Goudsche Courant, maandag 12 september 1898

Maandag IS September 1808 I jo 761Ö 37ste Jaargang AOÜMHE mRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 9 De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN X r biedt xleh aan een net BTOGEEMEISJE van den P G als TWEEDE MEISJE in een deftig gezin Qoede getuigen staan haar ten dienste Fr brieven onder No 24uO aan het Bureau deïer Courant RliO M GSFEE SfT Aangeboden een GUOOTB PARTIJ Pp DEMENGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MIHIJËB AMEKON BN Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM vm II M van Schalk Co gereatigd tfl 8 Oravenhage Heppier9lraa $ 9 en B9a naby de R entesaolaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijl hoesil gebrnilit de aller wego bekroonde en Wereldberoemde Sn lerior DruivenBorst Honig Extroct liA ELI AlsTTHEI KLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ ï verkrygbaar bji Firma WOLPF Co Westhaven f S flmdn D MIEUIES Kleiweg B 100 Gouda E H V4S MILD Veer tnlB 126 te amda A BüUMAN Moordreelit J 0 RATBLAND Bna rop B V WIJK Oudmalrr M K OL KMAN Waddimmeti J F CUIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Korting voor comptant Aiiierikaansclie bij mnandelgksobo of Abonnement Sleniinlngen Ooudn mOmstreHri drio manndol hatalmg volgen j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de oer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN 08 heeft apgehouaen Mtl IV T voor fJouHa 9e tfU l tevens verzoekende alle orders direct ai n mij te adresseeren Ook aanvragen voor stemming vanBlommestèin s Iimkt is proefondervindelijk de BESTE en vollïomen ONSCHADELIJK Goud Urnk Tan A BRINKMAN Zn iS SEPT VLOOT REVÜE Ojp v erlaiXÊTeri zal eexa TWEEDE BOOT naar de Yloot Eevue gaan ÊÊÊÊ Kaarten a 2 50 zijn van af heden verkrijgW r baar ten kantore der Htoomboot Reederij DE IJSEL Zonder vooi al genomen Plaat ibiljet wordt niemand op de Boot toeg elaten Vertrek van GOUDA te 7 uur v m A K VAN BEB GARDEN Directeur g Madiinale eii Chemische zuivering en ontsmetling van Bedden en Matrassen bij 6ebr DE RUOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA T FVERT mimn mnimm e lijsten ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Concnrreerende prijzen Het groote aantal zenuwkwalen ran EenprhoöMpiJnar tot de voorafgaande keiïteekonenvaiiapoploxlBftmenberoe nog teeda alle middelen oor de mediaoha wetensniiap aangewend Enrat aan dan nieuwen tUd komt ae eer toe dat aij floor het geonilk maken van den eenvondlgat nweg nawelijklangg de huid ene pfivBio odaclie ontdekking nSaan heeft dlf honderde ptoeTnanHngan thans over do goheele weratd vrti breid IH en terwijl lf Ia watenaoliapöiïH 6 kringen de hoogste belangstel liiig wekl tevens eono weldaad blijkt te üijn Toor de aan aenuwjcfralen lijdende menachheid Deeo genfleawiije ie mteevou dpn door den geweaen Offloler van Oeaondhelt Br Boman Weiaimaon te Vllshofen en beruat oii de nn dervtndlng opgedaan in eene OO Jailge prakUJk Uoor wsMchlnv v n het faoafd enmnal per dniF wori1 ii dnartoe geschikte UlTcn do r de bnld onmlddenijk brii het ennHr cefitol medesedeeld Met dese geoa wt Ee werden werkeiyk aolilttarenda reaoltatea vertoegen en itj maakte Eooveel opgang dat van esa door den nitrbider geiehrereo werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomrng en genezing binti n korten tifd reedt de Vle dmk verschenen ia Dit boekje bevat niet alleaa vor bet froete pnb link verstaanbare verklaringen omtrent hot waïph der nieuwere therapie en de daarmede xelfe in wimhopige govallen vnrkrogon uitwerking mam ook vindt men daarin wetensohappolijke ver iHuidelingen uit de mcdlaehe hlmlen die aan deze BenoeHwijzo gewijd zijn zooraede afaohrift van lal vau gelni Bohilften van hooggeplaatste geneeHkuudigen ouder welke P MenièrB med dr profeiiof