Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1898

1 0 7671 Woensdag 31 Autusfiis J898 37ste Jaargang mimm coürmt Nieuw en Advertentieblad vo0r Gouda en Omstreken TclcfM R at ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 r el i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertendën tot 1 uur dea midd Oe Uitgave dezer Ckinrant geschiedt d a g e 1 ij k s met nttaondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 35 franco p r post 1 70 iMad rl e Nemmers V UF CENT£N mum TEmopme to GOUDA om eontant geld 3 J A MONTUN Notaris te Gouda vn op DIN8ÜA0 27 SEPTEMBER 1898 ile inorgenB ten O ure len sterlhmr van den hi er J OuOKHT nn den Kleiweg wtllc K no 4S ten veraoeke v n de benpfifmire orf KPnan on van genoemden overledene publiek verkoopeu I5en goed onderhouden INBOEDEL vüort Kcii aflands Zwart iMcrrIcpaard BBIK TWEEWIELIHK WAGENS IIANÜKAaUEN KUUIWAOENH TUIGEN en ten nlotte de alsdan nog voorradige Winkel en Koopmansgoederen Te zien daags te voren van 9 12 en van 2 D unr EEN HUIS t8 HUUB of te KOOP bo bevrngon by p L HES8INÜ in GOCD en ZILVER Korlo Tiendcwegf D 8 Abonneiiirnl Stem mingen Gouda m Omstreken £ l o V II A j F CmjPERS Westeinde 37 1 Toveiia licb ik do eer myn geachte clifiitclo te bencliten dat de Heer VAN OS heeft opffehonOeu Mti mTiaoor Uouda ie lt fU tevens verzoekende alte orders direct aan my to adresseereu Ouk aauvrageu voor stemming Stedelijke Oasfakiek ie GOUDA De prjja van bet gas ia 6 ceut per M en voor KooktoeBteUen of Motoren i g et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratifi aan de hoofdbuia verbondeA met 15 meter vr e leiding achter den gaameter Voor 3 en o licbWasmetera bedraagt de huur 10 cent per maand Uewonera van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenen eii van de fabriek tampen kook toestellen ene tflgen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen Ken ware 8ch at voor de ongshikkige alncbtofiera der Z i bevlekking lOnanie en gehe me uïtapattingon II liet beroemde werk Z Dr Rptau s KLIUKVVAIU G nollandsche nitgave met 27 alb Prna 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelyke gevolgen van dese ondeugd Igdt moet het leien de oprechte kering die het geeft redt ja rl ks daitend van een lekeriiu dood Te verkrogen hj liet Verlags Mitgazia te l pig Neuuarkt 34 franco Wgen iiizenduig van het bedrag ook in postsegeU en in olken boekhandel in IlnllaDd Voor 10 Centen lever ik BEN FLACON LIJM om gebroken voorwerpen te lymen liovendien ontvangt teder die daartoe het verlangpn te kennen geeft geheel gratia een Briefkaart ol een IIoUand ch Wapen waarop het Portret van Koiiingm Wilhelmina J Tan Ol JE Kleiweg io 2 Ma M i F D IKE OUDE 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NIOHTOAF Vorkriiflliaar by PEETER8 37 Ala bow J8 van oclithoiil u csohet en kurk steeds voorïieo van don naam dor Firma P HOPPE KoiUnlUiJke Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEMv v a II vanSchaik Co gevestigd te g Gravenhage Ueppler$lraat en Oo nabn de Regenteaselaan van M den KONING van BELGIË Indien gij hoeêtü gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snporior DrnivonBorat Honig Eitract FLACONS van 40 Cis JO Cts en J verkrflgbaar hg l ina WOLFF Co Westhaven f 0 