Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1898

IMreclc SpodrwegverWndIngen met GOUDA Zonierdlcnst 1898 AangevaogcD t Mei TUd vao Greenwich lOBDA ROTTIEDAMTiM eru ll l U 18 11 68 lil 8 4 3 t7 4 68 4 68 U SS l 6 6 11 86 1 7 6 18 r 11 48 I U 6 1 61 It SJ 1 J8 8 80 4 4 16 6 98 6 10 9 10 9 14 9 88 9 64 10 11 H H 9 S 1 9 84 9 4810 18 10 80 11 88 6 86 6 86 11 86 11 60 18 97 e lB 6 61 7 86 7 B8 8 40 9 88 U 64 IJ nS 19 47 8 88 7 10 7 46 8 11 9 9 4 7 10 18 o O U D i II K N H 4 1 6 l ena U 18 19 16 18 68 8 14 8 46 4 49 4 68 ll SO 1 8 6 11 41 1 19 6 18 11 61 1 8 6 88 1 18 48 1 4S 8 48 4 16 6 15 6 87 5 86 1 64 C ll 7 34 9 17 9 8 6 68 8 88 8 8 04 9 46 9 68 10 96 Hage 6 48 7 80 7 40 Voorliurg 6 68 Zoelernjoer Zeirwaard 8 6 evonhuisen MoerkapoUe 8 1 t Önii la 8 7 48 08 G O 1 k k M M T K H D 6 8 14 9 48 10 S7 U 80 l Sl 8 88 D ll Id J 7 10 10 S4U i Vf 8 019 0610 8619 48 6 00 6 87 8 40 10 01 U 87 6 84 7 18 8 43 10 88 10 41U t O S 8 80 9 88 10 60 108 616 8 6610 18 II il 4 7 39 B9 10 61 ll lll I Il II A l 1 RF C H I lee iru B H4 7 18 7 63 8 14 9 07 10 19 10 67 19 0 18 10 18 63 8 80 3 17 4 3 6 80 6 47 6 05 8 56 S 56 doof 10 1 j 11 14 8 37 6 37 11 88 18 87 8 46 8 34 6 46 8 66 9 89 10 61 11 46 1 S I St 8 118 8 6 0 5 04 6 8 8 U 5 rMS T 4 8 87 8 9 fl OO 0 10 15 10 8 U M U37 M Ofl 8 55 48 5 85 fl 0 56 7 56 U 07 M5 10 0 10 84 10 38 a 5B 1M4 ♦ Ö I U ia i L 7 10 8 85 9 Ï0 11 30 8 08 4 00 5 00 6 38 8 00 lO O 8 a O lis 5 80 6 Ó7 7 8 8 88 9 4 9 65 10 84 U lol ïou l M lï 10 08 18 51 8 56 4 4 5 49 7 4 8 4 1 1 Te GOUDA bfl C LUGE t Apotheker Markt en bg WOLÏF k Co Wartbam 108 io 4n 9 58 10 59 U IO It ll Volgens de Timei rust de koDiogtgeziodheid ffta de NederlsDdeis eTenseer op den hecbtao grondilag Tan verstandelijlre OTorwegingeo ala op dien van bei gevoel De popnlsriteit vao de KoaÏDgin z lve b eft er oatuarllik een belaogrijk aandeel ici MA r de troon ii hecbt gevefltigd op de overiaigiag vao de maatscbappeiyite kriageo dat er gewichtige redeoco gn om de cüDstitatiooeele mooarcbie in waa du te hoedeo de mooarcbie zegt bot bl ul wordt in Nederland terecht beicbouwd ats een plecbtaukf r voor den eigendom eu de orde Uit de Teralagen van de iobolditfiDg blykt dut de berichtgevers onder den indruk waren van de plechtigheid zelf co van de gaeitdrift van het volk Avenzeor aU z zich verlustigden in den aaub ik van bet feeaUierende land De machtige elektrische inricbtiDg voor de Terlichting van den ScbeveniDgscheu weg er zijn meer dau 1000 lampjes toRScben Ta en Promenade is geiaakt d or de Mg t expl T d de Lava Stoomtorbioo te Amsterdam en de illuminatie en decoratie door de Parygche firma Beau en Bertraod Taillet De twee tarbioedynamos hebben een fermogen van 100 efi paardekra htt D en etke dynamo een capaciteit van 66 kilowatt 260 ampères spanning 260 tot 300 volt By Aerieaohakeling van de vier ankers kan men 600 volts krggen De ankers maken 1050 omwonttlingen per minuut en de tarbii e aa 13 000 Beide dynaraoi worden met October geplaatst in het elektrische centraal station Westland € te Monster voor de verlichting van bet Woiilond Do atantsapoorweg maatschiippy heeft bepaald dat indien een reiziger door het missen eener aanfluiting of doof eene andere nmstardigheid onnlliBukeiyk van zgn wil hot bestemmingustation het snelst kan bereiken door gobrnik to mukeu van de Ü trein h de daarvoor vastgestelde verhooging niet verschnldigd is doch dat hem kosteloos een bewjis van plaatsaanwyzing moet