Goudsche Courant, dinsdag 6 september 1898

hor t en Comp ri lamede die ii Mej N nn Veen door doe beer SteeDsma Teriierd die do een woord na lol toekomt d Ter eere van dit LaDdbonwfetit baÉpb bgoa alle bewonera de tlag nitg atokeiii W Hedeoatoad tan 9 tot U oor aal op de Korte Tiendeweg bet mn iekkorp HarmoDi8 tich dooD hooreo en wordt er bJ genoemdo atraat ülimiDatie aangebracbt Door de bewooer der DoMnsleeg zal DioadagB Septeiaber de Inholdi lig8dBg jan H M de KoDiogin de aldaar a lplegils foDteia Dogmaala vertioht wordeo Birecte Spoorwegverbiodlngen met GOUDA Zomerdieost 1898 OOUDA Rt TTXRDAU Ooud 8 7 8B 8 10 8 8S 10 14 8 8B 9 Bi 10 11 11 18 11 1 1I 18 1S B8 8 11 3 18 3 57 4 B8 4 BB Moordrecht door 7 88 48 i H 1 8 NioumrVork 7 88 8 4B H SB 1 7 B IB c Otpelle 7 48 8 B8 11 4 14 S l Eatterdui 8 80 7 1B 8 88 C8 8 80 M4M8 10 18 10 80 11 88 8118 88 1 88 8 30 4 11 11 60 18 87 8 16 6 61 7 86 7 68 8 40 8 88 9 68 re 6 88 7 10 7 46 8 11 8 47 10 13 6 85 6 86 11 64 18 08 18 47 GOUDA DEN HAAGtIm len 11 18 18 16 18 B6 8 14 8 46 4 49 4 58 11 80 V 1 8 5 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 6 88 18 18 46 1 48 8 48 4 16 6 16 8 37 8 17 9 88 9 67 10 14 11 16 6 86 6 64 11 7 84 7 30 8 80 7 48 8 48 7 68 8 61 8 07 9 08 8 18 9 08 Hage 5 46 7 80 7 40 Voorburg 6 68 v Zoeterineer Zegwaard S 6 ZevaahuiBen Moerkapelle 6 17 OiHida 6 88 7 48 8 03 9 46 6 10 96 10 44 11 48 6 68 6 88 8 04 6 O r D A U T R fe C H 1 TIM verta l e O U 1 A A UUTËHDAM 6 34 7 18 7 63 8 14 9 07 10 19 10 67 19 00 18 10 18 63 8 80 8 17 4 88 6 80 5 47 8 06 6 65 8 86 door 10 1 4 g n 4 0 57 n 5 o 7 81 8 96 lll S 6 87 7 10 10 84 4 t W 8 019 0610 3619 48 6 P 6 87 8 40 10 01 W 8 01 9 06 10 36 19 48 6 01 6 87 8 40 10 8 60 6 04 6 88 V Hl 15 JS s l ufM 11 98 18 87 8 66 9 39 10 61 11 46 18 88 08 1 87 8 08 8 86 3 66 4 48 6 86 6 80 6 66 7 66 60 i Ot 9 86 10 08 10 84 84 3 47 4 13 6 60 7 18 9 10 9 19 10 5lkBat C fl 7 06 8 10 9 06 U 16 8 68 8 46 4 4S 6 8b 7 41 94 4 14 9 36 kma vr 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 8 8 8 00 10 0 8 19 8 40 4 87 6 80 8 07 7J9 8 88 9 49 9 66 18 14 11 10 Oouda 8 09 9 18 10 9 18 61 8 68 4 47 6 49 7 41 8 4J II 1 10 88 il 38 18 11 66 1 11 10 19 11 Sedert Ung wBb h t myD Tensoh een itichtiDg IQ h t UreD te roepeo waarun ïk geloof dat groote behoefte bestaat Ik b idoel een saDatorinm voor longlgdera ïd de eera e plaats teo bate tad beo die de middelen niisseD in het baiteDland hotp tv KoekeD tegea de freeieIgke knaal die belaai id odb vaderland zoo TeelvDJdtg Toorkomt en zulke aroatigA gevolgea na sich eleept Ik hoop eerlang de Trye beachikktog te kragen over het landgoed Oranje Naa m oord bg Eenkum en dtt af te staan voor het doel dat mg lief ia Door debkondigen voorgelicht ate ik mij Toor op dat landgoed bet eerbte Nederlandache Sanatoriam te atichtoa Dai het geachenk van het volk dat ik liefheb mig daartoe in staat stelt ma kt mij oprecht gelukkig en atemi my totgroote dankbaarheid Moge op deze wjjze het haldeblyk mij hedeo aangeboden een segi n worden voor velen tot in lengte van dagen Nog hoop ik ook in onze Indische bflzittingeD een herinnering achter te laten aan de tolde mg hedeo gebracht Oprecht en innig ben ik dankbaar voor het mij aangeboden geschenk Bg de andiëntie was H M de Koningia tegenwoordig Nadat de aanbieding bad pUata gehad heeft B M de Koiii a gin Moeder zich met alle boeren afr onderlgk onderhouden en de Koningin nog met de meeate dier heeren lo den loop der laatste maanden hebbeu wg by atukjei en brokjes bet gebeele feeatprogram zoowel voor Amsterdam ala Den Uaag de vlootrevue 15 Sept de rgtoer door het Westland 19 Sept de