Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1898

Aan evangeo t Mei TUd van Greeiwidi Zonierdlenst 1898 Directe Spoorwegverbindingen met GUlJUA 9 10 g U 0 16 9 54 10 11 11 18 6 88 51 8 14 7 81 M4 9 4810 13 lO SO 11 38 61 7 86 7 68 8 40 5 85 86 11 86 11 50 18 87 6 46 6 56 11 54 18 08 18 47 7 10 7 jai 9 17 9 88 9 7 OOIIDA DKN HAAO Im veiu 11 18 18 1 li 5 8 14 8 45 4 49 4 5811 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 65 1 38 6 81 II 18 48 1 48 1 4 4 18 8 15 6 87 6 86 64 C ll 7 34 58 88 89 8 04 9 4 5 g B J0 88 7 80 7 40 8 85 8 08 O O u u A a hktbrdau londa 9 8 1 9 8 10 7 Ml 801 61 8 8 10 17 10 11 Aait W 8 01 06 10 35 18 48 00 6 37 8 40 lO Ot 11 87 A nut C 3 8 80 9 98 10 60 103 616 8 68 10 18 11 41 U o I D 4 II T II ï U H I ll mu 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 18 63 8 80 8 17 4 8 6 80 6 47 8 06 65 S dom lO U 11 14 8 37 6 37 7 10 10 34 11 88 U 8J 8 45 8 84 6 46 94 7 18 8 48 10 S8 10 41 8 68 11 39 10 61 11 4 IJ a I 8 118 60 5j04 8 4 7 39 59 10 51 l l 1 04 7 48 ÏÏ o Ur 6 umi il i 9 9 00 r O 10 15 10 S8 11 3 H O 1 S7 3 08 3 88 3 65 4 48 5 36 10 7 6 60 0t 9 86 10 01 10 84 VKoorda 6 49 3 0 9 10 10 18 11 66 H 84 Oudo 8 14 10 40 i rf 8 87 9 08 9J 9 68 10 9 11 10 l ll 1 6 60 7 13 Vv l S 7 06 8 10 9 0 11 16 8 68 8 4 41 8 10 7 46 9 4 A m W 7 80 8 85 9 90 11 30 3 08 4 00 6 00 8 85 8 00 10 0 i1 ld 9 18 10 I li 61 S lt 4 41 6 49 7 49 8 411 1 Dit ia alles nat Ae p rn op bet oog nblik ao aan beicboawiogeu lieali e r katiiia eo kopla pclitieVf btioinlf cl iiir h fiiir erea pri atimaao Ie weni ch Bonail politieku ilanncm fan kei er Wilhelm tm 7 i iï ifoonibet iiging waiirran ón iritprria iodhIa i ouftirentie ovur de urbuukmquaestie ho iin nlg wan Op diecODfereotieïiio heet wat inooie redpToer iiifen i ebotiilen en toch n or hwel woioi practïwhe tü iiUa sn men bftrrikt Zj rcriuotid n flat de intt riiatioi a e f red cuiiferentie van d ii Tasftr t ati dr rgflQk lat wiirht O erig tn Ntoolt lutii dat b t weik InkH bijeeukoinen vai Ha fonl Tflu i rot ds TRD t voren duur fditrouwelgk poUtu by bevrifliidf 8liiat bnofdeö is ferzekerd wateclitfr up hrt d fitiiuB ü resultant vol lr kt geiin invloi d boliopfi te hebben De Welt am Mont g Bcbrjjit met een diiidelyke tocpeliu Het ib niogelyk d t d ym n Tiaar evenals vete jnnge vorfieu vóur hem de b b elte aau den roem vau convredfToist HfOflli W i twyfeleo aan het siiccefi on zdfi aau den eriitt van r n denkbeelden De toABtand ill ÜoU Axië is eftpaDoen een nor og vóór du Sibenschn f poorwo kintir m xou voor UukIhiiiI erg ouaangebanm zjp xoodnt bet doel bor iH ynn 7ijn al door deze dctnnnB r ttie vtd den Tiaar de opeubaro mesuing t n KUUHtu van hit vrr del ie ven do Ttareruk tegen den vri dfletfiinordHr KogAJand luobiül gpiuaokt wordi Do Taaar weet verder even goed aU aLdere ImHeii dat de legura niet alleen besteiud i yn om dienst te doen t gen fen vyand van liBiUn af maar ook een hecd klem beetje egen een binnpnlrndiicben vyand Ib in bet algemeen de maiiifeotatin eenig practiscb rrnultiiat 7a1 hnhhpii dan al bel op bongntzilti uene heilig niliaulie tweede editie d w z een conventie tot baHU ding van den binnenlnndRchen vysud TnwcheD 15 en 20 Repteniber k 1 te Pftrüs da rommisrie aankunipn die van den kant der AmenkHHiiicho Unie werd benoemd om over bet diftnitiiTa vrfdeiverdiag U onderhandelen President M ic Kiuley büelt eotjo confereuiie vin eaii panr onr gvhad met diie van de vjjl leden der commiMie du hb Day Davia en Frye over de bonding die de Vereenigde Staten zullen RHunemeu h j de onderhaodelingen I e primldfut chünt icneigd t 7 yn een zekere vrgheid vau handelen te la en a a de g legeerdeu De beer