Goudsche Courant, donderdag 8 september 1898

OoDaaoKK l o IJaiu Alhier zgn de inholdigingsfeeetsn met opgewektheid en geestdriftJ gevierd en in de allerbesta orde algeloopen Begunstigd door het prochti iste weder kwamde historische optocht voorstellend don baudtnaachon Oranje en Nederland in verleden heden en toekomst tot zijn volle recht Domooie oostuuma eo de degelgke leiding wordenallerwegen geroomd Het Koninkigk rgtuig ingroep IV een kranig vierspan met de beideKoninginnen in statiekeod oorgosteld doortwee dames word overal toegejaicht en ovjsr laden met bloemen en bonquelten t Was eSB ware zegetosht door d gausche geroooute Do vaandelnitreiking aan do mnziektereeniging Exiolsior had op plechtige wyze plaats onderde eerepoort in het dorp in oudHoUondackonstyi opgetrokken De president der leesteoramiasie do hoer J Van Waning burgemeester omrisgd door al de leden der commissie eneen massa volk van hier en eidera reikte hetvaandel uil met een toepasaelgke rede die roetfanfares on een toespreek van Eicelsior spresident beantwoord word Hierna word de oerewgn aangeboden Do feesten hebben er de prettigste herinnering nagelaten en hebben deOuderkerkers als van ouds als chte Oranjoklantsn doen kennen Gisteravond ter gelegenheid van de Inhuldiging der Koningin illuminatie van de oerepoort en bgeenkomst der foestcommissio het geval niet io kan het niet ia behandel Dg komen 1 De Voorzittoi Ofeohoon het voorstel met I ondoreteond is moet ik tegen de toelicht ng 1 opkomen Er schgnt bg den heer van Ga on I varwarting van dankboeldan te bejtaan hg I zegt dat op de gamoents bogrooting oen s b I sidis van bet rijk voorkomt dat is met zoo I op de begroeting komen meer subsidies an I hot rgk voor iu veraohilleade posten maar telkens met eene bepaalde omschrgving van bet doel der subsidies j op de begrooting an het Boffmanagesticht komt een bgdrage an do gemeente voor waatnit die bgdrage wordt be aald ttaal niet vermeld speciaal niet dat daartoe alleen do renten van belegde kapitaal aoodeo strekken het ia jiii t zooaU de heet Tan Itorson opmerkte dat wannser regen en niet genoeg hebbon voor dat gesticht aan de renten len gedeelte der aan de gomoonte geleende gelden tetog te Tragenen t gebruiken I De heer vag Galen heeft verder beweerd dat dit jaar eds meer aan de Upffman sitiohtiogen ia nitbelaald dan op de bsgrobtitig is oitga trokken Die bewering ia eene beachnldiging aan het adrea van Burgemeester en Wethouders Volgens de bepalingen der Oemoenlewet mogen Burgemeester on Wethouders geene oiigaven bevslen tea leste van een post der bagrooling waardoor die post zon worden overschreden mag de gemeente ontvanger geene nitgiven zelfs bevolen doen wanneer daardoor wordt gogtan boven het op c e begrooting uilgetrokkene Was dus de bewering van Hen heer van Galen waar dan zonden zoowel Burgemeester en Wethouders als de gemeente ontvanger hebbeo gehandeld in strgd met de Gemeentewet zg zouden hun plicht hebboa verzaakt Maar M H de bewering van den heer an Galen i volkomen in strgd met de waarheid Ik heb hier voor mg liggen mgne particuliere aanteekoningen vaa de bedragen uitbetaald krachtens door mg goteskende mandaten wil de heer van Galen desnoods over legging van hel oIBcieele raandalenrogisti r dan ben ik bereid dat van de lecretario te doen balen De beer van Galen achadt mat het bo fd van noen Uit diè aantookeningen blgkt my dan dat op do begroeting do post Subsidieu aan de HoSman sstichtingon t voorkomt tot een bedrag van I 9390 De heer van Galen Juist M de Voorzitter Ds Voorzitter En dat tot op heden eit dien post is betaald een bedrag van f 3000 aoodat niet alleen de post niet is oTeriohreden maar daarop nog over is een bedrag au f 6390 Hilariteit Ik herbaal dat ik bertid beo het offioieole iqandateoregiater te doen haten De heer van Galen Ik h b niet