Goudsche Courant, maandag 12 september 1898

1 Biir er § teatène 1 la hot boste en goedkoopste kettinglooie 1 RIJWIEL u BHÜ g 1 VA 1 4 t 1 ü iA4ii H EA £ 1 UOBBHi U2 1 1 a 1 r xniiHi 1 13 S 1 1 1 flUÜH UmwMlHr f 1 1 C y HrL i a 1 1 ull umjjhM e v 1 1 nHIH iffi h d 1 1 H 1 § i Qifinicr a 1 1 Sn M IHOnEVEIIANCIER Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gouda Zomerdlenst 1898 Aangevangen l Mei TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GüUDl lOUDil ROTTXSDAUdie veru 8 11 8 48 8 t7 9 10 9 14 9 85 9 64 10 11 11 13 9 30 9 84 9 4S10 1S 10 80 11 89 U SS 11 60 18 87 4 46 6 68 8 15 6 61 7 86 7 68 8 40 9 38 4 65 6 08 I 5 04 A U ff V 5 11 6 19 6 17 6 96 6 38 7 10 7 46 8 11 9 9 47 l 13 SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIOHTOAP 11 64 l 08 18 47 6 45 6 55 GOUDA UEN BAAOiin vgniu 7 8U 8 80 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 11 18 18 16 18 66 8 14 3 46 4 49 7 48 8 48 t 11 30 1 8 7 5S 8 61 11 41 t 1 19 8 07 9 03 11 66 1 88 8 18 9 08 0 46 9 66 10 86 10 44 11 46 U 18 48 1 4S 8 48 4 16 6 16 4 68 6 85 f 64 fl U 7 84 7 68 P 88 8 64 10 10 89 11 10 6 84 10 18 6 18 V a 8 15 10 81 6 88 8 89 10 88 6 87 6 68 6 88 6 89 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 ILM 11 87 11 36 18 88 VorkrijgbMr ójt PEETER8 Jz A 1a bewül van eebtheid il eaobet en kurk stwds voornon vau don naam der Firma P HOPPE OUD A 1 HMTBROAU 6 19 8 14 9 48 10 7 U 6 80 7 61 S 86 11 17 10 J DA U 1 Reo H I vinnra 10 67 18 00 11 10 18 68 8 80 8 17 4 38 5 80 6 47 6 05 6 66 8 26 door lO lv li i f i 2 fUmït w sioi 9 0610 sHmS 5 00 6 37 8 4ÖlMl ïi s 11 88 18 87 8 46 3 84 6 46 4 7 18 8 4310 88 10 41L jf Qg j go 9 jj jq 50 103 6 16 8 6510 18 11 41 8 66 39 10 61 11 46 U S8 1 91 3 08 3 50 6 04 6 88 4 7 S9 59 10 61 I IJ i o i 1 11 I 6 84 7 18 7 63 8 14 9 07 10 19 8 to 9 00 9 80 111 16 10 38 tl 38 18 9 16 10 38 ll 6li 1 10 46 9 96 9 68 10 69 11 10 18 11 08 1 37 3 03 8 88 3 56 4 48 6 35 6 10 6 56 7 56 60 9 07 9 86 10 08 10 34 84 3 47 4 16 6 60 7 13 9 10 9 S 10 54 4 84 9 86 8 19 3 40 4 37 6 80 6 07 7 89 8 98 9 4 9 56 10 84 11 10 Vxiat n 7 06 8 10 9 06 11 1 8 68 8 4 4 46 6 80 7 41 9 4 kmt VI 7 90 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 5 00 6 85 8 00 10 0 louda 8 09 9 18 lll OV 18 61 8 56 4 47 4 7 48 8 49 1 l l braadweer personeel aldaar eeoe BOm tsh f 250 Gemengrde Berichten Eeo wielryder io de recideoiie die Woeosdagtniddag op dea NoorJvral reed had het Oügelok te valleo Dadel k schoten drie heereo toe ivaariaa nr twee hem op de been bielpea en de derde zich begTerdezöoe zakken te rotlea Reu bragwachter mnakie zioli ipoedig van twee der dieren meester terwijl bet deo derde gelokte t3 oataoappoD Het waren Eugelicheo Over het ongelak prof dr Nasse hy een tocbt in de Zwitsersche sneeawbergeo overkomen word n tbaus nadere byzonderheden medegedeeld door dr Borobardt die den tocbt laeemaakte P of Nasae bed den Tiroler gids Tjorantz meegenomen dr Borohardt dei Ëogadiner gids Bcbuitzler Het ongelnk gebenrdp toen bet gezelschap na het beitygen van eenige bergen zich op den terngweg bevond Men besteeg op den terugtocht nog den Pis Pelu Tot afkorting van deo veg ging men over eene sneenwbrag op den gletscher waarover in den Itfop van den omer uog talryke toeristen gegaan waren en die naar de meening tan de gidsen volkomen zeker wao Nanwe lyka echter bad de gtds Schnitiler en na bem prof Nasse ze betreden of de brug zonk onder ben in Met een geweldigen