Goudsche Courant, donderdag 8 september 1898

Vrijdag 9 September 1898 No 7678 37ste Jaargang fiOUDSCHE COÜRAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcltfooa No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg dis it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TclefMB No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiyke Nonuners VU F CENTEN A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tS cent de K G NIEUWE HAVEN 28 H P Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van liakkery Maalderj en Kook knnet te a Qraven iage met een dtploma Ver guld Zilveren Medaille iFjiliTvBlSEB i Dubbele Buurt B 10 IfAILLEUR E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPJiSMKUSJBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot A uur WOENSDAG en VRIJDAG van tot uur ZONDAGS niet Menbieilehet geluk dekgil llaotdiirlls DeiirtJzenzUn door den ütaat garandeerd 940 900 Hark Ditnoodlging tot deelnemiog in de kansen van de r dübecksclie StaatsWerij Deae voordeel biedundo door den Staat liiibeok gewaarborgde grooto öoldloterij t flvat volgetis het plan Biecht tO OOO halve loten daarentogeo 25 000 prUzen zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet Do prezen zijn da volgende De hoogit pnJB i oventuoel 500 000 Mark SS pr i 8 000 1 000 ïi l tOO i 1 000 k 800 il 800 i 200 a 166 It i 150 1 180 i 100 u 94 ü 58 u 29 88 2 164 819 iU se 16 S4 28 1949 2003 2902 Premie van SOOOOO M l prij a 200 000 1 4100 000 a 70 000 prijron i 0 000 priji i 4S U00 ptgzen i 40 000Iprqi a 85 000 80 000 20 000 10 000 B 000 2 prijzen n 1 prijs tt 8 prijzon a 12 a en wordoD doze in eenige maanden in 6 klassen uitgeloot Do Hoofdprijs in do lo klasse bedraagt Mark 30 000 stijgt in do 2o kl tot M 85 000 m de 8a lol M 40 000 in do 4o tot M 45 000 in de 5o tot M 50 000 in de 6e tot M 200 000 en met do premie van M 800 000 event lol Mark BOO OOO Do uitgave gosohiedtin halio on viordoloton Voor de eorslo pr jslrekkin dio ollidoel is vastgestold kost twpo halve origineel loten slechts M 8 of 4 80 on halve origineel lot slechts k 4 h 2 40 oen kwart origiceol lol slechts h 2 jr 1 20 Do inleggolden voor de volgende klassen zoowel als do jniste lijst der prjjzen worden aangegeven in hel offioieelo trekkingsplan voorzien van hol Wapen van den Slaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend loilere loelnemor in de loterü ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaafs goliad hebbende trokking do offlcieolo Irokkingslijst De niWiiiji cd verzending ran de prijzen gesohiedt door direkl en prompt aan de winners en onder do strengste gehoimhonding gV Iedere Bestelling kan men eenvoudig por postwissel opgeven S0r Men wendde zich dus met do aanvraag om toezending van loten voor dp spoedig p ants hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 2 September e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr RaiiVior en V isaolkantoor in HAMBURG Buitschlaml KRommsT Aangeboden een GROOTE PAUTIJ Fijn DEMEMEOEI ook genegen in kleine Partijen te verkoopeii Adres G nUCMER AMBRON EN VERGUNNING VERGUNNING VIN HET Koffiehuis De Drie Fleschjes In Ie LANGE DWAUSSTRAAT op Donderdag 8 Seplember a s Hette bediening prima Cofuttumptie Aanbevelend J L C FISCHEK Een GEPENSIONBËRD MILITAIR bekend met Fransch en Dnitsch biedt zich aan als Magaz n meester of voor Eantoorwerkzaamheden op hoog salaris zal niet gelet worden