Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1898

OUD k k ll TtlD4li HHula M 8 14 8 48 10 17 4 11 80 T 81 88 It U U ürnat W 8 01 8 08 10 8 18 48 8 00 8 87 8 40 lO Ot 1187 Amat 0 8 80 8 88 lOJtO 108 818 8 8810 18 11 41 eo IDi UTElOHI i Nn 1 Uanda t iO 8 88 6 84 7 18 7 18 8 14 V 07 10 18 10 7 18 00 18 10 18 13 8 80 8 17 4 88 8 80 8 47 08 18 1 18 doar 10 11 Oudew 8 88 t 8 f HU t 8 87 8 87 7 10 10 84 Woerd 48 7 8 f 8 10 11 88 18 87 8 48 1 84 8 48 8 84 7 18 8 4810 88 10 41 UtreakI 8 08 7 04 7 48 88 8 8 B 10 81 11 48 18 88 1 8t 8 08 8 80 8 04 8 88 4 7 8 10 1 H lt TjSSr 88 8 88 7 45 8 87 8 4 9 00 8 80 KI K 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 88 W 4 48 88 8 80 8 88 7 88 O 10 08 10 84 Woenlea 48 8 88 8 08 1 18 10 88 Il 1 S4 8 47 4 1 8 0 7 18 8 10 8 81 10 8 üadew 8 14 10 48 a 4 84 Ooada 8 87 8 08 8 8 8 88 10 8 11 10 18 11 8 1 0 8 40 4 87 80 8 7 7 8Ï 8 88 8 48 8 11 4 11 10 via 1 0 8 7 08 8 10 8 08 11 18 8 88 8 48 t 4 80 T 4 4 Ia W 7 8 8 18 8 80 11 80 S 08 4 00 8 00 8 888 00 10 0 8 M 8 18 10 M 18 81 8 8 4 47 8 48 7 48 8 4 V 1 Jniohi biftr to irbeogd tebtna To met Iwfdd n earbeioon Sohooobeid Jcagd Beratligbedw De EiiDToud TBD een Hef gemoed Ugke Deogden reine Zedea Zgn heer lyf en eere toei Zalk eea btoed doontroomi bur ederea All zicb nooit fer K cboea leat Bloed fan Bidderlgke Vftdereo Vorrieo Ueldeo groot vao dend to bet diepit bun banen t T o Hur ten zegen ooi tot bet Lei en voorbeeld bur gegeten Door een Movder zooder feil Dftt y U liefbeeft zegKeo de oogen Die £ 0 rrieodfllyk tot o kf 6rt Leed lersicbten treoen drognn Heeft bMr jonkhvid Troeg geleerd Allfli Toor baer Vulk ie wezen Beide in toonpoed en ia imai t Uwt op beer geUat te lezen AU de wenicb vftn beet bair bart Hy die bofeu luebt en wolken Troont ali aller ichefMlen lieer Heer tbo Voratoo en rao Volken Zie beeoberRiend op baar neer Rek haar dageu ipaar baar kracbtAO Qoef baar wÜHbeid ityt baar mood En omring m t troawe wachten Die 200 troDW ut ego ali goed Van wege H M de Kuoiogin Moeder ontTing de borgemeMtwr tno Schiedam een bedrag van f 250 ter uitieiktog onder de uigemeene ftraiaa Van wege H M de Kooiogiii Weduwe ii ook aio den burgemeester fan Zntpben een gift g onden ten behoeTo der algemi etie armen De Haagicbe oorreepondeot ran de Zolph Ct vertelt bet rolgende Een kleii ambtenaartje onlviog een perioootyke toa aagnkaart lOor de Nieawe K rk ie Amnterdaiu met een bgkaart die hg uair goedvinden kon iurulteo liet mannrtie dat er in bet guheel niet op gerekend had wai uatuurlyk zter in zgn cbik en vertelde aan iedereen die bet booren wilde welke eer h m wai te beurt gevillso 1 ipoedig kreeg bg van e n rgk rent oier ffèa aaubod om ijjn bgkaart oor f 100 te orkoopen en zoo geiobivdde Maar een dag later bleek bet dat ditkiarteaaaut ea verkeord adrei waren beaorgd eo dil ie beitemd wtren voor een naamgenoot die ia Deo üaag een booge politie bekleedt Maar de ratiieoier wai evenmin r d om z o kaart ti de aabfceriaar om igD geld af te itaaa Laatitgeooemde vroeg dviei van een advorait die vnrkisarde dat bg zeUi niet verplicht w i tyn perioonigke kaart weer af te liiao waot d t naam eo wounplaaia op d koarl goid