Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1898

f A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood iS cent de KM NIEUWE HAVEN 28 mp Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkerji Maaidery en Kook kunst te a Graven iage met e n diplom a Ver guld Zilveren Meda Ie Zaterdag 10 September J8 8 378te Jaargang No 7679 mimm doümivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooa No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea micld Telefoon Ho De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR Ho leverancier IJage Korte Tiendeweg D 8 OOUDA Mr hledt Ush aan een net BtJEGEEMEISJE Tan den P G als TWKBDB MEISJE in een deftig gezin Goede getnigeu staan haar ten dienste Fr brieren onder No 2460 aan het Bnrean dezer Courant Zenuw en Maag lijders wordt nit orertniging als een werkelpe hulp in den nood het boek aaaberolen Na ontvangst vau adres per briefkaart wordt dit boekje frauco per post toegezonden door BLOKPOËL S Boekb Zaltbomr el Jbonneinerit Sleiniiiiugen Gouda enOmetreken Delftsche Slaolie j F CmJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer ta n geachte clié nit le te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden MG j IVT voor € iOHda ie lli teretiB verzoekende allo orders direct aan mij to adresseeren Ook aanvragen voor stemming Chemische Wassoherij jl en StoomVerverij DE A IT en Oomp UTRECHT Spoe lige en nette aflevorinsF Lage prUzen DEP6T biJ Jpz BECKKRS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA V Het beate onsohadelykite en f makkelykste poetsmiddel voor Ueeree en vooral dames en Kinderachoenwerk ti itinjiuSUIUtt Tt Menli w Bbrlls Beuth Str V Mcn lotte goed Müi op naam en fabrieksmwrtt Vvrkryflbnar by Hmtm Whiliallars In ubMiiwarii ibuil Hoii fllirvenaH nt Banarul DflBol by W StrdtmiM ArnhM II U uk vau A BlUMvMAN u Ilootdiirys OT üOO ww Hark ïenWebel pfUMn U door den staat IjeluyehaDlI Kegarandeerd Ditnoodiging tot deelneming in de kansen van de l Ltbecksche Staatslnterij DeEo voordeel biedciido door den Staat I iibeok gewaarborgde groote Guldlotorg tcvat volgeïis het plan loclit 0 000 halto lofen dnarenlogen 85 000 prUzeil zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet I o pryzen zijn de volgende Be lioogate p ye is eventueel 500 000 Mark 96 pr s 88 il 3 a 164 i 8 000 M 2 000 1 £00 1 000 è 600 n i 800 a JOO a 166 V a 150 a ISO ülOOu 94 il 68 u ia Premie van SOOOOOM 1 prija ü 200 000 1 11 KIO OOU 1 a 70 000 BO OOU 4S Ü00 40 000 86 000 tO 000 20 000 10 000 6 000 819 485 86 16964 86 1949 8003 S902 2 prijBou a prijs a prijzen a prijs tl prijzen a1 prijs il 8 prijzen u 12 i en worden deze in eonige maanden iii 6 klasEen uitgeloot De Hoofdpr in de Ie klasse bedraagt Mark SO OOO stijgt in de Se kl tol M 36 000 in de Se tol M 40 000 in do 4e lot M 45 000 in de 6e tol M 50 000 in de 6e tot M 200 000 en mot d premie van M 800 000 event tot Mark 600 000 I e uitgave gosobiedt in balve on vierde loten Voor de eerslo prijstrekking die officieel is vastgesteld kost twee halve origineel loten slechts M 8 of 4 80 een balvo origineel lot slechts 4 2 40 0011 kwart origineel lot slechts 2 v l SO De inlcggelden voor do volgende klassen zoowel als de jniste lijst der pr zen worden aangegeven in bet ofHoieela trekiimgsplan voorzien van bol Wapen van den Staat wolk plan ik op aanvrage gratis verzond Iedere deelnemer in de loterij ontraugl ongovraagd onmiddellijk na de plaats gohad hebbende trekking ile oüioieele Irokkingslijat De uilklalinii en verzending van