Adres onder No 2459 aan het Boreftu deur Courant Hevr AlA 0LDENB00I4UTKEMA1 EINDDIPLOMA CONSERVATORIUM Amtierdam wenscht in GOUDA Zanglessen te geven Adres NieUtopoort bjj Schoonhoven Hoogachtend Mevr OLDENBOOM KöNINiaUKE lEpBF KoninkHJktUaehinale l brMt DB HONIGBLOEM v in II K van Schaik Co gevestigd te 8 Oravenhage KepplerHraal 9 n 9 nabg de Regentesaelaon HOFLEÏERASCIERS van Z M den KONING van BELGIfl Indien gij hoeati gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Baperior DruivenBorat Honig Eitract DVEEHiI fiLlSTTHCEl l LACONS van 40 Cts 7 O Cts en ƒ I verkrjgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven I9S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Till MILD Veerstal B 126 I Gouda A BOUMAN Moordrecht 3 C RATELAND Bodoop B T WIJK Oudemirr M KOLKMAN Waddinmem FEAUSCHE STOOMYEEVEEU IH chemlsclie WassoherIJ TAN II OPPEI IIEIMIi it 19 Kruiükaile Botterdam GabreTeteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terren ran alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speoiale inrichting TOor bet stoomea van plnche mantels veeren bont ena Gordijnen tafelkleeden eni worden ttaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetüg gestoomd of gOTerfd worden onschadelp TOor de geaondhnd Tolgens staal bewerkt 15 SEPT VLOOT REVUE Op rrerlaxiLgre n zal een TWmE BOOT naar de Vloot E vue gaan fljHJI IM Kaarten k f 3 50 zijn van at heden vei krijg WB f baar ten kantore der Stoomboot Reederij DjE IJSEL Zonder voorai genomen Plaatsbiljet wordt niemandop de Boot toegelaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m j A K VAN DEB GARDEN Directeur H Machinale en Cheiuisehe zuivering en okitsinetting van Bedden en Matrassen bij 6ebr DE RAAOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANK tiece$Uga te fanJtrtSMHMQB Voiteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden ofider eertte hypothecair verband op htUuen en teMile r0en Geeft 3 k en 4 paudhrieven uit tegen den koers ran 9S en lOOJ o in stokken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Goudi voor de pandbrleveM bjj de Heeren M J OGIEB Co Kassiers en Commissionnairs in Effecten TOor de hypotheken bö den Heer W J f ORTUUN DROOGLEEVËK Haven aldaar Directeuren DROOGLBEVEB FORTUYN M S JULES ENTHOVEN LOTEN in de Verloting der mmm ummu m imws Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijg baar bij A BRI RMAIV ZOOIV Prijs f l per lot 11 lotsn voor f 10 Let yoortk op de ECHT ItemdteeJcexiiaff met rood lettexv JDberlahnstein OIRECTiUKDCflVICTOKIABROfl aBClilAHIIISTtm Vj OveraJ £££ lSft verkrijgbaar Maataehapp0 m ExpMtaUe van dé VMoria Bnm Kantoer voor NederlaneL Boampie éO Botterdam Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOFLATTEN ASGEITIIAVEN EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel filpoedlse aflew erlns Melle Hitvoering Concur roerende prljxen Goada ürufc tBo A BRINKMAN Zo BuUeplandsch Overzicht De brand in Kandia ii geblascht De ËDgeliche Daitseba eo AmerikaaoKhe cooialaUo Bgn verbraod bet donaaegabouw en de kAEeroeB zgn beboadeu Kaat beeraobt tbana in de stad Een Franscbe en eeo ItaliaaDiohe compagnie zijn vao Boeda naar Kandia fertrokbea Bgna eenatemmig begroeien de bladtm met groote iDgenomeobeid bet optreden van generial Znrliudeo als uiioiater van oorlog Het ia oiflt te TefWOodereD dat BriiaoD eenmaat tot de reiiiie beiloien zy bfKifd vau bet departement van oor og