loud U MIËBIËS Kleiweg £ 100 Gouda E H van MILD Veerstal B I2S te Gouda A UOUMAN Uoordnehl i C RATELAND Bne rop B T WIJK Oudmaln M KOLKMAN Waddinmen wmammmmmm jimitmmmÊmÊmmm FEANSCHE STQOMVEEVEEIJ ckcmiscbe WasscheriJ II OPPEniiiuiiiiii 19 Kruishade Rotienlain OebreTei c l docr Z M den Komng der Belgen loofddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor Het atoomen en verven van alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomOB van phicbemantels veeren bont enis Qordynen tafelkleedeu ons worden naar de nieawate en laatste methode geverld Alle goederen hetsö gestoomd of geverfd worden onsehadelgk voor de gesondtieid volgeus stoftl bewerkt VAN Blommestein s Inkt is pro foin erVindelijl de BESTE eil volkomen ONSCHADELIJK APCUOOORN HOLLAND G i di llr ik van A BRINKMAN If G IJ 8I L8TIJ1 Q c a d a Blaio TST straa t 5 I Heeft do eer Z ne geachte Clientele te berichten dat WOENRDAO 31 AUGUSTUS wegens hot Feest ter Verjaring van H M de Koningin zijii Magazijn zal GESiLOTEH zijn I en derhalve geen e goederen naar Inilteu kunuett vei aondem morden 1 II II ui f de Victoria Bron te Oberlahnsfeiti byBm Tafeldrank Van wt n nklyAef u s derji ècfer ande LOTEN in de Verloting der I EOLLAHESEEE UAATSGHAFFIJ 7AN LANDBOUW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijg baar bij A BRIlMiMAN ZOORf Prijs f 1 per lot 11 lotsn voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen nog Bteeds alle muliielen door rifl Dirdlm Ue wetenacliap aanKRWsnd B nit aui dan Bl liw n tUd kttist d nnr to dat ztj duor het K brulk maken van den eenvondlgiten Ki namelijk langs da bplr pliyaiolojriwhe ontdekking gedaan lieflft dl na honderdo proomeralngen tl vei breid iti en terwijl lj fn wet ei ob appelijk e kringen dn hoogete belani weldaad blijkt te ïijn voor de aan Mnnwltwaion lljftende menaohheid Dei don door den geweten Offloler yan Geaondheit Dr Boman Welaimaon ta Vilihofen en benurop de lelijke kringen Te hoogetê ËelangateïlJng wakt tavent eenê on df rvindlng opgedaan laeeM êO arlge praktijk oor WKSMhlaar vnn het i r oegeBfihlklesbBirendo i i bnld alld4 lllJk vanzeai T hnoMjijiiuf tot levooriifBaaridake te kenenva apoplexie heMi nbMoerté toe troti8et p4Tilnv w ri1vndfl r oegeBfili lkleslair hdo iril bnld aaild4 lllJkB nh tBeKMwB4 lel medec df ld Met dese gadeaawyaa werden werkelijk aokltterende reaoltaUo TarkragMi jj j y ij gjj iju j jl jj ultTlnderjeaobrMja werkje en Elj maakte töoveel opgang dat van een door den nltvlnder geaobrwaB war OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voerkomrig in geneilng MnnMt kortan tijd reedi de Vle drnk veraobeDen is Dit boekje bevat niet alleen Tor bet groate pabHek vorstaanbare verklaringen onitront hot wezen der nieuwere therapie en da daarmede celn til wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenarbapnelijke ver Il iiidflllugen nr dn mrdlaehe blartrii die aau dezi genocNwijze gowiid zijn loomede afHchnrt van H viiti getui Briiriften van hooggeylaatëte ganeeakuudlgen onder welke P Meniere mei ir proreaear tBD dü polykonlik Is Pariji rue Rouaemaet 10 SteUgreber mBd dr praktitsertnil BaneeihsRr aan het kraak ilfltilgan c lcht de Chareaton Sanltaiirath Dr Cohn Ie Sleltin aroiimann med dr arrend arta taJdhMniea Qr