gesproken van dit jaar ik bob gesproken over de rekeningen van de gemeente en Tan het Hoffmau sgestiebt over het afgetoopen jaar Daarop is beUald f 9300 on daarin komt j iet voor aeo bedrog van f 90 voor kosten voot het ontvangen vao renten Do Voorzitter Tot mgn leedwezen moet ik den heer fan Galen in de rede vallen om hem op te merben dat hg buiten de orde ia aan de orde zgn thans de be rootiogen van do Hoffmaii sstichtingen voor bet volgende jaar niet de rHieningen van de gemeente en van die stichtingen over het jaar 1897 die rekeningen zgn reeds in vorige vergaderingen goedgekenrd trouwens zander dat de heer van Oalen daartegen tosn opponeerde Ds iu6i Tan Galen zeer opgewonden 11 maakt miobrnik van nw positie ü verbiedt mg over die rekening te aprekoo en U doet het zelf wel be Voorzitter Ik ontzeg den heer van Galen het recht om my ongemotiveerd te bescholdigen van misbruik van macht ik heb bet niel over afgedane rekeningen gehad De haar van Galon heftig gesticaleetoodo en sich van zgne plaats verwyderonde dat doe ajg wal De Voorzitter Ik cogstaiosr dat da heer van Galen zoodanig de orde verstoort dat ik genoodzaakt ben de vergadering te schordsn Ik verzoek het publiek de zaal te verlaten De Voorzitter ontdoet zich van zgn ambts ketting on trekt zich terug in zgn kamer In ds Raadzaal schgnt het heft g toe te gaan nietlsgenateanda de gealotsn deuren was in e bodekamer het tumult duidelgk hoorbaar Na eenige minuten ging de Burgemeester weer naar kinnen en werd bet pnb iek opnieuw Heden voor eenige oogenblikken heeft Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aan de Vereenigde StatenGeneraal aan de vertegenwoordigers van het Nederlandache Volk gezworen te zallen zyn eene goede Koningin heden heeft het Nederlandache Volk by monde van xyne vertegenwoordigers gezworei Koningin Wilhelmina te ontvangen en te huldigen als Koningin Dat de Koningin Haar eed zal houden wie twyfeh daaraan De opvoeding en het jorbeeld Haar door Hare onvolprezen Moeder gegeven z jn een waarborg dat Zy de tradition van het Oranjehuis waarvan Zy de laatste telg is ongeschonden zal bewaren en volgen dat Zg evenals Hare Doorluchtige Voorvaderen Zich geheel zal weten te geven en te wyden aan het Vaderland En wy Haar Volk Ons Volk heelt den naam te zyn een koel volk dat moge in vele opzichten waar zgn maar achtazyn koel niteriyk is verborgen eene warm iRderlandsliefde en eene vurige eene hartatochtelgko liefde voor zgoe jonge Koningin De woorden van den heden namens het volk gezworen eed mogen koel zgn maar zg bevatten eene ernstige belofte eene diepe bedoeling De woorden van het formulier waarmede de Volksvertegenwoordiging zooeven Koningin Wilhelibina als Koningin heeft ontvangen en gehuMigd zyn en moesten zgn kort omdat niet mei woorden kan worden gezegd wat onze harten doorstroomt bg de gedachte aan onze Vorstin omdat niet iuntien worden omschreven onze gevoelens van liefde en aanhankelgkheid voor Baar die de draagster is van het verlolen het heden en de toekomst van ona Vaderlan I omdat niet kunnen worden geuit de aandoeningen van ziel geheel willen geven van algeheele toSwgding die bg de aanschouwing van die nog zoo jeugdige versohgning bg ons worden opgewekt omdat alleen gevoeld kan worden onze geestdrift voor onze Koningin eene geestdrift die tranen te voorsohgn roept in mannenoogen Mgne Heeren Het was mg eene behoefte heden ten minste eenigermate te zeggen wat niet alleen mg maar ons allen bazielt Ik ben er zeker van dat ik kan tekenen op de volle innige instemming van U van den Eaad dezer gemeente van de geheele burgerg van Gouda wanneer ik Koningin Wilhelmina uit den grond van mgn hart toewensch dat Zg door Gods zegen steeds zg eene gelukkige Koningin over oen gelukkig Volk Al smeen appluu Reedt gitteren door om ah etadmieuKi vermeld De notulen der vorige