gaarne een generaal en Tooral een zoo nlgemeen gezienen generaal als de niililniregouferoenr van Parijat wilde hebben Dit ontneemt volgens de meeoiiig van vele Frantcbeo aan de revisie bet beleedigend karakter dat sg nog oor hel leger son konneo hebben De Matin bericht dat overate Picquart thana gedaan beeft watby tot nog toe atandvaxtig bail geweigerd eo aan tgo advocaat Labori vergunning beeft g even nit zgn naam lyn voorloopige iuvrybeidatelling te verzonken M t betE lfde doel beeft gelyk men weet de bovengenoemde Bond een nieuw nianifeat nitge vaardigd Labori heeft een ondetboud nut Briaaon gehad en gezaoMtnlyk met mr Demange een rrqnest tot ondsrsteuniug van hek verzoek tn mevr Dreyfus aan den ministerraad gericht Mrn zegt dat Labori OrttyTas verdediger zal ziju in het nieuwe prooea Kola wordt volgena de Droita Aa L bomme van de gebeurteniaseo der laatste dagin nauwkeurig np de hoogte gehouden üy erkeprt ia opgt wtikten toestand en 1 in de eerste dagen van October te Parya terugkeeren V Bauffy heeft in het Hongaamche Buis van Afgevaardigden heel weinig bijzonderheden meegedeeld over de plannen van de regeering wat het Vergelgk belreft Hjj zeide dat oor bet geval de parlementaire buhandeli g vao het Vergeiyk in Oosterirgk onmogelyk bleek rat by nog eltyd niet hoopte de Bongaar cbe regeering den weg zal volgen dien de wetten haar vóorachryven Deze verplichten volstrekt niet tot een oeconomiacbe afscheiding taatchen Oostenrgk eo Hoogarge en daarom zal de regeering de donane eenbeid handhaven die atrookt met de holangen van Bongarye Den vortgen avond bad Banffy in de libo rale clnb vergadering verzekerd dat de regnering op allea was voorbereid maar dat men voor FEVlLLETOJ De Uezicaansche Beeldliouver KRN VEEHAAL DER AZTEKEN Kaar het EngeUch 46 Mb er niet te werken ia zal er ook eiets betaald worden liernam tij en stond op om zich te vertrgderen Ik zal u voorsU betalen sprak by met ateuwan aindrang Hoeveel cKen pennesohioht met stofgoad in de week en daareoboven zult gQ a aviinen hebbeti om u te bodteaee yEn wat moet ik daarvoor doeof feOp eene joDge dame pasaeti die niet wel bij baar verataiid ia en dua in bare kamer opgte lotoo moet blij ven De vrouw sobodde het hoofd en ging we doch bleef weder staan en vroeg fl z j moeielijk te behandelen P vKecD zg is zeer gedwee en beweert altyd dat zij niet krankainnig ia Ik zal er eene week de proef van nemen hernam z en wendde ziob laogzaam naar het palcia Kort daarep trad Abuitzol met de oude vrouw het vertrok binoeD waar Mazina zat te sohreieD Zoodra da oude edelman zich rertoondo sprong het ineiaje op wierp zich aan zjjae knieën en riep op en ameskendsn toon uit 1 loupig nog met behoefde te wanhopen san de parlementaire behandeling in Ooutenrgk Nmnwa beeft de miniaterprmident doa niet verteld en Fraoi Koasath kon met dat antwoord op zya intorpellatie geen genoegen nemen Maar de meerderheid nam er genoegen mee en daar kwam bet op aan Eergisteren kwamen ie Madrid de miniatera te zamen om te beraadslageo over de aanstaande btjeenkomit der Cortes eo de Pbilippyaen qoaeatie Uen heiloot naar de Pbilippynen oorlogsaohepen te zenden om de S Minjaarden IiA zulks verlangen naar hnn vaderland terug tfl voeren Demioiitervan Buitenlandscbe Zaken verklaarde dat hg weldra een confHrpntie hoopte te hebben met den gezant te Purg t Leon Y Castilbo Aquinatdo die oficboon zijn gezag afneemt