Goudsche Courant, zaterdag 10 september 1898

97 s 18 361 36Vs 74 s 21 86 104 6 86 100 lOO 64 663 43 100 4 1011 198 66 99 87 188 108 i 85 30 118 112 i08 117 mc i s Vi 87 160 98 78 75 100 108 100 14 uv 187 l Vi 18 108 66 4 102 11 16 UI 185 6 0 178 197 l06 100 100 u v 1191 SOUDi ROTTXRDAHviie t rerw 11 31 18 1S 11 68 9 11 8 41 3 S7 4 68 4 68 11 83 1 V H 11 86 1 7 ir 6 l9 r 11 48 1 14 6 19 H 61 1 8 l M 1 89 ♦ 4 16 6 16 6 10 1 U 63 lO lS 11 86 11 60 11 87 1 44 1 60 8 4 4 06 4 4 1 86 6 86 17 7 1I 87 10 10 10 19 f 1 64 n 4 60 K 87 a 4T 10 8 K 1 01 V 4 S H a 84 r 14 f 10 48 K 1 06 t t 6 04 K 41 1 f 10 01 7 10 13 1 4il 11 64 IJ 08 11 47 1 14 i d tM 4 14 6 10 6 46 6 66 47 7 4f S IO 10 07 10 80 ADVERTENTIEN Zomerdlenst 1898 AaD evaogeo 1 Mei TUd vao Greenwich Directe SpoorwegvcrMndlngen met GOUDA 9 10 g U 9 86 9 64 10 11 U l 9 80 4 t810 l8 1 0 80 11 88 16 e 61 7 16 7 68 8 40 88 7 lO 7 46 8 Ï1 00U04 DEN BAAD lil nra 11 11 11 19 11 6g 8 14 8 46 4 49 4 6811 80 1 8 6 11 41 1 19 6 18 11 61 1 89 G 81 6 16 6 64 6 11 7 34 9 17 9 18 9 67 10 14 11 16 10 44 11 46 ït li 4 1 4i 1 41 4 16 8 16 6 37 6 58 8 11 8 8 04 £ 6 M6 2IU6 11 17 11 36 18 11 n I n II TE Iir H r vl tl l 0U 1 A i M ST JBDA 8 14 9 07 1U9 10 êf ll lW li lO 11 88 1 80 8 17 4 81 6 10 6 47 8 05 M 8 86 door 10 17 j j g 14 j il k lO 7 61 8 18 10 17 lO H 8 14 9 07 10 19 1 jjj 3 10 84 4 l y 8 019 0610 8611 48 6 00 37 8 4010 01 1M7 II 1 J7 k 1 46 3 34 846 14 7 18 9 48 10 88 10 41 i q S 8 O 9 81 10 60 1 03 5 16 8 68 10 18 11 41 Ciouda Ouilaw Woerd Itlrephl lllr cUt 6 16 B 33 4 8 S7 8 19 9 00 9 aO 10 16 10 38 11 S8 11 08 Woordna 6 49 63 8 0 IS 10 86 11 68 11 14 Oud 8 14 10 4 liouda 8 17 9 08 9 9 61 10 9 U IO 11 11 8 66 9 89 10 61 11 46 12 I8 1 I a ai A A8 6 36 SO 5 7 58 68 9 07 9 16 10 01 10 34 1 37 3 08 8 16 3 66 4 4 0 jj 9 10 9 1 10 6 V i H 7 06 9 10 9 06 11 161 68 3 46 4 41 10 7 46 4 4 14 Ama W 7 10 8 16 9 10 11 30 3 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 l il 8 40 4 87 6 10 6 07 7 19 8 18 9 49 9 66 10 84 11 10 loaJa J O 9 11 l l 4 1 H 3 68 4 47 6 4 7 49 8 49 11 1 It de uleo der Bembrandt tentooDitelUDg werd H M rondgeleid door dr Hofiiiede de Groot baar rroegereo leertneeiter H M zeide bet te betreuren bior maftr zoo korttekiiDD u Tertoeteo Bij het betreden ran bet geboaw werden bloemen naugebodan door de jotige dnnK B Don Thx Metolerkamp en BeldriDg voor dez gelegenheid Tfirhleed ale mr iojefl van Mtirkeo Qoei en Wa cheren Om batf drie kwamen de hofrgtoigeu wedur TOor om de Koningin oeo met familie en gaTolg te brengen naar bet CoDcertgebonw tot het aanhooren der inhuldigiogaoaDta e van Zweera voor eoli gemoogd koor en orkest op tekit Tati Nic Beata De weg daarbeen werd langB deo Boiteniiflgel en door bet Vondelpark genomen De taatioée in h i Coucertgebonvr ia aobitterflnd geal agd Na afloop werden de dirigeatnn Mengelberg eo Da Lange en de coiiipooi t Zweera in de koniuklyke loge geroepen en door H M hartelijk bedankt Gisteren wua er ten hoTe gala diner ran 180 converta Tot de genoodigdeo bebooren o a het dienatdoeode gerolg vau Hare Majesteiten en der vorstelijke gaaten de commitaaria der Koningin in Noord Holland de hnrgemeecter ▼ an Amaterdam de directenr en commandant der marine de commandant der stelling van AmitrrdaQi de directeqr van bet kabinet der Koningin de fll officie en ou de genorael die in den atoet naar de kerk aanwezig varen de ailjudantet kamerbeereo en sttlmeester in baitangewonen dienat en de jagermeeater de ledea en de griffier van het ko ig militair gerpchtshof de civiele en militaire aatoriteiten van Amsterdam de leden eo de griffier van de Provinciale Staten van Noord Ho land d leden van het centraal comité vao do Ainaterdamflche feeatcommiafiie de presidenten eo de secretaris der commiaie van beheer der Nederlaodscbe hervormde gemeente de commandant en de ondercommandanten