Goudsche Courant, dinsdag 30 augustus 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUÖ t Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcha 18 1 e 14 7 81 11 10 14 15 9 4 10 11 U ll 40 10 8 81 7 0 80 I4 43 10 18 10 80 11 8i U 8 11 0 11 17 7 1 11 54 17 08 11 47 6 88 7 10 7 4 8 11 O O U D 1 D £ N H 1 A e titê jmt 11 18 11 8 1 14 8 41 4 4 4 8 1 8 7 1 19 18 1 88 88 It 14 6 11 7 84 17 18 7 10 14 U lt 1 41 4ai J5 S 87 8 8 6 11 6 8 l l 4 1 4 4 88 4 89 4 1 l 4 1 11 a O U U A 1 MSTtlDAH ieada 6 9 8 14 8 10 57 4 U 5 10 7 1 1 16 10 17 10 1 Amat W 8 01 9 0 10 38 11 48 1 00 8 87 8 40 10 01 1 7 Amit CS 8 10 918 10 50 108118 8 10 18 11 41 10 6 8 34 711 7 3 8 14 07 10 1 10 57 11 00 It lO 11 8 1 16 8 17 4 81 10 47 6 05 6 8 6 door 10 171 85 6 5 11 14 1 87 8 87 7 10 10 84 5 48 7 8 8 10 11 11 11 87 1 45 8 84 4 14 7 18 t 48 10 86 10 41 18 7 04 7 48 8 1 l H 89 10 51 11 4 U 31 1 16 8 01 3 60 5 04 6 18 4 7 8 l O dll H ÜüwiT dS jiir7 4S 8 87 8 4 9 00 K IO 10 15 10 8 11 38 11 01 1 37 3 08 8 1 8 5 4 48 8 6 80 S 7 8 0 07 9 16 10 01 10 84 Woerdü 6 4 6 S8 8 06 9 16 10 38 11 56 11 14 8 47 4 16 6 60 7 18 9 10 10 4 Uudaw 8 14 10 46 4 14 36 Qouda 1 17 a Ot 9 1 10 1 11 10 11 11 8 9 8 40 4 87 80 t 07 7J9 8 11 9 4 18 84 11 10 Va l 0 7 01 t lO 9 08 11 11 8 1 8 41 4 45 M 7 41 4 AalB W 7 80 8 11 9 10 11 JO 8 08 4 00 1 00 S 0O 10 0 Isada 1 09 9 18 10 9 18 81 4 47 8 41 7 4 8 4311 1 dea hoek Tftn We sperpteia en Barphaiiiiiraat YolksUedereo doeu hoüren Gemengde Berichten Op de Maai roor de Uo k vao UulUud bad Vrydagarortd een trourig oogelak plaRt Tervryl uac vlet m t drie mao nuar ee i biaOflDkoiueode stoomboot roeide om vleHtch te breoge werd it Tiet door een lood kottxr dwBTH door midden gevaren met het ooodlottig gefolg dat da drie uit de riet Ie water geraaktcu Tweo baniier werdtrn gered docb de derde verdweeo iu de diepte zlJn Igk is DOg aiet ge oa len ËPD Duitaoh blad geeft de rotgeode groodregela roor wieirgdern ledereea ina er oit neiufo wat heoi aantrekt Atgemeene raad aaa wi lrgderi Rgd de wnie kilometen altijd met batve krsoht Üet gevoel van zekerheid kouit voor don T l Bnrgaf is een vaUcbe Uroider Denk er oooit aan dat gy bergop rydt d B nacht bemerkt g niets van bet stygen Probeer niet door elegantie te scbitterso dat loopt nooit goed af Over het weder en den weg Wacht nooit op volkomen goed weder dat bestaat niet De wind is de vyand feu de 6ets Zouiang de wielen dmaien kan oibn rgden Zelfs ia den beiten weg is biu of daar eeu koil Om den hoek etoat een ongeval op den loer Eerbied voor de wet lload u aan de voorschriften tenzg het tegendeel veiliger is Zondig nooit tegao da voorsobriiten ter wille vso pbd klein voordeel Denk eraan dat de politie alomtegenwoordig is Doe geen moeite den ageut die proces verbaal tegen n opmaakt lan ow oosehold te overtoigen Met helpt toch niet en gy daalt erdoor in tyu achting Reisgezelschap Ugd nooit met iemand wiens fiet gg niet even goed kent als syo karakter HIait u uiet aan by onbekeuden kout gy er nirt buiten rydt dan achieraao De Zoiidsg is vanr d n Zoodagsryder Uouding tegenover bet pablick Gebraik liever uw rem dan uw bel of boorn Wees niet inioig met goede woorden zells een houd is daanuor vatbaar By bet rgwiel behooren goede manieren Wee voorkomend en vera ht niemand