toch nog altyd beacbikt over ongeveer 30 000 geoefende soldaten moei naar aan de Tin fi nit Manilla wordt geseiad een be angrgk verhond hebben gealötan met zekeren 8anla Iglesia die hem tot doaver vgandig gezind was en wiens party in de noordelgke provinciën beschikt over 5000 gewapende manschappen In een manifest zegt mairschalk Polavieja dat hy tal van aansporingen heeft ODt angnn om zich aan het hoofd van een neutrale party te stelten De vtrrotta partijen die Spaiije regeeren zgo de oorzaak der rampen De politiek en de önencieri moeten gtffforgnuitieard worden en men moi t de waarheid zeggen over de fiaancicele qnaealie Out den binnenlaudschen toestand sprekende beveelt Polavieja dfcentratisatie iu net beheer aan Loyaal zal hy zyn program uitvoeren indien de Regentes hem aan het bewind roept en hy zal bet bondgenootschap met de onde partyen opzeggen De minister van oorlog heefldererspreidiag van het manifest verboden In de Knmer vraagt Sagatta met geilolen dearen te willen beraadslagen De voorzitter verklaait dat in geheime zitting wordt overgegaan De repQblikeinen en afgescheiden conservatieven proleateereo krachtig JBr ontstaat groote verwarring en onbe cbrgfelyk tumnlt De boden dwingen het publiek met geweld de tribonra ts verleten Verspreide Berichten Feankuuk In eendracht heeft de miniaterraad gisteren vergaderd en besloteo aanstaanden Maandag WQfr byeen te komen Dan zat waarBcbynlyk tot revisie officieel besloten worden Evenwel zegt de nota zon de datum vervroegd kannen tfNeen neen I zeg niet dat ik krankzinnig ben I Oij weet dat bet niet waar tal De oude verrader wendde zioh tot de viouw die met hem was binoeagekomea en vofgde haar koeltjes toe Dit ia de dame op welke gy passen G laat haar onder geen voorwendasl nit de kamer gaan en geen der alavinnon mag hier binneDkomen Als gij mij gettouw zijt zal ik u ruim beloonee doch bedriegt gg mij dan zult gy dit paleis niet levend verlaten Mazioa reea snel op naderde de vrouw logde do hand op haar schouder en staarde haar lang en onafgewend in het gelaat maar daarop keerde z j naar haro zitplaats in den hoek te ug liet haar hoofd op beide banden rusten en begon van het bitterste hartzeer te snikken f Wat g noodig hebt of bogflort zal u verachaft worden wanneer gy b h 1 sUrinnon vraagt zeide Abuitzol ik zal baar daartoe orders geven met wetke woorden do hardvochtige oude man het vertrek verliet en zich rchtatreoka naarde plaata begaf waar hij bet liefst vertoefde de ooate lijke veranda waar hij tusachen het diobte gebladerte dor wijnstokken op en neder begon te wandelun met op de borat gekraiate armen nodergoslagen oogen en een voorkomen van diep on ernstig nadenken Toen de zon onder waa en de avondscbaduwea aanhondend donkerder tinten aannamen terwyl hnt naohtel duister als een zwarte aluicr over do groote stad hing Hop Ahuitz 1 nog altyd onder de veranda heen en weder Zijn gemoed scheen nog niet tot msardara kalmte gekoquan d n toen bfj paa i jae wordfn ingtival de minister van jastitie voor dien tgd mededtfetingeo betreffende de ziak aan gu collegia zou hebben te doen Q uera l Zurlinden stelt zich thana op de hoogta vau bet dossier en de reat BrfsBon ontstemd over de wgte waarop C tafanac lya ont tag heelt gei omen heelt dieor arbryven beantwoord met een brief waarin hy kortweg kennis neemt an Cavaignac a aftreding Eonder een enkel wooid van iÉ ijt De Matin verzekert