Goudsche Courant, maandag 5 september 1898

o j jJlidxa vo r OT FTVEIJAJSrD F035TC3EH S L4 EK ouie iz Eenig Agent 70or Qouda on Omstreken J C DE RUITER HOnTf TIENDEWEC IO GOUDA m SEPT VLOOT REVUEa Op Trerlstngrexx zal eeaa TWEEDE BOOT naar de Vloot Revne gaan B HPta Kaarten è 2 50 zyn van at heden verkr jg S F baar ten kantore der Stooniboot Uecderij DE IJ8EL nder voorat gfenoraen Plaatsbiljet wordt niemand op de Boot toegelaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v in A K VAN BEB GARDEN Directeur Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA I EVFJRT mumi LMiium ss lijsten ook volgens op te geven Profiel Spoedige aüeverlnge Nelle nllwoerlng Concurreerende prljieen UuilenlaDdsehi FABRIEK Uit SlikkwTMr wordt gameid De werkmea k wilde oiet Tl gen op 31 AggDitoe ook niet d berbulde wurachowiog De oterige werkliedeo bebbeD durop md lijn bait de blitidan afgerukr de ruiten iogeirooid en eodere i bade eiDgsricbt eo vertolgeoi eeue ricg en bt t boii berestigd Te Oude Pekel i gietaroeubt elgebreod de groote urdippelmnUsbriek Oreoie De fabriek wae ferMkerd foor f ICO OOO STADSNIEUWS GOUDA 2 September 1898 VERGA DERING vix ftH GEMEENTËUAAD ep Dio d g 6 September 1898 neouddage li nor Aeu de orde Ie De beooemiog Ttn m Tier leden ren de Commieeie Toor de trefrerordeoiogen b tnea leden tin de Commieeie Ten bgebind TOor bet gemeaDte peniioentonde 2s liet opmaken tbo eene Toordrubt ran lee pereooen toor de benoeming Tan dn leden Tan het college Tan lettere 3e De begrootiagen roor bet jaar 189 J Ttu de geaobeidiierde inetellingen Tan weldadigbeid b T n de lloffmao a aticbtiogen e raa de dd Sohottetg d rai de gemeente gulabriek 4 Het ooritel tot bet doen Tan af en OTeriobrB iogen op de gemeeute begrooling dieeit 1898 Voor eenige dagen beiicbtte het Dagblad Tan Goudae dat bet loo gaarne de bnldeadreuen Tan den Uead aan Hare Majeeteiten de Kuniaginueo aan suoe leceri bad modege deald doch dat het hoofd dar gemeente lalba bad geweigerd omdat eeret de Raad lelf met dan tekit der adreneo in kennie moeet worden gaaUld Uel biykt one dat dit bericht lau onien confrater nataorlQk weer ferzeunen ie Het Dagblad ran Qoodai beeft ich lelfi niet eene tot het boold der gemeente gewend I Bg Talen beitaat bat ooro meo op den dag dat onae geliefde Kooingin te Amsterdam wordt ingehnidigd 0Bme k Dinsdag hnone woningen met bet dundovk te reriiereu Wh gelooTen dat ook Tonr da aid Ooud der Bollandaohe Maatschappy ren Landbonr die Maandag feest Tiert etenaens de driekleur aal warden uitgeitokeo als een balde Toor wat date aiJeeliog reeds in die 50 jaar ea Tooral in de laatele jaren beeft gedaan Bg koninkiyk besluit Tan 31 AogasM is Wn O Z alhier gratis retleand ean de ge Tangeniiatraf waartoe hg reroordeetd was Het beatnot fan den R K Volksbond alhier heef het Tolgsnd telegram ontrangeo op haar telegram ran bolde aan H M de Koningin tiara Majesteit draagt my op de lereeni ging dank te betuigen oor aangeboden bolde Adjudant tin TETS Blink Beerttaris R K Volksbond afd Go da € De arondicbool voor ambsobtilieden sal dan nieuwen onraus bedienen met 173 laprlingeo dat ia 40 meer dan het TOrig jaar Tot de eerste klasse werden 45 eieu e Wrliogen toegelaten namelijk 24 op rerklariogen tbo hoofden Tan legere lobbtaa en 21 na Toldaan te babben a n het toelatingsexamen Da hoogste drie of eigeolgke