Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1898

Iiitt prorfoeBiotren Dan om cornier érud b richtiin nair het flitaod Ratblio over teuioeD waar zyo B I i i ut GfHOTilIti die zon opnogeo rtroikfllda dsis en viel nn eno 300 naier hooge r ti bg wm tflrtiood een liglt BINNENLAND Naar wg raroemen SHlIeo de loMj rA eu door Dr G J f d Fliar ropr oars KoningiD t boodea id da Grooie Kark te i Ontanbaf bjj galagoobaid ta H M Virjaiidaii 31 Aogavtea na f ad da Keikeiyka Pl btif lteidc Da de Iiihiildigiog 9 Sept raber bet licht tieo bg deD Uitgeirer W A Beecboot te VOnfao lf lil a Aangevangen I Nel TUd van Greenwich l ll n i4 7 81 7 aa ülrecle Spoorwegverbindingen oiel GOUDA Zoi f ens J p8 0OUD4 0TT RDAII visa era ia t I U t SE7 4 H 4 11 1 e e 1 7 e ia e 1 14 I e Ut a 80 4 ia a aa a io a io a i4 a aa a u lo u ii ii a o a t4 a 4S loa lo w ii aa 4 4 t IB 8 38 4 80 4 87 1 04 a io 11 48 a aa 11 81 n ao 18 87 a u 81 7 1a J sa a 40 11 14 11 01 11 47 88 7 io 7 48 a n a OOIIDl UEN R a o vies na U 18 la ia 11 88 8 14 8 48 4 48 4 BS 11 80 e 1 8 t a 7 11 41 1 19 818 11 88 e l ai e e 8 89 II U 4 1 41 8 48 4 18 8 18 8 87 laa 8 84 l ll 7 14 a l7 9 88 9 17 10 14 ii ie Gouda ZetaahulsaaMoerkapelle ZoetoreiaerZiegwaard t Voorburg s Uaaa 8 88 aa M 8 n4 9 48 v aa lo aa io 44 ii 4a 11 88 la aa sHigo 6 4 7 80 7 40 a SS Voorborg 8 68 Zoelenneer Zetwaard e Zeteahuiten Moerkapelle 8 17 Oneda M 7 48 8 08 11 80 o o D I 1 a USTÜtDAM tonde aa u 9 48 10 S7 t u 80 l ll iai 11 11 AmsL W 8 01 9 06 10 86 11 48 1 00 a S7 8 40 10 01 11 87 Anut 0 3 8 80 9 88 10 60 108 818 8 6610 11 U sl au 9 07 10 19 10 87 18 00 18 10 18 18 8 10 8 17 4 88 8 80 8 47 08 86 door lO li 11 14 I 8 SJ f 8 87 7 10 10 84 llja e 1 a 148 14 7 18 8 48 10 8a 10 41 8 8a aa lo ii i a ia ta i it a oa 8 to i oa aja 4 7 9 t io 6Hi ii ïloai ii sa 18 08 I S7 a 8 a aa 4 4a a aa e so 7 6 10 i i w la oa io 84 i ik 11 i ♦ ♦ ff I0 4 e ♦ ♦ sl n l 7 06 8 10 9 08 11 18 8 88 8 48 4 4S 80 7 41 W 7 80 8 a 9 80 11 80 a oa 4 00 8 00 8 88 8 00 V a 7 a oa afaa a ai ImÏ lUo liii aVa ao 7 i ao M 7 aa a ft ï ia 9 a la ta ii io S da iiS MiiMMiaiüiiai wi j a Oe MiDiitar tdd Oorlog beeft aan d commaudaDteo dar korpaaa au ebali fiD dieDiteo bg KabioettjaDubrgviog madagedaeld dat bat den waoich ao Hara Hajeiietl da Kooiagla il dat tar gejageabeid tan nooat krc Terjaardag aan alia militairen Tan den find maebt dia met cachot prOTOOtt politiekamer of arrest ia bet kwartier gbetraft Kga kwgt icbelding ao die etraf worJe ferl eud en dflt aTeneena de gefolgan ran die aa fan reeda froeger opgelegde atraffea moeten woriJen fcwgtgeicboldeD Ouor da afdi eling Onipin ran den R K Onderwyierabond ii in eene rergadering op 24 Aaguitm de Tolgende motie aangenomen Ue aldeelinr o arw ggnde dat de aitikelan Tan den heer Tb redactear an de tljimborgor Koerier c naar aanleiding ran de xaak Jan Trajea en ondarwgientraktenii Dteo Tin eapa griaieoda minachling gatnigen jegrni den onderwgxeraiitand arerder overwegende dat de heer Tb in sgne polemiek itaeda tot pereonalituiteD e iCbeldwDorden tgn toeTincbt neemt aipreakt hare afkenring ait oTer drrgelgke polemiek en bealiiil allen onderwgieri te raraoeken ifoortoan elkao atann aaa de Limbarger Koerier f te ootzegi en toowel door het op eggen Tan bet aboneamanl ala Tan hel erentoaale corraepondentscbap Ale katholieken willen da leden der afd Oalpen mat dode genade pil ataan Toor dn rechten der kerk a e katholiekm betaigan tg bnn diepen eerbied Toor den prieeturhand ali katholieken betreareo ig echter ook de wgae wMirop da heer Tb polemiieari daar aljo cherpe toon cgne hatelgke pereonuliteit n ÜDe BohaldwoordeD liermiiut doen deaken HB dan tredeatiohtenden rerkondiger tan Ooda woord ff Gemengde Berichten uk Sehefaningen wordt aan da aN R Ct e gemald Gieter