militaire revne op de Renknmerheide 21 Sept eu de aportbetouging te Clingendaal 22 Sept tamelgk wel in hg zonderhedan medegedeeld Voor wat Oen Haag betreft wenacheo wg te berinneren dat de Koninginnen Vigdag 9 Sept omstreeks 12 nar aankomen e middags de kerkelgke plechtigheid in de Qroote kerk bijwonea en a avonds door de at drgden Jtn de illaminatie te zien Zaterdagochtend ia de anbade der aohoolkinderen s middags het bloemencorso s avonde de foestvoorstelUeg in den Dierentuin a Middags maken de Voratmneu een rgtoer binnen sKondsga eeo bniten de temeente Rijawgk en Voorbarg worden dan bezocht Het schoolfeeH van Maandag hebbeu de KooioginneD beloofd te komen zieo De avonds cal de miltaife taptoe voorbg het Pa Jeia trekken en de stad door Ook hg de volkafeeaten van Dinsdag 18 Sept op het Sportterrain Den Haag hebben de Vorstinnen in den oohteo haar tegenwoordigheid toegezegd en s middags verschgnen BH MM bg het oonoours bippiqne dat middags in de Maliebaan p aats heeft Met het gioote voorwerk op Scbereningen eindigt deze feestdag en eindigen de Hutgsche feeatelgkheden Meerdere bgzonderheden vindt men in deprogramma s dia tot gemak van bet pabliskvan dag tot dag anllen veracbgneu en in eenaLeidraad bg de inholdigingafeeatenx die 75 cents kost Vadeil De Ministers hebben 31 Angubtns hunnebedieningen tor bescbikking van Hare Majesteitde Koningin gesteld Hare Majesteit de Koningia heeft de Miniateri in hunne betrekkingen gehandhaafd 6 68 8 08 8 11 6 19 8 86 4 46 4 68 6 04 B ll 8 17 aotlerdim Oapell Nieuworkerk lioordrwht 9otidA Goudft ZereBhuixsa Moerkapone Zoetermeer Zegwaard Voorburg H n 6 90 6 86 6 43 03 6 39 6 6 7 8 Uouda Oudew Woord irtrocht 8 10 8 8 1 00 9 90 10 16 16 10 88 10 46 9 69 10 89 7 04 7 48 Utrecht 6 85 6 83 7 45 8 87 8 49 Woerdsu 6 49 8 68 8 06 Oude 8 14 Oouda 8 87 9 08 9 86 Hare Majesteit de Koningin heeft bg Koninkigk bealoit van 2 September 1898 mr N G Pierson miniatfr van financiëo bevorderdtot commandeur in de orde van den NederlandaobvD Leeow St Ct Gemengrde Berichten Sao laaghartige al ipntoorJ had gisterenavond te Pappudrecht plaatü ua afloop van een vergadering over de aldaar te houden iuhuldigiugsfeesten De 38 jarige landbonwet C v Wgngaarden werd door dan 60 jarigen Antonie van Son opifDwacht die hem onterhoeda met een slagemmea vier etukeo toebracht een in den bnik zoodat de ingewanden er uit puilden een in den rug en tvree in den arm Ëen arts was apoedig ter paatje Hg vreeade voor boikvlieaontateking In bedenkeiyken toestand ia de getroffene oog a nachts naar bet ziekeobaii te Dordrecht over gabracht Van Wgngaarden die ongetrouwd i staat in zgne gemeente gonatig bekend De misdadiger werd s nachia van ign bed gehaald en naar de gevangenia te Dordrecht Ofergebracht Hg staat zeer ongunstig bekend De beweegreden tot de daad is oubekend In Duitschland wordt geklaagd en tul ook wel voor ona land gelden dat velen bet abc niet meer konnen opzeggen ofschoon zg de school geregatd hebben doorloopen vi t omdat de meeiten na den scbooltyd g en boek meer in banden nemen maar door deleermethode Immera in den laataten tgd wordt aan ve 6 ficholeo voiffens een andere methode lezen en Bchryven onderwezen men begint niet met a maar met e of i en sluit daaraan in ongeregelde volgorde andere letters aan Dd kinderea leeren dus bet alphabet in geheel andere volgorde dan voorheen Daar adresboeken dictionuairea euz volgens hst oude alphabet zgn ingericht zal die nieuwe methode weldra heel wat last veroorzaken Wg tgn in staat de volgende bgzonderhedeD omtrent het album dat met het huldebigkder Nojtrlandsche Natie aan de Koningin Mowder