vai i de eerewacbt de koningen van wapenen da barauten van wapenen Op den terugweg van bet Couc rtgebonw naar bet Pateia te Am terdam heeft giatermid dag een klein ongeval plnata gevonden rohter zonder ernstig gevolg Op dan O Z Achterburgwal een araalle gracht werd bet paard van een der rgdende artilkriftten uit Arnhem die daar dienat ded n voor het vrghondeo van den weg Bchichtig door bt t hoeraKeropp Joiat toen bet rytoig der Koningin voorbijkwam verhief bet paard KÏcb ttaigerend op de acblerpooten en kwam met de voorpooten terecht in het koninkiyke rgtnig De Koningin vloog op eo boog zicb over Hare Moeder heen da rniter trok nit alle mncht aan do tengela terwyl de jookeyn die het gevaar badden zien aankomen bet rytnig reeds tot staan hadden gebracht Zoo kwam het verschrikte dier weder mat da voorpooten ait bet rijtuig en op den grond eo de Koningin met dtu acbrik vry waarna de tocht werd voortgexet De nrtillerJBt door aohrik bevrngen kon niet meer opetygfD Zgn paard werd wo gelaid Ën bij aaukomat ten paleiza düelde d Koningin Haron bloedverwanten mede dat zq gt en letsel had bijkomen aUeen bet toilet van Hare Majesteit wjis ietwat beach digil N a Ct 8 86 f ti A 8 18 06 Ooud 1 S Moordroohl door 7 8Ï Niauwdrterk 7 8 Gapille 1 t Rollorii m 80 IB 6 61 6 08 11 1 8 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Botterd m Cpella Ki uwoA k Hoordiwlit Solid 7 80 7 48 7 63 8 07 8 11 8 80 8 41 1 61 9 03 9 08 Gouda Zuï BhuiMn Moorknpollo ZoelormoerZegwjuitd Voorburg H e 7 10 Hage 6 48 Voorl urg 6 6 iCootermoer Znirwaard evouhu on MoerkapoUe 8 17 Omila r H IB 34 7 11 7 63 8 89 6 7 1 5 10 6 36 6 48 8 18 8 10 7 04 7 41 Van de geestdrift te Amsterdam hebben alle bnitenlaadara enn sterken inrfrok gekregen Five O clockc van du Gaolois beachrijft de drnkte daa avonda en a naojita en daarna de inlinldiging wolka by biykbnar van bet Com Dl au da tl tab uia af heeft gezien De menigte zoekt baar afgod er komt een rijiliigmet de U genles waar hlyft de Koningin men wordt ongerast dat zg ongesteld zalagn tot plütaeling daar wordt men baar gewaar in de verte te voet gaat ay van t paUis naar de kmk € Ongetwyfld een verrassing voor Five O clock De berichtgever van the Times vertelt o a dat de jonrnalüiten te Arasterdam Zondagavond onthaald z n door den burgemeeater van Berlgnt en dat er in ona land geen heuvels zyn maar allea zoo plat is als eeo pannekoek voordat die opgerold ter tafel komtt Ala t daarvoor is dat we ona hier zooveel moeite eo koaten hebben getrooat i H Ot De buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland ter verkie ing van een lid der Eerate Kamer vacature Maller op Dinsdag 13 September zal des middags te 12 uren aanvangen Den 156tt Maart 1898 is door de Provinciale Staten van Zuid Holland besloten op de Provinciale begrooting voor 1898 een memoriepost uit te trekken voor kosten voor het aanbrengen van versieringen en voor eene illuminatie ala hulde aan H M de K ingin bji Haren intocht in de Reaideniie mpHare iuhuldihiog Van verschillende denkbeelden voor eene passende uitvoering werd het door dea heer A van Delden architect directeur der Aouemie van Beeldende Kunsten te sOravanbage ingezonden ontwerp aangenomen en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd Nauwelyka was de voratelyke woning MAandf door Hare Majeateiten verlaten of een beir van decorateurs en bloemisten maakte zich op om op de vlugate wyze tot een veelbelovend decoratief geheel te rangschikken de vele onderdeelen die maanden vooruit door ai iitenha den in stilte waren gewrocht Men kent de bouworde van het Paleia in het Noordeinde een breed front met loodrecht daarop twee zyvleugela Op de bel ét e van het front zoowel als van ds beide zyvleugela 2yo tusschen de venatera vry breede penanten qP die penanten zal H M aangebracht vinden de in olieverf door