zelfs geen voetgauger Maak nooit rozie tegen een koetsier De voetganger doet altyd verkeerd gy moet verstandig zyu voor ivot llyd liever iumand aaUi dan dat gy a onver laat ryden Ieder wielryder op den weg is verdscbt neem u in acht Ieder wieiryder die eeu ongeluk be ft gehad is uw broeder Oezondbeidsleer Kleed n altyd iets warmer dan de temperdtuur lereisobt Uaad dikwyis eu kort AU gij een warm bad kunt krygen neem dan uooit eeu kond Drink nooit bier ali e wyn kunt hebben Uooken ii zeer nadeelig voor uzelf en onaangenaam voor wie achter n rydt Blofien Vertel nooit hoeveel kilometer gy overdag hebt afgelogd men gelooft u toch niet en het 18 ook uiet waar Slotregel 8 8S l 4i At 8 16 Cl Uouili T S Moonlraohl door 7 8 NleuwarVark 7 S OasaUe TM iUttardam 80 f H 1 18 6 1 6 1 tM 6 11 6 11 6 11 4 48 4 t 04 11 17 MtariUm a palle Hiauwarkerk Moordrecht aiida 8 80 8 41 1 1 i 03 01 7 SU 7 41 7 8 1 07 8 11 Qouda Kareahuiian Moorkapelle Zoetermeer Zogwaard Voorburg Hage 7 10 alUge 46 Voorburg 1 Zoelermeer egwaard 6 6 erenhuiioD Hoarkapelh 6 17 Onuda 6 11 Uouda Oudew Woerd tllraoht Laai n nooit overbla£fen STADSNIEUWS GOUDA 29 Augustus 1898 iledeomorgen len ongevter II uur patsierde de Kouinklybs treio onze Oweute Tol ifemeeute genei i kuudigettt Koolofarendafnen gem A kemadf is benoemd de beerC V Tjn Dille te Gouda By Kon besluit van 22 Augastnsjl No 44 zyo goedgekeurj de Statuten d r alhier opgerichte 8cb etV reeu ging Koningin Wilhelmina Ia de B K kerken is gisteren een s ryveu roorgelesen vaü de Kerw H H Bit cboppen waarin holde t rordt gebracht aau H M de KoDingiu Regentes eu de besie wensvbeiT worden ttitgasprokett voor H M Kooiogin Wilbelmiua Tevens wordt in dat schrgveo getast dat Woeaidag s iu alle Kath kerkfu en kapullen een gezongen H Mis aal woj cd opgedr igou om tegen voor Krooa D Vaderland ai te smeekf nf terwijl een Te Deom Laud as tut dunkKPgging zal gezougen worden Gisterenavond omstreeks 10 or slog de bliksem iu de hooiberg van W van £ aan den Platteweg onder de gemeeute ReMwyk Oumiddellyk werd ook de woning aangetait en ten ongeveer 11 nar was van woning en afsonderlyk staande schoor en hooiberg niets meer over den eeu braudende painboop De spuiten van Reeuwyk trokken onmiddeliyk uit de braud waj zoo hevig dat naar mt n ons rerzeksrdf als de spuit aan den weg bad geBtsau had men de woning toob niet kannea behouden Alles is geassureerd de inboedel is gedeeltelyk gered Heden morgen te i nor was m u n g bezig bet braudende hooi te bluiscben Het volgend adres is aan Z Ëxc de Miniiter van Watartitaat Handel en Nyvurbeid ge zonden underteekeod door alle geabouneerdeD op ééü oa Aan Zyne Excellentie den Min vsu Waterstaat Handel en Nyverbeid Oefen met ver cboldigde eerbied t kennen da Stearine Kaarsenfabriek Gouda o s te Gouda a len geabooneerden der Goodsoho TelephoonMaatscbappy dat zy mit belaogstelling hebbeu kennis genomen van de beBohikbaar stelt ing van een aanzieulyk bedrag tot het aaaleggen van latercommuuale lyneu dat in de Gemeente Gooda reeds sedert 1 Juni door de Goudscbs Telephoon Maatscbappy een te epboonoet wordt gtëzploiteerd dat door xgoe inrichting geheel geschikt ii om da geabonneerden aanstonds de gol enbeid te geven over de interconimanile lyoen te spreken dut die