verjaarde aldaar tegi lgk mat Koningin Wilbelmina Adritna Cornelia Kog Het eigenaardige is daarl g aeker dat dit meinje niet alleen op denteltdeo dag maar ook op betaeltde uur geboren werd ali Hare Majueteit Naar wg Ternamen aal aan deae ScheveningHhe jonge doobtei een meiije nit ten Tiaichermtand de eer te benrt Tallen om op 9 Sepl bg aankomit tan H M aan het lalion tan de Htaatiepoor den aerat n bloemenniker aan da Koningin aan te biaden 10 8 11 41 8 40 l a ci Ooada Uoordreol Kiauwarkeri Oapalla lUllerdam 10 7 7 7 B9 7 4 7 l IM a aa a a u I a aa 4 41 4 58 1 04 a li a i7 Bettardani apalle Nlauwerkerk Moordreoht etda 8 80 8 41 l ll 9 08 a oa 7 80 7 4 7 88 8 07 aja 7 sa a io 84 7 18 a aa a t 8 7 1 8 10 8 88 8 48 8 08 Uoada Oudaw Ifoard Utreebt 7 04 7 4B aono UlreBhl I 88 3 7 4S 8 87 49 9 00 Woerdeli 8 49 8 81 l 0 9 taOudew 8 14 Ooudai Toen eergiiteraTond een dame te Rotterdam uit d n Paröaoben trein lUpte tag ig dat bau fluweolen benra welke aan baar ceintnur waa beTealigd open atond Vermist wordt een winelbrief Tan f 5000 Z had In dan trein een bejaarde dame alt reiigewllin gehad Da 34TaorMuiaUatatlu odenUAmeUidtm hebben ïich onderling Trrbonden lot bet volgende Het berekenen taa min taai dobbel tifial tan 2 tot en met 10 September Rgdeo tmn Joliter en kantoren leven gewoon tari Niet rgdeo op de aTonden tan illnminatie tnorwark en lichiatoet Tan dee atondt 4 nnr brfaal nor doktere en geestelgken Wie deae bepalingen oTarachrgdt terbeurt eea boete Tan 1 2iO die ten gonla lal komen un liefdadige intlellingea De beer Kraenapoltky t Amaterdam ipaakt aaneUlten om in tgn groote iorieh ing 2000 meoeefaen tegalgk tan et n en drinken te Tooriivn te den lofTelgk te ontalaan eo door tonrniqnati nieawi gatten binnen te laten loo ang de Toorraad plaatien itre l Hg tal ig I büjarli bandelooi liten mak n en inr eb ten toor tafeli In de biljartiaal knnn n op die wg naar achatting 350 perae an geborgen worden en bediend nit een apeciale eng ameeren tapinricbting daaroaaet waer bel gde broodjen bg doiaanden lallen bereid worden en koppen koffie bg honderden getMt Mgt het eflbid t Under hel opaehrift Beo tchoaltergadpriag rerfaaalt De Tgd f De heer A i het boofd der tcbool de heerea B C D en ign onderwgiera De beer A Baerro er iaberirbtonttaogeo Tan de feeatcommieai dat er eeoige taa jei limonade inlIeD betorgd worden teneinde 4ê kinderen te onthalen Maar hoe nll n g nn aan glaim komen Ik won Toerttellan ieder kind 1 cint te laten meebrengen om glazen te bnren De heer B Het gaat toch niet nn de kinderen op koeten te jtfan ali men ie l tracteeren Laat one er maar orer etemmen Het looritel tan het boofd wordt Terworpen Da boer A Dan atal ik toor dat g onder elkander de boar belalen Na korte diecuieie wordt dat Toorttal to worpen De beer A Wg hebben nog geld in k t Ik atel Toor dat ertoor te gebruiken De beer C Dat geld ia toor aeboolwaudelingen Maar laat ona maar etemmen Dat tooritol wordt Torworpen De beer A i De kinderen kunnen Iflch niet uit bet kraantji drinken Zou bxt n et goed lüo aan da feeatc mmiiiie de noodig glaten te ragen De beer B Die heeren weten toch ook dat er glaten noodig ign Ik ton er aiet TOOI itjn Hear laten wij itemmee Het tooritel wordt eerworpeo De beer A Dan atal ik toot aan da teeitommiHie te baiicblen dat wg de limonnde niet kunnen Tardeelan en te due lierer met ontnngan Na langdurige dieenaeia in it mming gebracht au ttrworpeo De heer A Jj betren I dan bigft ar niete andere orer dan dat ik nit mgn tak de glnian ba r Daar tal toch nieta tegen tgn De heer D Zeker ben Ik daarlegan 1 Wg moeten ar OTer itemmen £ r mag aan onze achool nieta gebenren dat niet met meerderheid tan etemmen ia goedgetooden Wil n bel Tooralel in omtraag brengen In omtraag gebracht wordt bet tooralel