Goudsche Courant, dinsdag 6 september 1898

I ¥ oensdag 7 September 189S No 7676 37ste Jaargang mimm mmnt NieuwS en Advertentieblad Ivoor Gouda en Omstreken i Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMB No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisciie WtssclierlJ VAN U OPPEKIlElMEIt 10 KruUhaiU Rotterdam Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het gtoomen en verven van alle Heerenen Dame garderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoome van plnohe mantels veeren bont enï Gordjnen tafelkleeden oni worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetifl gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de geiondbeid volgens staal bewerkt Een GEPENSIONEERD MILITAIR bekend met Fransch fln Dnitach biedt zich aan als Magazvjnmeestet of voor Kantoorwerkzaamheden op hoog salaris zal niet gelet worden Adres onder No 2459 un het Bureau deser tïourant VERGUNNING VERGUNNING DËROPEIVlINfi VAN HET Koffiehuis De Drie Fleschjes In de L NOF DWAftSSTRUT Op Donderdag 8 September a s Nette bediening prima Comsumptle Aanbevelend 4 L C FISCHER Amerikaansche ORGKLS by maandelykaclio of Irio maandel betaliug rolgeu PIANO S Korting voor comptant j F CÜIJPERS Westeiade37 Tevens heb ik de eer mfln geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouOen MUSiMT voer tlouOa Ie Aff n tevens verzoekende alle orders direct aan mi te adreaseeren Ook aanvragen voor stemming Een ware Schat voor de ongelukkijfe slachtoffers der ZeKbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARi G HoUandsche nitgave met 27 afb Prfas 2 galden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland nelftsche Slaolie Zenuw en ilaagflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in deK nood het boek I5a ad g e ver aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPpEL 3 Boekh Zaltbom i el GiiuJa Uruk aa A BRINKMAN Zn Maatscbappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegfen INHULDIQÏMSFEESTEN te Amsterdam en te Den ïïaag Bericht aan houders van Rïlom eterboekjes In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer op 5 6 eil f SCpteilllier 1898 naar en van AlUSterdaiII en op O g epteinber 1898 naaren van DCII Haag worden houders van kilometerboekjes in hun eigen belang verzocht JEOO XlJ Op ééll dag heen en weer weii§cheii te reiaseii hun kiiometerboekje by vertrek ook voor de terugkoni§t te doen af§teinpelen Het afstempelen van kiloraeterboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te AMl§terdain 11 P op 5 6 en 7 September en te DCU Haag op 9 September zullen bij den toevloed van reizigers veel tijd vorderen Maatschappij to t Exploitatie va n Staalsspoorwegi o Inhnldigin gsfeesten te imsteriam Afwijkingen van de dienstregeling op 5 6 en 7 September 1898 A 4 September Do toegangen tot het Station Weesperpoort worden van 10 00 voorm tot 3 00 nam afgezet In verband hiermede wordt gedurende dat tijdsverloop de dienst op het Station Amsterdam Weesperpoort gestaakt en zullen alle treinen der Maatschappij uitsluitend te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekkeiv B 5 O en y Septeintoer 1 Om C 00 s avonds en tot den volgenden ochtend wordt do dienst op den verbindingsweg te Amsterdam gestaakt AÏiT treinen richting Abcoude zullen derhalve op deze drie dagen van af 6 0rs ayonds uitsluitenj van het Station Weesperpoort vertrekken on aldaar aankomen r De Maatsehappij behoudt ziah voor na 11 30 s avonds geene reinigers meer op het Station Amsterdam Weesperpoort toe te laten 2 De lokaaltreinen 1181 en 1182 Utrecht Zeist Driebergen en terug zullen op de drie dagen met loopen EEN WINIELBIJIS te HUUR of te KOOP te bevragen bg P L HESSING in GOCD en ZILVER Korte ïiendew gf D 8 G o IT n A 15 SEPT VLOOT REVUE O TT erlang en zal ee3 3 