aansluiting aan het Centraal Bureau der Goudache Teiephoon Maatschappy echter oog niet ïi t t siand gekomen dat de oiidorgeteekeodeo en allen die by handel en nyverbeid in onze Gemeente betrokken z o in het beUug van hun handel of bedrijf op die aaosimtiog grooten prys zonden ste leu dst I aar zy meenen ook bel Bestuur der Gemeente reeds op sanslniting van Gouda aan het Intercommunale net heeft aangedrongen Redenen die hen in verband met de uitbreiding die ibani Ier hand ii genomen de vryheid doen nemen UweEzceltentie nogmaala dringend te versoeken de aansluiting van bet net te Qouda aan de intaroommooale lyoen zooveel mogelyk te wiUen bespoedigen OOU D411 B3 1 11 1 1 7 1 14 l iS 1 80 U l 11 18 11 11 88 11 48 11 11 81 a ii 18 10 1 lO M 10 16 10 48 10 41 7 B1 8 40 1 47 10 18 11 18 11 80 11 41 ll lo l S 10 44 11 4 U 11 46 11 17 11 35 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 o I B i U T 1 C H 1 i T m Gouda 26en Augustus 1898 Mej A SehogI tal op het orgelconcert Gottea macht en Vader Uaaer niet in het Duitseh maar in het Hotlandich zingen Gisteren morgen ten 10 uur werd in de zaal Ku stmin der sociëteit Onii Geooegenc de jasriyktcbe Tfoloonstelling gebonden van da Vtrufuiifing Floralia Den gehcelen dag werd deze druk bezocht zoowel door ioachryfers a s door anderen ieder veHobtigde zich hg het aanwboDweo der planten die dit aar by uitstek goed wareo gegroeid Door de muziek der dd Schattery werJ ten 2 eeue mitinéD gegeven die ook vele bezoekers lokte bet was daar eene gesrllige drukte co ten 7 uur toen de prijsoitdaaling zou aanvangen was de aaal ei ot Deze prysoitdeeiing werd upgelaisterd door de motiek Tdu de f rdeniging Harmonie c De jury betlood oit d bh r Hooftmao albier G J Bier te Nieuwerkerk en A E Steensma De viceVoorzitter de heer M Spruyt ging tot de prgtoitdeeiDg over De heer Dr H IJ tSfll de Schepper was door eene ongesteldheid verhinderd dit te doen Alvorvus hiermede aan te vangen sprak de heer Spruyt eenige knrte woorden teu eerste bracht hy weUerdieodia hulde aan eeu der oprichters nl den Vtorzitler wieo hy eeu eerr galuot daarvoor braebt betwelic duor het publiek flink werd aaogebeveo Eu wanneer ik verder ga zeide preker en eeu blik werp op de prachtige bloemen dan moet ik ïl du eerste plaats vragen aan wie hebben wij die te danken aan hen die onze pogingen voor dat goede doel hebben ondtrsteuud eu dat zyu de inschryver het blykt uit alles dat de inzenders liefde voor de vask hebben er zyu afgegeven 1369 planten aan 257 inschryvt rs er zyn ingezonden 969 plaotep door 188 insehrgvers nog meer dan 70 pCi geen eokel jaar waren de plauten soo prachtrol en de inzending zoo groot als uu ligt dit aso de bandleiding die door onze Commissie is verstrekt Aan allen kunnen wij ook geen prys toekennen maar dat is niets u hebt de voldoening dat u met zorg die plantjes hebt gekweekt gij babt er liefde voor gehad en bet zal u eeu prikkel sgo nog meer uw best Ie doen eu de pogingen der Commissie te steunen lo de eerste plaats moet ik myn dank brengeu aan de beeren der jurj die op uitmuntende wyze huoue taak hebben vulbracbt Nog moet ik myn dauk uitspreken voor de frontversieriug die door den heer Steensma op zulk een prachtige wgze ia aangelegd en iu die frontversieriug zie ik ouder