dat de enquête sinds de ontdekking van hel bedrog van Benry aan het ministerie vnn oorlog iuger tHld geloid zou hebben tot de ootdekking van feiten van strafbaren aard toegeschreven aan onderscheidene officiertiD van d n generaten staf Deze mede a ling moet door generaal Zurliodun ett onder da grootste gehe aihouding gednau zyn D Aorore kondigt voor hiden de arrestatie van du Paiy do Clam aan Een officier der marine die Dreyfas kort in tyd geleden heeft gKcten geeft zyn indruk in de volgende woorden weer Toen ik Dreyfus voor de eerete maat zag kromp nign hart samen hg is vreeselük vermagerd een levend ger ï geli k Zyn gelaat i verbrand door de verzfngeoje 201 der tropen In dit verachrihkelgk vermagerde gelaat hebben alleen de obgeo oog leven die oogen welk tot het iliepst drir ziil doordringen die oogen welke vol veriwgfeting op den bezoeker zyn gericht Dreyfus neet dat men bem niet zal antwoorden omdat bet verboden is met hem te spreken Zyn getondheid is ernstig aangetast onder den intiaed van het klimaat en de voeding aindi vier jaar leeft Dreyfus uitsluitend van geconserveerd voedsel Zyn energie beeft hem evenwel niet verlaten by is kalm eo maakt bet zgn bewakers niet iroeiotyk Zooder te klagen zonder te proteateeren onderwerpt bij zicb aan Ie discipline hy wacht Urenlang staat hg met de armen over elkander voor zgo hot en ettart ovrr de omra tering van zijn ellendiK rerbigf naar de eindeloozo zee Hg wacht hg hoopt oog altyd Vermelden wg ten slotte dat het cJonmai dei Débats ernstig aandringt op een hervorming vnn den inlichtingendienst zoodat deze net meer aan offioerm maar aan politieambtnnaren zal worden opgedragen In de laatste dagen van Cavaigoac liep trouweas reeds hel gerucht van een complete reorganisatie van de wandeling aanving Kindelyk atond hy stil drukta de liand t gen zijn voorhoofd en zoide op gedempten en boeschen toon Ja ja 1 Het moet geschieden I Maxtia moet atórren 1 Hy moet uit deu weg t Toluoa wai een ezel dat hfj hem Het ontanappen toen al het voordeel aan z ne zyde waa en hij de znak had kunnen uitmaken tonder gevaar voor ontdekking Na ia er gevaar aan verbonden grc ot gevaar en tooh moet het gedaan worden Ik beb or do hand aan geslag n en goen terugkeer ia meer mogelyk Mazina ia in myne macht Ku hebben wy ons van den b eldhonwer te ontdoen in dat opzicht i de weg dien wy volgen moeten ona duidelyk voor oogen en dese maal zutlen wij zorgen dat er geen medeplich tigeo zijn W at mij he rfft woet ik niet hoe Mon losuma kennis heeft gekregao van de aamenzwerlDg tegeu zijn leven noch boe hij de namen der eedgenooten vernomen heeft f och een feit is ket dat sty deo morgen na hunne eorste byeenkomat allen reeds voor hut aanbreken van don dag in hechtenis worden gtmomon Montezuma gelastte dat ik tegenwoordig zou zyn t en zy geoiTerd werden Ik begryp dat allea eigenlijk niot goed Er is iets rordaoh a in doch die vreemdelingen hebben gedurende de laatste dagen zjjne aan laefat geheel h zig gehouden hetgeen miischien vot my ook het meest gewenscht ia Ik z I my eorat van Maxtia trachten te ontslaan en dan aan mijns verdere plannen denVen Ik ken de kamer die hy in het keizerlijke paleis bewoont n waar men langa wegen van wolke by weinig vormooden beeft kun binnenkomen En dan is er die onbekende priester dia weder don gauscben dug rondom het pattia heeft geaworven Ik wtoaohte hnreaa s van oorlog en van den