Takteakenklaeeen inllen niet minder dan 73 leerlingaa tellen Wg rerbeogen ons ren harte in den toeoemeodeo bloei Tan deia na hare reorganisatie too uiterst nuttige school Bedea hadden wg bat genoegen de fotogra flln Tan den heer P Tan der Waali te be sichtigen i noma n tbu de Kinderiang Ueiliang en Bloemencorio Ons iniieoaigniy uitstekend gnlaagd en wg twijfelen niet of iele der frrionen welke er daidelgk op kenbaar tgn tullen too n blgTend aandenken willen boiilten De uitslag der gehouden aanbeateding Toor het lioQwen van efn wooobnie TOor den Heer A J J Vos U Gouda atchiUct de Haar C P W Deseing ia aides O J Koot Gouda I 4497 W P Soelleman 4880 D Amaat 4957 CH Wildenborg 4990 3 Doym t 522Ö H W Hooit Haantrecbt 6297 J de Jong Wi Gouda 5555 O T Otlerloo Waddiogtrean 1 878 J Sekeris 5993 Aab den latgaten insrbryTer 11 het wtrk gegund Heden avond heelt te Haga in het ooccerlgebtinw in den Dierentuin de generale repetitie pluate Tan de gala kunntSTond ti r eors Ten H M de KooiuKin te garen waarop o teerden uitgeroerd een feestuntate ran ViotU dir der K M S een dito lan R Hol benerana aen aitrowing ran kat Ned Tooneel terwgl tot alot tabloan rifanlt tallen plaats hebben De le loit kvertm J Sutgen itn bet 4 reg inf wordt 1 October e s gedottcheerd by de intan dunce UisrraicUT Op den 1 Beptember ter gelegenheid roor da feve eu ter eere ran de troonibeetggiog rati Hare Msj eteit de Koningin bad albicr een riiigrgderg pteetfl waaraan deel namen 29 paren waarran wonnen De Ie prg de beer F C Unllar een drinkbeker De 2e prijs de beer J Bears een t romeier Od Ie prijs nlajofTr Cl raa der Wolf Gouda een portret in Igit ran de Koningin De 2e prya m jnfTr h B C da óog aan Iheeterriea I DuKtNWOVDB 31 Aog De rekening deur gemeente orar 1897 bedraaflt in ontTUgst f 5062 40 en in uitgaaf f 4870 65 g letert dus een batig slot ran f 191 75 I ZwiHHnDAK 29 Aog De raad danr geI meente heeft in sgna gebonden vergadering I benoemd tot hoofd der opeob school No 1 I op het dorp den heer J de Voogdt tbsni I hoofd der opanb sabool te Langernigeweide I Waodikosvkbk 27 Aug De gemeenteraad I heeft Toorloopig vaetgeiteld lo de gemeenteI rekening over 1897 de oatvaagstan op f 39 643 60 en de uitgaven op f 39 414 63 I mitsdien het b tig ealdo op f 228 96 en 2a I de begrooting van da eehutterg voor 1899 in I ont sng en uitgaaf op f449i3o goedgekeurd I de begrooting van het borgerlgk armbetteur oor 1899 in ontvaag en uitgaaf op f3745 06 I waarbg een eubsidie is vsrleend van f 3650 Aan bet Verileg van den toestand dar Gemeente Goud over 1897 ontlaenea wg bet Tolgsnda LANDBOUW EN VEETEELT Algemeene toestand De algemeene toaatand was gunstig De koop en huorpryien der wei en booilanden waren hooger dan die van bet vorige I jtar Hooge wateretanden kwamen niet voor De kwaliteit van het hooi was goed De opbrfitget der wei en booi anden middelmatig Het vee ging op Igd naar de weide en werd eveneens op igd naar dan stal teruggabracht Da getoodbeiduto stand was minder gonstig daar da landeren te Igden hadden tb i bet monden klanwteer De bandel was jler het algemeen tamelgk lerandig £ r werden redeIgke prg en betaald Die na de runderen j waren echter laag Ds prgtsn ran de boter en de kaïs waren malig De aanroer ren boter was belangrgk hooger ook werd ar meer kaas ter markt gsbracht Warmoeserggronden worden bief weinig aan