de prijzen gesohiedt door direkt en prompt aan de winners e n on der de strengste geboimliouding Iedere Bestelling knn men eenvoudig per postwisiel op i0ven Men wendde zicH dus mot de aanv aag om toezending van loten voorde spoedig p aat hebbende trokking zoo spoedig roogelgk of uiterlijk t t 2S September e k met vertrouwen lot Samuel Hcckscher Scnr r Burgers ilcatèiie is het beste en goedkoopste kettinglooze RIJWIEL tnnkior on iSBollcnntoor in HAMBURG Duilscblanil J c Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda EEMIEFOTVANTBEË Heil wordt verzocht op t HEUK telcttMi UIT HÜT Magizijn yis M RAVENSWAAY ZONEN QORXNCHSM Dftze THËHIBN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt twêé en een half en een Ned ons met vermelding vfin Nommer en I Pr B voorzien van nevonstaand I Merk volgens de Wet gedepo noerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRERBAAKT LZ iLOMMESTEINS INKT roifondei Vindelijk de BESTE volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Stedelijko Gasfabriek te GOUDA De prfle van het em is 6 cent per M en voor Kooktoeitellon of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 eent per maand P ü 1KB OüDê 8CHIEDAMMEB GEITEVEE Merlei NIGHTCAP Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelflks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hunr bekomen voor rftltan Ji fl 2 40 voor mulMn h liSü voor torren kakkerlakken I ttfl 1 30 v ngen voorldurend i tertoeitchtaoMrattan muUen tluLKaiide kevem m oon niiölit titellen euh vautallji weder laAtcn niet du uiln ia reuk nt Verkcop tegen toeBendm hüt hoilmg onder nimbouri Vorzendliuis Merkimr t öninaandit Maatuchappy Mclinbf rt A Co AHMm aaM K Z Voorbnggwri Wl naolit ling Tan iDtomatisehe Tallen Verlcr gbaar by PEETER8 Jz AIb beviJB van eolitheid ii cachet ea kurk steods voor lien vftn den naam dor Firma P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Een ware Schat voor de ongelukkige slaohtoJfers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Dr Retau s i lfbewari g Hollandeche uitgave met 27 alb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland IN ehenilsohe WasscherU VAN Z n OPPËNtlElMElt 19 Kruiskade BoHeraam QebrevetecrJ door Z M den Koning der Belgen Booadepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Uamesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoomea van plnche montels veeren bont enz IS SEPT VLOOT REVUE Ojp TT erlarLgren zal eerx TTODE BOOT naar de Yloot Revue gaan BÊÊf Kaarten il 8 50 zijn van af heden verkriji ISI baar ten kantore der Stoomboot Reederij DE IJSEL Zonder vooral g enotnen Plaatsbiljet wordt niemand op de Boot toegelaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m A K VAN DEn GARDEN Directeur LOTEN in de Verlotingf der mmmi ummm m mms Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgabaar bij A BlimüMAM ZiHm Prijs f 1 par lot 11 loten voor f 10 ictoriawdter ui f de Victoria JBron f e Oberlahnsfein byBns Tafelörank Var h£ pfiiriklykef iifs der èc erianden DE STEDELIJKE HTPOTHEEEBANK Ueeettigd te i fillMrKMHJtlK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eertte hypothecair verband op ht eu en lande ryen Geeft 3 4 pandbrteven uit tegen den koers van 9S en tOO 7 in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen U bekomen te Gouua voor de pandbrleeen bjj de Heeren M J OGIËR Co Kassiers en Commissionnnirs m Effecten voor de hypotheken bjj den Heer W J FOBÏUIJN DBOOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DBOOGLBEVE FORTÜYN M 8 JULES