terworpen De beer A Nieta meer aan de orde ignde wordt de te gadering getloten Hiitoriteb u n la u 11 11 ll St t 11 41 s 11 11 81 a ii a ia lO lB lo aa lo aa 10 48 i 4a a 47 10 18 9 48 10 11 10 17 lo sa 10 48 10 64 11 87 11 87 18 01 10 18 9 0S ATillEH Do corroepondenl der N tt Ct te BaUTin aeint onder degtoekaning ttn gisteren i De troepn tan kolonel Van Hmitaa en oTante Willemt tgn te Segli li aggakaad Alleen de erralru beieikiea Tangach en oatraoetlen daarbg weinig legenitand Oemar Tisebtta naar de Weetknal Da oorreapondant an het Handalablad te Bataiia aeiut en giaterea Ven Hentn bereikte Tangseb na een bewonderenaweardigeo mar eb Er werd baa t lieaa leg nitand ontmoet eo de notonookwam eergitterrn te Segli terng Oemar is naar de We tkn t ont napt Hat blad teekent bierbij aan Tang eh is raadt eit torige berichten bekend Het leek toea ni gemaltkelgk bereikbaar en bigkbaar ia dan ooli ditmaal bijzonder tee overleg noodig geweeat om er te komen Dat 0 mar naer de Wesiknet ii ontsnapt tal betreurd wo den dour degenen die er teel eau hrcfaten dat Oema sgepaktff zal worden Ons Igkt het in ds eerste plna ieta dat wel te terwacbten wat en in de tweede plaats een ondubbeliinnig teken eau ons saccea op de Ooatkiiat Oemar kan het daar biykbaai niet meer boaden en zgu prestige dat bg treemduling in die streken nitslaitend moest ootleenen aan tüu daden tal na wel naar de maan zgn Thans hebben wg hem weer in ayn ei en tand up zgn oude errein STADSNIEUWS GOUDA 1 September 1898 Namens H M de Koningin Moeder ontving de Bargemeester gisieren toor de algemeene armen deter gemeente de Tontelgke gift tan l 00 Bg koninklijke besloiten tan 31 Augustus IW zijn o a benoemd commandeur in de erde tan den Neder and ebeo liCeow T P Virulj lid van de Ëerate Kamer der Staten 3enaraal Tut ridder in de orde tan Oranje Natsan Jhr C W ton Weiier ontranger der directe belaatingen intoerracbtanenaocgaten teGonda De eere medaille tan Oranje Naasan in bront it Terleend aan J A de Peer werkman in de wgnvAak Tan de firma Roett Tan der Hoop en Co en aecretarit boekhouder Tan bet fonds ProTidentia alhier 9 koninklijk besluit il o a aan den heer Jao tto d r Meer gep kap de rang terlsend tan majoor vjEaboi Door den B K VSkaboad tfd Gouda werd gisteren bet volgend ftelegram aan H H de Koniugin gezonden Aan Ilara Majesteit Koningia WILBELMINA Namens de afdeeiing Gouda tab deu Ned Roomsch Katb Volkabond breng ik Uwe Msieateit op dea n gewiebtigen dag eerb edig bnide fl DRINK Seeretari Da J C Oeelbnijien pradikaot bg deEreng Luth Gemeente alhier hoopt 7 September den dag ie berdenken waarop hg vóór 2 5 jaar tot de eTangaliebedieoing werd toegelaten Aan tat postkantoor Ie Gouds en dedaar onder te eorteerende hulpkaotoren werd gedurende de maand Augustus 1898inde Rgk poatapaarbank ingelegd f 16187 97 tiragbet al I 9791 Het ïlaatfte door dat kantoor uitgegoTen boekje draagt bet nummer 6305 1 40 Lio i sa t io a io 8 41 oa 1 44 1 14 a oi a oa a i4 ll oa 4 01 4 84 B 4C 8 40 1 88 1 41 1 18 a aa B I7 4 88 4 80 4 88 8 04 i ia 8 14 4 08 4 87 Da groota dag ia gapatieard H M Koningin Wilbelmina heelt de regeering aanTBsrd Goada heeft deie gawiebtige gabeurt nit op waardige wgte geTierd Wg willen in t kor den loop dar feeetelgkhi den nagaan Dea morgens ten 7 uur werd de rateille geslagen r bet Haroiiiee bg date gelegsobóti wie het mnrakkorpt dar dd eehuttfrg creiieaas tan de partü Van 7 8 uur werd hei carillon bespeeld ea tan 8 9 anr deed het mniiekkorpa eea rondgang door de gemeente aa gaf op eeoiae plaatwn e nlge nummers ten be t Ten 8 uur had in de H K Kerk op de Goawe en ten 8i nar in die op de Kleiweg de godadien tige wgdlog tan dtie ontergeieIgken feett Ing plast Tea 9i nor werd dit berdaeht in deoeeriga kerken dezer gemeent Ten 12 nar