getrofieo De oitkom ten waren niet ongunstig De groenten worden meereodeels langs de buizen gerent en in de Gemeente rarbruikt De boom en bloemkwaekeryen larerden sliohia laiulUtan op Da handel was ongtnitig de prgien laag De irncbtentaelt is lan geringe b kenis eveoioo de handel in rrnobten Voor loover bekend beetond de reeitapel ui veulens 11 werkpaarden 142 eiels au niuilaielt 4 dhili ISH Hhn au malkraarieo 1003 kalTorSi en pinken 214 meittee 9 I scbspan 74 geiUn en bokken 48 nrken 416 Het pluimro uit 1 hoenders ongereer 1419 kalkoonon 67 eenden 381 Dijentealt butaat hier niet 1 De gemiddelde marktprgten bedroegen Van paarden werkpaarden f 250 bet malkrea 150 kelraran I 20 55 I s bokken en geiten 9 I aahapen 16 1 e lammeren 12 rarkens 50 biggen 6 de boter per kilo 1 05 I de kaas per 50 kilo 24 I Er werden ter markt geb acht 1 pMrden 1045 ra daian ow i ka reren 6906 I biirgw 3564S botA 104123 kilogram kaan 1001Ï74 De Afdealing Gouda ea omstreken d r 1 Bolltndecba Mastschappg ran Landboew ta t 177 Man i Bedoelde Afdeeliog hield bg gelagenkeid ran de Vrge Paardanmarkt in October eene rerloting ren paarden en aanverwsnte artikelen waarvoor 8000 lolan k I 1 werden eilgegavan terwgl 100 prgten werden uitgeloofd Slot volgd PouBiou Hen meldt van bier d d 1 gapt aan bet D D In den afgeloopen nacht h eft men grove waoordplgkbeden gepleegd bg de vulgeliogen van xwarte Janoigje in deze gemeente die gisteren met gevlegd baddan Niet atleeD erden hnone buizen van baitan erg baecbt ligd doch men drong ook naar binnen bracht de meobelan naar buiten en vernielde ze Persoonlijke engerallen kwamen niet Toor De politie ttelt eea streng onderzoek in I BosïOOf Tuen giiteren de vloot van schepeo I getrokken doort de Boekoopscbe boot voor bet I bnis tae J v M aan de verlengde voorkade I gekomen was werd er door aen san den kant I zittend persoon eeb net hagel geladen geweer I afgetcboieu waardoor de boomkwaéker J £ I in bet rdchterbeeo de reebterhaod en de rscb I terwang getroflen werd I De gekwetste werd door een erte verbonden I en Tan het gebeurde wordt aangifte gedaan bg I het hoofd dsr politie De dader scbgot bekend te zgn Een dubbele moord te Rotterdam Aan de Boezemkade te Rotterdam beeft beden I morgen onjstreeka 7 uur een bloedig drama plast gehsd alwaar de dader vao de misdaad door de band aen tidb telven te slaan aan tijn recbtmetige etref beeft weten te onttrekken In parceel no 7 aldaar nabg de Goodsche Ilgweg kwistig vereierd met groen en de mtionale kleuren wonen 4 gezinnen waaronder dat van J C de Qier borstelmaker eu sedert enkele jaren gebuwd met Mina vao Gent die uit baar eerste hnwelgk twee meiejai vao 12 en 13 jasr heelt In hetielfde gezin houdt als kostganger vorblgf de 36 JBrige A J Pieterse gtenirtswerker die reeds 10 weken met werkte wegens eec ongeluk hem overkomen waarvoor hem uit verschillende ziekenfondsen f 2X uitgekeerd wordt Het bed reeds gisterenavond de aandacht getrokken tmn Pjfi rsa in de buurt was gaan wandelen dat bg erg onrustig wa Ojk wai er de vorige dageo steede oneenigbeid geweest Tsn 7 our hadenmorgen toen de Gier reeds naar de fabriek was riepen de beide meisjes uit bet venster om hulp waarop buren voorbggengers en politieagenten naar boven snelden naar de tweede etage achter De deur was genieten en werd met enkele trappen geopend Een onlietlend tooneal