ia aangeboden mede te deelen late Blad Wapen H M de Koningin Moeder 2de Titeib ad met opdracht tnidende Aan Hare Majesteit EMMA Koningin Weduwe Hegentes van bet Koniokrgk 31 Aagustns 1898 Het dankbare Nederlandsche Volk Dit blad in goud en kleuren ia rgk versierd met ornament de kroon insignes het Ned wapen deprovinoialtj wapens voorstellingen van handel landbauw wetenaohsp konat vervoer en ngverheid De naam van H M versierd met bloemen volgens eene opgave van prof Oudemana Edelweiss bet zinnebeeld van onbevHHKn adel Madeliefjes het zinnebeeld van beminnelgken eenvoud Myrtbe het zionebeeld van alles omvattende liefde Aster het zinnebeeld van nimme falendeo troow 10 19 10 89 10 86 10 48 1149 11 86 9 46 11 87 B 8 f 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 10 16 11 67 18 06 8 46 l 8l 8 08 3de blad Gedicht van prof Nicolaas BeHs Dnlt koninklijke Vrouw dat Nederland n holdigt Mat bigk van liefde en dank en eerbied diep en groott Hat ia aan U t behoud van Hoog Gedacht versohuldigdi Dat nit te akerven dreigde en opbloeide nit OW schoot U zegent nit zgn graf de Koning wieo Ge een zegen Des Hemels zgt geweest op t afgaand levenspad U zegent van Haar Troon aan Uwe hand bestegen De Doohter die in U de vroedste Moeder had U zegeot Tan rondom uit h oge en lage woning Een wik dat ééa van zio Uw rgkaataf heeft M gekost Met eerbied voor de Weenvr van zgn beminden Koning Verzekerd van Uw hart n op Uw deagd TT t R ® U vasg ne van omhoog de God dien we U zien eeren Met wat gslukkigat maakt en opheft boven t stof I Hg was Uw Sterkt en Licht by zorgen en regeeren Zfl n Vrede bigve Uw deel met aller bnven lof Dit blad met kloeke daidelgke Elzevierletter geschreven draagt als eenigste versiering een Oraojetak en ia door prof Beeta eigenhandig onderteekend Op hft vierde blad begint de oorkonde in gotbisob schrift geschreven en door alle leden van de hoofdcommissie met bonne faandteekeniug bekrachtigd OORKOKDB Krachtens de wetten van 2 Angaatos 1884 SUatsblad No 188 en van 14 Septemb r 1888 Staatsblad No 150 heeft Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina There8ia Koningin Weduwe van Zgne M estait Koning Willem III der Nederlanden geboran Prinses van Waldeck Pyrmont op den 24 November 1890 hot Regentschap over het Koninkrgk endeVoogdg over Hare Majesteit Koningin Wilhklmika Hare V elbemïnde Dochter aanvaard en deze beide Hooge waardigheden bekleed tot den 31 Angaatos 1898 op welken dag de Koningin volgens artikel 31 der Grondwet meerderjarig is gewor eu Namens een groot aantal Nedertandera innig verbonden san het Hois van Oranje hebben de oedergeteekenden hunne eerbiedige holde en eeu blgk van warme erkenteiykhsid aan de Koningin Weduwe opgedragen voor de volkomene toewgdingen onvermoeide zorg waarmede door Hoogfltdezelve de genoemde Hooge waardigheden gedurende bgoa acht jaren zyn varvnld het schoone voorbeeld van vroawelijks en vorstelgke deugden dat aan de jonge Koningin ia gegeven den vrede de welvaart de orde en den zegen van een mild en wga regeeringabeleid die het Nederlandsohe volk in die jaren beeft genooten Op een daarop volgend blad de paleizen te Arolien aGravenhage het Loo en Soeatdyk in peoteekening Hisrna volgen de pi m 12 000 namen der leden van ds hoofdcommissie der provinciale eu plaat elgke oommissi u in Nederland O en W Iodië en het bnitenland over ongeveer 200 binden verdeeld De eentonigheid van zoovele namen wordt geheel verbroken doorjjien daartBsacben meer dan 1000 gekleurde wapens van provinciSri en gemeenten en ongeveer 260 penteekeningeo van merkwaardige of bistoriache gehouwen monnmenten stads en dorpsgezichten