Goudsche Courant, maandag 5 september 1898

37ste Jaargang Dinsdag 6 September 1898 No 76T5 MiMHE mium IVieuwS en Advertentieblad vQor Gouda en Qmstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatet vaii 1 5 regfels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters wordeni berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No St Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DENNENGEOEN ook genegen ïk kleine Part IJen te verkoopen Adres C MEIJER AUERONOEN OoDdji Druk n A BRINKMAN Zn ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT f f mm Tiendeweg 39 ti G y E l V QloeüicM K ousjes d ié een onovertreffelijk WIT LICHT geven h SO € ts Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwcg en 1NHULDI6ÏNGSFEESTEN te Amsterdam en te Den laag Bericht aan houders van Kilometerboekj s In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer op S G Cn 7 SiCpteniRier 1808 naar cn van Jkin§ter lani en op O l§leptenil er 1898 naaren van Den Ifa g worden houders van kilometerboekjes in hun eigen belang verzocht ZOO ZiJ Op ééU Ülkf i LSCBOLTENS Salon de Coiffure DUBBELE BÜDRT B 4 heen en weer wen§cben te reizen hun kilometerboekje wj vertrek ook voor de terugkoni§t te doen afstempelen Het afstempelen van kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Amsterdam H I op 5 6 en 7 September en te Den Haag op 9 September zullen bij den toevloed van reizigers veel tijd vorderen Zoovt el voor Heeren als Toor DAMES en KINDEREN iö het beste adres TOOK TBICOT DMMRBDEEEm it cSieuxe tintel ÉÜMY A 70 Soliede Kwaliteiten Extra Lage Prijzen Aonbewlend Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegpcn iDhDldigiDgsfeesten te Amsterdam Afwijkingen van de dienstregeling op 5 5 en 7 September 1898 A 5 j§lepteml er Do toegangen tot het Station Weesperpoort worden van 10 00 voorm tot 3 00 nam afgezet In verband hiermede wprdt gedurende dat tijdsverloop de dienBt op het Station Amsterdam Weesperpoort gestaakt on zullen alle treinen der Maatschappij uitsluitend te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekken UI B 5 6 en 9 l§leptemlier Fijne COGNAC aanbevelend SLOTEM l KER Co WEUWMÉËK r Om 6 00 s avonds en tot den volgenden ochtend wordt de dienst op den verbindingsweg te Amsterdam gestaakt Alle treinen richting Abcoude z Hen derhalve op deze drie dagen van af 6 00 s avonds uitsluitend van het Station Weesperpoort vertrekken en aldaar aankomen D Maatschappij behoudt zich voor na 11 30 s avonds geene reizigers meer op het Station Amsterdam Wees perpoort toe te laten 2 De lokaaltrêinen 1181 en 1182 Utrecht Zeist Driehergen en terug zullen op de drie dagen niet loopen RËYMMÜÏÏDÖ KSïë Burgers itcatène is het beate eu izoedkoopate kettinglooze MUZIEKINSTRUMENTEN tot jinjzcn concurrrerende met de eerste in om land bntnande M f sKgncn VIOLEIV l r oud Tyr Instr 1 f 96 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen riEL M mm ORGELHANDEL Eeiiige praclitiRe STOhY ik CURK OJiOELS foor virralnderdon prgs Vin 195 roor ƒ 175 Vao 175 toor 156 L C DE LAMG QOODA OaCOTB MiilKT Inhuldi gingsfeesten te De n Haag f WUzigingen in de dienstregeling op O September 1898 A Aankomst van de treinen te Den Haag Wegens afzetten van de toegangswegen van het statioit zullen de treinen die vóór 12 uur aankomen niet aan het gewone perron de reizigers aanbrengen doch aan een tijdelijk daartoe gemaakte inrichting B Vertrek van Den Haag JNDFLEVERANCIER Wegens het afsluiten van de toegangen naar het station zullen do reizigers uiterlijk ten 9 30 v m op het station aanwezig moeten zijn dus ook zij die met trein 23 ten 9 46 v m willen vertrekken Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda J G Van af 9 30 v m tot 12 00 wordt