Goudsche Courant, donderdag 8 september 1898

VERGUNNING S Vsie Jaargang Donderdag 8 September 1898 No 76T7 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tticfo So 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg ave dezef Couri it ge8chièd d a g e 1 ij k smet uitzondering van Zon en Feektdagenj De prijs per drie ni aanden is ƒ IJ fraicpost ƒ 1 70 Alzonderiyke Nommers l3f CEIWTE per VERGUNNING EofEieliuis De Drie Fleschjes in iln LAN iE DWABSSTIIAAT op DoiMlcnlag 8 September a s Sette bediening prima Comsumptie Aanbevelend I L C FISCHER Mevr ANNA OlDENBOül LUTKEIAl EINDDIPLOMA CONSERVATORIUM Amsterdam wenscht in GOUDA Zanglessen te geven Adres Nieuwpoort bg iSchoonhoven Hoogachtend Mevr OLDENBOOM A BOAS I Kon Chir Pedicure AHSTEL 149 b d Ilooge Sluis Amsterdani zal B s DONDERDAG 8 SEPTEMBER zijne geachte Abonné s bezoeken is te COHtUileeren of te ontbteOeu in t Hotel Dit ZiLuc ran t tot 4 Utir JtnUêeptitChe en pgnloote behandeling ran MAkdoom en van IVagel welk in t vleesch of in de hoogte groeien Supirit KöNINiaUKE Koninlilijke Machinale Fabriek DB HONIUBLOEM vm II CV vanSchaik Co gereatigd te s Oravenhage Heppleratraat 90 en S9 i nsby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoentl gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruaveüBorat Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 vorkrggbaar bfl Firma WOLFF Co Westhaven MOS Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VIN MILD Veeratal B 126 te Oouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudeaatrr M KOLKM AN Waddinxveen I Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de honr 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 pef week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen Go Kla Druk v ii A BRINK MAN üii Een GEPENSIONEERD MILITAIR bekend met Fraosch en Dnitsch biedt zich aan als Magazynmeester of ToorKantoorwerkzaamh en op hoog BalariEi zal niet gelet worden Adrea onder No 2459 san het Bureau deser C Ourant KROKIKGSmST Aangeboden een GROOTE PARTIJ Pijn DENEENGUOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MlilUER AMERON EN DelftscheSlaolie Mieuw onov rtroffeii Prof Dr J ieber3 welbekenil I nV9V SSACBT II IXIB Alleeii echt met FabTielumerk tot voortdurende radicale en m m zekere genezing van alle zelfs SmH de meest hardnekkige xenuw j wfl Kiekten vooral ontstaan door mS B afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwaktei Bleekzacht Benauwdheid Hoofdpyn JMigrAÏDö Hartklopping Maagpyn slechte spysverteriog Onvermogen Impotene Poliatjone enz Uitvoerige prospectnBsen Frijs per fleioh fl 1 fl fl S dubbele fleaoh ft 6V OeiitraalDepot Mattli v d Vegte Zaltbomraal Depots M Cleban Co Amsterdam f Happel a Gravenbage J Halmraaoi do Josg JOzd Rotterdam liobrij 11 Porton Utreclil en biï alle drogisten FEANSCHE STOOMVEEVEEW cheiuische Wassoherfj VAN II OPPËNIIEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschadeiyk voor de volgens staal bewerkt i Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT I SpoeJlge en nette aflevering Lage prUzen DEPöT bS Gez BECKEE8 in Modes Torfmttrkt 248 GOUDA IE SEPT VLOOT REVÜE Op Trexlaaagren zal eexx TWEEDE BOOT naar de Vloot Eevue gaan ImfKÊ Kaarten k f 2 50 zijn van al heden verkrijg baar ten kantore der Stoorabbot Beederij DE IJ8EL Zonder vooral g enomen Plaatsbiljet wordt niemand op de Boot topg elaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m A i K VAN DEB GARDEN Directeur IrarÉ voorkoming fln lenezlng