worden uitgereikt Dat zal echter alleen geschieden op uitdrukkelgken last van den chef van het station waar de reiziger in den D trein stapt Ten dienste der genoodigden der regeering tot bgwoning van het bezoek van H M de Koningin aan de vereenigde scheepsmacht op het liollaudsch Diep zal de Holl IJzeren Spoorweg Maatschappij op 15 dezer een twee tal speciale treinen laten loopen van den Haag naar Dordrecht welke om 8 42 resp 8 50 v m van Den üaag zullen vertrekken De aaltan van Tarkye heeft ann U M de Koningin inleen lang en hnrtelgk telegram gelnk geweusobt met Haar aanvaarding der regeer ing Men Bohrijit uit Uolterdam aan de Tel Hrt Witte Ruis ia thans gereed en zoo Iran Rotterdam er op bogen in bet bezit te zgn van faot hoogste huis van het continent Kwam het io betrekkelgk korteu tgd iet stand niettemin beeft het reeds een geathi di nis aobtrrdea rug Tol van wederwaardigheden Zal zelden vaneen geboaw vermeld konuou worden dat het Kch reeds een vermaardheid verwierf vóór h t tot stand kwam het Witte Hnia i een van die mlzonderingen De duizenden voorbggBngeri langs h drnkke verkeerspunt Qetderscbekade en Bolwerk hebben al die moeilgkheden kunnen Radea aao welke de architect te overwinnen had om een gebouw van zulk oen afmeting iot atand te hreuK n rteds tiohtbaar wanneer men uit de richting vau Oonda per spoor de stad nadert 8 36 n iS 8 49 8 66 V C6 OmA I 7 86 MaDrcIroolit iloor 1 88 Kieuwerlrork 7 89 O pelle IM RaltnnUin A SO 7 66 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 6 8 08 8 11 8 19 8 36 EoUardam O pelle Kifluwerkerk Mooiilraoht Oouda 1 80 8 41 8 61 9 03 9 08 7 S0 7 48 7 68 8 07 S 19 Qouda ZuvanhuiEeti Moorkapello Zoeter moer Zegwaart Voorburg r b llaire 8 39 6 6 7 1 6 80 5 36 6 48 8 08 Uouila Outlaw Woaril Iltraoht 8 10 8 8S 7 04 7 42 9 16 WoerdüEi 5 49 6 5S S 06 Ottduw 8 14 u ff Qouda 8 S7 9 0e Se De geschiedenis van de wording kan in het kort gezegd worden Nadat in den loop van het vorig jaar de héerau Q H en H M van der ëcbuyt en Co successietelgk eigenaren geworden waren van een viprtot eer ongelgkmatig perceelen ge egen op den hoek vaudeWijubaveii N Yj GeldtTScbekade en Wgnrtraat werd iu overleg met den heer W Molenbroek architect bet initiatief genomen tot het bon wen vau I en ransachtig pand iu Amerikaanschen genet mttt gelykvtoera witiktlbnizen en hoven katitoorlokalen tie loetd atuk grond Imaie zich uitstekend tut het duel al zgnde gelegen op een der drokste eeot a au de baudelsstad en op den verkeersweg tasschen linker en rt cbtfr Maasoever Het zou taa pand van bnitengewone hoogte moeten worden waarvan de wederga in Ëuiopa niet kon gevonden worden en daarin igo architect en bouwmeesters ook werkelgk geslaagd Te meer moest de ruimt in de hoogte g iT0od D worden daar de gtond welke bniobikbiar wss skcbts een oppervlakte van 400 U had Zn Juni 1897 werd na afbraak der vier aangekochte panden mei het heien begonnen en naowelyks werd de tweede paal den gruQifi gedreven of een belendend perceel stortte met donderend geraas in en moest op last va de boiiwpolitie geheel ufgebroken worden De architect kreeg intusscben door dit ongeval meerderen grond te 74jner beschikking en was daardoor in slaat op flinkere schaal te houwen Mot buitengewonen spoed werd door den hoer J H Stelwagen uit Rotterdam onder leiding van den heer W Molenbroek met den boQw aangevaoKen nadat OOO heipalen ter lenj te ven 16 M over oen uitgestrektheid Tan 400 M in den grond