vermeld itoode Men leeak io bet UaDdel blad € £ onzer leien ion bet zeer eigenaardig vAoden indien ainttafiadt n Dmidig op bet oogiMiblik dat H M de Konioglo den eed op da Qroodwet aflegt alle torenklokken door gebwl Nederland te gelgker tyd begoaoed te liidin opdat bet gebeele rolk te lameo dat t ewicbtig oogeublik gedenke liet il zeker een goed deokbeald dat ga makktiyk ware io vervolleD winoeer bier te lande ali ïo Duittcbland tjéobaid van tgdc beitood AD all uit bet ceotrul pMtkaotoor tveoali te Dertgn eiken ooiiteod aan alle poit kanioren in bet Rgk wg mecnea te 8 oor de juiite tgd werd aangekondigd Gouda SSaTaahuiiei Moerkapella ZoatemaarZegwaard Taoiburg a Haw aHage Voorburg Zoatarmear Za ard Zatankulien MoetkapoUa OMida Wi wek D niet of bei deokbieldnawelbier te lande nitvoerbaar ii Men kan er altbans fitreveO door zich de noif te verloopen dagen ieo noUe te maken om to aodara gemeenten zooveel doenlgk de klo ken met den AroittrdaniMheo tyd te vergel koa aa bet lolden Otoidag daaraaar te regelen De b 0V Weiterling boofd ernir icbool te Amitt rdam deelt ia bet Haod liblad mufa Ht t il mg tot mgoe lehnde geblpk D dat bet piirtret van il M de Koningin vervaardigd op de Liüd drnkkerg ro n toereikt aan alle rrbolen liefdadige infieltiugen gemeentebeitoren ent met vóór bet wordt geepaeDia kan worden gevocbt tooali men dit gewoooIgk taticben witte vellen vtoeï doet Alle wit wordt dan rood tot zeld op dan achterkant van bet karton JSeo ieder waubte xicb dna voor lobaJe Gemengde Berichten Men lehrgft oit SitUrd Giitermiddax 2 22 kwam de joititie oit Maaitricbt berwaarta zicb bevende naar Jabeek om een onderzoek ia te lullen omtrent aea aldaar eergiiteravond piaata gvkad hebbende ferwoiidiog met doodelgken afloop Zekere Meenwii en zou namelgk na een twV afkeren Jacob Kleiujaoi met eoo mee zoodaoigen itefek in d6 ricbtiag van bet bart hebben loegebraebt dat deze kort daarop san de gevolgen ii overleden Do dader ion te Geilenkirch D Pr werwaarti hg de rioebt bid genomen bereide zgo aaogebondeB Oernimen tgd werden op vericbillebde plaat en van Amar foort de briereobDitan op ergeriyks wgze verontreinigd De politie deed al wat baar mogelgk wai om d o dader te botrappin weken achtereen bleven de pbgingen zooder gevolg In den leatiten tyd ache n de dader bet vooral gemnot te bebbco op de brieveobni vao een particulier in een der itillere itrateo Ëergiiteroacbt zat de politie in een gebouw over de bedoelde woning waar te tegea i nar oohtiadi een man er voor sag siilboudea Weldra bemvrkte zg dat ag dezen op boeterdaad betrappen koo hetgeen ook met de grootite omzichtigheid geiebiedde De nader il iemand uit den fataoeolgken lUod Eergtitermiddag ia braad ootitaaa in de bloembollandrc erg ao de beoren gebr Zeegen te Veenenburg Ëene waarde van f 100000 aan boHeo ii verbrand Nair men zegt moet bet vaar ontriMn gu door jongeoi die met Beogaatioba laeïfen aan f pelen waren Ten behoeve van de venlaggeveri der bUden die Ie Amiterdam de feeiteo zeilen bgwonen zgo door den dlreotenr van hnt telei raafkanfoiir den baer Leur nitent gemakkaiyke lebikkiogen gt maakt In bet aieawo gebouw wordt een groot deal der