den kunatachilder George Sturm tu Arha rdam meesterlyk geschilderde uitstekend gel kende portretten op levenagrootf en ten roeten nit van de Vorsten uit het Huia van Oranje In de eerate plaats de Stamvader Prins Willem I dan Prins Maurita Frederik Henderik Willem II Willem III koning van Engeland Willem IV Willem V en eindelyk Koning Willem I Koning Willem il en Koning Willem lII de laaUte mannelyke afstammeling uit het Huis opgevolgd door Haar Wie ihana deze hulde geldt Deze schilderyen zyn zóó geplaatst dat Hare Majesteit op het oogenblik dat Zg zi l lHilyk bekend ia eenige malen aan Haar volK zal vertoonen op het paleia batcon op den dag vau Haren intocht in de Reaidentie het hartelyk toegejuichte middeununt zat vormen tnsachen den Stamvader van het Huis van Oranje Wiena beellenis Haar eenerzyds en van den laatsten manneiykn telg Haar Vader Wiens portret Haar aan de andere zyde Üankeert en die daar uitgebeeld staat in de kracht zyns levena toen hy het Bewind aanvaardde Alle portretten zyn gaachllderd met den blik gericht naar de Koningin Deze vorsten gallery geeft tevens een overzicht Van het costuum in de drie laatste eeuwen De portretten zyn naar do beste bronnen bewerkt zy geven de persoon te zien in de ryke en karakteriatieke kleederdrachteü van die tyden Prina Maurita en Frederik Hendrik zyn in harnia uitgebeeld de atadbonde Willem IV daarentegen gewoonlyk ook in metalen rusting geportretteerd ziet men thans in bet ryk geborduurde rococo coatuum van 1750 lu li 10 17 10 81 10 48 10 6 11 06 in ifl 11 67 OS l ï 3 08 De overige beachikbare penanten ten getale van vyf pryken met de wapenschilden der vyf aravelyke huizen Holland Henegoowen Beieren Bourgondië en Ooatenryk Een gewichtige plaata in het geheel der versiering neemt in het balkon waarop gelyk gezegd Hare Majesteit zal verachynen na Haar zegetocht door de Residentie Dit aitbouwsel is herschapen in een groot baldaquin van rood fluweel bezaaid met gouden kroontjes In het midden bet Koninkiyke wapen gedekt door de Koninkiyke kroon welke eenigszins van den gewonen vorm afwykt waarby de gedachte voorzat dat een kroon bestemd voor een vrouwelgk hoofd lichter en sieriyker van vorm behoort te zyn dan de gewone Het binnenste van den baldakyn ia geheel bekleed met wit aatyn bezaaid met gouden leeuwen De troonhemel rast op vergulde ryk geprofileerde colonetten in lans vorm die in schuinen atand zyn geplaatst en bekroond worden door panaches van witte echte atruiavederen Aan de draagpieken zyn bevestigd medaillona met het Koninklyk naamcyfer in goud op een oraojegrond De leuning van bet balkon wordt geheel bedekt door een kostbaren hermelgneu mantel met rood fluweel gevoerd en die in plooien afhangt Op de hoekpoatamenten van het balcon zyn geplaatst twee beelden heranten in bronakleur dragende op de borst en op de door ben gevoerde banieren het wapen der provincie Zuid Holland De kwartieren van Oranje en van Naaaau zjjn op schilden aangebracht onder de beelden De tot het paleis toegang gevende portiek met de bekende zuilen is op de volgende wgze versierd Guirlandea van rosekleorige leliën zyn tnsachen en over de kolommen opgehangen fcerwyl 2 castoncbea in goud en blauw geachilderd de woorden Salve Reginac bevatten Het onderate gedeelte der zuilen is met gryablauwe atof en verder met bloemguirlandea gedecoreerd De verdere front versiering van het paleis vertoont in de penanten tuaachen de vensters op de bovenste verdiepiog de wapens der zea Toornaamate ateden in de provincie Zuidfiolland gerekend naar hun zielenaantal te weten Rotterdam s Graveuhage Dordrecht Leiden Delft en Schiedam Deze wapens vrerden onderling verbonden door kransen en guirlandes Thana volgt een beschryving van de versiering dor twee vleugels van de vorsteiyke woning Van hun kroonlgaten hangen af de wapens der eit provinciën