geslagen waren Ten gevolge van da maïsa groniis welkd door de palen Turdrongeo werd werd zelfs een kaaimuor ontzet hetgeen al weder moeilijkheden ver oorzaakt welke overwonnen moesten worden Niettegenstuande al die hinderpalen de kleine roimie orn het werk ten nitvoor te brengen en bet gemis aan bergplaats vOor de aangevoerde materialen zgn architect en aannemer er toch iu gea avgd het geboQw met 1 September j l te kunnen opleveren Het he tnit uit kelders beganen eirond en 7 verdiepingen zichtbaar in de ge els beneveni 3 in de kap Al eb te ssmengenomen wordt een hoogte bereikt nu uit de straat van 40 Mete Er wvrdep aso verwerkt roim 3 millioen ateonen roim 300 M hardsteen 1200Ö0 orglaasde steanen en 800000 Kg gzrr De inricbt ng ia hU volgt kelders wasrin lioh bevinden machinerieën voor centrale verwarming en electrisohe beweegkracht benevens brandkluizen Op den begaaen grond bevinden zich winkelbnizen en enkele katitooftSVtten op de Ie tot de 9e verdieping kantoren en vergaderlokaler terwgl zi h op de 10e verdieping photografi che atiliers bevinden Eindelgk is op het plat dak een gzeren wsterreservuir fieplaatst met een inhoud van 15 000 liter wyl de gemeeutelgke drinkwaterleiding de bewoners der hoogere verdiepingen in den steek zon laten M t een pen pomp door electriciteit gedreven wordt dit jrejervoir gevuld lo het gebouw loopen iwea electriiche lifts terwijl hel mede eleetriüch verlicht wordt en een central verwarqiintr is aan ebrncht Het geboQw is dan ook gebeel zonder schoorstee en H t Witte Huis ia driemaal hooger dan een gewoon huis en is her hoogste gebouw van Ëaropa Het is geheel brandvrg geoonstroeerd fan onder tot boven boRtaat het uit gzer ateen en glas terwijl het jjzer no metonbr iodbaar materiaal is bekleed De gloren kap is aan de binneniijde geheel geï oterrd egen warmte on konde door middel van geprepareerde kurk plat O 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 1 46 9 6T 10 14 11 16 2M4 9 48 11 46 11 S6 8 10 11 10 17 lO Si 10 48 10 54 11 87 De e cctriftchje installatie werd aangeb acht door de firma SisDeoi en Halske ta6er gn de olLctiiscbo lifts door Schmidt Krans en Co ta Nordhaaen de cettralo ver warming door Arends Mitdner en Evers te Hannover h t glai door do firma A Lipjes Ie Rotterdam Vooral van de overzijde der Outderschekada gezien maakt het huis een machtigen indruk en getnigt het geheol van aoliditeit en practi obe inrichting De gekleurde verglaasde tegels in den voor eu de zggevels gepaard aan de nette afwerking geloigen vao goedtsn smaak Voorts worden ter verfraaiing tegen den gevel ter hoogte der eerste verdieping een aantal b e den aangebracht Gemeng de Berichten Meu meldt uit Voorburg san de N R Ct Eorgiaterennacht werden bg J d P wonende in da Heerenstraat aldaar door het publiek de spiegelroiten ve brgzeld omdat deze perBOon geweigerd had te vlaggen Badncht voor veidt re onheilen liet de bewoner poedi de driekleur wapperen die door Inide hoora s van de saamgeatroomde menigte werd begro t Een andere bewoner van diezelfde straat die mede niet vlagde haastte zich een vlaggentropee te laten aanslaan Ter eere van de inhuldiging van H M bad gisteravond op htt Kerkplein een feeatconcert plaats in den agioroo verlichten moziektempe Do geheele bevolking was op de been De volkalieJeren warden daverend toegejaicbt en moesten hurbaald worden Met btit oog op het a s bezoek an Hare Majesteit dat Zondag plaat vindt is men drnk bezig