vergadering worden voorgeleseo eo ongowgzigd bg accUmatie aangenomen j Ingekomen 1 Het antwoord van wege H M de KoninginMoedor dank b tuigende voor de holde doorden Raad op 31 Augattus gebrachK Aangenomen vo konniagevTSg Door O dep Staten ia kennis gegevenvan de ontvangst dor verordoniog i egolondede workeaamhedsn van de Commissie vsobgstand van het pensioenfonds Een adres van B en W tot wgiigiog dergerooeutebegrootiog voor hol loopondo jaar veroorzaakt door bet maken lan 16 Igsten omde portretten van H M ds Koniogio Ter visie 4 Eeu aohrgien van B en W inzendendeeene oordracht oor onderwgzeres aan deTosscbonscbool Daarop zijn geplaatst Mej C W Schriek A M Tooiing D E Klem Allen te Gouda Ter visie 5 Een achrgren van B en W boodendevoorstel om de pakbn ion Achter do Kerkaan de Ned Heiv Kerk te vrrkoopen Tot visie 6 Een adrea van den heer G W BiodaMiddel verzoekende hem nog een gedeeltevan ge jsarweddf nit t koeren met rap De hegrooling van Ire Ier ATmbestaor in ontvangst tot een bedrag Tfn f 5909 62 in uitgaaf f 5903 93 baUg saldo f 5 69 meteen jaarlgkach subsidie van ƒ 365 Wordt goedgekeurd De begruottng vaa het HoSmanagesticht De heer van Oalen Op die bngrOoting zieik onder volgn 14 tan de uitgaven dat ervoor bramSverzekoring van dat gebouw nietsia uitgetrokken terwgl bg de memorie ao ioelichiiag wordt geisgd niet geraamd daarde verzekering van gemeentewege geschiedt terwgl da gaarkenkoQ voor asaorantiekoateodie post met f 100 heeft verminderd on nu geloof Ik dat by de verzekerijog van de gemeenteftebonwen deze gebouaen daar niH obdei tehuis behoorsn De Voorzitter Toen de gemeenteraad besloot de ersekoH g Tan de gomoentj gebouwen aan de Maatschappg cL Union op te dragen is bepaald dat allo gamfonfe gtibpiiwea Sok van instellingen van weldadigheid er hg tollen komen nadat de looffende li seu vgo afgeluopen Dat is nn bet geval met het HofimanagesticHt waarolb bét geboaV thana ook in de algemeeno verzekering ia opgenomen De boer tan Galen Dat die gestichten op die stiat voorkomen is zeer goed maar worden dan do geld o d r eraèkerisig ger titoeerd hot is met meer dan billijk dat dit door die gestichten zelf wordt betaald on ik vrees dat de kasten voor onderbond dan ook ten laste zullen komen van de gemeentekas voor het Hoffmansgestiobt komt sen post voor voor glasvorzekering ik viad het niet goed dat voor bet floffmanaga ticbt meer geraamd wordt dan mag worden verstrekt het damesge ticht raagt nu I 7800 on de gaarkeuken f 2000 dat is dus rej ds f 500 meer dan uit de renten voort kan komen De hoor van Ilerson Regenten van bet gesticht konnen begrooteo zoovoet ala zg fioodig hebbeo dat kanoen zy doen daar hebbeo zg het recht toe wg weten wat de gemeente aan het damosgestieht kan geven on komen wg ta kort dan nemen wg dat van hel kapitnai af de gemeente heefi nog een aohold van f 24000 aan ei gesticht wg contratceren als het ware mat de dames en die inleggelden worden vaatgerst l e heer van Galen Die redoneering van Dr van Iteraon beeft op dé zaak zelve weinig beteokenis wanneer er te kort komt znllen sg dat van het kapitadi af nemen zegt de beer van Iterion maar door de gemeente mag niet meer dan f 7300 als enbsidie worden verstrekt dos kan ik niet goedkenren dat f 7800 eub idie wordt gegeven Wanneer wg van het rgk oen sabsidio krggen en wg die verboogen met f 10000 dan zullen Gedep Statbn one die bogrootiog wul lorogzenden en wanneer wg no die iiegrooling goedkeuren dan moeten ook wg die som nitgevon Onlangs nog heelt de Voorzitter dezer vergadering dat bg de vaststelling der verordening voor het pensioenfonds duidelijk aangetoond ik maak bezwaar dat er een subsidie van I 7800 wordt verleend en slel voor die begrooting t rng te zenden near heeren regenten met beleefd veizoek daarop de subsidie te brenge op f 7300 en tevena daarop te broofjen