Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1898

Maandag 5 September 1898 37ste Jaargang No 7674 mmm mmmi IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van bi nenland cbe zaken daartoe gemaeh gi j f r aanleiding vaa hetgeen in de laatste E CASSrTO Tandarts te iouda zal 5 i 7 en 10 yEPTEMHER a wesig ijn Gevraagd Depot Zeepziederij DE HAMER te ROITERDAM een KNECHT DelffscheSlaolie FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ chemiscbe WasscheriJ TA ƒ II OPPE lllli iMUIl Botterdam M den Koning 10 KrulKkade üebroTetofird door Z der Belgen UoafddepAt roor GOUDA de lieer VAN OS Specialiteit roer het itoomen en Terven van alle Heerenon Dameigarderoben laook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het itooraea van pinche mantele veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden eni weiden naar de nienvite en laattte methode geTerld Alle goederen hetty geftoomd of geverfd worden onacbadelgk voor de getondfaeid rolgena itaal bewerkt j F CUIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Korting voor AbonnemcDt Steniuilngen BouJa enOinatreketA j F CUIJPERS Westeinde 37 Tovena heb ik de eer mijn geachte cliüntt le te berichten dat de Heer VAN 08 Aee I pgehouiem MU MT eoor Votula t yn terena Terioekendo alle orden direct aan my te adreaseeren Ook aatirragen Toor atemining B J TAN mW Dubhelc Buurt B 10 TAILLEUR Een ware 8chat Toor de ongelukkige tiachtoflen der Z Hberlekking Onanie en gehe me nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Rctau s i i FUi vV iu HoUaudsche nitgare met 27 lib Prgg 2 fi ulden Ieder die aan dtf renchriabel jke gerolgeu rau deze ondeogd Igdt moet het leeen de opreebta taermg die het geeft redt jaarlgK duizend van en ir laga Hagazin te Leipzig Neouiarkt M franco tegen inzending van h t bedni ook in poatzegeU ea in eiken boekhandel in Holland AuiomatiseheTtlieii V i ir mtian fc i a lü vuor mnlBan Ik fl lïvoor torrwn kakkerlaJÜiMj It nn I ÏO VRttgen voarl lursitd t 1 l rtoMtolitfc NirAtUitfinalMD f iliux ivl kovcril in wn lutefat Mtollan ui ih v nHir wedar r tn l iitnii tijit Im nijn tit reuk ii V Brhoop t4i n toeE ii tlng TAD Int iiflilrng of onder rnmbouri Verzeiidhnls ICerkaur ominAodit MMatKolmpiiy HehBbert A € JmMtttlatn WZ Toorb rfw l I Ieuw onovertroflieu Prof Dr JjioUen welbekend ttltrW KSAOBT IUXSB AUeeu eclit met Kkbnelumerk tot oortdarende radicale eo zekere genezing van alle zelfs de raeeet harduekkige fenuvf iektefif Toorat ontstaan dooï afdvralingen op jeugdigen teeftbd Totale genezing tan elke zwakte Bleekzacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysrertering Onvermo n Impotenz Pollatione enz üitToerige prospectassen Prijs per AeHh fl 1 ft I fl 8 dubbele fVosoh Iltraal Depot Mntth r d Vogte Zaltbommel Dopftta 0 Happol B Orav iihftp e C J W Snabili Botterdam M Clebnn Co Amitorduin liobrij en Porton Utrecht en bii nlle drogisten A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zui7er Zeeuwsoh Tarwebrood f4 oma de K G NIEUWE HAVEN 28 K Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkery liaalderg en Kook knnat te i Oravtniage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille Wie zeker zyn wii de Uclit k Elkel CUCaO U ontvangen leaameiT C told eo na vele prcefnemingen in don idel gekomen onder de naam dea nitvindera Dr Miohaelis vervaardigd op de beste niachioos in het wereldberoemde ótabbliaaeraent van 8ebr £ StoUwerck te Keulen liclw J pTDiel2aenv Bikel CacsLO in vieikanttn biuMn mat melt gekookt da k Sen Eikel Cacao ia raat melk gdrookt en aangename graonde gelijkach gebruik e n t t