Day heelt gematigde inzichten maar de bh Davit en Frye Rena toren respect e vel gk van Mii ii 0ota en M ine gaan door vuor vurige aanhnngeri van de nit breiding dea rykf ten gnntte waaivia de openbare meeiiing in de Vereenigde Htat n Kiob meer en meer achynt utt te Rpreken Zy roudnn aandringen np den afetand van de IMnlippynpu door Spanj Men kent nog niet de moening van de beide andere commissariaieb do hb Whitte en Trery Of bii de otulerhandelingen du Franscbe dan wel de Ëngetsche taal sni worden gebruikt in nog met bepaald l e Amerikaanüche comuiisMriüflen allen wAarachiJomk verlnnhen dat 7y zich an de Kugelsche taal mogen brdtenttn want de beer Dny spreekt seen Franncb Verspreide Berichten Fhankuuk Abu het pa eia van jostilie t Parys wordt v rteld dut het proces tegen tinlonal Picquart en mr Leblois niet vuor 20 of 25 SeptPmber snt oorkomoa Hel onderzoek tegen majoor Eterhary ii Zaterdag door den Llaad voortgezet De uitslag il nog niet bekend 8 85 11 48 8 4 S 6 d rs 6 58 8 13 fl U 6 19 J6 6 7 8U 7 48 7 68 o 8 18 6 4 6 68 6 8 8 17 88 aoudi 7 86 MminlnHilil door 7 SS NiouwerVork 7 S9 OApullo 7 46 Hi tl ril iii P 30 7 66 Kottarttmu Rpollfl VieuwürVerk Uoorcirnfilit flniuln 9 30 6 16 188 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 t 80 8 48 8 51 S 08 9 08 Gouda 7itiTenlmin nM Mrl a ielle ZootormoorZogwaard VoorbiirR ji Uaite t Ha cti VoorI urn Zoolermflcr Zoïfwaanl jffivonlmizcii Moerkaputte Gnada 7 48 84 7 1 7 58 89 5 7 1 Uoada Diidaw Woord Illronlii 6 80 86 5 43 n m 8 10 8 SS De Frrfnflcbe gt zant te Bern heeft by den Bondsraad geprotesteerd teRon het vertOToeo vnn het tooneclitok Kapitein Dreyfu Oe Uondiraod heeft er de aandacht der regaering vnn tJern op gAvestigd maftr deze beeft fceantwoord de T rtooning mbt tekunoen verbied n Den dag na het wwre onweer an jl r m d g IS bg Pbtk Oor hut drieo van waarui niin en een kleine elfrcgi itreartinde luchtballon vitD 40 kub mter opgelaten £ r wun Keen wind en men Vor den ballon tot ruim HOOO meter byna loodrecht ien atggeo H kwam te i ul nimiBrs r ed r na iq i 0 ms uteu 80 kilonfterd m oottelyke richtiug te htbb jn afgelfüd Uit de anowyKtagen op de toestellen bleek dat de ballon ern hoogte van 10 001 metera had hereiU en toen in eeo aterkeu lurht troom uit het westen was gekomen Do zou flcheeu fttl v waren weinig wolken en tonb bleek dat op 10 000 mi ter boogte in de bovenlucht een koude gebeerficbt bad van 50 graden Celsius onder het vtitiapunt Op deo begtneu grond wee de thermometer BOgradeo zondnt de nlkonling 80 graden bedragen bnd ol 1 graad voor elke 126 ineleri terwijl gewoonlgk de afkoeling gemnldeld slechts 1 graad per 180 meiers bedraagt Eeo sterkere dwaling der warmt in de hoogere liicht igen was das door het onwedfr vero rinikl EmiEÏ ANI Ëeii rondertinge b drage tot den fttrjjd in do Anglikaanscbe kerk i o n mededeelmg gedaan op een vfrgaderjng te Liverpoo i n zekare John Glyon vertelde dnar dat een verwant van hrm den bisfchop van Liverpool had medegedeeld dat een Anglikaauach gepstetgke op 7gn sterfbed Wkend bad al jaren een Uoom cli priester te xijn geveest en vyltig Ahglikasnsclie geoHtelykfn te kunnen no men die in hrt elffte gevaf verkeerdou De bisschop schrr ot tere Ik neem ernstig not i van wilt u zegt omtrent de vyftig Ang ikaanfccbe geeslelylten ia Engeland die Jezuiëlen ryn het bevestigt geheel mgn rigen raeening t It AU E Oodauks de ermoeienixsen aan de jonff te giOot ontvangnt Terbondna gaat de Pau i voort de loopend taken af te doen eu audiënties te verleenen Volgena oflioiense mededeclingen geniet Z H een uitnigkendo gÊZondbeid Volgens een telegram uit Home aan de Daily NeWKf