benevens kleederdrachten uit Nederland en zgne kolomëo zgn aangebracht Onder meer komen er in voor penteekeniogen van het stoomaohip Koningin Regentea van de Maatschappy Nederland liggende op het IJ voor Amsterdam deËmma haven Eooinginnebaai by Padang de Koningio Ëmma brug te Wiltamstad op Curafao enz De inbond van het elbam is geheel oot worpen geteekend en geschreven door gebrced r Grevenstuk Hol Calligrafen Hst ia gebonden in donkerrood Russisch jochtteder van binnen met wit moiré syden aobntbladen Op bet plat is een nit de band gedreven zilveren wapen van H M aangebracht benevens vier groote zilveren hoeken en twee zilveren sloten en geplaatst op een geheeldhouwden eikenhouten standaard met witzgden kleedje alles uitgevoerd naar de plannen en teekeningen van Geb s Grevenatnk Aaogevaogeo 1 Mei 5 88 t Bl 8 14 7 81 4 18 6 88 8 10 B 40 in 6 88 7 60 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 8 60 3 4 4 06 18 88 1 86 1 41 1 66 8 06 8 17 8 4E 4 83 4 89 4 63 6 04 8 16 13 60 8 14 4 08 4 87 8 09 4 05 4 34 Het papier voor het albom ia geleverd door Van Gelder zonen het bindwerk door Eüaa P van Bommel hst zilverwerk door C J Begeer bet kleedje door Gezoatera Petera en de attn daard of lezenaar door J B Hijlens Van een berichtgever ni t van omen gewonen correspondent ontvingen we dezerdagen de niededeeling dat de paleii van eentribune te Rotterdam waren doorgezaagd Het ia gebleken dat hier een nAaverstandplaata heeft gehad Wat er miBfchien aanleiding tolt gegevenbeeft ia het feit dat door de afd ifabricage zelf een gat WMa gezaagd voor het geval bgv iemand mocht flauw vallen dan kon die doordit Tjat naar beneden worden gelaten en behoefde de gebeele tribune niet verontruat te wprden HWd Eea schipper te Bergen op Zoom weigerde op 31 Augustus te vlaggen a Nachts klommen de bavenbewooers bg hem aan boord en schilderden zgn ganache acbnit rood wit en blaow en den mast schitterend oranje STADSNIELjWS GOUDA 5 Septemid 1898 i De extratrein van de Staftépoor wahrmedHare Ma Deteiten zich heden nit de ruiHdeotie naar de hoofdstad feegavon en diTim 12 55 Greenwicbtgd van éen Haag vertroklpasseerde ongovepr half téee deze gemeeoteSEen groote menigte meoach had zich io Af nabgheid van het station em op de on liggandewegen en plaats terechaft ojjoi deKoningiDneilvoorbg te zien atoomen Ter gelegenheid ai het 50 jarig bestaandder afd Good en oAirtreken van de Hdllandflsche Maatscbappg va i Landbouw bild eenoptocht van versierdau twee r en vieijwieligeRgtaigep toepaBseiyri op den landbooi aU mede voor versierde Diira a en Heeren rÜwielenplaat Desjiè optocht jlie verscheidene straten pisseerda w s uitstekend georgani eerd Menzag pracfatigi ry wielen en vele versierde wagene De Jury bestaeode nit de hb C M Kuopperte Utrecht M Sprugt A Jaspers A JoukerKz P J Éutler H de Lange Rotterdam enD amsom ihad geene geraakkelgke taak Da nitiila der bekrooiugen ia aldu Ie pigsMvoor Damei fietKen Maj N vanVeen p 2e prga Mej A Götte 3e Mej van Bemmel Ut eren fietsen Ie prgs de heer Compernai 2e de heer Bgvoet 3e de heer Boon Groepprgi de Vereeniging Anti oop Vierwielige Rgtaigen Ie prga do heer J N Bith 2e de beer C A J de Goe 31 de heer W van Breukelen B stuaraprgs het 4 span bokken Tweewielige Rytuigeo Ie prga de beer H J Nederhorst Jr 2e C van Veen Az 34 D Maarschalk 4e A van Veen Be tanrsprgs de beer A Steeoitfia Ten 2 uur ving da riugigdery aan waaraan deelgenomen werd door 29 paren De uitslag van de Ringrgderg ii aldps vo r Damea Ie prga Mej P v d Ham 2e prga Mej M Peekrs voor heeren de Ie prga de heer J Schinkel de 2e prga de heer W van Breukelen Naar