Goudsche Courant, maandag 12 september 1898

37ste Jaargang Dinsdag 13 September 1898 mw Mm REY DEL MÜNDO £ SSf bI S No 7611 mmm coüriivt Nieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi No M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea rnidd Telefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN V Hst tisite OBSiAadsIrkM sa f makkelykste poMsmUdel voor Heen en vooral dames en IQnderschoniwsrk Is ds Apprettnr van C M Mllir 4 Ce t jFi Btrlla Bmtb Slr l4 MtnIeHc oed Hi y op naam en Frtrteksitnfk Vsrkrygbsar by Hmtm WMstlsra te nbstiiwsrk l Srssa yas sn SRI a Mrsal sst Sr W arseasi ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1898 des morg enii U elf uren in het Oeboaw der B K LBUTiRiBiitaino aan de Westhaven te Gouda ten orerstaan van den Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVER v4k SENOOFT ENHOfiSTUlir met TU1NHUI8 aan de Boelekade te Oouda kadaatraalbekend in Sectie A No 2981 groot B Aren 92 Centiaren belend aan de eene 7 yde eigendom der Sociëteit OKsGisiioiioEScenaan de andere sgde eigendom va i Vibiuae Te aanvaarden 1 October 1898 Het perceel is t bezichtigen 3 dagen vóór den rerkoopdag van 10 tot 3 men en opdien dag ran 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notari Opeabare Verkooping te GOUDA on COmTMXT tiEM O op DINSDAG 20 SEPTEMBER 1898 ten overstaan van Kotaria MONTIJN aldaar a des morgens ten 9 ure in het Vendoloknal aan de Nienwsteeg E 17 van Meubilaire en andere roerende Goederen als Mahoniehouten en andere Kasten Talel Stoelen Ledikanten Bedden on Beddegoed Kachel antieke Secretaire Tafel en Buffet Spiegel Schilderijen waaronder Olioverfportretten en Pastels Gravures Koper Tin Blik Glas Kristal en Aardewerk enz Voorts Goujl en Zilverwerk A des avonds ten t nre op de bovenzaal van hel CaK nir Scb kboïd aan d n Kleiweg van Boekwerken Tijdschriften enz aaronder de Bibliotheek nagelaten door wfllen Mr M H F H viS BUREN en bestaande in diverse Rechtsgeleerde Litteraire Theologische Historische en andere werken waaronder Fransche Uuitsche Ëngelsche en Latijnache Catalogo der boekwerken na 3 SEPTEMBER a op iraneo aayuog ï t s verkrögbaar by den Boekhandelaar 3 T SWARTSENBURO te Gouda Te zien daags te voren van 9 12 en van 2 5 nnr OPENBABE 7E E0OFIN3 te GOUDA De notaris J J A MONTJJN te Gouda zal op Maandag 36 September 1898 des Toormiddags ten 11 ure in het hotel d Piivw aan de Markt aldaar publiek geilen en verkoopen 1 111 1 bewoond geweest door w len den heer 1 Omoibt aan den Kleiweg E No 48 eu 47 aldaar Kad Sectie G No 1481 groot 1 A 7 C A waarin sedert jaren wordt uitgeoefend eene neerr goed beklante gruttera en kruldenleraaffaire handel in granen meeting en lljnkoeken gterke dranken met vergunning ent Grondbelasting over 1808 17 62 Aanvaarding met betaling der kooppenningen vóór of op 15 October 1808 Te zien n 18 September 1898 lederen werkdag van 10 4 ure Nadere inlichtingen bg voornoemden notaris Uaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Groot Vuurwerk teScheveningen op DINSDAG 13 SEPT EMBER 1898 EXTRA HEISGELEGEFHEID voor reizigers 1 2 en 3 klasse tcrugkeerende van Den Haag Dienstregeling van den Eztratrein op Dinsdag 13 September 1898 TMO VAN OHEKNWICH DEN HAAG vertrekt 11 30 s avondsGOUDA aank 11 58 UTRECHT 12 3 3 8 nachts ARNHEM 1 33 0f Gewone enkele i pis retourkaarten Gezelschapsbiljetten en Kilometerboekjes der drie Klassen zijn geldig toriawater ui f de VictorlaiBron te Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van h£ oninklykef uis derf èderlanden ütbr DE RAAllT Westliaveii 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAIIIJFACriJREn TAPIJTEN EN KABPETTEN Hieuw © en gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT lOFlATTE ASIIEITfiAYElI E17 LIJSTEN ook volgens op te g even Profiel Spoedige aflevering Mette uitvoering Concnrr eerende prijgen tGoedkoopste en soliedat adres voor Vervoer van Inboedel 1 zoowel binnen als buiten de sUd met gesloten w ena i by A ORAVESTEIJN Oude Gouwe Alles wordt tegen Transport êchade ver ekerd JACHTWATER Keer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Praa per flacon No 1 O SO No 2 t 030 Verkrggba r bg Kleiweg K 100 DROGIST D i m TEm I Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR OFENBABE TEBSOOFINB te GOUDA om eontant geia J J A MONTIJN Notaris te Gouda zal op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1898 dea morgens ten 9 ure ten sterfhoize van den heer J Ouoedt aan den Kleiweg wyk E no 48 ten verzoeke van de beneficiaire erf genameh van genoemden overledene publiek verkoopen Een goed onderhouden INBOEDEL voorts Een aftands Zwart illerriepaard BRIK TWEEWIEUGE WAGENS HANDKARREN KRUIWAGENS TUIGEN en ten slotte do alsdan nog tsoorradige Winkel en Eoopmansgoederen Te zien daag te voren van 9 12 en van 2 5 nnr len liiede hel geluk de band IlootdprUs OT 500 000 Mark DeprUzeiiziJn door leii Staat Kegarandeerd DitnoodiKing tot deelneming in de kansen van de r Lübecbclie Staatsbterij Dezo voordeel biedende door den Staat r iibeek gewaarborgde groote Gobllotery bevat Yolgaiis bet plan sleobt 0 000 balre loten daarentegen 25 000 pryzeil zoodat de helft van alle lotein zeker winnen moet 8 000 M 2 000 a l iOO 4 000 ü 500 a 300 a 200 i a 166 150 it ISO il 100 u 94 ü 6S u 29 maanden iu 6 36 pr 83 2 g4 II S19 435 86 16964 26 19411 S003 2902 Do prijBen zijn Aa volgende I c boogste p ij i eventueel 600 000 Mark Prrmie ran SOOOOO M 1 prye h 200 000 l ii 100 000 70 000 60 000 46 000 40 000 36 000 0 000 20 000 10 000 6 000 dl 2 prljuen a p ija a pryzen a prijs 1 prijzen a 1 priJB ü 8 prezen a 12 a en worden ni eenige klassen uitgeloot Do Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO OOO st gt in do So kl lol M 36 000 m de o tot M 40 000 10 de 4e tot M 46 000 m do 5e lot M 50 000 in de 6c tol M 200 000 en mot do premie van M 800 000 oïont tot Mark 500 000 Do uitgave gescbiedt in balre on viorde loten Voor do eerste prijstrekkingj dio officieel is vaslgesteld kost Iwf o balre origineel loten slechts M 8 of 4 80 een balve origineel lot slecbts 4 2 40 oen kwart origineel lot slechts 2 1 20 De inlegg fllden voor de volgende klassen zoowel als de jniste lijst der prijzen worden aangegeven in het cfïioieole trekkingaplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongüvraagd onmiddell k na de plaats gabad hebltendo trekking do odioieole trekkingslijst De uitbetaling en verzending m de prijzen geschiedt door direkt en prompt san de winners en onder do strengste geheimbonding B ledere Bestelling kan men eenvondlg per postwissel opgeven gif Wen wendde ziob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig p aats hebbende trekking boo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 29 September e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr M Bankier on Wisselkantoor in H VMBUBG DuitscfaUnd heihhsgeviug BUEQEMKESTEB en WETHOUDKUS van GOUDA bseagea ter algemoene kennis dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 6dea dezer maand heeft benoemd Tol Loden der Jommissie belast met het ontwetpon eu hel herzien der Plaatselijko Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd en waarvan de Burgemeester Voorzitter is de Heersn Dr F H O vi ITEESOK H JAGKR H J NEDERH0B8T en C P W DESSIXO Tot Ijedon van de Commissie van bijstand voor hit GemeontO PensioenfoDda 4e Heersn P Dï BAADT n P 1 BELLAAET Gouda 8 aoptembor 1898 Burgemeester en Wethouders Toornoomd E L MABTEV8 De Secretaris BEOUWEE Bultenlapdscli Overzlclit De Keizarin van Oostenrgk dis op reie as il te Genere laaghartig vermoord Toen d Keizerin haar hotel verliet en zich naar de aanlegptaats van de boot begaf werd tg aangevalleD door een indirida tg verloor het bewnsltgo eo werd leral aan boord van d boot gebracht en daarna per draagbaar oaar haar hotel Daar aangekomen gaf zg den gwit Zg had een dolkstMk ontvangen in d bartstrwk Da moordenaar ii in hechtenii genomen het ia een Italiaanich anarchist De moord ie gepleegd bg bet Brnnswgkmonament Inescheo het hotel stiean Ritage eo da aanlegplaats van de atoombooien De moordenaar die gevolgd werd door een grgsaard snelde op de Keizsrio toe en braoht haar een kraohtigen stoot toe De kaiierin stond mtt d hnlp van e o dame van baar gevolg en een paar omitanderi op Zg kon de aanlegplaats nog bereiken ea stapte in een boot Weldra verloor H M het bewnilign zg werd naar haar hotel overgebracht en gaf om drie oor den geest De moordenaar bediende lich van een driekiuitig oherp ges epen wapen Nadat hg dan aloot had toegebracht nam hg de vlocht doch werd Weldra gegrepen door twee koetsiers O man ging gewillig mad a iBg leKs Aan bet politibnrean verklaarde hg anarchist te zgn en hroodeloos Bg leide niet den werklieden maar den rgkeo een kwaad hart toe t FEVILLETOK De Mezicaansclie Beeldhouwer BEN VKEHAAL DER AZTEKEN ifaar het SngeUek i Er waren tmI oorden noodig om Hiiint te overtuigen dat hare oude en nonche geselliu uit het paleii Tonatiuh eetre vu doch toen de borenlcleederea getoond werden onder welke de profetes baar reelkleurig gewnsd rerborgen het witte haar dat hare gHnsterende twarte lokken overdekt en het flewhje met de kleurstof waarmede zy haar gelaat beschilderd had toen wu de Teretomde Mazioa wel genoodzaakt te gelooTan Spoedig Eocbten Tonatiuh en Haziaa de geheime Tortrekken weder op terwiyl de priester met het bootje naar de hoofdstad terugkeerde OroEÏIli iterende met Uaxtta dien men gebonden en m bat il den mond gestopt had het kanaal door tot dat de boot op de effen waterspiegel Tan het meer kwam Daar b on hg nit alle maoht te rueien en het vaartuigje schoot als een pijl vit den bo Toort Het mi byna dag toen hij den noordelijkeo oerer ODgareer eene mgl bewesten Tepigaca bereikte Daar bond hij zwaardere touwen om de handen van den gavangene en maakte die aan de roeten los waarop hjj hem galattta uo wal te gtaii dragen Da kerel werd naar tot paleii van jostitie overgebraoht waar hg tot den rechter van iostrnctie en een lid van de Bondsregeering teide geen Franach te verstaan Hg weigerde te antwoorden maar gaf ten lotte eenige inlichtingen Hg verklaarde dat bij teGeuèvt was gekomen om een hooggrptaatat persoon te lermoordea Bg kon agn flan niet volvoeren maar had bg toeval gehoord dat de Keizerin son voorbgkomen Het bericht van de veriohrikkelgke gebeurtenis heeft te Weenen een awaren echrik verooriaakl D geheele bevolking ia smartalgk