jacoboi onderi J Stontbart en A Verborg ADV ERTENTIEN E CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBBMKUJiMlf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG ran a tot C uur ZONDAGS niei F D IKK OUDE f SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz NB A ls bov B van oohtheitl iicachet en kurk teeda voo CHlÊDAM I aum der Firma F HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN eheiuisclie WasscherU raa II i i i i ËiMEit 19 Krulska le Sotterdam aebre eto M door Z M den Koning der Balg n Bocfddep t rooi GOUDA de Beer VAN OS Z Specialiteit roor het atoomen en rerran ran alle Hoeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inlichting roor het itoonui ran plnobemantels reeren bont ens OonMinen talelkleeden ent worden naar de nieuwite en laatate methode gererfd Alle goederen hotaj geatoomd of gererfd worden onicbadeiyk roor de gecondlieid rolgena ataal bewerkt j F CUIJPER S Westeinde 37 Auierikuiische OKöELg bjj mnnnilflijktchoor Tevena heb ik de eer myo geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgeh9u4en MÜ i JVT ro r éfuOa te iv fl tevens rerzoekendo alle orden direct aan mg te adresseeren Ook aanvragen Toor stemming Gedeponeerd W IUUii4 ci oti brt4 tUnddsmerk M Catre Defft DelftscheSlaolie KaninkHjke Machinale Fabriek DB HONIG BLOEM rin II i van Schaik Co gerestigd te sGravenhage Uepplerttraat ao on vWs naby de Regentesselaan HOFLEVERANCIEIIS ran Z M den KONING ran BELGIË indien gil hoest gebruikt de allerwege bekroonde on Wereldberoemde Superior DruirenBoMt Honig Bltract asul ElXil A ISTTIIE FLACONS ran 40 Cta 70 Ct en 1 rerkrflgbaar hj Firma WOLFF k Co Weethaven 108 Gouda O MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E a ran MILD Veental B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordreOt J 0 RATELAND Boêieop B r WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddmtvétii Dekroaod T tttoon I UllincSoboaai aksry Ib Has Aitg lWC tus mlddalu vut all n RTt an aoliD n rk Tarlmvtwu jUj la MbMawMk QklKii UrUa i T Mwd op BMOD m hibtMutOÊirk i AcMrti b r winkcUu la üithpofde van de viering van het Inhuldigingafeest zal de Goudsche Courant VVoensdag avond niet verschijnen PUBLICATIE Ds BL BflEMEE8TER ran Houd ïerieD art liö der rerordening Bp do logctoenten laapsleilun Icolliehuinn eni brengt lor nlgomoona Icennii dat do IcoiBehaizen biorhuiïon tapperijsn en andoro inriohtingen tol orliruH ran ooien Iriakwaren in den nadil van 31 Augualua 1898 mogen geopend bli ou tot é o uur Oonda den t9 Aunuttna 1893 Do Borjfemeeator voornoomd 11 I M Mll RNS BultenlaDdsch Overzicht De RoHi cbd Staat co a ra o t maakt ren Boodwsbap van Kei r Nicoiaas II openbaar waarin de Cuar aan alle mogmdbeden roorBtelt een inter nationale conferttatie byeen te roepen om tot een algcnieena outtrapeniog tn komeo De kanaisgitTiDg in de cStaat wou rant Inidt ftle Tolgt Op bevel de Keisere OTtrbandi de graaf Moerawjeff aan de boitantaDdtcbe rertegnnwoordigeii die te Petersburg zgn geaccreJiteerd de volgende ni dede lingi De bandharing Tan den algemeenen Trede en de mogelgke rernainderiog fan de overmachtige nitruatingen zgn tegenwoordift bet ideaal der gebeele wereld waariiear alle Regeer iogan strareo Ia de Dvortniging dat dit booge dofl in oTereeniiemmiDg ia met de waaracbtige be an g n en de rechtoiBtige wenbcben van alle uogendbeden aebt de KeiKerliJke U gearing het oogenbUk gonitig om langa den weg van de iiiteroatiooalft beraad lai ing de middelen te zoeken om alle volkeren de wpidadea vao den vrede te verzekeren eo eun eind te maken aan de teqeDWOordige oiti ostingen Het beboud vno d n vrtida is bat doel an de inter nation als staaikonde en in den naam vaa deo vrede bebben d groote statpn maclitiga bondgen otechappen gestoten Om drn Trade ta baodhaven beeft men de militaire qtaebt in eea tot oog toe oobokende mate ontwikkeld De laaien ayn soo hoon geatpgeo dat de Tolk en ze nog elecbt moeilgk dragen kannen Honderden millioenan worden uitgegeven roor rerBieliogawBrkiaigeo die weldra ban waarde Torlieten ten garolge van eefiige nicnwe ontdekking FEVILLETOK De Mezicaansclie Beeldhouwer