wg vernemen wareo de bekroooda wagens en igwialen van de bh Both Neder TUd van GreeDWiicb 7 66 8 08 8 08 8 18 8 86 8 30 8 61 g 66 10 04 JO SB l IB 10 11 I 10 18 I 10 86 If f 8 48 8 10 10 18 10 84 10 64 11 80 8 8 87 10 10 9 47 8 64 1 f 07 10 80 17 7 86 6 87 6 84 10 8 80 10 6 41 6 47 7 46 i s9 ii o 7 61 84 8 15 8 89 8 34 10 10 18 10 81 10 83 10 88 H 8 33 8 64 11 44 9 88 7 80 7 56 5 80 t 88 10 06 34 t 1 48 1 69 10 10 10 88 6 18 188 80 6 89 6 60 7 48 6 11 11 10 81 1187 11 41 8 83 Dinidag 6 Sept 1898 aaronlheelt een MoziekDilvoeriog iu M Markt ploitti door het mnziekot dSchntterj alhier Wd Aan bet Veralag Tan deol toeWiJ dor Gemewta Qond o er 1897 onlt j n B volgende NIJVEEHiBID HANDEL Ei i8CBKEP3 I VAABT Kam ei n Koophandel i c bsi amjilstólling der Kamer vfaSoopIlandel en iFabrietjin ondergiog geene T JiM dering Kr hacjaen in het BigeloDW iaar geeni feSirfngeS plaati f j J Opi botneiDd va het jaar iMJgperllen al VdfW ilter tp lala PI atMjir ang n8 Vo rrMln IfJagei en j M mot l l Seoi atariilde üM W rr 1 4 yjl I B erbid J Hoewel Ü mé e la kkn att fean el en dn iBeeren Gdbril en Sijhiift van I n jl Hoewel ii i omiMge ta li n an raan ei en Si NStothoid ifgo 6oral ttiogw 9itHp nren kan do algélipena i e t p niet go Mg w jrdeu genoemd v Jii Kraoliteqe d wet van 2 JuM pïS Saaisblad Nó OTAtiden delï lgenai Vynan ngen verleend 1 i W I aan C Janien tot bel opricbten lener laobterii aan de Spoorweg traè 1 aan J van Hol t tot bet oplicbteo beneraiiketballanbakkerij ain At Vest 1 aan O G Dekker tot bet oprichten eener rbokerg iua vleeioh en apek aan de Peperstraat aan L Dekker tot bat oprichten eener sni kerballenbakkerij aan de Boomgaardttraat aan P D Mnjjlwijk lot het opfiohlan eener fabriek en herttrlplaata van stoomwerktnigen aan den Tarlsingel aan Wed P üitondaal lot het oprichten eejar buritelmakerj aan de Nioawe Haten aan J Vergeer tot hel uitbreiden zjjaer boutzagery aan den Katteniingel door hel plaataen lan een gaemoter aan E Arands tot bet opricbten eener koek on bankelbakkerg aan den Groenendaal aan I II tan Straaten tot het uitbreiden B ner bleekery aan den Bleekeraingel aan A J Sas tot het oprichten eener smederp aan de Wacbtelit aat aan P Biaachop tot hel oprichten eener igarenlabriek met droogerg aan de Gonwe aan J A ran der Valk tot bet oprichten aener loodgieterg zinkwerkery aan de Do lesteeg aan C U banna tot hel opricbten eeuer koipery aan de Niewa Haren aan G Tieaema tot het o tbreidee zgoer medery aan de Cappeneraleeg door bet plaatMn TBO een gaimotor aan T Zaal tot bet uitbreiden zijner koeken bankelbakkerg aan d Turfmarkt aan M M J Gooriiaen tot bet oprichten eener tabakakerTerg aan dan Kleiweg aan K L Beckera tot het uitbreiden zgoer koek en baakelbakkerg aan de Gouwe aan J van Holat tot bet oprichten eener koek en auikerballenbakkery aan de Nieuwe Haven aan Gebr Dcrckaen lol bet uitbreiden hunner koekkakkerg aan de Veat aan C J Furrer tot bet opricbten eener tiaohlerg aaa de Boomgaardatraat aan Gebr Terkleg tot bet oprichten eener machinale graanmalerg aan de Veat aan de Directie der Stearine Kaaraenfabriek tot bel uitbreiden dier fabriek door bet bgboowen eener ontretlinga inricbiing aan H Boumana tol bet oprichten eener BlooBwaachintichtiDK aan deu Katlenaiogel aan B Rietveld lot bet opriehten eener i ekalagerg en rookerg aan de Wachtelatraet aan C P van der Loo tot bet opricbten ener aigtrenfabriek aan den Boozendaal Door Gedeputeerde Staten van Znid Hollaod werd aan hel Gemeenlebeslnnr vergunning verleend tot hel litbreiden derStedelgke Gaafabriet Binnenlaodache Handel De binnenlandaebe handel bealaal voornameIgk in