l 1 Mtten ïdijjBdidBlilfldnik voiBchenen 1h l it boekje bevatmet ttteanXf httij irorataaulHua v Htlarlngan omtrcDt liet wezen der nieuwere thifaple en de nhonig eeysUéi Vörkvegen uiCwaikiiiB siaai ook vindt menMaariiliwetBi n A o 1 n = ji inden die aan j plaatste gen tmont 10 sTqlii lltirathOr Cohiite Stettin Oro mB is iVe ci rVÉrr6 il rt tlj lUnnit het hoipltaal te Apen OehelmriU Or arlni kaïheOMeahtt lelfa L fc ir fvT LT 7 v kMgen uiCwaikiiiB Bjftai ook vindt me lfaaarii wetenBOhapSliiie v JmMflliuken wit lie modl che binden die aan Uz geneeewlJB Reirijd kIMJ soomede aMhtlft vM t MI n Et r Ï5M hoog flplaajate naeaknodigen onde wJlka FtJUénlèri me iTptlirMiar en gbitlclit qj Charentoi Foredler gene hBer direoteur van DaMiM dartel med dr geneeihlBr dlrsateur der galvBno theriptiitlMha InrnhtliiB rueUSt Hokior 334 Coniul ven Aaohefibaoh med dr te GorM Dr BuibadÜ ïrri italkMK ilBijbl med dr te Weenen Dr C Bangaval tf La FaTrlAre Euri IMvaJ ril voor tanuwllhlaÉÉtiParljB rsBd arli d ZlrflÉA Ob rriii Conattl Cen1n ll v tMa 1 Frankrijk en vele anderen ttn allen wior Mimwsosfel meer of naHidaj nitn£ lB n U of an oyiiliïj idlitUheid lljtien wftarvan de kenteekencn ma ohronldohe Iritordnitn migraine fibfiel Kel n wii kitofdpltn migraine fibfielB Jmof i dplln bfOBdandrang irootfl prikkelbaarheid ge aaDdbe l B apgloiiheld llahainttilk anruit U onbehaDBHIke ts ladd verder alle leken die dooi beioerte gjtreffen werden êBBOflUd ljii i do y volgBil dttiy lOoalH vprtimml geii onvu nioBan tot ipreken iwjre tongval oioilVlJIk illfckfla atii durende p l4 plBBtislllkB iwakte verzwakking HW haugin tlz behandellilK nweeqt gijn wri ven e ccmBeerri ni atoo I an Bil iïe 1 kIb Of Bdfl 4Bd r 6neeBkan LiDgBwi 0 koadwatarkKr maar door de beftgnde mfoddfan ata uthoi atoomliïoi of zeebadeiF e a genMElnc f l iücin hdbiien enten 8litl e aij die vreea xevo l nTo r bdroe e 1b M vprHcblJnHAlen als bIoji aanhoudend adgatlg voBtea verdoMing la liatjïaa UhBordalli ntat d fllkkarlngen en donker t ralr l n voor do oogen drukkende ptjn ojidfr het voomoN pililag üi daijeraa vBn krlebelMg In sn httt ilapen vaa handen sn voolon aan aiJQeKe drie aatétanSn nn mSmw n en vBH niinuBn n uvisn aau iijuezD am OBienneni TBB aWÉHWlUa I nieHijet lijdende aaii bléokiUoM bh kraohtelooiheldJooR jU aaaonda tfllfB aaa net hè hoofd werken en Keeetejljke reaotle willen VowrkJtten wordt Ai gend bovci vermelde werkje aan t BobafTen Ketwelk op uiiTn koettlati n ftanej AmïitFrdnmi door If CXRBAM Co HAllltreweK k Aottordaiii r R vwn 8ANTE KOf FV XpOthekér Korte Hoci Vtroelit If T OunV POUTO Üudegracht bij do Qaardbrug üp de jonKBte Ji ienutBah medlolnale tontoonHtelling ia de nr Welsaaikni vUh door de Med dn ë JgrlJ not da gilvercu WedaQle bykroog4 et groote aantal Zenuwkwalen Stoom Zagerij en Schavèrij J V ERGEEfe GO UDA f LEVERT EDFLATTH AECniTBATSH EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel iSpoedIge aflevering Nette uitvoering Concnrreere nde prijasen Toten in de Verloting der WMMi imwm m vmm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijg baar bij A BRII KMA ZOOIV Xet vooral op de met rood9 I0tt9r Prijs f 1 par lot 11 loten voor f 10 Overal S erkriigliar Hfaataehappfl tot XkeploUatie mn de Fieforta Biwt Katttvtr voor JfederUmA ffoompJe $ éO Satteniam 1 f r KEiMIXISdSEVl G ie BUBGEMKESTBIlifaa GouJa bronetbg deai l kcDui ran d beknfobbondeu dal door dop Heer Direolour dor DirooU Bolaalmgen enz te Uollterdam o Jloo 8n Sof Wf 8 leoutolr