oen post voor brandvareekoring Ook moet ik er op gzen dat door de gemeente raim f 90 wordt betaald voor kosten van hoWjÏpneo van de renten die moesten door hef Hoffman s gesticht worden bstaald En dan geloof ik M de V dat on reads aan do Volkagaarkeoken en bet Hoffman s gesticht meer is aitbetiald dan waarop ag recht hebben dat de poat van de eubsiüëo aan dis gestichten reeds ta overschreden De Voorzitter Wordt het voorstel van den heer van Galen onderateund Daar dit i i sp r aiverbi OUD i j i 8 80 8 61 9 68 10 04 10 88 r is 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 11 80 4 63 6 88 6 61 8 14 7 81 7 66 8 08 1 09 8 18 8 86 8 11 8 48 8 t7 18 S 1 1 7 1 14 1 88 ll n 18 18 II ÏS 11 86 11 48 t 61 18 89 10 14 8 86 9 64 10 11 11 U 8 48 t lO 10 1 6 10 6 40 10 8 88 7 60 8 80 9 80 84 9 48 10 l8 10 80 11 88 7 86 8 9 87 10 10 9 47 9 14 10 01 8 80 10 07 10 80 6 86 6 86 17 8 87 t 84 8 41 8 47 11 86 11 60 18 87 9 68 10 19 10 89 U 8 10 t8 1 14 8 61 7 86 7 68 8 40 9 88 6 46 6 66 11 64 U 08 18 47 8 88 7 1 0 7 46 8 Ï1 9 9 47 10 18 OOllDl DBN HtAGiias vost 18 18 18 66 8 14 8 4 4 4 4 6S 6 l H 6 18 1 88 6 88 18 48 1 48 8 48 4 16 6 16 6 87 ii o 10 10 8 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 11 44 7 68 84 8 16 8 89 8 84 6 86 6 64 8 11 7 34 11 18 11 80 11 41 11 61 H 9 17 9 88 0 67 10 14 11 16 9 9 8 6 68 8 88 8 8 6 04 9 68 10 86 10 44 11 46 4S 9 88 10 059 34 9 48 9 69 8 83 10 10108 7 68 8 18 18 8 80 8 8 50 4 33 4 89 4 68 6 04 6 16 11 S6 11 87 g 48 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 7 80 7 40 8 SS ONZICHTBAIIEII HEEREN an DAME8 PRUIKEN TODPETS SCHEIDINfiEM en verdere HAARWEBKEN munten nit door SOLIEDE AFWERKING bg Ha P W WUN6URDEN Coiffeur Kletwóg i ouéit 7 48 8 8 05 10 11 67 8 08 0 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 U 6B 8 80 8 17 4 88 6 8 6 47 06 56 8 86 door 10 1 j j i 0 7 l l IlM iJev l 9 Amet W 8 01 0610S61 486 0O6 878 4OlO 0J 11 87 11 88 18 87 8 46 i H 6 46 84 7 18 8 4310 86 10 4l 4 0 8 g 0 J jj io 60 103 61 i 41 8 6110 18 11 41 l ji 3 08 Ï ÏO 5 04 8 88 4 7 38 6 10 61 11 18 1 8 66 9 3 10 61 11 46 18 11 8 88 3 66 4 48 6 86 8 80 8 7 66 60 07 6 10 08 10 84 o 06 11 168 688 464 466 807 41 9 4 6 60 7 18 9 10 M8 l g f 5 iS 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 8 49 66 10 4 u lOpd M j 10 1 61 8 56 4 47 6 4 7 4 8 49 11 1 3 47 4 18 li 8 40 4 87 6 80 07 ü n r5 86 8 7 4 8 8 8 4 9 00 8o i i i i i f Woerden 5 4 68 8 08 8 1 10 8 U Oudew 8 1 8 87 O Ot 9 58 10 6 11 10 18 11 Üw tniioheD Mg eo MiJD Tolk beitaai eo wordt het aloude verbood tOMcheo Nederland aa Oranje opnieuw besA ïeld Hoog 18 MdDe rop jing gehoon de taak die God op Mgue schou lerfl Kalend beeft Ik beu lobkig en dankbnar het Volk van Ne iderlaod te mogen regeeren een volk klein in ïieleotBl doch gr ot in dengdeu krachti door aard en karakter Ik aobt het een groot Toorrecht dat bet Myne loTenitaak en plicht is al Mgne kracb teu te wgdeu ain het welsya en den bloei vaQ Myn dierbaar Vedertaod De woorden vao Mgoen bemindeü Vader maak Ik tot de MgDe Oranje kan nooit a nooit genoeg voor Nederland doen Bg de vervnlting van Mijne taak heb Ik Uwe baip en medewerking noodig Mgoe Hoeren Leden der Volksvertegefiwoordiging tik ben orertaigd dat Gg Mg die iu ruime mate Kult verleenen Laat oQi samen nrbeiden voor het geluk en den voorspoed ran bet Nederlaodsobe iVolk Dat zg Ons aller levensdoel God ïegene Uwen on Mgoen arbeid dat bg atrekke tot hei van Ons Vaderland Een der aardigste oogenblikken voor de velendie gisteren te Amsterdam op de grachten denintocht uren lang hebben staan afwachten wai het Toorbpomeo vao een groote dooreen stoomboot langzaam voortgetrokkdn zotderschnit geheel gevuld met de oude vrouwtjesen manOetjea 0 t bet Besjeshais Het was een lost de geeetdrift te zien van die juichendeeo met zakdoeken wuivende ondjeSf die doorbet