P rorsilUr geneethdRr illreoteur van h 1 hotpltaal Ie Agen Qaheliaralli Or SBherlng kaateal BitUnfali Bad Emi Dartel med dr genseihaer directeur der galvano tharapeullMhe InHahtIng voor anuwlt deri te Farije rua St Honori 334 CQntul von Aiohenbaoh mad dr ta Corfu Or Butbaoh arroad aria de Zlrknltx Ober labiMit JocK mcd dr ts Weenen Dr C Bongavel tela Farrlirl CEure lid van dan OaniallCentra d hygltne Bt do SantA In Frankrijk en vele andereu Aan allen winr iinwBeiit l mcar of mlndar nsncedSBn 1 of a aoffananwide aeiinn aclKlKlteld lljdeti waarvan de kenteokenen zijn ohronliohe hoanflfn mlgralaa lohile haaf dpijr bloedaedrang grood prlkkalbaarhtld ga aagdhe d alapelaeihelil llchamall kt onruat en onbebagilljka tea tand vrrder alle efi ken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan da gavolgen daarran EooalB verlammingen onvermogtn tot aprakan iware tongval moelelljk ilikken itljnuld dar gawrlsMaB met voerldurende pijn plaataelijke iwakte verzwakking van gahiugen ent en xlj die reedt onder geneaakandlga bnlinndpllng gewefst zijn maar door dn beXyide middelen ala onthoudlngianaakoiidwatarknar wrilvei electriaeorfn Btoomlooi ot zpebadeiP MD geneüng of lanlcloc bnnner kwial gevonden hohbi n on ten elotte zij die vree Bevoel n voar beroerte naaMtoe reda hebban wegena veraohijnselen als tloh aanhoudend angstig voelaa verdaevlnfj la kat kooftt heeNalla m I dufieuglield niktierinDen en donker werden voor da oogen drukkende pijri onder Rat voorhoofd auUrng In da oaraa kat voe en van krleSBlIng In en hel alapen van handen en votleh aan al deze drie oategoridn ran nawIIJdarN als ook aan Jonge mDlajes lijdende aan bleekzom en kraohteloostiald ook an gezonde lelfi aan Jonge psraOTien die veel met hel hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeradeü zich het boven vermelde wcikje aan to schaffen hetwelk op aanvrage koitaloos ea franco ver londen wordt door Amstprtlam door 91 LEBAV Heiligeweg 4U Rotterdaui F K vna IIA lRlir HOI FP Apotbekir Korte Boofiteeg Lrtrechf Ï OBHT A POHTO V Oudegraclit blJ de Q ardbrng F illt Op de Jongste hygienninoh meliciuale toDtoonntnlllng u de l i WeUlim nn acha OanaaawUb foor do Bedinnbe JnrlJ i et d g llv rf Wffdai ll hfbrnnnd Ulachinale en Chciiiiscï e ziii vering en ontMuettin van Bedden en Matrassen bij dtlir DE tUOT Der ffvoHitf Erfolg M w t 9f l ttt iit H moUmt trrunim tiMl Mam ia nt ttókdtrm worililmeH Nachfifi mtn9 n geg tm MtA kaufê lth§r anêtn atetn ncluirf H StoWuk ffur roff WM direct odtr ot loiatiait Émuhêndhrn u Il tfwwi UHiêr Ptakêt wlê noitmttlwMlf ÊUgtèiiiittft = S i reiêU0ten mul Ztmgniaêe jwtt fmi PmtJ Warnmg Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 J£ i Patent H Stollen De baiteiigewoDa Nederlandwhe StutaCeraat van Dinadag 30 Angnttna 1898 bevat d i olgeDjJe PROCLAMATIl vas Hare Majeateit de Koningin Wednivr Reeeotea In naam van Hare Mijeateit WILHELMINA by da gratie Goda Koningia der Nederlandea Printei van Ormje Nutaaa eni eni enz WS BMMJV Koniogin Weduwe Regante tan het Kaniaiiijk Landgenooten I De taak die ng ia 1890 werd toerertronwil ia etdra grëiodigd Mg valt bet onwaardeerbaar TOorrMbt tan deel Mijae brmiede Docbtev deo teeltijd nen bereiken waarop Zy MUMT het voor cfarilt d r Orondwrt