A vorklwird Tw o mUren in ï Bolaatmg pp drijfs op ndero lnSlMt o dimi 1888 9 Nok 1 m Wijkeo JAi lot en mei H ij j Bal TMiÖolBe Kohierpn tor klfcrdoriug zga go tdd i kaX an donTHeer öfcrigtr Ui di d ro 0 k 4rp lohl ip ïflnen aanslag op den bij délfce b paaldon voet tq oldoan eo W beden InsaSgde P J eken b onen welkkon de redMe bobopren to wo d n iifeonMBd Gouda d4 7 SaplJil bor 1898 J M POjIBnrgeinoeatflr oornoemd r B L MARTMKS BuUenlanècli Ovüralcht Do heer aeoSl r hoofd mbleni r aan hel Fraaache mioi t an jaatiti h eft oen noU onlTangen door ds ad ocatoB Labori op Damaoga goiameDlük geitold taji ondenlenmng an hat oraook doot ma r Breyfns godnao lot bersioning bot onnis o er haar man dillp naar bat Elyséo waar de piniatarraad Tergadard naa om dit Ink den daar aanwezigen miniatar van juititio Sarrion ter hand to atetten Do Spaaneohe wgoering aal hel leeningaonlwerp met meer in doio lilting n do Cortelindianen Do flnancieelo reorganiea io aal eoralna do onderteekoDing an de leening in bobandoling komen j De Kamera inllen tegen het eind Tim de maand worden byeengeroepen De nionwe liltiïg aal plaata hebben in bet begin an i 3 Hot cJournal do St Potorabonrg beeft oen broed o rig artikel o or de vredoaboodachap n den Caanr waarin het blad oldoeniog oitaprtekt o er do ont angat die aan bet keiiériyk woord in Eornp ten deel iel iMrn hooit do edele en grootrehe gedachtedie de aanleiding goweoat ia n deze grootodaad naar de rechte waarde gescljal Do een alemmigkaid lan deie waardooriog looiil opafdoende e dat de o erwegingen die tengrondalag lagen aan bet optreden lan Rnslandin ojeroeniteniming zijn met de diopito ge oelena Tan alia lolken ea hunne bei te wenaobentertolken OTaral ia de oiortniging ootataan dat ae oorldarend toenemende bewapeni ng Toor alle fevilletökI De Uesicaansche Beeldhouwer EEN VEIEHAAL DEK AZTEKiaï Naar het SngeUiA i4 Toostiub wM hierTan met eon kloppend hart gttnige Koodat het bogrijpelük is n lke verliohting zij oadervond toen bij üolt wedvr uit den gnng terwqderde Ëaa bair uur daarna had Touitiuh het gehate paleis verlaten eu ging zg den grtioten dan over die westwaarts ran de hoofditad lic Toen Masiiia in haat vertrek opgesloten wbr trachtte EÏj baar gemoed zooveel mogelijk tot beda ren te breqgen Zjj bevond lioh nu in de kam r die dj vroeger bewoond had on waar z zulk een aantal gelukkige dagen had gesleten Tooa kon z j vrijeljjk komen en gaan too aU sij verkoos maar thans was zij eeoe govangeno De dear was achter haar gesloten en zij wist jwer wel met welk oogmerk Be langdurige en overhaute tocht dien zg bad moeten afleggen on de zielsangst die haar folterde had haar gansohe gestel tooteor geschokt dat tig idch op den rand van haar bed nederwierp en ia eetie ouraatige sluimering verzonk Hare ontstelde v rhaeldlng tooverde haar de schrikwekkendste tooaeeleu voor den geest In hare dwalende gedachten g ij bare vrienden weggesleurd en ten bloede toe Tolken een drdS eDde laat ie gewortl u u dut ig de ootifril Og der openbare welvaart tfgeD hfeudt D6 lfti wou8oh fan olie vo kon ia de toekomst lmJ Q geruit te gemoet ien en te knonen walMD voor de antwikk hng van handel en DiiA heid Het lyateem van d n gewapendeo vrede is leker niet bet baste voor deze ontwikkeling het heeft van vrede niet veel meer dan d n naam Rualand wil door zöo optiledeo hieraan eeo eiude n ken het ia zeker een zeer ingewikkelde quaestie dk bet heeft aangeroerd maar hoevele niet nnulder moeilüke en schttubaar even