vertoonde sicb toin aan de bioneodóngenden Ia de bedstede lag vrouw ran Gein met eenen afgryselgke wonde aap de bals en badaode io baar bloed Naast baar lag baar dochtertje met eene verwonding aan bet reebterbaodje Juffrouw van Gent was buiten kennie In het vertrek lag op den grund uitgeatrekt de koetganger Pieterse in de eene band e iBe geleden revolver waarop nog gf achoten i da andere band een varvaarlgk broodmee met bloed bevlekt Pieterse was reeds dood zoodat onmiddellgk alle zorgen aan vrouw Van Gent werden besteed De politie was dadelgk roet een verbaodtrommsl ter plaatse eo spoedig daaro veraobeen de pulitiegenaaebeer Dr W Mees die da halawonda tooveal mogelgk traohte t l stoppen De verwonding van het meisje waa j niet gevaarlek Volgens verklaring der raeisjee was da moor 1 denaar bet bed der slapende vrouw van Gen gensdsrd en nadat hg bet meiijensarderoor 1 kamer bad gestnurd beeft bg vervolgens vrouw 1 Tsp Gent in hair slaap in den haia gesneden 1 Bg bet toebrengen dier woede was cok he 1 ueisjs dat bg rronw ran Gent te bed Ie I gewond I De rerminkte rronw werd per rtderbranear I aaar het gemeenteziakanbnis orargebrachl d I geueeabeer gal weinig hoop wegens het out I zettende bloedverlies door de slagaderen die in 1 den bals waren doorgesneden I Alt oorsaak denkt men aan minnenjjd Het lük ran den moordenaar werd naar be I IgkenhnA op de algemeene begraafplaats over I gebraebt Hgwaspasgehnwddocb van zgu vrouw 1 af De revolver en het mea waren gisteravond 1 door hem gekocht E OSTBR IJ ElTSr g t van briavep geadraseaerd aan onbekenden gedurende éi Ie helft dar maand Angust Ss 1898 en terug te verkrggen doortnsnhen kom t van bet Postkantoor te Gouda Vertoadea van Gouda Q van Seb aik Allen BnUnit An terdtjp 1 S Beemakerk J0 Brjel a Gravahhaga N Tbeunisseo Mej J van Alkemade K Brainy Zutpben Otte Arnhem Ifarr Vink Bot idan ran Oaalwi Utrecht Wiedebold ScbOroan Bunover Da Oiieetear v b Pott sa Telagraafkantoor V0B3TER BurgerlUlie Stand GEBOREN 30 Aog Jobannaa ondoia W Pietera en J C Meyer 1 Sept Wilbrimiaa Elizabeth Antooia Maria ouders A J Konweaberg en C A M Oum OVERLEDEN 31 Aug H W C Kooy 20 j We Kraan 3 w ONDERTROUWD 2 Sept O Bloot an J Raparon 8 den Hertog en T van £ gk J Nieaweuboijzen en J M Koemans J L Gravestegu en A M van Leeuwen te Haaatrecbt J J Teenwen en B G vao Deth F W J vaa der Burcht van Lichtenbergh ea W O Mglioa C Slobbe en E W Tniiimen ADVERTENTIEN Voor de talrgke bewgzen van daeluemiifg ondervonden bg het ovarlgdan van mgnen geliefden Echtgenoot dan Heer A SCHONEVELD vsü DIB CLOBT betuig ik mgnen bartelgken dank Wed A SCHONEVELD vu nat CLOET Bcuonmlu Oouda 3 September 1898 Da Verpleegden in de Werkrereeniging te Gouda betuigen hunnen dank roor het goede onthaal dat zg op 31 AUGUSTUS en 1 SËPl ËMBER hebben genoten ran wegede Feestcommissie ter gelegenheid van de Troonsbeatgging van H M Koningin Wilhelmina Gouda 3 Sept 1898 OFZICHTEASEI HEBREN en DAMES FRDIKEN TODPETS SCHEIDINeEN in verdere HAARWERKEN munten uit door OLIEDE AFWERKING hg B P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda AVONDSCHOOL VOOR AIIIBACHTfilLlilDENI TE eoviiA Ue LESSEN aan déze School zullen aanvangen op MAANDAG den 12dea SEPTEMBER 1898 daa avonds tan CVi De Directeur T B E SPIJKER IEMAND die het Gymnasium hoopt ta bezoeken VRAAGT Kamer Kost en Btwasscbtng Brieven met