poeder voor een kop geneeelracbtige drank diarrhee dedita met water t gcnruiken Yerkrygbaat bij de voonuionl B n Apotheker na Va Ko V ta praftu ea 130 c 0 90 e 35 Fr Q n rsalT rtHaiirooidig r voot KsdorUnd JuRus MattenklMN Amsterdam Kahastraat 103 Brkrooed Tcutoon Bt llln SohMi nftkaT7 H A g UH W r Idb rOMtd B lHMa Appr taar LlpaHn S tlB oi int bMte midaaltt oor b t Bondar maaite ketirit postv ui Il mtmri aa kUonl aakoanvM k VarkiTPWiur winkaliora lu ofaovnwvrk Qmmi Utiwi Dfotwjrao nm Mm latU raad op UMBD a wbruNinDMrac Qcn AitMti f MHmim Atnbtn Uoud D ek vao A BBINK fAN Za 15 SEPT VLOOT REVÜE Op TT ezlsuTLÊreas zsQ een T WEEDE BOOT naar de Yloot E vue gaan J flH lfc Kaarten k f S t ïO zijn van ai heden verkrijg m baar ten Itanture der Stoomboot Recderij DE IJBEL Zonder vooraf genomen Pla tsbiljet wordt niemand op de Boot toegelaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m A K vjjj DBR GAIlDEN Directeur Ifaatsdiappij tot Exploitatie van Staatsspoorweges Inhuldigingsfeesten te Den Haag WUzIglngen lo de dienstregeling op 9 September 1898 A Aankonut van de treinen te Den Haag Wegens afzetten van de toegangswegen van het stalion zullen de treinen die vMr 12 uur aankomen niet aan hot gewone perron de reizigers aanbrengen doelt aan eeh tydelijk daartoe gemaakte inrichting B Vertrek van Den Haag Wegens het afsluiten van do toegangen naar bet station zullen de reitigers uiterlijk ten 9 30 v m op het station aanwezig moeten zijn dus ook zij die met trein 23 ton 9 46 v m willen vertrekken Van Af 9 30 v m tol 12 00 wordt niemand tot het station toegelaten Metde treinen Den Haag van 10 11 v m tr lOJ 11 27 v m tr 27 en 11 3 S f w tr 38 kunnen geene reizigers worden vervoerd j i C Extra treinen Gouda Den Haag Ten 5 50 v m beginnen extra treinen te loopen zoo noodig stoppende op de stations ZeTenbuizenMoerkapello Boetermeer Zegwaardof Voorburg Na 10 20 v ra vertrekt goene xtra treinmeer van Qouda naar Don Haag JD Eirtra treinen Den Haag Oouda Van af 4 00 n m kannen extra treinen beginnen te loopen tui Den Haag naar Gouda ECHT mat rood latters iMt VO0T9 1 op d CtORIAnr4 r JDberlahnstein UlUenUKDlIt VICTOHIAaitOM OBCniAHtSWH Overal fi mVn iW Maataehappy M JBxptoUaHe mn d Fietorüi Brau JSanloer toor NederkmiL BownptM éO Sotterdam Stoom Zagerij en Schaverij Ji V ERGEER GO UPA LEVERT EO LATTEN ASGBITSAVEN EK lUSTEH ook volgens op te geven Profiel iSpoedIge aflevering ette nlivoering Conciirifecrcnde prljaeen Dl STIDEUJKB HTPOTHBEKfiAHL tlet eêUt4 Ie t omMVKHIMSeim iVolteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt geUen onder eerefe kHp Utecmtr verhand op hmlme en lamler em Geeft a k en 4 pu 4bri€Vmt nit tegen den kjnra van 9S leOi in atnkken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen t bekomen te Oodda voor de panéhrfevem hg de Heeren U J OGIEB Co Kaaiien en Commiationnaira in Effecten voor de hffp Ut€ken bjj den Heer W J FOKTUUN DBOOGLESVES Haven aldaar DiRctenrao DiföOGLKSVCB FORTUTM Hi a JULES fNTHGfVlN Buttenlandsch Overzlchl Welke gsTolgen zal de hekenteois en de zelfmoord Tan Benrj hebben Die vraag Hgt toor het oogeoblik in Fraokrgk op aUsr lippen Da Dreyhisards en inteüectoels verwachUn r en met reden He goeds van oor de wk Tsa den onwettig veroordeelde Wal U denken van staatslieden en generaa s die onpootel genoeg zgn zeglde Fronde om zich te laten beitnemea door lengenaars en falsariaien Kan men han in gemonde langer het lot van Fraokryk toerertronwen een Cavaignac die van de tribone der Kamer zweert bg de echtheid van een valsoh itnk een BoisdeSre eo een PeMienx die al het gewicht