zwaai slingerde de gids zicb op de tAgenoverliftgende rotamasaa beklom een atennpaut en hield zich een oogenblik vast Prof Naase storte na ir beneden en rakte den gids van zijn stpunpnnt met zich mee Ouk dr BorobaTot werd zoo ver voortgetrokben dat by met het hahe llcbsara over de gletacharspleet hing Uy klemde ticb toen mat zyn armen om een rotsblok en hield zich vast IntasRohen wai het den tweeden gids Lorenz gelukt een vaat standpunt in te nemen Van daar uit hield hy de beiden die naar beneden gestort wsren en in de spleet biugeo Tftst Prof Nasie had de geno nt3 bet touw niet aan zyu lichaam maar aan zjjn borst rast te maken omdat bet bem zoo gemakkaiyker zat Zoo bing hy na met Eyn gids onder zicb een half uur lang Toen nep hy naar boven dat by bet niet meer kou uithouden men kon doen wat men wilde In dezen wanboptgen toe land besloot de Eng idiner Qids Schuitzier om prof Nasae te redden zyn eigen teven op Ie offeren Snel besloten trok hy zyn me meed bet touw dat bem vaathield door rn stortte in de diepte Nadat zoo de laat belangryk verliobt was deden de gids Lorentz en dr Borcbardt opnieuw pogingen om prof Nasse tot sioh naar boren te trekken Thai s gelukte hnn dit ook en reeda hield men Nasae voor gered Hy bad bet bewnszyn verloren maar ademde nog ecLiter sleohtaeeuige keeren Dr Broncb rdt trachtte met zgn verkleumde handen eene kunstmatige ademhaling te onderbonden maar tyn pogingen bleveo vrucbteloo dr NitSie was dood De wakkere g ds die zgo eigen leven op bet spel gezet bad werd later door andere gidseu die van Pootresina gehaald waren op den bodem van den gletBcher gevonden en naar boven gebracht Hy was zoo gelukkig in de sneeuw gevaHeu dat hg geen lettel bekomen had dan eeuige Bcbrammen AU er een teekenaar eergisteravond in deWarmoesht aat te Amsterdam bed rondgeflaneerd bg zoo zijn orajon haastig hebbengegrepen en over het papier gedrefen om mebwat schrapjes en krabbeltjea bet poj tret uil teteekeneu van O bet was zoo nardigt 8 85 8 48 8 49 8 56 9 C5 Ooud 7 i5 Moordrwlit door 1M Nieuwer erk 7 Oapaüs 1M Roftnnlam 30 7 IS S 8 EoUerdam u pelU Kieuwerkerk Moordiwibt 4 ud Goud MhuiMn Moerkapflllo Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Hair 7 80 BKa i 6 46 Voorlmrg 5 58 Zoelerraeer Zecwaard 6 6 Zevenbuiaeii Moerkapelle 6 17 OnnHa 6 88 7 48 6 80 6 39 6 36 6 6 6 43 7 1 8 08 ioada Oudew VToard irirachl 8 10 8 81 7 04 7 48 Utraahl 6 86 6 33 lAh 8 87 Woerileu 5 49 6 68 8 08 Ouda 8 14 Ooiida 8 87 9 06 Ia de buurt van Kras waar bet grioimpMe TflD volk wu getyk bet io eea aaamgepakte votksmasM soms onvarboeds gebenren kan een plekje der met asphalt bekleede struat vrijftebomuo £ n over dit plekje aiphalt strompelde lust ijea een oud tanig gerimpeld bestje Manr er tinte de iets in baar ooiJen van orarije leveiislast welke zich af en toe ook uitt 4 io de ryihmiscbe dan beweging van haar afgeleefd Itcbeam Met de eene baud bield zy den tip nn haar voor cboot op en io de andere droeg zg een wuivend ponwdveertje Big streek zg het door de lacht eo lachte zoo Targenoogd het goede oode grootje Niemand geloof ik bigder dan zg niemand gelukkiger niem nd vroolgker Ka t ia Oranje en t blaïf Orani t eo t ia Oranje bovec neu ride zy Ën aldoor wuifde zg met baar paoweveertje Ach dat geen teekenaar bet bestje ontmoetheelt TiJd Gister kwam te Sliedreoht een geval vanzonoeiteek voor Na bguH 4 uur in bewnsteloozoD toestand verkeerd te hebben is de patient