voor de poit beatemde roimte die door deie nog niet in gebraik wordt genomen ingericht tot Bohrgfkamer en kantoor van afgift voor jouroaliiitn dia iulegrammeD hebben te terzendeo Ef znlleo een honderdtal ohrgftafeli worden gaplaatit en waaracbgnlgk ook e n lohryfmachine beaeveoi ambienaree die da baitenlBadacaa joornaliiten in hun aigan taal te woord kannen staan d W s ook de i Oeeuiohe Zweedsobe en Nooraoho De tribone op bet KommandaDtibois Dam voor de buitenlaodiche joornaliiteo aal met het Baortkantoor worden verbonden door eoo draad wmrlangi een metalen bos km glijden Op die tribune lal een teleg aafbaauote aanwezig tgp die eveokeeel af te geven telegrammen in untvangit sal nemen zo in da bot tuit die daarop naar de benri wordt overga rekken van mar d ielagrammen dan door da pnaumati cbe boixeo dw oog deia week ia gebruik worden genomen naar be hoofdkantoor worden verzoodeo Ook snlleo zoo noodig den boiieolandicbeo jaBmalwtao voor hen beitemde telegrammen langi desen w worden toegesouden Omitreaki 8 nur Woeoid avood ii de 28jarig B v T wonende in dan Zwaaoabali te Eotterdam t rvgl bg bezig wai mat bei aauiteken lan de vetpotjea op de drgraode ponton in de Leatebaveo oor de Seheepmakrrdbaveii door mii te aiappao tuiieben d beide cbolteD gevallen waarop de veraieriag gebovwd wat Alle pogiogeo om bem te redden miilaktao Zgn Igk verd een half nar liter opgehaald Vier honderd icfaoolkibderen vnn opeobére icboleo te Alblaiierdam bracbteo giitereo onder geleide van bun onderwgaerf een bezoek aan Bcbevtniogen De koffiehoiihfoodaifiL Merkilbaob die wegeoi brauditicbttag n zgn bierbnii aan den Crooivgkiche weg ie Rotterdam den 29ii6n Juli door de Rotterdammobe rechtbank tot 5 jaren gataugeoititral werd veroordeeld ii ia de geraogeoii alhier ptotae ing overleden la Oudenboach had eergiiteren een verwoed gevecht plaati waarbg N v Booyeneen mei steek boven den ilaap bekwam welke zóó diep was dat hg voor dood naar zgn woning werd gedr en Ëveueeni werd J Nachtzaam wonende te Staudaard Bmten door een meaiteek aan den hals zoodanig verwond dat overbrenging naar het Gaitbaii noodzakelgk wai Voor beider leren wordt gerreead De politie te i Gravenhage heeft aingehouden een glaseowaiiober die met 5 andere perioneo in de Boekbontitraat aldaar eao lergeaot miibaodeld en dieni acbako haddea vernield en een hazaur die bg bet Maurilignif een 12 jarigen joogeu een labelilag gaf waardoor de kniap neerviel en in bet ziekenbuii verbonden moeit wordeo De hnzaar ii aan de militaire anto itait Oforgeleverd Na bet ontloken der iltamioatiiln ooUtond evrgiiteren in den loop van den avond braod in de eerepoort in de Robeoitraat te Rotterdam door het epringen vau een vetpotje evenzoo in de eerepooit itaaoda aan bet einde van den waaoibale in de Terilering va het Rottetdamaoh Nienwiblad op de Zoidblaak door bet nanateken van Beogailicb vaar in de oprepoort ilaaude bg den ingang van den Vilieberidyk door bet in aanraking komen van een vlag met de brandende vetglaaijei in de eerepoort ilaande bg het begin van den Sohifdimacheodgk op dezelfde wijze ea in ene veriieriag op het Van Hogendorpepleio door het vlini vatten ran