van hon zwaard in de weegschaal wierj o om Zola te doen veroordeeien en de echtheid un het valsche stak te betoogen Voor de gebeele wereld behalve voor minister Cavaignac en enkele organen der door den generalen Bt f geïnspireerde per t il bei thans dnidelük dat de revnie vail het proces Dreyfas zich opdringt als een niot af te wgzen noodzakelgkheid In de Vorwurt8 sebrglt Bebel een heftig artikel tegen de doctrinaire voorintrenomeoheidc waardoor de Beriynacbe partggenootfln zich bebbeo lat n verleiden tot het besloit om aan de verkiezingen voor den Lsnddng geen deel te nemen en eenzelfde bonding aan te bevelen voor gebeel den Diutpcben Socialistenbood Bflbel s advies loidt in beilist tegenovergestelden zin Oe tegenwoordige politieke toestand van Daitachlsnd eischt zegt by dnt de soeiaUsten alle krachten inspannen en geen middel ongebruikt laten om aan de reactie hon landen te laten zieo Niet alteen dat sooals de K5lnisehe terecht opmerkt Bahel ioh bier olitpopt als opportoniatiscb socialist die weigert nit liefde voor znn ber inselen een pohtiek te volgen wetke aan de IMtrkg eenig nadeel kan berokkenen m sar ook sabgat bier bevestigd te worden wat hg de lutite verkiesiogen door de sOermaoia werd verklaard n l dat de efiectieve sterkte der sociatiitiflcbe party in Daitscliland lang niet zoo groot is als deze het toen wel deed voorkomen Den 2Gen September zal de Oostenrgksche Rghsraad weer bgeeokomeo Ër wordt gemompeld dat Than in den toascheDtgd nog onder ban delingen zal pogen aan te knoopen De Daitscbers geven echter nn al te verstaan dat bij daarom niet meer behoeft te komen teazg hg eerst de taal verordeningen intrekt Bet is troQwena haast oogeloofiyk d t Thnn bet met sgo waardigheid en zgn verstand vereenigbaar kan aohteo by de Dnttschers nog eens een poging te doen die zeker op niets ton oitloopen want de Dnitacbers hebben maar al te goed gezien boeveel uitwerking hnn hardnekkige obitractie tegen bet Vergetgk beeft gehad en sallen die niel dan tegen hooge offers van den kant van de regeering opgeven De Jong Tjijechen schgaeo ook te gaan begrypeo dat men om wat gedaan te kragen bek totstandkomen van het Vergelyk tegen moet werken want b Q blad NaTodni Listyt spoort de Tojecïiische kamerleden aan tegen het Vergelgk met Uongarye te stemmen als Bohemen geen zelfstandige positie krggt De Tsjechen hebben ecbtor nog niet de macht van de Doitaehers in Oostenrgk Bet ongslnk voor Oostenrgk is dat het Tergelgk hoewel bet wat gewyzigd is ongnn stig voor Cialeithanië zal zyo zoodat eigenlyk alle parlementsleden ertegen noe teD stommen Ntt staat het te vreezen dat vele ervoor znllen stemmen omdat andere van han weaschen bevredigd zijn Het laatste aanbod van Banffjr wat de by drage van Uongarye in de geoeenschappelgke nitgaveft ÏMtreït is 34 85 pereent das een kleioe vyf millioen meer dan thans per jaar Da qnotendepaUities zoadfMfc daarover echter eerst nog moeten spreken J Verspreide Berichten F AHKSUK Het schyni wel zeker dat de mi iater m oorlog de groote tegenstander blgft der revisie ea dat als van het eerste oogeoblik af Cavaignac nog d aterkate ia Ue ministerraad ia zelfs geseheiden zonder een dag van nicowe bgeenkomit te bepalen Volgens de Petite lUpohHqnec zgn de stokken in hek Petit Jonrnalt gepoblieeerd waaria de nagedschtenia vnn ËmÜe Zola a vader aangetast werd ook van Ilenrj afkomstig Het proces van Cbristiaao E terbaxj tegen zgn neef zal na toch voortgang hebben De afgevaardigde Mirman op wienu voortel Cavaignac fl speech van 7 Jnii indertgd is aangeplakt in den lande heeft nan den minister