ann de versieringen De Heerenstraut wordt plafondsgewijze met groen versierd en s a onds giorno verlicht Aan het oo teinde westninde in de Kerkstraat en aan de Geesibrng verrgzeo eerepoorten De Laaa van N O Einde wordl tot de grens der gemeentj met vlaggen versierd Uiosdagfivood buddeu verschillende ingezetenen reeds geïllomineerd Te tichiedam loopt het gerucht dat er ver giftigiug zou zgn in het water der leiding Dit gerucht schgnt zgn oorsprong te vinden in het feit dat er nog al gevallen van diarrhee zgn voorgekomen Bij do autoriteiten is niets bekend van de beweerde vergiftiging Het koken óók van leidingwater verdientflltgd aanbeveling I R Nbï Te Bnkslel heelt vich na r gemeld wordt een geval van cholera met doodfigkeu afloop voorgedaau Er ia eenifi e hoop op herstel van de vrouw ann do B lezemknde te Rotterdao op wie haar kostganger P een moordaanah De Be gische iFatriotec ontvangt uit Rome het bericht dat pau Leo de vredes eweging au TVanr Nicolans vnn Rntilarid steunt en zgne instemming met die d iad npenlgk zal betuigen van een godsdienstig en sociaal atandpnnt 1Bg de fee teo te Pit terburen outstond in t Hoti l Munaiogo tjjdens bet klJèden van eeuige jonge damrs voor een tableau voorsteMende Kouingio Wilhelmina op eun troon te midden vnn verschillende personen die den Vrede de Faam Handel Ngverheid etc representeerden brand in de zoldering van de kleedkamer In groote ootiteltenis kwamen de damea op het looueel Jat afges oten wis liegen met den gelukkig door bet ramoer io de zaal niet ver geboorden uitroep dut er rand Wfis Een der dames had intasfchen de t gi ii vnordigheid van geest eén aanwesige 6 18 6 61 A U 7 81 6 40 10 8 88 7 60 8 60 8 41 4 0 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 54 9 01 S OS 8 14 H fl 4 06 4 84 4 33 4 8 4 68 6 04 6 16 8 4E 18 88 1 36 1 41 1 66 8 08 8 17 8 14 4 08 4 17 Il JL groote kan met water niiar da plaats ran den brand te werpen waÜrdöor de a grootandeeli werd gestuit terwgl een der op het tooneel UDwezige bflcren de andere jdames wist te katmeeren en hei vuur met doeken verder uitdoofde Wat het gevolg had kannen zijn is moeiiyk te zc ggen De aaal die slechts één nitgang beeft langs een tamelgk tieilo trap was meer dan stampvol De bekende wgnfirma Ferwerda en Tieman heeft haren hegnnstigera een door de vereeniging iMoed Beleid en Trouw uitgegeven briefkaart toegezonden Zoo wordt de reclkrae tegelgkertijd liefdadigheid en in niet geringe mate ook want van elke briefkaart krggt die rereeniginir 10 cents Volgens verklaring van de vi hers die inde laatste dagen van de haring viBscberij terugkeerden vertoont zich de haring in sommigegedeelten van de Noordzee in zulk een massa dat in één trek wel 100 ton door een enkelschip werd gevangen De viaachers moeten dan ook met grootebehoedzaamheid te werk gaan o n niet bnnnenetten te verliezen Voor de rechtbank te Leeuwarden heefteen lljarig jongetje geboren te Beets terechtgestaan omdat hü op 22 Augustus nan eene woning te Wommels om een stuk brood gevraagd en dit gekregen heeft Openhartig vertelde hg dat hg hooger had en zooveel slaag kreeg en hg verzocht ineen gesticht geplaatst te worden De officier van justitie vond het treurig dat een zoo jeugdig kind voor de rechtbank verscheen maar hoopte dat het hem ten goede zou komen Hy meende in dezen knaap een flink karakter aan te treffen en vertrouwde als de jongen onder de noodige tncht eene goede opvoeding krggt dat er dan nog