KNTHOVEN l BnUeiilandscli Overzicht Le Soir ontvangt een telegram uit Londen meldende dat Esterhazjr daar Maandagavond is aangekomen om er den loop der gebeurtenissen af te wachten Indien tot de revsie besloten wordt zal hg niet weder naar Frankryk terngkeeren Ernstige en treorige berichten worden uil Kandia ontvangen De Tnrksohe bewoners van het eiland Kreta ijn in opstand Een deel der itad is in brand gestoken De Christenen vlechten de Engelsche troepen be trjjden de opitandelingen De stad wordt gebombardeerd Verbaasd liet men elkander a na de lezing van deze mededeeliagen Kreta maar daar is immers een provisioneele regeering ingesteld en Eorepeeache iroepen liggen in do havensteden En daar breekt een opstamd uit alpof bet eiland nog ond r de macht van den Sultan was Er zgn voor dezen op tand der Muzelmannen twee oorzaken aan te wgzeo De eerste is de grapte ellende waaroediir de Turken gebokt gaan Zg zijn uit het binnenland gevlucht naar Kadia Hnnne hoeven hunne bezittingen zijn ie bunden gevallen der Christenen Opeengepakt in de bavenplaatien zonder middel van bestaan overgeleverd aan de grootste ellende hebben zij eindilgk een daad van vertwgfeliog gewaagd en zgn tot een gewapendeu opstand overgegaan De tweede reden is het feit dat de verkiezing van het Kreienser parlement opgedragen is aau do chri telgke nationale vergadering zoodot de Mohammedanen van elke deelneming van het bewind zgn nitgel ot o Dit droeg hg om de verbittering te verhoogen Wat zullen thans de groote mogendheden doen Schieten en bomhardeeren is een wel wat al te Turkache manier om een opstand van een ellendige bonner en gebrek Igdende bevolking te dempen In de twee jaren dat de megendneden het bewind voeren over de Kretenuers hebben zg niets gedaan om een behoorlijken toestand te doen outstaan niets om de beerscbende ellende te voorkomen niets om een opstand als deze te beletten V Hftt taatchen ds kabioeiten van Peiersbarg en LoDden f eilnten verdrag loopt zooals trounena wel verwacht kon worden boofdiakelyk over de apoorlgaen in de Ouitscbe en Ëogellebe ifeeren van invloed ia het Hemelsche Uyk Terwgl e n gemeenachappelgke tga van Tieostin ntar King Kiaog zal worden aangelegd wmmamfmtÊamBf FEVILLETOIM De Mezicaansdie Beeldhouwer EEN VEKHAAL DER AZTEKEN Naar het BngélKh 8 t Zij konden nAmelijk na naar de atad terugkeeren n bonne boo plannen ten uitvoer brengen zonder vrees Toor bglGmmorin Het was middernacht toen een man die rijn gelaat zorgTuidig verborgen hie d bet plein van hot keiMrlijk paleis op tapte en haastig door de dichte menigte drong die sich daar iu eene opgewonden stemming verzameld had GuatomoEin had het woord tot hen gericht ov den onverwaohten stap van hun vorst en syn oordeel d rovor op eene seer vrijmoedige wijze te kennen gegaren Doch het volk ging op zijn last onmiddetl k uiteen hoewel het zioh vooraf verbond om tot het laatste toe den prins bij te staan in eijno pQgingen om bun land uit de macht der Spanjaarden ta Terloaaen Terwijl dese gebeurtenissen plaats hadden sat Hazina met de oude oppaaster welke de edelman in dienst had genomen in het vertrok dat der J mkvroaw op btvet van Toiuca wa i aangewezen Gedurende de weinige dagen diö zij met elkander badden doorgebracht had Mazina onophoudelijke pogingen gedaan om hare ongezellige bowaaksterln MD gesprek te betrekken j dooh lot nu toe te ver met Daiiêch en Engelsch kapitaal belooft Engeland de eiwhen der Doitacha Regeering bij het Tajoeng li Yamen te zullen itennen lerwQl DaitEchlaod