niemand tot het station toegelaten Met de treinen Den Haag van 10 11 v m tr lOï 11 27 v m tr 27 en 11 35 v m tr 38 kunnen geene reizigers worden vervoerd C Extra treinen Gouda Den Haag JACHTWATER Zeer aan te bevelen voor echoolgaaDÜe kinderen Prgs per flacon No 1 ƒ 0 30 No 2 ƒ 0 30 Verkr gbaar by ID OiwdlEBlElS Kleiweg E 100 DROGIST Ten 5 50 v m beginnen extra treinen te loopen zoo noodig stoppende op de stations Zevenhuizen Moerkapelle Soetermeer Zegwaard of Voorburg Na 10 20 v m vertrekt geen extra trein meer van Gouda naar Den Haag D Extra treinen Den Haag Gouda Van af 4 00 n iff kunnen extra treinen beginnen te loopen van Den Haag naar Ootfda M aaMPORSHni Bultenlandscli Ovcrziclit De Franache Minister van Oorlog Cafaignac heoh ontslag genomeü wegena rerscbil van gevoalsD met de meerderheid v n bet ministerie over d reïiiie van het proces Dreyfoi Mevrouw Dreyfus beeft hg den miaister van JQBtitie een aanvraag om berzi niiig van het prüoaaDroyfos ingediend De ministerraftd is tegen morgenochtend half tien hyeengeroepen om offiaieel te beraadalagen Ër is ÏQ den raad een sterke meerierbeid bgna eenparigheid voor de herziening Het ia niet waar chyniyk dat het miniiterie aal aftreden President Faare ïs hedenmorgen naar Farys teruggekeerd om bet bestoit behelzende het ontslag van miaiiter Cavaignac ta teekenea De beaprekin en tusichen den heer Ft bre de miniaters en generaal Zorlinden doen Wmoeden dat deze het mioiaterie van oorlog lsalnemen By de oi t aogBt der autoriteiten en vraardigheidsbekleedtrs op 1 Septeirber in het winterpaleis te Algiera richtte de oppairabbyn ran Algiera tot den nieuwen gouverneur generaal Laferièrre een toespraak waarin b weeg op de liefde den eerbied en d etroow der Algierache Israëlieten voor het Fransche vaderland en de Republiek Hy voegde er aan toe Gy zult spoedig van da volle oprechtheid Hi r gevoelens overtnigd zga W rekenen erop dat n al uw macht zolt aanwenden om ons den eerbied en de veiligheid te verscha£Een waarop wg recht hebben en dia wy in den laatsten tyd niet nieer bpcitteu Wy willen met tt werken aan de wycigiog der gemoederen Niet van onze zyd uit n op hindernissen stuiten en ik bied u onsen oprechten onderdanigen en ou voor waarde lij ken bijstaad aan De gonvernenr generaal antwoordde daarop Ik dank n voor nw goede wenachen gy doet een beroep op my met betrekking tot de boFcherming Vab nw persoon en nw eigendom Gy kunt op defa vertegenwoordiger der Hepnbliek rekeifiM want in deachaduwderFransche vlag mogen geen vervolgingen plaats hebben Verapreidt gij gevoelens van irode om u heen en wees verzekerd dat van de zyde der regeerig niemtnd ongeneigd ia deze gevoelens welwillend op te atten en aan te moedigen Wanneer de daden in overeenstemming zullen ayn met de woorden wachten den laraëlielen in Algiers betere tyden De Wiener Zeitnng bevat hel keizerlyk bealnit waarby h t Oofttenryksche parlement FEViLLETOM De Uezicaansche Beeldhouwer EEN VERHAAL DEK AZTEKEN Naar het EngeUch i BesniettomiD was het hun niet mogelyk zich stil fcnoeg te bewegen om geheel en ui onopgemerkt te blijven Weldra werd or alarm geslngen ea toen volgde eeo ontsoltond tooneol van opaohudding en verwarring l e so daten sprongen op de arlilleriston ijlden naar hunne stukken ea Narvaez uit een rusligon alatip opgeaohrikt schoot haastig zijn harnas aan en wierp eioli ia het gewoel van den strijd Flikkerende vlammen braken plotseling de duisterttis af ea werden door een oorverdoovend kanongebulder gevolgd want de artillerie trachtte met kogels en Schroot de straat schoon te regen Dooh Oortoz had reeds vooraf de zijnen in kleine pelstons afgodeeld die langs de gebouwen aan beide zijden der straat marcheerden D losbrandiagen