lampioni Al deze brandjea werden dopr politieagenten bügfttaan door burgera en ipuitgaatën geblufcht met emmari water of door bet ifrukken rn uittrappen der ver iering ATJIBH Het II DOg niet heel tang geleden d t een jong recbterlgk imblenaor werkzaafu bg ea der raden van jnititie op Java zicb ergerlgk miidroeg zoo aelfi dat hg geen onderkomen meer kon viodea en de Chioeesohe logementen bem weigerden omdat bg da ar de meabeli tuk ilo 10 lyn aan vaantin granzeodCn roei dat by ten ilotte door de goede zorgen van den reaident bg den regent ia een der bggebtiQwen werd ingekwertierd t tgd en wyie bg wegMH oni ateldbeid aMi ne rertifioMt voor twee jaren naar NadarUnd werd gezonden op koaUa van het land met verloftixaktement op dea koop toa De Soer Ct noemt het een gerigkieit dat bet dezen jonge man in de tonkomH lid van een raad vaa jostitie of alleen ttkead leihter over den inlander ia toegevtaau aietifgenMtoande znlk nangedri in iliadi dieuit te blgveo en beloond wordt voor zgu baccbonali£a door op ataatskoflt a in bet moederland te worden onüarboadeo Beiiaai er dan geen diaeipline by de recbtertgke maclitf Onherroepelgk bad de man die iwb zoo miidroeg moeten zgo ootilageanitden dipml omdat hg niet den mioiten waarborg meer opleverde ooit een broikboar e ement te zullen zgo Het blad q ent dat lagere ambtenaren ontilageo soodeo zgo wanneer sg bet nde deel badden aitg hoald van dezen Iwbol Het gaat niet aan bet boogite goed t een volk beeft bet reehi toe te vertrouwen aan de haaden en het beneveld boqfd tan een drojkoard en wie tot zolk een reealtoat mttwerkt wanneer bei in syn macht stond dat te voorkomen acht het blad ohaldig ata plicbtiverznim Meo mag niet allei vergoeietgkeo vooral niet waanneer belangen van derden zoo on daarbg bjtrukken zgo STADSNIEUWS GOUDA 2 Sepl mb r 1898 Oiiteren werd u t r g lef Dbeiil nu bat iDbutdii log8f mt d ▼ arplMgden a d workiariebliDg da beid Wfmimtte bat iw leÜDgbaia bat lariëlitiiob oud maaaaa an vrooiveDboia an bet oade roawaobBiaoprojftle wgM ODtbuld lo da NDtf Spurbeok alhier vard nedoreoda da mund Aaguatai 1898 iogalagd 1 10030 36 tffogbctuld f 9259 09 ixgalagd gadareade 8 nundaD ia 1898 i 104893 96 laragbetuld f 91919 44 L 1d ooa reralag batreffaade den uitaleg Tan bat b o n aDoorkO ia een font iRgaalopen toor de fraaiat veraierde daufla ryirieieo rar wierf Mej F Tieaema da 2a 4 prgs en Mej J C da Rayter da pramia In bet gedrang op da Hoegatraal ta Rn tar dan werd giiteraTend nn aea OaaitaaMr aeae portamonnaia met bgaa f20 gerold Ban 2 iarig kind dat lieb aan oogaablik aan bat oog der moeder onttrokken bad gtraakte gistermiddag ongeveer 4 nur in bet watar der Nianwe Hatan Na Taal iroaite moebf bat den jongeheer B gelukken bat riebtja weder op bet drooga te brangen Hedan morgan H nar geraakte opde Groente m markt een man die agn bood uit bel walar wilde trekken daaiby te water Dg werd door K wonende aldaar gered Aan het poitkantoor Moordrecht en da daaroodtr reHorteerenda bolpkantoren werd gedarenda da maand Aogottna 1898 ia da Rgkipoalapaarbenk ingelegd f 911 10 teragbetaald I 325 Het laalata door dat kanhwr uitgagaraa boekje draagt bat nnmmer 161 