hebben de geneeilioeren vao bet Vaiikaan den Paus volstrekte rust voorgeschreven By een onweder hoven Oorlnntino in Italië i de bhkaem geslagen in een Dt d gebonw waar twintig menBcben een wgkpisata hadden gevonden Ili t gebouw stortte in en achttien der ongeliikkigon kwamen om brt leven DuiraClILANt FIohUb tt Bei yn heeft Zaterdag en Zondag efo tentoonstelling van door GOOO kiuduren verpleegde b nemen voor ieder kosteloos ter bezichiiging geHeld Het lidouatsebap der vereeuiging kost 1 mark en vooir elke mark koopt bet he tuur 10 plantj die aan eren zoovele kmderen ter verzorging worden gegeven Mag man den correspondent van d Daily No va te Kopenhagen gnlooven dan 7oa de koninifin van Denemarken op het uiterste liggen BINNENLAND Aan het gisteren reeds vermelde sohryven der Katholieke bisschoppen aan de geloovigeo out teenen wy het volgeode Na op de hooqe beteekenis van 31 Augasttis gowQ7en te hebben gaat de brief voort OOU DA 18 8 8 11 1 1 7 1 14 1 88 8 S0 ll U 18 18 11 85 11 36 11 48 61 18 88 9 88 9 58 10 19 10 89 10 8 10 48 1 41i 47 10 18 9 11 15 111 44 9 40 11 46 11 35 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 18 06 11 57 10 t 0 08 3 47 4 1S 4 84 9 3 40 4 87 80 07 Allrreerjit brengen wji den Vader dar lichten dcD Gever aller goede gaven lof ea dank voor de genodti aan ons olk bvtoond toea Hg oaa t h t koniog k ud een moeder plaatst die aU Regertesse de sterke vrouw toonde te xgn die K v iUheid en tronw haar bui baslelt Maar line daarhö een ware moeder wa de cbriatelgke moeder alteen le eudH om haar kïod t vormen tl t een Kon ngin waardig om bg de gratie God 4 Kofiingia te zyo Tussebeo ons vorsten huis en het volk zal het nooit ootbrakeo aan eerbied en liefde maar die eerbied en lt f le zga warmer en levendiger dan ooit door de pernoonlijke verearing die 11 M db KoninginWedawe eiitea zien in aller harten beageoia veroverd heeft Om Haar breogen wy dank en lof atu God en smeeken nem dat Hg Hsar moga zegenen met volheid vao zegen ia leugte vaa dagen Maar ook eo vooral voor II y de Koningin Wdhelmiua gaat ons gebed ten hemel £ eo lof en dankgebed t it God die ons in deze joufie Koningin dd verbinding met het onde stanahnii h eft verzekerd Ëeu gebed om zegen over Haar regseriog om kracht en hulp voor Haar peraoon Zwaar toeb B G i dv lost der koningen zwaar de lB t die op deschoader van onze jengdigD komngin wordt gelegd De majesteit die Haar omgeeft de achitlering der kroon die Haar siert de inacht van den aehepler dien Zg voert mogen dit nooit doen ve gaten Op Haar rost de eer op Haar de vrede en het geluk van Haar volk Zg ontvangt van ons en wg danken God d t wg bet mogen geven eerbied tronw lief Ie eo geboo zaambeid Hoeveel meer cahier geeft Zy ona Haar blyd cao sorgan vrye jeugd ver wisselt Zg voor een leven van hoogen ernat V UI Ewara verantwoordelijkheid eo nimmer rustende zorg Zg moot handhaven en bddeelen het recht zonder hetwelk g en gemeenschap kan atuaude blyveu bet goed bevorderen bei kwaad be try leu Zy moet zyn de hooge rechter voor zwakken en aterken voor armen eo rgken voor grooten en kleinen voor armen eo zwakken vooral de be chermater d i ohatavrouwa tegan nood en geweld Hoo f sla de nnam ia dieu Zy draagt even hoog is Haar p icbt en de giatie Gods die Haar verheft is ook dn steno dien Zg noodig heeft Laat ons dan B G ïn eerbied troow en liefde bidden tot onzen Qod en Vader die in den hemel i om Zgn gratie voor onze Koningin liaat on afsmeaken over Haar die volheid van zegen die David in belofte Salomon n werkelykbetd ontvangen beeft Haar woord zg wyiibeMl haar dand gerecntig tbeidf haar be tuur vrede baar glorie de i f ie hei gfllnk