Oranje bet beeld van ouae geliefde Koningin die binnen enkele dagen gehuldigd zat worden en ik spreek den wenscb uit dat sy nog lang het land zal rageeren tot welvaart en voorspotd van ons allen en ik stel vf or eeu diieweri hoera voor onze koningin aan te hefien Vol geestdrift werd hier aan voldaan en dsaroa werd door de muziek het Wieo Neerandich bloed aangeheven waarmede allen instemden Nog moet ik dauk brengen aan de Watrrleiiing Maatscbappij die hier weder een fontein iu werking beeft gesteld verder aan allen die door het seheoken van prgzeo onze pogingen hebben willen eteoneo De uitslag der bekronningen is aldu Serie van 8 plant n Ie prys No 50 E C Eaaer 2e 181 G Lakerveld 3e 228 A Heller 4e 81 H J Lankhorst Eerv verm 159 D Lauwerier 162 M Esser Serie au 5 planten Ie prys No 46 J Tb Göbel 2e 20 L Nievetd 3e 221 H van der Kemp OTTZHDAMtio iru S tS 8 c7 4 8 4 1 11 19 4 4 1 6 1 10 1 0 3 4 4 0 4 4 4 10 4 17 04 1 10 1 44 1 4 1 01 1 01 1 14 S IIU 4 01 4 14 1 88 1 41 1 8 1 06 1 17 4 08 4 17 11 10 4fl 172 A van den Berff Eerv Ttrm 184 W tu Hi w g ii 141 J Tio Lood Serie tso S p boUd 1 2 prgi S 4 1 E rr verm 1 2e prgi 2 Si i EerT verm No 220 C na der Kemp 99 O Sibben 32 B W H Ljuler 19 C Niereld 156 B na Huta 112 C B kk r Ager tbDDl No 227 J d Pool 212 C J da Mol 114 A C SUenwiakel 237 1 ge i k 58 E C £ iwr 163 M Senr 220 C D der Kamp 205 W den Edel a 213 P Bakker 99 D Sibbet 238 A de Jong 228 A Heller 15 J d Kafc i Primala Obcouica la prgi No 218 G Bakker 2e 228 A Heller i 3e 127 O Logtbart 4e 163 M Esaar Eert rui I 9 H A t d Pjjl 191 J d Pool 119 N J vui Wjjk Foob ta Daoii l Lambijrfc Ie prge No 212 G J da U 2e 163 M Euar 3a 1 B Lakarrald 4e 114 A C Staenwiokal Ë rr arm 251 M de Mol 82 H J Ltakhorat 59 B A d Pgl 228 A Heller 159 D Lauwariar Zonul Veiariiu la prga 2e 3e 4e lüerr Term No 228 A Heller 15 J d Km 5 22 A de Weger 46 J Tb Göbal 250 A de Mol 59 H A I d Pgl 58 E C Ea r 221 ü T d Kemp 1 prga2e 3a 4a Eerr tarm Tradeaeantbea No 22 A da Weger 221 B T d Kamp 237 J Rg wgk 181 G Laker eld 46 J Tb 06bal 58 E C Eaaer 163 M Eiaar 21 D Uordgk Fuchsia Schoeevittcben Ie prys No 59 H A T d Pgl 2o 221 H T d Kemp 3e 220 C t d Kamp 4e 181 0 Ukerreld Eerv verm 163 M Eaaar 8 J T d Kamp 7 P SpierÏBg boek 15 J d Ku Begoaia 7erooo Ie prga No 55 L P Eolik 2e 203 K Scbaak 3a 181 G Likarnld 3a 58 E C Eaaer Eert Term 114 A C StoaBWiokel 7 5 a 80 I e ItM 1 S8 l lt 8 0 10 11 8 01 10 18 1 18 10 11 l K 148 10 10 18 10 84 10 4 11 80 10 10 7 15 1 87 1 47 I4 10 01 1 10 10 07 6 17 6 17 14 41 4 47 7 41 7 81 KK 8 84 10 10 U ld 4 10 11 8 1I1 81 8 1 10 8 1 14 g ll 10 88 ll 11 44 10 05 7 10 7 85 6 11 6 18 8 10 1 8 6 10 1 18 8 84 48 a 81 MX 10 U 8 T W 159 D Laaweriar 46 J Th Q6b l 1 B Lakarrald 15 J T d Ka 68 A Abboma r Co aoa VafaebaOallLla prgi No 181 Q Lakerreld 2 163 M Eiaar 3a 54 W J de Keijier 4a 244 P Schaerang BarT Torm 81 P Üiatkark 20 t Niereld 146 M T Veen a 46 J Til GSbel 184 W Tao Bofwegec 137 J T Waael Bakrooniogen TentoooatelliDg Voorwerpeo Tan HniaTiyt la prga A da Hoog Ie A Pouw Sa P GoadewaagcD 4a A A Tempelman 6e Bermao IJasel de Schfpper 6 A Goedewaageii Spottkarreo 10 daelueqiera Ie prga L Plomp 2e A Plomp3a Hag mao 4e S Tao Lood 5e D t d Vooreo 6e P M Happel 7e A T d Berg 8e F A de Joug eerr Tarmelding 