HAASTitBCHT Beroepen bij da Qar Eark blbitr F Jonken eand KmFW d La A haafl h girt middag n hiodboower door ophanging Tan het laren beroofd Aan Ut Verilag den toea id dar Gemeente Goada orar 1897 oatleenea wg 1 TOlgaria 3a Dat Baatedel ingenbaia Bg dn a Tang tan hel jaar 1897 bedroeg bet tol rarpleegden 18 gode U mannen en 7 Trouwen Van doien kwemen 1 man en 1 Troaw la orerlgdeo torwgl 2 mannen bat goaticht rarlitten Daarentegen warden gedarende het jaar op aaoman 3 mnanen loodtt op 81 December 11 masnen en C rouwen te urnen 17 priaonan licb in bet Geiticht boTOudan De geiondbeiditoeaUod wal oter bat al emaea benedigead Geraarlgke of bcamatteiyka tiekteo kwamen niet roor Do Tarpleegden ign leer logenoman met de Toeding ligging en rerdere babandeliag In de plaaU Tan Mej B Don dU op orloek aarrol ootalag rerkreag werd tot aaaialeote of naagüffrouw beaoemd Mej P Tan tien Boek walke leaietaecbtir wegrnioogaatildhaid bare betrekking moest Dedarleggeii en rer aügon werd door Mej F I E iCagiar Bat gaatiabt beriodt licb in goeden toesUnd In de Collagea tan Regenten au Regeuteaaen kwam geena Teiandering 4 Het BL Sliubetba Gaalbnia cf Oude Vronwenbnia Op 1 Jennari 1897 bentoud htt aantal Ter pleegden nit 20 koatkoop ters en 12 praoTebeiiUtera ta urnen 32 peraooeo 1 kaïtkoopater ie in d n loop Tan net jaar 0Tarl dan an 1 nieuwe koitkoopiler werd opgenomen Op 31 December 1897 beronden ticb dua in bet Oeaticbl 32 aroowen De gezondbeiditoeetand der Terpleegden maft ganatig genoemd worden De geboawen werden in goeden itatt onderbonden De bedden en Terdare liggiogatukken waren Meneena in goadao ataat Aanrulling bad naar behooren piaata Geneea au beelkondige bulp werd met Teel torg Terlaend Hat peraoneel gaf alle reden tot teiradenbeid Hat Oude Vroowanhoia woidt door dezelfde Collegae ran Regenten en Hegeoteaaen beetonrd ala bel t t Caibarica Oa tbuii 5a Het lataSlirtiicb Armboatuur dat ook bat beheer roert over bet oude Manneu en VroBweabnis TOor laraëlirtao Daae inateliiog wordt door da Gemaante gaaabaidHard Bet armbeatnur Terleende onderstand ODalgebroken aan 5 buisgeMunen en 2afzondflrlgk lerende panonen ea tgdelgk aan 5 boiageilanan en 4 afiondarlijk lareDde peraonan In bel geaticbt werden ofi den lo Jaonari rarpleagd 9 mannen eo 12 rrouwen In den loop Tan bat jaar werd I rrouw duarin opge oman tarwgl 1 m n en 1 Trouw bel geaticbt Terlietan en 2 manoen orerledcD xoodat op den 31n Daeembar jl bet aantal rerpleegden 18 bedroeg namalgk 6 manoen au 12rroaw n Volgana da laatste goedgekeurde rekeningen dienatjaar 1896 bedroegen da sabsid in door de Gemeeote aan de iDatallingen lan Weldadigheid Tarleead t 23213 79 Middelen tot leniging eo rermindering der armoede ioiondarbeid door onderwga en werkTeracbaffiog Tot da gamaeolelgke matelliogen tot leoiifing en Taraiadering der armoede door onderwya moetai gerakend worden de beide Openbare Koateloou Scholen en de Aioadacholcn herbaliaga onderwga diaJbegankelgk aün roor alle oorermogcBdea Ook mogen daaronder genoemd wordan de beide Borgeracbolen roor jongens en die Toor meisjes waarop eaaaaaaa kinderen ran onrermogenden kannen wordan toegelaten tot de klassen roor