richtten dus geenerlui aohade aan en strekten alleen om de bewoners der stad alt hann aluimermg tp wekkca üortez bad au de omwa ling rondom de teoealli bereikt waar Narvaez met de z nen geposteerd stond en Eou fer den vijand t d Ie gunnen om geweren en kanonnen andormaal te laden sprong h het eerst op de borstwering onder het uitroepen van het wachtwoord nEspiritu sanio I Espiritu aanto XVI Wederom in de gevaDgenti U byeengeroepen op 26 September Er wordt drak gesprolian over de conferenties tusachen graaf Thon en de leidera der verschillende fracties tot het vinden van een aoort modus vivendi tnascbpn Doitsohera en Slaven wat den taalstryd betreft opdat er een einde kome aan dezen etryd en de oppositie welke een geregeld gaan van zaken onmogelyk maakt De uitslag dier conferenties is nog niet bekend In een d r eerste zittingen sal het rainis terie hst cqpipromia met Hongarye indieaen zooals bet in de laatste byeenkomsisn is vastgesteld graaf Thnn zal een beroep dosn op de vaderlandeliefda der afgevaardigden opdat zy zich ernatig bezig zullen honden met de betaogen des landa en den tyd niet zullen vermoraen met kleine geschillen De Eagfalacha Begeering heeft zeer voorkomend geantwoord op het plan der Russisch 1 rede co D f aren tie De R ssische Nowoje Wremjac geeft echter een nasr het achy nt officieusa toelichting op den schooucn droom waarmee een goed deel daarvan r eds in rook verdwynt De meeat correcte uitlegging ia volgens dit blad dat het atatn quo moet behouden wörtlen en gezocht naar een gemeenschappelyk middel om een niiuwe vermeerdering der bewapening te voorkomen die de volkeren tot uitputting brengt Iedereen loet bagrypen zoo luidt bet iloit dat er geen sprake kan zgn van een onmiddellyke ontwapening waarvan de gevolgen nu reeds onrnst wekken niet alleen in de Franache pers maiir tot zekere hoogte ook in de Duitaohe pers 1 In de byeenkomst der Londensohe magiB traataperaonen die over de toepaaaiog der vaccincwet beraadslaagden werd besloten dat de ouders die gemoedsbezwaren hebben niet zullen gevraagd worden die met een eed te bekrachtigen Indien de magistraatspersoon overtaigd is dat het gemtiedsbezwair bestaat zal hy het door de wet bedoelde certificaat afgeven waarvan de kosten op een shilling zyn bepaald De wet spreekt echter van geen kosten en de Daily Newa merkt op dat thaoa in den vaccinedwang feitelyk alloen deze verandering il gekomen dat men vroeger voor een guinea werd beboet ala men de inenting naliet en voortaan voor óen shilling kan vrykomeo Te 1 u 45 gisterenmorgen is het volgende telegram van den Sirdar Sir H Kitchener ontvangen waarschynlyk gedagteekend van Wij zijn ous verhaal veracheidone maanden vooraitgeloopen ten aiado de goBoliiedenis van Cortes on zyn drama of moeten wy treurspel zeggenP aaneengeschakeld mede te deelen Thans vatten wij don draad weder op om onze stuf verder af te wevoa Wij zagen hoo Mazina door de vriendelyke tuaBchenkomst van den priester die altyd in de nabijheid was wanneer er gevaar dreigde of zyne komst van nut kon zyn aan Tonatiuh in hare vorborgen woonplaats hij de teocaUis was teruggegeven Zyne onbegrijpolyke alomtegonwoordighetd scheen aan het bovennatuurlijke te grenzen geen tijd noch ruimte noch gevaar zijne onvermoeide bescharmïng van Mazina en Maxtla te kunnen verydelon Wie hy ook ware want zijn masker maakte alle herkenning onmogelyk zeker was het dat hy aan de jeugdige mirnenden eeno groote genegenheid toedroeg gelijk zij van hvn kant in zyn komen en gaan een zeker recht van gezag schenen te erkennen Eerst aan bet einde van ons verhaal kunnen wg dat masker opliohten om het gelaat n do oogen te beschouwen die zoo lang daarachter verborgen zijn geweest