onmogelylii op te losaen vraagstnkken zgn ni t door llameDwerking u goeden wil tot een goed einde gebracht Het Buiaiacha blad hoopt en verwachtt dat ook bier de goede wil eu de samonwerkiog niet zaLontbrel D opdat Dnropa eindelijk zgn rnatige kalme toekomst kan te gemoet gaaU I Gisteren had op Kandia een betoogiog plaats van uitgeweken Muzelmannen om han grieven bekend te maken Er volgde Bcbermotseliogen tusBche n de EngeUche troepen eo de Tnrken De onlusten zyn te wgten aan de oatevredenheid der Turken een gevolg van do iobeslagDemiDg van da landrente door de Ëogel chen De Ghriateoeu en de Muzelmannen raakt n bandgeïneen De Engelachen gnven vour en verwoudden twee Mohammedanen waarop de gsheele Torksche bsrolking haar de wapAua greep Da Bagelacben en de Christenen oamen de wyk aan boord van een sloep die een paar kanonschotün loste om dor bevolking schrik aan ts jagen By het voorafgaande gevecht dat tot ier uur duurde werden drie Eogelsohen gedood en vier gewond lerwgl zes Muzeluanuen aneuvetdea Een aantal huizen zyn in brand gestoken De schepen liggen voor Kandin geschaard De militaire EngeUche overhedeo plaatsen op bevel der admiraals een detachement soldaten voor het bureau der belastiogen om er CbnatoQ ambteuaren aan te stellen Tengevolge van de drpigonde houding der Turken gaven de soldaleo vuur waarbg eenige Mnzeln BDUen werden gewond Do Turksohe bevolking liep te wapen viel op het Britsche detachement aan eo verspreidde zich over de Christenwyken waar zy aan h et brandatichteu sloeg Men vefzekert dat een aantal Brit ene soldaten eo de Britache consul zijn gedood Een oorlogschip wierp bommen ïn de stad waarvan eeo deel ia lichtetaaio stond De Eogelscheo en Egypteoaren hielden vervolgd zij woondo buane foltoringtn bg on het koude zweet paroldo in groote droppels op haar voorhoofd EinJolyk werd zg gewekt door den droua van voetstappen en opziende ontwaarde zy Toluca die juist utt de cel kwam waar hg Tonatiubs lot voor altijd meende beslist te hebben Mazina sprong vau het rustbed op en vluchtte naar den afgelegen ten hoek der kamer onder den uitroep Weg van mij monster I Weg zeg ik u I Ik haat uw gezicht en ik bespot ilwe macht I Weg wegl Lieve Mszina antwoordde hij mst gehuicheld ontzag ik dacht dat gij u te eenzaam zoudt gevoelen en daarom kwam ik u een uurtje gezelschap bovden want vtïtfr zonsopgang verlaat ik de stad Waarom vervolgt gjj mg aldus f Heb ik ooit iets bedreven dat met zulk eene laaghartige behaodeliug als gg mg en mgne vrienden bebt aangedaan gestraft verdient te worden P Gij weet goed van u af te spreken lieQe hernam bij koeltjes Doch gg vergist u zoo gij mij als uw vijand beaobouwt want ik ben juist het omgekeerde de beste vriend dien gg op de wereld bezit Uwe handelingen stellen uwe vriendschap in een zeer slecht licht gaf z hooggevoelend ten antwoord ivAls gg zelfs maar de minste achting voor my koestert verwacht ik dat g j dadelgk dit vertrek zult verlaten om n nimmer meer aan mfj te vertoo eu Uw gedrag gelgkt veeleer dat van een boozen geest daa van een mensohelijk wezen Ik kan wezenlijk niet heengaan vcordat ik op een beteren voet met u gekomen ben hervatte hg mat een dnivelaoben apot in e d toon Og weet Zonditg een pleohtigen dieost ter eere vuu de oagadachteui van Gordon in den bouwval van diens paleis ts Chartoem waartoe NgU stoombooteu de noodige dotacbemeoteu van OmdcArman overbrachten Het korps geuietroepen waartoe Gordou behoorde was af sonderiyk V ertegen WO