de bier gefabrioeard wordende artikelen en in granen boter kaaa en vee Aan hel Stoombootan Veer op de Ve t werden 17452 adreaaen ingeaebreven Da markten welke hier geboudan worden zgn de volgende a Vier kaasmarkten namelgk op den tweeden Woenadag lu Maart deu derden Woenidagin AngnBtpa den vierden Woenadag in September en dan eersten Woenadag in November b op Yrgdag vóór Palmzondag eene grooteTobrjaaripaardenmarkt o Op Woensdag vóór de hierna genoemde vrge p rdonmarkt eene naiaaravQemarkt d De vrga paardenmarkt op Vrgdag vóór deMbntloortacbe Markl e Do vrge veemarkt op oniierdag f De St Jacobamarkt of keréii die een weekdnnrt en aanvangt op Maaldag na St Jacobof 25 Juli g Del woekmarktee die lederen Donderdagplaata vinden Op de den 9 Apiil en i2 October gehouden vrije paardenmatkten waren reap j 204 en 781 paardep aan di verloting werden aangekooht Buitonlandaehe Handel Naar bet buitenland worden hooldzakelgkoitgevoerd kaaa boter marg i ae boter pgpen garena stearinekaarjen eu lojjdwit Wenen en SchEep onw l Er worden in dbzk gemeente vier werven getpnden nilalniteod bflatemd oor vaartuigen dieide rivieren en binnenwateren bevaren De alU r bestaande macbine fabriek h ft een lldok 1 I Dd acbeeunakeryen badden ook dit jaar tamelijk weni Op de werf t Krnnhoutv tkkii den Ro terdamacheD tigk werden drie jj leepbootem ié gae eo kraaks llNftldpTIN METipE 9M DeC iZondtói a v a ti tv RMterdarai week i De atdom die dagel jki weer vaart I De aloomi vaoiSO paardeokri cht en eeop jkja 16O laat gebouwde EN p VERBAND STAlUNDE OEFENING VAN HANDELD tlB BËDBUV N ivkv vervoer te water iot ipjsel n mart behalve dee isal i n da ïllel Hl zoomedo d reederg Maas in I Jael at ags beenl an terug naar stad Gouda driema4 per A I ata Utrecht elklve éMi c elke reia pier i anjder MaatajC Utreehtiop Rotterdam Zondags he k en r aan itsjcbappg de Vol harding varen dagelgks il nl malen diMh op Zondag twee maUn tnaiehen Leiden en Gouda been en terug en op alle werkdagen Iwei malen Inaacben Amsterdam en Gonda eens tuaichen Alpben en Goudfi en tweemalen naar Boskoop Des Zondags is nog een exlra dienst van bier naar Boskoop lederen Donderdag varen van Woerden Oudshoorn en Rgnaaterwooda stoombooten op deze Gemeente De stoonlboot van de Maatacbappg BoskoopWaddingsveen Gondaf vaart driemaal daags heen en terug Voorts leggen bier bg het kantoor op de Vest aan de van Amsterdam n daarheen tarogvarende stoombooten op Rotterdam Vlaardingen Arnhem Zntpben Dordrecht Gorincbetti Zierikzee Middelburg Vlissingeu Goes Zaltbommel Tiel Njjmegen Helmond a Hertogenbosob Waalwgk Bergen op Zoom Tilburg Breda Woerden Dellt ScHiidim Vlaar dingen Antwerpen en Brnsael d van Rotterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Bodegraven Haarlem Alkmaar Oen Helder Formerend Zaandam Wormermeer Niewediep Woerden Hoorn Enkhnizen Kampen Zwolle Sneek Harlingeo Franeker Leeuwarden Gro ningen en Deventer en de booten van Zaandam en Leiden 0 e Hertogenbosob Bergen op Zoom en Breda Dagelgks met uitzondering van Zondags vaart eene barge van hier na r Amsterdam drie malen a weeks vaart eene latoombool naar s Gravenhage eenmaal eene Stoomboot near Delft en tweemaal eene schuit naar Leiden Verder varen op deze stad verscheidene markt en veerscbniteo Op den IJsel en de Gonwe i orden door de heeren van der Garden Co klhier en Pannevis te Alphen stoomsleepdiensten uitgeoefend Middelen van vervoer l e land De vervoermiddelen te land Waren ia 1897 de Nederlandsohe Staattspoorjweg de Tramweg tnsacben Gonda en Bodegraven in exploitatie bg de Alg Trammaalechappü Ie s Gravenhage de StoomtrAmweg tuAsoben GooJa en