TWEEDE BOOT naar de Yloot Eevue gaan WÊÊÊP Kaarten a 2 50 zijn van af heden verkrijgW r baar ten kantore der Stoomboot Reederij DE IJSEL Zonder vooraf genomen Plaatsbiljet w idt niemand op de Boot toegelaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m iBakroond TentoonBteUingSohoanmakery WweUberoBinde Sohoen Appretnar Lipftnn Satiii tut ya da besto i dfiloD voor bet onder moBita keurig poetar van alle Bt art en gekleurd ohoBuwork Terkrysbaar Sy winteUorB m Bohoanwerk Galauterien Drogeryen etiz Men lette Soêï op naam en iabnekamerk enAgont W Stnlemann Ambem A K VAN PUB GARDEN Directeur De Feestcommissie alhier noodi t alle inwoners uil DI SDAG 6 en VRIJDAG 9 SEPTEMBER a s te VLAGGEN Der arMnr liifotg dtn omiri VttlmtH atoUen dtruttgun hat Man neuliMuHK uitiHtUoaat Kaohahmaiium ttfi Han kuif t ahif untaft iitetg sfharfen H 8toüm mr BW M dlncl In Kldim llmihmlluitM k An if flèkti full lUbtmUlMitl uatihimf M SS VrMêUtten ml Znu n tnft H t lïlfarnung JS KS Patent H StoUen De Inhuldiging Terwijl wij dit schrijven heeft te AmBterdam de plechtigheid plaats waarbij onze jonge Koningin den eed op de grondwet aflegt en de hnlde ontvangt der Staten Generaal namens de natie Geheel Nederland verwijlt nu in gedaohte in de Kieuwe Kerk en zeker is er nooit een gelegenheid geweest waarbij onze volksvertegenwoordigers zoozeer uitspraken wat er leeft in den boezem van elk burger als nu zij trouw zweren aan den laatst n alBtammeling der Oranjes Het is maar een offioieele plechtigheid Wilhelmina is Koningin en regeert reeds het land krachtens haar geboorte Maar toch is het geen zinledig vertoon Wij hebben behoefte om naar buiten getuigenis te geven van onze gevoelens Het verbond lussohen Oranje en Nederland omschreven en bevestigd in onze Grondwet wordt hernieuwd De Koningin toont eqiied voor de vrijheden en rechten des volks het volk huldigt in haar persoon het stamhuis dat reeds zooveel eeuwen lief en leed met ons gedeeld heeft Diepge oelen wij allen de beteekenis van deze openljjke en plechtige daad Laat ieder onzer op dit oogenblik zich verbinden elk in zijn betrekking en werkkring de za k van het Vade land te die nen met al zijne krachten Uit alle oorden waar Nederlanders wonen gaan thans wenschen op voor hot héil van de Koningin en opnieuw verklaren zij zich bereid in nood en dood trouw te blijven aap haar en haar huis Levo Koningin en Vaderland BulteDlandsch Overzicht In den Franaoben kabinetsraad beeft de miniiter tbd jabtitid medsgedeild dat hg Tan mevrouw Dreyfo een Tarzoek outvtogOT bad tot berziening tsq bet Tonnia van den krggs laad wurbg baar man veroordeeld ia HÖ had aan den miniater van oorlog Acbrifteiyk rersocht om het procesverbaal Tan kolonel Henry s bekentenia en bet dossier van de Dreyfaa zaak In den volgenden kabinetsraad dia na da benoeming van den minister van oorlog byeengeroepen zal worden tal de ml FEViLLETOni De Mezicaansclie Beeldhouwer EEN VBKHAAL DEU AZTEKEN Naar het Eng Uch 43 Hig gaf last dat de twaalf mannen naar de groote teoealU gebracht en daar aan de goden geofferd zouden worden en verder dat men Ahuïüol zou nooduken de uitvoering van dat vonnia b te wonen terwijl fijn eigen aandeel in het verraad duor de herauten zou worden uitgaroepen Om den lezer een denkbeeld van die soort van ofleiB te geven welke jaarlyka aan looveel duisendea Azteken niet enkel in do hoofdstad maar in al de provinciën des r ks hot leven kostten zulloa wg een oogenblik bg da onmensohelgke en bloedige bandelingea atiUtaan welke door hunne godsdienst geboden werdenX Da voltrekkiog geschiedde door een opperpriester en zes handbmgerl Hij was in een rood gewaad met franjes van kateen gedost en met een krans van groene en gele vellereB getooid en nam voor die gelegenheid den na4m der godheid aan