de welvaart van biar volk Wees Gij o Heer in goede en liooze dagen Haar wap nruatiog Hiar helm Hsareobildf Geef Hanr rsadalieden die Uwer geboden indachtig t onen dat nnbafltzuchtigbeid de beerlykate kracht der rterken zelfverloochening de schooDsie kroon der wgzen ia Zegen Hiar in de trouw eo liefde vao Haar volk Zeg n Haar regeeriiig Dat Zy v le eer vele jaren ons vaderland regeere in vrede bei be tiers in voorspoed en bloei Zoo laat ons bidden B G voor onze Koningin Zo3 laat ons op Haar aanstaanden jaardag vooral in vereenigd gezamenlyk gebed God smoekeni dat Hg legene Haar persoon zegene Haar r geering zegene Haar Koninkrgk 8 48 S 7 4 68 4 58 6 6 6 18 5 19 r 4 4 15 5 98 6 10 40 10 S8 1 50 8 60 S 4 4 06 1 44 1 4 8 01 8 08 8 14 4 4 50 4 57 5 04 6 10 i o 4 06 4 14 4 38 4 89 6 5 04 6 15 18 88 1 36 1 41 1 66 i 0 8 17 8 14 18 60 9 10 l 8 10 61 9 S 1 89 8 8 9 49 9 56 10 34 11 10 De Koninginoen zyn gisterochtend te 11 22 in de reiidcntie teruggskrerd Met bti oog op hei buitengewoon karakter van den terugkeer in deze dajfen waren de straten en wegan langs welke de koninkigke familie gewoonigk den weg naar bet paleis neemt bezaotd met rocosch n Op verlangen van IIH MM waren geen aolnriteiten eao hel Staatspoor aanwezig Alleen de burgemeester baron Van Harioxraa was tegenwoordig die naar men vernepmt op oitdrokkelgk verlangeo van Hare Majnteit zich aan bet station bevond eft met vneo de beide Koninginnen zich eeqige oQgeablikkeo onderhielden Overigeoa waren alleeo tegenwourdig da opperreramooiemeeBler hMoo Da To r en de atalonteesttr baron BeDtiook in de oieawe voer die fuuctie voorgtschreven naiform Het eothoDMn iae der menigte as 7 e groot ook by aHukoimt op het pilein v ur roo luidrocbtig gejubel opsteeg nit de dicbtv men cbeodrommen dat d beide K iDiDginoan stcb Dogeeoige oogeohlikkeo voor een der veoaters in het fro t vnn het paleia vertoondee Mag men een parücolier telegram a n het Berlioer Togeblattc gelooven thtn euIIaq I gelegeohtid der v otrevae on het Hidtani ieb Diep de koning van B Igië de prioa mn Wai rs atamede Daitacbe eo FraOeche oorlogsschepen naar Rolt rdam komeo De reserve sergeanten Van Bergen Fubius eo Dekker vao het 4e reg iirf te imdao htibben voldaan aa i bei exameo voor vaaódrig fci w M ana Oemeng de Berichten De boiteota td che journalieteo zeilen Maandag 12 Süftember dea oehteods Ie 10 aren oftdt r geleide van bet peracomité teVGraveohaj e oen heroek breuuen ano de Hiagsche platöelbakkery Ro 7 eRbtirg Do burgomeeater van Deventer beeft bepaald dat op d beide dagen dat aar het iubuldigiogafeo t gevierd wordt de tappergan moeten gesloteo ign au e nachts I tot a morgens 7 our De koffiehuishoaders hebben een adres tot den bnrgemeeHter gericht om hem te verzoeken op dat besluit terng te komen Zaterdag sloeg een paard geipatinen voor een hooiwagen aan bet Zn deinde t Deift ep hol de voerman J M trachtte het tot staau ie brengen doch kreeg een slag t g D bet hoofd waardoor hij een scbedelbreok tiekwam BewQte ooR opgenomen werd hg p r brancMd nnar het gasthnis vervoeni b aankomst aldaar was bg reods overleden Bg eeo kort doch hevig onweder sloeg eer gisteravond II uor de blikieni in den toren te Hoornaar eohter zonder brand te veroar zaken flel vaar sloeg een gedeelts dor torenipita weg n im zyn weg door dan nnar ea verbryeelde d a voet vao eeo pitaaf De aneltreiD van Amsterdam naar Vliaaiagen bleef Vrgdng mor en even voorb Tilburg plotseling stil taan Bg oaderzOak bleek dat de Wertinghouiie ram Kebrokan as Nadat dit door den maohin st zooveel mogelgk hersteld wa werd de reis tot llooKeodaol v ortgeiat STADSNIEUWS GOUDA 30 Augustus 1898 De parade an