bad op de Harkt de Parade plaaU Tan de dd achntterg die parade werd ecommsndeerd door kap J Oümar da troepen werden geicspecteerd door da beide eommae dauten ea in bijiyn Tan Burgemeester en Wethouders Na afloop daarTaa werd op het plein der Kazerne een Wilhalmina boom geplaatat De kommandant tan het hier in garnitoen liggend bataillon ean bel 4e reg infanterie sprak daarbij het Tolgende H H Oenoodigden OSeieren Oaderofficierea Knrporsa a Hoorablazers en S ildaten Een enkel woord tot inleiding yso d pl chtigheid die oot heden tamenbrengt Zoo eten keerden we terng tan de grooie Parade gebonden ingatolgs Garniioentordar ter gelegenheid tan den terjavdag ran H ƒ onze geëerbiedigde Koningin Is dit eene gewone plechtigheid op een de geiyken dag beden bad zg eene meer dan gewone beteekenit Heden toch ia het de achttiende erjaardag tan de laatst telg nit het doorlorbtige starabais tan Oranj Nassau onze geliefde Koningin Wilbelmina dochter Tan wglen Z M Willem III Koning der Nederlanden en tan Koningin Emma princes tan WaldeckPyrmont Tot heden onder Toogdg Ttn bare moeder aaiitaardt tg thans ingcTolge de bepalingen nn da Groadwat teil de regeerlng tan bel Koninkrgk Dit feest tertult bet o ergroote deel der natie met oprechte blgdachap en taker oiet het mioet den maooen tan bet Leger waarvan da a cbiedeuis too uaow tarbooden ia met die tan bet Qnis Oianje Nssian All uiting vnn de eerbiedige hnlde die we wanacben te brengen aan B H de Kpaingip en de trengde dia ons bezielt bg hal nglgk feest barer iroonsbestgging weasclien we een bigveod aandenken in bet leven Ie roepen en daartoe een jonge Linde te plantea Toor welken daad door ons de Tolgende Oorkondes ie opgemaakt KAZERNETEBEKIN te GOUDA Op heden den Een en dartigelen Angnstua tan het jaar 1800 tobt en negentig is door het alhier ia garnizoen liggende 5e Bataljon tan het 4de Regiment Infanterie Commandant de Uajoor P W tan de Velde en in tegenwoordigheid tan den Heer Officier eau Gezondheid te klasse J H Teeli ig Cbtf ttn het Militair Boipititl den Heer Borgeme eier R L Martens en het Dagalgkach Beetanr der Gemeente al mede de Officieren der dientldoendo Scbatter j a hier waarnenend Com mandaat de Kapitein A tan Reedt Dortltnd ter eere tan en ter berinneiing aan de Troont bestgging tan Hare Majesteit Koningin 1 80 a t a aa 10 04 lo ia 1 IJ e 10 11 10 18 lo ai lo ia 10 114 ie t4 11 a oa 8 09 A 8 48 a rt 7 88 17 8 17 B S4 8 41 B 4T a 1 87 9 47 9 U 10 01 IJO 10 07 7 48 7 88 14 8 18 8 18 8 84 8 84 10 10 89 ll TO 10 18 io ai 10 88 9 11 10 88 11 8 9 n 44 10 08 a ao a ia a ia a ao sa 1 80 7 10 7 18 9 88 9 84 9 48 9 89 8 88 10 1 7 4 9 4 lO O lil WILHELMINA ala Koningin dar Nederlanden dei boom sTylia plaotyphjilta geplant en danrntn dan naam gegeven tan sKoninnln Wilbelmina Linde I ignde ttn drie pleohllge bandelintt data oorkondt opgemttkt an ttn den woital van den boom ncrrgelegd En nu staat te daar de Lindeboom onzeKoningin Wilhdminalinde De dagbladen melden ü telkena d t bg de gawiebtige gebeortenie tan da troonabeatgging van a M Koningia Wilhelmint als Vorstin der Nederlanden op tal tan plaateen in oo dietbaar Vaderland bet planten ven benk ot linde eene ailing is der fee4tvreagd die hel f NederUsdwihe volk allerisege berielt docb oor telen uwer tal bel niet oteibodig zgn bet tinnebeeld tao dete plechtigkeid met een enkel woord nader toe t lichten Dete romerliude a waartan de hier goplanle een nog twakke iproit is behoori tot ome schoonate wondboomen ondorKheidt tifli door baar f raaf gewelide bladetkroon groeit lOel bereikt een hoogeu ouderdom en berbt haar wortel diep in den Vaderlandecheu bodem etaaals de Oranje stam zieb vtitgetet beeft in de harten van het Nederlandsebe olk Dit is de tinnebeeldige overeenkomst ta scheo eoct Vorsteobuis en