thans weer ta soover berateid dat allegevaar is geweken Ëen bierhuishoader te Arnhem ermiate berb aldelyk getd nit zgn töonbaoiclade ea vfiVdacht hiervBD ten slotte een der bezoekers zoodat bg ecgistorenavood met eon paar kenoisaeu de wacht hield toen de verdachte bezoeker wederom aldaar asnwezïg was Even daarna sagen die persooen dan ook dat de lade w er gelicht werd en de dader op de vlocht ging docb tbaos werd hij gegrepeu en door een ageot van politie overgebracht naar het poütieboreau D ve dachte Th B 18 gepftnsionneerd militair en woonde in deeelfde straat aU de bierbuishpvdar A C INHULDIGINGSFBESTEN te s Gravenhage Omtrent den g orieofen intocht vao de Kooingio detilt de correapoodent vso do N R Ot de volgeode byzouderbeden Een groote tribune was opgeslagen voor heF paleis van den Prins van Wied De vorst b d die be temd voor de weezen van de versdiilleodege indteo en voor de beetjea uit deoudemannen eo vrouweogestichten Toen nu de groothertog van Saksen en de prins en prinses van Wied t rnKkeerend vsn Amsterdam vdór bet paleis verscbeoeu werden zg door een spontaan gejuich begroet Wat bogen die oude vrouwtjes deilig Eu op een signaal viel plotseling een npilitair korp met fanfares int Later werd bier van den koninklijken toet vooral de koloniale reserve stormachtig gehuldigd De familie van Wied de groothertog van Sakeen en igu docb er de hertogin van Mecklenburg zagen voor een geopend venster van bet paleis aan de Prinaessegracht de voriticoen met baar loisterryk gevolg pasaeeren Verder werd van bet balkou van den sobonwbnrg mooi omtgst door ladisqhe stoffeo met rozen gestrooid By sankomst van de Knoiogin eu PaUizewaren daar de Commissie vau uitvoering uitde Provinciale Staten van Zoid Hallaud belastgeweebt met de versiering van bet Paleis deleden van Gedeputeerde Staten jbr mr de laBassecour Gaan mr Goekoop de beer P C Evers en de ledeo van onze gewes elgkeStaten da beereu mra noac f Burgronje enBevers I De Indische Tontten die zich nHdeuietocbt van B M in de residentie onder geleide vau een escorte cavalerie naar bet Park hotel br given werden daar feestelgk ontvangen Bet totel w B versierd eo een muziekkorps appeUle 11 68 1 1 7 1 14 1 81 ll l U IS U ÏS U S5 11 48 9 63 10 19 10 89 10 86 10 43 1 46 10 11 10 17 10 8 10 43 10 64 7 40 10 16 18 06 11 67 61 19 88 het Wien Neerlaads Bloed gevolgd door bet Wübelmm In do receptie aal on werden du hooge ga teo door den directeur der naamlooxe vennootscbnp Parkhotel ontvangen en naar bnune vertrekken geleid die smaakvol wareo gedecoreerd De vorsten znlleo 22 dagen a s ga8tf n van den Staat in he Parkbolel verblijver Over de plechtigheid in de Groote Kerk wordt verder medegédee d Hartelgk boegpjuicht betraden H M met go olg bet Kerkgeboriw Langs een met grueo en bloemen eo met resedftkleorige zgde versierde entree bereikten de voritelijke personen feeo tot ontvangstaalon ingericht kerkgedeelte gedrapeerd met röode atof en in de boekein gevold met bloemen en pi a o tea groepen In dit zaaltje werden H H M M ontvangen door het uitvoerend comité voof de iohuldigingsfeesten en daarna onder bet koraal Nu allen God gedankte gezongen door bet koor eo met bigelefding van orgel en bazuinen naar de voor baar bestemde zetels geleid Da pleobtigbeid liep vroeger af dan bepaald was ts kwart over vieren reeds verfcbeen de Kooiagie met baar Moeder weer onder bet baldakgo Wat zag de lieve vorstin er toen Vermoeid