Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1898

No 7672 Vrijdag 2 September J 98 37Nte Jaargang miwmt COURANT JSieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken IrtcMmi h I ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iwlere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd TdksfMl No M Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag f e priijs per drie maandeI is 1 franco per post ƒ 1 70 Akonderlyke Nommers V UP CENTEN Eeo buiUD woon Nommer der NederUnd che HUuUCourant tan 31 Aagaitua 189B b fftt dfl volgende PROCLAAIATIE TU deu Sisten Aagostui 1898 betreSende da MBTUrding der regeering door Hare Majwtat Koiiiigin WltHELMlNA Wö WILHELMINA bfl de Or tie God Koningin der Nederlanden Printea ran Oranje NuMn o eni ene AAS UIJN rOLKI Op deMD Toor 1 en Hy gewichügen dag geroel Ik Mg gedrongen eenige woorden tot U te ricbten Allereerst een woord ran warme dankbaarheid I Sedert Myne vroegste jeagd hebt Gy My omgeven met Uwe liefde Uit alle deeten van het Koninkryk eit alle kringen der maat chappij van onden en jongen ontving Ik steeJs de treffendste biyken van gebecbtbeid Nadat Myn beminde Vader My was ontvallen werd al Uwe aanhankelijkheid aan Mjjn Stambnis op My overgebracht Thans uu Ik Ï ereed sta de Rcboone doch zware taak waartoe k gempen ben te aanvaarden gevoel Ik My ais géH jen door Uw tronw Ontmgt Mgnen dank Hetgeen Ik tot doever mocht ondervinden liet onaitwischbare indrukken by My na Het is Hg een waarborg voor de toekomst Myne mnig geliefila lloader aan ik onnitsprekelyk veel verschuldigd ben gaf M het voorbeeld van èen edele en verhevene opvatting der plichten die nu op My rusten Ik stel Mg tot levensdoel dat voorbeeld na te volgen te regeeren lOoaU van een Torstin nil bei Huis van Oranje wordt verwacht Aan de Grondwet getrouw wensch Ik den eerbied voor den Nederlandschen naam en de Nederlandsche vlig te bevestigen Ik wensch hg het Opperbestunr over de Bezittingen en Koloniën in Oost en West rechtvaardigheid te betrachten en naar Mgn vermogen lïg te dragen tot verhooging van Uw geestelgk en stoffelgk Welzyn Ik hoop en verwacht dat U aller steun in welken ambtelyken of maatacbappelyken werkkring binnen oi bsiten het Koninkryk Gjjzgt geplaatst Hg daarbg nooit ontbreken zal Op God vertrouwende en met de bede dat Uy My terke aanvaard Ik de regeering Laitan n beielou dat deie proclamatie in i 8taaiaomrant d het Ëtaatublad opgenomen n ter plaatje waar snlka gebraikelyk is Migeplakt ui wordao 0 l te envrabaga op bsden den Sisten Anguttns 1898 WILHELMINA Oe Miuiitor van Buitenl Zaken W H M HBAUFOBÏ De Miuitter van Jnilitie COKT vD HNDENOe Mioiiter lan Dinuenl Kakeu H GOEMAN B0R0E8IÜS De Minister van Muriea RöELL De Minisier van Financiën PIBRSON Da Mipiiter van 0 n I ELAND De Minister van W U enN O LELY De Minist r vm KoluuiSe CREMKB Buiteolandscb OverzicbU ÜB KrauKbe mioitter t o oorlog CnfaigüK had ïoodra hü io hf t kftbioet had zitiiog genomen een nsuwkoang onderxoek hfctrfffuude de DrrjfuaakBgeleiteoheid g lui dat IfidAttol d oDtdekkiDg dat het ntuk door beiu iu de Kamer Toorgtleieo fa acb wa KobbeKHflnry ta het kabinet t o den bt er Caiaigitao orer het ttuk geraadpleeijd furcekerde eerat dat bot ecbt vtn niuar erkende teo alötte dat liy het tnlf gobt ol gumaakt bad Da mi teter gvlaetta d rap bem itt beobtgnis te D meo Oe ófeitaigiog Titn den mioiiter ten aatiiien van de Kbald ran l rejrfuif ii pebter fieencttaa geschokt Hg ii vastbeïloten alle ncbuhligen te itraffen boa hoof hun raoK oi k sij Kolonef H nry sal roor epu kry araad terecbt utaHu Een nota ran Uavii meldt dat naar zooeven bekend ffordt