geschreven dak hg en Foormèrs den minister wenKhen te mterpelleeren Ook de afgevaardigde van eter Brflon en volgene ds Petit Bleu nog de befaamde Boalangint Millevoye willen dea miflister ioterpe leeren De bekeoienis van kolonel Heory is door een redacteor van de Evenement aan Ës rbasy verteld die bet bericht heelkslm opnam Eerst sloeg bg er geen geloof aan maar toen hem de waarheid btaek zeide hg eenvoadig Dat zal senHatie maken Mevrouw Dreyfns heeft bat minder kalm opgenomen Zg was orer het geboorde zoo rerhengd dat zg het tnwaatsgo verloor en haar dokter een onraiddelgk vertrek naar üuiten moet hebben bevolan om de arme vroow wak op roat te taten komen De Temps van Vigdag brengt een hoofdartikel waarin zg eindelyk rondoit de herziening vsn bet proces Dreylus vraagt en wel wat lait komt zg tot de overtnigtog dat heel wat fcbandalen zonden zyn vermeden indien f men getointerd bad naar de eenvoudige rede neering dat enkel de herziening de onwettigheid van den vorm kan te niet doen en den twgfel aan de grondslagen van de zaak wegnemen Zg gaat voort Gelukkig i het nog niet te laai en de minister van oorlog al zyn werk voHooien door zyn collega van justitie te verisoeken bet proces van 1894 te vernietigen Daftrallaa weer van roren af aan moet beginnen moet bet boe eer boe Hefer gaaobledéo Ër ïs trouwens geen andere weg om der opeooare meeniog deze genoegdoening te geven die iedereen reeds goedkeurde en die morgen door de geheele wereld zon worden geëischk van aarcelende en bloohartige roïoistersc Dat ds herziening tbsna spoedig zal komen gelooft ook de Petik Bteuc en mocht daaruit da onsohotd van Dreyfus blgken dan zal men een ongehoorde oitbarning van geeskdrUt ter eere van Dreyfos en kolonel Piojnart krygen welke laatste beicheïdeo zonder vertoon zonder iemand te beschuldigen met inachtneming van den eerbied voor zgn chefa iticb zwygei boigend voor Ika nieuwe ongenade de edelste eo de sidderlgkfte rot herft gespeeld die men zieh kan denken Die geestdrift is goed en wel maar zg vermindert oog geen seconde de lange lange dagen die de ongelukkig banneling op zgn eenzaam eiland heeft doprworsteld toen bet volk van Fraokryk opgezweept door een troep onwaardigen niet wilde hoorsn naar de stem van het recht Enobi and De Daily Chronicle in een hoofdartikel wederom gewag makende van het Bericht fan den dNod van Dreyfus zegt dat mocht bericht bewaarheid worden voordat Dreyfns a eere ia herateld de Fransche natie een onafwentalbaren last van schande op zich zoo hebben geladen Van de Engelsche krenten zeggen er verscheiden byna gelgklaidend als bet kort be grip van hnn oordeel over de nienwe wending van de Dreyfus be weg ing dak men nu nog dringender zal vragen om revisie van het proces Italië Volgens een berioht u Rome zyn de organen van bet Vatlkaan omgeslagen sederi he t Bthandaal van overste Henry bekend ia eo bepleiten zg thans de herziening van het proces Dreyfns BINNENLAND Zeer spoedig na de plechtige inbnldtging zal H M de Koningin oogmaisls in de Yireeaigde Vergadering der Rtaten Geberaal ver acbyne De nienwe zitting wordt ns nelgk volgens art 140 der Grondwet geppend op den derden Dinsdag in September dit iasr den 20sten van die maand doa liat 14 dagen na dei dag dor inholdiging Wet laak de Orond at toe art 103 dat de opeaing door n Gfammieaie vanwege de Koningin plaats heeft Sasar H M zal ongekwyield er prgs op stelWn bet voorbeeld van hare voorgangers en van Hare Moeder te volgen en persoonigk de eerste troonrede ait te spreken Als gewoonlgk zal den Ztterdag te voren das Of 17 September de zitting