aan il3 polyklinlek ta Parlji rue Rougemont IQ StBingrebor med dr praktlteerend BBieeihesr aan het krank linnigen ceattoht da Charenton SanJtfitirBth Or Oohn te Stettin OroieRiann msd dr arroiid arta teJohUngen Dr P Forostler BCneoahtier direoteur van het loapltaal te Agen Geheimrath Or Soherlni fcaiteal flutenfell Bad Eins Darios mod ilr geneaaheor directeur der galvano tliBra euti oha Inrichting voor lonuwll dan Ie Parija rue St Konoré 334 Canaul von Atohenbaoh med dr te Sorni Dr Suabaoh arroad arli da ZIrknIti Dberitdliasrzt Jeohl med dr te Weenen Dr C BDrtB el U La Farnére Eure lid van d n Ceniell Genira d tiygl6ne el do Santé In Frankrijk en vele anderen Aan alien wior xennwKeefel meer of minder nitasedasn Is ef nti cngenammde KeiiuwBCtatlKlield lljueii waarvan da kentoekeneu r jn phronlsohe hoofdpijn micralne soliela hoof dnljn bloadandraiiB iroota erlkkslbaarhald gejaagdheid ilapeloDehald llohaniatljka oaruat en anbebagetljke loeliand verder alle Bleken die door beioerte getroffen werden en nog lijden aan de gavol gou daarvan Eonale verlammingen onvermogen tot aprehen iware lengvhl mDelsOjk elikken itijrhald der gewrichten met voortdurende pijn plaatielljke zwakte vonwakklng van geheugen enx en zij dUe reoda onder geneeakanSIge behnndellng geweest xljn maar door de bekauda middelen ala ontbondlagsen en kondwaterknnr wrijv n elrrtrlBBoren atoomlooi of Eeeb deif een geneafng of ioaiglng hunner kwaal gevonden hnbi en pn ten alotte rij die vreea Kcveelenvoor beroerte en daartoe reden hebben Wegene VPrsrlnJnBelen ala zioh aanhoudend angitl voelen verdooutng la hat koofd baofdnija met dultellgbeid ntkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd tailing h de ooren het voe en van kriebaling In en het ilapon van handen en vo ten aan al deze drie oategorien van xennwllfdori alB ook aan jonge meFtjei lijdende aan bleekiuoht en krachlefooiheld ook an geiomie zelfi aan jonge paraonen die veel mat hel hoofd werken en geeatelltke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden Ich het boven vermelde wolkje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage ketleloot en franeo ver kondeu wordt door Auieterdnm door M XROAV Co Heitigewog nottordam r R vnii HAKTEN HOr FF ApothoMr Sorte floofateeg 1 Vtreeht I OHRY A POBTON Ondegraoht blJ de Qaardbmg F BB Op dejongate hygienniaolt medletuale tentoonetelhug is de l i WelsammBa aohe QeneeivUie A 0r d Iledlaclie Jnrlj mrt de Xllveren Hedalllc bekroond t Soedkoopate en Boliedst adres voor Vervoer van Inboedel j wel binnen als buiten de stad met gesloten wagens GRAVESTEIJN Oude Oouwe Alles wordt tegen Tranapori schade verzekerd LOTEN in de Verloting der lOLLANBSDEE mTSCIAFFIJ W immH Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijg baar bij A BR1I K IIA ZOON Prijs f 1 psr lot 11 loten voor f 10 E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBMBKVRJSSi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEIJDAG van 8 tot S mr WOENSDAG on VRIJDAG van Itot nniZONDAGS niet 4 I Dubbele Buurt B 10 P tailleur I Kicnw onovertroffen Prof Dr Liebere welbokend Alleen echt met Fahrieksmcrk tot voortdnrende radicale en zekere geneiing van alle zelfs de meest hardnekkige aenuw iekten vooral ontataan door afdwalingen on jeagdigen leeftijd Totale genezing ym elke zwakte Bleek Dcht Benaawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyavertering Onvermogen Impotenz Pollatione enz Uitvoerige proapectnasen Pnjsper flesch fl 1 fl S i JJ dabholeflosoh Centraal Dopot Matth v d Vogte Zaltbomrael Dapöts M Cleban Co Amsterdam V Happol s Gravenhage 1 HalmmniiB de Tong JCan Uotterdani Lobnj en Porton Utrerhl en bii allo drogisten Chemische Wasscherij en Stoom Ververij i DE W ITenOomp UTRECHT i I Spoe lige en nette aflevering i lAge prUsen DEPóT by Gez BECKERS