zich verbindt de behartiging der Britache belangen mei aüe kracht te tullei ronrstaaa Die behartiging der Britsche belangen beeft naar eergisteren oit Peking geseind werd aan den ooden U Hoepg Tajang al ïgn anabten gekost Hg ia daarnit ontslagen allerwaarscbijnhjkat op aaodringen van Engeland met i elka gf zant hg onlange nog een hevigewoordenwiaaeling had wgt hg weigerde in zakede geldleening voor de Nioetscbwangipoortynnaar JohcA aira pgpeo te dansen Li iafeitelgk h slacbtofler geworden van zgoalafffacbe Tonderdanigbeld aan Rostand TeLonden wist men zeer goed dat hg het Tf joengLiVf amen ateeda met een snti Eogelfcli gezinden aeest bezielde en beschoowde menhem als don steen waarover de Engelschestaatkunde lin China voortdurend slrnikelde De plotseliage vriendschappelgke toenaderingfcosBohen Rns nd en Engeland de twee grooteantagonisten moet Li dus wel zeer oogelpgenzgn gekomen en hoogst onaangeoaAiD hebbengetroffen want van de Britache Regeeringkon hg verwachtpa dat zg te Peking op zgnontalag zon naidriagen eo van die te Petersburg dat zij hem in den steek son laten ifftg men Daily News gelooveo Am zal da vredescooferentie van den Cisar plaats hebben te Brnsspl onder voorzittersobnp van koning Leopold t Zoo een conferentie zgn van ver tfgenwoordigers der groote mogendheden en eeno snbconferentie van ktsinpre mogendheden met adviteerenda stem De grondslag van b t Congres 20D zgn dat de mogendheden beataande traotutsn erkennen Zeker een harde pil voor Fraokrgk dat zich das Koa moeten neerlpggen bg de bepalingen van den vrede van Frankfort De Temps wU echter weten dat Frankrgk vootloopig bereid zon zgn dien vrede te erkeonen De circulaire van den Czaar zon ook van te voren aan de Fransohe regeering rgn medegedeeld Dat is bter ia strgd met hetgeen altgd volgens de Soir de Franscbe Minister van Buitenlandsche Zaken in den mi aistsrraad verklaarde Doch bet zon welonwaaraohgntgk zgn wanneer Raataod zgnvriend zoo gobsel bnilen zgn plannen hadgebonden Daitscbland en Engeland nomen deel aan de confsrentie t dftt staat vaat Doze beide mogendheden zijn bet in de laatste dagen over zioveel e ns geworden dat Imn ssam geefa want sij ontving op al hare vragen te nauwer nood een antwoord Onder diep stilzwijgen zaten zij bij elkander do uitente zwaarpaoedigheid stond op Mazina a gelaat te lezen en ook hare zoaderlinge gezellin was blijkbaar ernatig gestamd Mazina bad reed dikw ls waargenomen dat de vrouw haar bepaaldelijk in t oog hield en meer dan eens gezien dat zjj oen strakken blik op baar vestigde yGij houdt mg immers toch niet voor krankzinnigP vroeg bet moisjo zicb plotaoling opriohteode Hoe zou ik dat weten P waa het antwoord der oude vrouw die dadelijk de kamer verliet Mafsina niet weinig verwonderd acbterlatonde De oppsaater had zich nog pas kort verwijderd toen de deur weder openginf en eene gedaante het vertrek als het ware binnengleed Mazina zag niet op meenende dat bet hare gezellin weder was want buiten Ahuitzol on Tolnoa bad niemand de kamer betreden sedert zij daar opgesloten was Uazina I zeids eone stem die haar mot de hoogste verrassing deed opspringen Maztla l Een oogenblik later lagen zij in elkanders anben Maxtlal herbaalde zjj boe hebt gg tot u o gevangeois kunnen doordringen die dag on naiht bewaakt wordt P Gij hebt vrienden in uive nabgheid liefste Maziua eu ik ben hier gekomen om u moed in te spreken Onze zaak wordt voor den keizer gebracht die het ons aangedane onrecht faorstellea en onze vganden strafTen zal Ik