getroffen en ten seerete verontwaardigd De straten en de openbare pleioan agn net dailende menichen gevold in enkel itratta is het verkeer oomogelgk Alle dagbladen geven bulletins vit De aohonwbargvoorstellingenagn afgmegd Er heericbt diepe roaw De moordenaar beet Lncchini hg is afkoB stig nit Parnta maar geboren te Pargi De Doodsraad tal een bniteogewone rergadering honden De Ooatenrgkaehe gezant ia naar Geoev vertrokken vsrgmald door den procareur generaal De Boodsregeering bad officieel kennis gekregen van de aanstaande komst dar Ksiiarin en had ook de regeeringen der kantons verwittigd maar hsit plan der Keitlrin om naar Oanève ta gaan werd gehtel gsïgnoraerd door de Bondiregeeriog dia niet toaaohanbeid behoefde te komen daar d KeÏEario incognito rnsde Eeiurio Elieabatb van Ooatanigk goboran hertogin van Beieren waa dan 24en Deoembar 1837 geboren eo trad den 24 April 1854 in h t hnw lgk met keiser Frana Joseph van Oostanrgk Voor den grgtan vont die den 2en Decombar ign SO jarig regeeringsjfbilenm lal vieren is het verlias sgner trouwe gade mat wie hg gednreud 44 jaren in den echt verse ligd waa 100 mogeljjk nog grootar ramp dan da vele waardaar bg renii getroffen is Men tal lich herinneren dat een initer der Keiiarin de hertogin van Alenfon verleden jaar Met op jammarlgka wgta het leven verloor hg dan brand van Mn Waldadigheidsbaiar ta Pargi Een later baricbt uit Geneve zegt nog De anarchist Lucchini heeft ten slotte bg ign ondervraging verklaart dat hg sedert Mei te Lausanne werkte en naar Geneve was gekomen in de verwachting er den prins van Orleans te zullen vinden Deie waa achter reeds vertrokken De antwoorden van den moordenaar waren weerzinwekkend conisch Bg verkladrde anarchist te jgn sedert ign 13a leiefljaar Ali alle anarchisten hnn plicht deden zooals Kr bleef geen andere keui dan te gehoortsqjen en cioh op de fortuin te verlaten om Ie ontsnappen of eera gunstige kam op bevrijding te gemoet te sien Cruzilli sprong ook uit de boot en dreef den beetdboawer met een iwaren slag tot roortgaan aan waarb hg hem verzekerde dat de missta tegenstand of sohjjn Tan varzat onmiddellijk mat den dood gestraft zon worden In dezer voege apoeddao z xioh voort en de zon neigde reed ten ondergang eer zij de bergen in t noorden begonnen af te dalen Al dien t d had Maxtla geen voedsel of drank genoten maar veel mart verdnurd door de wreedaardiga w ze waarop hg gebondtn was Doch hjj was bestemd om nog meer te Igduo Den ganschen naoht moest hg zgn tooht met spoed voortzetten zooUat z ne kraehtec hem snel begonnen te b ev n Hg had a bet md elgke gedaan om de koorden die zgna gewrichten samenknelden wat losser te maken of dan bal uit ign mond te verwgdaren doch alles te vergeefs Zjjn barbaarsebe drijver lachte om zjjne smarten en baapotte hem in egne ellende Elk gekerm van zgne zgde werd met een slag elke weifeling in zgn gang met een vloek beloond totdat letterlgk zijne bloeddroppelen zijn spoor begonnen af te taakenen Toen bet aente morgaolioht aan den ooitelgken geziehteinder begon ta sohflmeren bereikten zij het kamp ran een zwervenden stam waar Cniiilli goed bekend scheen te zgn en aan welken hij zijn gevangene als slaaf verkocht eene grootere straf voor de A zteken dan da dood letf ik zon de bonrgeois maatschappg weldra v rdwlnen zgns leide hg tk weet wel dat desa moord op zichzelf tot niets dient maar ik heb haar alleen gepleegd om san vootbeald t stellen De Regeering besloot een