in Modes I Tnrfaarkt 248 GOUDA i Jichi kortom wai Jsï L rs r g HnKgr ramijqiBHBr ygt ismetketlnlIHMIHiilainodeiitiigeii In feder hoiagexis Pain Expelle I s t AnliBr Ji Expi B Fni 60 ooDt 76 wnt w fl 26 ie UomI Y 4r ünden in da mflflste ipothoken eo bu f A taditer t Oa t Bottsnlsm Te GOUDA bg C LUGB i Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood H cent de K G NIEUWE HAVEN 28 f0f Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook knnst te t Oravenhage met een diploma Ver gnld Zilveren Medaille Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 tichtgasmeters bedraagt de hanr 10 ent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kannen wefcelgks afrekenen en van de ftihriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hunr bekomen Nationale Militie OPKOEPINO IN WKRKBLIJKRN DIENST Da BURGEMEESTER tbd Gouda brengl tor kennis vaa do lotöhngen der liohting 1898 die bij de bereden Icorpien zijn ingelijfd m overeenkomstig ut b7 Tan het Konmklqk besluit van 8 Mei 1862 Staatsblad No 4 ua hunae inlij ing tot nadere oproeping met erlof ayn gezonden dat ly don Sn Ootobtr aanstaande dta namiddags roor 4 uur zich bij bunno korpsen moetan aanmelden Bedoelde Terlofgaogers worden uitgenoodigd minstens Tter dagen te voren hunne rorlofpaasen ter Seoretarie der gemeente te doen afschrijven ea vervoer voerof passage biljeiten te outrangeu im en uj daarop aansiiraak hebben Gouda 7 September 1S98 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS Uulleiilandsch Ovcrzlcbl De zaak der herziening van het procesDreyfuB komt vooralsnog niet hard vooruit De imniater van oorlog generaal Zarlmden bestudeert nog aUyd het doaaier Dreyfaa en ifl daarmede nog lang niet gereed Degeneraai cnat Maandag met den heer Fanre mede op de groote manoeuvres en zal wel niet voor znn terngkeer omstreeks 17 September zyn bSahsaing doen kennen Door dit bericht worden alle loopende geruchten over het aftreden van den pasbenoemden mimater omdat hfl de revisie gevaarlek zou achten voor het land gelogeuatraft Gisterenavond zou beslist worden of nog voor het vertrek van den heer Faure op Maandag een ministerraad zon worden ge Air het tot de revisie komt zal naar het Journal des Dibatsc meldt het Hofman Cassatie te beslissen hebben over de vraag of na de veroordeeling van Ureyfus zich een feit heeft voorgedaan ot een tot daartoe onbekend stuk ia te voorachan gekomen waarqit de onschuld van den veroordeelde zou kuünen vol Het Hof van Cassatie heeft het recht om rechtstreeks of per rogatoire coramiasie alle onderzoekingen in te stellen die het noodig acht Dit onderzoek kan geheel het karakter draaen van een instructie en naar gelang van den uitslag concludeert het Hof tot verwerping of toelating van de herziening van het Vonnis Dit kan geschieden by in den breede gemotiveerd vonnis zoodat ingeval de revisie wordt verworpen deze beslissing moeilyk aan te tasten zal zyn en ingeval zn wordt toegewezen de krügsraad voor welke de zaak als dan zal komen haar geheel gemstraeerd en volkomen klaar voor zich zal hebben De zaak Picquart ia een nienw stadium inaetteden door diens verzoek om voorloopige invrüheidastellipg om hem in staat te stellen FEViLLETO i Be Uexicaansche Beeldhouwer EEN VERHAAL DER AZTEKEN Naar kei EngeUck ♦ 7 H gaf haar don raad goedsmoeds te zijn en te blijveii waar zy was totdat de keizer over de zaak 200 betlist hebben Hij verliet dus de tegenwoordigheid sijnar beminde met eene levendiger hoop dan hij in langen tyd gekoesterd had en stapte verheugd over zijne vooroitBichten het groote park door Hij had echter nog slechts een kort eind weegs afgelegd toon twee mannen hem met zulk een hevigheid aanvielen dat hij alvorens aan weeritand te kunnen denken op doa grond lag aao handen en vreten gebonden wbb en in eene boot in