dete bij uitstek Hollandachen booms en eten ala ik bg het plinten van deze Jjiode da hartgrondige w aicb ui apreek dat onze Wilbelinina Linde in kracht en achoonbeid tot ollen waadnm zalop ioeien etenzoo koesteren wg allen bier verzttneld den vurigeu wen eb dat oote jonge K niogin Wilbelmina zich zal onti ikkelen 10 kracht eo acbooitbeid ten tegen van ons Vaderland tot aieraad van ons volk In naam der eerbiedige liefde die wy aU n oote Koningin toedragen noodig ik uit met mg bet boofd te ontblooten en met een driewerf Hoetei I uit te roepen Lave de Koningin I Hoeaeel Hoezee Hoetee En no rual op mg nog de aaageutme taak hnlde te lirengen aan H M de Koninginmoed r en Haar een woord van innifien dank te brengen die roet toovee liefde ea zorg de jonge Koningia Toor ons opvoedde en haar mat zooteal beleid deed voorbereiden voor de raoeilgke taak die baar wueht Dat Gods tegen hierop ruste 1 en nu nog eens met mg bet hoofd ontbloot en uil volle borst met mg uitgeroepen Leve de Keninain moeder Hoeaeel Hoetae Hoetee 1 Ook by dete gelegenheid verleende da muziek dar dd achnttery bare dieoiten Ban keurig aanzien had de Markt tegen twee aur toen circa 20 X kiuderen in fee tdoi gereed atondeu om eanige li deren ter eere van H M de Koningin on de KoninginRegentes te doen booren De eerate drie uunimeiH ouder leiding tan deu beer Areola alaagden uttitekend Hiorfip volgde een lied gedirigeerd door d n eornpon at den beer Bonman dat een teer gnnatigen indruk meakte Tbani vo gda Oouda s Heiltang van den elfden componist Menigeen v rkeerde in tpanning omtrent den afloop van dit stok En geou vlonder Qm talk eea ingewikkt ld stak na betrekke lyk weinig oefening uit te voeren moet men tact en mned betitten Da heer Bonman heeft voldoening van rgn ZAaren arbeid met aan dacht en waardiering werd liet s iik door het pobliok gevolgd Bet gedeelte voor kinderkoor mankte een machlig n indruk torwijl bet slot teer zeker ptkte Van harte weoichen wy dan beer Bonman too ook den heer Arentt die met zqn muiiekcorps toor een flinke be geleiding aorgde geluk met hit succes door beo behaald en zeker waren da laawerkranten den heer Boumtn aangeboden door den beer i t Weelden pres tan Gouda s Mannenkoor en dan heer Arentz door den beer t d Hoeven pre der Chr Zaogvereenigiog sCresceodot ten volle verdiend eu gegund Bg de uitvoering van Gouda i Hei tang baddeo drie vereenigii gen tec opluieteiing hare vaandelwacbt afgevaardigd n l de BietielatratereenigingsOndorliugHglpbetoonc de achoanmakeravereeoiging sHelp B eelvene en de R K Volkihond Een teer achoon nummer van het feestprogramma waa bet Orgelconcert dat door den bear Spaanderman om zeven oren in de Groote Kerk gegeven werd Zonder profeet te zijn kou men gernit toorapellan dat dit veel publiek tot trekken Zelden hebben wg de St Jan too vol getien Watr eciiter medewerking ii toegetegd door irrj Anna C Bchoil en den beer Jacqnta Uilus moet teel belaugitelling weten Haerlgkvielac to genieUn toowel bg tang als ipel Overbeerlgk vonden wg tan mej Schnijl hel nummer Onze Vader io het laatste deel biervan kwam da prachtige altsten tot haar volle recht sMgn Land geiongen door den beer ürlnt bracht bet pablie t a in verrukkiBg dat een stormachtig apt lans lotbarstte wanjieer man platU an gewoante in aanmerking neemt bewglt dit toldoendt welk saccea de hear Urius behaalde De drie nummera dia aej Scbngl later gaf ptkta too dat haar ook krachtig bnlda werd gebracht Voornl het latUte deel van nummer twee tWat tt leggen waar bg het apreken over da klokken de begeleiding 00 ichoan wta viel bgtondar in den imatk De kente dar liefaren en de telcnttolle wijtc ntroptij nan vnorgedragen moeatea dan gawtdrifi opwekken en de feeiteljike lemming van bal publiek lOltuogen Wat de heer Speandermtu