bat zooganaamds msar uitgebreid lager onderwgs bejtemd WarkTeracballing tol leniging rao armoede gaaobiadi door tnaacEiaokomst ran instellingen dia Tan bgtondare TereeaigingeB uitgaan a Da Weikinricbtiog tot wering nn BedaUrg Doe inatalliof wordt iu stand gebonden ddar bgdragn ran partieolieien en rerder uit di opbrengst Tan bel gemukla werk of Tan ik door bare rarpleegden verriebta dieniteo O iariishtiag bariadl tieh in aan gebonw dat door da Gemeente is beachikbaar gesteld au dat ran barantwage wordt ondarhonde Zg die onderatenoiog bebo Ten kunnen daar 4at h t rarricblan Tan bi t bun aangawaian werk den kort en bonadian eena kleine galaelüke baleoning bekomen In bet afgeloopen jaar namen bebalra de raat opgenomaoen wier aantal afwiaaelde ran M 36 liedm dia legan aene gennga bgdraga ran armbeitoar of particnlieren daar fattiaTeatiog Toediog en kleeding ontriogen 3430 peraooen bnn toetlubl lot de inrichting Bat rootste getal zoogenaamde dagmenscbeo fas 13 hat kleinate 1 Hel Bestuur dar Werkinrichting be t nit 9 ladan met een Collage ran 25 CoramiaaaiMM film gakoaaa door hen die tot da ia ricbting geldelgk bgdragen b De Tareeniging aHulpbetoon aan eerlgke en Tlyti a armoede Deze Taraeaigiog heeft tan doel nn behoeftige gaainnen edeljke eo atoffeljjke onderateuDiog te Terleenan hal laatate luzonderbeid dour legen een billgk loon aan rronwan oaaieo breiwerk Ie rerschaffen De Teiiaardigda goederen warden deela aerkoeht deels rerlooi De Tereanigiog staat onder bel beslnur ren eeuige damea lustalliugan Ier Toorkomiog aan aruoeda door of vanwege do Gemeente beheerd a De Stedelgke Bank ren iMu ng diebestuard wordt door eene Commisaie van drieladen Er werden in dan loop ran bet jaar 1854 panden minder baleend en f 6457 30 minder tar leen rarstrakl dan in 1896 1 In plaaU van den Haar C G van der Post werd tot Lid dar Commiasia ran administratie benoemd de Heer G Prince b De Spaaikas oodar het beheer ran hetBurgariyk armbeatuar Door 277 personen werd in 1897 ingebracht de som ran f 3067 25 Zg ootvingen terng I 3161 50 Hal bedrag waarmede i lernggaal den inleg orertrefl werd bestreden nil de ronte die het kapitaal dat op de Spurbank is gaplastst afwierp lei bedrage ran f 31 73 en roor hal orerige uil de fondsen ran bel Burgarlgk Armbestuur In het Torige jaar hadden 328 peraonan da som Tan f 3425 70 ingebracht Behalve de beide voorgaande Gemeentafnateilingen rerdienea nog de volgende dia door of van wage corporatiën of pariii uliareo beheerd worden vermelding a Da Spaar en Hulpbaok opgericht door bet Departement Qoudii der Meatïcbappg tot Nut van I Algemeen Ie Ot Spurbank BIgkens de laatste rekening waren er 2742 deelnemers of crediteuren logen 2717 in 1896 Da inbreng belroag in bet jur 1897 1 140792 89 terwgl terugbetaald werd zoovoor opiavraagde lolagen ala voor iutarefsan f 166302 76 In bat jaar ta voren ward ingehraclit f 155435 30 en opgerraagd f 120979 39 De spaarbank betaalt 3 pCl rente 2e De Uulpbank Deie gaf in bel afgeloopen jaar 60 Toorscbottenlol een gezamanljk bedrag au f 12260 Iu 1896 bedroeg bet geUl voorschotten 66 eo beliep dè roorgebcboteoa aom f 11740 b Een Blgeqaen Ziekenfonds