generalen itaf n ook aan generaal Zarlinden ichryft men dergelgke Toornemeos toa De Temp8 maakt het reorganisaiie plan van de Fransche marine openbaar liet is gegrond op de noodzakelgkheid om do vloot homogener te maken en haar beter te kunnen yerdeelen io een zee oorlog Minister Lockroy is ook voornemens de houten schepen op de overzeeacbe stations in het voorjaar door moderne oorlogsschepen te vervangen Ahkuika Op den Delaware and Hudson spoorweg is de sneltrein uit Montreal hg Cohoes op een troltejr car geioopen De trein ontspoorde achttien menschen werden gedood on tien zoo ernstig gekwetst dat zg zullen sterven Op een spoorwegbrug over de St Aaurensrivier is een ongeluk gebeurd waarby de rtij werklieden gedood en twaalf gewond zyn De buitengewone hitte te New York duurt voort Eergisteren moeten lö J meujicheu aan de gevolgen van de warmte gealorveu zyn Itauk Bg eèo hevigeo brand te Maddaloni zyn zeven mannen twee vrouwen en twee kinderen om bet leven gekomen BINNENLAND De heer E von Saher Conservator van het Museum en Directeur der School voor Kunstnyverheid te Haarlem is uit Indie teruggekeerd en heeft zgne fanctiën aan genoemde inrichtingen hervatDe boekerg van het Museum ia thans weder geopend voor belangslel lenden die boek eti plaatwerken betrekking hebbende op kunstge schiedenis alsook de verschiUeudo kuustambachten wenachen te ontvangen Verarbeiden groote EngeUcbe bladen hebben niet alleen zeer uitvoerige verslagen van de Amsterdamscbe feesttn maar ook hoofdartikelen over onze Kooinj in eo over NeJerland In alle word met veel sympathie over de gïrt Queen en over ons volk ge iprokeo en mso ireaBcbt om bet beste toe wat een Ëog Lehman een vreeo deliog wenschen kan dat onie Koningin die evanala koningin Victoria begint even langdorig eo voorspoedig aoge regeeren aU ig en by haar volk even bemind moge btgven en dat edirland een dergolgk tydvak van welvaart iuti ede els aan Kngaland io de laatite zestig jaar ten deel is gevallen dai ik wist wie h J is Htt ia wol gevaariyk zioh mot dio priesters te bomoaicn doch de rekening mot dezen zal ik verelfenon zoodra Ik eene grsrhikte gelogenheid vind Toluoa en Cruztlh zijn binnen een paar dagen hier on dan opgepaat I Ja ja dan opgepast I Ik kan mijn gezag niet strnffeboa laten mislcenniw en de trotsche vorst zat al de zwaarte myner wraak gevoelen Ik wil gewroken zyn I Ik wil hior faiold hij plotseling op waut do onbokmde priester stond voor hem xvu Eene aanoenschakoling van rampou Da achtenveertig uren die op de in ons vorig hoofdstuk Torhaalde gob mrtenisscn volgdon wnron voor d Afteken van hel hoogste gowioht iodurondo dat korte tijdabeatok had bun keizer zijn paleis v rlaton om zijn verblijf in het kwartier dor Spanjnordon te nemen on een gevangene van don shiwon ortez to worden oen werktuig in dions h nd om bel rjjk geheel onder hot juk der vreemdelingen te brangm Kn gelyk wel niet anders te verwachtvn wiis wirdeu de aangelöganheden dea ryks nu in meerdere of mindere mate vorwaarloofd TerwQl een gedoeltu der hevolking te en de vreemdelingen samenspande liet een ander gedeelto den vryen teugel aan hunne booze hartstochten Slechts weinigen gingen met hunne gewone vreedzame bedreven gorf eld voort De ataatsaangelegon heden verkoerdon in een tonstand van verwarring hetgeen de aanslagen van Toluca eu Ouzilli des te eerder vuor verwüzenlijktng vatbaar maakte JV rtU 9 rtolgd