het garnizoen albiM vOp don verjaardag van H M de Koningin V jpeom mandeerd worden door den kafiitoio 3 laar aan wiea ts toegevoegd e Ie lult Sluis Ten 11 50 zal di rechtervl ugel zyn opgesteld ontbet gezicht naar het siadhois ter boogte vanhet Oafë Vredebest De Majoor vao de Veldtzal den troep inspectaereo Dien dag ia voor al e offisiereo en kat er groot tenue voorgesobreveo 7 65 8 08 8 09 B ia 8 85 10 04 U 8 r S 10 11 10 18 10 88 10 4 10 54 II 80 8 48 9 10 lO lA 9 87 10 10 47 9 64 10 01 8 80 10 07 10 iy 17 7 84 41 47 l fi 11 83 8 64 ID 10 39 U S 8 4 10 18 8 16 10 81 8 9 10 31 r 8 84 9 9 19 10 88 11 6 1 4 7 66 7 80 10 U6 8 18 18 8 80 80 60 88 9 84 9 48 9 69 M 10 10 10 88 1 48 Wg maken er ooae lazers attent op dal züt die morgen lao de aubade der scboolkioderen on Gooda s lleitsang veel willen geaiefcan oiet te dioht bij de plaata der aüvoeriog moeten ga D aUan oiaftr by Toorkear m de tratea die mbtj de groota Markt ligKen Vroagen ondarvinJieg heelt ona herhaaldelgk geleerd ilat de UDg tan eea Ulryk koor bg belatadimia Toor it toahoordera hol moeat welwillend Hinkt in da Korte GrofOendMl in do Wijdatnuil a a bel begin au da Gouwe om Wj raden da rom alle bel iiüHeüeiid n aan ie sorgen dat g morgen namiddag tegen twee oor toor loorat mogelijk eene plaata bobben i aena der atrateu die in de oabjlieid der Markt liggen Ueden margen leo 11 darbad de ontbulling plaata Tan da noanmeDiate fontein ter nagrdaisitanis aan wgten Mr A A ren Bergen IJaoudoern Van dit monomeot bobben wg onlang aan onze abonoéi eeo pbotografie geconden aoodat Wfj de b aobrgviog er van acbt rwego konbeo laten De beer J M Noothorto van Goor de TOOt tM 4ar OoBIDbrie voor het boldebigk daakte tn de eerale p aita de famllie betrekkingeu die bg dcse ontballiog tegenwoordig warao roorta de Bergemeester de Raadsleden de oudraadeteden de rertegonwoordiijer ran bet leger de offioieren der dd Scbuttarg de gemeente en rykaambtenarea en role belaogatellenden voor hnnna opkomit De onthollioit ran dit monument ia een dankbare buide aan Mr A A tan Bergen IJaondooro die als bnrgemeeater de eerate was in het behartigen en het Toorataao dar belangen an Qouda die ich a a een recfaticbapen onpartgdig en nanw Bzvt man heeft doen kennen Mr van Bergen IJaendoom die 30 jaar burgenieeater dezer emettnte ia geweest had de liefde zgoer hor ora rerworran en dit bleek oorat op die ioboone Junidag toen bü zgn 25 jarig burge ineeaterafeest herdach toen werd een bontnklg i ieeat in deze gemeente gevierd ter eere van lieu wg brengen hem uog hulde als medeborger was hg door zyn ambt de eerate ingezetene lig was Gonda a edelate borger die trutiofa waa een kind van Gonda te zijn Zgae liefde voor Gottda is schitterend gebleken toen na xgn heengaan bg aan de gemeente eeo legaat liad oagolaten waardoor later bet van Bergen IJaandooropark zal worden aangoleffd dat n n Gouda Baker nieuwe bloei en uitbreiding zal geven toodat zgn nnam steeds verbonden zal IJo aao Gonda Nog braogen wg hem eona dankbare bolde ala vatend wat bg voor velen iu Gouda is gawaaat bg deed zicb kannen ala een tronw hamaan en vrieodelgk man HË waa de vriend van allen zoowel arm ala rgk bg waa toegaakalgk oor ieder en stredi vooraan in weldoaa Dit eapvouditl monumei t cal vaa Bergen IJaeadoorn bg U bg de burgerg in dankbare beriSnerittg doen voortleven ala een bekwaam knodig bnrgemeiater ala homaan en bemiooelyh maa die vele zoet groote diensten aan da alad 6on a heeft bewezen Dpoldien wg voor eene moeilyke keuze tondav is da aitv ering daarvan zeer vertraagd de pl ala avenwel waar bot is opgericht is oODé loer eigenaardige het is de tuin die Uevrodw van Bergen