veel terecht zal komen Hem aan zgne ouders terugzenden ging niet uit vrees voor mishandeling was hg in Juli bij hen weggeloopen en had sedert rondgezworven en gebedeld De rechtbank dadelyk uitspraak doende gelastte dat de knaap tot 1 Mei 1905 in een ryks opvoediogsgesticht zal worden geplaatst STADSNIEUWS GOUDA 8 September I89i Heden middag werd het laatste nommer van het feest besloten door het planten van de Wilhelmina linde in het plantsoen voorheen tnin van Mr A A Van Bergen IJzendoorn Ten 1 15 waren in genoemd plantsoen ongeveer 400 kind de lenrlingen der verschillende scholen een De heer J M Noothoven van Qoor sprak daarby ongeveer het volgende Kinderen allen leerlingen der openbare lagere scholen iu deze gemeente wy zgn hier bgeengekomen om een werk van eendrachtige samenwerking te volbrengen nl om een boom te planten tot aandenken aan do inhuldiging van onze geliefde Koningin Wilhelmina in de oude tijden was dit reeds de gewoonte Ik spreek hier de hoop uit dat die boom moge bloeiej Wg zgn hier allen bgeen uit liefde voor onze Koningin laten wy hopen dat Gods zegen moge rusten op hare regeering Wy kunnen ona steeds vereenigen met de leuze Oranje hoven leve Koningin Wilhelmina I Die boom zal u allen dierbaar zgn gg znlt er voor zorgen kinderen dat er niets aan beschadigd wordt bg het plaatsen van dezen boom stel ik voor een hoezee aan te heffen voor onze Koningin en wanneer gy wat God verhoede ten rtryde wordt opgeroepen laten wg oos dan verzamelen om dezen boom en dau ten stryde met de lens voor God Koningin en Vaderland 8 80 8 6 9 66 10 04 lO St 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 7 66 8 0 8 09 8 18 8 96 Een driewerf hoera werd door allen aangeheven 8 48 9 10 10 18 II tl 6 17 8 87 6 84 8 41 8 47 7 96 S 9 87 10 10 9 47 9 64 10 01 90 10 07 10 80 7 68 84 8 16 8 89 8 84 10 10 38 10 18 10 81 10 88 10 88 11 6 10 06 7 66 6 18 8 18 S SO 8 38 8 60 9 88 S4 9 48 9 69 8 83 10 10 10 ap 7 80 7 48 6 1 44 De muziek der dd SchutUrö hief hel Wilhelmos aan waarbg de kinderen mede V an alle aehole j waa een leerling aangewezen om den boom te beaarden terwgl tevens daarby Ynn alle scholen de volgende oorkonde aan den wortel werd nedergelegd OORKONDE van de Openbare en Bgzondere Lagere Scholen der Gemeente Gouda $ September 1898 Oranje boven Bn gelegenheid der Inhuldiging van H M Wilhelmina in tegenwoordigheid van d4üU kinderen De scholen van superieure va m dsb ÜÜM 4iu Meiotfrouw BENDER 38 de Heeren va CITTiaKT 220 GONDA 500 HEU 500 HU BEK 220 KROPMAN 320 KRUISHEER 436 vasdbkLAAN 199 LEOPOLD 85 TAN DE PUTTE 290 t God zy onze Koningin genadig En zegene baar en ons haar volk Voor deze gelegenheid worden de kinderen op alle lagere scholen onthaald de leerlingen der bewaarscholen reeds hedenmorgen de andere na afloop van het planten Door de onderwgzers kweekelingen en leerlingen waren de verschillende scholen aardig versierd De ToBschenicfaooI bood eeu aangenamen aanblik drie klassen waren versierd terwgl de geheele gang er aardig uitzag met zgne guirlanded eu bloementropee met buste der koningin Naar men ons mededeelde wordt er hedenmiddag opgevoerd Sneeuwwitje In de Ie Bargerichool voor Meisjes waren gnirlandea van levend groen en bloemen aangebraehk zoodat ook die school met zgne zolderdecoratie een aangenaam gezicht aanbood De klassen der 2e Kostetooze School waren alle versierd evenals de gang terwyl men aanstalten maakte om den too verlantaarn te vertoonen De