geachilderd op banieren ter breedte van 2 30 X 2 30 M en in de kleuren dier gewesten BIke banier ia bovendien versierd met een krana en een zyden Oranje blanje bleu wimpel Deze banieren zyn horizontaal uitgestoken daardoor symboliaeerende een groet van de verschillende provinciën aan de jeugdige Kpningin jan Nederland terwyl de standaard vlag fier van de tinne van het Paleis in het luchtruim wa ïpert De zy leugefa zelf zullen herschapen zgn in ware tuinen met een grintpad in het midden Alle blf emen die op kwistige wgze in die lusthoven zullen pryken hebben dezelfde kleur rose In de bogen der portieken zyn corbeilles met levende bloemen gehangen Naar de wgze der Ftorentynsche paleizen ia aan ieder der beide uithoeken van de zyvleugela in hellenden stand een vli geplaatst van reusachtige afmeting en vertoonende aan de buitenzyde de nationale kleuren en aan den binnenkant een gelen leeuw op Naaaau blanw veld bezaaid met gele blokken In de acht bnitenate nisaen der vleugels vier aan ieder uiteinde worden groote vazen geplaatst ook weder gevuld met een overvloed van bloemen De paleis vestibule wordt getooid met hoog opgaand groen hoofdzakelyk met reusachtige palmen 6 1 6 61 6 14 7 31 6 40 10 l Sl 7 60 1 36 1 41 1 66 8 0 1 17 4 33 4 3 4 13 6 04 6 16 11 60 S 14 4 08 4 17 De verlichting van het paleis zal geheel electrisch zyn Op de kroonlyat boven den ingang een groote zon met 7 meter middellyu twee kleinere zonnen ter weerszyden van den baldaquin De bloemperken in de zyvleugela worden verlicht door gloeiliehtjea tusschen de bloemen Gemengde Berichten Te Amaterdam zyn door de illuminatie slechts 25 veraieringabrandjes ontataan waarby de brandweer werd geroepen zy hadden geen van allen veel te beteekeaen De feettweek heeft een offer gfëisofat Tarwgt Van Klok woonacbtig te AmüeNam bezig waa de reraieriogen in deStaalstraataaa te brengen viel hg van een ladder q werd dood opgenomen De ongetokkige laaf een weduwe met a ht kinderen achter aarvan het jongate 5 jaren telt Dr L B Perel doet no een baroap op alle weldaokendeo om dit treorenswaardig gezin waar volslagen gebrek haaracht geldelgkeu stana te verlaonen Een koninkiyke weldaad Een rytuigje door H M de Koningin geschonken aan oen zieken jonkman te Opmeer arriveerde gisiterMi Bet ia een prachtig wagentje niterst gbnv keiyk in de behandeling Mes kan zich voorstellen met welk een dankbaar hart de arm lyder in zyn karretje gezeten de Krjningsfeesten te Opmeer zal bywoonen t Kan fferke ren Bg da feaetviering tt SorhBiaterveensterheide ter gelegenheid van da troooabo tygiDg van B M de Koningin was een yrerig socialiat lid van de feeslcommiaaie ü D M t levensgirvaarlgke brandwonden isgi ternamiddag te 6 uar te Rotterdam dror de politie per brancard in het ziekenbuia gebraebt de 22jarige dienstbode H H aldaar die door een petrotenmkookloe tel in brand geraekl was Onder geluid van een aantal rykaveldwschters werden te Rotterdam gii teravoud omstreeks 5 nor aan bet atation D P aldaar aangebracht eau 6tal nitbeemacbe sakkeorotlera per trein nit den Haag vejrvoerd Zy Waren zwaar geboeid tvree aan twee Meo meldt uit Amsterdam Sir Viocftot Howard ond boofd van politi te Londen thana parlementslid voor Sheffield en jonmaliat heelt in een scbrgveD aan den hoofd commitaaria Franken zgne bewondtnog uitgesproken voor het belaid waarmede de in eene atad met znike nieuwe straten zooveel grachten zonder afréalering en met soorefl braggen op xoq voordeelïge o bezadigd wjjce het verkeer heeft weten te leiden van zolke volksmaasa a ala de laatste dagen op de been waren Ëergiateravond ngevear een half nar na deo afloop van het vonrwe k stortte te Amiterdam eeo sühuitiribnoe nabg den Zaandammersteiger in elkander Een 25tal personen vielen in hf t roim Zes deKer werden lichamelyk geknenid waarvan vier zoodanig dat zy per