proclamatie nit te vaardigen waarin zg uiting geeft aan haar dia gevoeTde droefania Morgen zullen de orerheden en de geheale bevolking ten teakea van ronw onder klokgelai voorbg het hotel Beau Rivaga deflleeren De Bondsraad loid den Keizer Mn telegram waarin hg zgn droefheid en zgn verontwaardiging over dan moord uitsprMkt Met toaitemming das Eeisers is het Igk geschouwd Daarbg is gebleken dat mu inwendige bloeding had plaats gegrepen Het hait en de long zgn doorboord door de wonde die 8V cM diep is Het Igk is na da schonwiiig gebalsemd De Keitet tal te WMnen bljjven Hat stoifdgk overschot zal waarschgnlgk Woensdag worden overgebracht De houding van den moordenaar ia nog aUiid cjnlsch Weenen wordt nog gemeld Da berichten dat s Keizers gezondheid zon zgn geschokt zgs ten eenenmue onwaar Er is MU hofronw van 6 weken uitgeschreven te beginnen op 21 September Een paar Italiaansche werklieden die in Mn restaurant aan Mn tafel zaten werden door de menigte aangevallen en verjaagd Andere tipenee Italianen werden bedreigd doch mu pia Toorbygangara kwamen tussohenbeiden V Generaal Zorlinden hHft het dossier Drayfos aan minister Sarrien tor hand gestold De minister van oorlog hMft zich tegen de herziening van het proces van 1894 verklaardDe ministorraad zal morgen een bMlissing nemen Te Madrid daran de moailgkheden voort Da conimissarisaen voor den vrede zgn nog met hsDOemd en daar bet gezag van het Mioiiteria gaaehokt is is hst de vraag of het tot de baUMming zal komen In elk geval zal Bagaato hst alniton van den vrede niet lang oierlevan Ds Regentos ion daarna of asa Silvela de vorming van aea nieiw Eabiust opdragen of aan Polovisja De laatito maakt opgang m t ign maaifaat Op Kandia ia da vrede nog niet berstold Ds corrsspondent van de s Times seint dst de slad oubareikbaar is daar de opatandelingsn dl hier en daar oog in brand staande slad in bon macht hebben Het vrmmd gedrag van de Tnrksche troepen wordt tra volle bevesiigd XVIII Uit de gevangenis naar bet slagveld De aard van ons verhaal verbiedt ons de hander gen van Gortez bij zijne overheereehing van Mexico in alle bgtonderhedan te vermolden Zulk een overricht zQU gelgk wjj reeds vroeger aanstipteo een verbaal nit de Duizend en Een Naoht schenen want de ganioha geaohiodenis dier verovering klinkt als een roman van de hoogste onwaarsohgnigkheid Wy hebben van dan overweldiger en zgne bedrijven gesproken in zooverre zg met ons verhaal tn betrekking stonden en zullen dni nu ook zoo bekoopt mogelijk het wondervojle tgdperk doorloopen waarin de Spaigaardan de onderwerping der Astaken vol tooiden Wij Heten Cortaz op de wa len te Cempoalla waar hjj sieh onder den kreet Espiritu Santo I op de troepen van Narvaez wierp IHa oorlogskreet was da voorboda dar overwinning De lasthebber vaa Velaiiinez leed niet alleen de nederlaag maar Bjjna goed loagarasle banden werden de handlangers van t irtaz in de verovering van Mexico Met varmeerderde maoht wendde bij rioh weder westwaarts daar hg de onrustbareDdite tgdingen van het in da bo tfdstad aohtergaUten kleine garnizoen ontTangoD had de inboorlingen hadden namelgk allen de wapenen opgevat en zioh voorgenomen d Spanjaarden te verdelgen De wreeda Alvarado had ia koelen bloede laahondard dar voomaamsta Mexicaansoha adelen doen vermoorden toen zg tot een hnnner jaarlgksobe feaaten ve adard wu on en deze wandaad had eene verontwaardiging bij het volk taweeg Itbrwiht dia tllaan do r het bloed dar rijudca Hat