kolonel nenry selfmooid bereft gepleegd in Moot Valérirn Hg heeft licb do keel af eineden Men Traegt xi b af oi de armtatie rao kolonel Ueury bet gerolg ii ran eon persoooIgke enquête tin Caraignac en of bg up bet Rpoor il gebracht door de io tractio ran den rcehter Fabre oi d or den raad van onderzoek tegen Ënt rhaiy De mr ningen zgn daarorer rerdeel mmm Het ide ran kolonel Henry fccbynt geweest te agoi dat het noodukeltjit was de beirgzeo der FcholdTGo Dreyfoinaetiea terermeerderen Het valscbo alnk dat hg gemaakt he fl rertoonde Tergeleken met eeu cht stuk bg oprallend ticbt oieta afrrgkuada mnar tegen bet licht gehonden zag mea dtdeiyV dat het ralsch waa daar de raitjei ran het pftpiar anders waren Ootkenoen baatte oiat langer en xno fij de falaaria door de mand stad ia ka m a maakt tidh niet ótak frr hetgeial De anti Dreylu bladen Iracbten ék betB k nia fan het b drgf van Haory te vW swakkaa de Dreyfua bUden rerbeugen cicli de oDtdekktog De ToQ pi wgt dat raiKuae er door en peraooulöka onqoêta i tterftekomen De lotranaigeanti is het eeuige blad dnt tl o er h t geval cetft Ittneraal ds liloisdetfre haeft aan Caratgoac hreeeft dat aaogexien Heury bvrn hal ileid Boodat hg een atok Toor eobt had klnard dat ban ralach blefk te zijn ht fzoekt tan zjjn ambt ontbevei te worde ifinac autwoofdde mi t het vsraotk dei fadiffre r iï aMnblgreo en met vertrouwei betuigen in xgn cerlgkbeid Boildefire be tktfl hem masr fann Ihanf e lyn rarioek om ilag Men zegt dut g neraal Uoooart beni var rangen Wstereti wrrd mioiatorraad gehoiden ondar kruttenchap van prasidenl Kaure minister van baitentandiche Mli n la circulaire van grdaf Mo rawjef roor Do miaiater van oorlog besprak de ge an ineining Mt kolonel llemyeo Het faetontslng mnjoor Ësterbnry tflekcana Volfïena de 8oir ii hnt la den miniilfrr ad ifiateren aeecrumoeritj toegegaan Delt aaté erd berig onder handen genomen door ei n rUn de miniater die Teron waardlKd was dat iPiiatssé d plaBDeu vas detiTv nr niet i vUend fiad De mmiatêr van bajtunlandacho zaken antwoordde dat de Uusiisrbe katiselarg lich niet verwaardigd had hem in ksDiiii te stellen van MoerawjÓf a cirontaire Ëenige tedr n van dep miniaterraad gaven als hqn oordMl te kennen dat een herziening ran bet proces Dreyfus tbaui Doodiikolgk was en eiacht het otRlag ran vr chsidaD leden rao dnn generalen staf Do minister ran oorlog Cavaignao verzette zich daar krachtig tegen en dreigde met ontslag De vergadering eindigde om tien oor zonder dat de mini ter het eens gewordan waren No de eerste verbazing over de cTroalairevan ket r Nieolaas eeny asins vourbg ia begint man bftsr u t wat ine r nacfalerbeid te beieboawen i In Dritscbe regeeriagHkringen betracht meo de meeit mogelgke stiltwgitendbeid geen fnkele ailing welke eenlg offioicei of eajfs ufScieu k irakter draagt ia bekend gewordeo Wat niet van buitengewoon groot nthoDiiaime getoigt En ook ia Duttacfaland koestert men gnen overdrevao rtrwacht ngon van faet voorstel cDe gedeeltelgk beklemde gedeeltelijk knete WIJ4 I Kooets d IterlgnïcheC trreapoudciit van de Frankfurter Zeitung meldt welk b t voortttti tot outwapeniftg bg de pobtiekn in oiug van Fraakrgk en Kigelaod vindt laut geen twgfel meer o er degenrn beblwn gtlgk die st chlii fen t echeiden verwachting bebdcfl van de re u tateu der voorgestelde onfen Btie De bigkbaar geïospiraerdu uitlatingen van én Nordd A lg K brwtjaeu dat men ook bier gcea overdreven vrrnMblIagen koe tetk üot sou jammer sgn wanuter da goede bedot ling va den lias ischt n kaïaer op niet DittiepJ doch iU verwgdermii tttiscben de vei acbireriile naliea ia iu den laasten Igd io g not