der Staten Oeneraij worden gesloten Ook deze plechtigheid geschiedt volgens de Grondwet door de Koningin xelf of door een Commissie v n Harentwege Het gebroik is dat de ministW sal zotka ook dit jaar wonli fa vermoedelgk wel gel aren De gewone algemeene vergadering der VereenigiM voor de Stastbuisboudkande en de Staiint wordt op Zaterdag 24 Sept e k in Den Haag gebonden onder teidioK van d n voorzitter den minister van financfin mr K G Piefwu Na éê haisboed lyke taken o a aanvulling van hsÉ be tuor ter vervanging van twee altredende n niet herkiesbars leden rort Pieraon en C ii Q Borgrsiu wordt tegen halt 12 aan da orde gesteld de behandeling der bekende praeadriezen der heeren mra S van Houten H Krihbe en F S van Nierop over de werkxaamh d van staat en gemeente ter verbetering der volkbnisveating Het bettnar vest gk in de oproeping in t bgzonder de aaodacht op de volgende punten i De bevoegdheid der gemeentebeitarenen de eventueel danrasn te geven uitbreiding Wgitigingen van bet onkHgeningsrecht Scha delooH tel lieg ter verbet Bf volktbnis eiting UT Onbewoonhaarverklariog IVt Voorkomiog dat bruikbare wontogeu door c erbevolkiog enz gebrekkig worden Instolhug vsn liyzondere Collages ter aiivoering van te maken wettelgke bepalingen De financieele zgde van het vraagstok In verband met opmerkingen die gemaakt zyn orer de ker Landsdrukkery gedrukte por trettan van H M de Koningin kan het dienstig zgn er de aandaebt op te vestigen dat de directeur der Laodadrukkery eene mededeeling verspreid heeft waarin hy zegt dat de portretten als zs in Igatoa worden gezet niet mogen worden nat gemaakt of opgeplakt ze moeten eenvoudig achter het glas gezet en met een dik rel glad bordpapier belegd worden wasrna met kleine spykers zoo dicht mogelyk naast elkander het geheel moet worden vsitgamaakt Op de door Gedep Slaken van Friesland belast met het beheer tan hek door wylen dr L A Bnma n die provincie ten diensie der landbouwkunde vertakt legaat nitgeschrevon prysvraag WelkJHsultaleli zgn te vprwnchteo zoowel voor nn rein bonden der openbare wakeren als voor den landbonw van bek bevloeien van laodergan met f rieknafvsl wBker waarby in het byiooder werd verlangd dkaao ie toooen mek een voorbeeld aan toestanden in Fri slaod ontleend prgs f 500 lijn twee antwoorden ingekomen Gemengde Berichten Den avond vóór de feesten otorlegde de vleesohhouwer H S in de Stieltjeaatraat te Roltirdam woonachtig met zgn vrouw hoo bot hest hnn geld in zekerheid te brengen met het oog op evenla ele inbrek pals zy ait waren Na igp beraad werd beweo een yteren geldkistj met roim f lOO aan geld te verstoppen in dea rnilaiiibak onder stukken papier en afra Aldaa geschiedde en man en rronw trokken welgemoed naar de fpsfTv teiteo Men kwam in opgeruimde stemming thuis en legde zich ter rut to Eergisterochtend toen zy opstond was de haisrronw glad vergoten waar zij in overleg met haren mno bet geld eehjfrgen had en ala naar gewoonte werd de vuilnisbak bu tan gezet en door den voilnisman geledigd Eerst later op drn dag toen de An zgn goed veritopteD schat wilde opdelveo kwam de vergeetachtigheid der vrouw aan t licht Het was te laat hoe de poUtiet dia IQ den arm geaonea werd ook socht hel geldkistja ia eo bigit zoek Terwyl de taptoe optocht te Aeeeo eergia teravond atititond voor de woning van den Comoaifsarh der Koningin gooide een onbekend gebleven persoon een zoogenaamde zevenklapper t gen de pooten van een der marecbinaeeepaarden xoodat dit dier schrikte en achteraü slo waardoor een der toesebonworti de aooo van een ingezetene te Aisen een