ten geboore gaf wta weder teer schoon De variatiën over het Wien Neerinndaeh bloed a vooral het oaraillonnnramer waren prachtig De ouverture Tanobanser door onzen stadge oot den heer W Kerper voor ergel tier bandig bewerkt ia keurig geaet en werd door de heeren Spaanderman en Bonaekanp schoon nitgetoerd oor slot nummer tonden wy haar wel wat lang Gaarne brengen wg onz n dank aan den heer Spsanderman die ons oogenbltkhen beaorgd beeft die zeker Int de aehoonate tan d o geheelen fewtdag moetao gerekend worden Ten 4 our werd een bloemen corto gehouden met tersienie rgwielen Bad da optocht des middagi nog al wat tan den sterkeu wind te Igden daa ttouds slaagde die uitstekend teer fraai ertierde rijwielen eu coetnmet vieli n daarbg op te merken Na afloop van den avond optocht werden in de Sociëteit sOdi Genoegen door den voor 1 litter der feeelcommietie de prgzen nitgere kt toooli die door Je jorj beataande oil do hb E M ood te Ameterdam E P Ehule te 1 Hage en G J Kooppera te utrecht waren voorgesteld en wel Voor Fraaist versierde damee rgwielen Ie prys mej Schinkel 2e prgs mej ilooftman 3e prg mej C de llogler 4e prijs mej M W van Kekem 2o 4e prg mej J C de Rugter Fra vlst vrrsierde beeren rgwielen te prg de heer Maarschalk 2e prijs de heer C Bier 3e prgs de heer T Boon 4e prijsde bfer Maitin 2i 4e prgs de heer J Bi ping Fraaiste demee costnom Ie prgs mej Schinkel 2o prys mej Boon Fraaist heeren costonm Ie prgs de beer Maarschalk 2o prgi de hoor Korte Fraiiist versierde meervoudige maobine Ie prgs de hoer Poortman 2 prijs de heer Spit Fraaist verlichte rgwiflen Ie i rga de heer Spit 2e prija de heer van Disie 3a prijs de heer Poortman 4e prgs da heer Verhoef 2e 4e prijs mej Rwartaenburg Voor de mtchine m t het grootal aantal zltplaalsen wis nog een prys toegekend die door den heer do Rugter c e werd b honid Nt do prgiuildeeling bracht de voorzitter der fee tcommieaie een woord van hulde ftsu de snbcommissie voor het oorao de adviseurs der sobiommissie Da heer Pnortiuan brafhi oen woord tan hulde aan de politie vo r de zoo nitttekeode vervulling van haren moeielgkeo laak en er Kocht den vo rzitter tan do feestcnmniisaie dea dank te betoii eo van alle deelnemers tan bet corso en dieo over te brengei De muziekvereeniging Harmonie tui terde bet bloemeucorto op Van 9 11 nnr gaf bet muiiekcorps der dd Sohutterg een nittoering op de M rkt Gaarue brengeo wy hierbg eea woord tan hnlde aan dit corps dat gieter n een zwue taak gehtd heeft waartan bat zich nitstekeud gekweleu beeft Zooala gewoonlgk werd het feest gesloten met een vuurwerk dat flink gaalaagd moet heeten Vooral de Itatite nummers bet beeld der koningia en de leus Oranje boven waren teer mooi Na het viMrwerk bleven veloa nog eenigen tgd gezellig bgeen Ten I otte kunnen wg constateeren dat hvt f ist in Gouda onilanka de bangevoonpellmgan van zwarlgalligen eu de vrees van peiiimiiten nititekecd go aagd ia Den geheelen dag heerwchte een pnttige goeai wanklanken verden uiet vernomeu eo gaarne brengen wy buide en dank aan de commiaiie die da orgaoiaatie op zich genomen had en lich zoo uitatekeud ven l are moeilgke taak gekweten beeft Ofachooo van de versiering der stad geea groote terwachtiag bestond konden wy al spoedig bemerken dat vele buurten baar best gedaan hadden om Gondi een recht feeatelgk aanzien Ie ge en Wie b v een kgkje ging nemeu in de Doeleeteeg kon daar een eerepoort en een fraai park tien de Waleiteeg en de Spieringstrtat bleven niet achter de Haten met haar illaminttie hing de Gouwe met haar gedecoreerde tiïcbbanken de Tarfmarkt met een versierd scbip de Korte en Lange Tiendeweg met eerepoorten eu guiilandes de Korte en Langs Groenendaal en nog meer te teel om te vermelden alle zagen ar keurig uit VericbiUende aeriugdoenden