Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1898

iNo 7671 Woensdag 31 Aiifusdis i898 37sle Jaargang fiOIMHE mSMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks g MK ADVERTENTIEN worden ffeplaatet ra met uit ndering van Zon en Feestdagen O HI MO De prqs per drie maanden is li franco per V ffljBB V Centen Groote letters worden lierekend post 1 70 B miffi P X plaatsruimte AboBderlijke Nommers VUF CENTEN S Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DFENBARE TERKOOPINE U JOIJDA om toni lint geld 1 I A MONTI IN Nntarn Ie V al op DI N SDAfi 27 HKI ÏEMliKlt Ih IH iles mor pnt tpri O MIT Iph itorlliui van Umi Iippr J Owohiii aan den KlBlwe w ik K Ito 4rt tpn verzoeke van Ip J PnpIipiairP erf f PlianiPn van KenoPtiHlen overiedpne publtl li rerkoopen lOon good ondorhoHclcMi INBOEDEL voorts Ecu ariands Zwart Ic rrippaard IIKIK i WKK VIKI l iK WAGKNS IIANIJKAIUtKN KIIUIVVAUKNS TUUJEN en ten slotte lip alsdan no voorriiiHye Winkel en Koopmansgoederen To zifri lftag to Toron van 0 12 on vaii 2 b uur KKN II U IS tB HUTJE of t6 KOOP to lK vriif cn liy V I HKSSINCi in iOl I en ZILVER Uorlc Tiondcwcgf I li 4 1 O U II i j F CUIJPER S Westeinde 37 1 OlAMO C I I AniClikllilllScIlC rlANU b I I ORGKI S Tevens llel ik do oer m n jeaelito elniilcle te l ernlit n dat do Heer VAN IS liee l oiijiehonaen jtIJ T voor Uouila Ie Uh tevens verzoekende alle ordi rs ilirott aan niu Ie adiessoeien Ook aanvragen voor stcniminj Stedelijke Gasfabriek i A ie Korting voor lnj manedihjIoplK of De r H van het gas is O cent ier M en voor KooUtoestellen ol Motoren et Onder zokere voorwaarden worden peireelen gratis au de hoofdbui vorlioudeo met IS meter nie leiding achter don gasineter Voor i on ö hchtgaametors bedraagt de huur 10 cent per maand Dewonor vau jiercoelon van ten huogsto 2 25 per week kunnen wokeli ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellon on tegen betaling van oeuigo centen per week in liiiur bekoniou Im ii ware Solial voor do ongelukkige BlnclitolfBra der llbovlekkmg Ouunio en gehe me uitspattingen 18 hot boroomdo werk Z l r l pt iu s i Liiii vv i i ci lollandarlie uitgave mot 27 alb Prn 2 gulden Ieder dia aan do versclirikkeljke gevolgen van doM ondou jd l dt moet bet lezen de o irecbte leering die het goeft ro lt iirl ks duizend van oen zekeren dood Te verkrugeu bu hot Verlogs Mngaiuli t I ilizig Nouinurkt M Iraneo tegen inzending van het boiliag ook 111 post se ols en in olken boekhandel in Holland Voor 10 Centen K vcr ik KKN Kl ACON LIIM orn ebiokf n Toorivcrpon tf lijinPii Ünvcrulicii ontvan t wdcr die daartoe iiet vcriiiiit f ii lo IcftiriPii fett ehe l rnlifl et ri itriffkniirt f i cii Hnllmnl di VVapi n waarop liet l rtr 1 nii Kdiiirij iii WiMn liimia 1 waii Oltlli kli inp ii 2 iioiiilii P o IKE OUDE S JHIEDAM1VIEB GENEVER ViirkrijKtiaiir liij M PKKTKRS J N n l Iiewijs van oclill i l i cHcliet on kiirlt steeds veor CHIEDAM nnflmder Firma P HOPPE F oNINKLIJKE Merk d Ullh PMllflÊ ll Kli mm iitiSi Koniiil lljl e Ularhlniile Vnhrlel DE liOMUliLÖEMf n II van Scliaik o gevestigd te Gravenha e Hipplertlriuit X9 en tf iialm do Uogputossolaan van Z M den KO NINO van IIËI HIE lliilirnyij hoe tilt gebruikt de allerwogp bekroonde en Wereld beroemde bnpprior Drnivon Worst llonig