zst er juist over na te denken of wjj ooit wsdsr SM galukkig zouden wordso als wg gsirssat loopSn ook ten deze in t min t niet verbazen kil D opo o Romano beweert datdeltalianuigoerÏDg reeds heeft beraadslaagd over itwoord dat zg denkt te geven op de ire van den Rossiachoo keizer In dat d sogt bet blad zal uitdrukking wor jeven san de groote voldoening welke ItftliS4 over bet voorstel getoelt en over bet edole l itiHtief van dsn Czaar Da Ital saoaehe règeeraig zal bet scboona voornemen van den Keiiw zooveel mogelyk steunen opdat aao alle lolkereo voor langen tgd da zegeningen des vndes worden verzekerd Verspreide Berichten t K4 Fhankrijk Da oaamisaaris Martin die door het parket bela l waa met een onder ook naar de klacht doofjIiChri itiaan Enterhazy ingediend t en f Wolaio Eater bazy had laatstgenoemde Woensdag ontboden x majoor heeft Martin schriftslgk kennis dat hg zou komen als bg bet doasie hem betreffende ter inzage gekregen hadtifooral de atakkeo door dan rechter van iiurtiüctie Bertulna bgeengebrncbt Martin beeft dezeh Aimi naar den prooorenr der republiek FaaiïipIfT gebracht De Aurore heeft aan de gezworenen oit Zoia a proces de vraag gesteld boe zg geoor deeld zonden hebben iodien de vervalaobingi door Deary gepleegd hna bekend waa geweest Oe boofdmno vnn de jory Datrieox antwoordt dat dan atles anders geloopeo zou zgn een van de anderen acht de reviaie van het Droyfai procea noodzaketgk Allen verzekeren dat de gezworenen geen brielje aan Pellteux gezooden hebben om een bewgs voor Dreyfui acbutd missobien ïa hier weer een vervalscbing in bet spel I Het gernobt liep dat Eat rbazy op de vlocht is Zekfer ia bet dat hg zieb niet vertoont MargQ te Payn beweert dat bg ten barent raat neemt omdat bg ongesteld is en sluit de deur van de kamer waarin bg zich bevinden raoeti voor reporters Zg verklaarde dat E tcr hazy bg deu Raad van State in beroep was gskomen tegen de uitspraak van dod raad vso tncbtf dte hem sgn ontslag gaf Eenige dnals zgn in bet uitzioht Albert Monniot redaolaur van de Libre Parole beeft zgn getuigen aan Trarieux en Loeien Md evnye de boulaugietiscbe afgevaardigde van zijn sprak zij jvik dacht mnar hier moest zij ophouden want de tranon weldon in hare oogon haar faart bonsto eu zij klemde zich inniger ann zyne borat Zg zeggen van mij dat ik niet wel bfl hst boofd bon Ahuitzol beeft die wroodnardige aantjiging uitgestrooid on laat niot toe dat ik van hier ga of iemand anders zie dan de oude bonask ater die hg over mg gesteld hoeft Houdt gig mij root krankzinnig P liSwh lieve Mazina I Doch laten zij u maar zoo besoheawen Misschien is hot zelfs voor t oogenblik het best dat gg u niet tegen bon verzet Nog wuinige dagen en deze zaak zal geregeld zijn wg zullen onzon echt gesloten hebben en ons buiten het bereik onzer vgunden bevinden irAoh ware hei zoo I t Is verschrikkelijk zoo vervolgd te worden En zich daarop beider toestand daidslijk voor den geest brengende liet zij er op volgen vWij moeten hier geen oogonblik langer bleven Laten wg dadelgk de vlucht nomen Als Ahuitzol u hier vond vrees ik dat h u in zijno drift een ongeluk zou toebrengen Wees daarvoor niet beducht want hg is eon lafaard als hij alleen ie Hij kan dan weerloozo vrouwen vorvoUeo die zijne strikken niet ootwgken kunnen en aanslagen beramen welke moediger perlonon moeten uitvoeren Gedurende dit gesprek Imd do deur oen weinig opon gOBtftBU en waren do minnenden door een paar vonkelende on scherpe oogen besipied Nadat de straks genoemde vermomde