zien vnu de versieringea ea de feestdruktevoor buone jouge Koningin zelf wear jongwerden De toeschouwers aan den kant lietenniet na de euthousiaste oudjes bartelgk tebegroeten Hbl Gister zgo nieuwe poBtiogieU voorloopig alleen van eeu gulden aan de postkantoren verkrggbaar gesteld Bet zegel vertoont lo een medaillon gedukt door een kroon dabueta der Koningin met opgestoken haar en den diadeem op het hoofd Het kopja is io profiel genomen en prachtig van uitvoering zegt bet Hbl c dat er een beeft gezien Boven bat medaillon staat op een lint kKonÏQkrgk der Nederlanden c in de boreoboeken het witpen en in de benedenhoeken bet cyfer 1 eo daarfcuaechen het woord gulden n t 76gpl in in eéii tint frodmkt VERGADERING VAN DËNGEMEËNTËR4iD DINSDAG 6 SEPTEMBER Vooraitler D beer R Li Marton burgemteslér Ton 1 uor werd db Tergodering geo eud Tegenwoordig lijn Ie hb Noothoreu tan Goor Jagor Hirmnn Nfdorhorst Hoogeobooni Tan de Velde van Oaleo MnIterson Bollaart Erook Jaspers en de Raadt Alwoiig dB hb Vmgerling Prince eii Straitet met keuniage ing en de keet Deuing terl wjl er eene Taoalore ia Do Vooriitler Myne Heeren By den aanTang van desa eeraU rergadering die de Baad houdt na het meerderjarig worden onter Koningin ie het my eono behoefte met enkele woorden te wyzen op de gewichtige gebenrtoni die Toor eenige oogenblikken in de hoofdstad dea Rgke heeft plaats gehad 8 36 9 4 8 4 8 6S i Ct Oouda J 8 10 Moordrooht door 7 8 Nieuwerkork 7 8 Oapelle 7 4 ioMerdam 8 80 7 8 6 58 e os ll a i a 6 4 46 4 S6 6 04 6 11 6 17 Rotterdam Capella Hieuwerkerk Uoordrooht Seada 8 S0 8 49 8 61 8 08 08 7 S0 7 48 7 68 8 07 8 1 6 48 6 68 8 8 17 89 Gouda Zeveahuizon Moerkopolle ZoetormeerZegwoord Voorburg s Haee sHago Voorburg Zoelermoer Zoewasrd Zevenhuieen Uoerkapolle Oouda 6 34 7 18 7 63 6 3 6 116 7 S 6 80 6 86 6 48 03 Uonda Dudew Woerd mreokt 8 10 8 88 7 04 7 48 Ooada AJlerwege in ons land ie door het geheele volk den 31 Augustas feest gevierd om zjn ingenomenheid en dank te betuigen dat onaB jonge Koningin den leeftyd neeft bereikt waarop Zy zelve de regeering over ons vadetland zon aanvaarden Was Hare aanvaarding der regeering derhalve reed een feit heden io daaraan de door de Grondwet voorgeschreven openbare wading gegeven port TM B en TV kot ahrgtiog adviieerende Ter Tisio 7 Een adres van J de Jong We en anderenvertoekende den naam van Lemdulaterg taveranderen in Badatraat mrt rapport van B en W daarop ganatig advieeereode Tor viaio 8 Een adres va B Liuwsrena verzoekendewegen on eilaldbaid ontslagen te wordenvan do pacht nu het overzetveer over deKatlensingolgracht et twee adressen van C Simouia en E Saodora om die pachtover te mogen nemrn laatstgenoemde persoon biedt daarvoor f 80 Oe Voorzitter Het betreft bier een apoedeiscbende zaak waarom ik voorstel B Lanwerena te ontslaan en bet veer te verpachten aan E Sandera Aldus besloten 9 Een adres vaa den Nod Bond van kantooron kindetsbedieodon veraookende een lokaaltot bet houden van corsiissen In handen van B en W om advies 10 Het Ie seppletoir kohier der belMng Dp bel inkomen over 1888 De beer van de Velde verliet de vergadering Aan de orde De benoeming van vier leden van do Commissie voor ds trafterordeniogen Tot Ie lid wordt benoemd de heer Dr vis ITER30N met 10 stemmen Tot 2e lid de hoer H JAGER met 6 at 3e H J NEDERHORST m 8 stemmen Tot 4o lid do heer C P W DESSING met 10 stemmen Aan de oide De benoeming van twee leden van da Comraiasio ven bgatand voor bet gemeente pensioenfonds Tot lo lid wordt benoemd de heer P de BAADT met 7 stemmen Tot 2e lid wordt benoemd de hoor P J BËLLAART met G atemmen Aan de orde Het opmaken van eene voordracht van zes personen voor de benoeming Tan drie leden van het college van lettera Tot Ie candidaat wordt benoemd H Jager met 7 st tot 2e candidaat de heer H Straver met 8 at tot 3e