Goudsche Courant, woensdag 7 september 1898

Vikrs ttlotkrs 86 87V 98 97 V 101 85 i 85 84V 4 nv 17 88 97Vs 98 97 ISVa 3Wï S Va 74 21 a 26 104V 96 86V 1001 100 64 668 489 loov 48 101 198 146 66 e i 87 188 7 108 86 80v 1167 1127 808 817 lOO ii s 19 V 67 s 160 98 78 757 1007 108 IGO 147 14 1377 H i 18 108 58 108 11 16 118 186 a 60 M i a m lil 197 lOB Vi 106 100 100 ll s 118 l Directe Spoorwegverbindingen met GOUDi Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd vao Greenwich SOCDi ROTTXHDAHrl leni Oouda 7 M 8 10 35 10 D U 9 85 9 54 lO U U U IIM U U 11 68 H Kotterdam 80 V 56 8 tM 9 8I 9 84 9 48 lO lS 10 80 tl 8 7 86 7 B8 8 40 10 19 11 35 11 60 18 87 1 44 8 50 8 4 4 06 4 I 86 86 17 10 89 1 64 4 0 6 97 10 8 8 01 4 67 14 10 48 8 08 5 04 6 41 10 49 11 64 11 08 18 47 8 14 9 1 11 4 05 4 84 6 10 5 45 6 47 7 46 S il 9 9147 10 18 SOODA DEN HiAeiln ina 11 16 18 16 18 66 8 14 8 45 4 49 4 68 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 5 18 11 55 1 88 t 6 88 II 18 4 1 48 8 48 4 16 6 16 6 87 6 68 6 88 189 0 17 9 88 9 57 10 14 11 16 9 46 V 68 10 86 lo 44 11 45 Uage 6 4S 7 80 7 40 Voorburg 5 59 Zoelermeer Zegwaard 6 6 ZeTenhuiien Moerkapolle 6 17 ftouda SI 7 48 8 08 8 O D U A A HSTEKDAU 8 14 9 48 10 7 4 11 80 7 1 8 86 10 17 19 81 O O r D A U T K B C H T tIm wri 6 84 7 18 7 5 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 18 10 18 63 8 90 8 17 4 88 5 90 5 47 8 06 6 65 8 86 door lO H lo 11 M 18 87 8 46 8 34 tAi M 7 i8 M JOJO 10 41 8 g 118 9 10 51 11 46 18 88 1 86 8 08 8 50 5 04 6 88 4 7 89 5910 51 11 1 1 eada Amat W 8 01 9 05 10 36 18 46 00 87 8 40 10 08 11 87 Anut 0 8 8 80 9 88 10 60 108 11 8 6 10 18 11 41 8 49 9 00 9 80 10 15 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 8 65 4 48 5 85 6 80 6 86 7 66 l 60 9 0 8 86 10 08 10 84 9 16 10 88 11 56 18 84 8 47 4 16 6 60 7 18 9 10 18 10 541 10 46 I 4 84 9 86 Vwt C 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 58 8 46 4 46 6 80 7 46 8 4 Ama W 7 80 8 86 9 80 11 30 8 08 4 00 5 00 6 8i 8 00 10 0 9 4 9 6 10 84 lllOJaouda 1 09 11 10 09 18 1 8 4 47 6 4 7 49 49 11 1 9 68 10 69 11 10 18 11 VlïïKHlOBE StaTIOI ËaD Itaravana muileuU met lilrer beladeu ia Za rdag door een beoda bandietea by Zacatecaa Mexico OTerirallen De geleidere bodea in t geheel geen tegenstand loodat de dieven op hin gemak zich van de bait meeater maak tenEen detaohemant aoldatan ia nitgezoDdeOi om ze op te sporen BINNENLAND Oisteren precies te knart over tw ego AmBterdamsche tgd stoomde de koaioklyke trein het statittu der Staataapoor t Amaierdam bianen Tegetgkertyd rervo de een dof en aaaboDdead gedreao de Uoht voorbode van het straks tos te barsten gpjubel Met 101 kaoonichoten werden de KooioginneB in b lands hoofJstad verwelkomd h t carillon werd bespeeld en alle khkken werden gelald waarby de ter reede liggende schepen htin kanODgebnlder voegden t Was een ireffend oogflnblik en door al die dnizenden die onrastig eaanigepakt stonden te wacbten ging een aandoening van verlichting zoowel als van vernieawde prikkeling het groota oogeoblik VBB daar Een oogeoblik bleef bet stil toen daverde bet Inid gejaich nit de monden van beo die het dichtst hg bet station stonden bet w rd overgenomen door ben die verder af zich be vonden en het boerafa geroep rolde een eindweegi door de straten De Koningin e de Eoniugin Moeder waren in Amsterdam en begaven zich naar de ontvangkamer Het was de Ie klasse wachtkamer die door nitbouwing byea voor de helft vergroot was Met bet oog op de vele aotoriteiten + 300 personen die daar aanwezig zonden zgn was de stofieoring zoo eenvondig mogelgk De mnziek had zoodra de trein het slatiousem