Oudewater in exploitatie bij de Maalscbappg tot eipl van Tramwegen te aOravenbagr een postwagendienst op Sohoonboven van J J Diieasen aldaar vroeger A Jonkheid 8t Co een omnibusdienat op Moordrecht Tan J H Perk aldaar een omaibnadienst op Scboouhoven van A J van deu Bergb aldaar een omnibosdieost op Sohoonboven van J N Both alhier Broodzetting Broodzetling bestaat bier niet Oe Postduiven Sociëteit De Smerlee hield gisteren Zondag een wedvincbt met jonge dolven van uit Main De duiven werden bg goad weder la 6 mi T m losgelaten De uitslag was ala yolgl Van d ledenIgd aankom t B Vennik 10 uur 25 min 2 MC m Ie 2e en 3e prga N W van Holten 10 nur 26 min 38 sec v m 4e prijs Van de niel leden J Jongeneel 10 uur 25 min 44 sec v m Ie en 2 prgs Gedurende Angoslna 1 I jgo Ihi r beban deld Aangenomen l yïS Ootvaufren jygg opgenomen eu verder geseind 317 Totaal 3623 tegsn böT lelegramm n over Augnslns 1897 ftotwijK Vrgdag en Zaterdag jl 2 en 3 bepl heelt deze gemeente feestgeiierd Hat programma bestond uil Ie dag laitydiug door Klokgelui Moiiek op hel dorp Allegorische Optocht door eeu groot eel der gemeente Aanbieding van Eerowgn BalCbaropetre Zang door de Zangvereeniging ausgezindbeid Volkaspelan Illuminatie en Polonaise op het feestleirain Dit rgke programma werd keurig uitgeVierd Vooral de Optocht was in ééa woord prachtig Een woord van hulde aan de verschillende vereenigingen vnor hare zoo prachtig versierde zegewagens en rgtuijpo 2e dag Optocht der schoolkinderen naar het foeatterrein Hier warden eenige liederen gezangen en wachtte den kinderen een buitengewoon geneNiemand minder toch dan do bekende heer P Okhuyaen preatidigitatenr te Rotterdam vergastte ben op eene voorjtol ling NiJtj minder dBn 3 i 4 uren hield hg de je gd Hezig en m4 behoefde de schitlerendefoogeu dier 300 kinderen maar aan te zien om tol da overlniging lo komen dat y genoten Trfepwens zg die den heer O hebben zien werken kunnen zioh voorstellen hoe men genoot nieti allead de kleinen maar ook de bonderden orders eij nienwagierigen dia zich om heni geschaard hadden Jn de pauze en ó6 en na da voorstelling werden de kindereu ruimscbool onthaald op limonade koek melk en krentenbrood Baladen met cadeaotjea qit de tooverkist van don heer O keerde ieder hoogstvoldaan huiswaarta Voorzeker de Raad dir Gemeente Stolwyk kan trotsch zgn op het feest deu schoolkinderen aangeboden Na afloop van het kinderfeest weder Volksspalen Illuminatie en Muziek door t StolwgksMnziekgezeUohap Hiermede was het officieele programnlB afgeloopen doch nog wachtte den gemeeutennren eene verrassing Door eenigo ingezetenen werd men namelgk iu ataat gesteld do hst afsteken van oanig vnnrwOrk dezen 29n feestdag te b6 1nilen Nog vele uren bleef zich eene prettig foealvierende menigte op bot dorp bewegen eu met genoegen kan worden geconstateerd dat geen enkel wanklank ook zelfs maar eég gogenblik de feestvreugde van beids dagen is komen vorslpren fluïde aan Stolwgks ingeïotenen die ook nu weder hebben getoond op ordelgke gepaste wgze te kunnen feeetvioren daarmede getnigonis aüeggeuda van hnnoe trouw en liefde voor Wilhelmina en het vorstenhuis van Oranje I MARKTBERICHTEN Binnenlaiidsche Granen KOTTKBDAM 29 Aoguslus 1899 TARWE per HL 7 i 9 puike 1 K ö 9 78 ü 11 75 Canada per H L 8 75 J ƒ 9 80 BOÖGE puike por H L 4 4 1 75 min lore i WINTEBGERST per H L ƒ i f per 100 K G 7 fi i f 7 60 ZOMEBGEEST por 100 K G 7 26 HAVER per H L 8 ü 4 76 pe 100 K O T O i 7 76 1 PAABDEBOONKN per H L ft t WITTË BOONEN per H L ƒ 1 ü DBUr IE BOONEN per H L f ƒ BLAUWE EBWTKN Kooksoorten per HL 7 86 B ƒ 8 30 Niet kooksoorten p H J ƒ 6 50 