en ptrticn ioron hadden binnen of aan de buiten ook fraaie veraiaiiagan aatgebracbt vooral die van de firma A Dam trok bijiondor de taudaobt Bg gelegenheid tan de feeitelgkbeden wat bg den hear L C de LANG Markt alhier of den voorgevel een Amerikatnsch orgel geplaatst waarop drie vlaggetjes stonden twee Nationaal en aan BulltDdtcb Onder het orgel prgkie de AnerikannMba vlag e onder deze weer een Hollandicho tUg Eea paar warme Oranje klanten tonden kan deu Heer de Lang bet volgende wbrgven Mijnbeer Met leedwezen hebben wij getien dat by U de Amerikaanscho vlag boven de Naerlandacba hani t Dat kunaeu wij a a oprechte Hi 1landache Jougeoe met dulden Daarom teraneken wg U viiendelgk dese ergisiing voo mogelgk te veran eren In afwachting noemen wg ona een paar oprechte HOLLANDSCHE JONGENS Daar geen adres was opgegevea deponeerde da beer de LANG in tgn étalage het volgeu e antwoord 1 Aan seen patr oprechte nOLLANDSCHE JONGENS Bravo I Jongeiis De H i Isadsehe visg boven Oaen Ametikaansche Maar bcbt Oe wel goed gekeken Boten de Aiuerikaansehe vlag hangt de llollandscha en nog eel twee met de Oraejetlag er bg Maar ge tofgt me misschien grappig tea Zn yu tro klom en zoo hoog i at wo ze niet kunnen zien t Brtto I Jongena Ik moet htttelgk om jelai lachen ej geef je gelgk Welnn ik tal mgn geachten BovenBaurman permiitie vrsg n om die Uotlandscho vlag want dat it Zgu Eds eigendom op de plaste van mgne Aiuerikaansche te mogen hangen en dete ondi r dan hangt een flinkere Hollander boven dien kloeken Ainonksan Holland en Oranje hoven Hoezee Dag Jongens Wordt flinke Hollanduhe Mannen Ja trind L C de I ANG Wie durlt nu nog beweren dat door de aderen tnii Gnnda a bergers geen warm Oranjehiced stroomt Heden morgen werd aanbesteed het vernieuwtu der brug in iiet Draafpad in 2 perooelen Ingeschreven werd door a b W Bokhüten Gioda 821 i C W di n8Red Stolwgkersl V3 510 f3580 D Amest Ooiida 3840 3720 J J Duym 364 L 8 1800 H J Nedeihor l Ooads 3643 8893T V Loeowen Waddiezt 3057 3857 W A Vorbrnggen Wad dinxteen 3683 G t ülterloo Waddinzt 3700 3900 M Verzijl 8727 3897 loh Vermeer H kondorp 3749 3844B t d Rorg Waddinit 3867 Corn Joh Kool Gonda 3877 4199 W Kraan Lange Ruige Weid 3883 8940 A Grendel en Co Gouda 3900 4225 KampEii i d IJaazi De gemeenteraad alhier krelt eene verordening op het venten vaatgailsld Aan het Verilag vtn den toettand der Oemeente Gouda orer 1897 onlleenoa wg hst volgende Armwezen Da toeitand vtn het trniweien wta ook dit jur weder gunstig Het grtti bedeelden wis bgnt gelgk ton dat vtn t jttr te voren De getondbeidatoe tend was gunstig Instellingen door of tan wegede Gemeente beheerd of gesuhatdifi irrl Onder deze intteltingen moeten de hierna genoemde worden geraogiohikt Ie Het Burgerlgk Armbastanc dat onderilsnd verleende onafgebroken aan 34 huisgezinnen en ttn 22 afzonderlijk levende personen tgdetgk aan 57 huiagetinnon en 35 afzon derlgk levende personen Aan 820 hniiiazinnen en 153 aftorderlgk lerende personen werd kosteloos genees en heelkundige halp verleend Tot verkryging van ver oaknndige hulp werden aan 67 vrouwen onder welke 2 ongehuwde couaenlen afgegeven De nitgaven voor eetwaren brood en brandiloffea waron inta hooger als een gevolg vtn den atnnemiogsprya De nitgaven aan b deeliog in geld waren minder dan in het vorige jaar doordien gednrende den loop van het jaar eeniga bejaarde lieden die geregeld werden bedeeld overleden De dnarz am beilealden ontvingen onder stenning in geld de meesten bovendieo brood en tgdens de wintermaanden soep en turf De nitgaven toor toeding nachtterblgf en reisgeld aan doortrekkende vreendetingen door tusschenkomst au de Politie verttrelft waren bgna gelgk aan die van het vorige jtar Aan bestediogskosten van personen iu het Ne4erlandtche Gaathnia