JiKN VEEHAAL DEU AZTEKEN Naar Aet SngtUeh n de rechterhand hield hg eeo reusacbtigoa boog ea m de linkerhand een gouden pijl Zyo voornaamste en meest opmerkelijke sieresd wua echter een ketao om zijn hals van masaief gouden en zilveren harten die met elkander afwisselden een tinnebeeld van de eoort van offer die men meende dat bem het meest behai den Drie menachelijke harten echter die rookenJ en lillend op een Rouden schotel voor bet kufóssale staudbeeld lagen getuigdm op eene üog daidalijker wijze vao z n karaktur Op dit geiioht konden de Spanjaarden eene koude rilliog aiel van zich afweren want t j mochten zich Dtet veel aaders Tooratellen dan dal han een gstyk lot te wachten aloacK Be andere tempel woa aan eene niet veel uchtlinniger godheid gewgd dis Tezc tUpoca heette de god die de aarde geschapen bad en haar onderhield Het beeld uit een blok zwart marmer gehouwen en blinkend gepoljjst atelde een jongman in krygados vow Zijn harnaa eo zijne wapenen waren met goud en juweelen Teraierd doch hy aeboen verzot op detelfde lekkernijen als s o bunrman want do Spanjaarden lagen v bloedende harten sleohtaeeD oogenbUk te rorsn ttll de btfrst der geofferde measohen gerukt voor bem staan Waiin er deae toestand soa voortbestaan 7 0 7 tat een ramp leiden Daarom beeli dtj Keizer graaf Moerawjeff betolen aan alle te Peterabnrg geftccrediteerde vertegenwoordigert der mogendheden een ooofereniie voor te Btllen welke eicb tal beiigbonden met de vraag boe een eind te mnken aan da onopboadelgke aitrostingoo eo eno onheil e voorkomen dat de gebeele wereld bedreigt Deze conferentie ui met Godes halp der komende eeow een gnnatig voortoeken ryn t Ëen tegal k openbaar gemarkte Uttnze brengt io berinnering de welda en die wglen keizer Alexander II bet Hnssiscbe volk beeft bewezen ol de bevryding der boeren van de Igfeigenscbap de toewysiog van het land aao ben en de krachtige organisatie van het beetaande Rnssjpche plattelandsbef otkïng welke weldaden d n verscheiden moanroh voor altgd den roemrgken naam van Czaar Bevryder hebbpo verzekerd Ter bcrinnericg aan dete guscbicdkondige daad wordt bet dragen ea het bezit van de door Alaxaiider II aan zijna medewerkers verleende medaille eifrlgk verklaard Den procurear der BeitiKe Byoode den beer PobjedonoMxefF werd de orde van 8t Andreas verleend met een keizerlgk handscbrgven De commissies nit myoeigentars en de Bt kers in Zuid Wates zyn Znterdagavond laat tot eeoe overeenkom it gekomen die ter bekraobtigiog aal worden voorgalwd ma pn algemeene vergadering der myti verK ra Da conferentie te Bodapeit over de pogingen om de Overeenkomst tot ataml te brengen ia geëindigd zonder tot een re uUaat te hebbeo geleid Ten minste de berichten uit Ooitenryk maken met geen woord me ding van eaoig besluit Ui Badapest wordt bovendien gemeld De minister president baron Banffy zat Zaterdag ti Weeoen deu keizer rapport nitbrengen orer het standpunt van llongarye in de ooderhande ing o over de Overeenkomst De conferentie te Budapest beeft véernamelük geloopen ov4r de mat riee e zgde der qnaestie te lacbl beeft kei7 er Franz Joiepb reeds gezegd dat er e n overeenkomit moest tot stand komeo Daardoor zgn de o iderbaodeling n over den inbond der Overeenkomst hervat Maar de Tgse waarop die overeenkomst moet tot stand komen de qnaestie boe verder zal worden gehandeld om de Parlementen tot het aannemen er van te brengen is nog steeds duister De vraag boe bet ataatarecb terlgke raadsel zat worden opgelost dat ontalato ia door de bekende weigering van tluugarjje om een vergel k aan te nemen dnt De muren en vloeren deter tenpela waren met measofaeubloed bezoedeld en met een etnilenden reuk vervuld en bet gewaad der prieatert dis met gaziohton waarop zonderlinge merken van eene geheisBzinnige beteekenis geschilderd waren tuaachen de Spanjaarden heen en weder liepen droop van hetzelfde bloed Het apeet Cortez niet dat h j deze afgrüselgke tempels verlaten kon om weder naar beneden te gaan waar bij de gebouwen binnen den ringiauur naowkearig opnam De meeste opmerkzaamheid verd enden daar dti aoholen voor de kinderen van beiderlei