IJzendoori Ëvekiuk Buagera oo lief had Btt eindelgk moet ik nameua de commisaie dank eggen voor de medewerking dia wg bablteo ondervonden van den Borgameester ea n Oemeantaraad Voorts moet ik dep beer architect den hoer W Sromboat Ca oen woord van denk toebraisaa avaoali de GoudaeheWaterleiding Maaiaebappjj dia oua zoo waardig hebben ter zjjJe gestaan Btl thans Mgnheer d Bargemeeiter draag ik i t monnment aan de gemeente over en vertéek ik u bet te aanvaarden en in uwe hoacf te nemen en als eene Unide te beachonwen aan uw waardlgen voorgaoger io dit moeielyk ambt Daarop aanvaardde de burgemeeater het monnment Coder de aanwezigen merkten wy nog op de oudWeUiouder da WelEd Heer Viroly beoevena de ood raadaleden de bh Hoefbamer eo Poat van der Burg Door een muz ekkorpa werd voor den aanvang koraalmnziek ten gebooie gebracht eo na de aanvaarding bet Wien Neerlandsch bloei en bet Wilhelmna Gialerenavond werd voor het gebonw Arii Ugi het nieuwe vaandel aao de achnttarg overhandigd met een toeepiaak van den Bor gememter Oa kommandaut der achatlerg bevat bet vaandel in de bpede van de scbuttery Daarna werd aau den eerg majoor Sliedrerbt het eereteeken voor langdurige dienst by de achotliMi uitgereikt eo de behaalde liWsren raedaillate Ngmegan aao bat vaanibl gehecht Naar wg gil goede bron veroenen al de Qodadienstoofeniog bg de Remooalrantaehe getneeote op 31 Angoitns opgeloiatard worden door een damaa koorzang Morganmhteud om 9 nar zal aan de liolpbaboavanda Kdan en weduwen van gepenaiouearda ondarofEciMea ten feettgeiclienk worden aitgereikt door de vereeoiging van gepeaaioueerdo onderofficieren en minderen Aao het gebouw van hetproiiociaal beituur te e Gravonbage wor l giateren aanbesteed to hel nitdieaen van 2 gedeelten van den Hollandscbeo IJnel onder de gemeenten Ouderkerk eu Nieawerke k aan é o Use Miunte in Echrgver waa A Viiser te lanrlein voor f 1870 2o het mnke i van v orzieningen langa bizsltmurea en het veruieawtn vaualeenglooiingeu met loetachoeiingen langs de Gouwe onder de gemeouten Waddinxveen en Boskoop Minste ioechrijver waa VV A Verbru g Waddiaxreen voor f 18 11 6 Haastrecht Het Progrimma der feeatetgkbedcn alhier op 1 en 2 Sept mber 1898 is ala volgt t tjeptember 1898 Hot loideo vao de Gemeente Klok Muaiek op den omloop an den Toren Te 9 ore plechtige planting van Jen Vtlbelmina boom i our enkele kindereu o hetterrein uabg de Kerk van de Ned HeivomideGemeente Nevens den boom wordt een Oir kondo begraven Bg deie gelegenheid zullen de Scboolkindeien liederen zingen eu het Woerdeiische fsnlarikorps de pleobtigbeid met muiiek oploisteren IV Na afloop van do plechti heid ouderNo 3 optocht van de Schoolkinderen metmoziek door de kom der Gemeente Daarna het aanbieden vau versoaperin ien aau da achoolkindereo in de openbare school 00 het uitreiken van de Gedenkpenniilgon Namiddags 2 ore VI Kingrgderij op den Lizeweg om fraaie prgzeo Dea avonds 8 nqr ten huize vnp de We l h Blanken uitreiking der prgteo Volkseoocert Van de stoop van het Raadhuis 2 September 1898 liet luiden van de 6ea eeotektuk Te 8 ore precies lu het gebouw vau de Ned Herv Kerk het zingen ofner Cantate door een Mannenkoor ouder leidieg vau denbeer Jobs G Areuts Na afloop der Cantate circa I uur Alle gnrisühe Cfptooht Des avond algoineena Iliumioatie eo Volks Concert Blkiswijk Tot ooderwyzer alhier il benoemd de heer J Vink Ar te Oud Beierlaad URRnawBAdiT Benoemd tot ondeiwgzer alhier da heer H Z neo ie Ainmeratnl De feeaten alhier zyn bepaald op 3 on 14 September op eeratgonoenideu dag voorde kinderen Zg zn len boofdKikelgk bestaan io optochten en volkaspelen ZwAHMBRUAM Op de Tnurdrncht oor