borden waren met toepasselijke inscripties versierd alle aangebracht door den kweekeliog A van der Klein eene teekening van H M naar eene plaat door den onderwgcer A Emeis was zeer fraai In de 2e Burgerschool voor Jongens was in den gang mastgroen met bloemen aangebracht en in een paar lokalen tropeeën tevens was een tooneel opgesl en om de kinderen te vermaken In de school hoofd de heer v d Putte waren aan den zolder guirlandes aangebracht alle vervaardigd door ae leerlingen in het midden waa een tropee met het Iweld der Koningin oralyst door levend groen De zang cal door moKiek opgeluisterd worden In de Ie kostelooze school was in de schoollokalen niets te zien alleen was het gymnastieklokaal prachtig versierd Daar deze school een tuin heeft zal het feest in den tuin gevierd worden en zullen wedstrgdeu plaats hebben in ringsteken zakloopen muilenloopeq oekknippen en turfrapen waarvoor prgzen worden uitgmoofd In de gymnastiekzaal worden de kinderen onthaald In de Ie Burgerschool voor Jongens was een tropee aangebracht ook de leerlingen dezer school worden in de gelegenheid gesteld buiten feest te vieren De boren hebben van hnnne attentie doen blgken daar zg op het speelterrein en paar tropeeën eu vlaggen aangebracht hebben Ia de R K Jongensschool waren alle lokalen met gairlandes aardig versierd terwgl een paar trofeeën door den heer v d Pavoordt waren aangebracht De kinderen nemen deel aan eene tombola zoodat ieder een prga heeft Op de R K Znsterschool waren een lltal schoollokalen versierd UedenmorgOD toen de Commissie de bewaarschool bezocht werd zj verwelkomd met een drietal dichtregelen die wg hier laten volgen Het eerste is van de Bewaarschool voor min vermogenden van 3 4 jaar en luidt Dankje Heeren mtld en goed Voor wat U voor onr kleiutjos doet Wg vieren big Het feestgety Tan onze Koningin Ook zingen wg Lang levet Gg Gg goede besta milde Heeren Moog OW Geluk altyd vermfêren Ook de bnrgerbewaarschool van de R K Zusterschool had eene verrusing voor de Commissie t Is prei nn hier Eb klaar pleaier Wg vieren met een bigen zin Hei feest van onze Koningin Kgkt eens wat men hier looal ziet Wat op ons p aats is neergelegd Ja ja men heeft bet ons gezegd TJ hebt dat alles ons Bgeven Lang Heeren lang zult Ge leven Wg danken on Eecbt bart lgk U Qeen ankal koekje btjjfi er ilaao Daar knnt Qe zeker vast op Wd Als nu de Koningin eens zag Hoe big Gg nn ons alen maakt £ d hoe oos al dat lekkerM smsakt Zg zei dan zeker k Ben vereerd DAt Gy die kleïntjeii zoo trakteert Vervolgens werd er een opgezegd door kinderen van 4 6 jaar waarvan de inhoud is WELEDELE HEEUEN Groen en bloemen allerwegen Stemmen ieder blij van zin Vlag en wimpel wuift odi tegen t Ik feest van onze Koningin Ook wg kleinen mogen deelen In die algemeene vreugd Nn geen leerec volop speUn Dansen zingen blij rerheogd Ook den mond wordt veel gegeven Ziet eens wat een lekkerng Zyn wg klein en oobedreven Wg danken voor dit feee etg Door liefde en dank dan aangedreven O Ede Heeren mild en goed God geve U een gelokkig leven Voor onheil wordt U steeds behoed Stlïg ooz kinderbee naar boven Tot hei van land en Koniogin E o bee voor U dan naar den Hooge Heer vo r beo ecni den Hemel in De Vrye Gerf Schooi hoofd de heer J van der Laan was zeer netjes ingericht men had de glazen afscheidingen weggenomen zoodat de drie lokalen een waren aan de zyden waren vlaggen en groen aangebracht de wapens der verschillende provinciën