de nabijheid geworpen werd gevolgd door OruzilU die naar hot groote kanaal roeide die in het meer van Tezouco uitliep Den volgenden morgen itond Mazina verkwikt p Het vu lang qb middemscht geweest eer zH zioh ter nut had begevmi dooh er was haar zulk een lut van het hart genomen dat die weinige ureo vaa oBgeetoordo rust hare zenuwen weder verstaald en haar veel van bare vroegere opgeruimdheid terug Keschonken hadden Nog aleohts weinige dagen had hij gezegd en E Eoaden gehuwd en voor altijd gelukkig zijn t Qeia ladseht vervulde haar geest zoodat sy geen met vrucht zyn verdediging te knnnen voorbereiden Op dit verzoek dat naar de 9e kamer van correctioneele zaken is verwflzen is nog geen antwoord ontvangen De Aurore beschuldigt de rechters dat zy niet zelf een beslissing durven nemen zonder eerst de mee ning van het parket te vragen Volgens de laatste berichten zal de Kamer niet voor Maandag een beslissing nemen Mr Labori zal een memorie indienen tot ondersteoning van het verzoek van zyn cliënt Waar Eaterhaïj zich bevindt ia nog altyd niet uitgemaakt Zooveel is zeker dat hy aao een oproeping van den oommiaaaris by de gerechtelyke delegaties den heer Martin die met de instructie in de klacht van Christiaan Ësterhazy ia belast niet heeft voldaan De heer Martin moet voornemens zyn desnoods een bevel tot inhechtenisneming tegen den majoor to vragen Kr zyn thans reeds veertien interpellaties over de zaak Dreyfus aangekondigd De berichten uit Madrid wyzen steeds op de groote moeilykheden waarmee de Regeering in Kamer en Senaat heeft ie kampen De lüoarachalk Polavieja heeft die moeilykheden nog V jrm erdord door het uitvaardigen van een manifest dat zeer ware dingen zegt maar die veel vroeger hadden moeten gezegd worden indien zeggen ieta hielp aan zulke dingen De Regeering zou kanon neerbooten willen zenden naar de Filippyoen om de Spanjaarden te beachermen tegen de opstandelingen en de Spanjaarden die repatrieeren willen hulp te bieden De Amerikaanscbe President wil dit echter niet hebben Er moeten meer dan 5000 Spanjaarden door de opstandelingen gevangen worden gehouden die alleen met g ld kunnen worden loagekocht Verspreide Berichten FEAIfKItlJK De Aurore meldt dat een groot Engelsch blad in Mei jl TOOTnemens waa een brief wisseling tnsacben Ë tterbazy en Schwirzkoppen openbaar te maken Dadelyk liet overste Henry aan den hoofd redacteur van dat blad door een tn fschenpersooD geld of het kruia van het Legioen van eer aanbieden ten eiode de pnblicatie achterwege te laten De redacteur wees den bezoeker de deur De Aorore voegt erby als men od tegenspreekt znllen wy het blad den redocteor eo den taasohenpersoon noemen De Siècle maakt opnieuw aanklachten tegen Do Paty de Clam openbrar De Aurore eiscbt opgraving eo achoawing van het lyk van Heory saogezien er ernstige gevangenistralien meer sobeen te kennen maar zich als in vryhaid gevoelde Hare oude bewaakstor rerwolkomdo zïj met een iaohje en zelfs wilde zy een schertsend woord spreken toen er zaohtkens aan do deur geklopt werd en Toluca binnentrad Het was de eerste maal dat zijne verafschuwde gestalte den drempel overschreed sedert den avond toen zy in dit vertrek gevangen was gezet en cy kon wol begrijpen dat zyne komst baar ook deze maal niets goeds Toonpelde Zy bad gehoopt dat Maxtla den keizer gesproken en de toebereidselon voor hun huwelijk gemaakt zon hebben voordat Toluca uit het gebergte terugkeerde dooh in dit opzicht werd zy teleurgesteld yHet doet my genoegen schcone dame sprak hy ffdat ik mij weder in nw bijzijn bevind en ik hoop dat wji nu in langen tyd niet weder gescheiden zullen worden En na oen oogeablik als op antwoord gewacht e hebben voegde hij erbij tk verwacht dat gy mijn aanzook nu gunstiger zult opnemen nVt ben niet van gevoelen veranderd