lot dia regeerieg wordt garnepeo In dagen van smalt en roaw trad Ik op alt Regenlea van het Robinkfyk thaaa tobaart xieb bei geheele Volk 4 in vreagde om den troon znuerjouge Konitigin God beell Uq ia de7 e jaren getteund Mijo d rba rtt waaarh ia ervuM Aaa allen die Mg met raad en daail hebben ter ayde ge laan eb die M j gctteund hebhen door biMli i lielde en gehechtheid bren Ik MgMO dank Hoga bet OBt Laad met lyue Betitlingen en KoloDiea ooder de regeering tas Kooii gin Wilhelmina wil gaan I Hat kg groot in allei waarin ook eea fclaia volk groot kan igo I Ik ttaid a van da hooge plaat die Ik in ent Btaataweaea heb b kleed met den diepgttoaldee wen h dat op Koningin en Volk te aRii deer de naawite batMten vereeoigd Godt ngea Wjn tqiten Lasten en betelev dat deze proclamatie ia de Staalacourant en bet tSiaatiblad opgenomea en ter plaatse waar idIIib gebrnikalgk is aangeplakt ssat worden Geiiaaa tt a Giavenhage op heden den SOsten Aagattas I8S8 I EMMA p De Miaiiter van Boitanlandacbe Ziken W B DB BKAUFOBT Da Uiaiiter vaa Justitie COBT V UNUKN De Hiai ter van RiaDenlaadsehe Zaken H GOEMAN B0BGESIU8 De Iliniiter vaa Mariaa R5BLU De Minuter van Financiën PIES80N De HioSiter van Oorlog ELAHD FBVtLLETOlX Se ICezicaansche Beeldhouwer KRN VEBHAAt DER AÜTRKEI Naar M S tgélaek 8K Oortw bad een roorwendiel voor lulk eaa rarmetelNi Btip bü de hand in de oroeUBdigfamd dst wae Spatduidaa toor kortcD l d io eene der naburige pniTlaoiëo op bevel vaa doo gouvenienr Qaaabpopoea een van ItooteKuma a vertrouwde raftdaliedaiii vermoord warea Hat aan nitg ewa tn e e van t w beproofdate krggftekken vertoonde de Spunscbe veldbesr Eiob in het kaiierlUk paleia ea gaf aa eenigto oabeduidende opawrkiogeB te fcenaen dat b bet er voor hield dal dïa mondaa mat medeweten van das ksizT gaeckted waiw Hontnona waa veroetwaardigd oTcr dia beaebaldtfing doo oatveiowle rjjoe aandoeaiogn 0e veldheer drcmg er op aao dat de monarok bevelen cou uitvaardigen om de miadidigon Eonikr aan D dea pen na te doen arreateeren en uar de hoofdstad bmngen om in gefaoor gnonen te wordea UontsMma b wi ligde hierin en aond een beambU af dien h mei sgo ugelriog van lyn a vinger nnomaa tot de vereiachte sUppen iaaehti de Die boda mocaf naa Qnaithpopooa eo tflaii dia b4 da maoidaa betrokken warM hetbefri overbnagea om dadelQk ean bat kataeHyk bof u Tereehpnea Te gal k werd hm bavotoa dan hfjetaad dea volk in ia roepen indiaa man weêr Da Miaiater van Waterstaat Handel en Npverbeid C LELY Da Ministr tta Koloniio CBEMKB 1880 1898 De datum welke aan het hoofd Tan dit nummer staat in die waarop voor 18 jaren ome Koningin geboren wenj Het tijdstip is dus gekomen waarop H M volgens de bepalingen der grondwet zelve de teugels van het bewind ter hand noemt Binnen enkele dagen zal zij in de hoofdstad worden ingehuldigd den eed i a trouw zweren aan de grondwet en wederkeerig de holde ontvangen van de volksverteg enwoordiging namens do natie maar eigenlijk treedt zij op 31 Augustas rechtens op als bet wettig boefd van den Staat De keuze van den dag waarop deze fasugljjke gebeurtenis hier ter stede zal worden gevierd mag dus diet reoht zeer gelukkig genoemd worden Niet zonder reden is in de laatste dagen onze feestelijke atammiog steeds