Extraot 1 BLI A ISTTHE l M Al ONS van 40 Ct 7U Ct eu I t vorkrilgbaar by Wriiia WOl FH o Westhaven f louilu 1 MIEHIES Klpiwog E 100 m la E 1 VAN MILD Voerstal 1 12Ü U louJa A liOUMAN Moordrecht 1 KATELAND Dos op II V WIJK Ourfeicd r M KOIflfMAN WaMwrivn FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ clieiiiiscbiï Wassfherij VAN II i pi L iii ii ii it II liniliihiile KollmriUim ubrevotocr l doe r Z M den Koniiijj der Uülgeu lloohidopót voor UOUl A de Ileor A VAN OS Az Si ecmlitoit voor luit stooiium eu verran van hMh lleeren en Dainenyarderoben alsook alle KwidiTgoüilaren Sjiecialo inrichting voor het itoom n van pliiche maiitelfl veflien bont eur iordyuüu tafoikleedeu out worden naar da luüiïwsto en laatste nióthode ffevorld Allo gopddran hot gestoomd of govorld worden ouBclindelyk voor de gezondiieid volgons staal bewerkt VAN Blommestein s Inkt is prOi fonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIjK APELOOOfiN HOLLAND Druk vau V DUINKMAN k U G IJSSKLSTIJl 3 c ui d a Bla o TXT stra a t 5 Iledt do Per i iip gpachle lieiilole Ie lnTicliien dat VVOENSDAIl Hl AI iÜSTI S weg ns liet Feest ter pi aritig san il M do Koningin I Kijii Ma axijii Kal C i l 0TK1 xijii en derhalve ff een e ff oe lier en naar halten kunnen vei etonilen irorileH tctoriamater ui f de VïctoriaBron f e OberlahnsfeJn by Ems Tafeldrank Van h J oninklykef uis derXederlanden LOTEN in do Vorloling dor immiii im wm m mi m Atil iOUOA 11 OiMSTREKKN zijn vorkrij l aar l i A BlUiMiM Vi ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen 1 litK filj lln uf tot de voorafgauiHl8kent Pkcnonv8iiapoiil§iie li9r enbfroert8 toê tiotieerei nntt HtPfilH un middHli ii door de m disi lm wetotisoliap aaneewend Eerst aao den nlenweD tijd kAnt Ip r toe dat ei duorhet gebruik makpn van leti cenvoadl vtflii weg namelijk langi de tiaid saoa liInBldlogiBcLo ontdekking aedaau lieeft difl na hondHrdc prooftiPmuigfn tlianu over dp gnheele wireld viThrold In en terwijl ilj In wetomfhaiipnlljke kringen ilfl hoojtfite helangnteilinK wekt tevena pene weldaad blijkt tt cijn voor de Mn reniiwkwalen lijdende meoBLblicid I i zt g nceHwiJze is ult evon Inn ioor den gcweipn Offlder Tan ÜP7oiidheit Dr Konian WeiBumami te Vilshofen en beriiit op de 1111 dl rvindlii i e Uan in eone fiO JariKe praktijk l wor waHH hlB e f nii h t hoofd eeiininnl per 1bk worilcn ttitNrioeK s hlktrstofft niloor de ttnid onmiddellijk K tn li t rnnw ufHii l i l ril fl l Met ileza KnaeeRwiJre werden werkelijk Bohittaronde ratal tat n vvrkragMt en 7iJ maakte uuv ui upgang dat van een door den uitvinder gABobrevan werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vDorkamiRg en geneilng nn n korten tijd rpede de llle drnk voraihenen 1h Dit boekjs bfvat niet tllptn yot b t grcHlto pnD li k V tHtnunbarp vfTklurinnen omtrent bet wezon dnr nieuwere therapie en de daarmede tplfi Hl IV iiili iiig gpvrtlltiii vrkiegpn uitwerking maar ook vindt m n daiiriD wPtenHcliapjiellJ ii Mdi iiicdfiielK biHdfii iTten van liooR t laH wte seneonUiu Pinii ruB Rougetnont 10 SfRlagretier t itr CliKrnnlon Sanilatsrath Or Cuhn Ie SIB uaiBDth er directeur van het hotiiilaa I mud ie gpneeiheer diruDtei 334 Coniul vc Ie Wee fi gewild ïüii ïoomedn afHchnrt van ndiK iii oniior welke f Menlèr