sedert ik met u de laatste mual over dit onderworp gesproken heb zeide zy Mijn toenmaals genomen besluit is nog op dit oogenblik onveranderd De oude oppasster verliet het vertrek doch bleef met iDgespannen aandacht buiten de deur luisteren Het doet er ntet toe welk besluit gij genomen badt hernam h aehigizins driftig fon hst zat u weinig haten indien het thans met myn wil in stryd is Gij moet rayne vrouw wonlen I Niet zoo lang ik leef loiddo haar beslissend antwoord Dan vioneer gij dood t t seide hy kotl twiM I in de medische werel 1 bestaat omtrent de p waarop hy sich getroffen heeft mti nota vau Havas spreekt basliat tegen dat er door eenige buitenlnndsche regeeriog bg de Fransche eeo stap welke ook of een mededeeliog gedaan zyn zon betreffende de Drpyfoa zaak ZWITSBELAHO Hpt etectrische station te Geneve dat zoowel beweegknicht als licht levert is in korten tgd geheel afgebrand Uet kanton Ueuève is dientengevolge in duisternis gehuld 00STBNRIJl £ 7 Weenen is een pendant van het gevalSieV ing voorgevallen Een beambte van dp i stspaarbank werd gevangen genomen by de Maria processie omdat hy ondanks een aansporing uit het publiek voor het Heiligste AvCkx hoed niet wilde afnemen De man zal gereehtelyk vervolgd worden wpgcns beteediginf van de Roomsche kerk Rusland Het Eussiache departement van oorlog heeft besloten de Rossisohe artillerie te bewapenen met sDelvDurksnonoen DoiTSCHtANB Gisternacht is te Mnnster een ernstige diefstal gepleegd De postkar die de brieven en pakketten van het station moest vervoeren was in tegenwoordigheid van de bevoegde beambten behoorlijk gesloten maar by aankomst aan het postkantoor was de denr open en vermiste men een zak met 22 brieven met aangegeven waarde en 19 aangeteekende brieven Een der brieven bevatte 100 000 mark in t geheel is er voor 150 000 mark gestolen Te Hamburg heeft weder een zware brand gewoed Door zelfontbranding van katoen is een groot pakhuis op het Neuebnrgerplein in vlam geraakt en ook het naast liggend perceel vernield Goederen ter waarde van 1 millioen mark zyn verloren gegaan BINNENLAND Aan het officieel programma van het bezoek van de Koningin op 15 September aao de Scheepsmacht vereenigd op het HoUandach Diep ia het volgende ontleend De scheepsmacht zal geankerd zyn in een linie achter elkander op het Hollandsch Diep tusschen de meridianen van 0 24 en 0 21 bewesten dien van Amsterdam Het bevel is opgedragen aan den schout by nacht F K maar levend of dood zult gy de mijrte wezen I Nimmer gehate ellendeling I Spaar uwe scheldwoorden sohoone dame en gedraag u als myno gehoorzame vrouw hernam hy met eene minacbtelijke uit lrukking in zijn toon fik beo alleen hier gekomen om u to berichten dat w dezen avond bij zonsondergang in ditzelfde vertrek in den echt zullen verbonden worden en gy daarop met my naar mijn verblijf in het geVergte zuU vorlrekken Die woorden sloegen haar met zulk een schrik dat zij te nauwernood kon uitbrengen AÜuitzol zegt dat ik krankzinnig ben Gy zult toch eene vrouw niet willen huwen die v n haar verstand beroofd is F Gij hebt myn wil vernomen Zoo zeker als wy leven zullen wy in don echt verbonden worden En zonder haar tyd tol aatwoorden te gunnen verliet hij do kamer en ontmoottu in de gang de opna 8tif die toevatligorwyze juist terug sebeen te kotnen Een qogeob ik tater was hy iu de verderaf gelegene vertrekkon van het pateis verdwenen AUzina had gedurende dit tooneet hare kalmte weten te bewaren doch de deur was nanwelyks geiloten of sy barstte in een zenuwachtig schreien nit ftO Maxtla Mailla snikte zij Waarom ben ik niet met u gevlucht P Waai m hebt gij my don raad gegeven is de maohl dier ha dvoohtige booswichten te bly ven Gy hebt my gezegd dat ik vrienden in de nabgheid had maar waar zya zg Tbana zoo ooit heb ik er behoefte