welke het offer ontving De handlangers waren in witte gewaden met zwart borduursel in de hand bielden zij lederen riemen op bet ho d droegen zg reelktaurüe papiaren mutsen hun lichaam was iwart geaohilderd en aldus getooid naakten zghc slachtoffer voor het altaar gereed Wanneer zg hem van de marktHkanen dar godheid un welke hg geofferd nibter van jastitie de nitkomst van zgn onderzoek mededeelen Aangaande de in Loodoo door graaf HatZ fald en Balfoor gevoerde Dnitsoh Ëngelache onderhaDdeliogeo verneemt de cN U C nit gazagbebbende bron dat Daïtscblatid zyne ioestsmming beeft gegeven lot het vorkoopen vao de Delagoa baai aaü Ëngetaod Portogal waH naar hei achgnt vertrouwfljjk ingelicbt dat de scbeidarecbt lgke bealidsiog van den Zwitseracben bondspresident in het conflict over den Dalagoajpoorweg ten oadeele van Pottagal EDO oitvallen eu aan het overwinnende Ëngeliche apoorwegconiortinm een aatimerketyke schadevergoeding zoo toegekend worden Daar Purtugnl zich toch al in floaocieele moeielijkheden bevond moeat bet met Eogelaiid dat het recht vin voorkoop op de Delagoabaai hee t en zich tot een aaomarkelgke flaaocieele tegemoetkoming bereid verklaarde een aobikking treffen Engeland maakte van dese gelegenheid gebrnik om zich tot DoitRchland te wenden en zich met dit land te verstaan over versobidende beide rgken in gelijke mate aangaande quaesties Duitacbland en Engeland zgn tot een voor beide partgen bevredigende overeenstemming gekomen welker algemeene politieke gevolgen onmiskenbaar zgn ofscbooo natuurlgk de boofdriobting van de Duitaobe politiek onveranderd blgft O f er de byzoDderheden van hetDuitacb ngelsohe tcaoiaat met name over de van Éngeliche zgde aan Doitachland gedane couoeaaes wordt nog een streng stilzwggen bewaard maar men gelooft stell g dat het tactaat de Ëgjptisohe kwei niet aanroert De Eugelaob Ë yptiacbe aUgdmacht beeft Omdurman genomen Het is gebleken dat de airdar general Kitchener dan toestand zeer joigt beeft ingezien Den vgiden September zoo meldde by voor eenige weken hoop ik Omdnrmau binnen te rakken Ën hg heeft 2gn plan ten uitvoer gebracht zelfs vroeger dan bg gedacht had Den vierden September was Omdarman in zgn macht De atrgd was hevig De Darwiahen hadden het Ëgyptijcbe leger weinig moeilykhedeo in den weg gelegd bg den opmarich maar badden fann geheele macht bij Omdarman vereenigd In dnn vroegen morgen van 4 September deden de troepen vso den Khalifa een aanval op bet ËBgehch Ëgypiiacbe leger Dit weerstond den aanval op flinke wgze en na een moorddadig gevecht werden de Derwishen teraggedreven Om twee unr in den namiddag waa de geheele macht van den Khalifa verstrooid en waa Omdarman in bezie van de IQU worden voorzien btuldon droegen zij herp de atad door om giften ten voordeele van den tempel te bedelen Yervolgens bracht men bem naar den top der teooalH waar vier prieatets hem op een rpnd oploopenden ateen uititrekten en een rijfdfl zgn hoofd onbewegeiyk onder een zwaar jak nederhield Da opperpriester ds topiltzin of offoraar rekte daarop de borat van het slachtoffer uit door zgn lichaam zoo ver mogelijk achterover to buigen nam dan het offermes en gaf eene diepe snede ter hoogte van het hart van den ongelukkige Hot zoo sterk gespannen vteesch spleet dadelijk vanees en in die klove lag het hart van het slaohtoffer te litlra De offeraar stak dan dadelgk z ne hand in de wond rukte het hart er uit wierp het aan de voeten vau den afgod of stak het met een gouden lepel in diens mond waarop hot na aldus aan de godheid geofferd te zgn verbrand en de asch mei den grootsten eerbied bgeen verzameld en bewaard werd Na den afloop dezer gruwelgke plechtigheid wer l het Igk van het slachtoffer van de taocalli naor beneden geworpen waar het gepeupel er een kannibalen feest