dal 321 daelnemari telde door welke f 1459 10 aan contributie werd bggedragao Aan 305 peraonanwerd geneeskondige hulp Te leend bovendienonlTingen 41 vrouwen gelaetgke bgdragen roorrerloikundige bulp c Ëeue Bagrafenishus Zjj telde 519 leden lOor het bagraren Tan 14 paraonen werd eenbedrag ran f 1060 uitgekeerd Wordt Verio gd Gevonden en niet afgehaalde roorwerpen der maand Augastua 1898 Een alautel eau big een pottemonnaie inboudeode eeo gouden ring een parapluie een gouden potlood eao gzeron hamer een acbur 2 briefjes paardenloleryOude ater een zilrarenoorbellelje een bondeD balaband een goodenbroche een koperen boa ran een rgtaig eenbierral der Deli Brouwerij 3 bibedkoralanbalakettingan De gedeponeerde roorwerpen der maaoden Maart an April 1898 en niet door de verlieiera afgehaald zjjn Ier baacbikking ran da rinders met inachtneming ran art 2014 B W Bureau roor gorondea roorwerpep zooveel mogelgk geopend van 11 1 s niorgens Gouda 2 September 1898 De Commissaris van Politie W N ïis GARDEBEN VER8CHEIDENBEID Een groole brand ia uitgebroken ia batarmenkwartier raa Bo onkdère aan denBosphoras i Drie honderd gebouwen zgu in de aschg M Als een bgzonderbeid wordt gemeld dat een 92 jarige Trouw uil Goes eergisteren allo feestelgkhe en Ie Rotterdam heelt bggewoond Dit is de rierde troonabestgging welke zg be De iParysche Terapse weet mede te dealen dat een gedeelte van het Fraosche Xoojdzee eskader bg gelegenheid ran de vlootrerue op 21 September te Rotterdam ui komen Door l al unveer tbo Zondagavond is teSappemeer in eeo boerderg braod ontstaan men was bem eveowel spoedig meester zoodztda schade niet groot is Reeds rroeger is dezdifde boerderg door den blikwm galroffoD ze brandde toen geheel af Ta Bolzmioden DailMhUad is door aan werrelwind de 60 meters booge toren der Proleataotacbe kaïk omgewaaid iu den osstrek rael rerwoeeiiug aaorichleode Te Heilo is ZoodagaTond een landbouwerswoning door den bliksem getroffen an geheel afgebrand In de N Sorin Cl lezen we aEergiater pleegde een sargeant dieast doenende sergetutnajoor der infaularie zelfmoord meu aagt uil wanhoop ran ermeeode oliefaplaags v Da Spaauacba bladea barattan een b richl omtrent eau rreaaelgk ongeluk Drie schepen mat 900 Spanjaarden vau Mindanao aan boord zonden iu een storm met man en muis vergaan igo Ia Ie Rotterdam iemand op hét idaa gekomen on igu bois rood wit ao blauw te rarveu mat de stadskicuren langa dan beganen grond in dan Haag werd in dal opiicbl hel combte bereikt daar een koopman in pluimgadierte de markt bezocht mal duiven kippen en kocgneo in oranje eo in de nationale kleuren gtTOlfd OPllUIMII JG VAN X A K uJi S 0 1 S met 20 a Korting Aa VU OS As Ud Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA Telepkoa Xu 3t Beurs vau Amslerdam 1 aEPTKMBKB Vikrs Slolkra 87Via NznilLiHD Uarl Nod W 8 8 88 dito dito dito 3 I i8V dito dito dllo 3 87 Va Ho io a OU OeuiJI ISI1 S8 8 101 W s dito in tilTor 18118 8 I14V4 FonTuoAL Obl met coupon 8 I dito ticket 8 I7 8 1 HuiLANO Obl lUnneol 1884 t 8t dito Qecona KSO 4 87 duo bil Kolbs 188 4 88 dito bü Hob 1889 80 4 87 dito in goud bHW 1888 8 dito dito dito 1884 i I ISVaSrAlija IVpet