geworden dat xeer z ker sg gelgk heb beu die sicb gt en al Ie groote illdstes sche l eQ over bet door keiier Ntcotaaa opt owor wi pliin üuk dtt Amerifaaaeo dia b ihban n ook eeua gevoebtHO ge ooreii niet aaa een vo dtiend reaotlaat Offlcials van de rege ring mot ie ik gesproken heb aldus de NewVorker Cüfre i K udant van aDrfily Teregrapb üudflr wi b K ggep aatatn offirioran van landen zeemacht getoomit niel dat er veel kans liestaat dat r leti gfdaan wordt ter verwtndnriflg van de bewa eoing van Europa Verspreide lierieliten FklTFlUUK Djo 2I0O September aal de 8e kamer vac het gerich shof te Pargi Ie Kaak Uiequart Lobloii in beban lo ing nemen DuiTtriri 4 De vorige week tgn te Iterlgu f roefrifteD gehouden met eeu el clritehen omnibu die van serumuUior n voorzien iB In den Tblsrga lten l gd bet rgtoig waarin 12 p ptanen zaten 12 KM af en reed pracJ tig Ftemmen en kverea gingan att tikend en gefcbiedden met ééo enkele kruk ziodai Ua persoon bet rgtoig kau bedienen Oê omnibavoM Kobappy die 140 voerltiigfn met paarden io gebmtk becff ia dao ook vuoruemena dete oljnngs eo wft in lichter formaat door elec rI ohs waguus te vervangen al ook een a tumorkaIgke beoparing zal opleveren E risi A fii Dq atskende fflgowirkara in Zafü W 1m namen gisti rnn m t een meerd rh id van meer dan 24000 t mmen de oor ietlen van do patroon mo D wtrkatak ngisdsigefiinJigd Ds lacbitelegraphio boefk en slachtoffer eraaakt Terwjjl Mareoof aan do i rseh De lEexicaa sclie Beeldhouwer KKN VKBIUAL DKK AZTEKEN Naar het EnfftUU iO Hoe bad h ook anders kannea buidelen f De hoon fltastsanbtenaar werd op eene zrer korte en ft loeade wijse door de Spanjaarden behandeld die een ematig voorbeeld aan hem wilden stellen ter waarKhuwing van de inboorlJD n waardoor men hoopte hun een diepen indrak van de maokt en het gewicht der vreemdelingen te geven Men veroordeelde den gouverneur met zyne nedephcbtigeD om lerend verbradd te worden en nam de brao offen met verlof dea keÏEera ait de rjjkimagazijnen rondum de teocalUa Die reasuhtige hrandslapela werden opgebouwd uit bogen pjlen lanien echilden en andere wspeaa een plan door Coriea optettelijk beraamd om de grootat mogel ke hoeveelheid van Dlandscbe wapentuigen te vereielen Dit alios tag de bevolking met stomme verbasi g aaD ia de meening dat die grooto verfroeatittg vn rykaeigendon op aitdrukkeigken Uat dea keizeni geacbtedde De taatate en meest remetele daad vsa Cortes bij deae gelegsnkeid doet den aun geheel kennen Tsrw l iiiek bes was act de roorbereidaelen tot de tereohlatelliag trad de veldhoor van een enkelen soldaat vergezeld die een stel boeien droeg het vertrek binnen waar UontsBassa over lyn rampspoed tilt na to denken on linschuldigdc den monarch mot een atreng gelaat dat hij de moordüii berolen hud voor welke eyne onderdanen du de doedalraf zonden ondergaan Daarop gelaitte by den soldaat de boeien aan des keiiers beonen te bevestigen en wachtte koeltjes af totdat dit rerriobt waa wssrtia bij eicb kortaf omke rd en de kamar verliet Deze vermetelheid alopg Montezuma mot reritomming bij soheen wezenloos van ontsetting en bood f n weerstand Zijne trouwe dienaren daarentegen betuigden mot tranen hunne deelneming in zijn lut zy namen tijae voeten in hanne banden on staken stnkksn van hunne kleederen tuiaohen zgne enkels en bet ijzer maar konden desniettemin bot yzer oirt omwikkelen dat in dea vorateo hart gedrongen waa Oaderwgl bad de execuUe plaats en atiervon de slachtoffers met A kloekmoedigheid san de Indianen eigen Gedurende hunne vreeselijke foltering vertrokken i geen spier ran hnn gelaat Na de uitvoering van het grAvssme