van maakte of er de dieren in de keizerlijke menagerie mede voedde Hut gaat het begrip to boven hoe een volk dat vrg ver in besohaviog gevorderd was en ontken Eflggelgk een zekeren graad van veH aing bereikt had zulke afgrijselgke pleohligheden gedoogde en even onbegnjpel k ia het dat Monteznma die overigens bewgzoo van oen edelaardig en menscblieveod karakter gaf niet alleeo do menschcnoffers toeliet maar zelfs veroorioofdok dat er kannibalenfeeaten met het stoffeliïjk overschot der vermoorden aangericht wardan Bgyptenaren De Kbalifa en Oamsn Digna vluchtten door sleobta 140 getrouwen gevolgd De geheele reet der atrydmaobt van Abdultab ik gevangen genomen Ygftien daiseod man werden gedood De Ëgyptiacha troepen verloren slechts 500 man Keiur Wilhelm heeft een hartelgk telegram ven gelokwenscb gezonden aan air Herbert Kitchener om zgn blydachap nit Ie drukken over het feit dat eindelgk de dood van den armau Guidon gewroken ia I Gtateren kwamen de Gortaa i bgeen Men lerwacht ernstige aanvallen op de regeenng en heftige toOneelen Sagasta acbiet maar niet op met zgn pogingen om de S aanache com miasie voer het vredesverdrag byeen te krygen de een v or de ander na weigert laatitelyk ook de hertog van Tetnan Er ia gemeld dat Montero Rioa generaal Cnrero en Villa rntia na benoemd maar of z de opdracht aangenomen hebben is niet zeker De ministerraad heeft Zaterdag beraadslaagd over een ontwerp betreffende maatre eleo voor Cuba een bestuit ia nog niet j enomen De vredearoorstellen zullen bg de Giirtea ingediend vordeu tegeiyk met het verzoek om machtiging tot bet sluiten van den vrede Garliaten verzekeren dat han afgevaardigden na geprotesteerd te hebben tegen de gedrngstyn van regej ring zich uit de Cortes zulten terugtrekken Verspreide Berichten 1 I Faankbuk Ganeraal Zurlindeo heeft de portefeuille van oorlog aangeDomeo De portsfeuille van oorlog no door generaal Zarlioden ainvaard was eerst ann den vorigengODverneur van Parga generaal Saiisaier aangeboden maar deze had geweigerd De Loodeniche correspondent der N R Ct c schreef Zondagmiddag Volgens telegrammen hier nit Pargs ontvangen ia met de terugkomst van Bourgeois niet enkel tot herziening van bet proces besloten maar zyn reeds twee Franscbe regofl ringsamb te naren een bunner was de gevangen isdok ter van de Gberche Midi toen Dreyfus er gevangen zat naar bet Dnivelseilaud gezonden om Dreyfns naar Frankrgk terug te brengen Reeds eergisteren zouden zg zieb te St Nazaire ingeiobeept hebben Toen Tonatiuh en Mazina in tvi eo verschil leb dii vertrekken ran Ahuitzots paleis opgesloten waren vooriag ToluoB zich van eeu licht en trad de oei binaen waar zich de profetes bevond Na haar den doek van t gelast te hebben genomen vroeg hij op sraalenden toon Herinnert go u het taoneol op t eiland nog waar gij zulke vreeaelijke dingen hebt voorspeld die in ragn leven moesten plaats vindonF Ik heb de waarheid gesproken gaf zij ten antwoord 6g weet to voel oneindig te veel D t celletje ia juist groot genoeg voor iemand van zulk oeno uitgebreide kennis hernam de schelm op wiens gelaatstrek kon haat en vrees geschilderd stonden Toluca Ahuitzol zal tooh nog ondervinden dat Tonatinb hom de waarheid heeft gezegd Hg zal Bidderen als een blad door den wind bewogen tot in het stof vernederd worden en den dood van een rorrader sterven Hare stem was bg die woorden indruk weklcend helder en kalm f Ala dit zoo is zult gg althims niet tegen mij getuigen beet hij haar toe terwglzgneslangenoogeiP vlaqimen schoten Er zgn anderen die dat doen zullin was haar wederantwoord Indien g hier gekomen zgt om mij te tergen hebt gij laag genoeg vertoefd Komt gij om mij vrg te laten doe het dan dadelijk on bespaar u zelve de teleurstelling dat anderen het in uwe plaats doen Ik