o rdigd Egyptische en EngeUolM vlagged wapperden van de boowvallen welke de troepen rondtrokken eindflyk stilhoudedde op te treden waar Gordon gevalleo ia doftien jaar en tweehonderd eeo eo tvintig dagea geleden Middelerw l werden eenon twinns salgntschotan gelost eo speelde deatafmnziflE bet Egyptische en het Eogelsche volkilied gevolgd door drie hoera a voor den Khedive en dft Koningin een treormarsch en psalralezing De berdenkgebeden werden achtereenvolgens verriebt door een preabyterïaansch een anglikaaoeiph en een katholiek veldprediker De Sos eescbe militaire muziek speelde ook Gordt n s heveÜogshymne De Duitsche militaire attoché woonde io uniform den gebeeleo dieost by Na afloop gaf de stafmutiek eep concert in da tuin van Gordon waar tropische vruchten rypten Velen namen een klein sandenken mee De Arabieren sloegen dat alles dtomver as8 gade Volgeus bericht aan de Daily Mail uit Kaüo worden de Sirdar on zgu staf daar eerlang terngverwscht om met Gromer te beraadslagen over bet verdertrekken van de Eogelsohen beAi vii C Aito m waartoe men vermoedelijk voorwet eiude vin bet ja r over zal gaan De bladen berichten dat de Eogelscbe ecbtgeooole van Neofeld Vrgdag oit Omdoermao verlost eeo pleegzuBtur n t North wich in Cheshire is Zg verklaarde dat Neofeld altoos van oordeel was geweest dot Gordon ergens in gevangenschap nog leeft Verspreide Berichten DüITSCHLAH Keizerin Friedrich is oergisterocbtend by eeo waodelrit te Homburg v d Höbe vau haar paard gevallen eo heeft haar httnd verstuikt zy werd door een toevallig passeerend rytuig oaar het kasteel Friedrichshof gebracht Engeland Te Hammersmith bg Loodeo zyn proeven geuoman met eene brandipait vnn nieuw stoUel Het voornaamste onderdeel vau zulk eene spuit ia een zeer terke metalen cylinder gevuld met eeoo oplossing van dubbelkoolzure soda in water en zoodanig ingericht dat men er zooder hem te openen zwavelzuurv iu apuiteo kan Als men deze brandspuit d t ik u lang eo teedor bemind beb dal ik vroeger eiken deugdelijken grond heb aangevoerd om u vau mijne oprechtheid to overtuigen maar zoowel vriendelijke woorden als eene lioftallige bohandellag zijn zonder gevolg gebleven Daarom heb ik besloten mijne eigen middelen te baat te nemen om het gewnoschte doel te b3r6iken en ik verzeker D dat gg de mgne zult worden goedschiks of kwaadsohika Nu kur t gg zelve kiezen Klarir a gaf geon antwoord want de overtuiging van baar versobrikkelijken toestand overwetdigda baar zoodat zg het hoofd boog en luid begon to snikken Ik zal u een poosje alleen laten eindigde hg doch gedurende mgne afwezigheid zult gg onder de bijzondere hoede en zorg van mgn vader staan die u niet zal veroorloven dit vertrek te ver aten Bvenwel zal men u in allo opzichten behandelen zooals aan uwen rang toekomt Wanneer ik terugkeer zult gij meer volkomen begrijpen wat ik gez d beb Kn bg die woorden verliet hg met eene trotscbe houding do kamer wier deur hjj aan de buitenzijde sloot Den volgenden dag even vóór het ondergaan der zon ging eene oude grgze vrouw met erne gebogeno houding en een strompelenden tred Ahuitzols park door zich ondersteunende met twee stokken Hare kleederen waren nel en zindelgk docb van eene grove stof Om den hals bad zij eene koord waarnan een mandje met speelgoed en snuistarijon hing een bowija dat zg den kost verdiende met het uitventen dier artikelen aan gozinnen waar kinderen waren Ka 100 dieht mogeiyk den ingang van het paleis in werking wil brengen spuit neo