aan Ik zal hot toezicht mijnor bewakers trachten te ontsnappen en den keizer opzoeken Die zal gowis Hier werd bare rede door de onde oppasster afgebroken Engelbrecht directeur en commandant der Marine te Willemsoord tevens commandant der Stelling van Helder die zyn commandovlag zal voeren aan boord van Hr Ms pantserdekschip Zeeland c Tot de scheepsmacht vormende het eskader waarover de revue zal worden gehouden behooren de hier volgende schepen gerangachikt in de richting van het Westen naar het Oosten Hr Ms Sottieljevaartuig der Indische Militaire Marine Koetei Hr Ms monitors Cerberuscen KrokodiU pantaerschepen Piet Hetnt en sEvertsenc pantaerdekachepen Zeeland met de commandovlag Bolland Frieslandc riviervaartuigen Mosat en Rhenus en knnonneerbooten Hefringf en Hadda Behalve deze in linie opgestelde scheepsmacht behooren aog daartoe de vischtnrpedobooten Ardjoeno Empong c en Batok die het Kontnklyk jacht by het passeeren der flchepenlinie zullen vergezellen terwyl op korten afstand van de haven van Moerdyk geankerd znllen zyn Hr Ms instructiescho pen Nautilus on Castor Ter beschikking van den eskader commandant zyn verder aanwezig de visch torpedobooten Idjenc en Kr atau t De groote Eogelsche bladen bigven vry uitvoerige verslagen geven van de Amsterdamscho feesten maar over den dag van den optocht staat daar weinig byzonders ia De vreemde journalisten ryn niet uitgeprast over de vrooI ke droirte op straat the merfiraent of the gsypst people in Eorops the phlegmatie Dutch ia d t opzicht scbynen vooral de Ëngelschen een anderen bgk op ooz n volkcoard gekregen te bebben Maar ook met de feesten zelf is men in t algemeen iogenomen Oe verslaggever van de Westminister Gazette die eenige plaatjes van den optocht in den tekst geeft vindt het jammer dat de stoet niet by avond en ioertslicht Toorhgtrok dan zoo het geheel grootscher geweest en het te nieuwe van de kostnums verdwenen zyn Maar de optocht van groepen oit onzen grooten tgd beeft toch wel voldaan de Ruyter eo Tromp vao Tromp natourlyk eo de magistraatspersonsn die Rembrandt Bbilderde destaalstiedeneo kaobteooars en de mannen met helmen op die de Spanjaarden indertyd lever niet tegenkwamen De aubade de optocht de spe en het oplaten van ds doiven en ook bet vuurwerk worden geprezen Van H M de Koningio is ten gcicbeolia ontvangen voor het politie personeel te Aranterdam eene som van f 1000 en voor het die haastig het vertrek binnenkwam met een bundal kteederen op den arm Haar voorkomen en bare raameron badden zulk eene opmerkdyke verandering ondergaan dat Mazina spidkeloos van verivondoring bleef Do vrouw overhandigile haar bet nieuwe gewaad on zoide Verwissel uwe kloedoren met die welke ik hier breng en doe bet zoo spoedig mogolyk i Mazina vorroorde sioh niet Als gij uw tovon en uw geluk liof bobt gehoorzaam mg dan oog nblikkelijk hernam de vrouw Werktuigtyk voldoed Mazina aan hetgeen haar betolon werd Mot hohnip n ü de vrouw vorwisseldo zg spoedig hanr gewaad met het amhre en beiden verlieten zonder vorwyl het vertrok en begaven zich door het dichto geboomlo van het park naar bet kanaal Weldra zaten zij in eon hcht bootj dat snel over de wateren van hot moor van Tozruco in eeoo weslelyko richting voortgleed Toen zij don oever bereikten trad do vreemde priester op beiden ti i Mazina snelde hom ijtlngs te gemoet om zijne bescherming in te roepen en smeekte bem haar naar Tonatiuh te geleiden indien ook deze aan Toluoa s aanslagen ontkomon wa De priester raadde haar goon moeJs te zyn daar vrienden voor haar waakten Mazina bleet eenige ooganblikken in diep nadenken verzonken doch toen zij weder tot bezinning kwam zag zij met een glimlach op want daar stond in de plaats barer oude bewaakstiir Tonatiuh zolvo Een oogwenk en rij lagen ia elkanders armen VerWl Mree