grooter geworden zoodat men voor niets oog on oor had dan voor de aanstaande viering van de meerderjarigheid van het aanvalllge Kind van Staat Wie herinnert zich niet de bange vrees die de harten der vaderlandslievende bevolking van Nederland vervulde toen onz laatste Koning oud werd en zijne zonen de een na den ander voor hem ten grave gedragen werden Men zag met beklemd gemoed het oogenblik genaken dat de grafkelder te Delft den laatsten telg van het roemrgk stamhuis der Oranjes een rustplaats schenken zou En zie op hoogen leeftijd nog werd den Koning uit zijn tweede huwelyk een dochter geboren Welk een vreugde iu het geheele land toen de hoop herleetde dat het aloude geslacht niet zou uitsterven maar in vrouwelijke linie zou voortleven Ons volk heeft dat kind zien opgroeien in zijn midden met haar medege eefd en nu staat Koningin Wilhelmina ala reine fiere wel ontwikkelde jonkvrouw gereed de Kroon te aanvaarden Wy hebben weder eene Koningin uit het Oranjehuis die veel belooft voor de Btftnd booil aan do bevolen die b § overbracht N a het vertrek van dep beunbte verxekerde vortee RSD Montezama dat de apoed waarmede deze di a maatregel genomen had hem de overlaigiDg ichdnk dat de keiser aan bet oompiot ooaobaldig was doo i dat hun groote souvereio aan de overside van dan ooeuti ook die ovortaigiog behoorde te bekomen Niela aoa m r tot het onderhouden der vriemisebappet ka betrekkingen b jdragoo dan waaneer de keiier 10 hetielfde pnlfis ati de SpanjaardM woonde tot dat de gonvornear verhoord on die uak aigedaan u iqn Conteauma boorde dat roonlel met verbating aan en vroeg fWaoneer heeft men ooif aen maofatig torat tooala ik ben t n eig n palela sien verlaten om een geraggeoe io de hand van vreemden te wor len M Cortex hatufta sieb den gagriefden owoareb te antwoorden dat h geen gevangene aoa ago maar de eerbiedigite behandeling soa ondervindea en dat h EJjii gezag als naar gewoonte over i n volk kou bigven uitoefenen Al witda ik in uilk e ne vamederlng toaitammen uudan toch myne ondordeaaa bet niet doen antwoordde de voiït Br veriiepea twee uren met ydele pogingen om Monteaam over te halen uit eigen beweging mot hen mede te gaan toen een overmoedig Spaanieh odeimatti wiea de vertraging bt n te vervalen uitriep fWütrom verapiit gj woorden aan dien barbaar Wij fn te i r gegaan om nu terug te dwazen LileQ wij ons van hem meetter maken of wanneer j fa aioh varaet hem met ont iwaard doorboren 1 I toekopst en bereid is haar zware taak to aanvaarden gedragen door de liefde en de symplthie van het geheele volk Ta 18 dus alle reden om feest ta vieren Laat de vlaggen wapperen vlecht kransen van pom versiert uwe woningen en straten met bloemen en liobt dat alles kan niets dan een fiauwe schadnw tyn van de vreugde die in het gemoed van het volk leeft Wij zijn dankbaar voor het bezit onzer Vorstin de bcduhuitan van alle gezindten zullen weerklinken van dankliederen aan den Allerhoogste Wij hebfrn hoop voor de toekomst wij bidden te M af op haar regeering opdat die gMWcig vi voor haar en voor ae natie Uithuilt is het verheffende van zulk een teest Wjj gevoelen ons allen één Hoe ook verdeeld in staatkundige partijen hoe verschillend onze wereldbeschouwing I ook is de Koningin