eeoige zwa velzour io den cylinder deze stof werkt ontbindend op dd dobbel koolzure soda die daar lu oplossing aanwezig is eo veroorzaakt daardoor eene zdö krachtige ontwikkeling van aoda dat de drukking vao dit gas spoedig die van 14 kilo op den vierkantea centimeter te boven gaat Bet aldus verkregen gas levert do ooodige kracht tot de vormiog van eeo ster ken waterstraal en het met koolzour verzadigde water beeft tegelgk eeo veel werkzamer bhischVermogeo dan het gewone water By groote maobioes van deze soort beeft mea twee cytindors waatvan ds eeoe wordt gevuld ooderwyi do aodore geledigd wordt zoo dat do werking niet behoelt tit te staao Wat de veroiajing an een oorlogsseh ip koiit De Amerikanen hebben een voorliefde voor statistieken van allerlei aard Zoo hebben ze 00 weer berekend wat het veroielao vao elk irpaaoach schip hun gekost heeft De ondergang der Vi8oaya o a is hoo op 43 385 dollars 108 462 50 komeo te staan Gelyk men weet werd de sViscayac door granaten van den Brooklyn vernield io naowelghs zes minuten Uier volgt de berekening 141 achtdnims graoateo van eerste qualiteit 250 doltari 65 zesduims graoateo van beate qualiteit ik 105 dollars 12 zespoQder bummen a 5 dollars 400 éénpondor bommen Z j dollars te 7ameo 43 385 dollars £ n dat alles io weinige minuten BINNENLAND De toespraak welke H M de Koningiu gisterochtend in de Mienwe Kerk te Amsterdam heeft gehouden tnidde volgens de Staatsoonraat woordelyk als volgt Myoe heeren Laden der Staten Generaal Reeds op jeugdigen leeftgd heeft Qod Mij sdoor het overlgdeo van Mynen onvrt getaljj ken Vader tot den Troon geroepen dien Ik tonder het foo wyzA en zegeoryke liegeutschap Myoer innig geliefde Moeder beklom Na de vervatliog vao Myn achttieode Ie vf0sjaar heb Ik de regeeriog aanvaard Myne proclamatie heeft dit aan Mgo dierbaar Volk bekend gemaakt ThfiDB il de ure gekomen waarin Ik Mij te midden vau Mgoe trouwe StateQ Geoeraal tooder aaoroeplng van Gods heiligen Naam zal verbinden aan het Nederlaodscbe Volk toc instandhouding van zyo dierbaarste rech ten en vrybedoo Zoo bevestig Ik beden deo herht o band genaderd te zijn zotte zg zioh op eene bank nodor Ingde bare stokken nevens zich on begon don inhoud vnn banr mandje op haar schoot to rangeohikken Nog niet lang zat zg daar ai Ahuitzot kwam mol haast utt z no woning Toen zgn oog op haar rustte hield h j oen oogenblik stil Hg bad blgkbau eene gedochte gekoesterd die snel voorbggogaau was en ging nu door zonder vorder acht op haar te slaan evenmin als zij zioh aan hem Hot golegen zgn doch plotseling bleef bij stilstaan koerde terug on vroeg of die voorw rpon te koop waren Op baar toestemmend antwoord kocht bg verscheidene kleinigheden on zeido ua baar aandachtig te hebben gudegeslagou Woo t gij hier in de buurt P Ik kom van Tezouco antwoordde zij terwijl zg hare koopwaren weder in hot mandje begon te plaatsen Verdient gij don kost met uitventen Ik heb niemand dio vour mg zorgt en moet toch evenzeer leven als de adellijke heeren borvalto zij waarna zij de koord weder om baron bals sloeg en zioh tot vertrek girood maakte Zondt gij bij mg in t pateis willen komen indien ik u goed betaalde F vroeg hü baar bij die woordon scherp aanziende Ik ben te oud om te werken en zou eerder iemand noodig hebben dio het voor mg deed dan dat ik het deed voor iemand anders antwoordde zg tnmotgk snibbig liet werk is niet zwaar ging hij met meer nadruk voort of eigenlijk is er niets te werkoit Wordt 9ervo fffi