metf dr prorti r d dr prakttiaerend geneeeheer ibii hel liranli Qroiimann mod dr arrand arti telDhlJnoen a Agan Oeheiniralli Dr SoheHn jtaiteel Outen eti ano thorapflutltolie Inrlohtlng voor lanuwllldert te Parljt enoaDii men dr te Corfu Dr Bulbaoh arrcNd arti de ZirKi lli Ober tabiK it JdcIiI mcd dr Ie Weonen Dr C Bangivel ts La Farnère Eurs lid vaa den Gotiiell Central d liyg tna et dn Sanlé In rrantrijk on veli aailPt u Aan allni WIT rviiuMttpi irl niFcr i r mliidar ita sedKMn Is of nnu sogennnmdv xpiitiUMf lillitliclü lljilnii wiuivan dekenti t kenen zijn olironiioha hoordpljn migraine KOhale hoof dpi nloBdandrai g irnote prikkelbaarheid gejaagdhe d slapeloeibold llchametljhe onruit eo onbettaBelljke toelUpid VI rdiT nll zii li n die door beroerte getroffen weiilfn ennng lijden aan da K vo geTi daarvan rooal verlsmnilngen onvermogen tot preken iware tongval meellfljk slikken Itijfkeld der aewrlohten met voort durende pi n plan tBli kB i akte venwakklng ven geheugitn enz en liJ die ree Ir onder geoeeekiindige b I I d ling K wc t zijn maar dooi dn ii lyile middelen als ontboudiiigaen en kondwaterknur wr II elei trlBPorpn atoomlool of zeebatlej oen genezing of leniging hunner kwaal gevonden lil t 11 en ten Hlo te ij die ri t n sevafleii vaar I erorrt en daartoe reden hebben weuena veiHi hijn elnii alB iiqd anhoudenj angitig voelen verdoovmg in kst koafd hooFdpIJn met duliellgbeid nikkonngen en donker worden voorde oognn drukkende p n onder het vdorhDofd tuliing In de ooren het voe nn van kripb iilng In en het ilapen van harden en voeten aan al deze drie cateKoriên van rcnnwlljdera alB ook aan Jonge nuKlei lijdende aan bleekzucht en kreohtelooalield ook an gezonde telfi aan onge lieteonen die veel met het hoofd werken n eeHtelijke reactie uilien voorkomen wordt drlnc nd aan geraden 711 li het boven vernieid i eikje aan toailiaflen hetwelk op aanvrage koitelaos en franoo ver ouden wordt dit r Aninlcrditin door 91 I R IAV A 1 Heiligeweg K l rilaiu V K VAU HA IK HOI Ff Apotheker Korte nooMpeg 1 I OHIIY A POKTOII Undegra lit hiJ de OaaniOrn 1 iVL Wfllaaiunna ai be Uennea tlr Th Oil J f inuKBlfl hjgienniH h mr luim Ie ti ntoonst lli g w de Iki 1 door de Bedm lie Tm il mot d lBtl rfii WimIaHI l lirr giy illarliiiiale en Jieiiiische iiivei ini eii oiilsinelliiig van e l l Mi on Mal rassen l ij Gebr DE RÜOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 ss Patent H Stollen ffcC itssmrii mt Dii miij pmjatof initntrin gf S l mm f riwiiiKi Der grohitf Brfolg unmfe I litnit H moUsn I errurger hal kntau lu rtt tettlsJtnen wwthlruie Saihnhiunn gegBbm Man kêufa dahtf miert nte n Mvhur n H StoU n nar mt una direct örf r In aois tan titmtMidluiiiait M ëêfm iiMiêr Plaket ffia nobtiaialwtif auaialtènit H ZS iV 4 i t n Hnff ZMttjrtiaët gntla ml ƒ Warnung De biiiteugewona Sedsrlaudafhe StaatsCuoniiit n Diiisd g 30 Aogu lut 1898 beval A lolgeode PROCLAMATIE vao Hare M jMteil de KoniDgioWednwe Beeeatci In naam ran Hare Majesteit WILHELMINA by de gratie God KoDÏDgio drr NederUndea Priii H fl T Q Oranje Nueaaa eus enx enz Wy EMMA Koniugiii Weduwe Rogentee tan het Koniofcrijk LoHdgenooten t De ttak die mg ia IS90 erd toeveitrouwd w weldra gfëiodigd My valt bet onwaardeerbMir roorreobt ieit deel Mjiiie bi