opgave van voorwaarden aan het Bureau der r Courant onder No 2458 E CASSUTO Tandarts te G uda zal 5 6 7 en SEPTEMBER afwesig ijn Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1898 dee morgens te uren in het Gebouw der R K LanvuBBSioiiia aan de Westhaven a Vouda t p overstaan van den Notaris Q C FORTUIJN DROOGLBEVEB Tin IIHOOFT IHIOmmi met TUINHUIS aan de Boelekade to Gouda kadastraal bekend in Sectie A No 2981 groot 8 Aren 92 Centiaren belend aan da eeneiyde iVgendom der Sociëteit sOKaOtHOiatiKoaaan de andere tgde eigendom ran ViBKiAa Te aanraarden 1 gctober 1898 Het perceel is te bezichtigen 3 dagen r r dan rerkoopdag van 10 tot 3 uren en opdien dag van 9 tot 11 uren Nadere isUohtingangaeftToomoamda Notarial 1 i BUSTE DEK KOEIITGII EN WAPEUS TE EOOP EN TE HÏÏÏÏR I BM c o Kirtoi S Markt Gouda ai ECHT met Too ZiBt roora ï op de jDberiahnstein T OllteeKUK DtK VICTOK ABIION OBlfHAHHSWH ♦ j Overal B S verkrijgbaar f naomuS Maataehappy tot EoepIMtaHe an dé rtetoHa Bnm Kanfxtr voor NederlancL Boompjeê éO SoHerdam PRACHTIG zijn de FOTOÜRAFIËN van de Kinderzang ïïeilzang en Bloemen Corso ALOM VOORHANDEN Pa VAir DER W AALS Fotografie STUDIO Per bus 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et opoitje 00 en 35 et NIEUW MIDDEL tagen tsot bg Hoenders en allb Pluimgedierte ii O iOper flesch Doozen met roer terrerdelging van ratten en muilen Ï5 en 20 t Pakjes 10 et Allee met gebrniksaanwgzing Geurig en Onschadelijk ieuherliits vet tegen brnndengfieid klierachtiije aanfjtziehtt en an dere lichaama roven en toonden etrakheid en itekingen bij rersuenngen winterfuinden en voeten bij ichur t dauwortn ent Znirert van onrein insect onder in en op het rel en haar 10 Cents per doos tQoedkoopste en loliedst adres voor Verwoer van Inboedel Eoowel binnen ala buiten de st d met gesloten wagens G RA VESTE UN Oude Gouwe Attea leordt tegen Tl atuport achade venekerd BiiDT Peperstraat 7 8 9 11 6elir DE Westhaven 200 Inrichting tot Mcnbileering van gelieele Huizen desverlangd ook in huur EENIB DEPOT TAV TEEE Hen wordt voraoelit op t HERK te letten ÜIT HST M OUW TAK NelUVËNSWAAYZüIVEN OOBINOHGH Deze THEEËN worden afgele Zich tot de uilroering ran gn eerde orders aanberelende J BREEBAART LZ É rerd in rerzegelde pakjee ran vijl Ueee en een half eu een Ned otw met rermelding ran Nommer en Prgs roorzien ran neronstoand Merk rolgens de Wet geddpo f r 4ï POIKB ODD £ SS JHIEDAMMEH GE1TE7EE Merk NIGHTCAP VerkrijglMuir biiji M a £ETER8 Jz N Ba Als bewijs vnn eohltietd ii cachot OQ kurk stetHlt voorzien van den naam dor Finbi P HOPPE D J TAN TELSEN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR la da baata laint Tli tafaa Jlulii KbaumaUak l4Baen t DaD kortuiu tojm Wat AufcerfiliExpeilBf ptjnau vmn st lorlol sanl yit lanetliettlllllMassitswsBdsatafae jg AiikBrliiilxpe 8f bi Mei bdaiaa a g HikBrlilfrExpellBi Pi M aeat 71 oaal ae IM da imA Taethuilea la is eisests Ipettiakae as b riMMlar t Oa ts tMmilM Te GOUDA bg C LUGKH Apotheker Markt en bg WOLFF Co Wastharen lOt D elflscli Slaolie Tat Somatome bg WOLFF en Co WESTHAVEN I 8 VAN met 20 Korfing A 7a OS Az Md Taillenr Kleiireg E 73 73a OODDA TelephaoH m 3i Geen feeier adres roor alle soortei niüEN WËHK als het yoordbrabanlsch Sclioeii en Laarzcninagaiijn KLEIWEG E 30 tegenorer do Kleiwegatee Aanberelend Q SMITS Alle reparatifo en aangematan wark