hoofd eener school alhier komen voor de heereo H A Avenarina s Graveohage J de Vooitd Lange Roigeweide A A van Dgoweo Qerkeaklooater K Sanders Jz Noord ScberAier UoBKflOF Ds Lolcaiua alhier ie beroepen by de Ned Herv Kerk te Assendelfl SciiooNHOVKN H t departement der Mnatschappy tot Nat van t Algemeen alhier neemt voor zyne rekening de kosten voor hetsierlgk h k om den Koningin Wilbelmina hoom die hier morgen wordt onthuld Leerlingen van alle scholen hebben sedert lang bygedrageu om den boom zalven ta tiekostit en Bbrketiwoudk De inhnldigingsfeeaten heb ben alhier plaats op j en 6 September Do eerate dog ia voor brt feeat der schoolkinderen beatemd Den tweeden dag heeft het volksfeest plaats optocht volkaspelen concert en iltomiuatie In den morden vao deo 29atso Augastui 1898 des s morgens toasofaen 7 n 20 m en 7 n 39 m is ten oadeele van den kappersbedieQde Paul Earel Wiluelm B wonende te Gonda in een compartiment 2e klas e op bet traject Amstardain W P en NieaweralDia terwyl by slipp door herooving ontvreemd een zilveren remontoir horloge loopende op 15 steen n dubbele kaai gonden wgzvrs ook leconde wijter met daaraan bevastigda ataminium z g dolktketting en een green lederen poriemonnaie smal model mei oterslsg eo Bobnifsluiting inhoodende f 27 50 Van dezen diufttal wordt verdacht eeo persoon die in het station AnHtndara W P lit dat comparlioMDt kwam eo diete NieDwerslois deo trein verliet jaist toeo de bestoleoe wakker werd Die perf on wns ala heer gekleed bad bet voorkomen van el landschap en kunatscbilder tamelyk lan r blonif baar 30 jarige ifeftgd omttreeks droeg eea aportfceqHl aifé auwe zyde tii eiett A jas wi est wl iro er een knoopdai met fladduenOt pmibM i d panialooj braine soboonen rnVt w 4te slubfconien er overheen zwarten denkhöed twee ringen aan deo ringvinger der linkerhand en een zwaren horlogeketting dwars over het vest gelovende op good De GoQ miisaris lan Politie te Gouda ver zoekt opspoiing en aanhouding van den erdoobte en het ontvreemde eo tiericbt De Commissaris van Politie W V GAUDKUKN Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dtnadn AugustuB 18 S Buad ri ii Ie kwaliteit 80 ia kwaliteit S7 8e kwatiteit H Oiil ier hnif Kilo iroolü aanvoer MA ilH YKK reddijko amivorr üii güv one pnjz il QRA ICA1 VERKN hoos m VK ITK VAllKKNS goede aanvoer pry on vjui 18 tot 2 Cotit pe liHnilol ftus lu vette rnnderiji eu vette kftlfferr i prb ahouiluini c kwaliteit melkveo duur e aoortcii lager ie prys ffriukalvurai duur OPIVIIML G Van f tzj sol s met 2W Kovtiuff A van OS Afc f i Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA TetephooH It o Si Boui s van mslerdiun Vikrs Ulotkfs 89 98 i s It 8M 95 IV nvs 15 88 9E Z Is s 8fi 3 74 1 I 104 91 as is i i i 100 64 68 48 1001 42 101 188 141 1 55 99 98 1 87 108 8 80 11 V 1I3V 818 ÏI7 it 5 s ü 55 110 81 7 i 7 7 100 103 100 14 14 UVI 1 12 113 56 103 l nV n BV 113 n AiinuaTus VzasHANO Corl Nod W S 81 dito flito dito 3 dito dito dito 3 I lloiinia OU üeiill Ugl 89 ti TAtlB Iiaohr vuig 1S62 81 OosTaNH Obl in papior 1868 6 dito in niver ISÜS 6 PORTUGAt O jt met coupon B dito tinkel 8 UUflAND Obl lllnnonl 1894 i dito GncoDS 1880 4 dito lui Krjlhs 188U 4 dito bg Hob 1880 90 4 d to ia goiiil leen I88S 11 ilitü dito ilito 1834 5 Sfaiijf Turpet loluilil 1881 4 TuRKKiJ tJopr CoBV leen 1890 4 Ge leeoing serie 1 tiöo leaning sor o J üDIDAra Hep v obi 1891 S Mexico l l Buit SoU 1880 VtmzuaiA Olil 4 onbop 1881 AwsTziinAH Obllgstieu 1895 3 UiiniauAM Bteil leen 1694 3 NsD N Afr 11 inile er aand Arendal Tsli Mij Cürlifi sten Deli Mastsrhnppij dtlo Ara Hypolhcokli pandbr 4 ult Mij durVoralonl aninl s Gr Hypothcokl