geslacht die meestal tot de voorname en rijke alanden behoorden De meiajea werden door priesterosaen en de joDgODs door prieslera onderwezen on blijkbaar handhaafde men in alle klaasea de atrsr gste tucht Gedurende deze tocb es die zich tot alle wijzen der hoofdatad uitatrekton bevood Cortez zi ch altijd onder het oog van Montezuma vao wien hij bescherming verwachtte en buiten wiooa tAgenwoordigheid bet verbolgen en verontwaardigd gepeupel hem zonder twyfel het lot der zoo even genoemde slachtoiTers zou hebben doen ondergaan Ds Spaauaohe veldheer doorzag co begreep da oogmerken van het volk zeer gonl Hij sloeg hen met het oog vaa eeo valk gade en nam een aanUl omsfandighoden waar die hem de overtuiging sehonken dat zy van een openlgken opstand legen den keiter zwanger giogee in welk gevat t jn eigea lot en dat zijna legers geen zaak van twijfel of mogelijkheid meer was maar eens ikerheid Al de Spanjaarden die zieh in de atad bevonden zonden tot dea laatsten toe geofferd worden om de godes niet goedi ekeuïd door don Oiatenr kHi hen Rgkuaad is nog hterdi een boek met ze en a geln fi joÏHt daarmede staat of valt de gebeele qai D men in Ztiid Afrika deo loop dien de Kaa be erkiexiogeo nemen voorzien beuft mogf ïiykeo uit deze regelen van deVolksstem 5r wordt veet get ld en ovargeteld om dno S iiitxlaK te berekenen van de naderend f crkieziog In de Kaapkolonie Mnar zalls de ynrigite Rbodesman kan het oift brengen tot mü mceiderbeid ten gaoite der BpnggSivewigbt combioatie llat is niet onwaarBcbgilyk dat de Afrikanerpartg ait dan el ctie trij zal komno met een kleine meerderheid VBD 0en balt dozga stemmen Altdnn zeilen er el varscbetden psrlemeutsloden toetreden tot o meerderheid van dte soort politici die zich bij voorkfor aanntuiU n h degen die achter de grn r e tafel zitten Ëen Alriknoermorderbeid al dm volkomoo regaer ngs Mtbaar sön Verspreide Berichton VüRJiBNitinK Statbn uu BHkttle in Staat Waihington V S wardl de aankomst gumdd van de paketboot OiijF of HeatMec waar zich aau boord vijf en rtig pa agiera bevonden die nit Dawson Sitj in Klondjke waren teruggekeerd Zy brachten ongeroer 100 000 ponden aterling aan stofeo ataafgond mede De rgkate dier paasagiera beaat roor f 00 000 pond aan stofgoad en in jin portefenille nog 5L 000 pond vOi r den verkoop van yn elaira aan een Ëogntsob syndicaat Ëen ander een Frannoh Canadees bad bj na niets bij zich maar tóor zyn vertrek nil Dawioo City had bij zoo zeide men io een bank voor meer dan een balf millioflo doiiara ano stof gr ml godeponeerd De reiz gers waren den I3n Jnli int Dawaon vertrokken Eniïki and Te Birmingham hebben da brouwers uit eigen beweging aiangebodeo driegentwin tig tappenien met vergunning op te befiou Kr zgn er te Birmingham te veel zeggen tij tQriiebea de zes eu lerenbomlord uver eanigen tyd zullen zg er oog een vg en twiotig alniten Men is niet algemeen geneigd in deze daad aaaslcnliofde te tien en meent dat zg blgkbaar in minder gelegenheden mot gering r kosten evenveel bier kannen kwijt raken Maar intusscbon zal de matigheid er te verzoenen diti tij op de grooto tcocalli gezien bodden In dezen gevaarlijken toestand ontwierp Cortez een plan dat alechta de vermotelste monach in den wanhopigaton toealand ooit zou gevormd hebben Het waa tot eene orists gekomen leta moeat er gedaoa worden en wel haast lyk I Cor oz liet bet oog gaan over zgne vierhonderd Spanjaarden en over lyoe boodgenooleti van TIascats die echter op dat oogenblik ver van hem verwijdord waren en daarentegen zng hg aan den anderen kant oiot minder dan £ 00 000 Azteken die tinheleolila bedwongen nit eorbied vn r Montezuma wien tg aedort zoo langea tgd liefde en achting hailden tosKedragon Te midden van deze sohokkende tooneelen kwam M xtht ïtzooal io het keizerlijk paleis aan waar de ODvemoflide Meitti het half onoootole dieoatmeiiye uit de apelonk hem webira nlgdt XV Cortez ala orerwineoar Kauwelijka waa ket Slontezumn ter oore gekomen dat de beeldhouwer zieh ia het paleis bevond of hg tond een bode af om den kunitennar dadelgk te ontbiedoB Haztla gaf zoi der aarzcion aan dat bevri gehoor doch