Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1898

TANDAItTi Turfmarkt E CASSrTO Gouda SP UEEK URKN MAANDAfi PINSDAO DONÜBKDAd fn A V lWMi vnn g tot ft iiur WOKNSIMO en VRIJDAG f n ftotft aar ONUAOS niet A SLEGT licvccUzJrh aan tut het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t cent lie K O NIEUWE HAVKN 28 fH Uekroonii op de Internalionnle Tentoonitelling van Bakkprü MaalilerJ en Kouk kunst to i Oravenliagr mot Ben diploma V r guld Zilveren M sdaille h im 7EL2EN j DiibLolc Burnt B 1 P JTAILLEUR I Hur erii ileatèiic ht l iu fcii i oeiiljoopste kettinglooKo H IJ W I K L § 2 Ii HOntVtRANCIER Vsrtegenwoordiger DE RUITER tJouda J C BUJIRS Koutnl HJlee MnoMnale fabriek DE HONIÜBLOEM v n II van Schalk Co IJtereetigd te s Oravenlutge Uei pler$lraat M en o nab j de Regentesselaan van Z M den KONING van BKLGIE IniHen gij hoestt gebroikt de llerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmivenBorst Honig Extraot 3 ELI A QiTTIIE I LACONH van 40 Ct 70 € t en f I verkr gbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven a H Gouda I MIEBIËS Kleiweg E 100 Goufta S 11 viH MILD Veenital B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordrecht J t UATELAND Bos rep B V WIJK Ottdmmin M KOLKMAN WaddUifnem I i MHMaiH HaMHi Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen nhuldigingsfeesten te Den Haag WiJzigingenTo de dten lregeiing op 9 September 1898 A Aatiliomut van lc treinen ie Den Haat Wegen af i tten van de toegangswegen van het station zullen de treinen die TiV r 12 uur aankomen niet aan het gewone perron de reizigers aanbrengen doch aan een tijdelyk daartoe gemaakte inrichting B Vertrek ran Den Haag i Wi en het afsluiten Tan de toegangen naar het station zullen de reizigers uiter j k t n 9 30 v m op het station aanwezig moeten zijn dus ook zij die met trein 2 ten 9 46 v m willen rerlrekken Van af 9 30 T m tot 12 00 wordt niemand tot het station toegelaten Met de treinen Den Haag tan lO U v m tr 107 11 27 v m tr 27 en 11 35 v m ftr 38 kunnen geene reizigers worden vervoerd C Eivtra treinen Oonda Den Haag Ten 5 50 v m beginnen extra treinen te loópen zoo nóodig stoppende op de stations Zevenhuizen Mocrkapelle Soetormeer Zegwaard of Voorburg Na 10 20 v m vertrekt geen extra trein meer van Gouda naar Den Haag D Krtra treint Den Hnag Gouda Van af 4 00 n m kunnen extra treinen beginnen te loepen van Den Haag naar Gonda Gebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in IIAIIIIFACTÜREN TAPUTEN Elf EAEPETTEIT Hieuwe en gebruikte Menbelen ANTHülTEITEH ENZ ZsOt voortil op de ECHT handtmokoning aiet roede lottertii T JJberlahnsleln oiMercuitDcii vieronuBKoii ob£riahiiswh Overal JSia lSï Mrkrijgbaar f SMUom w Maataehapp f tot tkeplottaUe van de Fietoria Brou Kantoor voor Nederland Boompje éO Botterdam TT Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT Zmmil ABCIITfilTEN M LIJSTE ook volg ens op te g even Profiel tOoedkoopste en soliedsl adrei voor Verveer van Inboedel loowelbinuen als bniten de stad met geiloten wagenn A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUeê teorOt tegen Traiuport tehade vertekerd l§tpoc lig afllcwerlug Nette uitvoering Cenciirrecreude prijzen Chemische Wasscherij en Stoom Ververlj I dp wit en Comp ÜTKKCHT i 8poe ige en nette aflereriar i Iiage prbBen DEPdT bg j iCiPz BECKERS in MoiIps J Turfmarkt 248 GOUDA i FEANSCHE STOOMVEEVEBU ekeiiiisck WissckeriJ 11 OPPEI IIEIIIIEK ƒ KruUhade BotterOam Qebrevetaoid dorr Z H dan Koning ia Belgen UoofddepSt voor GOUDA de Htnr A VAM OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vai