gepaopal Hap da atraUa af kröiebeDdt Dood UD de ËDgelscbaD Ëan DaiUoh blW daalt mede d t da toastaDd to Kandia wttf rsitig ia Steobti aakaleD der f Inohtonde GbriaUoan bebbeo maar d D da kiMdarw ganddia lij aan het lyf hadden E n ChiHUn dia nMr bat Britaeha kamp wilda Tloohlac w rd grawatgk roltbandald ao taa aloita nn da itadswalleo ia fat geworpan Dt Cbristanan to K aaa aa to Spbakiawapenaa aieh om hnn galdofa genooUn to Kandia to nnlp gakoman Da admiraala bailoton da onlwapaniov dar Baabiboaoeka n de ittoTaring vaa da raddni iera to Tarlangan S5SSSS9e=9Sa9S9g99Bil BnSS9 KBB B Verspreide Berichten Framieus 0 Tersoek van Labari tot roorloopiga invryheidstolling ran Pieqaart om sgn Tordodiging to kannen Toarbereiden ia door da rechtbank geen beBUsaing genomen Vol ena De Bidolec heeft het verwwk aan het parket een grooto verwarring doen ontstaan Er werd onmiddeiyk een petit bleue afgezonden naar den procarenr generaal en naar den miniator om raad to Tragen Labori kreeg op herhaald aandringen de TerKekering dat in den loop Tan den dag door de Rechtbank een beaUasuig zoa warden genomen Doch die beiUiaing kwam niet i de rechtbank kon niet bealiaeenj omdat het openbaar miniiterie geen conclanei had genomen Ili attondent dea ordr a sji wachten op bevelen zeg de Aarore c De 9idcle beachnldigt iedoren dag met retto lettori da Patjr de Clam ran medeplichtigheid aan de gepleegde Talaohheden zonder dat deze officier van den generalen itaf het noedig vindt Toor den rechtor daarvoor Toldoening to vragen Ëatorhaxy M Qnt werkeiyk gerlacht tozyni een bericht ait Londen zegt dat hg daar ii aangekomen Hg Toelt zicb baiton Frankrgk ket Teiligit 1 DulTSCULAWa Op een klein stotion bg Berign ia de atationehef overreden Hg stond met een ander beambto to praton rlak bg een ipoor waarop fferangeerd werd en bemerkto niet dat een trein in aantocht was Hg werd door de treeplank omrergestooton en de locomotief reed orer hem heen SSwiTfiatAVD QenèTe is sooala reeds ii gemeld door een grooto ramp getroffen Door een gebrek aan een tribane ontstond brand in de kon bevredigd worden Toen Cortes met geforoaerda maraeban da stad bereikt had vond hS eeo staat van bateg Alle zaken stonden st en nat wemelde overal van strijdlustige Indianen Het duurde ook niet lang of z j gingen tot den aanval over en rukten ia zulke ontelbare drommen aan alsof al da straatsteanen in Indianen hersehapan waren E vervulden alle toegangen tot bet kwartier der SpaDJaar en en ofsohooi de k ols uit groot en klein geschut hen als graabalmen wegmaaiden sobeoen uit elk l k weder tien levenden op te rijzen Tegan zulk en overouwht was geen troepeomaebt bestand zoodat Cartez tot een terugtoobi besloot zooals de knjgsgescbiadeois er weinig andere kan aantoonen Op zgn last braoht men voordat dte aftocht oaderaomen werd den gevangen keizer Montiznaia op de tinnen van het paleis opdat hij zgn gezag zou doen gelden om ziJDO onderdanen de vgandelgkhedeu te doen staken dasr de Spanjaarden beloofd hadden bet land dan te zullen veriateo Doch deze daad van den kaiaer wai lyoe laatste Verontwaardigd over zgna awtlÉheid en gedweeheid op zulk een ooganblik doorschoten igne eigen landgonootan hem met hunne pgleo zoodat bij stervend werd weggebracht ten voorleeken van he lot dat zgn volk wachtte nadat het water van het meer mat hun hartebloed gekleurd zoQ zijn Ahuitz 1 vertoonde zioh bü deze toonaelen aanboodend op den voorgrond als de geiooaroaerda strijdzBoht