Mazina zat den avond na hare terugkomst aitde gevangenschap in de bergspelonken met Tonatiuh voor den drempel van de woning der profetes Het was een heerlyke avond de sterren aan t uitspansel geleken wel enge enoogen die van het hemelgewelf naar beneden gluurden en de zoele geuren uit de oranjeen pnimbosobjes vervulden de luoht en stortten als t ware diepen vrede in de ziel Het lafareel was zoo liefelyk dat Je uren onopgemerkt voorby aaelden on het tweetal tot io den nacht Uevar nadenkend er mymereod aan den ingang bleef slttaa dan da stilte lelfs door een gefloiater of te gïa renavond D6 Uerviachen lieten gibterenavond het Britsch Egyptische leger ongestoord Hedenmorgen vroeg deden de Dervisehen op ons een vantberaden aanval na een zwaren stryd van ettelyke uren dreven wy ze om halfnegen dei morgeua terug Ik gaf bevel tot den aanval op Omdurman en ontmoette opnieuw vaatbe f ra4sn tegenstand op rayn rechterflank De D nrischen werden met zware verliezen teruggeworpen hun leger onder persoonljiik buvel vab den Ehalifa was om twee utfr in den muldag geheel verstrooid Ik rukte op en bezette Omdurman in den namiddag De Ehalifa is gevlucht en wordt nit achtervolgd door cavalerie flet ia onmogelyk reeds nu de lyst der ongevallen te geven maar ik schat het vejUes der Britsche troepen op 100 die der Egyptische op ongeveer 200 Neufeld de Ooatenryker die door den Khalifa gevangen werd gehouden ia ongedeerd bovryd De Ooatenrykache zuster Teresa Grigohni en alle andere Europeesche gevangenen zyn in goeden welstand bevonden De inwoners van Omdurman zyn zeei verheugd over de aankomst van generaal Kitchener Verspreide Berichteri Frankrijk Ëen nugenoemda verzekert in de Indépeni ilinh beige dat Briason zoodra hy aan het bewind kwam een onderzoek van het dossier der Dreyfuszaak aanbevolen en aldus de jongste onthulling uitgelokt heeft Deamonlins zegt van president Faore aprekend De heer Félïx Faure ia opperbevelhebber van leger en vloot hy moet de eor van den soldaat hescbermen Hetzij Dreyfus schnldig of onschuldig is de President moet naar Parys ierugkeeren Ala hy het niet zoo spoedig mogelyk duet neemt hy een zeer ernstige verantwoordelykheid op zioh en de gesobiedenia zal hem rokenachap vragen van de misdaad tegen de menschelykheid die by laat begaan of van de misdaad tegen het vaderland die hy den wil niet heeft ten toon te stellen en te straffen c Volgens de Radicale maakt majoor Lauth ook al bekend uit het proces van Zola geen deel meer uit van den generalea staf bij is kort geleden met stille trom naar het 28q dragonder regiment te Yinceoues overgeplaaisi m broken PlotseUng ontstelden zy van den kreet van oen kind dat zich eleohls op korten afstand schoon te bevindou Zy Iuistor 1on nandarhtig en hoorden het golaid andermaal Nu sprongen beiden op on snoldea naar da plaats waar het kind indien het oon kind was zioh bevond en wellicht te vondeling gelegd was Maar zy waren nog niet vor gekomen loen twee mannen haar tegemoet traden Tonatiuh groep Mazina by den arm on week teru maar hot was te laat In een oogenblik waren beider handen stevig samengebonden on hnro gezichten met een doek bedekt zoodat zy geep geluid konden slaken Nu HeQe heb ik u weder in mijne macht spotte Tolaoa en ik verzeker u dat gij my deze maal niet zult ontsnappen Doch iemand was er die zioh door den booswioht niet om don tuin liet leiden en zij was ook thans in do nabijhoid om haren vijand ta vloeken en zijne plannen to verijdelen Meztli zag en hoorde olies eu toen Toluca zijne gevangenen wegvoerde snelde zy als eene hinde naar de stad In wier stilte en schaduw men baar spoedig uit het oog moest verliezen Er verliepen verscheidene oogenblikken eor de beide overrompelde