candidaat de hear Bellairt met 7 at tot 4a candidaat de beer C van Egt met 5 st tot 5e candidaat de beer A Jaaperi Lz met 6 en tot 6e candidaat do he P W Kampbugien met 8 st Aan de orde De begrooting voor bet jaar 1899 van hel Burgerlgk Armbrstnar in ontvangst en uitgaaf tol een bedrag van f 9415 met een siibaldie vau do gemeente van 4559 09 Wordt goedgekeurd Daarbg is tsvene besloten dat de amanaensia een persoonlgU toelage van I 200 sal hehbsn tot op heden bedroeg die f 100 De begiootiog an hot St Catharini Gaat hols in ontaangst on uitgaaf tot oen bedrag van f 9621 15 subsidie van de gemtente f 9312 76 Wordt goedgekenrl De begroeting van hot Si E izabetbs Gasthuis in onlvangtt eo uitgaaf tit een bedrag van f 6137 50 subsidie van de gemeente f 899 95 Wordt goedgekeurd De bejrooting van het vereonigd Wees en Aelmfezenierehuis i ontvangst en uitgaaf tat oen bedrag van f 15359 81 subsidie van d gemeenie f 7698 51 Wordt goedgekenrd De bogrootiog van het BeatedetiogeohDis i ont angat en oitgaaf tot een bedrag vaa f 522058 Subsidie vandogemeente f 2197 49 4 18 6 l8 6 1 6 8S 4 4 16 8 60 iA 4 06 4 4 60 4 17 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 1 14 09 4 06 4 84 1 46 1 86 1 41 1 66 8 08 8 17 18 8 4 08 4 87 8 14 11 60 7 8 Wordt goelgokeurd Aaa de orde I De begrootiftg van do dd Scboltorg iu ontvangst on uitgaaf tot een bedrag van I 4138 50 toelage van de gemeente f3798 64 1 Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde I De begrooting va de gemeente gasfabriek Wordt gedgekenrd I Aan de orde I Hot voorstel tot bet doen van at en ov r I schrgvingen op de gemeeote begrootiog dienst 1898 Wordt goedgekenrd Niets meer aan de orde ignde wordt do vergadering gesloten 1 STADSNIEUWS GODDA 7 September 1898 1 Het Dagblad van Gondac van gisteren be at 1 I hot volgende 1 I Men vraagt ona waarom wg uiet antwoo d 1 I den op don uitval der Gouiische Courant I I die ons beschuldigde verzonnen te hebben 1 I dat het hoofd der gemeente ons geweigerd had 1 I den tskat van hel adres aan H M de koningin I I mode te doelen omdat de burgemeester eerst 1 I den gemeenteraad ermede in kennis wenschte te stellen I I Wg kunnen daarop antwoorden volstr kt I I niet voornemens te zgn steeds en ten al en 1 I tgde in te gaan op al het moois dat de I I Goudeche Courant v karen lezers gelieft op te I disaohen en daardoor de reolamezuokt er I I Goudsche in de hand te werken 1 I De zaak waarop het blad doelt komt een 1 j roudig hierop neer I Een on zer vervoegde zich Dinsdag en I atadhnize om naar den inhoud van hot adres I I te informeoren dat op 31 Aug aan H M de 1 koningin zou gezonden worden De burgemeester I afwezig zyndo brachten wy ons bezoek o er I aan den gemeente secretaris die de beleefdheid 1 had op ziok te nemen ons verzoek over te brengen aan het hoofd der gemeente die des middags vergadering had van het dagelgk ck bestuur Den afloop dier vergadering afwacktende dealde mr Brouwer ons mede dat de burgemeester liever eerst den gemeenteraad met den inkond in kennis wenschte te stellen wat wg dan ook onzen lezers medodeeld n In hooverrs de Gondsche Courant nu waarheid bevat laten wg gaarne aan het oordeel onzer lozere over Moeilgk aannemen kunnen y intnascken dat de burgemeester den geachten gemeentesecretens een klap in het aangezicht zal geven om de Goudscko Conrant het pleizior te doen het Dagblad van Gouda te kunnen attaqueoren Wg kunnen verzekeren dat dit bericht wederom gedeeltelgk onwaar is Het verzoek om de adressen aan HH MM te pnbliceeren is overgebracht niet aan den Burgemooater maar aan Burgemeester en Wethonders tot de weigering ia besloten door Burgemeester en Wethouder niet door den Burgemeester die juist do openbaarmaking mits op den volgenden dag 31 Augustus viel wilde toestaan aan het Dagblad van Gouda kon dus niet i worden en ta ook