is voor ons het zinnehSela van once volkseenheid Wij ohiA n ons om haar troon als kinderen van hetzelfde Vaderland éénzelfde gevoel doortintelt aller borst Qod zegene oDiM Vorstin en onzon geboortegrond i Jtf ia echter onder ons een vrouw en I moeder voor wie deze dag onvergetelijk wezen zal Wij bedoelen onze Koningin Emma Met hoeveel zorg heeft zij haar dochter opgevoed on geleid om haar bekwaam te maken voor haar groote roeping En heden draagt zjj de teugels van het bewind over aan haar kind zeker met voldoening terugziende op haar vol tooide taak maar toch ook met zekerep angst of do Kroon niet te zwaar zal zjjn voor dat jeugdige hoofd en voor hetgeen do toekomst over haar beschikken zal Toch zal de blydc stemming ook bij deze hooge Vrouw de overhand hebben Zij kan met gorust geweten plaats maken voor Haar dochter Haar plioht heeft ze trouw vervult hair eed gestand gedaan Zij is een goede moeder geweest die een groot voorbeeld gaf wat een Vorstin voor haar volk wezen k n zij heeft ruimschoots gedaan wat een goed en getrouw Regent schuldig is te doen Haar regentschop is het volk tot zegen geweest en de laatste acht jaren zullen in de geschiedenis gefleemd worden als een der voorspoedigstA iijdvakken alt een periode die 1 e Rcherpo Uion en ile oiiboi spollenile gebaren sm den apreker joogon den keiïcr lobrik n n dio nu aan Masina een tavin dio met wonderlijke vDïbiiarHeid da Spaanaobe taal anageleenl hnd on daarom altyd atg tolk dieode de vraag doed wat dit all botoekende Op laat van k rtoe verklaarde ZIJ nna HontczumA d t het de wil van den v nt dor Spanjaarden aaa de overi de van den ocoaaa WBB en nu gaf de keïeo door eene onbegrlipeliiko roes Dtieuttwd tegen wil en denk aan de rnehen Egner overweldiger toe Had de geest van zfjn neef Oaolenovin in hem f o ee bij nni Mjne edelen tot zich geroepen en liever al bet bloed uit aiiJDe arloreo op den drempel viin z n paleia vergaten hebben dan eulk eeno onliüBcliafindheid te daldan ali do Spniyaarden aao den dag legden en sioh ali een gevangen man alt tyn etgen peieia te taten wegsiepen ortaz gaf dadel k bevel den keizerlijken draagstoel rooi te brengen en liet den monarch onverwijld naar hot Spaaitiehe kwartier vervoeren Thans kwam de fierheid weder bij den keizer boven zoodAt bÖ nu h j niet ander kon Hm lehgn aannam nlaof allo met syu eigen wil gesehiedde hetgeen oeno oog gHnkkif r omitandigbeid voor den nittlag decer rsrmetele onderneming waa Toen de atoct door de Spanjaarden gec corioerd de itratvn doertrok schoolde er apoedig rene dtchie menigte rmtdom beo te samen liet volk nam eene loo dreigende bonding aui dat de Spanjaarden voor de gevolgen beducht bogonoen te worden en indien niM Hontezuma op inblazing van cijn boozan geest want dat was Jorlcz aan hel volk bad gelast tïeh rustig te bonden zoo niet één van dis overmoadiga avM zich door grooten vooruitgang en hoilznme hervormingen heeft gokenmerkL Zjj heeft de liefde gewonnen van het volk n als Koninginncraoeder al zjj die blyven behouden Wij zullen nooit vergeten wal wij Haar verschuldigd zijn Laten wjj dan dezen dag vieren met deze gevoelens van dankbaarheid en met de beste wenschen voor den voorspoed van onze jonge Koningin Moge het Wilhelmina gegeven