9a A de Joog 10a I D T Laaaw D Aaa bel Varalag ran den toaataod der Oa meaole Gooda orer 1897 ontleeaeu irg het Tolgeade KoDatao en Wetauacbappeo DE MUZIEKSCHOOL Ia de Commiaaie ran Toeaicbt ont toad teu gaTolge Tan bat rertrek rao den heer P J H Brouwer eene racatare waar n Tooriien werd door de benoemiug ran dan heer J J A Moolgn die ereaala aeritgonoemde tavaaa ali Secretaria optrad Hoewel de heer Brouwer nog alaehta korten tgd deal uitmaakte Tan da Commiaaie verloor zg in hem een grerig en gewaardeerd lid Verder ia het rolgaude aan het Verslag der Commiaaie ontleend omtrent den toeatand der ubool Het acbooljaitr ring aan mpt 216 laerliogen n l 69 jongen en 147 mA je Voor bet ontfangen Tan gratia onderwga weidea geene laerliogen ingaachreTeo De indealing der learlingen WM ala rolgt Toor bet onderwgi in dan zakg 146 Tour dat ia den aolotaog 19 roor dat in den tang en op eenig ander inatmment uitgezonderd da piano 9 roor dat op eenig atrgk of blaaiinatmment 26 en oor dat op de piauo 31 De leerwgca onderging geene aerandeiing De orcbratklaaae werkte ook dit jaar guoatig roor de oefening Tan aamenapel roor meirgeTordeuden De Commiaaie ia orer de reanltaten Tan bet onderwga in bet algemeen zeer terraden Bi het acboolbezoek bleek baar dat de leerlingen met Taal belangdtatling de leaeen Tolgdan Don gedrag gaf baboodena eene enkele uit zondering alle reien tot teTredanbeid Schoolaerzaim kwam weinig Toor De onderwgzer M Bonman moett wegena ongeateidbeid gednrende de eerste drie maanden aan het jaar Terrangeo worden waartoe aangawaien werden de beeren J F Tan Zatphen en A B Benaakamp Da uitgaaen ten beboere ran de school hebban in 1897 bedragen 1 3320 83 aan achoqlgaldeo ward ontaangen eene gom Tan i 2211 DE LIBRTE Da Openbare Boakarg genaamd de StadsLibrya gaaeitigd in het gebouw der Toorma lige Oaitbuiakerk ibana Archiefgebonw aan de OoatbaTen ii alken Woeuadag en eiken Ziterdag dea namiddagi tnaacbeu 2 en 4 unr geopend Ook op andere dagen kan zg worden bezocht waaitoa men zich tot den Cnatoi heeft te enden De Terzameling onderging in bat afgeloopen jaar wederom nitbreiding zoo door aankoop ala door gaachenkan aan betangitellenden MUSEUM VAN OÜDBEDEN Da Commiaaie Toor het Stedelgk Masenm au Oadbeden Ited in het TOrige jaar een amartelgk en geroelig aarliea door bat OTerIgden aan den haar 0 J C Prince dia door zgne kannu aan Troegata toeetandao gebruiken en geachiedkondiga bijzonderheden op Gooda betrekking hebbenda en zgne groote belangatalling in allea wat da Gemeente aanging toot haar aan boogat aerdienatalijk an zeer gewaardaard lid waa Id da Taeatnie door ign dood ontataan ward Toonian door da benoeming van dan beer Dr L A Keeper Omtrent den toaataod aan hal Mnianm ia 1897 dealt do Commiaaie ona bat Tolgaoda Breoala Toriga jaren werd bek Mnaanm ook on door gaaahanken ala door aankoop zeer aarrgkt bat jaar 1897 eraowal in bat bijzonder door da balangrijke acbankingen Tan da famiiia hatrakkingen Tan wjjlan da haeraa Mr A A aan Bargen Uzendoorn en W J Fortjgn DroogltoTar aan wie een woord T n welgaBaasda arkaatolljkbeid wardl gew d Vaa da Comaiuie ontTing het Mnaenm een KnnstToorwerp beataaode in een iroren püpaoétui Bet Muaaum werd bezocht door 296 personen dia den gewonen entree prjja aan 25 