place ment binnenreed het Wilhelmnsc aangeheven en onder deze tonen werden Hare Msjeateiten op tet perron oetvangen door den Commissaris der Koningio van Noord HoIland mr G fBn Ttenhoven i vroeger zoo herhaalde ma en als bnrgameeiter der hoofdstad de vorstinnen had gerecipeerd Voorts bevonden zich daar de Gedeputeerde Staten de griffier de burgemeester van Amsterdam met ds wethouders en den seeretarïs allen natuarlgk in ambtsgewaad Do burgemeester van Amiterdam mr Veniog MeineiZf heette de vorstinnen welkom Nadat de receptie had plaatt gehad en bonqoetteo waren aangeboden traden de vorstinnen bet ontvangatsalon binnou Daar was byeen al wat Amsterdam aan hooge autoriteiten koo aanbrangen raadsleden recbteriyke ambtenaren van hof rechtbank en kaatongerecht de autoriteiten van marine leg r en schuttery een bitterende rg van unitomon en eindelgk bet ceDtraalQomiié voordefeeBteiykeontvaDg t De Commissaris der Koningin mr G Tienhovan sprak hier de vorstinnen toe Nur wg vernemen ia bg gelegenhpid ao de aanvaarding der regeering door H M Koningin Wilhelmioa an omstreeks houderdzettig gedetineerden of veroordeelden kwytschelt ing of vermindering van str f verleend tot maxtraam van een jaar Men schrgft uit Utrecht De groote verwachtingen did men koesterde van het passi iersvervoer op beden naar AmatQrdam tgn zeer telaorgeateld Alle maatregelen door den Ëtaatsspoorweg genomen bleken overbodig daar bet vervoer zeer goed meteen gewonen dienst had kannen plaats bebbeoJ Moordrecht door 7 SS Nieuwerkerk 7 89 Oapell 7 4 8 49 8 49 1 66 BetterdaiB CapeUe Hianwerkerk Moordrecht Beada 4 46 4 66 5 04 6 11 6 17 5 68 6 16 61 6 08 U 6 19 1 86 6 88 7 10 Gouda ZeTaahuiMQ Moerkapelle ZoetermeerZegwaard Voorburg Haye 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 lleuda Oudaw Weard iriraoht 5 80 39 5 86 6 6 43 7 8 08 7 04 7 48 Ulreohl 5 85 6 88 7 45 8 87 Woerden 6 49 E8 8 0 üadew 8 14 QDuda 8 87 9 08 9 86 Naar het schyot heeft de vre s voor de groote drukte io de hoofdstad de meesteo ternggeboodon om getuigen van Iho intocht d r Koningin te zgo D 3 eerste treinen beden in den vroegen ochtend hadden plaats voor duizend of twaatfho derd reizigers doch nauweiyks honderd namen er in plaits Ook Tan aodere plaatsen in ons land is het ervoer orer Utrecht beden ni t noemenswasrdig grüoter dan gevoünlijk des Maandags Daareotegeo was het aantal reizigers gisteran eneergisterc a naar Amaterdsm en t rng zeer b lsngrgk zoodat de meonte ochtend en avondtreinen met v66fen volgtreinen moebtan loopeo Gemengde Berichten Eea tweede treurig kermis iocident beeft eergiatereoavond te Tilburg plaats gehad Bg de arrestatie van een soldaat die zich onder invloed van terken drank woest tegenover bet publiek gedroeg ondervonden de agenten zoodanige tegenwerking van de zijde van bet publiek dat er eun formeel gevecht ontttoud De boide agenten werden deerlgk aan het hoofd gewond terwgl een alt het publiek een geduchten sabelbonw over den pols bekwam Oe soldaat v d W werd gearresteerd Uit Rotterdam wordt gemeld In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeki 12 uur kreeg de 52 jarige vroow F J M T wonende in den Nieuwen Vogelenzang 32 twiet met hare boarvrouw de 29 jarige vroow U E S Er was reeds daö geheelen avond tnsschen de beide vrouwen onoeoigheid geweest en toen sg na elkander op de straat vóór de gemeeDscbappelgbe woning ontmoetten gingen zg tot handtastelgkhedeo over Om de plukharende vrouwen te scheiden kwamen eeoige mannen tu achenbeid dooh toen dit met veel moeite gelukt was was de ondfte der vechtende vroowen nog niat tot bedaren te krygen Zg wilde op