gestalte op Btwlsohs w ts haar tRrsia verkend bad stoop zg Pargs de sijue aan den letterkundige Octave Mirbean gezonden Durrsoja N Te Hamburg beeft eergisteren weer oen groot pakhaisbrsud gewoed ditmaal op het plein bg de Nicolai kerk Er zgn veal koopwaren verbrand wel voor een miUioen markï De brand is waarschijn gk aangekomso iö katoen die ffa i gaan broeien Luitenant von Brfiaewttz die twee jaar geleden tot gevangenisstraf veroordeeld werd omdat hg ta Karlsruhe op do scbandelgkata wgze in een twiat een burger had doodgestoken ia op vrge voeten gesteld eeu jaiur voor het veratrgken van zijn straftgd Enoblahd Het gerucht dat de Engelsche vice consul te Kanea bg de jongste onfusten ia vermoord wordt bevestigd BINNENLAND Men nsldt uit Amsterdam Da Koninginnen verlisteo gistermorgen omstreeks bslf elf bg fraai maar warm weder bet paleis om een bszoek te brengen aan de OrsDJe tentoonatelling in hst ktmnaeum Daar de meeste mensohen heden hun gewone werk hadden bsrvat was het niet minder stoffig dan ds vorige dagen maar minder drnk op deo Dam en op den weg van den toer Dit neemt niet weg dat Elnre Majesteiten even hartelgk als ooit op haren rit werden gegroet De opening der oranjetentoonstelliog bad op den bepaalden tgd plaats HFl MM de Koningin en de Koningio Moeder en de verdere voratetgke personen en gevolg werden bg den versierden iogsng door de commissie ontvangen 6D toegeiproken door den voorzitter onder aanbieding van booqnetteo door de dames freule van Riemadgk van Ëegbeo en Sterck Slechts enkele genoodigden met hunne damfs waren toegelaten Van het rijksmur eum begaren de vorslinoeo zich naar b t op korten afstand daarrnn gelegen gemeonteljjk museam tf r bezichtiging van den teutoonatetling van nationale kleederdracbten en van de Kembrandt expoaitie De heer P van Eegben verstrekte de gevniagde iLltcbtiugeo omtrent de kleederdracbten en stelde aan ds Koningin vrouw Kaars die de meeste Marker kleediogatakkon genaaid hoeft en den burgemeester van Marken deu haer Niland voor do vertrekken binnen die Montezuma don beeldhouwer had doen aanwijzen Diope stilte heorsohte daar all Twege Sliep MaxtlaP Do verspieder wilde zich daarvan overtuigen Maar toen hg zouder g druisch naar het slaapvertrek wilde gaan bestrontde hem plotseling een licht dat den beldorston glans der son overtrof Verschrikt deinado hg terug want dio onrerraobte schltttering verbijsterde hem Toen hg weder opzag stond Tonntiuh do profetva voor hem on staarde hem mei een vlammenden blik aun Laat Toiuca Ahuitrx sidderen want Tonatiub heeft gesproken zeide zij H kan bet tot nii t ontgaan dat zijne dadenover hom gebracht hebben I Toiuca stond als van den donder getrolTen De kap was hem von het hoofd gegleden n ilTet eene verwüdorde uitdrukking aloardo hij de gesinlte aan Er waa iets zoo geheimzinnigs en onverkl rbanrs in bare verscbgiiing dat zijn gemoed met 4ene bijgoloovigo vrees vervubl werd en hg met dolhin haast hot vertrek ontvluchtte wanrbg een wilde enf tergende Incti hem naklonk Onraiddoilijk dnarna was da kamer weder in duisternis gehuld en trad du toovenaros aanr buiten op het paleiaplein Totuca aldus teleurgesteld in zijn voornemen om Zijn me femlooaar te vrrmoordeo gldo van het too neel zijner berasmde mfsdaad weg Aan do bui teozgde van den muur die het keizerlijk laloia omringde vond hij ruzilli d e zijoe terugkomst stond af te waobten en beiden verwijderden zioh hitflsUg Op hetzelfde oogenblik toen Toluoa bet paleis verliet nam Maxtia afscheid van Mazina