cents betaalden en door 14G personen aan wie de Terminderde prga ran 10 centi werd gevorderd lo de nitgaren tan beboere Tan het Mnaanm werd ait de Gemeentekas biigadrageu Toor f 305 63 Wordt Varrogd De Nationale Kronioga K gelwedatrgd in het café sde Komainc albier liap gisterea ten einde Zooala te rerwacbten waa bleek gisteren da belangstelling het grootst te zgn Een aanzienigk aantal claba aan heinde en Terre waren opgekomen om te dingen naar de pryzan Tan den aeoiorea corpawedatrgd en taaana om een ballatje te werpen op de arije en op de peraooeele baan Tot het alnitingauur Tan bet ooncoors klokke zea uur werd en flink gebroik Tan deze gelegenheid gemaakt Om aobt uur zoo de uitreiking der prgzou plaats hebben Veracbeidena damea garen door bare tegen woordigbeid ook bigken ran sympathie terwgl uatuurlgk tal ran kagetaara en belangatfllenden preaeut waren De TOorzitter Tan de reg lingacommisaie de heer A Jonker Hzo sprak een woord Tan dank aan stadgenoo en en Treemdelingan die den wedatrgd soo uitmuntend hadden doen alagen zoo ook aan de jury leden die zoo bflIangtoOB zich Teul moeite getroost baddan Toeo de Toorzitter bolde bracht aan II M de Kaaingio ontstond onder bet publiek een entbooaiasme dat zieb uitte iu een krachtig driemaal herhaald slaie da Koningin waarop bet Volkslied werd ingezet Thaoa werd oTergegaao tot bet uitreiken Tan da prijzen Deze werden behaald als Tolgt Wedatrgd oor Joniores l4 prgs groote verguld aiWeran medaille behaald door sScheepTaarta te Rotterdam met 130 panten 2e prgs arguld zilveren medaille a Harmonie te Gouda met 128 p 3e prga zilreren medaille lAlla Negen te Gooda met 87 p 4e prg bronzen medaille Recht naar Doel i te Schoon boTeo met 80 p Corps Wedstrijd Seniorea Ie prija massief genden medaille met 5 draagmedailles tProata te Rotterdam met 156 p 2e prijs groote aergald zilreren medaille Oranje Kegelcluha te Amsterdam met 147 p 3e prga verguld zilverea kruia aOoder Onsa te Rotterdam met 145 p 4e prga aergnld zilreren medaille Entre Nona te Amsterdam met 143 p 5e prija verguld zilreren krnia tHarmooiac te Lalde I met 142 p 6e pri s groote zilTeren medaille Z B G P te Amsterdam met 140 p 7a prjjs zilreren kruis Onzekere ta Rotterdam met 135 p 8e pegs zilreren medaille allord gaat iec te Dordrecht met 135 p 9d priJT zilreren medaille do Kroon te Haarlem met 135 p 10a prijs groots bronzen medaille a Alle Negen te Gouda met 134 p Kroniogs prga Van der Vugt ran da club A T O V te Amsterdam met 43 p Prga Toor de meeate treffers Oranje Kegelclub met 28 trefTera Prgs Toor da meeste negens Z B G P te Amsterdam met 6 negens Prga Toor de meeate achten Onder Ona te sGraTenhage met 3 achten Pigs TOor de meeate serens Entre Noos Ie Amsterdam met 7 zerene Een kistje sigaren aangeboden door den heer 3 Braat roor da meeste zaaens op dan In Coipsdag beh door den haar Hille Rotterdam Parsoneele Wedstrijd la prija C A Wcrtheim Amst 47 p 2o H Ter Beek Amstardam 4Ö p 3a J Schinkel Gouda 39 p 4e A Smits Amsterdam 39 p 5s A Kuipers Apeldoorn 39 p 6a W Walraaon Rotterdam 38 p 7e W H de Vos Dordrecht 38 p 8e Looff Rotterdam 38 p 9e a H t Hoaweoinga Odadarak 37 p 10e E Thüring Amstardivn 37 p Extra prgzan Eereprijs aangeboden door den tere Toorziltar den WelEd Aobtb beer R L