alagonlfing en ernstig in de sgde verwond werd Na in hek café Ceotrsa1f bewasteloos te sgo in edragen ward by later naar de ondarlgkp woning overgebracht Zgn toeatand is letr orgwekkend drgen over de graaUklsndar géeehreven wordt meldt een graaa handelaar o m hek volgende aan de N H Ct Ieder graanhandelaar kent dia twaite harde beeittjes want ik geloof niet dat er een graan pakhois op de baete wereld is hek meest noordelyke gedeelte vin Europa wil ik daarbaiten laten of die diertjes bvbben er zieh genesteld De klander leelt van hek binnenite der graankorrel ae boort daarin een klein gMtja en holk dan langnmerhand de geheeld korrel oil Door dat boren ontstaat een witte korrelacbtige tof en wanneer een eenignina ervaren gruohandelaar dat stof in een monster riet dan week hy by ondervinding dak de parky klander bevat al ziek hg ook geen diertjes of uitgeholde korrels Om van die dieren af te komrn bestaan vsle middelen die echter voor het meerandeal niet afdoende agn Wordt mg de plfag te groot dan torg er voor dat mgne solders in I voorjaar tegM dat de dieren beginnen ie vliegen geheel laag te hebben dan maak ik alle luiken en gakü diobt set de pgp van mgn kachel door den onderaken ulder an tirand dan eenige oren aohber elkander van de slechte tabak daarin Zga de aoldara dan dik arg dik vol rook daa laak ik hek pakhnis loo een of twee di eu staan eo daarna worJen de solders oarogeveegd Die dan nog niet dood zgn liggen flauw en men is weder voor langer of korter tgd ee a zonder die beestjes a Vanwege de polilie werden vó6r de feosiea overal in de stad te llotterdam biljetten aaogeplakt waarby men gelraar ehuwd werd tegen r kkenrollers en verzocht wecd reohls te bonden Keu spotvogel heefk tbani op Feyenoord een paar dier bïljelten aao de brog opgeplakt zoodanig verminkt dat er na te lezen staat Zakkenrollen worden veraoobt rechts te hoadeo Uit Brnssel wordt aan da N R Ct g chreven Men weet dat lommlge elertMla volksvertegenwoordigers niet terredea dat ae hst boi tsnlsndach ee reeds met een iiikomead recht getroffen hebben den gebeelen Invorr veibieden witten Vergeefe henft ila minister van landbouw getracht de bezwaren van de Delgiioba veafükkers die door de Hotlandsohs eononrrenlte zoogenaamd geruïneerd worden te stilten door verichitlende malen gedarende vrg langen tyd onze noordergrens naar hel heette wegeaa het mond en klauwzeer te ilniten Doch dit ia slechts een voorwendsel en de Nsdertandiebe regeeriog oordeelde te recht dak zulk een handelwyze een verkraehtiogia van battuieenen de twee landen bestssnde handeUtractaat Anderzyds klagen do vleetcbboawers over dan invloed dien het lerbod op de atyging van do markiprgzen nitoefeot Ten einde te traebfen de onoplosbare kweiÜe verhindering van den invoer zonder de ilntting der greni tot een goed eiude te brengen hebben de leden der landbouwgroep uit de partementaira rechterzyd woensdagmorgen een vergadering gehouden waaraan de beeren Da Brago en Woeste deelnamen De vergadering donrde lang de beeprekiogen waren levendig eo men is van elkander gescbeiden zoodrf een bealissiog la nemen Indien we zekere gerucbteo mogen getooveo bestaat de oplossing welke hg de regeeriog de meeste kans van slagen beeft bterio dat men de invoerders ron verp iobtaa om bet vee aan de grens te slachten ten einde de veeartsen de gelegenheid te verschaffen zich te overtuigen dat beamektinK van mond en klaowzeer niet te vreeeen is Het spreekt van zelf dat het i eslachte vee in slsobteren toestand op de maikten der groote steden zon ai nkomeit dan bei inheemiohe dat levend aangeboden wordfc