prykteu aan den muur het geheel gaf een gezelligeu indruk De beide gemeente bewaarscholen waren zeer netjes versierd met gairlandes bloemen en vlMgen Op verschillende scholen werd het feest opgeluisterd door muziek Alles bg elkaar genomen twgteleu wy niet of da kinderen zullen een gezelligen middag hebben doorgebracht De feestcommissie bezocht van morgen de bewaarscholen en van middag da overige Heden herdenkt de heer J C Geelhujsen pred bg de Evang Luth gemeente alhier den dag dat hg vóór 25 jaren te Brielle de evangeliebediening aanvaardde De heer Geelhnysen was achtereenvolgens nog als predikant werkzaam te Middelburg Den Helder en sedert 8 Sept 1889 op zgn tegenwoordige standplaats Heden morgen geraakte door het nitwgken voor een rytnig dat vau een tegenovergestelde kant kwam aangereden op de Turfmarkt een paard met de kop in de ruit van den winkel van den heor O aldaar waardoor de ruit geheel verbrgzeld werd Het paard bekwam geen hinder door deze onzachte aanraking en kon eenigen tgd daarna zyn richting weder volgen OuDËWATFU Benoemd tot pastoor bg de OudRoomsche gemeente te Cnlemborg de heer C A Mittelbeck alhier Maandagmiddag bad tosschen de stations Zwammerdam en Alfen Oudshoorn naby Gonwstois een ipoorweKoogelok plaats De trein vertrok 12 48 van Zwammerdam naar de richting Leidon Nsuwelijks wai de treio over de Gouwilnische brug of de laatste waggon gevuld met aardappelen deraileerde waardoor deze met den voorgaanden wafigon met personen op de plaaii des oabetla bleven staan terwgl bet voorsta gedeelte behouden Ie Alfen aankwam Persooolgke 00grlukken hadden er niet plaats Van den goederen waggon was de deur afgeslagen en eeu psar meter ver geslisgerd Hierdoor werden de aardappelen over dan grond verspreid Tegen ha f acht was men zoo ver gevorderd dat de goederenwaggon naar het station kon vervoerd worden Dd treinen hadden dien dag door dit voorval eenige vertraging MAR TBBR10HT£N Qouda 8 September 1898 De aanroer van granen die kleiner wm dan de vorige week ruimde rlug op Tarwe Jarige Zeeuws 9 86 a 9 7d Nieuwe dito 7 90 ü 8 86 Mindere dito 7 40 a 7 76 Afwijkende 6 75 l T iO Polder 7 ti 7 50 Nieuwe Z Rogge 4 75 a 5 86 Folder 4 60 Il 4 76 buitenlaodsohe per 70 kilogram i Gerst N Winter 4 60 a 4 76 Zomer 4 58 k 4 80 Chevallier 5 86 ü 6 75 Haver per heot 8 86 a 4 per 100 kilo 7 40 a 7 76 Hennepzaad Inlandsob 8 a 8 O Buitenlaadsehe 6 7 a 7 Kans riozaad 6 i 7 50 Karweizaad 10 76 k 11 25 per 40 Kilo Koolzaad 8 ü 8 60 Ktwien Kookarwteo i Niet kokende Buitcnlandsohe voererwtea per OQ Kilo Boonen Braice boonea j k Witte boonan ƒ a f Duivenbooaen ik Paardenbooneo a Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 4 60 4 70 üiDqaaatine 6 76 a 6 Odaaaa 5 k f 6 60 Inlandache mesting 6 YEiHAaKT Melkvee weinig aanvaar handel en prijzeD matig Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 18 a 19 et per half KG Biggen voor Eagehind redel aiDvoar bande matig 16 k 17 ot per half KG Magsre biggen goede aan voer handel matig 0 70 k 1 00 per weekVette aehapen goede aanvoer handel natijd k f a 24 Wei LamniereQ aanvoer handel a Nuchtere kalveren ee aaaroar handel rrywcl 8 a ƒ 12 FokkaUeren 9 it 16 Gnukalveren goede aanvoer handel minder ƒ 18 ƒ 40 Aangevoerd 104 partijen kaas üandol matiii U quat 28 a 25 8e qual 19 a ƒ 81 Zwaardere a NoordHollandsohe a Boter weinig aanvoer handel matig Goeboter l lü a 1 20 Woiboter 0 96 a 1 10 per Kilo Burgerlijke Btand OVERLEDEN 4 Sept C