oit zoo bleek zoo moeizaam buigend nnar alle kanten Een geoeraal die deze opmerking ook maakte vofgde er bg dnt Hare Msjeateit zoo heel terk getroffen was door de heeriyke ontvangst tn haar hoofdstad t gen zóó n hu de waren feeën zenuwen bestand Donderend werd er gejnictit op den weg u ar t Paleis Dea Bvords ging d aloet dotr t hart van de stad t eerst da Boogstraat door schitterend van de lampiounenlicbtjes buis aan boii en telkena in 4e verte een gloed van Beogaalsch vnur Ueorend de gezichten bleekgroen gloei end rood en ia eens een donker waar de illamipatie niet klaar was t stadhuis voorby met Igan van edelfeteenen en parurea op den ouden g vel en om de gekanteelde torens wonder vreemd tagen de donkere lucht roode eo gele ballonnen De Venestraat leek een pasaage overwulfd door spar reeling er met zacht gekleurde gloeilampjes io t groen eo een baldak n in tmiddes Benanwen gedrang was er gillen van wilde troepen in orsDJe gekleed jongens en meideo met pspie ren pluimen op de hoeden en vlsggetjes eu rate tjes m de handen dan eterke atooten glimmende eolditlcu Ia de Wagenstraat waren ze uog bezig de lichtjes aatt te ateken Tot aan de Gedempte Gracht bet hraëiietenkwanier waa t Try donker maar daar kleurden tegen de buizen rood wit en blanwe ttimfjionuen shngeis en eigen illumioatie naïef en barteiyk voor de wooingea die dreigde te uïheuren van de menacben uit alle deuren eo vensters puilend Ouder een poort die ten deele was afgebrand en er briftiden meer poorten zoog een koor en bodeo dames booquetten aan de Majesteiten FautastiBcb in de Poten die opBcbriften op ballonnec langbaogend boven de hoofden der menachsn en toen rooroaam 1 t Pleio het Ministerie van Oorlog met een reuzen W L oudgeel aan den anderen kant Justitie met een 6jn iu b anwe vonken geteekend kei kraam eo de Witte Sociëteit geel licht als parelen tanga alle ramen een W in t midden geBcbraagd Een poort vnn gasvlammen ook voor t Gouveroemeulsgebouw festoenen van gloeilampjes langs heel deo gevel vau t hotel van den Fraoschen gezant en in gloeiend rood heel hoog U F 4 58 6 6 6 18 6 19 6 88 4 68 6 88 51 8 14 7 31 4 4 16 5 10 6 40 8 10 e SS 7 60 8 50 3 4 i 4 06 1 44 1 E4 8 01 8 08 8 14 4 4 4 50 4 67 5 04 5 10 H nii 4 06 4 84 8 4E 8 40 4 1 35 1 41 1 66 8 06 8 17 4 33 4 39 4 63 6 04 6 15 11 50 3 14 4 08 4 87 ktuda De Commissaris der Eoningiu had voor zgn buis een gelauwerde W de Turksche geiant bad zijo gansche buis met lampionnen laten dccort ere en in de rotonde van den schoowborg tol vao meosobeo stond io vlammetid afhrift Nederlandsoh Tooneel onder een kroon Langzamerhand raakte de stoet nu weer io la g oeiende bille t rumoer nam toe met de uren oo dan telkens stoppen als bare Majesteit bouqaeMeo in ontvangst nam Prachtig waa het Voorhoot waar tasscbun de boomen dubbe e snoeren van rood wit en blauwe tampions waren geslingerd door zgde omgeven Even gin i in t draf in de Priosenslraat weldra weder gesmoord En tofD kwam de kleurige stoet almaar in golven stof bitte ea fel geloid lauga bet Besoidenhout eo de Indische wyken weiöi geiilnroineerd maar met mooi inzicht in de salons der g oote huizen waar dames en kindereo in lichte Bvoodtcilatten voor de ramen stondou eo op de balkons nu en duo door Bengaalach vaor verlicht Dagtocht begoo laog te duren Maar de Piinsessegracbt bracht weer beloon ing over bet water waren donkerkleurige ballonnen geslingerd weerkaatseod als t ware een palet vau