Martens bnrgemeastar Tan Gonda E Thttrtsg Amstardam mat 103 puaten in 3 kaarten G H Prina Amatsrdam mat 5 negens A Enip ra Dordrecht mat 6 achten Tb V Banrao Rotterdam rnioate aantal pnnten zonder poedel op ééa kaart 25 p J Schinkal Gonda grootat aaalal ponten op den 3n kaart 39 p aan kistje cognac aangeboden door dan hear H Peiters Jz P Ma Ier Botterdan meeate tieffers in i kaarten 18 treffera aen groot zilvaran kroia augabodei door dan haar K Vnik ta Bottardan Vrija baan la prga Beckaring Rotterdam mat 51 f 2a K Vuik 50 3a 4a prga W Walrasen Rollard m met 50 p aangebodei door Maar da Wed Kable 5e prgs Rietberg Apeldoorn 49 p aangeboden door den heer Kleiweg da prga J B J Korte Goada met 48 p 7e prjj Verspoor Apeld om met 47 p aangeboden door den haar G B Lslioa aan Goor 8 prgs Tb van Buoren met 47 p aangeboden door den baar O 0 de Vooys 9e prgs J Schinkel Gouda met 47 p 10 prgs J Polak Rotterdam met 47 p aangeboden doo den heer Th Schmidt He prjj C G Spit Gouda met 46 p 12e C A Wertheini Am t m t46p 13e J V R Gouda met 45 p 14e A C dan Hertog Goud 45 p 15e J Zwart Gouda met 45 p 16a H C Warning met 45 p I7e P T d Waals Gouda mat 45 p aangehodaa door de firma Quant 18e prgs A Jonker Kz met 44 p I9a C de Zeenw Apeldoorn mat 44 p aangeboden door den beer W B geer 20e pigs P J Jager Gouda met 44 p Tijdens oa prjjsnitdealiug ward bg verschillende gelegenheden hulde of een ovatie gebracht aau personen dia zich bgsonder verdiaoste ljk gemaakt haddeo Van den kant der prgawinoers werd meermalen eeu woord aan lof gesproken lot het Beatuur dat op zoo kranige wijze hetconooura gjorganiseerd bad Ton slotte werd uog apeoiaal dank betuigd aau dan Voorzitter die inderdasd geen moeite gespaard heelt om bet welslagen aan den wedatrgd ta Ter zekeren Dat dit doel bereikt is kunnen wy hierbjj geru t conttateereo De vier clubs dia deze oodernemiug op het getouw gezet hebban wenschen wy geluk met bel behaalde succes soo ook m rr de wed Kahle Wij twglalan niet of da kegaïaitrs van elders zullen vao hanoe Goudsche sportbroadars een aangename herinnering bewaren Posterilen en Telegraphie Tut het verzenden vtn pakketten naar liaa land en Finland bestiat tbant wedor gelegenheid Iu Serviö ryn voor de pakketpoat opengebteld i kant ueu Vehki Pupovilcb diitrii t Moia a Vhdimirtzi diotrict Podrlgtié en SftrRorlKi iliatrict Podonnavlyé Jjaar de Bauka eilnndeu en de Hanta CruxeiJanden kunnen Uog den weg van Ülugelaod pakketten worden terzondou 0e voorwaardeu zyn dezelfde eli die voor de verzending van pakketten naar do Niemro Hehriden eilaoden Benoemd 1 Saptr Tot telephonifll te Arnhem mtj M S B onner tot brievengaarder te Kadsand P Uobyn thai 8 pottbode te Biervliet I Oct Tot tweedeu klerk hol Iloofdbe ituar W K U ittfrati yti ihani tydelyk beambte JDer ol ontslagen 1 Bept De vrouwelyke klerk der poateryen en telegrnpbie 2de ktn ae J Aatdoia te Ëuichodé 1 Oct De b ieveugaarder J van Uosaum te Bunschoten Overleden 23 Aug De Direct ur van bet tolegraafkan toor te Devent r 1 Bromlern Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 39 Augustus 1898 VKTTE OSSE on KOHIEN gooilo aanvoer prüïen no 8 tot 31 Cent hilf Kilo VErrK VAKKEN goede aanvoer prijzen van ia tot 80 Cent VETTE KALVEKBN inko aanvoer priJMU van 18 tot 8 Cent