nieuw hare tegenstandster in het haar vliegen en wond zich meer en meer op Eindelgk losgelaten viel zg dood neer Ter secretarie eener gemeeute in Gelderland kwam iemand in atleu ernst om zgn eigea overig de lu acte vragen Na veel over en weerpraten gelokte het den ambtenaar om dan belaDghebbendeteovettnigen dat alleen van overleden mensohen overlgdeni Bcten kannen afgegeven worden Di eenige kinderen van het echtpaar Staenknmer te Scheveningen twee jongens vsn 5 en 10 jaar z n in een sprank van betkanaal het s g balkenga met baden dronken Janmaat ontving gister te Amsterdam geen oorlam Aan de matrozen wordt een glas wgn geschonken en aan eiken derden matroos een kurketrekker om de fleach te opsnec Gistermiddag bslf twee kwam een heer komende uit Ostenda te i GravenhaKe tot de ont tekking dat hem een geldtaacbje iohoDdend 500 francs jmi ontrold Bg deed mededeeliog biertan aan de rgkeveldwacbt welke op het perron van het Hol andsche spoorstation aldaar dienst doet Naar aanleiding vsn d persoonsbeschrgving welke de bestolene gaf van de vermoedelgke daders werden aangehouden eerst drie Engelschau die beweerden elkaar niet te kennen hoewel bet opmerkelgk was dat hun plaatakaartjea opeenvolgende nnmmera droegen Later werd nog een Ëngelscbman aangehoaden die zich kenbaar maakte als de vader vaa een van het dnetnl 11J8 11 88 U 4 61 H 8 1 1 7 1 14 Lit 1 80 9 68 9 88 11 86 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 11 87 8 8S 18 05 10 16 11 57 9 08 8 0 8 40 4 87 80 07 De bestolene weea twee van de aangehoade neu aan als peraonsn die meU em in het Bpoorcompartimeot hadden gMetei Twee andoren waren ook in Den Hiag uitgestapt maar zonden direct weder in een guederenwagen van denzelfden tf it in da richting van Amst rdam cgn vertrokken Dadelgk werd naar Leiden geseind om op dit tweemaal te letten Zg zgo gistermiddag gevanketgk Den Haag bi an enge bracht Twee avonden heeft de Diergaarde te Rotterdttm feest gevierd ter tere vnu H M da Koningio Vrgdagavund voor de leden eergisteren tevens voor stadgenooten en handwerkslieden Van Wgngaarden nit Papendreobt de man die zoo laaghartig aangevallen werd aal boogittwaarschgnlgk herstellen Zgn toestand was gister gonstig en scheen zelfs niet lovenigevaarlgk meer Omtrent de vermoedeiyke vergiftiging van eau 18 jarig meisje in de Oranjeboom straat te Rotterdam wordt vermeld dat in bedoelde woning in een jaar tgds plotsfliog overleden de vadsr van bet huisgezin stuurman van beroep een kostganger de heer C en thans de jonge d chter van beroep halponderwgzeres op een der gemeentescholen die binnenkort haar examen voor de hoofdakte zou doen Volgens het geracbt werd bg het overlgden van een kottganger werkelgk vergiftiging ge constateerd doch deze aan zelfmoord geweten Da weduwe bigft thans over met een 9 jarig meisje Reeds veel beslommeringen hesft de weduwe achter den mg Bet bolsgezin werd reeds tweemaal door brand getroffen De vader van het gezin was in het bezit vin een levensverzekering In de bnnrfc trok hkï zeer de aandacht zoo spoedig als in bedoeld gezin drie sterfgevallen plaats g repen Naar men verneemt heeft de rechtbank een gereohtelgke schoawing van het Igk van de jonge dochter gelast ATJIEH Een regeeringstelegram van 5 Sept Inidt Koloual Van Hentsz bereikte den 25eo Angnstna Tamseh Na omtrekkiog door de onzen van de mo ieigkste terieiogedeelten verliet ToekoB Oemar zgne steltiogeo en vluchtto naar Lagen op de westkast van Atjeb Te Tumseb werd geen tegenstand oodervonde Cotoons bvam 28 Aagostus ie Segli terog WIECEBNIGtJlVis Cordang die zooals reeds Vroeger werd me degedeeld deel zoo