ryk kojoriet middsn io die kleoraomengeliog een statige gondel van gooden licht Prscltig de kaaravlammetjei tosacbende weelde van planten op da lalkoos by ba on vao Lyoden bgvoorbeeld en langs het paleis van de prinv van Wied groote gasaterran en een kloeke prorl van litht door Griekeche zuilen geschraagd Plotseling handgeklap ven nieuwe uiting van geeetdrTIl voor de Prederikskaaeroe in de lichtpoort kwam de wacht in t geweer ook de braodweer stond verder io t gelid Eiodelgk bet poortje vio t Bioiieobof door naar het heerliik middeoatnk van Aeie i lominatie de laodsgebouweu gloeiend van licht stil spiegelend bon oode gevels io den vyVer Eo orc dat goadgeg ais en licbteud bliuweo groüd t diepe tan de bulouueo io da boomen Op den verj ren weg gingen de pitjes iu de vetpotjae at omvallen suodat de tocht eigeniyk toctu wel nitging ais een nachtkaars Da Voratinoeu moeten doodelgk vermoeid zyo geweest toeo zy ten elf uur weer aa kwamen aan baar Paleis met zijn b ankeo tooi van licht als een toover lot io de dookereode wild woelende feeetenstad Wat liep de Koüiogin toch nojc fier toen da menschso haar weer zagen voorbgnaao langs dj veoaters Een hartelgk goeden nacht stootte nog eenmaal op eu het puUiek het de Vorstinnen baar rost om zelf te biyven doorvieren t Kooingiaoefeest tot laat io den nacht STADSNIEUWS GOUDA 10 September 1898 Bg het tweede admissie examen aan de rgks hoogere burgerechool zgu toegeiatta tot de Ie klasse P de Brugne P Klopwgk © u A S van WynbergpQ Afgewezen 4 Voor de 2a kl afgewezen 1 Tot de 3e toegelaten J M Erdman W G P van Heyomgen en W A H Borst Afgewezen I Voor de 4e afgewezen 1 Bekbndoep Gistereo is alhier bg gelegeoheid van de kermis eene vrouw door eeo zeonwtoeT L gttroffeo ter aarde gestort zg kwam er wonder wel af ZsvËNHUizfiN Alhier aloeg Woensdag een persoon van Nipowerkarb die te veel had gedronken een ruit in en bereerde zich zoodanig dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen 8 80 8 6 9 66 7 66 8 08 t 09 8 16 8 86 10 04 lO Sg 11 1810 11 10 18 10 85 10 34 10 64 11 80 8 48 9 10 10 18 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 9 37 10 1 B t 47 9 14 10 61 8 80 10 07 10 80 7 46 6 30 6 18 6 18 6 80 6 3 6 0 7 80 7 65 10 05 9 88 9 34 9 48 9 69 7 48 1 98 10 10 10 8 6 Leekbkkbuk Zaterdagmorgen jl had de beer a R alhier het ongelok met de schouw op een onder water stamde paal te vareo De schouw kantelde eo R kwam in het elemeot dar viösohon terecht Gelukkig wiat bg lich bytyds te redden maar twee zyner kioderen dachten zeker iGoed voorgaan doet goed volgen want ook zg baalden dien morgen een nat pat doomit deielfde schouw te tallen Gflukkif oor moeder de troow dat botio al Zaterdag was NiBüWBEKïRlt A D Usll Ter herioneriDg aan do inbuldigiogs ee ten io deze gemeente K ierd ia door den beer Mr A W nolateyn aan den beer G o Reeawok rooriitler van da leeetcommissi ïil eren medaille an leboden et het Weeld van de Koningin en bet randichrilt Wiibelmina Koningin der Nederlanden aan de eene lijde en met de woorden Te Amaterdam ingebnldigd 6 SepUnber 1898 aan de andere r yde Boskoop Alhier ifln de feesten schittereud gevierd door een gelohkige samenwerking ran feestcommissie eu iDgeseteocn Toen des middags eene goodelvaart gohoodein werd van niet minder dan 4Ü grootere en kleinere vaartnigen waarop verschillende takken vau nflverheid werden voorgesteld werd er lelkena geicboteo o a ook op een veniorde gondel