psndbr 31 j Nederlaniteclio bank aand Nod HandainiBatBeh dito N W fc Pao llvp b panilbr Ilotl Ily otbeekb pandir 8i Utr liypotboelb dito 3 üoHTKtlH OiSt Honz bank aand RisL Ilypotbeekbank pandb 4V Amkzika Kqu hypoth pan Mi Maxw L ï Pr Lien cort Nsii Iloll U 8poiriv Mü stind M i t t Kipl V 8t Sp asnJ Ned Iiid Spoorwagni sacd Ned Koid Mr Spm aand O dito dito ilito 1891 dito 6 Itauï Spoorwl 1887 88 A Hobl 3 Zuid Iul 8n mij A H oU 8 I Poi N Warsonau Weoneu aand 4 RllsL Or Ruie Spw My obl 4 Baltiacka dito aand Faitowa dito aand K wang Dombr dito anuit 5 KurskUb Azow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 I Ameuika Cent Pao Sp My old 8 Ck o k Norlk W pr O r jsnd ilitoditoWio ai Fetor obl 7 j Denver k Hio Ur Spm cort v a Illimia Central obl tn goud 4 Louisv b NaihTlUlCort v a8nil Mexico N Bpw M Io byp o S Mias Ksn o v 4pCt pro aand N York Oniss o k West and dito Fonn Ohio oblig fl Oregon Calif te hyp io goud B St Haal Minii kManil ob 7 135 Un Pao Hoef Ign nbig 8 dito dito Liro Col Io byp 0 6 Oanaoa Can South Chert v aand 50 Vin C Hall Ka Ie b d e O Amsteed Omnibus M aand 178 Bolterd TraniweK Maats iiand 1B7V Kki Btad Amstorilnm sand 3 I051 m Itad Ko ter iam aind 3 1051 htmm 8Ud Anlirerpen 1887 iVi l 8 ad Brussel 188 tOO Hoiio Theiss Kegnllr Oeselsoh 4 1 14 s OosTSNB Staatsleenig 1880 5 lt8 t K K Oo t B Cr l8803 Spa b SUd Msdrid 8 1888 18 Nei Ver 11 i Avli Spoel oerl 115 Posterijen en TeleKraphie Op 31 AagnstuB a s zal het kantoor ta Gouda zga openf esteld Voor dan telegraafdienst als op gewone warkdagao Voor deo poikldisnat vao 7 50 U nor n PU tan 4 i nor a Plaatstyd Alleen io de morgenoren zullen po twissels qu tanti n pakkettec en spaarbank zaken worden behandeld De leAtelliugen van 7 nur a eo il nur a worden niit migevoerd De pakketpost wordt besteld ooi 8 uor m en li anr a l e ontvangst en de veraeudittg van de Irieven on dn pakketpnst ond rgBan geooa beperking evenmin do buslichitog De DireotOMr VOBSTER ADVERTENTIEN ONZICHTBAEEII HEBREN en DAMESj PRUIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdoro IIAARWKIIKKN niuuteu mt door SOl lKDK AKWEllKINIi hu u I m mmmm fhifffni Kletwcii Iniida mmmmm MEDIO lil ruHEK 11 op imd I W liepnIcn dagen ii p iwu Al teu overataan van i den Notaris Kr Ir MOLFiNAAR ii WaildiiimD in het openbaar witiil ij vtirkix ijt De Haiiiiale I itfi onvnttendo UOUWMANSWONfNfl nmt logeabfll WOÜNUUIK afaonderl k ti veriiuieu KOBI ELWONINO SCHUUBN ti B lRN BRVEN WKBVKN TOINORONU llMCKK VEI D 2 AKIlËlDERSWONlNliKN me Hcbureu on Xuingrond benevens divers p sr ceelen nitmtintendu steeds goed bebundfldn Wei en BoTiwlajadea Zeor aangenaam aan oon en gunstig gnlef i lil don McMer Jêcheu gtoMer onder de gemeoute W4lll lill ¥Cei tor grootte vnn HS Heet JU Aren TS Centiaren Allo voorl Information geelt dn Notaria Mr I MÜLK NAAU voornoemd ifiieröBtt mul rnti a I I I ll K ii ftrd Kjn ilnar Miral ik ieli iit RiK Ht Nnladdf Piysl5ccii s i iti i stra U 1h i iDiipnitrlinoii wiBii 11 it wnrt in Hliiit Icri iln M KHrIi n rinf tiid pngtiiltlPttolvttHrivU ini l hlh l iMK riKitilxiilrHgiiAn Nu i i Il I ti l K iiBrrnrh llnn 11 il Iii i tl tMvi iidliiils M iklir t omiiiiiiKltl 1 1 iHi II t ihiii ir 11 I Knsiaiil m fi 7 il I Zenuw on Mlaii flijdpis wordt nit ovorliiiging 1 oen wi rkoli ko liulp in den nood bot boek annlw volcn Na ontvangst van adres per bnofkanrt wordt dit boekjo franco per post toogoioiidcn door BLOKPOELS Bookh Zaltbomr el nitkr wnd r l n t Un KKah o BH m ft k H f W eMb ro n lB flcijurt Ar i f tntir Lip rtn H tin lyn böMt aa dai I D TOar bot lon lsr t ri n I rog ry n iib Hnii Irtte WH V DKun n labrlakamark Qttri Aéont W fSréMMu AroliM