mitida Dochter deo teeftijd ti sieo bereiken waarop Zü Daar het voor cbVilt dir Groodwet tot de regeerÏDg wordt geroepen Jo dageo vaa sraait en roaw trad Ik op alt R H entefl fitn bet Koiiinkryk thaoa ebaart zieb fa tgebeete Volk in vrfugde om dea troon zijner jonge Kotifiigto God hf eli My io deze jaren gesteund Myn ditrbasrfita wenacfa ia vervuld Aan atieii die My met raad en daad bobben ter lydo ge taan en die Mg gfiteund hebben door ban Itelda en geberhtbeid bren ik Mynsn dank Moge bet ona Land met zyoe Beiibtïngen en Koloniën oimUt da reffeerïog tad Eooir gia Wilfa niina tl gaan Het xg groot ia nllef wMrin ook ee klein volk groot kan zgn Ik treed af f n de hooge plaats die Ik in ene Staatswesen beb b kleed met den diepgevo ildeti wen b dat op Koniogin eo Volk te xamtae door d nanwete baikden vereenigd Godi segen blyfe riteteo Lasten eo betelen dat deze proclamatie ia de RtaaUcourant eo het Staatsblad opgeoomeo en ter plaatse waar rnlks gebraikejyk ia aangeplakt ut wortlen Gadaan te e Gravanbag op beden den 30at n Aegoatna 11 98 EMMA De MEoiBter van BDitenlaodacbe Zakeo W n DE BEAUFOBT Da MiniiApr ao Juititie COBT ï p UNÜEN De Mioii ter tan BiDDenlaDtlKba Zalen H GOEMAN B0BGES1Ü8 De Mmiiter vao Marise B6ELL De Minuter na FiDaociSD P1ES80N De UÏDister ran Oorlofj ELAND FEVILLETOK Oe ICezicaa sclie Beeldhouwer KEN VEBHAAL DER AZTEKEN Naar het St laek N OorteE bad een roorwendael loor sulk eea rerDKtetea atap bi j de band in de OTnataadigbeid dat twee Spaujaunlea voor korten tijd in eene d r na burige provinoicQ op bevel van den gouvemear Quanbpopoca een van MonteEuma a vertrouwde raadtliedent vermoord waren Met ecQ uitsleten troepje van nyno beproerdalo krijgamakkera rortoonde de Spaanscbo veldheer Etch in het keizerlijk paleis en gaf naeemgeoabeduidendfl opmoïkiagen te kennen Ut by bet er voor hield dnt die Hoordea met medeweten van den kei2 r geschied aren Hontesnna was veroatwaardigd over die beaohaldigiag doe ontveinade ryne aandoeningen De veldheer drong er op aan dat de monarch bevelen zou uitvaardigen om de misdidigora tonder aanzien dea pcrsoona te tjoen arreiteeren en naar de hoofdstad brengen om in gcboor geaonen te worden Montezama bewt Hgde hierin en zond een bfambte af dien hg mot ago zegftring van i ya eigen vinger genomen tot de vereiacbte atappen nachlifple Die bode raoeat aan Qnauhpopoca en illw die b de moeden betrokken waren bet bevel overbrengen on dadel k eau het keiserlyk bof te veraebyaea Te gelqk werd hem bevolen den l ataad dea rolka in t roepen indiw men weêr De Mioister an Waterataat Haodel en Nji Ofbeid O LELY De Miniai r van KoloDJëo CBEMKR 1880 1898 De datum welke aan het hoofd Tan dit nummer staat iu die waarop voor 18 jaren onze Koningin geboren werd Het tijdstip is dus gekomen waarop II M volgens de bepalingen der grondwet zolve de teugels van bet bewind ter hand neemt Binnen enkele dagen zal zij in de hoofdstad worden ingehuldigd den eed van trouw zweren aan de grondwet en wederkeerig de holde ontvangen van de volksvertegenwoordi ng namens de natie maar eigenlyk treedt ztj op 31 Augustus rechtens op als het wettig hoiStl van den Staat De keuze van den dag waarop deze heuglijke gebeurtenis hier ter stede zal worden gevierd mag dus itiet recht zeer