nemen aan de kampioenschappen te Weenen zal naar de Tel c meldt daar niet nitliomen En waarom niet Omdat de BDaolopCompaoyc weigert hem van pacemaking te voorzien De Enge sche rgder Walters die eveneens van het Daotop team gebruik maakt komt n l ook uit voor de 100 mgl Natunrlgk sal deze maatschappg nu zorgen dat Walters geen last zal hebben van Cordang die zgn grootste conoorrent is RECHTZAKEN 8 M 3 e7 4 iS 6 6 s M 4 4 16 i n 4 68 5 88 6 61 14 r 81 6 10 6 40 ld M J 80 5 86 5 54 11 18 88 8 4E 1 85 1 41 1 65 8 00 8 17 4 4 83 4 89 4 68 6 04 18 18 50 8 14 4 08 4 17 7 99 8 98 n dienstbode die na zich hier in de stad aan diefstal te hebben schuldig gemaakt te VGraveafasge in het Te Hnia voor Trouwen was komen logeeren stat daar een baraplnie en een koffer met inhoud ten nadeelefvan twee mede aldaar logeersnde meisjes Daairna ging zg in een dienst te a Gravenhage stal daar een aintal goederen en sieraden zoomede een Bom geld nit een seoretsire n ging toen naar Amsterdam Van daar ging zg weer in een dienst te Goef word daar gearresteerd n nog in het bezit gevonden van een deel der gestoten goederen Hït O M bg da Hasgtcba rechtbank verderde gister voor het meisje 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Mr de Wgs pleitte eenige verzachtende omslaodigheden en tan aanzien Van dan diefstal van den koffer ontslag van reohuver olging omdat zgoa inziens de koffer door zgn cliënt verkregen was door oplichting eu niet door diefstal De rechtbank te Asaeu veroordeelde J H L gewezen boekhouder der firms Van Urk Go te Meppel sedert 9 Jali j l in voorloopige hechtenis wegens verduisteriag van gelden ten nadeale van genoemde firma tot 9 maanden gevaugeuiBstraf met aftrek der voorloopige detentie De eiach was 8 maanden gevangenisstraf PosterUen en Telegrapiile Benoemd 1 Sept Tot briereanairder te Blchterbrag C Leeuw 1 Oct Tot brietengaarder te Wal oorden W Lochmana VrrplaaUt 1 Sept De klerken der poatergen en lelegrafla 2da klane C B Darkeema aa Baarlem telegraafljAntoor naar Aaaan onder intrekkln fan igne Terplaataing naar Zaandam Q P Tan der Waart van Galik an Bot tetdam ttlegraafka toor naar Haarlem telegraafkantoor B Hnizinga an Aaaau naar Ternenien A L Lgbaart Tan Terneuze naar Snkhaizeo en 1 Vrolijk Tan het b poat en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam naar Eoachede Belaat m t het beheer 1 Sept Van bet b poetkanioor Oondacheaiogel Ie Rotterdam de oommiea der poaterijen 3de klasia J Booater aldaar in plaalaTan den commiea der postargen 3de klasaeG O KInit die naar het hoofdpottkantoorterogkeeri ËerTol ontal en 1 Sept De klerk ter directie Tan d Rgkt postapaarbank K P ran der Gang 1 Not De directeor T n het poat en telegraafkantoor te Oaoh K P Ehrmann Vacante diraotiei Poat en telegraafkantoor Oseh Jnarwedde f 2500 en Trge woning Peniioenagrondalag f 2800 Borgtocht f 19 100 Poit en telegraafkantoor LeerdamJaarwedde f 1800 en rrge woning Penaioenegrondilag f 2050 Borgtocht f 10 900 Post en telegraafkantoor Sappamur Jaarwedde f 1700 en rije woning Peotioenagrondslag f 1950 Borgtocht f 1Q0 Ofschoon aan de ambtenaren ran de beide dienatrakken Trgheid wordt gelaten om zioh aan te melden hebben toch ingerolge de bepalingen Tan bet Koninklgk beslait Tan 21 Maart 1894 No 17 de telegraalambteoarn Toor daae diractiaa den Toorrang Telegraafkantour Derpater Jaarwed f 2400 Borgtocht f 1200 I Telegraalkanloor Vlaardingen Jaarwedde f 2400 Borgtocht f 1500 7 65 6 80 8 61 9 68 10 04 10 8 V M 10 11 10 18 8 1 10 8 8 86 1 48 1 0 lO H 10 84 10 64 11 80 7 S 8 9 87 10 10 B 7 9 64 10 01 1 0 10 07 10 80 8 88 8 54 7 84 7 68 84 8 15 8 89 8 04 8 