acbnld 1881 4 3i a Toaitau Oepr Conr laan 1880 4 74 Ose loaning aerieD 81V OeclaeningaeraC SBï ii Ara Rep i obr 1888 8 104 Uziiuo Obl Buit Soh 1880 l OVailtzOBI 4 Obl 4 oobep 1881 se AnarziiDUi Obligatian 18 8 100 BontHOAH atad leeu 1884 8 lOO iNzu N Afr Uanilelaf aanil 4 Anmdab Tab Mü CerUaoatau 88 DaliMastaehappli dito 48 9 Va 7 V Am Uypotheekb pudbr 4 100 Üult My lier Voratenl aaod 48 a Gr Uypolheokl patfdbr 3 101 Nederlandaehe lask asgd I 188Nod UaadelmaalBob dito I46i N W k Faojlvp b pandbr 8 8 Holt Hypotheekb pandlr 8 Utr Uypotliaelb dita 3 OoSTZHK Öjat Hoog bank aand 1887 BuSL Hypotheekbank palidb 4 J 108 AuaiKA J ut brpotb panilb t 88 Uaiw L O Fr Lien eert 0Nan Holl U Bpoorw Hy aand 118 Mij tol Eipl r St Spw aaod 118 Nad lud Bpoorwagm aaad 808 Ned Zuid Afr Spm aand 8 1817 dito dito dito 1881 dito 8 t 100 iIlM Il8poor l 1817 8 A Kobl 8 84 Zuid ital Sp uiy A H obl S 7 FOLKM Waracbau Weenen aaud 4 1 0 EïsiOr Ku a 8pw M i obl 4 J 88 BalUaobe dito aand l 18 faiiowa dito aaod 1 7l 7 Iwaug Dombr dito aand lOOVi Kurak Ch Auw Sp kap opl 41 108 dito dito oblig 4 100 Amzkika Cent Pao 8p M j obl 14 Chic 4 North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 S 7 Beuver fc Eio Gr Spm eert T a lï i lUtnoia Central obl in goud 4 1 103 Louiai fc NaahvUli Cori T sand l Mexico N Spw M Ie byp o 108 Miss Kants r 4pCl fnl sand 1 l u N York Outaa o Weat aand IC i dito Fenn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St F ul Minii 8iMamt obi 7 138 U Fao Uooflün obig O dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Canajia Can Soutb Cliert r Band 50 VïN C Eallir Na lo h d o O 6 Amiterd Omnibna Mg aand 178 Botletd Tramive Ma lB Band I 197 NlD 8tad Ameterdam aanl 3 lOB 8Ud Bolterdam aand 8 1 IDC BiLOIE Stad Antwerpen 1887 8 J 100 Slad Braasel 1888 8 1 100 Hono TbcisB Begullr Oeaelsob 4 I 11 OosTim Btsataleenig 18S0 5 I US K K OoBt B Cr l880 Spamb Stad Madrid 3 lt 8 1 88 Hm Ver BK Avb apoel oert UB 7 ADVERTENTIEN V Voor da lalrgke bewgien van deelneming underTondeo by het orerlgden van mgneu geliefden Eehlgenool den Heer A SCHONEVELD VAX i BB CLOKT betnig ik mgaen hartelgkcn dank Wed A SCHONBVBLD va oaa CUIRTj Sciiotmt Oimda 3 September 1898 OirZICHTEAEEII HEERBN dn DAMES FRDIÏBN TOUFETS SGHEIDIlifiEN en verdere HAARWERKËN munten uil door SOUEDE AFWERKING bg H p m mmmm Coiffeur KUtweii OotuUt Chemische Wasscherij I en Stoom Ververij IIdE WITenOomp 1 UTRECHT 1 I Bpoelige en nette afleTeiing 1 Lage prUien DSP6T bg I Gcz BECKERS in Modes il Turfmarkt 248 GOUDA 1 l ONIUKiUKE iTS y KouinliUfke UaoMiuUe fWtrUk DB HONIOULÜEMa v n II I vanScliaik Co gereatigd te Oravenhage Hepplerttrma m naby de Regeniaamlaan van Z M den KONING van BELGIË tnaiengij hoettll gebruikt de allerwege bekroonde eu Wereldberoemde Superior DmivenBorst Houig Extraot IsjlL ElLIJ lSrTIÏEJ FLACONS van 40 CU 70 Cta on jl vorkrygbaar hg Firma WOLFF k Co Westhaven f 0S imila O MIEBIËS Kleiweg E 100 Oouila E U VAK MILD Voorstal B 126 te amula A BOUMAN MDordruk i U BATKLAND Bmhoi ü T WIJK OuiUmi rr M KOLKMAN WaMiuiveeti Biirgcr § Icalèiie VertegeflwoordigOF J C liE JllJITER Gouda ia h it beste eff ootlkuoDsle kettioglooKO HIJWIEX