alle Ueerenen Damesgarderoben book all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooBira vu plnche mantels veeren bont ens Gordgnen tafelkleeden enz volden Da r de nienivste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschedelp voor de gecondceid volgens staat bewerkt Jiolii kortom tajM f WHBr Piii ExpBter t li tketMlMMa al in lMI Wal WMl hi itMdi lil lal hdtteija Trv 90 cmt 76 umi m fl it uk nrhwdw la mMto ApQtMw r o trs iSIS Te GOUDA bj C LDGBK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 DelffscheSlaorie M S i sai r i Stedelpe Qasfal riek te GOtJPA De prijs van het gas is C oent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 cL Onder zekere voorwaarden worden peiceelan gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gaametar Voor 8 en a liohtnsmetera bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van percoelen van ten hoogst 2 25 p r week kannen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen en tegen betaling van eenii centen per week in hnor bekomen PD 1KB ODDE iiOI f DIKB OODE f m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTOAP M Pfiife Jz N B AU bemTjt na Mkihaid it achat en kUrk ilMdl torn liH van d li naaii dar Finaa P HOfPS EXTRA NÜMMëR itiii mm K II liii l ii 1 I Niiiiiiiii 1 lil Ni 1 il il 1 h l LiI II ml V 11 II in 1 1 I l i I i 11 1 1 11 I mm I M IIK V 11 l i Mi 11 ii i lii l i l lr lliii I I ii i In J I 1 1 Ji nil 1 II iii l 1 1 l II IIKI MIN W II ï II III I MIN 1 11 1 I I II I I K I 11 11 I r N 1 1 1 1 1 11 l i 1 11 lrui i N 1 1 11 I 1 1 I oi h 11 1 11 1 I I 1 Ii j 1 I lit 11 1 1 j 1 1 II Mil j li ii n inüi i iii I I I I 111 1 1 11 i t i i n 1 1 ï 1 u rin l iikl 1 111 I I Il Myii ir L 1 I lul 11 lil 1 11 Mil iiii li 11 iii l I 1 I 1 I 11 ml l ii i 111 li l Is hiiiLiiik I II 11 liiii i lir 1 11 1 lii i vuil 1 1 1 1 1 nu II iitviii Ik 1 1 11 11 I 1 1 l i k ii mil h I 11 1 I N lm li ii l lil il I Mi u 1 iiiiiil 1 11 u r l 1 I w luiiiliilikilllUi 1 I 111 ll li l i li li I ll i rj hni lil Ihiiiinu Ik Jir Ii 1 1 n 1 li ur tiiik 11 111 Ik u I li 1 II 1 iiuiv 11 I II ll 111 1 li Mi I n 1 M Ulitvmt Mij 1 1 lilik II t Ik 1 1 11 111111 1 1 1 i l r uil 1 11 h l I II tu l l i iMikl n II M I I 11 11 1 1 Ml I ll ii il r 1 I 1 l k t Mllln iiiiii Il II M l i 11111 ik iiuil i k l ki l i T liii lit l l 1 Mii li l w rl l l 1 11 II I I 11 iir lui 11 i illiiiu I I i 1 1 1 II nu Mij iii l II Ik 1 I M l l I 1 1 l l l 1 l 1 I 11 1 1 1 i 1 1 I ril 1 111 V i liii ml 1 1 liiii1 11 11 111 11 1 11 1 IllU Il 1 I 1 11 ll l ll 11 1 11 I I Ik 1 1 il I 1 I N i ihui I I 1 1 1 1 1 N I rliiiiil 1 h ilBi 1 li tii Ik IV 11 I 1 1 11 1 n 1 1 11 1 1 1 I 11 Hl 11 11 11 K 1 111 11 I 0 l l liti iinii 1 I 1 1 lm lil ii lil 11 1111 Mi i 1 1111 11 l i 1 Il i II 1 I V il i ii i viiii i IV j l li k 11 I lil ll k 11 i i Ik h 1 11 11 iiriMi lil l t I ui r 1 uu III 11 k i i nilil lllk ii l iiuiillii iii k ii ivirkkriii 1 11 11 11 I huil II lm k i llkrl k l i i l lii l li 1 111 1 1 1 II rik II 1 1 0 I 1 11 111 11 1 iiirt 1 I hit lll M l k i uiïutini Ik 1 rt cTii In t Il len Ih1 eiH r Huml lil ile t tatM nnmnt en ItPl laiil blmi t Hii in f Ifr iifll iviuir zulks ye bio kell k 13 aiin i lakl al woriJeii l Mrt i t l iv 1 h l 1 hl i L l i 1 11 W II IIKLMIN V De Miniiln van llnil iil Icn Pr Minis r van I mam ri W 11 1 1 llhM lOlll rih t ON M iii t r va lii lltip lil Mil 1 t T ïftii l ri i I lllll 1 I I INIIKN KI NMi De Mm ter au HinnHiil aken 11 I inisle a W II i N II l l K HN lillUl h ll S I KI t Do Miui t r aii Murine il Mm 1 r imi KoiuriT il KI I ki mh