zal aan u geen woorden verspiltea ïUal hal hal lachte de booswicht Gij praat goed maar ik geef u mgn woord dal gg deze cel jjtmmer lalt vamten Olj zult hier aterran au vM Ia versobillende bladen kwam bet uit dat men in Frankrgk op bet oogenblik herademde De twgfel beeft blgkbaar aan veler gemoed geknaagd men beeft niet dorveo nitaprekea wat men vreesde en tbana nu er een plan ibte aanleiding is nu zeggen velen m4t eeu uobt die heu oplucht Ja uu moet er herzien worden De Franscbe kabioetaraai van giater heeft gedoard vau negenen tot over twaalven Cavaignao woonde de vergadering niotbgfOfacboon hg opgeroepen waa De correspondent van da tlodépendance Beige zegt dat versoheiden Oiinihters nog tegenwerpingen hebben gemaakt tegen de berziening van bet Dreyfus vonnis en dat Briaaon zelf dacht over ontslag maar hg geelt deze inlichting onder vQorbaboud De afgevaardigde de Grandmaison wil de regeeriug interpelleeren over bet ontslag van Oavaignac en over de mdatregelen te nemen tegen de pers die bat leger en zgn hoofden aanvalt Maar by wordt overtroffen door den antisemietisobeu afgevaardigde I aziea deze aal sde raedeplicbtigbeid van de regeering in het complot door bet Dreyfiu ayndicaat beraamd tot onderwerp vaneen interpellatie maken In de voorsteden van Parga worden volksvergaderingen gehouden vóór en legen de reiiste Bg bet oitgaan i h zulk een vbrga dering waarin de Freasensé gesproken bad trok het volk naar bet bureau van de Intransigeantc roepende wag met Uocbefort I De politie dreef de menigte uiteen maar nam niemand in hechtenis ËMQKLAND Twee van de personen die by het spoorweg ongelak bg Wellingborongh gekwetst werden Kgn in het hospitaal overleden Dat brengt bet getal der dooden op zes Volgens de lyst van de gewonden bedraagt het aantal ernstig of vrg ernstig gekwetateu 2G En men voegt er bij dat bet aan den stavigeu bonw der barmooica wagens te danken ifi dat de ramp nog geen erger omvang beeft De brand die ia een der stukgeslagen wagens uitbrak werd veroorzaakt door vonken nit de locomotief die bet ontsnappende gas uit oen harmonicawagen aanstaken maar de vlammen waren spoedig geblnscbt en niemand had Iaat van het vnar Natuurlgk dringen de bladen aan op scberpai toezicht op den weg ter voorkoming van ongelukken zooala dit door een op da rails achtergelaten wagen veroorzaakt gaan uw stof zat hier blgven liggen en zich vermengen met dst van vele anderen die liier v jór u den adem hebben uitgeblazen Wanneer ik u verlaai en de deur sluit zal zij niet meer gedurende uw leven geopend worden gg kunt dus zoo bodaard en gebiten zgn als gij goed vindt of anders razen oti tieren naar hartelust Og ziet dat ik faeol insohikketgk ben Vaarwel dus moedertje en priesteres Leg u neder en sterf maar zoo spoedig als gg kitnt 1 Met deze woorden verliet hg den kerker on wtcp de deur met een zwaron doffen slag achter zich toe ffMoet ik werkülgk dit Igden ondergaan Moet ik uldua sterven Is mija loven voor altgd tot deze afgrijselijke plaats gedoemd Mazina Plotseling sprong zij op want da deur werd geopend Tonatiuh 1 zeido oone zachte stem ffTonatiuh I Gij hierP Zgt gg daar MetzliPo riep Toaatiuh met eene stom door aandoening bijna geamoord Ja Meztli wil u redden Uier vat moedig mijne hand dan zal ik u uit deze walftelgke col voeren Mijne banden zgn nog altijd gebonden antwoordde Toaatiuh met de grootste ontroering Meztli greep haar bij den arm trok haar in don gang en vandaar in eene kleine nis aan de zijda wasr zg achter eene steenen bank nederhurkten Nanwelgks hnddon zij zich daar in veiligheid kunnen stellen of Tolaca kwam temg mot aen lepel gesmolten lood dat hjj in de holte goot waarin da veer werkte zoadat allo mogelijkheid omdeateonon dear te opouoD bonomen was tenuj men haar lot gruis kon slaan 4 1