niet medegedeeld dat ket hoofd der gemeente de openbaarmaking weigerde ket ontving medodoeling van de weigering niet van de autoriteit die weigerde Het slot van het bericht van het Dagblad laten wg voor wat het is ooch de Burgemeester noch de Secretaris kunnen gedeerd worden door verdraaiingen die het Dagblad aan feiten en mededeelingen wenscht te geven De commandant van de Schatterg kan daar ook van mede spreken Eerstdaags gaat de inteekenigst weder rond voor zes Tooneelvoorstellingen door de Voreeoigde Bottordamsche Tooneelistm te Rotterdam Directie Lo Gras Haspels in de Sociëteit Ons Genoegen De datums der Voorste Hogen zgn voorloopig vastgesteld op de volgende dagen Donderdag 27 Octebsr 1898 24 November 1898 22 December 1898 26 Janaari 1899 23 Februari 1899 23 Maart 1899 Coopona toegangsbewya voor B H Leden hnnne dames en kindoren 10 90 Gistsrenmiddag ongeveer 5 uur schrokken do paarden die geregeld voor dea petroleumwagan van don beer Klegweg zgn gespannen van een vlieger en kwamen in bet water dor Nieuwe Haven terecht Men beeft de beesten van af de Dwarsstraat de Nieuwe Hoven langs da Gouwe io naar het Plantsoen gedreven waarop zg er gemakkelgk weder nit konden komen Gsinltkig waren zg nu niet aangeapannnen Haastrecht Do Gereformeerde gemeente alhier heeft zich afgescheiden van die te Reenwgk Het bestuur heeft nu als predikant beroepen den heer J F Jonkera candidaat te Dotdreckt Wg bevolen de ioteekening ten seereteaan daar wy verzekerd zijn dat bet Tooneelgeze schap ook dit jsar ons weder kennis zal doen maken met hare beste st kken van het repertoire De Voorzitter Ik ksropen do vergaderiog en stal aan ds orde de begrooting van bet Hoffmaaageiticht Verlangt iemand nog nadere besprekingen o wenscbt men stemming over deze begrooting De heer van Galen Ik wenschta wol stemming In stemming gebracht wordt deze begrooting i ngsnomen met 10 tegen 1 etem dis van den keer van Oalen Aan de orde Da begrooting van da Volkegaarkeuken in ontiangat en oitgaaf tot een kodrag van f 9478 met een snkaidie van de gemeente Tan i 2000 Wordt goadgekssid Ontvangen e oe groote sorteering Deensclie Eaiidsclioeneii voor DAMSia en HBEllMS A Tan OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA TelepkotM ma 3i Beurs van Amslerdain Vrkr 88 98 97 V 101 86 88 8 y 17 97Vs 98 6 SEPTEMBES NroaaLAnn Cort Ned W 8 8 dito dito dito 3 I dito dito dito 3 I Ho ioia Obl Geudl 1881 88 8 Italië Iaachrijvingl8 8 8l 6 I OoSTlKR Glit in papier 1868 6 1 dito ia zilver 1888 5 1 FozTUQAL Obl met coupon 8 I dito tieksl 3 KusLAND Obl Binneul 1894 4 dito Gocons 1880 4 dilobijllolhB 1889 4 I dito bii Hob 1889 90 4 3f 97 i dito ia goud leou 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfasjb Forpol schuld 1881 4 ToaaaiJ Oepr Conv leen 1890 4 Geo loening serie D Oec leening serie C Zmn AFB Kep V obl 1898 M eilco ObI Buit Soh 1880 ViKEZUBLA Obl 4 onbep 188 I Ahbtbbiiah Obligation 1896 I HoTriiUAH Sled leen 1894 NsD N Afr Hindolsv aand Arendsb Teb Mj Corlifloalo DeliMaataehappü dito Arn Hypotheekb pandbr 4 1 Cult Mij der Voratonl and s Qr Hypotheekb pandbr 3 Kederlandaohe bank aand I Ned Uendelmaataeh dito N W II Pao Uvp b pandbr 3 BoU Hy iotheekb pandbr 8 i Utr Hypotheekb dito S OoaTBNE Ojat Hong bank aand I IIUSL HypotkeokbanTt pandb 4 AHSaiKA Ëqut hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien cort N D HoU IJ Spoor Mii aand Mij tolEzpl v St Spw aand Nod Ihd Spoorwegm aaad Nod Zuid All Spm send dito dito dito 18 1 dito 6 I iTAua Spoor l 1887 89 A EoM 3 I Zuid Ital Spamij A U obl I I POLKH Waraohsu Weonen aand 41 I BtlBL Gr Kusa Spw Mij obl 4 I Balliaobe dito eand I FastowB dito aand 6 I Iwang Dombt dito aand 6 II Kursk Oh Aaov Sp kap opl 4I dito dito oblig 4 i AiiBBlKA üent Pao Sp Mij obl 6 I Ohio I North W pr C v aand l I dito dito Win 81 Hotor obl 7 1 187 I