gelukkig genoemd worden Niet zonder i eden is in de laatste dagen onze feestelijke stemming steeds grooter geworden zoodat men voor niets oog on oor had dan voor de aanstaande viering van do meerderjarigheid van het aanvallige Kind van Staat Wie herinnert zich niet de bange vreei die de harten der vaderlandslievende bevolking va Nederland vervulde toen onzp laatste Koning oud werd en zijne zonen de een na don ander voor hem ten grave gedrageni rerden Men zag met beklemd gemoed het oogenblik genaken dat de grafkelder te Delft den laatsten telg van het roemrijk stamhuis der Oranjes een rustplaats schenken zou En zie op hoogen leeftijd nog werd den Koning uit zijn tweede huwelijk een dochter geboren Welk een vreugde iu het gebeele land toen de hoop herleefde dat het aloude geslacht niet zou uitsterven maar in vrouwelijke linie zou voortleven One Tolk heeft dat kind zien opgroeien in zijn midden met haar medegeleefd en nu staat Koningin Wilhelmina als reine fiere wel ontwikkelde jonkvrouw gereed de Kroon te aanvaarden Wy hebben weder eene Koningin uit het Oranjehuis die veel belooft voor de sland bood aan da b rolon die bg ororbracbt Na het vertrek an den beambte verzekerde Jortez aan Montaiuna dat de poed waarmode deze dien maalre el pnomen bad bem da overtaiging ichonk dat de keizer aan het oompiot onwhnldig waa dooli dat ban groote uuvereig aan do oierzüda van dan oceaan ook die overtniginj beboordo te bekomen Kieti zou méér tot bet onderhouden der vriondscbappelljke betrekkingen bydragon dan waaneer de keizer in hetzeirde pnlrii ala de Spanjaarden woonde tot dat de gouvernear verhoord en die zaaü aliedaan zuu zjjn Montezuma hoorde dat vooritot met verbazing aan en vroeg Waaneer boefl men ooit een maehligtorat zooala ik ben z jn eigen paleis zien verlaten om een gevangene in de band van vroendan te wor len Cortez haastte zich den gegrierden monareh te antwoorden dat hg geen govaogene zon z p maar da eerbiedigate behandeling zou ondervinden en dat hg 1 11 gezag als naar gowoonte over zgn volk zou blijven nitoefenen Al wilde ik in zulk e nc vernedering toealenmeo zouden tooh mgne onderdaaen het niet doen antwoordde de vorst Kr verliepen twee uren met jjdale pogingen om Monteznma over te halen uit eigen bewegi mot hen mede te gaan toen een overmoedig S asoh edelmaa wien de vertraging begon te vervelen uitriep Waarom verspilt gy woorden aan dien barbaarP Wq eyn te ver gegaan om nu terug te deiazen Ijaten wg ons van hem meester maken of wanneer hjj lieh Tarzat hem net ons zwaard diwrboren I toekoBst en bereid is haat zware taak te aanvaarden gedrngen door de liefdo en de Bjrm i thie van het geheole volk M is dus alle reden om feest t vieren Laat de vlaggen wapperen vlecht kransen van groen versiert uwe woningen on straten met bloemen en licht dat alles k n niets dan een flauwe schaduw yn van de vreugde die in het gemoed van het volk leeft Wi zijn dankbaar voor het bezit onzer Vorstin de bedehuizen van lie gezindten zullen weerklinken van dankliederen aan den Allerhoogste Wij heb n hoop voor de toekomst wij bidden öK f op haar regeering opdat die geli tig zjj voor hoar en voor de natie Dit uist is het verheffende van zulk een leest Wij gevoelen ons allen iSiSn Ho ook verdeeld in staatkundige