C M Sanders 20 j J de Brngn wed J Annaars 88 j J Janssen 54 5 H Cusveller 10 w 6 C M de Jong 3 m W Uornis hnisvr van J Engelbregt 72 10 m 7J H Vetter 67 j L Jansen 47 Tde Roo hnisvr van J Nooteboom 59 j GEHUWD 7 Sept C van den Nieuwendyk en A de Korte P Stolk en A Raboow J van der Speld en L Melkert D Polaok en B Monasch Ontvangen ceoe groote sorteering Deensclie Handschoenen voor DAMES en nSBimS L van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73 i QOUDA Velephoou K 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs 8 Vikrs 88V 8V 101 85 8S 84 8 l SïVs 98 II 13 3SV 4V l is SB 104 98 36V 1001 100 84 883 489 100 48 1011 198 1451 U 987 IJS 108 88 80 118 112 08 il7 lOO il ♦ 160 4 17 l SEPTEMBER NlnnuNU Uert Ked W 8 2 i dito dito ilito 3 dito dito dito 3 UoNOJR UU Qeu 11 1881 38 i It lie laschr ving 1888 81 5 OoaTlKB 01 1 in papier 1888 6 dito in zilver 18 8 6 FoETUO L 01 1 mot ooupou 8 dito ticket 3 36 RuiUND Obl Binneiil 1894 4 dito OoooDi 1880 4 dito bij Rolhs 1889 4 dito bij Hob 188 l 0 4 dito in goud teon 1883 6 dito dito dito 1884 S Spa 4jr Forpet tobuld 1881 4 TuDCBij Gepr Oonr leon 1890 4 Gqc leeniug lovie D dec leening serie C ZolDAr Bep T obl 1899 8 teiKu Obl Buil üoh 1880 O TlHrziji A 01 1 4 oiibop 1881 AviTiuDAH Obligstien 1896 8 BolTlEOAit Sted leeu 1894 8 NlD K Afr Uindelsv und Arendab T b M j Oerlifl ton DeliMaatschappO dito Ara Hynotheekb puudbr 4 iutt Mij der Voritenl und i Or Hypotheekb pandbr S i KoderlandBcbe bank aand Ned Handelmaataeb dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandlr SVl Utr Hypotheekb dito 3 OoSTKNK Ü it Hong bonk aand UUSL Hypotheekbank pandb 4V AHKalXA Kqu hypoth pan Ib 8 69 75 1007 108 ICO 1 1S7 18 103 108 ll l 16 IU 136 14 H i 50 178 197 106 7 106 100 mo i ll s 118 8 116 Maxff L G Pr Lien cert Neo Holl IJ Spoorw Mij aADd Mij ti t Ëipl r 8t Spw aand Ned litd 3poürwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 ITAUI Spoorwl 1881 89 A Kolil 3 Zuid Ital Spil mij A H obl 3 1 FoL H Warschau Woenen aand 4 RosL Gr Iluss ADVERTEWTIEN DANKBETUIGING Mn dea Heer en Mevrouw DE VOOYS en Famitie voor de barletyke verpleging en opoffering tydena de xiekte en bet oreriyden ounr Zuster JAKOBA JAysSBX e JANSSEN Wed C SCHKIEK G JiNSSBN Wed P JANSSEN C TA L 0WI1H Ooudm 8 September 1898 OMCHTBABEÜ HEBREN en DAME8 PRDIKEN TOUFETS SCHEIDIN6BN en verdere HAAHWERKËN munten uit door SOUEDE AFWEBKING bg H p m mmmm Coiffeur Kleiutefi Gouda Koninhlijlte MaeMnale I ibriek DE HONIOBLOEMs v n II I van Schalk Co gevestigd nOraventmge Uepplertlraai en 9 naby de Regentsaseloaii van Z M den KONIISO van BELGIË IniHen gij hoenttl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Huperior DruivenBorst nonig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cl en ƒ verkrijgbaar bg Pirmo WOLFK Co Westhaven IO Imuln D MIEBIES Kleiweg E 100 QQwla B H VA MILD VeeratnI U 126 te amda A BÜUMAN Moordritkt J C BATELAND Bothop ü V WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddiiim E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SfBMBRVRJSN MAANDAG DINSDAG DONDEKDAG en ZATERDAG van tot uur WOENSDAG en VUIJDAGvan ttoti nar ZONDAGS niet s UwiiJTbig tegao Jiohl Lendanpynen kortom AnkerPain Expeiler lerlelaud yifH la sael het t tl mm aan te wenden tegen ssJ THnker PalnfxpeHer VerkmdheM Iw steeds b leder bnisgesUi Sgg RakBT Palnlxpeller Tm l Jmfn f 1 de 8ai L Tserfaandea ia de meeste Apooieken en hu t Ai Biokter t Oe ts Hotterdam Wat