par half Kilo SCHAPEN en I AMMÏEEN groots aanvoer en prijzen ninder De handel was in Runderen ai Varkens prijs houdend in Kalveren vlug in Schapen on Lammeren flauwer MARKTBERICHTEN Binnenlaiidschc Granen Fer Telegraat BOTTERDAM 9 Augustus 1898 Tarwe jarige 7 00 ii 9 00 nieuwe 8S i 7 85 Bogga 4 t li Winlergerat 7 00 ü 7 60 Zomer 7 8 Chevali r 8 tO A 8 80 aiauwa Haver f 8 00 ik 3 71 Krirlen 50 k 8 80 OPRUIMING VAN met 207 Korting A van OS As Md Taillaar Kleiweg S 73 73a GOUDA Velepkoo Aa 31 Ucurs van Imslerdain Vihra Slolkr S Vls 8 s 98 97 l s 101 8BV 86 84 17 88 98 l 13 siy 81 As 18 104 93 85 looy 100 64 663 469 lOOV 48 101 198 1411 55 98 188 7 103 88 80 118 11 808 817 100 i 4 17 7 AUGUSTUS fn ai i ND Jort Nad W S S s dito dito dito 3 dito dito dito 3 lloNo a UU Ueu II 1881 88 8 iTjkLiK laschrgviug 1688 81 5 UuaTBHs Ubl in papier 18S8 dito in silver ISRB 8 l osTUo L Obl met ooupon 8 dito ticket 3 35 HusLtNO Obl Biunenl 1894 4 dito Qeoons 1880 4 dito bij Botfas 1889 4 dito m Hob 1889 90 4 dtto in goud leen 1863 6 dito dito dito 1884 5 SpiMja Perpet sohuM 1831 4 TuBKllJ Uepr Ooov leen 1890 4 Gee leaning serie D Oao iMning ure C ZuioAra Ken V ohl 1898 6 MBiIco OW Buit aoh 1860 Vamzuau Obl 4 onbop 1861 AnaTaEOill Obligalieu 1898 S llnrrauDAH Stad leeii 1694 3 Nb d N Afr llaulelsi aand Arendsb Tab Mg Cortiriosten DeliMsatsohapp dito Ara Hypotheekb paudbr 4 iilt Mi lorVorstaol aand e Or Hypotheekb pandhr 3Vsj Nederlandsflhe bank aand Ned Handalmaatseh dito N W k r Hyp b pandbr 3 Kott lly iotheekb pandlr 8 Utr Hypotheekb dito 8 OoSTKNR O st Hong bank aand Kvsl Hypotheekbank psndb 4 AuiRiXA Equ hypoth pauJb I 69 Max L O Pr Lien eert Nau Iloll U 8pa r Mg a nd Mg 1 1 Kipl V St Spw aand j Ned Ir d Spoorwegm aand Ned Zuid Air Spm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 5 iTiLlïSpoor l 1887 89 A Eobl 8 84 150 98 100 lOS 100 uvi s 76 l l V i 135 17 197 105 Zuid Ital Spamij A H obl 3 57 Pül N Warschau Waouen a ud 4 ROBi Gr Kuia Bpw Mij oU 4 s Baltiaohe dito aand Fattown dito aand 6 Iwang Dombr dito asod 5 Kursk Oh Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AntBlKA Coul Pao Sp Mg obl Obie k North W pr C v aand ditodltoWin SI Peter obl 7 Denvar li Kio Ur 8pm corl v a Illinois entral obl in goud 4 103 l ouisv Il Nnihvllli Oort v aand 6 Moiico N Spw M lo hvp o 108 Miss Ksniasv 4pCl prof aand ll is N YorkOnl soiWeal aand 18 dito Peiin Okio obhg 8 11 Oregon alif lo byp in goud 6 St Paul Minn Ii Manit ob 7 Uu Pao Hooriün ob ig O dito dito Lino Col Ie byp O 5 Canada Can South Chert v aand VaN C Ballv lkNa loh d e O Arasterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramffo jMaals sand Nau Stad Amsterdam aand 3 Btad BolterJsm aand 8 lOB j BauuE SUd Antwerpen 1687 i J 100 lOOV 116V lU A 118 7 B ad Brussel 1686 8 HoNo Theiss Ueaullr Ooaelsoh 4 OoBTlUB StsaUleenig 1660 5 K K Oost 11 Cr 1680 8 Spanjb Stad Madrid 8 1168 Naii Ver ll z Avli Spoel oert ADVERTEWTIEN ONZICHTBARE f I HEBREN en DAHE8 PRDIKEN TODPETS SGHBIDINGER en verdere HAAIiWKKKEN mnntennit door 80L1EDE AFWKIIKINU bij B P VAN WIJNG44nDEÜ Cotffeur Kleiweg Omula E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPHEEKVItBTl MAANDAG DINSDAG DONDEKDAO en ZATEIIDAG van S tot ft uur WOENSDAG en VRIJDAG aan Itotft nor ZONDAGS niat