partyen hoe verschillend onze wereldbeschouwing ook k do Koningin is voor ons het zinnebeeld van onze volkseenheid Wy scharen ons om haar troon als kinderen van hetzelfde Vaderland nzclfde gevoel doortintelt aller borst God zegene on Vorstin on onzon geWirtogrond I Jii il echter onder ons een vrouw en moeder voor wie deze dag onvergetelijk wezen zal Wy bedoelen onze Koningin Emma Met hoeveel zorg hoeft zy haar dochter opgevoed en geleid om haar bekwaam te maken voor haar groote roeping En heden draagt zy de teugels van het bewind over aan haar kind zeker met voldoening terugziende op haar voltooide taak maar toch ook met zekeren angst of de Kroon niet te zwaar zal zijn voor dot jeugdige hoofd en voor hetgeen de toekomst over haar beschikken zal Tuoh zal do blijde stemming ook by deze hooge Vrouw de overhand hebben Zy kan met gerust geweten plaats maken voor Haar dochter Haar plicht heeft ze trouw vervult hair eed gestand gedaan Zij is een goede moedor geweest die een groot voorbeeld gaf wat een Vorstin voor haar volk wezen kan zij heeft ruimschoots gedaan wat een gooden getrouw Regent schuldig is te doen Haar regentschap is het volk tot zegen geweest en do laatste acht jaren zullen in do gescbiedenis genoemd worden als en der voorspoedigste tydvakken als een periode die Do oherpo tion on de onhei spellende gebaren van flon spreker joegen den keizer schrik aan die nu nsn Mazina een slavin dia met wonderlijke a bH tlioid de Spaanscho taal aangolearil bail on daarom altgd ala tolk diende do vraag dood wat dit lies beteekande Op lui nej o kl rde zij nin Montezuma dat het de wil van don v rst dor pBiijaarden aan do ovorsg de van den oceaan was in nu gaf de keizo door eene onbogrgpelijko vr ontzenuwd tegen wil en dank aan da riioben zynor overweldigers toe Had de gaast van zgn neef Gualomozin in hem geloefd hg zou z jno adelen tot irli goroopcii en liever il bet bloed uit zijne nilorcn op don drempel von zijn palels vergoten Uelibon dan zulk eeno onlioschMmdheid te dniden als de Spanjaarden aan den dag legden en zich als een gevangen man uit zgn eisen paleis te laten wegliepen orlcz gaf dadeigk bevel don kelzorlgkcn draagstoel vnoi te brengen en Hol don monarch onvorwgld naar hel Spaanscbe kwartier vervoeren Thans kwam do fierheid weder bg don keizer boven zoodot bg nu bg met andera kon den sehga aannam alsof eigen wil gesehiodde hetgeen eeno nog gelukkiger omstandigheid voor den uitslag dezer verasolole ondarnamiog was Toon de stoot door do Spanjaarden gee corloerd do straten doortrok schoolde or spoedig een dichto manigU rondom hen te samen liet volk nam reno soo dreigend houding aan dat de Spanjaarden voor de gevolgen beiluoht bogonnon la worden i en indien niet Montezuma op inblazing van z jn booren geest Cwant dat was tkirlez aan het volk bad gelaat zich ruslig Ie honden log aiet éia van dia overmoedige avon zich door grooten vooruitgang en heilzame hervormingen heeft gekenmerkt Zy heefl de liefde gewonnen van hot volk en als Koninginnemoeder zal zy die bhjven be houden Wy zullen nooit vergeten wat wij Haar verschuldigd zyn Laten wy dan dozen dag vieren met deze i gevoelene van dankbaarheid en mot de beste weaschen voor den voorspoed van onze jonge Koningin Moge het Wilhelmina gegeven zijn