84 10 10 89 11 10 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 11 44 6 80 6 18 6 18 80 6 8 6 60 7 90 10 05 7 65 9 88 9 84 9 48 9 59 8 88 10 10 10 88 7 48 Sollicitaties in te tanden tóór 18 deter STADSNIEUWS GOUDA 6 SuploinWr 1898 In de heden middag gebonden raajiüiting aprak de Voonitter het Volgende Mgne Heecen Bfl den aanTang Tan deto eeraU vergadering die de Raad houdt na hot meerderjarig worden onier goningin ia bet mg eene behoefte met enkele woorden te wgzen op de gewichtige gebeurtenis die voor eenige oogenblikken in de hoofdstad des Rgka heelt plaats gehad AUerwege in ons land ia door het geheele Tolk den 31 Augustus feest gevierd om zgn ingenomenheid en dank te betuigen dat onte jonge Koningin den leeftfld heeft bereikt waarop Zfl aelve de regeoring over ons vaderland ton aanvaarden Was Hare aanvaarding der regeering derhalve reed een feit heden is daaraan de door de Grondwet voorgeschreven openbare wfiding gegeven Heden voor eenige oogenblikken heeft Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aan de Vereenigde StatenGeneraal aau de vertegenwoordigers van het Nederlandsohe Volk gezworen te zullen zgn eene goede Koningin heden heeft het Nederlandache Volk by monde van zgne vertegenwoordigers gezworen Koningin Wilhelmina te ontvangen en te huldigen als Koniagin Dat de Koningin Haar eed zal honden wie twgfeli daaraan De opvoeding en het voorbeeld Haar door Hare onvolprezen Moeder gegeven zgn een waarborg dat Zg de traditiën van het Oranjehuis waarvan Zg de laatste telg is ongeschonden zal bewaren en volgen dat Zg evenals Hare Doorlodttige Voorvaderen Zich geheel zal weten te geven en te wgden aau het Vaderland Kn wg Haar Volk One Volk heelt den naam te zgn eeo koel volk dat moge in vele opzichten waar zgn maar achter zgn koel aiterlgk is verborgen eene warme vaderlandsliefde en eene vurige eene hartstochtolgke liefde voor zgne jonge Koningin De woorden van den heden namens het volk gezworen eed mogen koel zgn maar zg bevatten eene ernstige belofte eene diepe bedoeling De woorden van het formnher waarmede de Volksvertegenwoordiging zooeven Koningin Wilhelmina als Koningin heeft ontvangen en gehuldigd zjjn en moesten zgn kort omdat niet met woorden kan worden gezegd wat onze harten doorstroomt hg de gedachte aan onze Vorstin omdat niet lunnm worden omschreven onze gevoelens van liefde en aanhankelgkheid voor Haar die de draagster is van het verleden het heden en de toekomst van ons Vaderland omdat niet kwnmn worden genit de aandoeningen van zich geheel willen geven van algeheele toewgding die bg de aanschouwing van die nog zoo jeugdige versohgning bg ons worden opgewekt omdat alleen gevoeU kan worden onze geestdrift voor onze Koningin eene geestdrift die tranen te voorschjin roept jn mannenoogen Mgne Heeren Het was mg eene benoefie heden ten minste eenigermate te zeggen wat niet alleen mg maar ons allen bezielt Ik ben er zeker van dat ik kan rekenen op de volle innige instemming van G van den Raad dezer gemeente van de geheele burgerg van Gouda wanneer ik Koningin Wilhelmina uit den grond van mgn hart tooweusch dat Zg door Gods zagen steeds zg eene gelukkige Koningin over een gelukkig Volk lo de zitting van den Gemeenteraad waarin afweiig waren met kennisgeving de hh Prince Straater en Vingarling alsmede i e heer Deasing werden op deeandidatenlgst voor zetters gekozen de hh H Jager H Stiaver P J BsUaart C vanXjjkiA Jaspers Lz en P W Kamphuizen Voor onderwgteres aan de Tasschenacbool werd de volgende voordricht iniediend Mej O W SCHBIEK A M TEELING D E KLEM allen te Goada In ons volgend aommer zullen wg een