zijn lange jaren te regeeren over een gelukkig en vrij volk Zj vangt zeker haar loopbaan aan met de beste bedoelingen en de edelste voornemens toewijding aan de zaak der natie zit den Oranjes in het bloed Maar wjj Nederlanders laten wy ons op dozen dag voornemen haar de moeilgKe regeeringstaak gemakkelijk te maken door trouwe aanhankelijkheid door eerbied voor reoht en wet door onderlinge verdraagzaamheid by alle verschil van inzicht Vergeten wjj nooit dat wij kindoren yn van één stam zonen van hetzelfde groote gezin dat ons Vaderland heet Dan scharen wy ons in voor en tegenspoed allen om don troon vau onze Vorstin en uit aller borst klinkt oven welgemeend nis heden i Leve Koningin Wilhelmina I I 1 I I l ll Bultenlandscb Ovcralcht D meette Ix od Dscho bUdeo sprelcpn met iuatemmiDg OT r het roorifcel tmo dao Tantr tot atgemeeae oRtwafWoiDff ofiohoon xy niet blind tgn voor da ontug iyk bMWAroo Mur 100 ohrijU da TiniMs ia etc 4ioofdartik l 1 fulfc bat beramnde tradctcooifrei vao da niogaDdbad o oiaU Itto den Tiiaxr da rardieuala ODtnaneo dit vooratal gedaaa tr babban dat goen lac itl A t6al ti maar d i iJiriiItifole otopiSa orerbraogt op prnctiich gebiod Da corraapoodffot f o da tTimai Ie fVaraburg gelooft dat da Taar zyo vooratat gadaaa bean oa orsdug met keiïer Wilhelm Tot daavor x o ta Ilariyo nog oiaar weinig oitlDgan ofer bet maoifaat van deo Tnaar b treff Dd6 het vaatigen fan eeo eamvigen vrada Het Tageblatt viodt bat grootmoadiia p M raa den Taiar edfl ao uitaeooogptiot vau meoeobalykbeid oo aehooD dat men vreeegefoalt of bat wel te verweMDlykeii i Uet aKIeioa Jooroat vraegt sieb af olbettedoeD heafft met at u werbelykbeid of aan droom ou bidt tot God dat bel edrt doJ bereikt wordt toners levend zijn kwartier bt reikt behlien 1 e samoniofaoliog nam mei snelheid toe nadat Montesuma bet verblHf der Spanjaarden icni biiinengetredeo roodst fe monareh gonofxlxajikt we xijne edelen naar buiten tn zenden met bovul aan het vok om uitoeti te gaan on hiiiswanrtato iKfrrn Men gohooruamdr san dien tast ofarhonn onwillig en Ourtez zag duiilehjk in dat do gisiing ilcchti voor e n oc enbHk gedempt wa en eerlang met nieuwe kraoht zou uitbreken DimK do sluwo krggso erato hoopte door kmchlige on vaitboradene stappen der meaiicte nog wel ontzag to uilen iaboozomon en haar daardoor onder bedwang ie houden Had men op dat tijdstip van Ooftea nvontuurlijkr loopbaan lot do waarheid kunnen doordrimrnn men sou gesieu hebben dat hij gaarne do hooriUtnd zon hebbeu verlaten indien kij mnar rrfcrms mognlykbeitl tot on suapping bal gorirn Aaii alle Kgden door onovorkomotijke hitido palon tegongoboudM sette hd een stout golaat on bjod het hoofd aan alles doch ofsoboon hg naar een a t bc iwael schoon te handelen was by inderdaad alloon otiverzetirlijk uit wanhoop K m groot doel had hjj bereikt lig bail oen gg zelaar vaa t grootste belang toor zgne eigene veiligheW en die van zyne baidvol wapénbroeilon in zijne m gt doch bg Inleef hierb niet stilstaan maar gieg aanhoudend vardor an varnaderde den grootmoodigoo en adelaardlgan voral der Aitakan tot in bet stof Tom Qoanh popoaa de ae nldige gouverneur in da hoofdstad aankwam werd b door don keizer koel oatraagaa en ten verhoor naar Corte verwasan