vrouwen begrepen in welken toestand zy verkeerden of wat er met haar gebeurd was zy waren tooh zoo plotseling en geheel onverwacht overvallen dat zij eerst toen Toluca haar gelastte voort te gaan ten volle het gevaar besoFten waarin zy verkeerden en voor hetgeen or te wachten f toud sidderden Het was reeds meer dan niddernaoht toen zy da oarers vaa bat meer Tecouoo bereikten nabij den Op de muren van Parys is een affiche aai geplakt Antwoord aan Cavaignac getiteld Men weet dat de tSiècle voor zoo iels al geld byeengebraoht had In dit antwoord dringt de U nd voor de rechten van den mensch en van den bnrger o a aan op invryheidstelling van Ptcquart In een fchryven aan den miniater van koloniën vraagt Trarieux of deze het mogetyk gelooft het légime op Dryfua toegepast nog langer vol te houden Cy kunt scbryft hy blyvende binnen den eerbied voor de wet een lichamelyk en moreel lyden verzachten waarvan wy weldra niet zeilen weten hoe de herinnering eraan nÜ te wisschen De minister van oorlog heeft langdurige besprekingen gehad met Brisson by wien vervolgeus Sarrien en Boargeoii zich zyn komen ooderhouden BINNENLAND Vrgdagmiddag W9rd aan H M de KoDiagiDMcflJer BaDgebodeQ het baldeblgk van het Ned olk De aanbieding giichitdile door bat hooldcomité De borgemeosker na Amitordam prak H M toe en bood biar namens da Ned natie het gasfibwik aaiKjK By bet geaobenk was gevoegd e n album bevattende de oamen van de leden der oommiasiëD die ziob badden gevormd om bet geschenk bigeen te brengen Do borgemeeit r deelde aan D M medi dat een bedrag ifc ongeveer I 300 000 was bvjeongebracbt h h De Koningin WAkte inde volgende bewoordingen u Ik ben zeer getfoffen door ow woorden bet geschenk my aangeboden door het Nederland scbe Tolk by het naderleggen van het Ilegentachap stel ik op d u hoogsten prys Myo dauk faarvoor uit te drukken zooals ik dien gevo is my op dit oogenblik niet mogelyk Sights dit wil ik u zeggen mijne heeren dat ik by het einde van myn taak in de liefde en den dank van bet NederlaDdschs volk waarvan dit geschenk getuigt de grootste da scfhoooste voldoening vind voor wat ik gepoogd heb te doen in bet belang ran land en volk Ik hcop aan het geschenk een waardige bestemming te geven en ik meen dit niet beter ta kunnen doen dan door het te bestemmen roer een liefdadig doel westelijken dam dia naar de stad Itop Hier werd haar bevolen In eeno boot te stappen die aan den kant vastgemeerd lag waarop zij ai el dooh in stilte over het meer Toznuco gerooid worden en apoodig aan Ahmtzols paleis kwamen welks deuren reeds open stonden om het tweetal te ontvangen De koorden werden nu losgemaakt mot welke de gevangenen gekluisterd waren en Mazina zag zich naar een groot vertrek ge eid door oen slaaf dia tyne bepaalde orders had en de touwen van bare handen en don doek van haar gelaut nam waarop by zioh snol verwijflerdo en do deur aohtor zich sloot zoodat zij wederom gevangen was ToDot uh werd d arentagen naar een afgelegen god olte van hot paleis geroerd en in oen klein i en vochtig korkerhol geworpen Men nam hoar oveniBin den dook van t gezicht ots do koordon van do banden hoewel dit alles zoo nauw toegetrokken was dat hel hsar de grootste foltering veroorzaakte Don volgeuden morgen vroeg werdon twaalf mannen in hochtonis genomen en voor Montezuma ge b acht Zy lagen onder beschuldiging van eeno samonspanning tegen dos keizers leven gesmeed te hebben doch werden zoo troffen door zyn bleek en treurig gelaat dat zy weldra hunne schuld beleden en Ahuitzot i Is dün aanleggor van het misdadige plan opgavfn De monarch op eeuo geheimzinnige wyze bekend temaakt met hetgeen er gaande was nam oen sn l b ituit en sprak het vastberaden uit iWêfit wervolffd