uit roeriger varilag van deze zitting geven De Baadanal was baden veriierd met het portret van B M de Koningin Op de houtzagerg van den heer J Vergeerheeft A Bandera drie vingers van zgn hand g Ala een goed slot van de fsaitvlering van de atd Gouda van de Hollandsche Maatschappg van Laadboaw had desoirtevaiiéi laata Deze aoirie die onder directie van den heer A de Winter ion zgn dreigde te zullen mialakken daar in dan morgen door den heer de Winter werd getelegrafeerd dat hg niet kwam De TOorzitler de heer Breebaart trok daarop naai eldera au had het geluk een gezelschap te engagearen alioo waa mialnkking voorkomeu Beeda ten teven nnr waa de zaal Kunstmin goed bezet en toen het nnr van aanvang daar waa moeaten de danran van de andere zaal ook worden geopend om de aanwezigen te kunnen bevatten Het gezelschap naar w $ hoorden van den haar PBIging amoaeerds bet publiek koateiyk en werkte nilmnntend Nadat het programma waa afgewerkt had de prganitdeeling mat toespraak van den heer Breebaart plaata die allen dank toebracht die hunne bette krachten hadden gtgeven om dit feest te doen slagen DMcop ttad da haar C van Veen At ten tooneele die den ekt Breebaart hulde bracht voor al hetgeen hg roor de laodbouw en voor deze afdeeling in het bizonder deed en overhandigde hem namens de leden een lanwerkrani Na de pauze werden allen verrast door eeo gelegenheidanummer voor deze gelegenheid vervaardigd eu uitgevoerd dour boerinnen bloemenmeifjea en boeren Het waa een aardige aanblik al die jonge dames ala boerin te zien en gewapend met len hooivork an meer ge reedachap van den landbouw De hulde aan de KooipginRegentea alsmede die aau H M de Koningio maaliteD hiariau hel glauspnet nit Lang eu aanhoudend was het appians dat wal vardieod waa Ontwerpers eo uitvoerders van dit unmmer brengen wg gaarne bier oor onze hulde Een gezellig bal fiield allen nog lang bgeen er heerachte een gezeltigen geeat en de Dinsdag was reeds lang aaugebrokeD eer men aan heengaan dacht Wg weoschen de afd Gouda der HollandBche Maatschappg van Landbouw gelnk met dit goed geslaagde leest wij zgo voorzeker de tolk van het geheele Goudache publiek wanneer wg bet Bestuur danken voor dit feest en toewenscben dat de afd steeds in bloei moge toenemen en de landboow daardoor gebaat wordt HAiSTiECHT Hebben wij opgelet naar de nitiogen der iuwboers eu vreemdelingen dan geloven wg d t er nog nooit zulk eeo goed geslaagd feest gevierd is De dageu aan 2 en 3 September gevoegd bij het doel naarvoor zg gevierd werden tullen nooit vergelen worden Woensdag 31 AogUtus hield Dr J G Pool in het gebouw der Qerr Kerk eoue korte rede waarbg de drie liederen van C van Koetsveld CEz door de Gemeente gezongen werdeo en een drietal tangstakken door een gemengd koor onder leiding van don heer Mnnsterdtm Donderdags s morgens om zeven uur reeds hoorde men het klokgelui en om half acht boorde men de muziek van den j kerktoren door de schutters uit Woerden om half negen zag men de achoolkinderen op het kerkplein om aanwezig te zgn bij het plaatsen van den Wilhelmina oom rondom dien boom zag men een 13 tal lieve kleinen die ieder eeo schepje aarde in den mand wierpen waarin den boom geplaatst was De tweede voorzitter de heer Koeman hield daatbg eeue acfaoooe redevoering eo droeg daarna den boom aan het Gemeente Bestour over De heer Vim y nam van harte dat geschenk ain de schoolkinderen vongen eenige liederen eo gingen daarna begeleid door de muzikanten en commiaaie in optocht door het dorp menig liedje Werd gezongen en komende bg Mevr de Montigoy werdeo zg onthaald op een stuk chocoladein een karton