voonis trad Cortez weder bgMontezama binnen nam knieliiode de boeien af en bracht syne verontsofauldigiogen in dat hy genoodzaakt waa geweest hom san zulk ee e atraf te OBderwerpen j terwyl de vorst wiens A enkbrouwfronsen n alecbts eeno week geledön do gèiacho natie sou hebben doen sidderen tasg genoeg waa om zgn tiran voor de bsrkregen vrijheid dank te x I D i Dit was bet ongeboorde gevolg der overmoedigheid vsn Cortn De a rd vsn ons verhaal verbiedt oaa een volledig overzicht der gobeurlflniaeen van dien gedenkwaardigen tijd te geven Het verslag dor bloote feiten sebjfnt eea ropian die alles te boven gaat wat de vruohllMarate vrrlieclding ra uen aohrijver zou kun non uitdenken Wij willeu echter den leser wiens bclsngatelling ongetwyfeld door het medegedeelde in de hoogta mate lal opgewekt zijn berruÜigeu door hem het volgende uittrekael uit Prescotts w rken over de verovering vsn Moxioo wssrasn menig ondsrdesl van dit verhaal ontleend lla in de oigeu woerden van dien schryror mede te deelen DeM gebeurteniaaen behoorun voorzeker tot ODgeboordste welke mon in de gosobiedroUon kan aantreffen Uat een zoo ktoin getal krijgaliedcn sU dat der Spanjaardbn bet paleis van oon maohtig vorat zou binnengekomen zijn zich ran zijn peraoon te midden zyner getrouwen zou hebbeu moeator gemaakf hom sla oen gevangene naar bun kwartier zou hebbon opftevoord dat saf ou zijnen asnechouwo eon zijnor hooge stAstaambtonsren op eene amadolyke vryze zonden hebben tor dood gebracht omdat deze waareobynlijk niet anders dan zyne eigene bevelen bad uitgevoerd en de kroon op dit allea zoudon bebben gezet door den monarch ala een gemeen miad digar in boeion to alaan dat men dit altes sou hebben gedaan niet aan een auffonden gryaaard wiens Ralnkszon onderging maar aan een fierea voral in hot volle bezit dor macht in hot hart t oBt hoofstad waar duizenden en tieod izonddn hem om ringden die o zijn minaten wenk beefden en bnn bloed sla water ton zijnen behoore souden vergoten bebben dat kortom idit atloa door oen handvol avonturiers zon verricht zyn ia e buitensporig en to oQwasrschijnlyk zelfs een roman Eo echter is het do waarheid Orertenkomatig de pr jfetie van Corlez behaalde rsstberadeabeid ea dapperheid de ovsrwinoing Wat do büvolking ook inwendig goroebi mogo hebbtm zij lofïdV hst iiiflt openlijk aan den dag mnar schikte zich langzamorhund eif slap roor Hap in don loop der om stand igbodon totdat do Spejnanhe voldboor ten slotte Over de ontelbare drommf n zyiier vijsndon ha l gezegevierd Hij sette £ jn voet op dea nsk van foretsB e de gm te keizer der Asteken was niets dsn oen werktnig in zijne handen tot bereiking van dit doel Vervolgens tiet bij de oialiggende streek onderzoeken spoorde gond on eilrermijosa np en giif lust nsar rdelgeat oiiten Ie j rnren Terwgl dil werk door sommlgo zijner manschappon onder voorlichting van inlanders vorriobt wrrd liet Cortoa door Montozuma den laat san de ontvsngora geren om oiidor oikorte ran M nsriachtt olda on de voornanroate goWoslen en sle lou Ie bezoo fc n on daar nsmona de kroon rsif Caati ie o ne schatting te heffen Bij do aides vorKamelde om voegde Montezuma een ounoemetyk bedrag uit zijn eigon kaa zoodat het geheel toen hrt in het kwsr tier dor Spanjaariien was orergcbracht volg ms do gOBchiodioh rij vera drie groote hopen vormde 1 o ontzafrgeÜjk dia sehnt reeds ware gaf Mon tezuma zijn lot dVezoD to kennen dst liy niet nog aanzior tijksr wai rN oem dit zoide bij en laat er fn uwe jaarboeken opgoteekeiid worlon Malluche do naam waarmede h ortn alt d toesprak t Int Montozuma bel aan utt meester tan gcaclionke heeft gozondeq WVA