voor ooglgderi ta UtracU en agent gaheela opnama Ttn paraonen in d Warkinricbling alhier werd aaBBatlnIpk minder nitgeget n dan ie bet vorige jaar Ook de kostea Ttu nitbeetnling nu kinderea ea Molöapeade getellrn bedroegen minder din iu 1896 Het getal deelntnera in het fonds van de Varaeniging van Werklieden was kleiner dan in het vorige jaar Door 277 personen werd in obracbt f 3067 25 tegen f 3425 70 in 1896 Er werd dus f 358 45 minder ingebraebl Met het verstrekken van oaraebolten ep en ioenen van de Land en Zeemtohi wttrvto bet bedrag iele hocger was dan in het vorige jaar wordt geregeld vo rtgegatn Klaofatan van rrmen over geaeaekundige behand ling kwamen met in Hel College van bet Burgerlgk Arrbeetnor onderging gaena verandering 2e Het Vereenigd Weet en j lemoe a nierahois Bg den aanvang van bet jaar bevonden zich in hel Oetlicht 81 kinderen In den loop van hel jatr werden 4 weezen opgenomen 3 kinderen verlieten teugavolte van h t bereiken van den bepaalden leeltml het gaaiichf en 2 ovarleilen zoadat sich op het einde van het jur 80 verpleegden in hel Gesticht bevonden De getondbeidaloestand was over het algemeen zeer gunstig Van het Kbool en gadtdien tnnderwys werd geiroow gebruik gemaakt De resultaten waren bevredigend Het gedrag der verpleejplad gil eene enkele uitgetonderd geene aanleiding tol klagen Eea jongen moest weg ns vonrlilnrand wangedrag in het gaiiichl 1 NcJetlandaah Mettraj geplaatat worden De voeding waa teer goed De goboowen alsmeile de kleading en liggingatukkeo b a vinden tich in goeden loeatanil De mei jesmoeder Mej II Mnllaart verkreeg op haar vertoek eervol ont lag la hare plaata werd bencemd Mej A Bitioendgk Naar sanleiding ttn het Koninklgk betoek tan de gemeente werd op Zondag 25 April een feeslmasllgd voor de weatan aangericht In de Colleges van Regenten en llegenteeaen ontstonden geene vacttuien Wordt Vervolgd BargarlUks Sttnd GEBOREN i 27 Aug Mariinns ouders W Patrer an J A van Leeuwen 28 Johanna Wilbelmina ondera A Coomanien A VermeH Jacob ondara D Vermeil en A van dar Hor t 9 Eliwbeth oodrri A Berendsen en J Koogmto Juhtnnes Wilbelraoa ouden B J vtn Rtag en A M M icboaten 30vFianeiscu ouden A 8 N dan Htantan F C Relerink OVERLEDEN 26 Aug J M J van den Brrg 4 m 28 O van den Uéig 4 m G H Keog 2 w 29 S Lird tt 74 j 31 J Alphaotar 58 j HARB TBBRIOHTKII QoUda I September 1998 Do ruime aanvoer sii gransn tond tot onderausndo proton koopert Tnrwei Jsrige Zoeuwe i 60 k l tu Niaave dito 8 4 1 40 UiBilore dito 7 0li 7 90 Af ijlienae i I üliler fJli LNieuire Z KogK 4 an i J 1 11 l iililor 4 a6 4 50 lialtenUDilsfltio per 70 kilogram jl Oeral I N Winter 4 60 i 4 7 Zoner 4 10 i f 4 60 Cbev lHer 5 80 i 8 Hsvor por beet 9 eo i 8 90 per 100 kilo 7 e 7 10 lloneepiiisili Inl ndseb S 8 O lluitenlendache k Ksatrl J il 7 611 Ksrweto il 10 76 i 11 26 per 40 Kilo Koulisad 1 i S iiO Krwien 1 Kookerwlen jl Kiel kokende l uileiiUml lia voererwlBo per 00 Kiloi Hoanani llnlira boonen il Wille boon k f Daivenboolien 4 t PMriloiibooneo i M i per 100 Kiloi Itonie Auarikaansohe f 4 fl0 4 70 rioousutiii 6 76 k a OHoass I i 6 60 liilandsehe mesUng i VzEMAKKT Melkvee sanvoer en hsodel geene beleekenis Vetts varkens redel aaareer hen del tr arel 18 ii 80 et er half KG Iliigan tooi Knffelsod redel sanvoer handel ustif U ï 17 cl per kalf KO Magere biggen oe W aan voer lisnilol beter 0 70 k 1 00 por aek Vette sohsnen Roede aanvoer bsndel malix il 14 I 82 Wei Arainerea sanvoer hendel i Nuchtere kiltere es ine ssnvoer hsedel vrijwel 7 19 Fokkslverea 8 n 14 Oraskalteren goede santoer hnadal minder ia if 88 Aangetoerd 140 partyea kasa Hamlel aaül lo 4ual 14 f aa Ie qual 19 4 8 Zwaardere 8 4 MoonlHollandsehe Boter goede saavoer handel aHoopead Goeboler 1 8Ü 110 Weiboler 0 90 il 1 10 per Kilo