ii ƒ 7 KANABIEZAAD per H L 6 il ƒ 6 50 KOOLZAAD per H L 8 1 8 75 Per Telegraal ROTTERDAM 5 September 1898 Jarige tarwe 7 60 9 nieuwe 6 a 40 rogge 4 6 wiolergerst 7 85 a 7 85 ohovalior 7 a ƒ 8 76 liover 8 ƒ 3 75 erwten 7 n 7 S0 koolzaacl ƒ 8 40 il 8 60 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag K Soptember 1898 OSSeK CQ KOEIEN Ie kvalitoU 29 2o kwaliteit 26 Se kvallteit 22 Contper half Kilo Gocdon aanvoer VETTE VAUKENS goode nanfoor pryzoii van 17 lot 19 Gent VETTE KA LVEUEN groote aanvoer prijzen Tan 16 tot S3 cent per balf K Q WOLVëB Umetijke unrotr De handel wai voor allee flauw geatemd ia t b Eonder roor wolvee en vette kalveren wegens on gunstige berichten vau de IjOndenBohe markt OPRliliniI G VAN S A I ü SOL S met 207o Korting A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoan M 3ê Beurs van Amslerdam Vrkrs Slotkrs 86 s Vi 98 97 101 85V 86 841 4 17V 17 88 Vs 98 i 971 isv 351 36 4Vs l s 85 104 96 361 1001 loov 04 663 489 100 48 1011 198 1461 66 991 981 1287 108 V 86 30 118 1121 808 217 MOVj 5 Vl 150 98 78Vi 761 loov 108 ICO 14 H 1377 IS i lü l 103 56 102 11 15V 112 r SEPTEMBER NlMatisn üort Ned W S 8Vs dito dito dito 3 dilo dito dito 8 HoNQia übl QeuJl 1881 88 8 Italië laschrgving 1868 81 6 OosTaiia Obl ia papier 1868 6 dito in ailver 18 18 6 PoBTUQAL Obl met coupon 8 dilo tiakel 3 RnsUND Obl Binnenl 1891 4 dito Geeons 1880 4 dito bij Bolba 1889 4 dito bij Hbb j 1889 90 4 dita in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SfAfiJE Perpet schuld 18814 l naKl Gopr Couv leen 1890 4 Geo loeningMserie D Geo leemndiaerie C ZoiD Ara Rep v obl 1898 6 Mmieo Obl Buit Soh 1880 6 VnilzuBU Obl 4 onbep 1881 Ambtebdui Obligatien 1895 3 RoTllBnAH Sted leeu 1894 3 Ned N Afr Htndelav aaud Arendsb Tab M j Certifinateu Deli Maatsohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oult My der Vorstepl aand s Gr Hypotbeekl paudbr 3 l i Nederlaudsohe bauk aand Ned llandelmaatsob dito N W k Pae llyp b pandbr 3 Roti Uypotbeekb pandbr 8i Utr Hypolheekb dito S i OosTENE OjstHoug bank aaud BllSL Hypotbeekbaak pandb 4Vi AuBBiKA Equi hypotb pandb 6 Maxw L G Pr Lien cert Ned Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V 81 Spv aand Nod ïud Spoorwegm aaud Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Bpoor l 1887 89 A üobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoL N Warsohau Weencn aand 4 BusL Gr Buss 3piv Mü obl 4 i Baltiaobe dito aand Eastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amekika Cnnt Pao Sp My obl 6 Obio i North W pr O v aand dilo dito Win 8t Poter obl 7 Donvor Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv NaihvilliOort v aaud Mexico N Spw M Ie hyp o fl Miss Kansas v 4pCt prof aand N ïorV Outas o li West aand j dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Il Manit obl 7 135 Un Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Canada Oan South Chert r aand 60 Vin C Ballw k Na lo b d o O OV Amsterd Omnibus Mjj aand 178 Rotterd Tramwe Maals sand 197 s Ned Stad Amsterdam aand 3 105 i Stad Bolterdam aand 3 105 Beloie Stad Antirorpeu 1887 8l 100 S ad Brussel 1886 8 i lOO HoNO Thoiss Regullr Geselsoh 4 116 OosTENB StaatsTeenig 1860 5 118 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 88 Ned Ver Bu Avb Spoel oort 115 ADVERTENTIEN Hellen overleed ten onzen huize JACOBA JANSSEN in den ouderdom vau 54 jaar Uuim 23 jaar heeft zy ons met do meeste trouw en ijver gediend Do Familie DE VOOIJS Gouda i Sept 1898 ONZICHTBAEEII HEEREN 6n DAMESPRUIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKBN munten nit door SOLIBDE AFWERKING bü B P V4N WIWURDGN Cotffmr KMaeg QouOa y