Iedereen dacht dut dit eeu oiting van feest reogde was Dea avonds by do herhaling van deze gondelvaart met verlichte vaartaigeo viel echter weder een schot en na werd een der gondelvaarders J Esveld boomkweaker a daar over iijn geheete rechterhand door een Iweeloopsgeweer gefroffee Zwaar gewond werd hy naar bnia vervoerd en gsneeskandige hulp ingeroepen De dader was spoedig bekend het IS een viascher B Vermeulin Je genaamd bet geweer ia in beelag genomen eu tegen den man telt iv procefi verbaal opgemaakt In het begin dachten velen d t de daad gepleegd was door een van de socinliiiten die daar wonen docb het is gebleken dat deze boegenaamd niets er mode hebben te make Den volgendeo dag zon het Boskoopach fanfarekorps eene serenade brengen aan de feestcommiasie voor het uitwekend volvoeren van hare taak Er bewoog zich veder eene groote meoBChenmaBsa op de atrateo in opgewektan vrooiyken geest toen eensklapi een zestal aldaar bekende socialisten begonnen te venten met De Vrge Socialist Bet publiek wilde dit niet duldeo de veoters werden oit elkaar gedreven en g ngen op de vlocht Ben van hen gooide echter met peper en sloeg e 10 kleinen jongen met een zweep bet gevolg hiervan was dat hij van eenige anderen een stevig pak alaag opliep en Ondor den voet geraakte Door een paar andere ingezetenen werd hy ontzet en spoedig io een schuitje naar den overkant gevaren gelukkig voor bem want de woede van bet publiek zou op dat oogenblik moeilyk te bedwingen geweest zyn Decouraoten colportear ging naar hnis nadat men hem eerst genoodzaakt bad zyn voorraad over boord te werpen Nieocand hegrypt wat deze lieden bewogen kao hebben om op dat oogenblik bet feeateiyk gestemde pnbliek te tarten wyl zg zeer goed konden weten dat men aldaar volstrekt niet van hao optreden gediend iv LopiK Donderdag werd alhier het Kroningsfeeat gevierd Van alle hnizen wapperde de driekleur Het dorp was prachtig versierd en gaf met zyne eerebogen op kwistige wyze aangebracht groen en kleurige lampions eeu recht feesteiyk aanzien Ongeveer te half negen kwamen de kinderen van de openbare scholen Gabaaw en Lopik en van de byzondere school allen voorzien van vlaggen in groen gemaakte schuiten byeeu en zongen Vaderlandsche liederen De Burgemeester hield een korte toespraak en las de namen voor van de leerlingen die in aanmerking kwamen voor een penning die vanwege de Hegeering beschikbaar zyn gesteld Intusscheo was ook de allegorische stoet geëscorteerd door een dertigtal ruiters opgesteld en te 9 uren trokken allen tegeiyk op om een tocht te maken door de gemeente Deze optocht afgewisseld door muziek en zang duurde tot s middags 2 nren zoodat een paar malen moest worden stilgehouden voor verrerBchiug en voor onttiaal der kinderen Daarna begon het ringryden en werden de prgzen behaald als volgt 1ste pr a J de Groot en M v d Mêl 2de prys Adrs Straver en A Straver 3do pr a PI de Wit en A v d Berg 4de jirgs J Aerts en H M Aerts Met een gepast woord van den Burgemeester werden deze pryzen op het dorp uitgereikt s Avonds werd met de mnzielE een serenade gebracht aan den Borgemeester en aan hen die moeite noch geld gespaard hadden om het feest tot zün recht te doen komen Het bekende muziekkorps van Knanl te utrecht bracht daarna gedurende een paar uren een heerlyk concert ten nitvoor en gai ok uog enkele nummers ten beste by het afsteken van het vuurwerk datook uitmuntend slaagde Tot laat io den nacht