raderbaar naar het Binnen Gaathuii moeatan worden overgebracht Da beide anderen een man en een vroaw worden per ryttiig naar hunne woning vervoerd Het ongeluk ia t wyten aan het breken van den oaderbalk waarop de tribune matte Slechts een der gewonden moeat in het gaathols btyveo Bovendien werilen dog atn armen en beenea verwood een man en vronw met hun zoon die door het initorteu van bet boveodak eren edni in het ruim van hno acbuit vielen Zy wilden niet naar het gasthnja gebracht wnrden en zochten een rytnig om ziob hier 8 80 8 6 66 10 04 10 11 lo ia 10 16 10 84 10 64 7 66 8 01 8 09 8 18 8 16 1 46 1 10 10 16 10 10 89 11 10 10 11 V 10 11 f 10 38 10 38 11 6 11 44 7 61 8 88 10 06 II 9 84 n 9 48 n 9 60 8 13 10 10 10 81 a3 8 4 7 51 84 8 16 8 19 8 84 6 30 1 11 18 80 6 8 6 60 7 481 10 88 11 18 mad6 nur buia U Utan igdeo Qeen eukale boatiier wilde faeo achter rgdeD waardoor g lich ten alotte genoodiukt lagen een handkar yoor dit do l t gebriikao WoenadagaToiid omstreeka half acht waa en gezelichag leeatgaogers per trein uit Hilreraniu naar Amaterdam tertrokken om het Tuorwark te gaan zien Uitgeitapt ging men naar den Buitenkant doch bemerkte aldra dat da groote manigta oetgangera doordringen onmogalgk maakte eu da kui om iett te zen erkeken waa Daar komt ar een op een lominana denkbeeld Wa moeat n terngkearen naar bet Omtraal Station ons kaartje frtoonen op het perron plaala oemen Men beeft Jaar een prachtig nitzicbt geen gedrang en t koit nietfi Gedaan ala gedacht De maBouTra gelukte TotkomeD Men zag reeda bat begin ran het vanrwerk Wat gebeurt echter De apoorwagautoriteiten plaateen een trein tlak Tóór da toeaobouwera eo alle oitzicbt ia benomen Toen zegt een ander Weet je wat wa nu doen we gaan iu den trein zitten Die rertrekl cerat over een nur zoodat wy littendo kannen genieten t Werd al mooier Da wagena waren apoedig gevuld loodat de portieren werden gaaloten Natuurlgk een maatregel van orde om verder binnendringen te voorkomen Een klein beetje opgeatoomd heel kalm 0m plaata te maken alweer voor een anderen tnin Wat gaat dat toch geregeld Na ia mpn vlak tegeoofer bat Tunrwetk gekomen Keu verrnkkeiyke plaata om allea ta zien Maar ziet daar begint de locomotief wat harder te zuchten de trein wat harder te rijden en aldra bemerkten de feealgangerv dat zg alweer op weg naar bnia zgn Sen bewoner der Waardgracht te L iden die nóch op 31 Asgnatua nóch op den inhul digiogsdag de Tlag had uitgeitokan eo dientengevolge door Kjjne buren verdacht werd vin ongenoegzame koDings ezindheid vond gisterenochtend vroeg by het verlaten zgnerwoning de denr daarvan geheel in oranjekleorbeschilderd eu verder getooid mot bat opschriftcliefe de Koningin 1 L C In een onbewaakt oogenblik viel te Bolnes een 2jarig knaapje in een emmer water Dadelük vloog de moeder er beon en haalde t kind er nit maar het was reeda dood Da reaerve aorgeanten van Borgen Fnbius en Dekker van het 5e reg inl te Leiden hebben voldaan aan het examen voor vaandrig De Pargache yéritét d lt mede dat Z H da Paua twee telegrammen van iielokwenacbing heelt gazonden aan B M de Koningin en H M de Koningin Moeder Aan de aerate biadt de H Vader zgn zegenweoithen voor het geluk van Hare Majesteit en van da onder baar macht gestelde bevolking Tot Hare Majeatait da Regentes richt Z H den wenscb dat het Baar moge gegeven zgn oog tangen tgd zich te verheugen in een zegenrijke regoering van haar dochter in wier hart iji de ziden heelt gestrooid van zoovele edele deugden Beide Koninginnen hebben aanstonds in hartelgke en geToatvolle bewoordingen den H Vader Haar dank gebracht De lalegrmmen van den Paoa kwamen te s Qravenhage aan tegelgk met die van deo keizer van Oo tenrgk Qiateren ontmoetten wg lord Rosebery denvroegeren premier der liberale partg in ii ngeland wandelende door de straaten van Amsterdam en de vroolgke