Denver Bio Gr Spm oert v a 18 i I Illinoia Oentril obl iu goud 4 103 I Louisv NoihvilliCorl v aand 66 4 I Mexico N Bpw H Ie hyp o 6 108 I Mias Kansas v 4pGt prer aand ll ii N York Oiitas o West aand I 15 dito Fenn Ohio oblig 6 118 I Oregon Calif Mbyp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 186 I Ua Foe Hoof lija ob ig 6 I dito dito Lino Ooi lo hyp 0 6 Canada Can Soulh Chort v aand 60 Van 0 Bellw k Na lo h d cü 6 I Amsterd Omnibus Mij aand I 178 Boltord TrBmwoKMaala sand 197Vs N D Stad Amstordam aand 3 105 8tad Bo tordam sand 3 105 J BlLOlE Stad Anlworpon 1887 8 100 St i Brussel 188 8 lOO HoNO Theias Eegullr Geaelaoh 4 118 OosTiaa StaaUleenig 18 0 6 118 K K Oosl B Or 1880 8 SpAsra Stad Madrid 8 1886 88 NzD Ver B z Avb Spool oerl 115 Slotkrs I Vis 11 13 35 74V lV a 86 104 36V 100 lOOV 4 683 489 lOOV 48 lOlV 198 1461 55 Vi 98 Vs 188 V 108 86 80 118 118 80 817 100V i 5 7 160 98 78V lOOV 108 100 14V 86 BoDEOBATE Algomoeno ontsteltenis verooraaakte Vrgdag alhier de plotselinge dood van onzen geaobten notaria de heer J A de Ridder Om 12 uur fan de trap gevallen constateerde de geneeskondige wiens hulp oumidde lgk werd ingeroepen den dood tengevolge eenor zenuwberoerte Rbeuwuk Op eeu door den burgemee tor 1 2h 4 dezer gemeente verzonden telegram aan H M de Koningin word bot navolgende tolegrafi ch I bericht terug ontvangen I Burgemeester Balüens Brack Reenwgk I Hare Majesteit draagt mg op u den gemeenI toréad on ingezetenen te dankeu voor aange boden bolde I Adjudant tan Tuut Gemengde Berichten 1 6BV 3 14V 18 Dezer dagen is gemeld dat in Deo Haag 1 op verzoek dor uilgevers van de oflicieolo ie st I wyzer beslag gelegd was op de exemplarou an I een verschenen FooslgidB voor a Gravenhage I Men verzoekt thans mede te doelen dat het I beslag ten spoedigste werd opgeheven Ooor do politie ia te Amsterdam boiszoekii ggodaan ie de woning van iemand die than inDnttBohland gearroatoerd ia wegens het uitg envan Talach baokpapier Io beslag zjjn genomen I eea drukpers verschitlende chomicaliëa en af 1 drokken van Duitach bankpapier I Gistetenmiddag zaten te Amsterdam vgf 1 heeren bg Kras te dineeren Een an I hen een belg scheen het horloge van den beer I Kraaoapolaky zóó goed te bevallen dat hg het rolde I De heer Kras echter betrapte en I pickpocket op heeterdaad en liet hem onmid1 dellgk naar het potitiehurean brengen Men kan do togoawoordigen productie an petroleum op omstreeks 181 millioen bektolitera s jaars stellen Daarvan komt nit da Vereenigdo Staten ruim 101 milliOBO nit Rusland 73 milliooo Oostentgk Hongarge 2 39 millioen Canada 1 53 millioen Indiö 570 000 en Java 560 000 hektolitera Het overige komt uit Pern Roemenië Duitaohlsnd Japan Italië enz Ruim de helft der productie van de Ver Staten 59 millioen hektolit ra wordt r door het uitgestrekte steenkolenterrein der ADVSRTENTIEN I Apalaohen geleverd I Ter aanvulling van het zoowol voor do I Franache a s Nedorlandsche rouw opmorkelgke I bericht dat de Patgsobo gemeenteraad boslool I een subsidie te vorteonen om in het bezit te I komen van een nitvoerig rapport betreffende I de Toutoonslelling van Vrouwenarbeid in a Gravenhage diens dat dezer dagen gebleken I is daartoe te zgn aangewezen madame Viccont I zy vertegenwoordigster van do Chambro conI Bultetive der arbelders ereenigingon in Frankrijk te Boedapest in 1896 en te Hamb rg in 1897 tellende meer d n 150 000 ledon heeft thans I eenige malen de Teotoonatelling anlVroowenI arbeid bezichtigd verscheidene efJeelingen ornI atig bestudeerd on verklaard niets dan lof I over te hebben zoowel voor bot plan in zijn I geheel als ieder deel der nitvoering afionderlgk I In den avond van 3 op i September is ten I nadeete van een beer lo Amsterdam vermoe I delgk op den t am gerold oen groot geel I couvert net effecten ter waarde van ongeveer I 13500