bleef men vrooiyk bgeen wanklanken werden niet gehoord zoodat we steeds met genoegen knnnen terugzien op het feest dat hier op zoo n waardige wyze ter eere van de Koningin gehouden is C3 LA IDIA TOK CLEJ VEL A lSriD E en woord van dank moet gebracht worden aan alien die hebben bggedragen tot het welslagen van bet feest inzonderheid aan den eere voorzitter van de feestcommissie den heer Burgemeester dezer gemeente De correspondent te Batavia van het Bbld c leinde gisterochtend bet volgende De colonne van kolonel van ÏUotsz beeft een groot snees behaald door bet gevangen nemen van Toekoe Dintara Gloempang Pajongf de vrouw van Toekoe Biotara PekaOf en Potjoel di Rambong allen zeer voorname Atjehers Voorts hebben de hoofden van Troeiep Aron Moesa en L ngian zich overgegeven Het iHbtd c teekent daarby aan Dit is inderdaad een teer f elokkigo tyding te meer verblgdeod iuiet io deze dagen De hoofden die door de colonne vao Heutez werden gevat bebooreu tot degenen welke altyd oüwillig waren zicb te komen melden bg het civiele bestnur t Segli Toekoe Biotara Öloempaufl pBJong wai boaloebalang larrïtoriaal hoofd van de gelgknamige Mo kim in de federatie van Gigiêog waar de troepen reeds eenigeo tyd geleden door trokken na de bekoodo gevechten bg Töupio Eaja Toekoe Bintara Pekao wiens vrouw gevan eD genomen werd behoort tbois iu d onmiddellijke oabybeid van onze vestiging teSegli Pütjoet dl R tmboog is bigkbaar het hoo d van een landschap dat wg echter op de kaart van controleur Palmer van deo Broek niet knnnen aaowgïen Moet men voor Uambong lezen Bambong dan wordt men verwezen naar een gedeelte tan do Moekims Ueuböa op dezelfde kaart met lï aanceeevfn io het weitan ven de Pedir treek foljoet letterlgk de kleine vorst is bepaaldelijk eeo titel voor een irouwelgk hoofd De gevangenneming dezer hoofd n btöft biykbaar onraiddellgk invloed gehad wtt t eigeniardig genoeg grenzen de landBchappeo Troesep Aron Moesa en Langiën wie hoofden hnnoe oodarwerping kwamen aanbieden ten zniflen en teo oosten aao de Moekimi Gloempang Pajong RECHTZAKEN let bericht van de Asser Courant datde heer J H Schaper Donderdag vcor dorechtbank zal moeten verschgnen om zicb teverantwoorden over een in De Strgd geBcbruven artikel waarin de naam van een iogazatena is aao arasmd is niet io alle deeleojuist De datum der terechtzitting is bopasldop 22 September a s De beer S zal zichborendian rog moeten verantwoorden over eenander artikel een dergelgke zaak meteen aoderingezetpuo betreffend P G INQEZONOËN Mijnheer de Redacteur In uw nommer van j l Donderdag zie ik aangekondigd dat eerstdaags weder iugeteek nd zal kunnen worden voor zos Tooneelvoorstellingen door de Rotterdamsche Tooneelisten dezen winter te geven in de zaal Kunstmin als aanbeveling om in te leekenen zegt u daarby Wy bevelen de inteekening ten zeerste aan daar wg verzekerd zyn dat het Tooneel gezelschap ook dit jaar ons weder kennis zal doen maken met hare beete stokken van bet repertoire Veroorloof mg op deze aanbeveling eene opmerking In uw nommer van 7 Maart j l plaatste n myn stukje naar aanleiding vau de werkelgk voor jongelui uit den netten stand ja eigenthjk voor ieder ongenietbare stnkken in het vorige seizoen opgevoerd en uw antwoord daarop als noot daaronder geplaatst geeft my geen ongeiyk en n spreekt zel den weosch uit dat myne wenachen om opvoering van stukken die met vrouw en kinderen genoten kunnen worden vervuld