opwinding van hetvolk glimlachend gadeslaande Lord Roseberylogeert op het jacht van lord Rothschild datin bat W terdok ligt Hbl Men scbrgft nit Den Haagaande N R Gt De residentie is gereed om Haar die zg immers het grootste gedeelte van het jaar in kaar midden telt hg haren tem keer nit de hoofdatad met de Voratin Moeder waardig feestelgk te ontvangen 2g zgn thana aangebracht de dmzeodenbg duizenden metera sparregroenslingers de bloemen in rgke en liefelgke klenrenverscheidenheid Zg staan er thans de hooge hun vergalde topnea triomfankelijk in het luchtrnim verhelende aiermasten van alle welke veraieriugsmiddelen eenige weken geleden reeds een nitvoorigo beaohrijviag in alle onderdeelen n hijzonderheden werd g even Het ia geworden gelgk het zou worden Hier en daar nog een laatate handje gelegd nog een coquet plooitje hier een aandikking van het groen ginds maar het versieringswerk ia achter des mg Te Almelo gebenrde gisteren het volgende Zekere Jrcobns Veeostra ging in een woonwagen staande op de kermis en geraakte aan het stoeien met een in de wagen vertoevend meisje Marie Bilter Een revolver ziende liggen nam V deze op en vroeg schetsenderwijze aan het meisje Zal ik je eens doodschieten en toen zg antwoordde Ja schiet maar trok hg af Het meiaje ireid door een kogel in de bont getroffen een paar vingerhreedten boven het De gewande is onmiddellgk naar het ziekenhuis vervoerd waar do kogel verwgderd ia Volgens de verklaring van den geneeskundige is de wonde niet levenagevaartgk De dader is in voorloopig arrest gesteld Zoo n kerel Igkt niet goed wgs Een niet te Leiden thuis beboorande man liep daar op den Inhuldigingadag door de Groeneatmg en daaraan grenzende grachten nitroependa ik draag geen Oraojaa ik ben socialist c en wag mat Je Koninijini terwgl hg zelfa een vlag atnk aloeg Dat was te veel voor de Oranje ge indea in die buurt Na door eenige vrouwen te ign afgeranseld werd hg door de mannen aangegrepen voorzien van een oranjestrik en in de hoogte gestoken eo moest tegen wil en dank roepen Leva da Koningin l Een gezin te St Johannisga in Friesland is na hel gebrnik van havermout ongesteld geworden met heviga kramp terwgl een zoon die er niet van bad gegeten gezond bleef Dadelgk werden door den geneeakondige braakmiddelen toegediend bg de meeste leden van het gezin met gunstig gevolg maar de vader ia overleden Een boerenarbeider uit Ëpe heeft bg Deventer een 8 jarig meisje laaghartig aangerand Het kind werd ontzet en de kerel aan de justitie overgeleverd STADSNIEUWS GODDA y September 18i 8 Voor het tweede toelatingsexamen aan het Gymnasium hadden zich aangemeld 9 candidaton voor de Ce klasse 2 voor de 2e en 3 voor de Ie kl Toegelaten tot de de Ge klasse J Pelinok ter Baseborg tot de 5o C Met tot de 2e P Sterkman tot de Ie J van den Brandhof i C Smalt en B van Wgk Heden morgen half twaalf passeerde onze gemeente de koninkiyke trein op weg van Amsterdam naar den Haag Ook nu hadden zich wederom vele menscheu een plaat verschaft in de nabjjheid van t station om da Koninginnen voorbg te zien gaan Als een bewga welk een groot aantal menachen zich heden naar Den Haag begaven om de feeatelgkbeden in de reaidentie hg te wonen kunnen wg mededeelen als dat alleen van het station alhier 7000 i 8000 pereonen vertrokken ïijn Dinidag 13 September zal er na aSoop van bet vnorwerk in den Haag een extra trein loopen naar Gouda De minister vao binnenlandscbe zaken brengtter kennis van belanghebbenden dat te vervullen is de betrekking van tgdelgk leeraar inde Nederlandsebe taal en geacbiedaois aan dergksboogereborgerscbool met fijarigao oorsDsalfai r jaarwedde f 1400 Si Ct BoBKoor Te Rgneveld nabg deze gemeente ia de dienstbode van den heer Speelman in den vroegen morgen van eeo der planken welke de weilanden verbinden uitgegleden eo in het water gevallen