waarop H M de Koningin W almioa afgebeeld was Terugkomende in de school werden sij roimachoots getrakteerd op melk broodjes eo taartjes boiendien kreeg ieder leerling een stuk chocolade waarop op goud papier stond voor Oranje en volk oa afloop dc r kinderpartü nam de riogrijderg een aanvang 29 paren namen daaraan deel en bet feest was werkelgk mooi en iedereen had ook schik van de vele vergenoegde gezichtjes De prgzen werden na een flinke gevoelvolle toaspraak des s avonds door den voorzitter Mr J p C Virnly bg de wed Blanken aan de prgswinnars overhandigd menig prettig woordje werd daar toen geuit en de leestviarende bleven daar nog lang bgeen Den volgenden morgen 7 oren begon de kerkklok weer te luiden iets dat aligd nog al gewicht in de acbaal ia voor dorpsbewoners om 8 uur waa in de Herv kerk een nraonetikoiir van rnim 50 personen zamen die onder leidiog van den heer Joha G Ardotz een drietal prochtij e liederen tongen Bet eerste en laatste waren de bekende Wilhelmus van Nasaauwe en het Volkalied i het derde was een choraal getiteld Wen dauket alle Gott en het vierde getiteld God Nederland en Oranje hymne voor solo en maunenkooi met begeleiding van orkest Een teer talrgk opgekomen publiek van elk geloof hoorde dó achoone tonen en bracht hartelgken dank aan den Direc ear eu zangers voor het vele tChoone in dat nur gehoord Roim 9 nnr zette de optocht zich in beweging men reed eerst naar Stolwgkerslnii daarna terug naar het dorp vervolgens naar Vlist Te flaaatrecbt komende ging men naar Vliet dicht bg Ondewater en omstreeks 4 oor was men in dorp terag waar de optocht zich ontbond Die optocht was wel het schoonste ven het feest Een igniter met de Nederlandache vleg reed voorop daarna twee rgtuigjes met commlaiieleden een groep ruiters dan een wagen voorstellende de Landbouw hier waren aanwezig een drie l meisjes die aan de znirelbereiding bezig tfaren Iwee ruiters ieder met een wapen eeni van Haastrecht en eea van Vliat een groep ruiters een wagen vijoratellende de leerloogerg en aanverwante vakken een ruiter met hU Nederlandache wapen een groep ruiters een wagen met de mnziek der Óoodsehe sohntterg een ruiter met de Oranje vlag een groep roiters een wagen voorstellende de tabak en sigaren ftbriek een groep ruiters een wagen voorstellende vroowen arbeid een groep ruiters een wagen voorstellanda de IJsalab een groep faiteri op hitten es eindelijk r twee rgtttigen met commissieleden Iedereen bewonderde deze allegorische optocht want er waa werkelgk veel arbeid aanbesteed Da wageaa die de verschillende lakken van nyverheid hier voorstelden waren keurig afgewerkt een zeer aardig idee was hst voor de Commissie om ook vrouwenarbeid bier een plaatsje te gunnen daar konden zg tien wat de jeugd vermag wanneer zij hare vrge uurtjea nuttig besteed een woord van lof komt dan ook toe aan da geheele sobcommiasie voor de optocht veel heeft het haar gekost het geheel aameo te stellen doch die moeitevolle oren werden ruimschoots beloond door het sncces van Vrgdag Een seer gezellig dine volgde nu waaraanrnim 40 personen derl lameo aan dia tafelwerd menig gezellig woordje geaproken enzeer veel malen onze Koningin Wilhelminaherdacht Do llomioatie slaagde zeer goed jammer dat op enkele plaatseo de oind deoorzaak was dst vele lichtjes nitgedoold worden Het Raadhuis en de verlichting bg Mevr Lefèvre de Montigny slaagde uitstekend Heden bg gelegenheid van do Kroning ziUensommige nog eens illnmineeren zeer gezelligen joviaal bleef ieder tot vroeg in den morgen nergens vernam men wanklank loodat de fee t commisaia mocht erkeanen dat haar doel bereiktwas