ofschoon do keizer hem vroeg waar bg lich opgohoadon had ontweek h j opzette Igk fa t geven van een rcchtatreekscb antwoord i et onderhoud Uep dua hoofd jikotgk over don vurigeo wenaoh dea keizers om bet gedenkteeken in den kortst mogelijken tijd Toltooid te tien ton einde bet meesterstuk aan zgne vriendoc do Sporjaardon te kunnen rsrtooaen Maxtla stond verwoaderd over de groote veraads op deo d nr mode gebaat zyo De Hertog ran Marlborougb beeft Donderdag een brutaal waagstuk aitgehaald Op zijn landgoed te Blenbeim geeft by een fee t ter eere van de brandweer waaraan ook ver sebillaade korpsen van hot vasteland deelnemen In bet park badden de apnitgaaten ean booten fauts gebouwd ten einde dat ïn brand te steken en proeven te leveren vau de analhtid waarmede zij bet voar weien te bedwingen EJen vrijwilligir rerd opgeroepen om in dat huis te gaan op bet oogenblik dat bat wrrd in brand gestoken ten einde ook bigk te geven vsn aoelle rtdding De Hertog stond er op zelf die persoon te zyo en tot tyo geluk ii hg er ronder eeuig letial algekomeo BINNENLAND Naar men verneemt he ft de koning van Reameoië aog een zeer fraai schilderg van Rembrandt voorstellende lüstber llamao en Ahasvtrus voor de Amsterdamscbe tentooaatellmg beschikbaar gesteld Heden arriveerden uit St Poteraburg de twee prachtige portretten door prina Joesoapof aldaar ingerouden Het santal schilderyen dat op de tentoonstelling zal pryken is thans omaireeka 125 waarvan de meeste rwóê zjjn gearriveerd Het fraaie fortret van Elizabeth Bas nit s Rgks Musea I komt niet wegens de al te bezwarende a oraotiekoaten De regeering meende geen g oigeo te kunnen nemen met de voorwaird door de stad Amsterdam voor baro acbildi n aanvaard Kvenmiu bestaat er hoop op het verkrijgen der icbilderyeD van de familie Six Aan da Konihgliinen zal by Ilanr eerste betreden van Amsterdam een anKÜgo hnlpbe ging gebracht worden door doInnnnen van de brandwoer Aan vier hoekpunten vnn den zeshoek van masten die de versiering uilen vormen van het kmispant van Weosperplein in Sarphatistraat zullen braudladders worden geplaatst in dier voege dat de koninklyke stoet bg het iurgden der Barphatistraat aan wee szgdon twee ladders passeert Op de ladders zullen hoven elkaar brnndwaebts komen te staan ongeveer acht op elke bidder dragende vlaggetjes die aan lansen zgn bevestigd Wanneer het koninklyk rgtuig voorbg gnat wordt met de vlaggen een oresalunt gebracht Te gelgkor tyd zal bot muziekcorps van de brandweer gezeten op een verhooging waarschgnigk op bet dak van de tribune op ring die gedurende hot laatstverloopen tiental dagen Diet alleen in de gewoonten van de bovolking der hoofdstad maar ook in die van het ganacbo land gekomen was Alle l edr vigheid bod opgehouden men deed niets dan praten roet elkander en de boofdinhooil van allo gtaprekken was lit rreomdsUogoQ I Onophoudelijk stonden volkamassn a aan de boeken der straten dat onderworp te behandelen hetgeen ieders gerat vervulde Kdelen uit do omliggende itejon Hepen heen en weder on in do vorschiltunde wijken der atad vormden zlt h geheime goaootscltappeil die de houdiuK welke hun vorat ji eiis do vrremdeliogen had aangenomen ten strengste afkeurden ïlr worden commission benoomd om do Spanjaarden la t oog te houden eu to bespieden In alle rirblingen werden boden d or t ganaohe and uitgezonden ten einde het volk nnni de hoifditad op te roepen om in gsval van nood bereid te igo Dit was een tijd van pijolijko onzekerheid voor Cortet sn lijne trouwe votgellngeu j doch hy soheen uitwendig zoo ksim en gorust alsof hg alechta in lijo tuin te Haviftia wandelde Iiy had zgs plwi reeds vostgeatold een plan zooala alteen een roekolooze kon vormen on eea mm vnn gtor en atoal uitroeren Het kwam m hoofdzaak danrop neder dat hij zich vaa den vrieadacbappolgk gezinden keizer wi de meeator maken Hut mn zijn oogmerk naar bet paleis o narchaeren en Monteznnia rtsar bet Spaansobe kwartier over te brengen goeda bika als het nc iyk waa kwoadscbika ala het niet andors kon aar ia ieder geval en het saooht kosten wat het wild abih vaa z ja pvraoon Beeater te maken fTordt urvolgi