Niemand had dit bemerkt Toen zg vermist werd werd terstond een onderzoek ingesteld en men vond weldra het Igk der ongelukkige RECHTZAKEN Door het Haagseba gerechtshof werd gisteren behandeld de zaak vaneen arbeider teReenwgk door de rechtbank te Rotterdam tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal van eenden Deze dieren waren in bealag genoman bg een koopman di bewaarde ae van den beklaagde gekookt ta hebbaD wat deze evenwel ontkende Dientengevolge hangt de beslissing TU deze zaak af van de vraag of de verklaringen van dea koopman al of niet geloofwaardig zgn Het O M achtte ze geloofwaardig an aisohte beveatiging van het vonnis Bekl s verdediger mr S J L van Aalten ait Rotterdam meende evenwel dat hier gegroods reden tol twjjfel bestaat omtrent de vraag wie de schuldigen ia Hjj concludeerde daarom tot vrgspraak WIELKHNIEUWS De inhuldigingawedstrgden op het sportterrein Den Haag hebben plaata Zondag 11 September ten 2 ure De mededinging ia verzekerd van Jaap Eden Robert Protin Houben Vrouwes Schilling en meer bekende buitenlandsche rgders VERSCHEIDENHEID Onlangs vervoegde zich op bet postkantoor van een klein plaatsje in Dnitaohland dicht by Berlgn e n vronw mat ban negenjarig zoon e die in alle ernst haar verlangen te kennen gaf den knaap als postpakket naar een naburig stadje te zenden Ze had reeds voor het adres gezorgd waarop geschreven stond Hierbg een knaap en een pakje in grauw linnen Men kan begrgpen welke hilariteit het voorval onder de beambten verwekte Het duurde nog geruimen tgd eer de vrouw overtuigd was dat de post dergelgka pakketten niet in ontvangst nam Een gevecht tusschen twee leeuwen De menagerie Poisson die onlangs te Aocb in Frankrijk voorttellingen gaf had bg haar reia naar deze plaata een barer leeuwen onder hnitengewono omstandigheden verloren In een der kooien die per spoor naar Anob warden varzonden hevoodsn zicb eeo tweetal prachtige leeuwen Bratns en Miron beide aoht jaar oud Toen nu de oppasser by de aankomst van den train de kooi opende om deo dieren huo voedael te gevan bemerkte bg dat Brutus dood waa Miron bad eeu gedeelte vao den kop veralonden Het gevecht tnsachen da beide wilde dieren moet zeer hevig zgn gewfleat daar ook de overwinjiaar een aantal diepe wonden h d bekomen Brotua had gadnrende da laatste drie jaar twee leeuwentemmara gedood Oiitvangen ecae groote sorleerlng Deensclie Handschoenen voor DAMES n aflEltBS A van OS Az Md Tailiour Kleiweg E 73 73a GOUDA Teleukomt Mo 31 Bours van 4mislcrdam Vikrs Slotkrs 86 87V l 98 97V 101 86 86 84V 4 l7Vi 17 88 9 V 8 BÜF rlilMBKR rzI LA ln Uert Ned W S i l dito dito aito 3 dito dito dito 3 HOKOis ÜM Geuill 1881 88 8 ITALIB lasoliryviog 1868 81 6 OOSTIKR Obl in papier 1868 illto in zilver 1SA8 6 PoKTUOAl Obl met coupon 8 dito ticket 8 RusuiND Obl liiunenl 1904 4 dito Geoons 1880 4 dito bij aolha 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito iu goud leen 1983 6 dito dito dito 1894 5 WOn Ferpet schuld 1881 4 ToaitBH Qepr Cuuv loon 1890 4 Go looning serie D Oec leetting serie C ZmoAfb Eop V obl 18 6 Uutoo OM BaiLSoh 1880 6 VrarzuiLA Obl 4 onbop 1881 AwiaaDAH Obligation 18 6 3 BonaaoAU Sled leeu 1894 3 Nm N Afr llKUdalsv aaml Arendib Tab Mij Certificaten Deli MsBtsehappij dito Aru HypotbeoVb pandbr 4 Cult liJ dor Vorslonl sand s Or Hypolheekb pandbr S Kederlaadscbe jaiik aaod Ked Haudelmaatsch dito N W k Pao Uyp b paudbr S Sott Ilyiiotheekb pandlr S Utr Hypotheelb dito S O08TBMU O lat HoDg bank aand BtlsL Hypotbeekbauk psndb 4 AüEalxA Ëqut hypoth pandb E Maivr L O Pr Lien rort Nan Holl IJ Spoor Mü aBnd Mij tot Eipl V St Spw aand Ned lud Spoorwegm aabd Ked Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 IIAUaSpoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid IUl Sp mij A H obl 3 Polen Warschau Weeoen aand 4 BusL Gr Buss Spw Mü obl 4i