Ontvangen eene groote sorteering Deeusclie Handschoenen voor DAMES en UBEUES A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Vehiphom W 3M Beurs van Amsterdam 6 SEPTEMBBB NtniaLAND Usrt Ned W S V dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoHOia OU Qeuill 1881 88 8 Italib luachrgvmg 1868 81 S OosTENa Obt ia papier 1868 6 dito ill zilver 1868 6 PoaïOGAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 RoalANö Obl Binnenl 1891 4 dito Gecons 1880 4 dito bii Batbs 1889 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1863 6 dito dito dito 18S4 S Stitjfc Porpel ohuld 1881 4 Toaiiij Gof r Conv loon 1890 il Goc leeniag aorio D Goo leenitig aer e 0 ZdidAps Rep V obl 1898 6 Mexico Obl Buil Soh 1880 6 VINIZUSLA Obl 4 onbep 1881 AvsTEBDAU Obligstien 1896 3 BoTriaoAH Stad leeu 1894 3 N D N Afr Handelsv a nd Arendsb Tab Mg Certiiioaten Deli Maalaobappvj dito Aro Hypotheekb pandbr 4 Oiilt Mij der Voratonl aand a Or Hypotheekb pandbr 3 J Kodorlandsobe baar aand Nsd Handelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandb 81 Aott Hypotheekb pandbr S Utr Hypotheekb dito 3V GoffrSNR Ojst Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4VJ Ahbzika Equt hypoth pandb j Maxw L G Pr Lien cert NsD Roll U Spoorw Mij aand Mij lot Eipl V 8t Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlAUlSpooritl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl S BoLKN Warschau Weenen aand 4i Enal Gr Bnas Spw Mij obl 41 Baltiache dito aand TastowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AximXA Gent Fac Bp Mg obl i Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv Naabvilli Gert v aand Mexico N Miss Kansas v 4pCt pml aand N ïorkOuta8 o West aand 1 dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn ti Manit obl 7i Oa Fac Hooriiin obig t dito dito Lino Col la hyp 0 5 Oakida Can South Chert v aaoa VW C Ballw Na lch d o Ol Amaterd Omnibna Mjj aand Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 6 September 1898 VETTE O SEN en KOEIEN Ie kwaliteit 30 8okw litoit 30 8e kwoUtoit 81 Cent per half Kilo Kleine aanvoer MAOEBE OSSEN oo KOEIEN kleine aaavoor VETfE VARKENS geon aanvoer prijaon van tot Cent VEÏTE KALVEREN goode aanvoer prijten van 17 tot 88 cent por half K O WOI VBE goon aanvoer GRA8KALVEBEV rodeiijko aanvoer Da handel was met irekkondo vraag naar lata kwuliloit vet vee on late kwaliteit raolkvoe mindersoorten traag votto Icelvcreu sloobt graskalieVenminder atiereu vlugger ADVERTENTIEN Heden oterleed iu den ouderdom van 88 jaar onze goUefde Moeder Grooten OverGrootmoeder Johanna de Bruijn Wed van JoHAXsas Asnaahs Uit aller naam J ANNAARS Oouda 4 Sept 1898 OIZICHTBAEEIl HEEKEN on DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAAKWEEKEN munten nit door SOLIEDë AFWÜBKING by n P VAN WIJNGAMIDËN Coiffeur KletiBeg GFoud Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR 1 Biirger § Acatèiie 1 lis het beste en goedkoopste kettingloozel L KU WIEL I RUfiËER § S H S i 1 H 1 Pi II 1 S J H 1 es s 1 H § 1 0 a 1 1 O HHkHM HI si 1 C4 u a 1 op si 1 dS o 1 QtH JHOFlEïEflAHCIER t Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gouda 1 P o IKE OUDE SCHIEDAMMEIl GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijabaar biji PEETERS Jz Ala bowija van eokthoid ia cachet on kurk steeds vooï zien van den naam dor Firma P HOPPE Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gebe jue uitspattingen ia het beroemde werk rr Dr Retau g Z ELFBEWARIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hot lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrog ook in postzegels en in eiken boekkandet in Holland