mogen worden Vreemd was het mg dns dat a zonder meer zegt als aemheveling dat de Rotterdamsche artisten weder als vroeger de beste stukken zullen geven zyn die baste weder zóó best ais in den vorigen winter dan is het voor een huisvader maar zaak om thuis te biyven ten mimste zgne volwassen zoons en dochters thuis te laten Is daar nu werkelgk niets aan te doen Mynheer de Redacteur t Zon janunerzynen slecht ook voor de kas van Ons Genoegen Denk u er eens over of er geen middel is te vinden om vóór de inteekenlijti rondgaat zekerheid te erlangen dat er alleen d elgke stnkken zullen op voerd worden die met vrouw en hinderen bggewoond kunnen worden door EEN HUISVADER Burgerlijke Staad GEBOREN 6 Sept Prederik ouders A IHrnf is d bM liwiSviiif tegw Jicht nAI Rhwinatidt LeDdmpyneD kortom Ës Anker Paja Exiieller Ylt tsutM Ml Msisuit vNiden tegen HS Anker Paln Expeller Vit hl ledw hutagasbi = 7 Apiier Palnfxpeller Pms 50 out 7S oeot ui fl 26 de Heiut VMrh den in 4 mMst ipothek d bq r A J iioblK Oo I Kotlwdam Kerrebgn en G raQ der Laan Hendricns Gerardus ooders B H Groenendaal en OHazebroek Ggsbertus ouders C Verheul en J van Scbaik Preek ouders F van der Ploeg en M Schotel Johannes ouders J Siaman en G van Buaren Maria ouders N A Hoogteglittg en A Braodse 7 Louisa ouders J Lugthart en E C Malton 8 Racheltje onders D van den ÏJerg en E Edelman Jenneke Maria onders T C Boot en A A van Strigt Janna ouders Qottdkamp en J Hegwegen 0 Johanna Fraocina ouders J T Steenkamer en T Gompier Te GOUDA by C LUQELt Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 OVERLEDEN 8 Sept M P Twigt 7 m F van der Ploeg I d 9 J I Blok 12 w DelftscheSlaolie ONDERTROUWD 9 Sept D Herman de Groot te Oostburg en M F A van Ede van dar Pais J Stolwyk en W P Kromme K G vao Buuran en C M van Lieshout G Brenkman en C Kisman G van Uuneo en H M Heggen Ontvanj en eeiie groote sortccrliig Deensche Handsclioeiioii voor DAMES en HEEUEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepltoou Xo 3t ADVBRTEWTIEN GedeponemfÜf H iuid fc OliAbit Huidetsmeilt Bierby betuig ik ook namens myne kinderen behawdkinderen eu familie myn harteiyken dank ïoor de hnlp en de howuzeu van deelneming ondervonden tydens de ziekte en het overiyden van myne gelrafde Eohtgenoote WILHELMINA HORNES J ENGELBUECHT MUZIEKINSTRUMENTEN tot pryicu cuiicurr urendo mot i o ce U in out laud brstnaiide MtigtzyiuiD VIOLEN Fr oud ïyr In lr ƒ 96 OUZICHTBAEEII BEEBEN en DAMES PRDIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN ORGELHANDEL rcul8 wtrlitig STOltr CURK OROELS loot vermmilurdBu prij V n IDIlKüDr 175 Vao 176 oor 15G L C DE L HQ GOUDA r KCOTe MillKT en verdere HAAEWEBKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bS B P VAN WlJNa41tDËN Coiffeur Kleiweg Qomla De ondergeteekende heeft de eer aan het geachte pnbliek van Üouda en omstreken t berichten dat zg ONDAG on MAANDAG voor bel laatst zal bakken Weil SIBBES Limonades Citroen en Frambozen Limonade per Meeeh en bij de Maat Aanbevelend FIrraa C LOIRE S LANGE TIENDKWEG Uuttige en Fraaie Handwerken Ondei geteekende bericht dat 1 0 T0BER a s weder Nieuwe Leerlingen geplaatst kunnen worden teg cn zeer billijke conditiën MeJ M TIESEMA MARKT A 54 F D 1KB OODE IGereedscliappen voor alle vakken tot lage pr jzen in de MAGAZIJNEN van JAN ROND Korte Groenendaal 1199 200 CHIEDAM Breiikliaiideii Eenig Agent voor Gouda en Omstreken J C DE RUITER HOaXE TIENDEWRG IO GOUDA l h