i Baltische dito aand Fastowa dito aAod 5 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Ch A o 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AxBliKA Oenl Pao Sp Mü obl Chic North W pr Cv aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 Denver h Eio Gr Spm oert v a Illinois Central obl ia goud 4 Loaisv U Naibvilli Oert v aand Mexico N Spw M Ie byp o 6 Mias Kujras v 4p Jt pref aand N Tork Onisa o fc West aand dito Penn Ohio oblig Dragon Oalit lo byp in goud 6 8t Paul Mino fc Manit ob 7 On Fac Hoof Ijju ob ig 8 dito dilo Lioo Ooi Ie hyp O 6 Oakada Caa South Chert v aaD l Vni O IUIlw tNa lob d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aand Sottord Tramivo Maats sand Nbd SUd Amsterdam aand 3 Stad Bo terdam aand 3 Bbloib Stad Antwerpen 1887 l J S ad Brussel 18861 HoNO Theisa Beaullr Qoselsch 4 OosTBH StaaUleooig 1860 5 K K Oost B Cr 1980 3 3fa b Stad Madrid 3 1988 Ni Var B i Avb Spoel eert OÏTZICHTBAREII HEEREN en DAMEa FRDIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere BAARWERKEM munten uit door SOLIEDE AFWERKING bg B P VM WlWARDEN Coiffeur Kleiwey OouOf FBO UBO Bg vonnis van de ArrondisaementsReoht baok te Rctterdam dd 7 September 1803 isOPClKIIKVKnr het faillissement van DIRKVAN LEEUWEN vroeger pakhuisknecbt thanszonder beroep wooeode te Gouda welk faillissement bg vonnis dierzelfde Rechtbank dd 23 Augustus 1 1 was uitgesproken De Curator H Mr M M SCHIM va dbi LOBPF Advocaatprocureur Kleiweg 28 imida liootdprtls lenbiedehel gelnkilchanil De prijzen zUii door den Staat gegarandeerd MO OOO nark Ditnoodiging tot deelneming in de kansen van de 1 Lübecbche Staatsloterij Uese voordeel biedende door don Stsat Liibcok gewaarborgde groote loldlotnrij I evat volgoiis bot plan slecht 0 000 bairo loten daarentegen 16 000 prUcen zoodat de helft van alle loten aelcer winnen moet 1 0 prijzon zijn do volgende Do hoogste p s is oventuool 500 000 Mark Premie van 800000 M 36 pr i 8 1100 M 1 pr J8 a 100 000 63 k 2 0IK 1 a 100 100 2 n ü l l OO 1 II i 71J U1I0 161 a 1 100 2 prijson il 60 000 319 i 600 1 prijs il 46 1100 436 it 30 1 1 prijzen a 40 000 n 86 ii 200 1 prijs iL 86 0I U 16064 a 166 1 1 prijeoii k FO ODO 26 160 1 prijs il 20 000 1949 ü ISO 1 8 prijzen II 10 000 2003 il 110 u 04 12 il 6 000 8902 tl 68 u 89 en worde doze in eenige maandon m 6 klasaon uilneloot Do lloofiiprgi in do Ic klniie bodrnngt Mark 800110 stijgt in de Se kl tot M 36 000 in do 80 tot M 40 000 in do 4e iotM 4fc Ü0O in do 5fl tot M 60 000 in ile fle tot M 200 000 cii met de preniio vin M 800 000 ovoat tot Mark 600 000 De uit Are goaobiedt iu Imiro on viorJu1ol n Voor de eersto prgatrekking dio ofTiüieel id vastgeBteld kost tweo halre origineel loten sleohU M 8 of 4 80 oen linlvd originool lot slerhti y 4 3 40 oon kwart nriipneol tut aleclits 2 n l SO De inltiggelden vobr do volgende klnsaon zoowel aU de jniate l st dor prgsen wordon aangegeven in het oflioieele trekktngBplan voorzion van hot Wapoa van doa Staat wolk plan ik op aanvrsgo gratia vorsend lodero deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellgk na de plaats gehad hebbende irokking de offioieolo Irekkingalijit De uitbetaliD en verzendiog van k prijzen geachiedt door direkt en prompt aan do winners enopder de atrengsto gehoinibouding V Iedere Bestelling k io men ecnvoudU por poatwissel opj oveu BV Men wendde zicti dua met de aauvaug om toetending van loten voor do apoedig p aats habbonde trokking eoo apoedig mogelijk of uiterlgk tot 29 September e k met vortruuweu tot Samuel Heckscher Seiu Bankier en Wisselkantoor in lUMBURd Duitsohland Hst beata ooadiailalykale en ca makkelykste poettmMild voor Ucena envooraldamsseo Kiadersctioanwsik U da Appratuur van C H Millar 1 Ca Barlla eatli Str 14 Man uiu o 4 op naam esi fabrieksmerk tsf4 Hbaafhy Hs r i WUsasrt la HSewwtrk salMtscISK 4 Cj S