lange jaren te regecren over een gelukkig en vry volk Zy vangt zeker haar loopbaan aan met de beste bedoelingen en de edelste voornemens j tpewyding aan de zaak der natie zit den Oranjes in het blond Maar wy Nederlanders laten wy ona op dézen dag voornemen haar de moeilyke regeeringstaak gemakkolyk te maken door trouwe aanhankelykhoid door eerbied voor recht en wet door onderlinge verdraagzaamheid by alle verschil van inzicht Vergoten wy nooit dat wy kinderen zyn van UU stam zonen van hetzelfde groote gezin dat ons Vaderland heet Dap soharoii wy ons in voor en tegenspoed allen om den troon van onze Vor tin en uit aller liorst klinkt even welgemeend als heden Leve Koningin WilhoTmina I Bultenlandsch Overzicht De meeste Londsnicho bladen a irebp i met iuatemmiDg over bet voorstel taa den Taaar lol algemeena ontwapeDiog olaoboon zji met blind ign voor de oatzagaljjko beeivaroo Maar 00 ichrijtt de ïiniaai in ean 4ioofdarlikel al aalt bet beraamde redeacongrea vao da mogandhedeo niets kan den Tsairdeferdieusla ootDemen dit vooratal gedaan Ir bobben dal geen Inchtkatteal it naar de individneole ntopiün oierbrongt op praotiach gebied Oe eorroapondent vaa do aTioieat te Pelertburg gelooft dat da T aar zyc voorstel godaan beeft oa ovoilug nut keizer Wilhelm Tot dosnr zijo te lierlijn uog maar wainlg oiiingcn ovor bel manifest van doo Tsaar belreflonilo het vontigoo van een eeuwigen vrede Het Tagebtatt vindt bat groolnioedim plaa vao dan T aar z edel en tiit een oogpunt vau menacbolghbeul zoo schoon dal men vreea gavoolt of bet wel te vrrwezenigkea is liet aKIoine Journal vraagt zich n olbette oen beeft mot een werkelgklieid of een droom on bidt tot Ood dst hel edele do l bereikt wordt luriors levend zijn kwartier Ueroikt hoiilion Do samonfrlioling nam nioi sii tiui ton iindal Montozuina bel verblgf dor S aiij ard ira blunengetreden zoodat ilo moiiarcli gotioodraakt was r yno edelen nanr buiten tn zenden met lievol aan hot vo k om nitcoo lo gaan on Itiiimvanrls lo kerren Mon gehoorzaamde aan dici laai ofwhonn onwillig on Curler zag ihiidehjk in dal tlo gisUng leohu voor een oogonbük gedempt was en oerlaUK mot nieuwe kracht soa uilbreken Iloeh du hIuho krggeo ersto hoopte door kraebligi oo vfl lliorade HRtapp ii der moniKlf nog wel ontzag lo zullen mlion ijmen en haar daardoor onder Iv dwang Ie houden Had mon op Int tijdstip van Cortes nvontunrlgke loopbaan tol do waarheid kuoneii doordrimfcn men zou gezien hebben dat h j gaarne do hoofd lml zon hebben verlaten indien hg maar ergens inogolijkhold tot on snapping hal gnzien Aan alle gdon door onororkomotgke hiidlc palan t ongaboiidea zetlo b j ei n stoul gelaat on biod het hoofd aan alles doch ofschoon hg naar een vaat bo iuael echoën te handoleo wu hg inderdaad alleen onverzcttelgk uit wanhoop Kc n groot doel hail hij bereikl Hg had oon ggzclaar van tgrool le bolang voor zgne eigene veiligheid an die van rijnc bnndvol wapooliroedera in zijne m gt doob bij bleef hierbij niet stilstaan maar ging aanhaiiilend vorder en vernederde den grootmnodigon en edelaardigen vorst der Azteken lot in bet slof I oen Quauhpopoea de schuldige gouverneur in de hoofdstad aankwam werd bg door den keizer koel ontrangen en ten verhoor asar Corte verwaim mordt nnolfi d